№ 727 (2012)

УДК 334

Е.Е. Ібрагімов
Кримський факультет Запорізького національного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Ібрагімов Е.Е., 2012

Обґрунтовано необхідність трансформації організаційних знань у стратегічному плануванні розвитку підприємства. Визначено основні способи трансформації знань та запропоновано сучасні технології та інструментарій для соціалізації, екстерналізації, комбінації та інтерналізації знань на фазах та етапах стратегічного планування.
Ключові слова: стратегічне планування, організаційне знання, спосіб трансформації знань, соціалізація, екстерналізація, комбінація, інтерналізація, підприємство.

J. Ibrahimov
Crimean faculty of Zaporizhzhya National University

THE TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE IN THE SYSTEM OF ENTERPRISES DEVELOPMENT STRATEGIC PLANNING

In the article grounded a necessity of transformation of organizational knowledges is for the strategic planning of development of enterprise. Certainly basic methods of transformation of knowledges and modern technologies and tool are offered for socialization, eksternalizacii, combination and internalizacii knowledges on phases and stages of the strategic planning.
Key words: strategic planning, organizational knowledge, method of transformation of knowledges, socialization, eksternalizaciya, combination, internalizaciya, enterprise.

Література – 7

УДК: 338.47+351.815

О.В. Бакалінський, *В.В. Вертель
НТУУ «Київський політехнічний інститут»,
*Державний економіко-технологічний університет транспорту

БЕНЧМАРКІНГ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПАСАЖИРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

© Бакалінський О.В., Вертель В.В., 2012

Ефективність впровадження інформаційних технологій є новою проблемою для залізниць України. Фокус сучасних досліджень полягає у розвитку методології її оцінки. Висвітлено інформаційний контекст оцінювання. Наведені результати аналізу кращих практик впровадження сучасних інформаційних технологій у пасажирському комплексі залізниць світу
Ключові слова: бенчмаркінг, інформація, технології

O. Bakalinsky, *V. Vertel
National State University of Ukraine “Kyiv Politechnical Institute”,
*State University of Economic and Transport Technology

BENCHMARKING OF PERSPECTIVE INFORMATION TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION AT UKRAINIAN RAILWAY PASSENGER SYSTEM

The IT implementation efficiency is new economical problem at Ukrainian railways. The modern researchers аre focusing at methodology development for efficiency estimation. This article represents its information context. The benchmarking analysis results of the best implementation practices of modern IT projects at railway passenger transportation systems are shown.
Key words: benchmarking, information, technology

Література – 13

УДК 331.5

М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл
Національний університет “Львівська політехніка”

УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

© Бець М.Т., Сокіл Ю.Р., 2012

Розглянуто і охарактеризовано структуру механізму регулювання і проблеми, які наявні на сучасному ринку праці в Україні, проаналізовано і оцінено динаміку попиту та пропозиції робочої сили і зареєстрованого безробіття у 2010–2011 рр., подано практичні пропозиції щодо структурної перебудови чинного механізму регулювання ринку праці, визначено пріоритетні напрямки удосконалення діяльності бірж праці.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість, безробіття, біржа праці, інформаційне суспільство.

M. Bets, J. Sokil
Lviv Polytechnic National University

LABOUR MARKET ADMINISTRATION IN UKRAINE AS A FACTOR OF SOCIAL DEVELOPMENT

In the article the structure of the regulation mechanism and the problems existing in present-day labour market in Ukraine are considered and described; the dynamics of labour force demand and supply and a registered unemployment in 2010-2011 are analyzed and evaluated; a number of practical proposals for restructuring the existing mechanism of the labour market regulation are offered; the priority trends of the ways of the labour exchange activities improvements are defined.
Key words: labour market, employment, unemployment, labour exchange, information society.

Література – 10

УДК 339.7

М.І. Бирка
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

© Бирка М. І., 2012

На підставі узагальнення основних теоретичних поглядів стосовно визначення сутності прямих іноземних інвестицій виокремлено їх основні характерні особливості – “контроль та постійний інтерес”, “довготривалий характер” і “прибуткова підприємницька діяльність” як кінцева мета прямого іноземного інвестування; прямі іноземні інвестиції розглядаються в двох векторах: 1) як потоки капіталу; 2) як один із інструментів міжнародного бізнесу.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, потоки капіталу, міжнародний бізнес.

М.І. Byrka
Lviv Polytechnic National University

CHARACTERISTIC OF THE ESSENCE OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Based on the generalization of the basic theoretical views on the essence of foreign direct investments, the author specifically mentioned their main characteristics – “control and continued interest,” “long-term in nature” and “profitable business activities” as the ultimate goal of direct foreign investment; foreign direct investment are considered in two vectors: 1) as capital flows, 2) as one of the tools for international business.
Keywords: foreign direct investments, capital flows, international business.

Література – 16

УДК 658.5.011

А.О. Босак, В.П. Далик, В.А. Босак
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 Босак А.О., Далик В.П., Босак В.А., 2012

Описано концепцію процесно-структурованого менеджменту, узагальнено прин¬ципи його функціонування. Досліджено структуру принципів класичних та сучасних підходів до управління, сформовано порівняльну класифікацію принципів менеджменту.
Ключові слова: процесно-структурований менеджмент, принципи процесно-структурованого менеджменту, централізація і децентралізація управління.

A. Bosak, V. Dalyk, V. Bosak
Lviv Polytechnic National University

PRINCIPLES OF OPERATIONS OF PROCESS-STRUCTURED MANAGEMENT

In the article is described the concept of process-structured management, are generalized the principles of its operations. The structure of principles classic and modern approaches to management are researched, comparative classification of management principles is formed.
Key words: process-structured management, principles of process-structured management, centralization and decentralization of management.

Література – 9

УДК: 338.3 /.5 : 338.054.23

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька*
Національний університет “Львівська політехніка”,
*Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК: КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ “ЗЕЛЕНОЇ” ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

© Бублик М.І., Коропецька Т.О., 2011

Досліджено конкурентну стратегію “зеленого” зростання та розглянуто особливості використання екологічного податку як конкурентної стратегії “зеленої” економіки держави. Визначено принципи розрахунку екологічного податку для промислових підприємств відповідно до Податкового кодексу України та його переваги й недоліки в системі податкової політики держави. Охарактеризовано процес його розрахунку на рівні організації.
Ключові слова: екологічний податок, конкурентна стратегія “зеленого” зростання, промислове підприємство, процес регулювання.

M.I.Bublyk, T.O.Koropecka*
Lviv Polytechnic National University,
*Khmelnitsky cooperative trade-economic institute

ECOLOGICAL TAX RATES: COMPETITION STRATEGIES IN “GREEN” ECONOMY OF UKRAINE

The competitive strategy of “green” growth and the peculiarities of environmental taxes as a competitive strategy “green” economy were investigated. The principles of calculating ecological tax for industrial enterprises under the Tax Code of Ukraine and its strengths and weaknesses in tax policy were determined. The process of regulation at the level of the organization was characterized.
Keywords: environmental tax, competitive strategy “green” growth, industrial plant process control.

Література – 15

УДК 614.215

Н.І. Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет

САНАТОРНО-КУРОРТНА ПОСЛУГА ТА ЇЇ МІСЦЕ У КЛАСИФІКАЦІЙНІЙ СТРУКТУРІ ПОСЛУГ

© Ведмідь Н.І., 2012

Розглянуто підходи до класифікації послуг за різними ознаками, виокремлено місце санаторно-курортної послуги в узагальненій класифікації послуг, визначено її загальні та специфічні ознаки.
Ключові слова: соціокультурна послуга, рекреація, соціальна значимість, санаторно-курортна послуга.

N.Vedmidj
Kyiv National Trade and Economic University

SANATORIUM-AND-SPA SERVICE AND ITS PLACE IN THE CLASSIFICATION STRUCTURE OF SERVICES

In the article, going is considered near classification of services in different signs, the place of sanatorium-resort service is distinguished in the generalized classification of services, certainly her general and specific signs.
Key words: sociocultural service, recreation, social meaningfulness, sanatorium-resort service. Keywords: sociocultural service, recreation, social meaningfulness, sanatorium-resort service.

Література – 16

УДК ЗЗ8. 658. 012.4

Г.Л. Вербицька
Національний університет “Львівська політехніка”

МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Вербицька Г.Л., 2012

Вивчено підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до сутності поняття “мотивація”; розглянуто зарубіжні моделі систем мотивації праці працівників підприємств; визначено основні проблеми мотивування праці персоналу вітчизняних промислових підприємств та розроблено рекомендації щодо їх розв’язання; доведено необхідність побудови системи мотивування на підприємстві як способу підвищення його конкурентоспроможності.
Ключові слова: мотивація, мотивування, системи мотивації, персонал.

H. Verbyzka
Lviv Polytechnic National University

REASON OF PERSONNEL ON DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

In the article the studied approaches of domestic and foreign scientists to essence of concept “motivation”; to consider the foreign models of the systems of motivation of labour of workers of enterprises; certainly basic problems of reason of labour of personnel of domestic industrial enterprises and recommendations are developed in relation to their decision; the necessity of construction of the system of reason is well-proven on an enterprise as the method of increase of his competitiveness.
Key words: motivation, reasons, systems of motivation, personnel.

Література – 10

УДК 338.45

В.Я. Гаврилюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

© Гаврилюк В.Я., 2012

Проаналізовано теоретичні засади та практичні аспекти проведення децентралізації управління вищих навчальних закладів. Ідентифіковано основні перешкоди, помилки та недоліки децентралізації систем менеджменту вищих навчальних закладів, виокремлено ключові переваги та умови децентралізації у ринковому середовищі, а також сформовано основні напрями підвищення рівня ефективності проведення децентралізації управління.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, децентралізації, система менеджменту.

V.Y. Gavrylyuk
Lviv Polytechnic National University

DECENTRALIZATION OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AS A WAY TO INCREASE THEIR EFFECTIVENESS

In the article was analyzed the theoretical basis and practical aspects of the decentralization of higher education. It was identified the main obstacles, mistakes and shortcomings of decentralized management system of higher education institutions, determineted the key benefits and conditions of decentralization in a market environment, and formed the main directions of improving the efficiency of decentralized management.
Key words: higher education, decentralization and management system.

Література – 11

УДК 658.016:316.334.2

Х.Р. Гальчак
Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК НАПРЯМ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

© Гальчак Х.Р., 2012

Розглянуто соціальну відповідальність як новий стратегічний напрям соціального розвитку підприємства. Вивчено форми вияву соціальної відповідальності, їхню специфіку, вигоди від неї для суспільства і для самого підприємства. Зосереджено увагу на вивченні можливості перетворення соціальної відповідальності на інструмент управління підприємством з метою покращення його соціального розвитку.
Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна політика, соціальне підприємництво, принципи, концепція.

Kh. Halchak
Lviv Polytechnic National University

SOCIAL RESPONSIBILITY AS DIRECTION OF SOCIAL DEVELOPMENT

We consider social responsibility as a new strategic direction of social development. We study the forms of manifestation of social responsibility, their specificity, the benefits of it for society and for the firm. Acute attention to exploring the possibility of transforming the social responsibility of business management tool to improve its social development.
Key words: social responsibility, social policy, social entrepreneurship, principles, conception.

Література – 7

УДК 658.3-316.622

М.Ф. Гончар, Х.В. Кабан
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПІДПРИЄМCTВІ: ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОУЧИНГУ

© Гончар М.Ф., Кабан Х.В., 2012

Розкрито поняття стресу як одного з чинників впливу на діяльність організації. Окреслено порівняно нові терміни в науці, такі як “стресостійкість менеджера” та “синдром менеджера”, як результат впливу цього фактора на управлінські процеси на підприємстві. Розроблено класифікацію стресів за різними ознаками та подано шляхи управління ним, які можна практично використати на будь-якому підприємстві із застосуванням коучингу.
Ключові слова: стрес, стресостійкість менеджера, синдром менеджера, управління стресом, підприємство, способи вирішення, коучинг.

М.F. Gonchar, Х.V. Каbаn
Lviv Polytechnic National University

STRESS MANAGEMENT FOR ENTERPRISE: CHARACTERISTICS AND SOLUTIONS WITH COUCHING USING

Explain the concept of stress as one of the factors of influence on the organization's activities. Considered a relatively new terms in science, such as “stress manager” and “manager syndrome” as a result of the influence of this factor on the administrative processes of the enterprise. The classification of stress on various grounds and presented ways to manage that which can be used on virtually any enterprise with couching using.
Key words: stress, stress manager, manager syndrome, stress management, enterprise solutions, couching.

Література – 5

УДК 657.1

Н.І. Горбаль, В.З. Борбулевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЦЕСІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

© Горбаль Н. І., Борбулевич В. З., 2012

Розглянуто підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо трактування терміну “майновий стан підприємства”. Окрім того, наведено показники оцінювання майнового стану підприємства, а також сформовано процес оцінювання майнового стану підприємства за допомогою послідовних етапів.
Ключові слова: майно, основні засоби, майновий стан, чинники оцінювання.

N. I. Horbal, V. Z. Borbulevych
Lviv Polytechnic National University

THE PROCESS APPROACH OF EVALUATION THE PROPERTY OF THE ENTERPRISE

In this article points of view of domestic and foreign research workers to interpretation of term “property of the enterprise”. Besides, given the indicators of evaluation of the property of the enterprise and also are formed process of evaluation of the property of the enterprise via the successive stages.
Key words: property, fixed assets, indicators of evaluation.

Література – 18

УДК 658

Н.А. Городиська
Національний університет “Львівська політехніка”

ПОНЯТТЯ ІНЖИНІРИНГУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Городиська Н.А., 2012

На підставі огляду та узагальнення різних підходів до трактування поняття “інжиніринг” виявлено їхні переваги та недоліки, а також на основі цього розвинено сутність зазначеного поняття. Окрім того, обґрунтовано значення інжинірингу у ринкових умовах господарювання.
Ключові слова: виробництво, інжиніринг, інжинірингова діяльність, інжиніринговий продукт, послуги, роботи.

N. Horodyska
Lviv Polytechnic National University

THE CONCEPT OF ENGINEERING AND ITS ROLE IN MARKET CONDITIONS

The article under review and synthesis of existing approaches to the interpretation of the concept of “engineering” their strengths and weaknesses are identified, and based on the essence of this concept is developed. Additionally, the engineering in market conditions is justified.
Key words: production engineering, engineering activities, engineering products, services, work.

Література – 4

УДК (338.2+159.9) 075.8

О.О. Горячка
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

© Горячка О.О., 2012

Розроблено концепцію формування та функціонування інноваційних креативних колективів на підприємствах. Сформульовано основні принципи, цілі, технологію, методи формування інноваційних креативних колективів та визначено форми їхнього утворення. Обґрунтовано необхідність управління такими колективами на засадах реалізації функцій менеджменту, створення методів менеджменту та прийняття управлінських рішень.
Ключові слова: колектив, інноваційний креативний колектив, концепція, підприємство.

O.O. Goryachka
Lviv Polytechnic National University

CONCEPTION OF FORMING BY INNOVATION CREATIVITY COLLECTIVES ON ENTERPRISES

In the article conception of forming and functioning of innovative creativity collectives is worked out on enterprises. Basic principles, aims, technology, methods of forming of innovative creativity collectives are formuled and the forms of their education are certain. The necessity of management such collectives is reasonable on principles of realization by functions of management, creation of methods of management and acceptance of administrative decisions.
Key words: collective, innovative creativity collective, conception, enterprise.

Література – 7

УДК: 339.924:331.556.4

Ю.П. Гуменюк
Тернопільський національний економічний університет

СВІТОВА ПРОТОТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ДОІНДУСТРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

© Гуменюк Ю.П., 2012

Використано демографічний, історичний та економічний підходи з метою з’ясування еволюції механізму міжнародного руху робочої сили на доіндустріальному етапі розвитку людства.
Ключові слова: робоча сила, демографічний цикл “стиснення–розширення”, геосоціум, демосоціум, позаекономічний примус до праці, комерційна революція, суспільна природа продуктивних сил, абсолютизм, державна власність на засоби виробництва.

Y. Humeniuk
Ternopil National Econopmic University

WORLD PROTOLABOUR MIGRATION IN BEFORE INDUSTRIAL ECONOMIC SYSTEMS: METHODOLOGICAL ASPECT

In the article united demographic, historical and economic approaches with the aim of undestending evolution of mechanism of international motion of labour force on the before industrial stage of development of humanity.
Keywords: labour force, demographic cycle of “Compression-expansion”, geosocium, demosocium, outside economic forcing to labour, commercial revolution, public nature of productive forces, absolutism, public domain on capital goods.

Література – 8

УДК 658.012.323

О.С. Демкович
Національний університет “Львівська політехніка”

СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Демкович О.С., 2012

Розглянуто змістове наповнення поняття “адаптація персоналу підприємства” та висвітлено особливості організування цього процесу в динамічних умовах прискореного технічного процесу, а також показано вплив відповідних чинників на його прискорення з метою досягнення цілей підприємства та задоволення потреб учасників адаптаційного процесу.
Ключові слова: адаптація, персонал, процес, підприємство, технічний прогрес, ринок, конкуренція, модернізація.

O. Demkovych
Lviv Polytechnic National University

THE ESSENCE AND KEY FACTORS OF PERSONNEL ADAPTATION ON ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

The rich in content filling of concept “adaptation of personnel of enterprise” is considered, and the features of organizing of this process in the dynamic terms of speed-up technical process and changeable state of affairs at the market of labor are reflected.
Key words: adaptation, personnel, process, enterprise, technical progress, market, competition, modernization.

Література – 4

УДК 338.14

О.С. Довгунь
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОСТУП ДО КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

© Довгунь О.С., 2012

Досліджено взаємозв’язок між вибраними показниками діяльності машинобудівних підприємств, що виникає під час користування ними банківських кредитів, та вплив окремих факторів на концентрацію позичкового капіталу підприємств. Зроблено висновки щодо впливу змін у фінансових показниках підприємств, які є передумовою додаткового фінансування або наслідком вдалого чи невдалого використання кредитних ресурсів.
Ключові слова: підприємство, фінансові показники, кредитні ресурси.

O. Dovhun
Lviv Polytechnic National University

MODELING THE INFLUENCE OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL STATE ON ACCESS TO CREDIT RESOURCES

Investigated the relationship between selected indicators of machine-building enterprises, which occurs during the use of bank loans and the impact of individual factors on the concentration of debt capital firms.The conclusion is about the impact of changes on financial indicators of enterprises, which is a prerequisite for additional funding or the result of a successful or unsuccessful use of credits.
Key words: enterprise, financial indexes, credit resources.

Література – 13

УДК 338.242:658.14.012.22

О.І. Дорош
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА НАДАННЯ НАЙВИЩОЇ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ

© Дорош О.І., 2012

Наголошено на визначній функції орієнтування фірм на споживача. Описано сутність поняття “споживча цінність”, особливості до- та післякупівельного оцінювання та отримання споживачем цінності з товарів.
Ключові слова: орієнтація на споживачів, споживча цінність, оцінювання цінності.

O. Doroch
Lviv Polytechnic National University

ORIENTATION ON THE SUPERIOR CONSUMER VALUE PRODUCTION

The key role of the firm’s customer orientation is stressed. The essence of the term “consumer value”, specific of the pre- and post-purchase product evaluation and value production by the consumers are described.
Key words: customer orientation, consumer value, value estimation.

Література – 24

УДК 65.014.1+658.3108

Д.К. Зінкевич
Національний університет “Львівська політехніка”

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

 Зінкевич Д.К., 2012

Розкрито сутність поняття “креативний менеджмент”, розглянуто креативний менеджмент як компоненту системи управління підприємством, ідентифіковано й обґрунтовано принципи формування системи креативного менеджменту, розроблено методичні рекомендації з оцінювання системи креативного менеджменту підприємства тощо.

D.C. Zinkevich
Lviv Polytechnic National University

DESCRIPTION OF SYSTEM COMPANIES CREATIVE MANAGEMENT

The article reveals the essence of the concept of “creative management” deals with creative management as a component of the enterprise management system, identified and justified principles of formation of creative management, developedguidelines on evaluation of creative enterprise management and so on.

Література – 8

УДК: 339.137.2

А.С. Завербний, Х.В. Дрималовська
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Завербний А.С., Дрималовська Х.В., 2012

Наведено різноманітні думки щодо визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства”. Подано перелік структурних елементів, чинників, що здійснюють вплив на формування конкурентоспроможності підприємств та її підвищення в умовах міжнародної економічної діяльності.
Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, чинники, структурні елементи.

A. Zaverbnyj, Kh. Drymalovska
Lviv Polytechnic National University

COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

The article presents various opinions on the definition of “competitiveness.” There is a list of structural elements, factors having a bearing on the formation of enterprise competitiveness and its increase in international economic activity.
Key words: competitiveness, competition, factors, structural elements.

Література – 8

УДК 338.512

А.Г. Загородній, А.Б. Бойчук
Національний університет “Львівська політехніка”

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ІННОВАЦІЇ

© Загородній А.Г., Бойчук А.Б., 2012

Досліджено окремі питання формування інформації щодо витрат на інновації в бухгалтерському обліку та розвитку системи обліково-аналітичного забезпечення процесу інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
Ключові слова: інновації, витрати, облік.

A. Zagorodnij, A. Bojchuk
Lviv Polytechnic National University

THE PERSPECTIVES OF COST AND INNOVATION ACCOUTING IMPROVEMENT

An attempt to resolve some issues generate information about the cost of innovation in accounting and development of accounting and analytical support of innovative development entities.
Keywords: innovations, costs, accounting.

Література – 10

УДК: 658.8:659.113.25

С. Я. Касян, Ю. В. Лукасевич
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СПОЖИВЧА МОТИВАЦІЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНОГО ПОПИТУ

© Касян С. Я., Лукасевич Ю. В., 2012

Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків стосовно аналізу мотивації покупки товарів селективного попиту.
Ключові слова: мотивація, товари селективного попиту, емоційні та раціональні мотиви, психологія впливу.

S. Kasian, J. Lukasevich
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

CONSUMERS MOTIVATION OF PURCHASE OF SELECTIVE DEMAND COMMODITIES

In the article are considerate some results of practical research of consumer behavior reasons on basis method of survey of consumers, namely questionnaire. The conducted research permitted to make conclusions about decide some questions on stimulation of consumers to purchase a commodity. In addition, this research creates basis for subsequent searches in relation to the analysis of motivation of purchase of the commodities of selective demand.
Key words: motivation, selective demand commodities, emotional and rational reasons, psychology of influence.

Література – 13

УДК 658.3. 330.3

І.П. Кендзьор, О.І. Бала
Національний університет “Львівська політехніка”

НЕВИКОРИСТАНІ МОЖЛИВОСТІ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

© Кендзьор І.П., Бала О.І., 2012

Розкрито основні причини та наслідки неефективної політики держави щодо покращення зовнішньоекономічних зв’язків після проголошення незалежності України. Проаналізовано вплив факторів, які стримували розвиток експортно-імпортних відносин з розвинутими країнами. Визначено типологію експортних та імпортних товарів, які домінують при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в Україні.
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, чистий експорт, валовий внутрішній продукт, виробничий потенціал.

Kendzor І.P., Bala O.І.
Lviv Polytechnic National University

LOST OPPORTUNITIES TO ESTABLISH THE EFFECTIVE FOREIGN RELATIONSHIPS IN UKRAINE AFTER THE DEMISE OF SOVIET UNION: CAUSES AND CONSEQUENCES

Principal reasons and consequences of uneffective policy of the state are exposed in the article, in relation to the improvement of external economic connections after proclamation of independence of Ukraine. Influence of factors which restrained development of export-import relationships with the developed countries is analysed. Certainly tipology of export and imported commodities which prevail at carried out external economic operations in Ukraine
Keywords: foreign affair, export, import, net export, gross domestic product, production potential.

Література – 6

УДК 65.012.4

А.М. Колібаба
Національний університет “Львівська політехніка”

НЛП У МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ СОБОЮ ТА ІНШИМИ

© Колібаба .А.М., 2012

Керівник, незалежно від сили волі й твердості характеру, не може передбачити, коли ним заволодіють емоції. Але саме від нього залежить, наскільки довго ці емоції – позитивні чи негативні – будуть його супроводжувати.
Ключові слова: менеджмент організацій, засоби управління колективом, корпоративна культура, емоційний інтелект.

А. Кolibaba
Lviv Polytechnic National University

NLP MANAGEMENT AS A MEANS FOR THEMSELVES AND OTHERS

A manager, irrespective of wills and firmness of character, can not predict when it inherited emotions. But most of it depends on how long these emotions - positive or negative - will accompany him.
Key words: management organization, management of teams, corporate culture, emotional intelligence.

Література – 9

УДК: 334.02

Н.О. Колінко
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРНО-ЛОГІСТИЧНА СХЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

© Колінко Н.О., 2012

Розглянуто підходи науковців до визначення сутності понять “інновація”, “управління”, “управління інноваційною діяльністю”. Запропоновано структурно-логістичну схему управління інноваційною діяльністю. Проведене дослідження дає нам змогу поглиблено вивчити та зрозуміти сутність та схему управління інноваційною діяльністю, що, своєю чергою, підвищить активність впровадження підприємствами різного роду нововведень.
Ключові слова: інновації, управління, менеджмент, управління інноваційною діяльністю, функції управління інноваційною діяльністю, методи управління інноваційною діяльністю, управлінські рішення інноваційної діяльності.

N.O. Kolinko
Lviv Polytechnic National University

STRUCTURALLY LOGISTIC CHART OF MANAGEMENT INNOVATIVE ACTIVITY

In the article approaches of research workers are considered in relation to determination of essence of concepts “innovation”, “management”, “management innovative activity”. It is offered structurally logistic chart of management innovative activity. The conducted research enables us it is deep to learn and understand essence and chart of realization of management innovative activity which in same queue will bring to the increase of activity introduction over of different sort of innovations enterprises.
Key words: innovations, managements, management, management, functions of management innovative activity, methods of management innovative activity, administrative decisions of innovative activity.
Література – 29

УДК 658.386

М.В. Костюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

 Костюк М.В., 2012

Розглянуто сутність, значення та напрями забезпечення професійного навчання на підприємствах. Обґрунтовано необхідність прогнозування потреби підприємств у працівниках для забезпечення їх залучення на існуючі вакансії робочих місць. Досліджено методичні аспекти аналізу потреби у навчанні як підґрунтя організації процесу професійного навчання на підприємстві.
Ключові слова: професія, спеціальність, персонал, кваліфікована робоча сила, професійна підготовка, професійне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації.

M. Kostyuk
Lviv Polytechnic National University

THE CERTAIN ASPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING IN ENTERPRISES

In the article the nature, value and direction of professional training in enterprises are examined. The necessity to predict the need of workers in enterprises to maintain their involvement in the existing vacancy workplaces is grounded. The methodical aspects of training needs analysis as the basis of organization of professional training in the enterprise are investigated.
Key words: profession, specialty, staff, skilled labor, training, professional training, retraining, advanced training.

Література – 8

УДК 339.16.012.23

Р.С. Косцик
Національний університет “Львівська політехніка”

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ

© Косцик Р.С., 2012

Розглянуто погляди українських та іноземних авторів на трактування поняття “комерціалізація”. Розкрито сутність цього поняття та особливості трактування. На основі опрацьованої літератури запропоновано власне визначення поняття “комерціалізація інноваційної продукції”. Розкрито роль, значення та необхідність комерціалізації інноваційної продукції у сучасному суспільстві. Охарактеризовано принципи здійснення комерціалізації інноваційної продукції.
Ключові слова: комерціалізація, інновація, інноваційна продукція, інтелектуальна власність, технологія, сутність, принципи.

R.S. Kostsyk
Lviv Polytechnic National University

ESSENCE, IMPORTANCE AND IMPLEMENTATION PRINCIPLES OF INNOVATIVE PRODUCTS COMMERCIALIZATION

The article discusses the views of Ukrainian and foreign authors on the interpretation of the concept of “commercialization.” The essence of this concept and features of interpretation are discussed. Based on the processed literature the own definition of “commercialization of innovative products” is offered. The role, importance and necessity of innovative products commercialization is described in today's society. The principles of innovative products commercialization are characterized.
Keywords: commercialization, innovation, innovative products, intellectual property, technology, essence, principles.

Література – 21

УДК 330:330.162

В.Є. Крупін, Ю.Р. Злидник
Інститут регіональних досліджень НАН України

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК КЛЮЧОВА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

© Крупін В.Є., Злидник Ю.Р., 2012

Визначено значення духовних цінностей під час формування економічної системи. Розглянуто питання взаємозалежності духовних цінностей суспільства та ефективності розвитку національного господарства. Проведено аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених на актуальність і важливість формування духовних цінностей населення з метою активізації економічного розвитку. Охарактеризовано особливості системи духовних цінностей в Україні та виділено їх вплив на національне господарство.
Ключові слова: духовні цінності, людський потенціал, економіка, девіантність.

V. Krupin, Ju. Zlydnyk
Institute of Regional Researches National Academy of Science of Ukraine

SPIRITUAL VALUES AS A KEY PRECONDITION FOR EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEM

The role of spiritual values in formation of economic system is defined. Questions of interdependence of society’s spiritual values and effectiveness of national economy are reviewed. Analysis of domestic and foreign scholars’ views on the importance and urgency of formation of population’s spiritual values has been conducted. The features of system of spiritual values in Ukraine are characterized and their impact on national economy is singled out.
Key words: spiritual values, human potential, economics, deviance.

Література – 11

УДК 65.011.12

О.Є. Кузьмін, Т.В. Смиковчук
Національний університет “Львівська політехніка”,

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

© Кузьмін О.Є., Смиковчук Т.В., 2012

Розглянуто підходи науковців до класифікації видів реструктуризації підприємств. На основі аналізу наявних напрацювань удосконалено та доповнено класифікацію видів реструктуризації підприємств.
Ключові слова: реструктуризація підприємств, види реструктуризації.

O. Kuzmin, T. Smykovchuk
Lviv Polytechnic National University

CLASSIFICATION OF ENTERPRISES RESTRUCTURING TYPES

In the article, going of scientists is considered near classification of types of restructuring of enterprises. On the basis of analysis of existent works classification of types of restructuring of enterprises is improved and complemented.
Key words: restructuring of enterprises, types of restructuring.

Література – 11

Syndicate content