Жук Л. В. Наукові дослідження у вищих навчальних закладах: сутність, значення та перспективи

УДК 378
Л. В. Жук
Національний університет «Львівська політехніка»,
Науково-дослідна частина
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ:
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
© Жук Л. В., 2017
У статті проведено аналіз сутності та значення наукових досліджень у вищих навчальних закладах в умовах становлення економіки знань, визначено перспективи розвитку наукових досліджень з урахуванням вимог інноваційного розвитку суспільства.
Наукові дослідження мають виняткове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів університету: забезпечення якісної підготовки фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяльності, удосконалення системи підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєднанні з освітою та виробництвом сприяють формуванню економіки, заснованої на знаннях, та є основою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та ефективна реалізація наукових досліджень у ВНЗ є необхідною умовою підвищення його конкурентоздатності у міжнародному науково-освітньому просторі. Особливості організації та здійснення наукових досліджень у вищих навчальних закладах, а також чинники, які впливають на розвиток наукових досліджень, будуть відображені у наступних публікаціях.
Ключові слова: наукові дослідження, науковий потенціал ВНЗ, наукові школи, конкурентоздатність, забезпечення якості вищої освіти, міжнародні та національні рейтинги.
L. V. Zhuk
Lviv Polytechnic National University
Scientific and Reasearch Department
SCIENTIFIC RESEARCH IN UNIVERSITIES:
NATURE, IMPORTANCE AND PERSPECTIVES
© Zhuk L. V., 2017
The article analyzes the nature and significance of scientific research in universities in the context of emerging knowledge economy, there are defined the prospects of scientific research development regarding the requirements of innovative social development.
The importance of scientific research consists in providing the possibility of effective use of scientific and technical potential of universities for the development of priority areas of science and technology, creating high technologies, modernization of production, ensuring social development, national economic growth and international competitiveness.
Scientific research has an important value for the formation and development of scientific schools in universities. The scientific community requires constant interaction, contacts, information exchange, mutual evaluation of scientific research and, thus, the establishment of scientific schools.
A key role is played by scientific research in ensuring the quality of university education that presupposes training of specialists based on the latest scientific and technical progress and involvement of the qualified scientific and pedagogical staff in the educational process. In addition, scientific research is a requirement for the establishment of training and performance appraisal system of scientific and pedagogical staff in university.
Effective implementation of scientific research in university is the instrument to enhance its competitiveness in the global and national educational and scientific spaces as well as advancement in the international and national rankings.
Keywords: scientific research, scientific potential of universities, scientific schools, competitiveness, quality assurance of higher education, international and national rankings.

Література – 22.