№ 714 (2011)

УДК 338.2: 378 (477)

Ю. М. Pимар

Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи, м. Київ

CТВОРЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ПЕРВИННИХ ОСОБОВИХ ДАНИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

© Римар Ю.М., 2011

Висвітлено зарубіжний досвід використання ідентифікаційних номерів як засобу персоніфікації особи в автоматизованих інформаційних системах, описано функціонування єдиного автоматизованого банку даних – Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та запропоновано створення на його основі Державного реєстру первинних особових даних фізичних осіб.
Ключові слова: ідентифікаційний номер, інформаційні системи, Державний реєстр.

CREATION OF A UNIFIED REGISTER PRIMARY PERSONAL DATA OF INDIVIDUALS

© Rymar Y., 2011

The article shows the use of foreign experience of identification numbers as a means of personification in automated information systems, described the functioning of the unified automated data bank - the State Register of individual taxpayers and other obligatory payments, and proposed to form the basis for the State Register of primary personal data of individuals.
Key words: identification number, information systems, State register.

Кількість посилань 9

УДК 330.341.1

M. Сломіньська-Окла Вища школа економіки, туризму і громадських наук в Кельцях, Польща

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В РЕГІОНІ

© Сломіньська-Окла M., 2011

Наведено результати досліджень впливу розвитку інноваційної інфраструктури регіону на зростання конкурентоспроможності підприємств. Проведене дослідження дало змогу зробити ряд висновків щодо стратегії розвитку регіональної системи інновацій як основи організаційно-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств у регіоні.
Ключові слова: інновації, інноваційна інфраструктура, регіональна система інновацій

STRATEGIC ASPECTS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE REGION

© Slominska-Okla M., 2011

The article describes the results of the impact of the innovation infrastructure in the region to increase the competitiveness of enterprises. The study made it possible to make a number of conclusions on the strategy of developing a regional innovation system as the basis of organizational and economic mechanisms of innovation activity of enterprises in the region.
Key words: innovation, innovation infrastructure, regional system of innovation

Кількість посилань 10

УДК 338:658

О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, О.Б. Курило

Національний університет “Львівська політехніка”,

ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка, О.Б. Курило, 2011

Встановлено найбільш узагальнені типи розвитку виробничого процесу на підприємстві. Визначено можливості застосування показника рівня витрат як критерію ефективності використання виробничих ресурсів. Побудовано масив вихідної інформації та здійснено постановку завдання знаходження раціонального співвідношення між темпом зростання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства та темпами зростання витрат, пов’язаних з експлуатацією цих ресурсів. Наведено математичні моделі, за допомогою яких можна встановити таке співвідношення.
Ключові слова: ресурсне забезпечення, підприємство, ефективність, результати діяльності, критерій, експлуатаційні витрати.

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF ENTERPRISE RESOURCE SOFTWARE

© Yemelyanov О., Petrushka Т., Кurylo О., 2011

Found the most generalized types of production process at the facility. Determined the possibility of using global tracking of costs as a criterion of efficiency of production resources. Constructed an array of background information and performed the task of finding a rational relationship between the growth rate of efficiency of the enterprise resources and rapidly increasing costs related to the use of these resources. The mathematical model can help you establish a relationship.
Keywords: resource support, enterprise, efficiency, performance, criteria, operating costs.

Кількість посилань 8

УДК 336.647 (4-11+4-191.2)

Л.О. Ємельянова

Львівський національний університет імені Івана Франка

СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

© Ємельянова Л.О., 2011

Розглянуто теоретичні підходи до аналізу впливу структури акціонерного капіталу на ефективність діяльності акціонерних товариств. Досліджено особливості структури акціонерного капіталу на підприємствах країн ЦСЄ, а також вплив певного типу власника на економічну діяльність акціонерних товариств країн ЦСЄ. За результатами дослідження найбільший позитивний вплив на економічну діяльність акціонерних товариств країн ЦСЄ загалом мають іноземні інвестори, негативним своєю чергою за деякими винятками, є вплив державної власності.
Ключові слова: акціонерний капітал, іноземні інвестори, економічна діяльність.

STOCK CAPITAL STRUCTURE OF ENTERPRISES IN THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

© Yemelyanova L., 2011

In this article we review the theoretical approaches of analyzing the influence of stock capital structure on efficient activity of stock companies. We analyzed the features of stock capital structure on the enterprises of CEE countries, and also influence of certain type of owners on economic activity of stock companies in the CEE countries. According to results of research foreign investors have the most positive influence on economic activity of stock companies in the CEE countries, the influence of state ownership, after some exceptions, is negative.
Key words: stock capital, stock companies, foreign investors.

Література – 7.

УДК 658.512.4

І.В. Алєксєєв, О.І. Нич

Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ НА СТАДІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

© Алєксєєв І.В., Нич О.І., 2011

З урахуванням особливостей стадії науково-технічної підготовки запропоновано процес управління оборотними активами безпосередньо на стадії НТПВ. Досліджено організаційну структуру цієї стадії, а також безпосередньо досліджено обов’язки відділів та підрозділів в процесі управління оборотними активами.
Ключові слова: управління, оборотні активи, стадія науково-технічної підготовки виробництва (НТПВ).

CURRENT ASSETS MANAGEMENT AT THE STAGE OF TECHNICAL PREPARATION OF PRODUCTION

© Аlekseev І., Nych О., 2011

Given the peculiarities of the scientific and technical preparation of production offered to manage current assets directly under STPP. Studied the organizational structure of this stage and directly investigated responsibilities of departments and divisions in the management of current assets.
Keywords: management, current assets, scientific and technical preparation of production (STPP).

Кількість посилань 9

УДК 658.012.34

І.Я. Антоненко, Г.І. Михайліченко

Київський національний торговельно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ІННОВАЦІЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

© Антоненко І.Я., Михайліченко Г.І., 2011

Розглянуто актуальні питання розроблення логістичної стратегії підприємства індустрії туризму; види та рівні логістики в сфері гостинності, як найбільшого продуценту в туризмі; формування та праксеологічні напрями запровадження логістичної стратегії міжнародного туроперейтингу; види логістичних інновацій.
Ключові слова: логістична стратегія, логістичні інновації, міжнародний туроперейтинг; інновінг.

LOGISTIC STRATEGY AS A MANAGEMENT INNOVATION IN TOURISM INDUSTRY

© Аntonenko І., Мykhalichenkо G., 2011

In the articles considered pressing questions of development of logistic strategy of enterprise of industry of tourism; kinds and even logistic are in the sphere of hospitality, as most producent in tourism; forming process and prakseological directions of introduction of logistic strategy of international touroperating; types of logistic innovations.
Key words: logistic strategy, logistic innovations, international touroperating; innoving.

Література – 10.

УДК 65.011.47

Ю.В. Банах, І.І. Коркуна

Національний Університет “Львівська політехніка”,
ЗРД “Єврогазбанк”

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМСТА З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

 Банах Ю.В., Коркуна І.І., 2011

Підприємства України на цьому етапі економічного розвитку опинились в умовах глибокої фінансової та економічної кризи. Значна кількість підприємств збанкрутували або визнали себе нерентабельними і припинили господарську діяльність. Одним з виходів із ситуації, що склалась, є проведення реструктуризації цих підприємств. Але перш ніж інвестувати ресурси в бажаний проект реструктуризації, необхідно його дослідити, узгодити з можливостями підприємства та оцінити ефективність.
Ключові слова: аналіз, економічна оцінка, комплексний аналіз підприємства, продуктивність, реструктуризація.

ECONOMIC EVALUATION OF FIRM WITH PURPOSE OF SUBSEQUENT RESTRUCTURING

 Banakh J., Korkuna І., 2011

The enterprises of Ukraine on this stage of economic development found oneself in the conditions of deep financial and economic crisis. Far of enterprises went a bankrupt or acknowledged itself not cost-effective and halted economic activity. One of exits from a situation, that was folded there is conducting of restructuring of these enterprises. But before to invest resources in the desired project of restructuring it is necessary to explore him, to co-ordinate with possibilities of enterprise and estimate efficiency.
Key words: analysis, economic evaluation, complex analysis of enterprise, productivity, restructuring.

Література – 9.

УДК 338.124

С.Ю. Безсмертний

Київський національний університет технологій та дизайну

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

© Безсмертний С.Ю., 2011

Сутність принципово нових системи маркетингу зводиться до того, що споживач розуміє свої потреби, знає, які проблеми він хоче вирішити першочергово, а тому завданням підприємства є налаштування своєї діяльності відповідно, щоб надати споживачу такі товари чи послуги, які він вимагає. Перше місце посідає використання керованих споживачем конкурентних стратегій, сумісне створення істотних для споживача і для підприємства конкурентних переваг.
Ключові слова: система маркетингу, підприємство, споживач, стратегія.

ESSENTIAL AND CLASSIFICATION COMPETITIVE ADVANTAGES OF ENTERPRISE

© Bezsmertnyj S., 2011

Essence brand new marketing system comes down to what the consumer understands their needs, knows what he wants to solve the problem originally, so the task of the enterprise is setting up its activities as appropriate to provide such consumer goods or services that he requires. First place is the use of consumer driven competitive strategies, joint creation of significant consumer and enterprise competitive advantage.
Key words: marketing, enterprise, consumer strategy.

Література – 5.

УДК 338.242:658.567

Р.З. Берлінг

Національний університет «Львівська політехніка»

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ У ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Берлінг Р.З., 2011

Досліджено питання потенціалу, економічного потенціалу підприємства. Проаналізовано підходи до цього питання і визначено їх переваги і недоліки. За результатами аналізу запропоновано власне трактування поняття “економічний потенціал”. Накреслено перспективу і визначено напрямки розвитку у дослідженні питання еколого-економічного потенціалу підприємства.
Ключові слова: потенціал, економічний потенціал, еколого-економічний потенціал, конкурентні переваги.

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE TO ITS ESSENCE AND MEANINGIN THE INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES

© Berling R., 2011

The paper conducted research question potential ekonomichnymy potential business. Existing approaches to this issue and determine their advantages and disadvantages. On the basis of the analysis proper interpretation of the concept of economic potential. Marked and identified napryaky future development in the study of ecological issues and economic potential of the enterprise
Key words: potential, economic potential, environmental and economic potential, competitive advantage.

Кількість посилань 18

УДК 303.01:338.532.4.024

М.Т.Бець, М.І.Бублик, М.Ю.Хім’як

Львівський державний інститут новітніх технологій і управління ім. В. Чорновола

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ ВСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ МИТНОГО КОНФІСКАТУ

© Бець М.Т., Бублик М. І., Хім’як М.Ю., 2011

Проаналізовано законодавчу базу оцінювання вартості безхазяйного майна, визначено головні принципи та методи встановлення адекватної ціни на митний конфіскат. Запропоновано удосконалений метод встановлення вартості конфіскованого та іншого майна на прикладі митниці.
Ключові слова: вартісна оцінка, методи оцінки, безхазяйне майно, конфіскат, ціна, вартість.

IMPROVEMENT OF METHOD OF ESTABLISHMENT THE COST OF CUSTOM CONFISCATED COMMODITY

© Bets М., Bublyk М., Himyak М., 2011

In accordance with the results of the article the legislative base of estimation the cost of the confiscated commodities is analysed, certainly main principles and methods of establishing adequate price. Тhe improvement of method of establishment the cost of the confiscated and other property which passes to the propert of the state is offered.
Key words: cost evaluation, method of cost evaluation, unpractical property, confiscated commodity, price, cost.

Література – 9

УДК 658.5.011:65.011.8

А.О. Босак, Р.Б. Рогальський, В.А. Босак

Національний університет “Львівська політехніка”

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО МЕНЕДЖМЕНТУ

 Босак А.О., Рогальський Р.Б., Босак В.А., 2011

Узагальнено опис концепції системного управління; виявлено слабкі сторони “класичних” підходів до управління порівняно із системним; виділено і класифіковано передумови поширення системного підходу до управління; оцінено методи та інстру¬менти аналізу ефективності системного підходу до управління.
Ключові слова: системний підхід до управління, передумови поширення системного підходу до управління, ефективність системного підходу до управління.

PREMISES OF SHAPING OF SYSTEM APPROACH TO MANAGEMENT

 Bosak А., Rogalskyy R., Bosak V., 2011

In the article is generalized description to concepts of system management; reveal weak sides “classical” approaches to management in contrast with system; chosen and are classify premises of spreading a system approach to management; evaluated methods and instruments of analysis of efficiency of system approach to management.
Keywords: system approach to management, premises of spreading a system approach to management, efficiency of system approach to management.

Кількість посилань 17

УДК 338.242

М.Ю. Ваховская

Национальная академия природоохранного и курортного строительства

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ (IRR) КАК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

© Ваховская М.Ю., 2011.

Анализируются подходы к сущности, особенностям расчета, взаимосвязи с другими показателями эффективности проектов, условиям применения, преимуществам и недостаткам показателя внутренней нормы доходности.
Ключевые слова: внутренняя норма доходности, показатели эффективности, инвестиции, проект, затраты, доход.

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ НОРМИ ПРИБУТКОВАСТІ (IRR) ЯК ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

© Ваховська М.Ю., 2011.

Аналізуються підходи до сутності, особливостей розрахунку, взаємозв’язку з іншими показниками ефективності проектів, умов вживання, переваг і недоліків показника внутрішньої норми прибутковості.
Ключові слова: внутрішня норма прибутковості, показники ефективності, інвестиції, проект, витрати, дохід.

FEATURES OF INTERNAL RATE OF RETURN (IRR) AS INDEX OF INVESTMENT PROJECT`S EFFICIENCY

© Vakhovskaya М., 2011.

In the article going is the analysis of essence, features of calculation, intercommunication with other project efficiency indexes, terms of application, advantages and lacks of internal rate of return index.
Keywords: internal rate of return, indexes of efficiency, investments, project, expenses, profit.

Кількість посилань 13

УДК 346.26

Г.Л. Вербицька

Національний університет «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

© Вербицька Г.Л., 2011

Досліджено поняття «економічна політика» в сучасній науці, визначено складові вітчизняної економічної політики, обґрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізація яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
Ключові слова: економічна політика, рейтинг, конкурентоспроможність, економічний розвиток, національна економіка, національне виробництво.

BASIC PRIORITIES OF ECONOMIC POLICY OF UKRAINE

© Verbytska G., 2011

In the article it is investigational concept «economic policy» in modern science, certainly constituents of domestic economic policy, place of Ukraine in the international ratings, basic priorities of economic policy, realization of which will enable to promote the level of domestic economy, are formed.
Key words: economic policy, rating, competitiveness, economic development, national economy national production.

Кількість посилань 22

УДК 37.091

Я.В. Воловець

Національний університет “Львівська політехніка”

ІННОВАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЙНО-ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НЕОБХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

© Воловець Я.В., 2011

Обґрунтування і введення в науковий обіг основних понять (освітня послуга; якість навчання з урахуванням його змісту, наслідків та необхідних заходів з впровадженням інноваційних комунікаційно-освітніх технологій; пропоновані фактори впливу на якість освітньої послуги та їхня пов’язаність з можливостями системи MOODLE дадуть змогу уточнити основні загальнонаукові підходи до вирішення проблеми якості освітньої послуги, зокрема, та всього навчального процесу, загалом.
Ключові слова: освітній процес, освітня послуга, комунікаційно-освітні технології, модульне об’єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання.

INNOVATIVE COMMUNICATION EDUCATIONAL TECHNOLOGIES – ELEMENT OF COMPLEX SYSTEM OF QUALITY OF MANAGEMENT EDUCATION IS NEEDED

© Volovets J., 2011

Ground and introduction to the scientific appeal of basic concepts (educational favour; quality of studies is taking into account his maintenance, consequences and necessary measures with introduction of innovative communication educational technologies; the offered factors of influence on quality of educational favour and their tie-up with possibilities of the system of MOODLE will enable to specify the basic scientific going near the decision of problem of quality of educational favour in particular and all of educational process on the whole.
Key words: educational process, educational favour, communication educational technologies, module object-oriented environment of the controlled from distance studies.

Література – 4

УДК 336.531.2

Л.Й. Гнилянська

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

© Гнилянська Л.Й., 2011

Проаналізовано сучасний стан інвестиційної привабливості підприємств. Комплексно оцінено інвестиційну привабливість підприємства та запропоновано економічні аспекти покращення інвестиційної привабливості підприємств.
Ключові слова: інвестиції, стратегія, аналіз, інвестиційна привабливість.

ECONOMIC ASPECTS IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES

© Gnylianska L., 2011

Analyzed the current state of the investment attractiveness of enterprises. Conducted a comprehensive assessment of the investment attractiveness of enterprises and to the economic aspects of the improvement of the investment attractiveness of enterprises.
Key words: investment strategy, analysis, investment attractiveness.

Література – 17

УДК 338.242:658.14.012.22

Н.І. Горбаль, О.І. Дорош

Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Горбаль Н.І., Дорош О.І., 2011

Розглянуто місце й роль маркетингу для підвищення конкурентоспроможності підприємств. Описано еволюцію маркетингу в світі й Україні, підходи до оцінювання його практичного значення, зокрема на основі досліджень на вітчизняних підприємствах. Проаналізовано окремі програмні продукти з маркетингової діяльності, застосовувані в Україні.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, стратегічний маркетинг.

MARKETING COMPONENT OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS

© Horbal N., Dorosh O., 2011

The role of marketing for the enterprise competitiveness improvement is searched. The evolution of the marketing in the world and in Ukraine is described. Approaches to its practical effects estimation are given and among them those based on domestic firms investigation. Main computer programs on marketing used in Ukraine are analyzed.
Key words: enterprise competitiveness, strategic marketing.

Література – 12.

УДК 338.24: 330.332

В.А. Гришко, О.Я. Колещук, Л.І. Лесик

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА АНАЛІЗУВАННЯ ЧИННИКІВ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

© Гришко В.А., Колещук О.Я., Лесик Л.І., 2011

Проведено групування чинників інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств. Сформовано систему показників кількісного оцінювання цих чинників. Побудовано загальну послідовність процесу дослідження чинників, які зумовлюють поточний рівень інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств. Розроблено методичний підхід до аналізування міри впливу показників, які характеризують чинники інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств, на рівень цього потенціалу.
Ключові слова: інвестиції, інновації, потенціал підприємства, чинники впливу, машинобудівні підприємства.

ASSESSMENT INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF ENTERPRISES AND ANALYSIS OF FACTORS OF THEIR INVESTMENT-INNOVATIVE POTENTIAL

© Hryshko V., Koleshtchuk L., Lesyk L., 2011

The groupment of factors of investment-innovative potential of enterprises is conducted. The system of indexes of quantitative evaluation of these factors is formed. The general is built to the sequence of process of research of factors which predetermine the current level of investment-innovative potential of enterprises. Methodical approach is developed to the analysis of measure of influencing of indexes which characterize the factors of investment-innovative potential of enterprises, on the level of this potential.
Key words: investments, innovations, potential of enterprise, factors of influencing, of machine-building enterprises.

Література – 10.

УДК 658

О.І. Гудзь

Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ І СТРУКТУРИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Гудзь О.І., 2011 р.

Пропонуються різноманітні підходи до трактування терміна “життєвий цикл підприємства” і до формування його етапів (стадій). Теоретично обґрунтовано кожний етап та виділено спільні і відмінні риси у цих підходах. Графічно зображено життєвий цикл підприємства та наведено чинники, які впливають на його тривалість.
Ключові слова: життєвий цикл товару, життєвий цикл підприємства, етап життєвого циклу, тривалість життєвого циклу.

ANALYSIS OF CONTEMPORARY APPROACHES TO THE NATURE AND STRUCTURE OF THE LIFE CYCLE OF ENTERPRISE

© Gudz О., 2011

Proposed various approaches to the interpretation of the term “life cycle of enterprise” and the formation of its stages. The theoretical basis of each stage and outlines common and different features in these approaches. Done graphic life cycle of enterprises and presents factors that influence its duration.
Key words: life cycle product, life cycle of enterprise, life cycle stage, duration of life cycle.

Кількість посилань 21

УДК: 338.24

Ю.П. Гуменюк

Тернопільський національний економічний університет

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

© Гуменюк Ю.П., 2011

Розглянуто питання методології процесу міжнародного руху робочої сили в умовах приватної власності на засоби виробництва. Відсутність неекономічного примусу до праці трансформувала міжнародну трудову міграцію в економічно вмотивовану мобільність робочої сили, фінансово можливу міграцію та працевлаштування в країні-реципієнті.
Ключові слова: міжнародна міграція робочої сили, постіндустріальне суспільство, рівень життя, капітал, ринок.

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MOVEMENT OF LABOUR FORCE IS IN INDUSTRIAL AND POSTINDUSTRIAL SOCIETY

© Humeniuk Y., 2011

In the articles considered of question of methodology of process of international motion of labour force in the conditions of peculiar on capital goods. Absence of the uneconomical forcing to labour transformed international labour migration in the economic explained mobility of labour force, financially possible migration and employment in a country-recipient.
Key words: international migration of labour force, postindustrial society, standard of living, capital, market.

Кількість посилань 6

УДК 338.45:69

Л.І. Данчак

Національний університет «Львівська політехніка»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

© Данчак Л.І., 2011

Проаналізовано два способи фінансування житлового будівництва через Фонд фінансування будівництва (ФФБ) та Фонд операцій з нерухомістю (ФОН). Досліджено їх відмінності, виявлено недоліки та запропоновано удосконалений метод фінансування формування житлового фонду, агрегований для ФФБ та ФОН з новим учасником – державою як гарантом будівництва.
Ключові слова: методи фінансування будівництва, Фонд фінансування будівництва, Фонд операцій з нерухомістю, роль держави у фінансуванні житлового будівництва, фінансовий механізм формування житлового фонду, житловий фонд.

THE ORGANIZATION AND ECONOMIC METHODS OF FINANCING THE FORMING HOUSE FUND

© Danchak L., 2011

In the article had been analyzed the main methods of financing the forming house fund by Financial fund of house building (FFH) and Operation fund of estate (OFE); had been researched their differences, revered its problems and had been proposed an improved method of financing the forming house fund for FFH and OFE by author.
Key words: methods of financing the house building, Financial fund of house building, Operation fund of estate, the government role in financial house building, financial mechanism of forming house fund, house fund.

Кількість посилань 12

УДК 338.24: 621

І.М. Дашко, І.З. Крет, А.Л. Висоцький

Національний університет “Львівська політехніка”

УРАХУВАННЯ ЧИННИКА РИЗИКУ ПІД ЧАС ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАЙКРАЩОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА

© Дашко І.М., Крет І.З., Висоцький А.Л., 2011

Запропоновано методичний підхід до обґрунтування критерію прийняття оптимальних інвестиційних рішень в умовах невизначеності. Подано формалізований вигляд критерію вибору найкращого інвестиційного проекту з урахуванням ризику. Побудовано економіко-математичну модель вибору джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства з урахуванням чинника ризику.
Ключові слова: ризик, інвестиції, інвестиційний ризик, проект, критерій оптимальності, джерела фінансування.

CHYYNYKA RISK OF RATIONALE FOR THE BEST SOURCE OF FINANCING INVESTMENT PROJECTS OF ENTERPRISES

© Dashko І., Kret І., Vysotskyy А., 2011

A methodical approach to study the criterion of optimal investment decisions under uncertainty. Filed formal appearance criteria for selecting the best investment project in view of risk. Construct mathematical model of selecting sources of financing investment companies subject to the risk factors.
Key words: risk, investment, investment risk, the project, the criterion of optimality, sources of funding.

Література – 9

УДК 330.341.1

В.І. Довбенко, М.П. Данилович

Національний університет «Львівська політехніка»

ОНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ КЛАСТЕРНИХ МЕРЕЖ

© Довбенко В.І., Данилович М.П., 2011

Досліджено роль кластерів у процесах створення умов для радикального оновлення потенціалу регіонального розвитку. Проаналізовано можливості сучасних кластерних мереж у формуванні сприятливого середовища для інтенсифікації взаємовигідної співпраці та трансферу знань і технологій з метою забезпечення нової якості розвитку регіону. Запропоновано нові моделі й механізми підтримки інноваційної діяльності за допомогою кластерних мереж
Ключові слова: інноваційний потенціал, кластерні моделі, регіональний розвиток

UPDATING A REGIONAL DEVELOPMENT POTENTIAL ON THE BASIS OF MODERN MODELS OF CLUSTERS NETWORKS

© Dovbenko W., Danylovych M., 2011

This paper is devoted to a role of clusters during creation of conditions for successful updating a regional development potential. It is analyzed opportunities of modern clusters networks of creation the favorable environment for intensification a mutually advantageous cooperation and a transfer of knowledge and technologies with the purpose of maintenance a new quality of regional development. It is offered a new models and mechanisms for support the innovational activity with the help of clusters networks.
Key words: innovational potential, clusters models, regional development

Кількість посилань 8

УДК 65.01

Дорошенко М. О.

Науково-дослідний центр Індустріальних проблем розвитку НАНУ України

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

 Дорошенко М.О. 2011

Розглянуто підхід до використання показника економічної доданої вартості як обмежувального фактора при формуванні середньострокових бюджетів та інвестиційних програм та його взаємозв’язок з мотиваційною політикою менеджменту компаній на всіх рівнях.
Ключові слова: економічна додана вартість, рентабельність вкладеного капіталу, вертикальноінтегровані бізнес-структури.

METHODOLOGICAL APPROACH TO MOTIVATION OF STAFF OF THE USE OFMODELS ECONOMIC VALUE ADDED

 Дорошенко М.О. 2011

The approach of such index usage as Economic Value Added as a limiter during average term budget and investment programs forming is considered in the article. Also this index interlink with the motivation policy of all management levels in the Company is described by the author.
Key words: economic value added, return on capital employed, vertically integrated business structure

Кількість посилань 4

УДК 338.45:658.012.32:621.

К.О. Дорошкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

© Дорошкевич К.О., 2011

Розглянуто збалансовану систему показників, стратегічні карти, наголошено на відмінностях між поняттями. Досліджено процес формування і використання стратегічних карт. Підкреслено значення використання стратегічних карт для реалізації цілей стратегічного управління підприємством, визначено особливості процесу використання стратегічних карт на підприємствах.
Ключові слова: збалансована система показників, стратегічні карти, відділ управління стратегіями, економічне оцінювання стратегічних карт, стимулювання.

TO THE USE OF STRATEGIC MAPS ON ENTERPRISES

 Doroshenko М., 2011

A Balanced Scorecard, strategy map is considered, marked the differences between the concepts. The process of forming and use of strategic maps is investigational. Underline value of the use of strategic maps for realization of aims of strategic management an enterprise, the features of process of the use of strategic maps are certain on enterprises.
Keywords: balanced scorecard, strategy maps, department of management strategies, economic evaluation of strategy maps, stimulation.

Кількість посилань 11

658.51:658.589:621

В.Й. Жежуха

Національний університет “Львівська політехніка”

ЧИННИКИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Жежуха В.Й., 2011

За результатами проведеного експертного опитування виокремлено та класифіковано чинники, які визначають інноваційність технологічних процесів машинобудівних підприємств, у результаті чого їх згруповано на технологічні та економічні, що створює передумови для оцінювання такої інноваційності, а також дає змогу здійснювати моніторинг впливу цих чинників на інноваційність.
Ключові слова: інноваційність, машинобудування, технологічний процес, чинники.

THE DETERMINANTS OF THE TECHNOLOGICAL PROCESSES INNOVATIVENESS ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

© Zezukha V., 2011

The article on the results of expert survey highlights the classification of factors, which determine the technological processes innovativeness on machine-building enterprises. As a result, they were grouped on the technological and economical, which creates the prerequisites for such an innovativeness evaluation, and enables the monitoring of these factors influence on the innovativeness.
Key words: innovativeness, machine building, technological process, factors.

Література – 20

УДК 658.011: 338.22.01

І.І. Жигало

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС

© Жигало І.І., 2011

Розглядається концептуальний базис адаптивного економічного інструментарію для забезпечення системи управління сучасними ринковими суб’єктами. Аналізується методологічна основа існуючих оцінно-аналітичних систем і моделей. Визначена спрямованість розвитку економічного інструментарію для забезпечення об’єктивності результатів функціонування суб’єктів економіки і підвищення ефективності системи управління.
Ключові слова: економічний інструментарій, оцінно-аналітичні системи, концептуаль¬ний базис, методи, методики, формалізовані і неформалізовані показники, індикатори.

ECONOMIC TOOLS MANAGEMENT SYSTEM: CONCEPTUAL BASIS

© Zhygalo І., 2011

We consider the conceptual basis of adaptive economic tools for modern management systems market actors. Analyzed the methodological basis of existing evaluation and analytical systems and models. Defined orientation of economic instruments to ensurethe objectivity of the results of economic agents and improve the management system.
Keywords: economic tools, evaluation and analytical systems, conceptual basis, methods, techniques, formal and non-formalized indicators, indicators.

Кількість посилань 12

УДК 330

О.О. Жовтанецька, Г.Й. Никифорук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 Жовтанецька О.О., Никифоркук Г.Й., 2011

Проаналізовано функції менеджменту інноваційної діяльності на макрорівні і на підставі цього запропоновано визначення поняття «державне управління інноваційною діяльністю»
Ключові слова: державне управління інноваційною діяльністю, державне регулювання інноваційною діяльністю, стратегія інноваційного розвитку, державні органи управління інноваційною діяльністю, стимулювання інноваційної діяльності, контролювання інноваційного процесу.

STATE OF INNOVATIVE ACTIVITY

 Zhovtanetska О., Nykyforuk G., 2011

Analyzed the functions of management innovation at the macro level and based on this proposed definition of "Government of innovative activity"
Key words: public administration innovation activities, government regulation of innovation activity, innovation strategy development, public authorities innovative activity, stimulating innovation, the innovation process control.

Література – 12

УДК 338.5

О.Я. Загорецька

Національний університет “Львівська політехніка”

ОБГРУНТУВАННЯ ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВІД ТРАДИЦІЙНОЇ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ

© Загорецька О.Я., 2011

Проведено аналіз існуючих традиційних методик ціноутворення, вказано на їх переваги та недоліки. Розглянуто проблеми стратегічного планування діяльності підприємств з врахуванням трьох видів потужності та обґрунтування цінової політики на довготерміновий період для серійного та масового виробництва. Запропоновано метод ціноутворення для підприємств, які займаються інноваційною діяльністю.
Ключові слова: Потужність економічна, нормальна, з позицій менеджменту, ціна.

RATIONALE FOR PRODUCTION ENGINEERING COMPANIES PRICES: FROM TRADITIONAL TO INNOVATIVE

© Zahoretska О., 2011

The analysis of existent traditional methods of pricing listed on their advantages and disadvantages. The problems of strategic planning of companies with regard to three types of power and justification of pricing on long-term period for serial and mass production. The method of pricing for companies involved in innovative activities.
Key words: economic power, normal, from the standpoint of management, price.

Література – 4

УДК 658.589:621 (477)

О.Л. Зарицька, В.Я. Карковська, Л.М. Прокопишин-Рашкевич

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Зарицька О.Л., Карковська В.Я., Прокопишин-Рашкевич Л.М., 2011

Розглянуто питання оцінювання інноваційного потенціалу виробників та споживачів інноваційної енергозберігаючої продукції, проаналізовано рівень інноваційного потенціалу низки машинобудівних підприємств Західного регіону України, запропоновано метод оцінювання потенціалу підприємства щодо впровадження ним інноваційної енергозберігаючої продукції.
Ключові слова: інноваційний потенціал, енергозберігаюча продукція, економічний ефект, оптоелектронні пристрої, технологічний уклад.

ESTIMATING INNOVATIVE POTENTIAL OF PRODUCERS AND CONSUMERS OF INNOVATIVE ENERGY-SAVING PRODUCE OF MACHINE BUILDING ENTERPRISES

© Zarucka О., Karkovska V., Prokopushun-Rashkevuch L., 2011

The question of evaluation of innovative potential of producers and users of innovative energykeeping products is considered, the level of innovative potential of row of machine-building enterprises of the Western region of Ukraine is analysed, the method of evaluation of potential of enterprise is offered in relation to introduction them of innovative energykeeping products.
Key words: innovative potential, energykeeping products, economic effect, optronic devices, technological mode.

Література – 8

Syndicate content