Угольков Є. О. Світові тенденції використання інструментів інтернет-маркетингу

УДК 339.138
Є. О. Угольков
Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра менеджменту організацій
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
© Угольков Є. О., 2017
У цій статті проведено огляд досліджень відомих світових компаній у сфері реклами та маркетингу, які проводять аналіз тенденцій використання інструментів Інтернет-маркетингу у сучасному динамічному середовищі. Розглянуті такі інструменти як оптимізація пошукових машин, платна реклама, контент-маркетинг, email-розсилки, а також просування у соціальних мережах. Зазначено, що контент-маркетинг відіграє все більшу роль у функціонуванні кожного інструмента, а також являє собою неза¬лежний інструмент подачі на інтернет-ресурсі ключової інформації потенційному клієнтові. На основі проведеного огляду розроблено висновки та рекомендації щодо використання інструментів інтернет-маркетингу у майбутньому періоді. Стаття ґрунтується на аналізі численних літературних джерел практиків інтернет-маркетингу
Ключові слова: інтернет-маркетинг, інтернет-ресурс, SEO, контент-маркетинг, email-розсилки.
Ye. Ugolkov
Lviv Polytechnic National University,
Management of Organizations Department
GLOBAL TRENDS OF INTERNET MARKETING
TOOLS APPLICATION
© Ugolkov Ye. , 2017
In this article author makes overview of the research of the world-famous companies in the field of advertising and marketing, in which the trends of using Internet marketing tools in the modern dynamic environment analyze is made. Search engine optimization, paid advertising, content marketing, email distribution, and promotion on social networks were considered in this article. It has been pointed out that content marketing plays an increasingly important role in the functioning of each tool, and also represents an independent tool for supplying key information to the potential client on the Internet resource. Based on the conducted review, the conclusions and recommendations for the using of Internet marketing tools in the future period are developed. It is important to note the practical orientation of the article, which is provided through the analysis of numerous literary sources of internet marketing practitioners.
Keywords: іnternet marketing, іnternet resource, SEO, content marketing, Email marketing. information placement.

Література – 36.