Вимоги Видавництва до оформлення рукописів та електронних версій статей фахових видань

Склад фахового видання рукопису

Автори подають статті до публікації у фахових виданнях редакційним колегіям.
Контактна інформація http://vlp.com.ua/periodicals

Комплектує рукопис відповідальний секретар редколегії фахового видання відповідно до таких вимог:
1. Титульний аркуш повинен бути з візою НДЧ і підписом відповідального редактора.
2. На звороті титульного аркуша вказується ім’я рецензента чи назва організації, яка рекомендувала видання до друку та склад редакційної колегії.
3. Обов’язково подавати на електронних носіях копії файлів статей в іншому каталозі (продублювати для більшої надійності). Альтернативні носії інформації – CD/CDRW-диски, електронна пошта: vz@vlp.com.ua (якщо сукупний об’єм файлів не перевищує 30 Мбайт).
4. Зміст повинен бути сформований рядковими літерами, гарнітура Times New Roman, кегль 11.

Вимоги до оформлення статей вісника

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК і складатися з таких частин:
1. Постановка проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
3. Формулювання цілі статті.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.
Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.
Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою.

Вимоги до електронних версій рукописів статей

Склад рукопису наукового фахового видання
Автори подають статті до публікації у наукових фахових виданнях редакційним колегіям (контактна інформація розміщена на Web-сторінці Видавництва ЛП http://vlp.com.ua/periodicals).
Комплектує рукопис відповідальний секретар редколегії наукового фахового видання відповідно до таких вимог:
1. Титульний аркуш з дозволом редакційно-видавничої ради на видання і підписом відповідального редактора.
2. На звороті титульного аркуша вказується ім’я рецензента чи назва організації, яка рекомендувала видання до друку, та склад редакційної колегії, її адреса, контактні телефони, адреса електронної пошти та Інтернет-сторінка.
3. Обов’язково подавати на електронних носіях (лазерних дисках (CD/CDRW) або Flash-носіях) копії файлів статей в іншому каталозі (продублювати для більшої надійності), або на надсилати на електронну пошту: vz@vlp.com.ua (якщо сукупний об’єм файлів не перевищує 30 Мбайт).
4. Зміст повинен бути сформований рядковими літерами, гарнітура Times New Roman, кегль 11 з дотриманням наступних вимог:
a. Авторів вказують через кому та пробіл.
b. Ініціали авторів розташовуються після прізвища, кожен ініціал відокремлюється один від одного пробілом.
c. Після кожного ініціала стоїть крапка.
d. Повні імена авторів не наводяться.

Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань
Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України і складатися з таких частин:
1. Постановка проблеми.
2. Аналіз останніх досліджень та публікацій.
3. Формулювання цілі статті.
4. Виклад основного матеріалу.
5. Висновки.
6. Список літератури (згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації) друкують окремим рядком у верхньому правому кутку.
Анотацію українською та англійською мовами подають перед текстом статті.
Після анотацій ОБОВ’ЯЗКОВО вказують ключові слова кожною мовою.

Вимоги до електронних версій рукописів статей
Електронні версії рукописів статей подають у редколегію Вісника в електронній формі разом із роздруком на стандартному папері формату А4. Файли записують два рази – оригінал і копію.
Тексти статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 97, Word XP, Word 2003, відповідно до таких вимог:
1. Формат видання А4 (210x297 мм).
• відступи: ліворуч – 1,8 см, праворуч – 2,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2,7 см; до верхнього колонтитула – 1,25 см, до нижнього – 1,6 см.
• колонцифра нижня, по центру сторінки.
2. Основний текст: гарнітура Times New Roman, шрифт – кегль 11. Відступ першого рядка – 1 см. Міжрядковий інтервал – 1,1. Виключка за форматом.
3. Рубрикація.
У першому рядку праворуч вказують УДК(п/ж); у кожному наступному рядку:
– авторів вказують через кому та пробіл (п/ж), виключка – вправо. Ініціали авторів відокремлюється один від одного пробілом;
– назва та адреса організації, в якій працює автор, виключка – вправо;
– назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц;
– знак "©", ім'я і прізвище автора і співавторів (курсив), виключка – вліво;
– анотації українською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– ключові слова (не більше ніж 8 слів) (п/ж, відступ зліва – 1 см, відступ першого рядка – 1 см);
– підзаголовки у статтях – Times New Roman, 11, малими літерами, п/ж, п/ц.
4. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки – залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, накреслення світле, курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше від одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер).
Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Рисунок. Чорно-білі ілюстрації – Grayscale, кольорові – CMYK Color. Окремо подаються файли рисунків. Чорно-білі рисунки, створені у програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW імпортуються у файл Word за допомогою меню: Вставка/Об’єкт, щоб забезпечити можливість трансформації, кольорові – переводяться у формат *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (файли додаються окремо).
Рисунки, створені за допомогою засобів Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.
Можливість друку кольорових ілюстрацій необхідно узгодити з редакційною колегією Вісника.
5. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у МS Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Перед таблицею вказують нумераційний заголовок (наприклад, Таблиця 1) - 11 кеглем, по правому краю таблиці, накреслення світле, курсивом Основний текст таблиці (у графках) подається 10 кеглем. Назви таблиць розміщують по центру сторінки 11 кеглем, накреслення п/ж, пряме.
6. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт.
Елементи формул мають бути позначені відповідно до їх функціонального застосування (sin х: sin – функція, х – змінна). Позначення математичних, фізичних та інших величин в тексті та у формулах повинні записуватись курсивом, за винятком sin, cos, tg, ctg тощо; чисел (критеріїв) Re, Nu, Gr, Ar, Pr, Eu тощо; rot, div, grad, const тощо; позначень буквами грецького алфавіту або цифрами.
Індекси в цих величинах потрібно записувати прямими буквами українського і грецького алфавітів та цифрами, а курсивом – буквами латинського алфавіту. Якщо індекс складається з одного скорочення, то крапку після нього не ставлять, якщо ж з кількох скорочень, то крапку ставлять тільки у проміжних скороченнях, крім останнього. В розмірностях величин як букви, так і цифри записують прямим шрифтом. Позначення вектора може бути виконано двома способами: або буквою, записаною курсивом, зі стрілкою над нею,або жирною буквою не курсивом, наприклад w.
7. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.
8. Нумерацію сторінок ставлять внизу сторінки по центру.

Для спрощення підготовки електронних версій статей фахових видань рекомендується використовувати стилевий файл (шаблон) Scientific Paper із заданими стилями та параметрами документу. Стилевий файл розроблено на основі шаблону Scientific Paper, автором якого є проф., д.т.н. Жежнич П.І. (http://pzhe.net). Адаптовану версію шаблону розміщено на на Web-сторінці Видавництва ЛП http://vlp.com.ua/files/Scientific Paper.dot).
До видавництва подають електронну версію і один роздрук на папері. Електронна і паперова версії повинні бути ідентичними.
Матеріали подають до публікації у повному обсязі та відповідно до цих вимог.

Зразок статті, оформленої стилями з шаблону Scientific Paper, а також сам шаблон, можна завантажити за посиланнями, поданими нижче.
Зразок статті
Стилевий файл (шаблон)


Загальні вимоги до технічного оформлення статей та стилевий файл наукового журналу "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва":
Загальні вимоги до технічного оформлення статей
Стилевий файл (шаблон)