Мальцева Н. Г., Олійник М. Й., Федишин В. Г. Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів

УДК 621.314
Н. Г. Мальцева*, М. Й. Олійник**, В. Г. Федишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра електричні станції,
**кафедра електропостачання промислових підприємств міст
і сільського господарства

АНАЛІЗ РОБОТИ ТРИФАЗНОГО НЕКЕРОВАНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА ЗА УМОВИ КОРЕКТНОГО ВИЛУЧЕННЯ
З ЙОГО СХЕМИ ДВОХ ТА ТРЬОХ ВЕНТИЛІВ

© Мальцева Н. Г., Олійник М. Й., Федишин В. Г., 2017

Проаналізовано режим роботи трифазного некерованого мостового випрямляча з коректно вилученими зі схеми двома та трьома вентилями за суто активного та активно-індуктивного характеру навантаження. Подано тлумачення незмінності форми випрямленої напруги під час переходу від активного до активно-індуктивного характеру навантаження у випадку вилучення двох вентилів та пояснено причини зміни форми випрямленої напруги за тих самих умов у випадку вилучення трьох вентилів. Визна¬чено склад і значення вищих гармонік випрямленої напруги та наведено енергетичні характеристики новоутворених схем випрямлення. Матеріал статті має навчально-практичний характер.
Ключові слова: випрямляч, характер навантаження, ряд Фур’є.

The operation mode of a three-phase uncontrolled bridge rectifier has been analysed when two or three gates are correctly removed from the circuit under active and active-inductive nature of load. We provide an explanation of the unchanged form of rectified voltage during transition from active to active-inductive nature of load when two gates are removed, also the reasons for the changed form of rectified voltage are explained under the same conditions when three gates are removed. The composition and value of higher harmonics of rectified voltage are identified, and energy characteristics for the newly created rectification circuits are provided. The article is of educational and practical character.
Key words: rectifier, nature of load, Fourier series.

Кількість посилань 8