Вимоги до оформлення статей вісника

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:
1. Постановка проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
3. Формулювання цілі статті.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.
Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.
Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою.