Гамола О. Є., Коруд В. І., Рендзіняк С. Й. Використання елементів проблемного навчання під час вивченні електротехніки

УДК 371.32
О. Є. Гамола, В. І. Коруд, С. Й. Рендзіняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної та загальної електротехніки

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

© Гамола О. Є., Коруд В. І., Рендзіняк С. Й., 2018

Розглянуто можливість впровадження елементів проблемного навчання при вивченні теорії електричних кіл. Запропоновано методику проведення лабораторного практикуму в комп'ютеризованій лабораторії з теорії кіл, яка використовує проблемні ситуації. Такий підхід підвищує ефективність навчального процесу, сприяє глибшому засвоєнню теоретичного матеріалу.
Ключові слова: проблемне навчання; освіта; дидактика; аварійний режим; неробочий режим; лабораторна робота; гібридна лабораторія; фізичний експеримент; віртуальний експеримент

The article is considering the introduction of elements of problem-based learning in the study of theory electrical circuits. The proposed technique of laboratory workshop implemented in a computerized laboratory on the theory of electrical circuits that uses the problematic situation. This approach increases the effectiveness of learning, promotes a deeper theoretical material study.
Keywords: problem-based learning; education; didactic; emergency mode; open-circuit; laboratory work; hybrid laboratory; physical experiment; virtual experiment.

Кількість посилань 12