Яцун М. А. Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям

УДК 620.179.14

М. А. Яцун
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електричних машин і апаратів

РІВНЯННЯ ГУСТИН РОЗРАХУНКОВИХ СТРУМІВ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НАКЛАДНОГО
КІЛЬЦЕВОГО ВИХРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА
З ЕЛЕКТРОПРОВІДНИМ ФЕРОМАГНІТНИМ ОСЕРДЯМ

 Яцун М. А., 2017

На основі розкриття граничних умов отримано рівняння для визначення густин розрахункових струмів у випадку аналітичного розрахунку векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям над об’єктом контролю у формі провідної феромагнітної пластини.
Ключові слова: магнітне поле, векторний потенціал, вихрострумовий перетво-рювач, феромагнітне осердя, граничні умови, розрахункові струми.

On the basis of opening of boundary conditions the got equalizations are for determination of density of calculation currents in case of analytical calculation of vectorial potential of magnetic-field of the superimposed circular eddy current converter with electric conduction ferromagnetic core above the object of control in form a leading ferromagnetic plate.
Keywords: the magnetic field, vectorial potential, eddy current converter, ferromagnetic core, boundary conditions, calculation currents.