Войцеховська Ю. В. Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем

УДК 658:001.895
Ю. В. Войцеховська
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
АНАЛІТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
© Войцеховська Ю. В., 2017
У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом. Основними показниками динаміки вибрано темпи зростання, і завдання полягало в тому, щоб визначити їхній взаємозв’язок із відповідними факторами.
Процес інноваційного оновлення розглянуто як неперервно-дискретний, оскільки відбуваються дискретні події – вибуття та введення в дію нових основних засобів (ОЗ), що мають разовий характер. Важливим є отримання аналітичної залежності темпів зростання продукції з врахуванням темпів зростання вартості фондів, строків їхньої служби, а також параметрів, які характеризують вартість та продуктивність одиниць наявного та нового обладнання. Отримана залежність дає можливість розв’язувати дві задачі. Перша з них стосується визначення темпів зростання продукції для заданих темпів зростання фондів. Друга задача передбачає визначення необхідних темпів зростання фондів, які забезпечують заплановані темпи зростання продукції. Розрахунки для цієї задачі є складнішими, оскільки потребують застосування ітераційних процедур. Також до важливих слід зарахувати результати, що стосуються наближеного визначення коефіцієнта оновлення ОЗ через лінійну комбінацію нормативу амортизації та темпів їхнього приросту. Крім прозорої економічної інтерпретації, це дає можливість спростити залежності, де використовується показник оновлення. У статті наведено розрахунки на прикладі конкретної заводської системи, яка складається з чотирьох послідовних технологічних ланок. Показано важливість та перспективність запропонованих аналітичних розробок.
Ключові слова: інноваційне оновлення, виробнича система, основні засоби, динаміка фондів, темпи зростання, аналітичні закономірності
Yu. Voytsekhovska
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
ANALYTICAL PATTERNS OF THE DYNAMICS OF FIXED ASSETS INNOVATIVE RENOVATION OF PRODUCTION SYSTEMS
© Voytsekhovska Yu., 2017
The analysis of the quantitative patterns of the innovative equipment renovation of the production system, all of which are subordinated to the implementation of the general program of manufacturing products is made in the article. The study was carried out in such a way that the replacement of the equipment was considered for each link separately, and then the effects of the upgrade for the production system as a whole were analyzed. The next main indicators of the dynamics were selected: the growth rates and the task, which determines their interrelation with the appropriate factors. The process of innovation renewal was considered continuously-discrete, as there are discrete events – the release and commissioning of new fixed assets (FA), which have one-time nature. It is important to get an analytical dependence of the growth rate of products, taking into account the growth rates of funds, the terms of their service, as well as parameters characterizing the cost and performance of units of operating and new equipment. The obtained dependence makes it possible to solve two problems. The first of these is to determine the rate of growth of production for the specified growth rates of funds. The second task is to determine the necessary growth rates of funds, which ensure the planned growth rate of production. The calculations for this task are more complex, since they require the using of iterative procedures. The results related to the approximate determination of the renovation rate of the FA through a linear combination of the standard of depreciation are important along with the rates of their growth. In addition to a transparent economic interpretation, which makes it possible to simplify the dependencies where the update indicator is used. In the article calculation on the example of a concrete factory system consisting of four successive technological units is made. The importance and potential of the proposed analytical developments is shown.
Key words: innovative renovation, production system, fixed assets, dynamic of the assets, rates of growth, analytical patterns.

Література – 5.