№ 870 (2017)

Abstracts

УДК 62-83:621.313.32
Ю. О. Білецький, Р. О. Білецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем

ЕНЕРГОФОРМІВНЕ КЕРУВАННЯ НЕЛІНІЙНИМИ СИСТЕМАМИ
НА ПРИКЛАДІ ДВОЗОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

© Білецький Ю. О., Білецький Р. О., 2017

Серед перспективних некласичних систем керування електромеханічними системами можна виокремити системи енергоформівного керування, де об’єкт розгляда¬ється як гамільтонова система з керованими портами. Основою енергоформівних систем керування є формування енергії системи відповідно до сформованого завдання. Розглянуто проблему синтезу енергоформівних систем керування з враху¬ванням нелінійностей. Прикладом для дослідження обрано двигун постійного струму з двозонним регулюванням швидкості, в моделі якого враховано нелінійність кривої намагнічування та зміну сталої часу кола збудження. Запропоновано два способи синтезу системи керування складним нелінійним об’єктом на основі його спрощеної моделі. Приведені результати досліджень у середовищі MATLAB Simulink демонструють високі динамічні і статичні показники отриманих систем енергоформівного керування.
Ключові слова – енергетичні підходи, нелінійні системи, системи автоматичного керування, двозонне регулювання, структурний синтез, двигун постійного струму.

Among the promising non-classical control systems electromechanical systems, it can be distinguished the system of energy-based control, where the object is taken as port-controlled Hamiltonian system. The energy shaping control essence consists in forming the shape of energy based on formed task. The article raises the problem of the synthesis of energy-based control systems with nonlinearities. As example, it was selected DC motor with two-zones speed control and model, that takes into account the nonlinearity of the magnetization curve and variable time constant of the field loop. The two ways of control system synthesis for complex nonlinear object are proposed, based on its simplified model. Shown research results in MATLAB Simulink environment demonstrate high dynamic and static characteristics of energy shaping control systems.
Keywords – energy-based approaches, nonlinear systems, control systems, field control, structural control system synthesis, direct current motor.

Кількість посилань 10

УДК 621.311
М. В. Базилевич, П. М. Баран, В. П. Кідиба, Г. М. Лисяк, І. О. Сабадаш
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ПІДСТАНЦІЯМИ

© Базилевич М. В. , Баран П. М., Кідиба В. П. , Лисяк Г. М. , Сабадаш І. О., 2017

Розроблено фізичну модель системи оперативно-диспетчерського управління підстанціями із застосуванням пристроїв "Альтра".
Ключові слова: релейний захист, цифрограма, "Альтра", підстанція, телемеханіка, автоматизоване робоче місце технолога (АРМ), диспетчерський пункт.

The physical model of the system of operative-dispatch control of substations with application of devices "Altra" is developed.
Keywords: relay defence, oscillogram, "Альтра", substation, teleautomatics, the workplace of technologist (АРМ), controller's point, is automated.

Кількість посилань 10

УДК 621.316.925
Ю. О. Варецький, О. Р. Пастух, В. М. Горбань
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем і мереж

ПРОБЛЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПЕНСУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ
В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ЖИВЛЕННЯ ШАХТ

© Варецький Ю. О., Пастух О. Р., Горбань В. М.,2017

Схеми компенсації реактивної потужності в електричних мережах живлення промислових підприємств, як правило, експлуатуються в умовах значних гармонічних спотворень струмів, котрі спричиняються наявністю нелінійних навантажень у системі електроcпоживання. Розповсюдженою практикою в таких випадках є застосування схем компенсації, які складаються з комбінації фільтрів і конденсаторних батарей. Наведено результати дослідження умов роботи такої схеми компенсації в електричній мережі живлення вугільної шахти.
Ключові слова: система електропостачання, компенсація реактивної потужності, нелінійне навантаження, конденсатори, фільтри гармонік, резонанс гармонік.

Reactive power compensation equipment in industrial electric power supply systems generally operates in environment of significant harmonic distortion currents, which are caused by presence of nonlinear loads. A common practice in such cases is the use of compensation schemes, which consist of a combination of filters and capacitor banks. The paper presents study of operation conditions such compensation scheme in the power grid supplying coal mine.
Keywords: power supply system, reactive power compensation, nonlinear load, capacitors, harmonic filters, harmonic resonance.

Кількість посилань 9

УДК 371.32
О. Є. Гамола, В. І. Коруд, С. Й. Рендзіняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та загальної електротехніки

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

© Гамола О. Є., Коруд В. І., Рендзіняк С. Й., 2018

Розглянуто можливість впровадження елементів проблемного навчання при вивченні теорії електричних кіл. Запропоновано методику проведення лабораторного практикуму в комп'ютеризованій лабораторії з теорії кіл, яка використовує проблемні ситуації. Такий підхід підвищує ефективність навчального процесу, сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу.
Ключові слова: проблемне навчання; освіта; дидактика; аварійний режим; неробочий режим; лабораторна робота; гібридна лабораторія; фізичний експеримент; віртуальний експеримент

The article is considering the introduction of elements of problem-based learning in the study of theory electrical circuits. The proposed technique of laboratory workshop implemented in a computerized laboratory on the theory of electrical circuits that uses the problematic situation. This approach increases the effectiveness of learning, promotes a deeper theoretical material study.
Keywords: problem-based learning; education; didactic; emergency mode; open-circuit; laboratory work; hybrid laboratory; physical experiment; virtual experiment.

Кількість посилань 12

УДК 621.316.925
В. Г. Гапанович, З. М. Бахор
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій,
кафедра електричних систем та мереж

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІДСИЛЕННЯ
РЕГУЛЯТОРА СТАТИЧНОГО ТИРИСТОРНОГО КОМПЕНСАТОРА

© Гапанович В. Г., Бахор З. М., 2017

Розроблено методику розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора пропор-ційної дії статичного тиристорного компенсатора за відхиленнями напруги і струму.
Ключові слова: регулятор пропорційної дії, статичний тиристорний компенсатор.

The calculation method for gain of proportional voltage regulator of a static thyristor compensation unit has been developed.
Keywords:proportional action regulator, static thyristor compensation unit

Кількість посилань 10

УДК 016:664.002.5
І. Р. Головач, Л. Ф. Карплюк, Б. Й. Сильвеструк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ГОЛОВНОГО ПРИВОДУ
ДИФУЗІЙНОГО АПАРАТУ DDS-30 (ДС-12)

© Головач І. Р., Карплюк Л. Ф., Сильвеструк Б. Й., 2017

Проаналізовано основні елементи і види захисту електроприводу дифузійного апарату. Для захисту механічної частини дифузійного апарату запропоновано модернізо¬вану схему диференційного захисту. Запропоновано методику визначення основних параметрів та елементів систем захисту.
Ключові слова: захист електроприводу, дифузійний апарат, диференційний захист, сокостружкова суміш.

The article analyzes main elements and types of protection for electric drive of the diffusion apparatus. To protect the mechanical part of the diffusion apparatus, a modernized differential protection circuit is proposed. The method of determination of basic parameters and elements of protection systems is offered.
Keywords: protection of the electric drive, diffusion apparatus, differential protection, juicer mixture.

Кількість посилань 9

УДК 621.311:681.5
Я. Грицюк, В. Коновал, В. Мороз
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електромехатроніки та комп'ютеризованих електромеханічних систем
кафедра електроенергетики та систем управління

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТИПУ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ЙОГО ПЕРЕХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ В АВТОНОМНОМУ РЕЖИМІ

© Грицюк Я., Коновал В., Мороз В., 2017

Проаналізовано типові за класифікацією IEEE системи збудження синхронних генераторів. Для аналізу стійкості електроенергетичних систем з розглянутими системами збудження запропоновано використання методів теорії автоматичного керування. Для розв'язування цієї задачі запропоновано спрощення з використанням структурних моделей.
Ключові слова – стійкість електроенергетичних систем, система збудження синхронної машини, регулятор збудження, структурне моделювання.

This article surveys the analysis of the typical IEEE excitation systems of synchronous generators. For analyze the power system stability with these excitations suggest use the theory of automatic control. For solving this problem proposed simplification using structural models.
Keywords – power systems stability, synchronous machine excitation system, excitation regulator, structure modeling.

Кількість посилань 13

УДК 621.311
Б. В. Дмитрик, О. М. Равлик, І. О. Сабадаш, Н. О. Равлик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних систем та мереж,
кафедра електричних станцій

ВПЛИВ РПН НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ ВИТКОВИХ ЗАМИКАНЬ
У СИЛОВОМУ ТРАНСФОРМАТОРІ

© Дмитрик Б. В, Равлик О. М., Сабадаш І. О., Равлик Н. О., 2017

Досліджено вплив пристрою РПН на ідентифікацію виткових замикань у силових багатообмоткових трансформаторах.
Ключові слова: багатообмотковий трансформатор, виткове замикання, алгоритм ідентифікації, РПН, чутливість, селективність.

The investigation of the influence of on-load tap-changing device on the algorithm of identification of winding short circuits in multi-winding power transformers was conducted.
Keywords: multi-winding transformer, winding short circuit, algorithm of the identification, LTC device, sensitivity, selectivity.

Кількість посилань 9

А. Крижанівський
ПрАТ «Львівобленерго»

ВНЕСОК ПРОФЕСОРІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ У РОЗВИТОК ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЛЬВІВЩИНИ

Кількість посилань 27

УДК 621.311:62-53
А. С. Куцик, М. Б. Семенюк, А. А. Євченко, Т. Я. Дзьоба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу та комп’ютеризованих електромеханічних систем
НДЛ-4

АНАЛІЗ МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ТУРБОГЕНЕРАТОРОМ ІЗ БЕЗЩІТКОВОЮ СИСТЕМОЮ ЗБУДЖЕННЯ

© Куцик А. С., Семенюк М. Б., Євченко А. А., Дзьоба Т. Я., 2017

Проаналізовано перехідні електромеханічні та електромагнітні процеси в системі генерування електроенергії турбогенератором з безщітковою системою збудження для основних режимів роботи турбогенератора. Аналіз виконано за допомогою розроблених з використанням об’єктно-орієнтованого методу математичної та комп’ютерної моделей, які враховують нелінійність синхронних машин та дискретність роботи вентильних перетворювачів.
Ключові слова: системи генерування електроенергії, турбогенератор, безщіткова система збудження, математичне моделювання.

The electromechanical and electromagnetic transient processes in a power generation system with turbo-generator and brushless excitation for main working regimes are analyzed in the article. An analysis has been carried out by means of developed with the use of the object-oriented method the mathematical and computer models that take into account non-linearity of synchronous machines and discreteness of semiconductor converters.
Keywords: power generation system, turbo-generator, brushless excitation system, mathematical modeling.

Кількість посилань 9

УДК 62-503.56+519.85
О. Ю. Лозинський, Я. С. Паранчук, В. Б. Цяпа
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ДИНАМІКИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОДІВ ДСП МОДЕЛЛЮ У ПРОСТОРІ СТАНІВ

© Лозинський О. Ю., Паранчук Я. С., Цяпа В. Б., 2017

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Скла¬дено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.
Ключові слова: модель, простір змінних стану, дугова сталеплавильна піч.

The expediency of the mathematical description of the electric arc furnace electrodes positioning control system dynamics using state-space model is substantiated. A block diagram of the electrodes positioning control system was developed and mathematical model in state-space variables was obtained.
Keywords: model, state-space variables, electric arc furnace.

Кількість посилань 10

УДК 621.34.07
В. О. Місюренко, М. Б. Семенюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем

АНАЛІЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ
ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТОТНО-КЕРОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА

 Місюренко В. О., Семенюк М. Б., 2017

Проаналізовано систему автоматичного регулювання (САР) рівня рідини у резервуарі за використання частотно-керованого асинхронного електропривода насосного агрегату. Обґрунтовано доцільність та умови використання П- та ПІ- регулятора. Надано рекомендації щодо налаштування параметрів регуляторів. Наведено результати досліджень САР рівня, які виконано комп’ютерним симулюванням у середовищі Matlab-Simulink
Ключові слова: система автоматичного регулювання рівня, частотно-керований електропривод, П-регулятор, ПІ-регулятор, математичне моделювання.

The article presents an analysis of automatic adjustment system of level liquid in the tank in case the use of frequency-controlled asynchronous electric pump unit. It is proved expediency and conditions of use P- and PI- regulator. The recommendations of settings regulators have given. These results of automatic adjustment control system of level are obtained by computer simulation using Matlab-Simulink.
Keywords: automatic adjustment control of liquid level, frequency-controlled electric drive, P-regulator, PI regulator, mathematical modeling.

Кількість посилань 10

УДК 621.314
Н. Г. Мальцева*, М. Й. Олійник**, В. Г. Федишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра електричні станції,
**кафедра електропостачання промислових підприємств міст
і сільського господарства

АНАЛІЗ РОБОТИ ТРИФАЗНОГО НЕКЕРОВАНОГО МОСТОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА ЗА УМОВИ КОРЕКТНОГО ВИЛУЧЕННЯ
З ЙОГО СХЕМИ ДВОХ ТА ТРЬОХ ВЕНТИЛІВ

© Мальцева Н. Г., Олійник М. Й., Федишин В. Г., 2017

Проаналізовано режим роботи трифазного некерованого мостового випрямляча з коректно вилученими зі схеми двома та трьома вентилями за суто активного та активно-індуктивного характеру навантаження. Подано тлумачення незмінності форми випрямленої напруги під час переходу від активного до активно-індуктивного характеру навантаження у випадку вилучення двох вентилів та пояснено причини зміни форми випрямленої напруги за тих самих умов у випадку вилучення трьох вентилів. Визна¬чено склад і значення вищих гармонік випрямленої напруги та наведено енергетичні характеристики новоутворених схем випрямлення. Матеріал статті має навчально-практичний характер.
Ключові слова: випрямляч, характер навантаження, ряд Фур’є.

The operation mode of a three-phase uncontrolled bridge rectifier has been analysed when two or three gates are correctly removed from the circuit under active and active-inductive nature of load. We provide an explanation of the unchanged form of rectified voltage during transition from active to active-inductive nature of load when two gates are removed, also the reasons for the changed form of rectified voltage are explained under the same conditions when three gates are removed. The composition and value of higher harmonics of rectified voltage are identified, and energy characteristics for the newly created rectification circuits are provided. The article is of educational and practical character.
Key words: rectifier, nature of load, Fourier series.

Кількість посилань 8

УДК 621.311.24 + 621.314
К. Б. Покровський, О. І. Маврін, Ю. Л. Шелех
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних станцій

ВИБІР ПОТУЖНИХ ВІТРОГЕНЕРАТОРІВ ДЛЯ РЕАЛЬНИХ УМОВ

© Покровський К. Б., Маврін О. І., Шелех Ю. Л., 2017

Наведено результати розрахунку технічних та економічних показників вітро-електростанцій із різнотипними вітрогенераторами за вітрових умов Карпатського регіону України для вибору оптимального обладнання.
Ключові слова: вітроелектростанція, вітрогенератор, ефективність.

The paper presents the results of the calculation of technical and economic performance of various wind farms WTG with wind turbines for the real wind conditions in Ukrainian Carpathian region to choose the optimal equipment.
Keywords: wind power station, wind turbine generator, efficiency.

Постановка проблеми
Розвиток світової енергетики у показниках встановленої потужності альтернативних відновлю¬ваних джерел електроенергії та обсягів їх виробництва демонструють стабільну позитивну динаміку. Разом із тим вітрова енергетика показує значні темпи зростання впливу на рівень виробництва електроенергії. Неодноразово у 2016–2017 рр. з’являлися повідомлення про викорис¬тання виключно альтернативних відновлюваних джерел енергії в окремих країнах в періоди зниження графіків навантаження у вихідні та святкові дні [1]. При цьому частка електроенергії, отриманої від гідро-,
вітро-, біо- та сонячних електростанцій, становила понад 87 %. Застосування вітроелектростанцій (ВЕС) знижує споживання традиційних первинних енергоресурсів, сприяє технологічному розвитку територій та створенню робочих місць, скорочує кількість викидів СО2 в атмосферу [2].

Кількість посилань 9

УДК 621.311.4(477.8)(477.44)

А. В. Чабан, В. Р. Левонюк
Львівський національний аграрний університет,
кафедра електротехнічних систем

АНАЛІЗ НЕУСТАЛЕНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ, ЩО З’ЄДНУЄ ПС “ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА” ТА ПС “ВІННИЦЬКА”

© Чабан А. В., Левонюк В. Р., 2017

За міждисциплінарними підходами, представлено математичну модель фрагмента електроенергетичної системи ключовим елементом якої є лінія електропередачі ПС «Західноукраїнська» – ПС «Вінницька». Проаналізовано неусталені процеси у лінії електропередачі в однолінійному виконанні. Результати перехідних процесів наведено у вигляді рисунків, що аналізуються.
Ключові слова: математичне моделювання, перехідні процеси, принцип Гамільто¬на–Остроградського, електроенергетична система, лінія електропередачі з розподілени¬ми параметрами.

The paper on the basis of interdisciplinary approaches presented mathematical model of the electric power system, a key element of which is the power line that connected substation «Zakhidnoukrayins’ka» – substation «Vinnyts’ka». On this basis, the analysis of transients in the power line to single-line performance. Results transients are presented as figures which analyzed.
Key words: mathematical modeling, transient, principle of Hamilton–Ostrogradski electric power system, power line with distributed parameters.

Кількість посилань 14

УДК 621.315.2.016.2

В. І. Чибеліс, В. Ю. Лободзинський
НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”,
кафедра теоретичної електротехніки

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ БАГАТОФАЗНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТИПУ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЇ ВИСОКОЇ НАПРУГИ

 Чибеліс В. І., Лободзинский В. Ю., 2017

Викладено методологічні основи розрахунку багатофазних ліній електропере-даван¬ня з розподіленими параметрами типу кабельних ліній високої напруги для аналізу електромагнітних та перехідних процесів у трифазних кабельних лініях. Показано методи побудови математичної моделі , вибору їх структури та обчислення параметрів моделі . Приклад використання і дослідження математичної моделі дано в системі Matlab.
Ключові слова: багатофазна лінія, високовольтна кабельна лінія, моделювання, коротке замикання, взаємоіндукція, комутація.

The article describes the methodological bases of calculation of multiphase transmission lines with distributed parameters of the type of cable lines of high voltage for the analysis of electromagnetic and transient processes in three-phase cable lines. Methods of constructing mathematical model, choice of their structure and calculation of model parameters are shown. An example of the use and research of mathematical model data in the Matlab system.
Keywords: multiplephase lines, High-voltage cable line, modeling, short circuit, mutual induction, switching

Кількість посилань 13

УДК 62-83-52:621.313.3
І. З. Щур, В. Б. Козій, П. Й. Голубовський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем,
СКБ електромеханічних систем

ВЕНТИЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД
НА ОСНОВІ РЕГУЛЬОВАНОГО
ІНДУКТИВНО-ЄМНІСНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

© Щур І., Козій В., Голубовський П., 2017

Розроблено систему електроприводу «кероване параметричне джерело струму – вентильний двигун». Джерело струму, створене на основі індуктивно-ємнісного перетворювача, живиться від промислової мережі, а керується за допомогою одного IGBT транзистора. Комутацію обмоток якоря синхронної машини з постійними магнітами забезпечує тиристорний інвертор струму, що керується за сигналами трьох точкових давачів положення ротора. Проведене комп’ютерне симулювання показало високу динаміку розробленої системи керування та задовільну електромагнітну сумісність запропонованої системи електроприводу.
Ключові слова: параметричне джерело струму, індуктивно-ємнісний перетво-рювач, синхронна машина з постійними магнітами, тиристорний інвертор струму, безконтакт¬ний двигун постійного струму.

The paper developed the electric drive system "controlled parametric current source – BLDC". Current source, created on the base of inductive-capacitive converter, is powered by the industrial grid and is controlled by a single IGBT transistor. Switching the armature windings of synchronous motor with permanent magnets provides a current-source thyristor inverter, which is controlled by signals of three-point rotor position sensors. A computer simulation study showed the high dynamics of such developed control system and satisfactory electromagnetic compatibility of the proposed drive system.
Keywords: parametric current source, inductive-capacitive converter, synchronous motor with permanent magnets, current- source thyristor inverter, BLDC motor.

Кількість посилань 10

УДК 620.179.14

М. А. Яцун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних машин і апаратів

ВЕКТОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАКЛАДНОГО КІЛЬЦЕВОГО ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
З ЕЛЕКТРОПРОВІДНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ ОСЕРДЯМ

 Яцун М. А., 2017

Визначено векторний потенціал магнітного поля екранованої кільцевої циліндричної котушки прямокутного поперечного перерізу зі струмом довільної форми, яку для збільшення чутливості і концентрації магнітного поля розміщено на циліндричному П-подібному феромагнітному осерді над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
Ключові слова: магнітне поле, векторний потенціал, вихрострумовий перетво-рювач, феромагнітне осердя, граничні умови, розрахункові (фіктивні) струми.

Defined vectorial potential of the magnetic field of the screened circular cylinder spool of rectangular transverse section with the current of arbitrary form which for the increase of sensitiveness and concentration of the magnetic field is placed on cylinder П-similar ferromagnetic to the core above the object of control in the form of leading ferromagnetic plate.
Keywords: the magnetic field, vectorial potential, eddy current converter, ferromagnetic core, boundary conditions, calculation (fictitious) currents.

Кількість посилань 10

УДК 620.179.14

М. А. Яцун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних машин і апаратів

РІВНЯННЯ ГУСТИН РОЗРАХУНКОВИХ СТРУМІВ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАКЛАДНОГО
КІЛЬЦЕВОГО ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
З ЕЛЕКТРОПРОВІДНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ ОСЕРДЯМ

 Яцун М. А., 2017

На основі розкриття граничних умов отримано рівняння для визначення густин розрахункових струмів у випадку аналітичного розрахунку векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
Ключові слова: магнітне поле, векторний потенціал, вихрострумовий перетво-рювач, феромагнітне осердя, граничні умови, розрахункові струми.

On the basis of opening of boundary conditions the got equalizations are for determination of density of calculation currents in case of analytical calculation of vectorial potential of magnetic-field of the superimposed circular eddy current converter with electric conduction ferromagnetic core above the object of control in form a leading ferromagnetic plate.
Keywords: the magnetic field, vectorial potential, eddy current converter, ferromagnetic core, boundary conditions, calculation currents.

Syndicate content