№ 699 (2011)

УДК 681.3:519.15

В.В. Різник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ КОМБІНАТОРНИХ СТРУКТУР ДЛЯ КОДУВАННЯ ВЕКТОРНИХ ДАНИХ

© Різник В.В., 2011

Показана можливість застосування нового класу комбінаторних конфігурацій – багатовимірних ідеальних кільцевих в’язанок (ІКВ) та їхній взаємозв’язок з теорією алгебричних структур полів Ґалуа з метою розроблення високопродуктивних систем кодування векторних даних та розширення сфери застосування комбінаторних методів оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.
Ключові слова: ідеальнi кільцевi в’язанки (ІКВ), теорія алгебричних структур полів Ґалуа, кодування векторних даних, комбінаторні методи оптимізації в сучасних інформаційних технологіях.

It is shown possibility for application a new class of combinatorial configurations, namely multidimensional “Ideal Ring Bundles” (IRB)s and their mutual connection with theory of algebraic structure in Galois fields for development high performance vector data coding, and enhancement the area of application the combinatorial methods of optimization into modern information technologies.
Key words: “Ideal Ring Bundles” (IRB)s, theory of algebraic structure in Galois fields, vector data coding, combinatorial methods of optimization into modern information technologies.

Кількість посилань – 6.

УДК 004.942

І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІТ-ПРОЕКТІВ

© Рішняк І.В., 2011

Розглянуто структуру інтелектуальної інформаційної системи прийняття рішень для управління проектними ризиками ІТ-проекту.
Ключові слова: ІТ-проект, управління ризиками, мультипроектне середовище.

The structure of the Intelligent Decision Support Systems for risks management of an IT-project is considered in the article
Key words: IT-project, risk management, multi-project environment.

Кількість посилань – 12.

УДК 004.413+004.415.25

Ю.В. Ришковець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

метод інтеграції даних з інформаційних систем музейних предметів

© Ришковець Ю.В., 2011

Запропоновано метод інтеграції даних з інформаційних систем, реалізованих на певних системах керування базами даних, який дає змогу за короткий час значно збільшити обсяги даних об’єднаної системи музейних предметів для забезпечення повноти інформації про музейні предмети.
Ключові слова: інтеграція, СКБД, XSLT, XML.

In the paper method of integrating data from museum information systems, implemented on certain database management system are proposed that allows for short time to increase the volume of data combined system of museum objects to provide complete information about museum objects.
Key words: integration, DBMS, XSLT, XML.

Кількість посилань – 11.

УДК 004.773.2

О.Ю. Тимовчак-Максимець, А.М. Пелещишин, К.О. Слобода

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

Аналіз комунікативної взаємодії на Веб-форумах: інформаційна поведінка та учасники

© Тимовчак-Максимець О.Ю., Пелещишин А.М., Слобода К.О., 2011

Рзглядаються особливості комунікативної взаємодії у віртуальних спільнотах на основі веб-форумів. Проаналізовано типи інформаційних продуктів та інформаційної поведінки, розроблено класифікацію інформаційної поведінки на основі впливу на комунікаційний процес. Запропоновано класифікацію веб-форумів на основі розподілу інформаційних ролей.
Ключові слова: віртуальні спільноти, інформаційний продукт, інформаційна поведінка, інформаційна роль.

This paper deals with peculiar features of communicative interaction in virtual communities on the basis of Web-forums. Types of information products and information behaviour have been analyzed, the classification of information behaviour on the basis of influence on communication process has been developed. The classification of Web-forums on the basis of information roles distribution has been suggested.
Key ords: irtual communities, information product, information behaviour, information roles.

Кількість посилань – 5.

УДК 004.652.4+004.827

Д.І. Угрин, В.В. Литвин

Буковинський університет, м.Чернівці,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ

© Угрин Д.І., Литвин В.В., 2011

Визначено особливості методики сервісно-орієнтованої архітектури. Проаналізовано на адекватність застосування механізму SОА для інформаційних систем туристичних агентств та фірм. Побудовано схеми створення автоматизованої системи з використанням уніфікованого процесу Rational Unified Process для туристичної сфери та еволюцію інформаційної системи на основі SОА в туристичній сфері з включенням успадкованого програмного забезпечення.
Ключові слова: сервісно-орієнтована архітектура, інформаційна система, бізнес-процес, інтеграція даних, туристична сфера.

The features of methodology of the service-oriented architecture are certain. It is analysed on adequacy of application of mechanism of SОА for the informative systems of travel agencies and firms. The charts of creation of CAS with the use of compatible process of Rational Unified Process for a tourist sphere and evolution of the informative system are built on the basis of SОА in a tourist sphere with including of the inherited software.
Key words: service-oriented architecture, informative system, business process, integration of data, tourist sphere.

Кількість посилань – 9.

УДК 004.738.5+81.32

С.С. Федушко

Національний університет “Львівська політехніка ”,
кфедра інформаційних систем та мереж

Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот

© Федушко С.С., 2011

Запропонований аналіз архітектури віртуальних спільнот, розглянуто сучасні тенденції розвитку віртуальних спільнот. Розроблено шляхи підвищення ефективності функціонування веб-спільнот та запропоновано класифікацію учасників віртуальних спільнот.
Ключові слова: віртуальна спільнота, соціальні мережі, персональні дані, тарґетинґ.

This paper deals with the problems of solving the important scientific issue of analysis of the virtual communities’ architecture. The modern tendencies of development of virtual communities are proposed. The ways to improve the efficiency of web-communities are developed and classifications of participants in virtual communities are offered.
Key words: virtual community, social networks, personal data, targeting.

Кількість посилань – 24.

УДК 004.78

Л.Б. Чирун, О.Р. Гарасим

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ЗАХИЩЕНОСТІ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ КОНСОЛІДОВАНИХ РЕСУРСІВ ЗАГРОЗ

© Чирун Л. Б., Гарасим О.Р. , 2011

Проведено аналіз захищеності мережі з використанням консолідованих ресурсів загроз, які були виявлені й зареєстровані в БД. Складено діаграму аналізу загроз та оцінено ризики поширення їх у мережі, запропоновано виявлення слабких ланок мережі.
Ключові слова: загроза, мережа, ризик, консолідація.

In the paper conducted analysis the network security using a consolidated threats resources that were found and registered in the database. Build diagram of analysis threats and assessed risks in distribution network, suggested identifying weak links in the network.
Key words: threat, network, risk, consolidation.

Кількість посилань – 13.

УДК 621.452.001.57:681.54

М.Ю. Шабатура

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ КОРИСТУВАЧА З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ ЗВОРОТНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

© Шабатура М. Ю., 2011

Розроблено концептуальні і методологічні засади побудови комп’ютеризованої системи ідентифікації стану користувача, а також необхідне математичне та алгоритмічне забезпечення.
Ключові слова: комп’ютеризована система, ідентифікація, нечітка логіка, інтелектуальний зворотний зв’язок.

Developing the conceptual and methodological principles of construction of the user status identification computerized system and the necessary mathematical and algorithmic software.
Key words: computerized system, identification process, fuzzy logic, intellectual feedback.

Кількість посилань – 6.

УДК 004

Т.В. Шестакевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖ ПЕТРІ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ ТЕКСТУ

© Шестакевич Т.В., 2011

На основі дослідного матеріалу проаналізовано структуру текстів, визначено їхні складові частини. Для генерування тексту схему його викладення подано у вигляді мережі Петрі.
Ключові слова: генерування тексту, мережі Петрі.

In this paper the structure of research material texts was analyzed, main components of texts were found. To generate the text its structure was presented as Petri net.
Кеу words: text generating, Petri nets.

Кількість посилань – 21.

Syndicate content