Кулиняк І. Я., Копець Г. Р. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної активності регіонів західної України

УДК 330.341.1:519.2 (477.8)
І. Я. Кулиняк, Г. Р. Копець
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
РЕГІОНІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
© Кулиняк І. Я., Копець Г. Р., 2017
У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості, зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності.
Впровадження інноваційних технологій сприяє сталому розвитку регіонів України згідно з міжнародними угодами, економним використанням його ресурсів, підвищенням ефективності діяльності підприємств та організацій. Основою для впровадження ефективного інноваційного менеджменту є об’єктивне оцінювання та аналізування рівня інноваційної активності регіонів на основі налагодженого обліку результативності їхньої інноваційної діяльності. У статті розглянуто використання математичних, інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання та прогнозування результатів інноваційної діяльності регіонів у сфері промисловості. Для удосконалення інноваційного менеджменту показано приклад застосування методики оцінювання рівня інноваційної активності регіонів Західної України методом аналізу ієрархій. Проведені дослідження за цим методом дозволили проранжувати регіони за кількісною оцінкою рівня інноваційної активності та виявити ті критерії, урахування яких дасть змогу підвищити ефективність інноваційної діяльності регіонів та підприємств зокрема.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний менеджмент, інноваційна активність, метод аналізу ієрархій, критерій інноваційної активності, ієрархічна модель, вектор пріоритетів.
I. Kulyniak, G. Kopets
Lviv Polytechnic National University,
Department of Management of Organizations
APPLICATION OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
FOR EVALUATION OF THE INNOVATION ACTIVITY LEVEL
IN THE WESTERN UKRAINE REGIONS
© Kulyniak I., Kopets G., 2017
The innovative development of enterprises and regions of Western Ukraine in the sphere of industry is investigated in this scientific paper, taking into account theoretical approaches and concepts of the innovation activity development.
The introduction of innovative technologies contributes to the sustainable development of regions of Ukraine in accordance with international agreements, the economical use of their resources, and the increase of efficiency of enterprises and organizations. The basis for implementing the effective innovative management is the objective evaluation and analysis of the innovative activity level of the regions on the basis of a well-established accounting of their efficiency of innovation activities effectiveness. The article deals with the using of mathematical, informational and computer systems for modeling and forecasting the results of innovation activities of the regions in the sphere of industry. To improve the innovative management, an example of using the methodology for evaluation of the innovation activity level in the regions of Western Ukraine by using the analytic hierarchy process is given. The conducted researches using this method allowed to reorganize the regions by quantitative evaluation of innovation activity level and to identify those criteria, which will allow increasing the innovation activity efficiency of regions and enterprises.
Key words: innovation development, innovation management, innovation activity, analytic hierarchy process, innovation activity criterion, hierarchical model, vector of priorities.

Література – 20.