№ 873 (2017)

Kod JEL: M31
Howaniec Honorata B.
University of Bielska-Biala
THE CONDITIONS OF USING OF LOYALTY PROGRAMS
ON THE POLISH MARKET
©Howaniec Honorata B., 2017
Brand loyalty is a strategic asset of the company. Having loyal or faithful customers, in the era of competition, provides to business of essential benefits. Shaping of customer loyalty is not so easy. Companies, among others, by developing such elements as customer service quality and marketing communication quality, try to influence on customers' market behavior.
One of the tools of influence on customers' behavior is loyalty programs. Thanks to these, brand owners try to attract and retain customers by planning the reward system and trying to reward the most loyal customers by – on the one hand – providing them an additional value, and on the other hand – turning them into brand advocates, the most valuable customer group.
Popularity of loyalty programs in Poland is not very high. It is estimated that 25-40% of customers use loyalty programs. It is less than, for example, in the US or Canada. The benefits offered by most loyalty programs in Poland, however, are not high, and consumers think that the rewards they can get are very expensive and overpriced. Such a low assessment of the benefits of loyalty programs among customers negatively impact on their social acceptance. The change of business activities can change attitudes among Polish society. A positive example is the «My Ladybird» (in original «Moja Biedronka»), it is program introduced by the Biedronka discount chain, where both are the proposed bonuses and additional promotional campaigns, which were essentially targeted at children, proved to be a great success and have allowed them to outperform competitors with a recognized position in this area in just half a year. The attractiveness of the program has led to the active use it by 5 million households, which constitutes about 40 % of all households in Poland.
The aim of the research is to present the concept of loyalty and the role of loyalty programs in shaping it. The author focused mainly on the conditions of today's popularity (or lack of it) available loyalty programs in Poland. Because of the availability of numerous studies of loyalty programs in Poland, secondary data was used in the study.
Key words: loyalty programs, brand loyalty, price promotion, retail.
Honorata B. Howaniec
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
UWARUNKOWANIA KORZYSTANIA Z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH NA RYNKU POLSKIM
© Howaniec Honorata B., 2017
Lojalność wobec marki jest strategicznym aktywem przedsiębiorstwa. W dobie konkurencji posiadanie lojalnych, czy – więcej – wiernych klientów dostarcza przedsiębiorstwa zasadniczych korzyści. Kształtowanie lojalności nabywców nie jest jednak łatwe. Przedsiębiorstwa m.in. poprzez kształtowanie takich elementów, jak jakość obsługi klienta czy jakość komunikacji marketingowej starają się wpłynąć na postępowanie rynkowe klientów.
Jednym z narzędzi wpływu na zachowanie klientów są programy lojalnościowe. To przy ich pomocy właściciele marek starają się przyciągnąć i utrzymać klientów, planując odpowiednio system nagród starają się wynagradzać najwierniejszych klientów, dostarczając im z jednej strony dodatkowych wartości, a z drugiej zamieniając ich w adwokatów marki, czyli najbardziej wartościową grupę klientów.
Popularność programów lojalnościowych w Polsce nie jest zbyt wysoka. Szacuje się, że klienci korzystający z programów lojalnościowych to 25-40%. To mniej niż przykładowo w USA czy Kanadzie [5]. Korzyści oferowane przez większość programów lojalnościowych w Polsce nie są jednak wysokie, a konsumenci uważają, że nagrody, jakie można w nich uzyskać są bardzo drogie, a ich cena zawyżona. Tak niska ocena korzyści, jakich dostarczają programy lojalnościowe klientom negatywnie wpływa na ich odbiór społeczny. Zmiana postawy przedsiębiorstw może jednak skutecznie zachęcić do zmiany postaw wśród polskiego społeczeństwa. Pozytywnym przykładem jest program „Moja Biedronka” wprowadzony przez sieć dyskontów Biedronka, w którym zarówno proponowane bonusy, jak i dodatkowe akcje, których w zasadzie docelowym odbiorcą były dzieci, okazały się dużym sukcesem i pozwolił na wyprzedzenie konkurentów o uznanej w tym obszarze pozycji w ciągu zaledwie pół roku. Atrakcyjność programu spowodowała, że aktywnie korzysta z niego 5 mln gospodarstw domowych, co stanowi ok. 40% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
Celem opracowania jest przedstawienie pojęcia lojalności oraz roli programów lojalnościowych w jej kształtowaniu. Autorka skupiła uwagę głównie na uwarunkowaniach dzisiejszej popularności (czy jej braku) dostępnych programów lojalnościowych w Polsce. Ze względu na dostępność licznych badań programów lojalnościowych w Polsce, w opracowaniu wykorzystano dane wtórne.
Słowa kluczowe: programy lojalnościowe, lojalność wobec marki, promocja cenowa, handel detaliczny.
Література – 25.

УДК 658:001.895
Ю. В. Войцеховська
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
АНАЛІТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ДИНАМІКИ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
© Войцеховська Ю. В., 2017
У статті проаналізовано кількісні закономірності інноваційного оновлення обладнання виробничої системи, всі ланки якої підпорядковані виконанню загальної програми з виготовлення продукції. Дослідження здійснювалось так, що заміну обладнання розглядали для кожної ланки окремо, а потім аналізувались наслідки оновлення для виробничої системи загалом. Основними показниками динаміки вибрано темпи зростання, і завдання полягало в тому, щоб визначити їхній взаємозв’язок із відповідними факторами.
Процес інноваційного оновлення розглянуто як неперервно-дискретний, оскільки відбуваються дискретні події – вибуття та введення в дію нових основних засобів (ОЗ), що мають разовий характер. Важливим є отримання аналітичної залежності темпів зростання продукції з врахуванням темпів зростання вартості фондів, строків їхньої служби, а також параметрів, які характеризують вартість та продуктивність одиниць наявного та нового обладнання. Отримана залежність дає можливість розв’язувати дві задачі. Перша з них стосується визначення темпів зростання продукції для заданих темпів зростання фондів. Друга задача передбачає визначення необхідних темпів зростання фондів, які забезпечують заплановані темпи зростання продукції. Розрахунки для цієї задачі є складнішими, оскільки потребують застосування ітераційних процедур. Також до важливих слід зарахувати результати, що стосуються наближеного визначення коефіцієнта оновлення ОЗ через лінійну комбінацію нормативу амортизації та темпів їхнього приросту. Крім прозорої економічної інтерпретації, це дає можливість спростити залежності, де використовується показник оновлення. У статті наведено розрахунки на прикладі конкретної заводської системи, яка складається з чотирьох послідовних технологічних ланок. Показано важливість та перспективність запропонованих аналітичних розробок.
Ключові слова: інноваційне оновлення, виробнича система, основні засоби, динаміка фондів, темпи зростання, аналітичні закономірності
Yu. Voytsekhovska
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
ANALYTICAL PATTERNS OF THE DYNAMICS OF FIXED ASSETS INNOVATIVE RENOVATION OF PRODUCTION SYSTEMS
© Voytsekhovska Yu., 2017
The analysis of the quantitative patterns of the innovative equipment renovation of the production system, all of which are subordinated to the implementation of the general program of manufacturing products is made in the article. The study was carried out in such a way that the replacement of the equipment was considered for each link separately, and then the effects of the upgrade for the production system as a whole were analyzed. The next main indicators of the dynamics were selected: the growth rates and the task, which determines their interrelation with the appropriate factors. The process of innovation renewal was considered continuously-discrete, as there are discrete events – the release and commissioning of new fixed assets (FA), which have one-time nature. It is important to get an analytical dependence of the growth rate of products, taking into account the growth rates of funds, the terms of their service, as well as parameters characterizing the cost and performance of units of operating and new equipment. The obtained dependence makes it possible to solve two problems. The first of these is to determine the rate of growth of production for the specified growth rates of funds. The second task is to determine the necessary growth rates of funds, which ensure the planned growth rate of production. The calculations for this task are more complex, since they require the using of iterative procedures. The results related to the approximate determination of the renovation rate of the FA through a linear combination of the standard of depreciation are important along with the rates of their growth. In addition to a transparent economic interpretation, which makes it possible to simplify the dependencies where the update indicator is used. In the article calculation on the example of a concrete factory system consisting of four successive technological units is made. The importance and potential of the proposed analytical developments is shown.
Key words: innovative renovation, production system, fixed assets, dynamic of the assets, rates of growth, analytical patterns.

Література – 5.

УДК 614.215:332.1
Л. І. Гальків, І. Я. Кулиняк, М. В. Гербут
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
САНАТОРНО-КУРОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: РИНОК ПОСЛУГ САНАТОРІЇВ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
© Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В., 2017
У статті розкрито сутність санаторно-курортного комплексу. Охарактеризовано специфіку суб’єктів санаторно-курортної діяльності у контексті їхньої зорієнтованості, приналежності, соціально-економічного ефекту, впливу на суміжні сфери, глобальної ролі, підпорядкованості.
Досліджено типологію суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах. Охарактеризовано відмінність підходів до виокремлення типів санаторно-курортних закладів низкою інституцій України.
За даними статистичного бюлетеня «Колективні засоби розміщування» сформо¬вано систему показників для оцінювання регіональних ринків послуг санаторіїв. За¬собами кластерного аналізу здійснено систематизацію та ранжування регіонів України за станом розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. Доведено диспропорційність та асиметричність ринку послуг санаторіїв у регіональному вимірі.
Ключові слова: санаторно-курортна діяльність, санаторії, колективні засоби розміщування, кластерний аналіз, ринок послуг санаторіїв, спеціалізовані засоби розміщування.
L. Halkiv, I. Kulyniak, M. Herbut
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
HEALTH RESORT ACTIVITY: MARKET OF HEALTH RESORT SERVICES IN REGIONS OF UKRAINE
© Halkiv L., Kulyniak I., Herbut M., 2017
The essence of the health resort complex is revealed in the article. Peculiarities of the subjects of health resort activity in the context of their orientation, belonging, socio-economic effect, influence on related areas, global role, and subordination are described.
The typology of subjects of health resort activity in the current normative-legal acts is investigated. The difference in approaches to the selection of types of health resorts by a number of institutions of Ukraine is described.
According to the statistical bulletin «Collective means of placement» a system of indicators for the evaluation of the regional market of health resort services is formed. By using the methods of cluster analysis, the regions of Ukraine are systematized and ranked according to the development of the market of health resort services in 2016. The disproportion and asymmetry of the regional market of health resort services are proved.
Key words: health resort activity, collective accommodation facilities, cluster analysis, market of health resort services, specialized means of placement.

Література – 19.

УДК 338.2
О. М. Дудкін
Львівський університет бізнесу та права,
кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій
СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ
І ПРИРОДНОГО ГАЗУ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ – ЇХНЯ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ
© Дудкін О. М., 2017
У статті розглянуто досвід створення та функціонування стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів і природного газу як ключового елементу забезпечення енергетичної безпеки національної економіки на випадок кризи постачання країн Центральної Європи – Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Зокрема, розглянуто моделі таких резервів, особливості їхнього функціонування. Сформовано власний погляд щодо необхідності використання досвіду країн Центральної Європи при створенні системи стратегічних резервів нафти, нафтопродуктів та природного газу в Україні.
Ключові слова: стратегічні резерви нафти, нафтопродуктів та природного газу, моделі функціонування резервів, енергетична криза, енергетична політика.
O. Dudkin
Lviv University of Business and Law,
department of business economics and information technologies
STRATEGIC STOCKS OF OIL, PETROLEUM PRODUCTS
AND NATURAL GAS IN CENTRAL EUROPEAN STATES – GENERAL CHARACTERISTICS AND EXPERIENCE OF FUNCTIONING
© Dudkin O., 2017
The article deals with the experience of creating strategic reserves (stockpiles) of oil, petroleum products and natural gas as a key instrument in ensuring energy security in the event of a supply crisis and a factor to remain economy functioning in Central European States – Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. All these states have common feature – they are highly dependent on import of oil and gas, most of them have approximately 100 % import dependency almost from one source – Russian Federation. As result, they are extremely vulnerable to energy crisis, which may be provoked by political reasons. On the level of European Union and International Energy Agency, emergency response system has next four pillar elements: stockpiling system, demand restraint measures, fuel switching (temporarily replacing with other energy sources) and surge production. In particular, were characterized models of functioning of such reserves (Public and Industry and their sub-models), regulatory framework and system of demand restraint measures. However, all above-mentioned states have common system of emergency response and demand restraint measures, put in place a National Energy Strategy Organisation as central body for coordination emergency policy. But, each of them have their own experience regarding creating of stockpiles system counting peculiarities of their regional development, oil market structure, national policy choices etc. For example, Slovakia recently had changed its model of oil reserves, Hungary was first in the region and in EU to introduce gas-stockpiling system with necessary legislative amendments, Poland has strengthened role of state in its stockpiling system. Regarding demand restraint measures, which aim rapidly to reduce consumption in a crisis, it necessary to underline that Central European States mostly have implemented them and prescribed them in their national regulatory documents. The degree, to which measures could be applied can range from light handed (such as public information campaign) to more medium and heavy-handed compulsory measures (driving restrictions and fuel rationing). Hungary has implemented demand restraint measures from 1979, what can be counted as the oldest developed system of demand restraint measures in Central Europe. Other measures for supply crisis reaction and management such as fuel-switching and surge of oil and gas production have no significant potential in above mentioned states.
Given own opinion about usefulness of researched states experience for Ukraine as it has according to its obligations within Energy Community and according to Ukraine – EU Association Agreement to create its own stockpiling system until 2022.
Key words: energy crisis, energy policy, strategic reserves (stockpiles) of oil, petroleum products and natural gas, models of functioning of stocks – Industry, Public, State, Agency, demand restraint measures, production surge, fuel-switching.

Література – 23.

УДК 378
Л. В. Жук
Національний університет «Львівська політехніка»,
Науково-дослідна частина
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
© Жук Л. В., 2017
У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства.
Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів університету: забезпечення якісної підготовки фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень у ВНЗ є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі. Особливості організації та здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах, а також чинники, які впливають на розвиток наукових досліджень, будуть відображені у наступних публікаціях.
Ключові слова: наукові дослідження, науковий потенціал ВНЗ, наукові школи, конкурентоздатність, забезпечення якості вищої освіти, міжнародні та національні рейтинги.
L. V. Zhuk
Lviv Polytechnic National University
Scientific and Reasearch Department
SCIENTIFIC RESEARCH IN UNIVERSITIES:
NATURE, IMPORTANCE AND PERSPECTIVES
© Zhuk L. V., 2017
The article analyzes the nature and significance of scientific research in universities in the context of emerging knowledge economy, there are defined the prospects of scientific research development regarding the requirements of innovative social development.
The importance of scientific research consists in providing the possibility of effective use of scientific and technical potential of universities for the development of priority areas of science and technology, creating high technologies, modernization of production, ensuring social development, national economic growth and international competitiveness.
Scientific research has an important value for the formation and development of scientific schools in universities. The scientific community requires constant interaction, contacts, information exchange, mutual evaluation of scientific research and, thus, the establishment of scientific schools.
A key role is played by scientific research in ensuring the quality of university education that presupposes training of specialists based on the latest scientific and technical progress and involvement of the qualified scientific and pedagogical staff in the educational process. In addition, scientific research is a requirement for the establishment of training and performance appraisal system of scientific and pedagogical staff in university.
Effective implementation of scientific research in university is the instrument to enhance its competitiveness in the global and national educational and scientific spaces as well as advancement in the international and national rankings.
Keywords: scientific research, scientific potential of universities, scientific schools, competitiveness, quality assurance of higher education, international and national rankings.

Література – 22.

УДК 338.9:658
Г. І. Кіндрацька, Ю. І. Кулиняк
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра обліку та аналізу
ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ:
РІВНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ
 Кіндрацька Г. І., Кулиняк Ю. І., 2017
У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств маши¬нобудування, промисловості та економіки України загалом. Досліджено співвідно¬шення темпів зростання загальних показників господарської діяльності українських підприємств та причини їхніх відхилень від оптимального співвідношення. Визначено основні фактори впливу на економічну динаміку розвитку українських підприємств.
Ключові слова: ділова активність, економічна динаміка, «золоте правило економіки», машинобудування, промисловість, національна економіка.
H. Kindratska, Y. Kulyniak
Lviv Polytechnic National University,
Accounting and Analysis Department
BUSINESS ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES:
LEVELS AND MAIN FACTORS OF INFLUENCE
 Kindratska H., Kulyniak Y., 2017
Stability of operation and development of enterprises to a large extent is due to their business activity, which depends on the breadth of markets for product sales, business reputation, level of resource efficiency, active innovation policy, etc. The quality and correctness of its analysis play a decisive role in making decisions on increasing business activity; accordingly, the relevance of improving its methodology is increasing.
Business activity research is carried out at the rates of growth of such general indicators of economic activity: the volume of assets (amount of capital invested in the activity of the enterprise), the volume of sold products (goods, works, services), net profit. One of the indicators of business activity of enterprises is a certain tendency to increase the general indicators of their economic activity. Thus, a steady trend towards an increase in the rates indicates a high level of business activity; unstable dynamics of the rates – average level; steady negative tendency to decrease the rates – low level. It is advisable to analyze such business activity not only for a certain enterprise, but also for Ukraine’s economy, its sectors or activities.
Analysis of growth rates of the volume of sold products (goods, works, services), assets and net profit showed that trends of these indicators for 2009–2016 coincide for the economy of Ukraine, one of its most important sectors – industry and mechanical engineering as an industry. It is established that dynamics of such general indicators has a wave-like character: the decline in 2009, the growth in 2010–2011, the decline in 2012–2014 and the gradual growth since 2015.
Dynamics research of the volume of sold products (goods, works, services) and assets showed that one of the reasons for the low growth rates of sales is the accumulation of technological backwardness and outdated production capacity (over the last 15 years, the level of fixed assets has increased from 43,7 % in 2001 to 83,5 % in 2015).
Analysis of financial results of enterprises showed a negative tendency, in particular, the number of unprofitable enterprises is decreasing, but their amount of losses significantly exceeds the profits of profitable enterprises (by the results of 2015 – by 2.1 times, and in 2014 – almost 4 times).
Research of the ratio of growth rates for general indicators of economic activity of Ukrainian enterprises made it possible to determine fluctuations in the level of business activity during 2009–2015 and the reasons for deviations from the optimal ratio. It can be noted that level of business activity both for Ukrainian economy and machine building can be considered lower than average, and for industry – the average.
Key words: business activity, economic dynamics, «golden rule of the economy», machine building, industry, national economy.

Література – 14.

УДК 339.188.4
О. І. Карий, Г. В. Подвальна*
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організації,
*кафедра маркетингу і логістики
ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ
У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
© Карий О. І., Подвальна Г. В., 2017
У статті розглянуто міжнародні рейтинги логістичної інфраструктури за країнами та регіонами, проаналізовано місце України у цих рейтингах. Продемонстровано проблеми розвитку складових логістичної інфраструктури відносно видів транспорту та представлено перспективи їхнього розвитку у світлі інтеграції нашої держави в світовий економічний простір та європейську логістичну інфраструктуру.
Ключові слова: логістична інфраструктура, рейтинг розвитку логістичної інфра¬структури, транспорт.
O. Karyy, H. Podvalna *
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department,
*Marketing and Logistics Department
LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE
IN INTERNATIONAL RANKINGS
© Karyy О., Podvalna H., 2017
The analysis of international rankings of logistic infrastructure by country and region, analysis of the place of Ukraine in these rankings are made in the article. In particular, Logistics Performance Index (LPI) shows that Ukraine performs one and a half worse than the leader – Germany. Ukraine shows a negative trend of LPI even against countries with lower average incomes. The undisputed leader in this group is India. Ukraine occupies only 35th place in accordance with the index of developing logistics markets, according to the Agility Emerging Markets Logistics Index. Ukraine ranked 137th out of 144 in the road quality rating from the World Economic Forum. The problems of the components of logistic infrastructure in terms of types of transport development are demonstrated, and the prospects of their development in the light of integration of our state into the world economic space and European logistics infrastructure are presented. The main problems of virtually all structural elements of logistic infrastructure in Ukraine are the high level of its physical and moral deterioration. In fact, the logistics infrastructure of all types of transport for years has not been properly supported, has not been updated and now does not meet the requirements of international logistics operators. The development of transport infrastructure is an important factor not only for integrating Ukraine into the world economic market, but also for integrating the social and economic space of Ukraine, which not only links the regional system of settlement and production but also contributes to the specialization and co-operation of economic agents. The modernization of logistic infrastructures, which has remained since the 90s of the previous century, raises not only the task of replacing obsolete equipment and engineering structures, but it also requires complex and systematic reengineering of logistic infrastructure in accordance with new technologies of freight flows processing. Accordingly, the problems of research of implementation of innovations into logistic infrastructure are raising their importance.
Key words: logistic infrastructure, international rankings of logistic infrastructure, transport.

Література – 20.

УДК 330.341.1:519.2 (477.8)
І. Я. Кулиняк, Г. Р. Копець
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
© Кулиняк І. Я., Копець Г. Р., 2017
У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності.
Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний менеджмент, інноваційна активність, метод аналізу ієрархій, критерій інноваційної активності, ієрархічна модель, вектор пріоритетів.
I. Kulyniak, G. Kopets
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organizations
APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
FOR EVALUATION OF THE INNOVATION ACTIVITY LEVEL
IN THE WESTERN UKRAINE REGIONS
© Kulyniak I., Kopets G., 2017
The innovative development of enterprises and regions of Western Ukraine in the sphere of industry is investigated in this scientific paper, taking into account theoretical approaches and concepts of the innovation activity development.
The introduction of innovative technologies contributes to the sustainable development of regions of Ukraine in accordance with international agreements, the economical use of their resources, and the increase of efficiency of enterprises and organizations. The basis for implementing the effective innovative management is the objective evaluation and analysis of the innovative activity level of the regions on the basis of a well-established accounting of their efficiency of innovation activities effectiveness. The article deals with the using of mathematical, informational and computer systems for modeling and forecasting the results of innovation activities of the regions in the sphere of industry. To improve the innovative management, an example of using the methodology for evaluation of the innovation activity level in the regions of Western Ukraine by using the analytic hierarchy process is given. The conducted researches using this method allowed to reorganize the regions by quantitative evaluation of innovation activity level and to identify those criteria, which will allow increasing the innovation activity efficiency of regions and enterprises.
Key words: innovation development, innovation management, innovation activity, analytic hierarchy process, innovation activity criterion, hierarchical model, vector of priorities.

Література – 20.

УДК 336.221:330.322
Ю. І. Мискін, О. О. Мискіна
Університет державної фіскальної служби України
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 Мискін Ю. І., Мискіна О. О., 2017
У статті проаналізовано концепцію амортизаційної політики в Україні з позиції її якості та результативності практичної реалізації. Визначено основні проблеми її неефективності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації інвести¬ційного потенціалу податкової амортизаційної політики з метою посилення впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності.
Ключові слова: амортизаційна політика, концепція амортизаційної політики, інвестиційна діяльність, амортизація, податкове стимулювання.
Y. Myskin, O.Myskina
University of State Tax Service of Ukraine
IMPROVEMENT OF DEPRECIATION
POLICY CONCEPT IN UKRAINE
 Myskin Y., Myskina O., 2017
The article proves that the domestic practice of implementing the concept of depreciation policy Ukraine is ineffective. This justifies the need to rethink and improve the concept of depreciation policy of Ukraine. The results of a comprehensive and systematic analysis of and ways to improve the effectiveness of the investment potential tax depreciation policy as part of the concept of strengthening the impact of taxation on investment activity author developed the concept of tax depreciation policy. It is based on the subordination of tax depreciation policy stimulation to increase efficiency and expand production of business entities, promoting the use of depreciation on fixed assets due to investment tax rebate, tax harmonization and economic depreciation properly reflect the accounting and statistics calculation process and the use of depreciation. The basic measures of improvement of tax depreciation policy in Ukraine. Among them, the authors proposed to adopt the concept of tax depreciation policy; abandon the practice of using tax depreciation for fiscal purposes; introduce a condition requirements, providing investment tax rebate of 100 per cent use of depreciation on capital investment; improve the method of depreciation accelerated by reducing residual value; provide reliable control and recording statistics and information on the calculation and use of depreciation; provide an integrated interdisciplinary approach in education and science issues to the nature and mechanisms of amortization.
Keywords: amortization policy, amortization policy concept, investment, depreciation, tax incentives.
Література – 9.

УДК:338.24
І. Б. Олексів, В. Ю. Харчук, Т. Ю. Лісович
Національний університет «Львівська політехніка»”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
© Олексів І. Б., Харчук В. Ю., Лісович Т. Ю., 2017
Сформовано послідовність оцінювання результатів здійснення організаційних змін на підприємствах. Проаналізовано особливості оцінювання результатів впровадження організаційних змін на вітчизняних машинобудівних підприємствах на прикладі здійснення конкретних змін. Зроблено відповідні висновки, щодо результатів аналізу.
Ключові слова: оцінювання результатів здійснення змін, методи оцінювання змін, модель оцінювання змін.
I. Oleksiv, V. Kharchuk, T. Lisovych
Lviv Polytechnic National University
FEATURES OF RESULTS EVALUATION OF ORGANIZATIONAL CHANGES AT THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES
© Oleksiv I., Kharchuk V., Lisovych T., 2017
The sequence of evaluation of the results of organizational changes in the enterprises was developed. The latter consists of the following stages: the formation of goals and objectives of the evaluation of the results of the implementation of organizational changes in machine-building enterprises; formation of the information-analytical database for the evaluation of the results of organizational changes; application of methods for evaluating the results of implemented changes; interpretation of received results of evaluation of organizational changes by means of graphic methods; drawing conclusions and suggestions on possible improvement of existing results and recommendations for further organizational development of the enterprise.
The peculiarities of evaluation of the results of organizational changes implementation at Ukrainian machine-building enterprises on the example of making concrete changes are analyzed. In particular, the organizational changes made at Private joint-stock company «Zaporozhye electric locomotive repair factory»; Private Joint-Stock Company «Kyiv electric wiring harness factory»; Private Joint-Stock Company «Lviv Locomotive Repair Factory» were considered.
The dynamics of indices of domestic machine-building enterprises characterizing current assets and income from sales of products for the period of 2012–2015, as well as the profitability of production of the analyzed machine-building enterprises for the corresponding period and the dynamics of changes in the income from sales of products at machine-building enterprises for the above-mentioned period were analyzed. Relevant conclusions regarding the results of the analysis have been made.
Key words: estimation of results of changes, methods of estimation of changes, model of estimation of changes.

Література – 10.

УДК 658.5:005.3:330.47
Й. М. Петрович, І. І. Новаківський
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
МЕРЕЖЕВОЇ ЕКОНОМІКИ

ã Петрович Й. М., Новаківський І. І., 2017
У статті розглянуто формування мережевої організаційно-виробничої структури, яка охоплює ряд підрозділів взаємопов’язаних підприємств і спільний процес виробництва ними продукції аж до її споживання: сформовано концепцію модернізації організаційно-виробничої структури; показано, що зростання вагомості організа¬ційного капіталу підприємств порівняно з виробничим в умовах мережевої еконо¬міки зумовлює потребу модернізації систем управління залучених в організаційно-виробничу структуру підприємств. Запропоновано алгоритм модернізації орга¬нізаційно виробничої структури, в якому розкрито роль і місце складових орга¬ніза¬ційних структур системи управління підприємства.
Ключові слова: модернізація підприємства, організаційно-виробнича структура, інновації, мережева економіка, система управління, підприємство.
J. Petrovich, I. Novakivskyi
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
WAYS OF ORGANIZATIONALLY-PRODUCTIVE
STRUCTURES MODERNISATION IN THE CONDITIONS
OF NETWORK ECONOMY BECOMING
ã Petrovich J., Novakivskyi I., 2017
Forming of network organizationally-productive structure which embraces the row of subdivisions of interrelated enterprises and general process of production from supply of components to the final products is considered in the article. For the territorial forming of organizationally-productive structures a characteristic transition is to network organization of business processes, which brightly shows up in activity multinational corporations. Expansion of organizational and atomistic organizations accompanied by minimization of mutual relations of direct administrative subordination and the exponential increase of amount of horizontal intercommunications for the collective and operative concordance of processes of making decision for the successful functioning in the conditions of network economy. It is predefined by that in the conditions of network economy there is an increase of significance of organizational capital of enterprises comparatively with productive. Such situation stipulated the necessity of near-term modernization of control system of enterprises, which are attracted in business processes which are unfolded on the basis of certain organizationally-productive structure. These requirements directs to the improvement of mechanisms of co-operation of control system of enterprises of organizationally-productive structure. Conception of modernization of organizationally-productive structure is in-process formed in the conditions of network economy development. Clearly, that the put tasks can be decided only on condition of maintenance of developed control system of enterprises. In this connection modernized management system of enterprises must be clearly structured and consist of such organizational structures such constituents, as an organizational structure of management, productive structure of management, structure of centers of responsibility, structural shell of business, informative infrastructure. The method has been developed and the evaluation has been carried out of organizational structures of management system of enterprise is conducted in the process of that modernization. A scheme is worked out of management system modernization organizationally of enterprise, which gives an opportunity to co-ordinate realization of changes at high professional level specialists which most competent in the sphere of acceptance of administrative decisions and able to manage these changes.
Key words: modernization of enterprise, organizationally productive structure, innovations, network economy, control system, enterprise.
Література – 12.

УДК 338.3+330.3
Й. М. Петрович, Н. С. Савоніна
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОГО МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОРГАНІЗУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛАДОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
© Петрович Й. М., Савоніна Н. С., 2017
Розроблено алгоритм моніторингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства та описано шляхи його реалізації, що забезпечує достовірність і адекватність отримуваної оцінки ре¬зультативності процесу модернізації на підприємстві та може бути важливим інструментом її оперативного контролю і планування коригувальних дій. Для моні¬торингу результативності процесу модернізації організування виробничої діяльності приладобудівного підприємства запропоновано використовувати «Індекс модернізації організування виробничої діяльності», що формується на основі виробничої функції з використанням розрахованих вагових коефіцієнтів та коефіцієнтів організування виробничої діяльності за основними виробничими чинниками.
Ключові слова: модернізація, моніторинг, ефективність модернізації
Yo. Petrovych, N. Savonina
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
PROVIDING NON-EXTERNAL MONITORING
OF MODERNIZATION ORGANIZATION OF MANUFACTURING
OF APPLIED CONSTRUCTION ENTERPRISES
© Petrovych Yo, Savonina N., 2017
To achieve the goals and tasks of modernizing the organization of production activities, it is advisable to monitor its effectiveness. In the process of managing the entire enterprise, or a separate structural subdivision, there are large number of unforeseen procedures for managing situations and uncertainties. Decision-making in emerging situations largely depends on the system of process monitoring, which gives grounds for making conclusions about the correctness of the decision in a particular situation.
Existing evaluation methods today can be described by one algorithm. An algorithm for monitoring the effectiveness of the process of modernizing the organization of the production activity of the instrument making enterprise is described, and the ways of its implementation are described, which ensures the reliability and adequacy of the received assessment of the effectiveness of the modernization process at the enterprise and can be an important tool for its operational control and planning of corrective actions. The model of monitoring of the effectiveness of the process of modernization of the organization of the production activity of the device-making enterprise proposed in this paper is based on the use of the production function of the Cobb-Douglas. To monitor the effectiveness of the process of modernizing the organization of the production activity of the instrument making enterprise, it is proposed to use the "Index of modernization of the organization of production activity", which is formed on the basis of the production function, using the calculated weighting coefficients and the coefficients of organizing the production activity by the main production factors.
The use of the process approach allows monitoring and measurement to be made, to determine the state of the enterprise's production activity at the moment, and to predict its future status. At the same time, monitoring should provide justification, and measurements in the monitoring process should ensure the reliability of the results.
Key words: modernization, monitoring, efficiency of modernization

Література – 7.

УДК 330.4:336.71
О. П. Просович, К. В. Процак
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
© Просович О. П., Процак К. В., 2017
У статті розкрито суть та види кредитних ризиків комерційних банків. Висвітлено основні чинники кредитного ризику за видами кредитних ризиків. Проаналізовано динаміку нормативів кредитних ризиків банківської системи України за останнє десятиліття. Проведено оцінку кредитних ризиків банківської системи України за новою методикою НБУ. Визначено основні чинники гальмування кредитної активності комерційних банків запропоновано заходи для покращення кредитної активності та якості кредитного портфелю банків.
Ключові слова: банківська система, кредитний ризик, нормативи кредитного ризику, непрацюючі кредити.
O. Prosovych, K. Protsak
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
IDENTIFICATION AND ASSESSMENT OF CREDIT RISK
OF COMMERCIAL BANKS
 Prosovych O., Protsak K., 2017
The essence and types of credit risks of commercial banks are described in the article. The main factors of credit risk by types of credit risks are presented. Particular attention is paid to individual and portfolio credit risk. The types of active operations on which determine the credit risk are defined.
The dynamics of credit risk norms of the Ukrainian banking system over the last ten years has been analysed. In the most acute phases of both financial crises that occurred during the analysed period, the values of credit risk norms were within the recommended limits. After analysing the actual values of the credit risk norms of the Ukrainian banking system from 2008, we conclude that by 2014 all the indicators did not exceed the limit values.
The content of the new rules for assessing the size of credit risk and asset categorization is described. Using the new methodology of the National Bank of Ukraine the credit risk assessment of the Ukrainian banking system was carried out.
Studies have shown that in 2017 the part of non-performing loans is more than half of loans of Ukrainian banks. The largest credit risk is assumed by state banks.
The level of dollarization of loans and deposits of banks is increased as a result of the revaluation of balances against the background of a decline in the rate of the national currency. The main factors of inhibition of commercial banks credit activity are determined.
The recommendations for state authorities and banks are presented in the end of the article. The measures were proposed to improve the credit activity and quality of the bank’s loan portfolio.
Key words: bank system, credit risk, credit risk norms, non-performing loans.

Література – 9.

УДК: 658.5+330.34: 621
А. А. Теребух, Л. С. Лісовська *
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра туризму,
*кафедра менеджменту організацій
МОДЕЛІ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УХВАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ã Теребух А. А, Лісовська Л. С., 2017
У статті узагальнено теоретичні та методологічні основи обґрунтування господарських рішень. Концептуальні засади формування господарських рішень у статті передбачають виокремлення циклів господарювання суб’єктів. Автори розробили та розрахували економіко-математичні моделі оптимізації господарських рішень за даними господарської діяльності підприємств Львівщини, зокрема ПАТ «Алмаз¬інструмент».
Ключові слова: господарське рішення, цикл господарської діяльності, критерії ефективності господарських рішень, господарювання, суб’єкт господарювання, ухвалення рішення.
А. Terebukh, L. Lisovska*
Lviv Polytechnic National University,
Department of Tourism,
*Management of Organizations Department
MODELS OF JUSTIFICATION EFFICIENCY OF ECONOMIC DECISIONS MAKING OF MACHINEBUILDING ENTERPRISES
ã Terebukh A., Lisovska L., 2017
The mechanism of diagnosing the economic decisions making of business entities is developed and justified. Based on research of theoretical provisions, authors proved economic decision making is determining condition of economic activity and require delement of the process of realizing the physical impact on resources through the transformation of which such activityis carried out. Economic decisions are made directly by business entity that carries out the activity, independently conducts economic operations, enters into contractual, property and financial relations on its own behalf.
The authors affirm that significant differences in the choice of criterion for justifying and evaluating activity of business entities are observed when choosing different time periods of analysis. On the basis of generalization of theoretical positions, authors distinguish by the period of coverage different time processes that relate to different cycles of activity of business entities: investment, production and the financial support cycle.
The content and parameters of such cycles are conditioned by specifics of the production process, organizational and law and sectoral peculiarities of the activity of business entities and the range of tasks that are solved in the process of economic decisions making.
With considering above assumptions, an economic and mathematical model is developed for tactical planning and justification of the sphere and directions of the economic formation activity to optimize return of available resources.
The implementation of operations of the financial support cycle of economic formation, as authors claim, aims to cover current needs in financial resources for uninterrupted flow of production and sales of goods, services. The structure and total amount of mobilization of financial resources of economic formation is a determining criterion in conducting operations of production and investment activitу cycles. The level of resource provision and optimization of the cost of their mobilization through the use of various alternative market sources arestarting elements in the adoption and implementation of economic decisions.
The efficiency of justification for the adoption and implementation of economic decisions of investment cycle is ensuredby a comprehensive and objective justification of it, including the use of proposed toolkit. The proposed approach to justification of economic decisions of the investment cycle allows the business entity to specify tasks and criteria for their solution throughevaluation and formation of an optimal structure of invested capital.
The methodical and scientific-applied developments of the authors have been approved in the activities of machinebuilding enterprises, in particular, LLC «Electronpobutprylad¬Plant», PJSC «Lviv Locomotive Repair Plant», RPE LLC «Elektroprylad».
The using of research results by economic entities in machinebuilding will improve the quality of management and using of economic potential, the cost of capital.
Keywords: economic decision, cycle of economic activity, сriteria for efficiency of economic decisions, management, business entity, decision making.

Література – 9.

УДК 339.138
Є. О. Угольков
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
© Угольков Є. О., 2017
У цій статті проведено огляд досліджень відомих світових компаній у сфері реклами та маркетингу, які проводять аналіз тенденцій використання інструментів Інтернет-маркетингу у сучасному динамічному середовищі. Розглянуті такі інструменти як оптимізація пошукових машин, платна реклама, контент-маркетинг, email-розсилки, а також просування у соціальних мережах. Зазначено, що контент-маркетинг відіграє все більшу роль у функціонуванні кожного інструмента, а також являє собою неза¬лежний інструмент подачі на інтернет-ресурсі ключової інформації потенційному клієнтові. На основі проведеного огляду розроблено висновки та рекомендації щодо використання інструментів інтернет-маркетингу у майбутньому періоді. Стаття ґрунтується на аналізі численних літературних джерел практиків інтернет-маркетингу
Ключові слова: інтернет-маркетинг, інтернет-ресурс, SEO, контент-маркетинг, email-розсилки.
Ye. Ugolkov
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
GLOBAL TRENDS OF INTERNET MARKETING
TOOLS APPLICATION
© Ugolkov Ye. , 2017
In this article author makes overview of the research of the world-famous companies in the field of advertising and marketing, in which the trends of using Internet marketing tools in the modern dynamic environment analyze is made. Search engine optimization, paid advertising, content marketing, email distribution, and promotion on social networks were considered in this article. It has been pointed out that content marketing plays an increasingly important role in the functioning of each tool, and also represents an independent tool for supplying key information to the potential client on the Internet resource. Based on the conducted review, the conclusions and recommendations for the using of Internet marketing tools in the future period are developed. It is important to note the practical orientation of the article, which is provided through the analysis of numerous literary sources of internet marketing practitioners.
Keywords: іnternet marketing, іnternet resource, SEO, content marketing, Email marketing. information placement.

Література – 36.

УДК: 330.1:330;341,1
О. З. Уголькова
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ КРАУДФАНДИНГУ
© Уголькова О. З., 2017
У статті розкрито поняття «система краудфандингу» та її елементів. Проана¬лізовано фактори, що впливають на розвиток краудфандингу в національній економіці. Запропоновано застосування моделі «5P» для краудфандингової системи та для окремого краудфандингового проекту. Зацікавлення викликає дослідження елементів та умов, необхідних для успішної реалізації краудфандингових проектів.
Ключові слова: краудфандингова діяльність, краудсорсинг, система крауд¬фандингу, «5Р» краудфандингу, інновації.
O. Ugolkova
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management and International Business
KEY ELEMENTS OF CROWD FUNDING SYSTEM
© Ugolkova O., 2017
In current article, author reveals the concept of the crowdfunding system and its role in the implementation and development of crowdfunding. The challenge lies in the definition of «crowdfunding system» and its elements and analysis a difference between of crowdfunding system for national economy and for a separate crowdfunding project.
The author made an analysis of existing definitions of crowdfunding system and its key characteristics. The foreign practitioners and scientists sometimes use the term "5P" of crowdfunding system that is similar to the marketing mix consisting «4P» (product, price, place, promotion). According to the author, the crowdfunding system consists of such elements as people, purpose, platform, participation and performance (or productivity). For a separate crowdfunding project, the «5P» is different and it consists of planning, pitch, perks (benefits), permanent contact with audience and promotion.
Analyze of crowdfunding activity in Ukraine was also conducted, and its features and problematic aspects of research were identified. Author declares that the crowdfunding can satisfy the significant demand for microfinance in Ukraine.
Keywords: crowdfunding activity, crowdsourcing, crowdfunding system, «5Р» of crowdfunding, innovation.
Література – 10.

УДК 005.21 + 330.3 + 621/ + 656.611/.616
О. Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин, Н. М. Васильців
Національний університет «Львівська політехніка»,
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
ПОШУК ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РІЧКОВИХ ПОРТІВ В УКРАЇНІ
© Шандрівська О. Є., Якимишин Л. Я., Васильців Н. М., 2018
Здійснено пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності річкових портів України. З цією метою досліджено кон’юнктуру в галузі річкових вантажних перевезень та конкурентних сил у ній на основі аналізу п’яти сил конкуренції за М. Портером. Ідентифіковано специфіку конкурентних переваг річковим портом, який з огляду на виконувані функції та роль у доставці вантажів розглядається у роботі як центральний елемент логістичних утворень у системі обраних маршрутів перевезень. Конкурентні переваги річкових портів представлені як затребуваність потенціалу споживчої цінності порту відповідним сегментом ринку за певних умов його функціонування. До конкурентних переваг річкових портів, активованих логістикою, віднесено географічне розташування; транспортна доступність порту; приналежність до міжнародних транспортних коридорів та формування логістичних кластерів; мобільність та пропускна спроможність порту; забезпечення належного рівня безпеки та схоронності вантажів під час перевезень, пріоритетність вантажопотоків; рівень розвитку складських комплексів; можливість обслуговування суден типу «ріка-море»; наявність контейнерних терміналів; рівень пропускної спроможності порту; наявність на території порту інших вантажогенеруючих підприємств. Сформовано групи параметрів конкурентоспроможності портів, до основних з яких віднесено характеристики порту, готовність причалів та терміналів до прийняття і обробки контейнерних вантажо¬потоків, стан інфраструктури порту, характеристика вантажу та методи перевезення, асортимент портових послуг, специфіка ринкового середовища, географічне положення з погляду логістики, менеджмент порту, цінова та сервісна політика порту.
Ключoвi слoва: річковий порт, конкуренція, конкурентні переваги, портові кластери, логістичні системи.
O. Ya. Shandrovskaya, L. Ya. Yakymyshyn, N. M. Vasil'tsіv
Lviv Polytechnic National University
SEARCH OF WAYS OF INCREASING COMPETITIVENESS
OF RANGE PORTS IN UKRAINE
© Shandrovskaya O. Ya., Yakymyshyn L. Ya., Vasil'tsіv N. M., 2017
The state of the industry of river transport is investigated, the analysis of competitive forces in industry is carried out with the help of five forces of competition for M. Porter. The features of competitive advantages of river ports are determined. The river port is considered on the basis of the functions performed and the role of cargo delivery as the central element of logistic objects in the system of selected transport routes. Competitive advantages of river ports are presented as demand of the potential of the port’s consumer value by the relevant market segment under certain conditions of its operation. To the competitive advantages of river ports, which are activated cluster logistics of these objects are geographically located; transport accessibility of the port; joining international transport corridors and forming logistics clusters; mobility and port potential; ensuring an adequate level of safety and security of goods during transportation, priority of freight flows; level of development of warehouse complexes; the possibility of servicing ships of the type "river-sea"; availability of container terminals; port power level; presence in the port of other cargo companies. Forming the parameters of the competitiveness of ports. The main ones include port characteristics, the availability of berths and terminals for container handling and handling, port infrastructure status, cargo characteristics and modes of transportation, the range of port services, the specifics of the market environment, the geographical location from the point of view of logistics, port management, price and service policy ports
Key words: river port, competition, competitive advantages, port clusters, logistics systems.

Література – 8.

УДК 658.012
І. Й. Яремко, О. С. Лемішовська
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра обліку та аналізу
ПРОЦЕСИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАЦІЙ
ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
© Яремко І. Й., Лемішовська О. С., 2017
Розглянуто зміст вартісних критеріїв в управлінні процесами капіталізації корпорацій, зміст формалізованих у фінансовій звітності показників, їхню вартісну спрямованість та розкрито характеристику показників й індикаторів у системах і моделях створеної вартості підприємством. Окреслено можливості інтеграції інстру¬ментарію вимірювання вартісних параметрів і традиційних показників фінансової (корпоративної) звітності.
Ключові слова: корпорація, показники, індикатори, критерії, фактори капіта¬лізації, системи і моделі вартісного виміру, фінансова звітність, показники прибутковості.
I. Yaremko, O. Lemishovska
Lviv Politechnic National University
PROCESSES OF CAPITALIZATION OF CORPORATIONS
AND THEIR REPLACEMENT
© Yaremko I., Lemishovska O., 2017
The content of cost criteria in managing the processes of capitalization of corporations, the content of the formalized financial statements of indicators, their value orientation and the disclosure of characteristics of indicators and indicators in the systems and models of the created value of the enterprise are considered. The possibilities of integration of tools for measuring cost parameters and traditional indicators of financial (corporate) reporting are outlined.
The content of capitalization of enterprises of corporate type, which in the developed markets of capital and investments is considered through the growth of the market value of equity capital of an economic entity, is disclosed. The main problems are analyzed which make it impossible to use the economic tools developed for the companies of the developed economies in the national practice of capitalization of corporations management.
The critical analysis of the ability of indicators of public financial (corporate) reporting to objectively characterize the capitalization of Ukrainian corporations that are not quoted on stock exchanges is investigated and conducted, and serve as a reliable information and analytical base for the purpose of managing their capitalization. Some directions of perfection of the structure and format of corporate reporting for its adaptation to the needs of value-oriented management, increase of efficiency of processes of capitalization of Ukrainian corporations are offered.
The content of the index of economic added value is researched, its interrelation with the indicator of accounting profit, reflected in corporate reporting, its informative ability to characterize the growth of own capital of the companies is shown. The expediency of using the modified indicator of economically added value in the system of managing capitalization processes in the domestic practice is substantiated.
In order to substantiate the feasibility and justification of the use of the economically added value indicator, the main variants of measurements of results in the models of cost effectiveness estimation were analyzed and the key criteria in these models were compared with the formal indicators of public financial reporting of enterprises of corporate type.
Keywords: corporation, indicators, indicators, criteria, capitalization factors, systems and models of cost measurement, financial reporting, profitability indicators.

Література – 12.

Syndicate content