Чибеліс В. І., Лободзинський В. Ю. Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги

УДК 621.315.2.016.2

В. І. Чибеліс, В. Ю. Лободзинський
НТУУ “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”,
кафедра теоретичної електротехніки

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ БАГАТОФАЗНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТИПУ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЇ ВИСОКОЇ НАПРУГИ

 Чибеліс В. І., Лободзинский В. Ю., 2017

Викладено методологічні основи розрахунку багатофазних ліній електропере-даван¬ня з розподіленими параметрами типу кабельних ліній високої напруги для аналізу електромагнітних та перехідних процесів у трифазних кабельних лініях. Показано методи побудови математичної моделі , вибору їх структури та обчислення параметрів моделі . Приклад використання і дослідження математичної моделі дано в системі Matlab.
Ключові слова: багатофазна лінія, високовольтна кабельна лінія, моделювання, коротке замикання, взаємоіндукція, комутація.

The article describes the methodological bases of calculation of multiphase transmission lines with distributed parameters of the type of cable lines of high voltage for the analysis of electromagnetic and transient processes in three-phase cable lines. Methods of constructing mathematical model, choice of their structure and calculation of model parameters are shown. An example of the use and research of mathematical model data in the Matlab system.
Keywords: multiplephase lines, High-voltage cable line, modeling, short circuit, mutual induction, switching

Кількість посилань 13