№ 733 (2012)

УДК 811.161.2’276.6:52

Оксана Андрусишин
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПАРАДИГМАТИЧНІ ВІДНОШЕННЯ В АСТРОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (НА МАТЕРІАЛІ СЛОВНИКА МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФЕДОРА КАЛИНОВИЧА ТА ГРИГОРІЯ ХОЛОДНОГО)

© Андрусишин О. М., 2012

У статті розглянуто гіперо-гіпонімічні, синонімічні та антонімічні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття, з’ясовано їхню специфіку в межах досліджуваної групи лексики.
Ключові слова: українська мова, астрономічна термінологія, термінний словник, синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія.

In the article is reviewed the hyper-hiponуmic, synonymic and antonymic relations in astronomical terminology of the first third part of the twentieth century, found their specificity within of investigated vocabulary.
Keywords: Ukrainian language, astronomical terminology, terminological dictionary, synonymy, antonymy, hyper-hiponуmy.

Кількість посилань - 11

УДК 81’373.46

Марина Буракова
Гомельський державний технічний університет імені П. В. Сухого, Білорусь

ДА ПЫТАННЯ АБ СЦІСЛАСЦІ ФОРМЫ ТЭРМІНАЎ

© Буракова М. В., 2012

У статті на матеріалі електротехнічних термінів простежується система й законо-мірності утворення вторинних скорочених термінів на базі багатокомпонентних первинних термінів, виявляються способи й типи утворення коротших термінів-варіантів.
Ключові слова: білоруська мова, термінологія, терміносистема, термін, багатоком-понентний термін, скорочення, термінотворення, спосіб творення, вторинний термін.

In this article a system and patterns of formation of secondary contracted terms on the basis of multicomponent initial terms are observed after studying the material on electrotechnical terms; methods and types of formation of more short-form term variants are also revealed in it.
Keywords: Belorusian language, terminology, term system, term, multicomponent term, term formation, contraction, method of formation, secondary term.

Кількість посилань - 6

УДК 811.161.2’373.45+811.161.2’276.6:791.43

Ірина Василяйко
Львівський національний університет імені Івана Франка

АНГЛОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ КІНОМИСТЕЦТВА

© Василяйко І. Ю., 2012

У статті проаналізовано особливості освоєння англомовних запозичень, які входять до складу української термінології кіномистецтва. Проаналізовано процес адаптації запозичень на фонетичному, морфемному, граматичному та лексико-семантичному рівнях.
Ключові слова: українська мова, англійська мова, термінологія кіномистецтва, англомовний термін, мова-джерело, мова-реципієнт.

The article focuses on the specific of the adaptation of English terms, which are included in the Ukrainian terminology system of movie art. The process of the adaptation of borrowings at the phonological, morphological, grammatical and lexical-semantical levels has been studied.
Keywords: Ukrainian language, English language, English term, terminology of movie art, language-recipient, language-resource.

Кількість посилань - 8

УДК 81’06-81’26-81’373

Ольга Веремчук
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ СТИЛІСТИЧНОЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ ТЕРМІНІВ ФІЗИЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Веремчук О. А., 2012

У статті на матеріалі загальномовних словників української мови ХХ – початку ХХІ століття проаналізовано процес стилістичної транспозиції лексичних одиниць терміносфери «Фізика». Висвітлено питання неадекватної фіксації в лексикографічних працях реальних семантико-стилістичних параметрів фізичних термінів.
Ключові слова: українська мова, фізична термінологія, семантика, стилістика.

The article deals with the analysis of the stylistic transposition process of the sphere Physics terms on the material of Ukrainian explanatory dictionaries of XX – beginning of the XXI centuries. The author finds out the problem of inadequate prethentation of real semantic and stylistic parameters of physical terms in laxicographical works.
Keywords: Ukrainian language, physics terminology, stylistics, semantics.

Кількість посилань - 4

УДК 81’35

Геннадій Вознюк, Ірина Ментинська
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ОРФОГРАФІЯ: ТРАНСАКЦІЯ ЧИ ТРАНЗАКЦІЯ?

© Вознюк Г. Л., Ментинська І. Б., 2012

Статтю присвячено правописним проблемам сучасної української термінології, зокрема питанням транслітерації та правопису запозичених термінів. Конкретну увагу звернено на використання терміноодиниці трансакція, зважаючи на три лінгвістичні аспекти – лексичний, фонетичний, словотвірний.
Ключові слова: українська термінологія, проблеми транслітерації, трансакція, лексичний аспект, фонетичний аспект, словотвірна структура, орфографічна норма, мовна традиція.

The article deals with problems of the modern Ukrainian spelling terminology, including the question of transliteration and spelling of borrowed terms. Specific attention is paid to the use of terminological unit transaction, considering three linguistic aspects – lexical, phonetic, derivational.
Кeywords: Ukrainian terminology, the problem of transliteration, transaction, lexical and phonetic aspects, derivational structure, spelling norms, language tradition.

Кількість посилань - 9

УДК 001.4

Михайло Гінзбург
Інститут транспорту газу, м. Харків

ТЕРМІНОЗНАВСТВО ТА АСПЕКТОЛОГІЯ: ДВА ПОГЛЯДИ НА ПРОЦЕСИ

© Гінзбург М. Д., 2012

Показано відмінність засадничих термінознавчих понять (стан, процес, дія і подія) від однойменних понять, використовуваних у мовознавстві, зокрема в аспектології.
Ключові слова: термінознавство, аспектологія, процесові поняття, стан, процес, дія, подія

It was shown the difference in the fundamental terminological concepts state, process, action and event from the concepts of the same name used in linguistics and particular in aspektology
Keywords: terminology, aspektology, process concept, state, process, action, event

Кількість посилань - 29

УДК 811.161.2’373.46:367.4

Лілія Гаращенко
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

АНАЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОЇ ГАЛУЗІ

© Гаращенко Л. Б., 2012

У статті розглянуто закономірності формування аналітичних термінів, проводиться їхній семантичний аналіз. Визначено типові структурні моделі, за якими створюються загальнотехнічні терміни-словосполучення.
Ключові слова: українська мова, аналітичний термін, термін-словосполучення, семантична структура, структурна модель, двокомпонентна конструкція, трикомпонентна конструкція.

The article brings to the complex of regularities of analytical terms building. The all-embracing semantic analysis of such kind of terms is done thoroughly. The sum of typical structural models which are building examples to general technical terms-word-combinations tended to be investigated in succession.
Keywords: Ukrainian language, analytical term, term-word-combination, semantic structure, word-building model, two-component construction, three-component construction.

Кількість посилань - 11

УДК 811.161.2’373,46

Надія Гимер
Львівський державний університет внутрішніх справ

ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ НОВИХ ФАХОВИХ НАЗВ У ЛЕКСИЦІ КОСМЕТИКИ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ.

© Гимер Н. О., 2012

У статті проаналізовано особливості вторинної номінації у фаховій мові косметики та косметології. Описано омасіологічний підхід у термінології косметики та косметології, основною метою якого є пошук мовного позначення для точного та чіткого відображення нової реалії вербальними засобами.
Ключові слова: українська мова, фахова лексика, косметика, косметологія, термінологічна номінація, вторинна номінація, семантика, омасіологія.

In the article it was analyzed peculiarities of secondary nomination in professional language of cosmetics and cosmetology. It was described onomasiological approach in terminology of cosmetics and cosmetology, the main purpose of which is a search of linguistic identification for precise and clear reflection of a new phenomenon by verbal means.
Keywords: Ukrainian language, professional vocabulary, cosmetics, cosmetology, termi-nological nomination, secondary nomination, semantics, onomasiology.

Кількість посилань - 7

УДК 811.161.2’282

Мирослава Гнатюк
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕРМІНИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ (НА МАТЕРІАЛІ ПІВНІЧНОЛЕМКІВСЬКИХ ПЕРЕСЕЛЕНСЬКИХ ГОВІРОК)

© Гнатюк М. В., 2012

У статті репрезентовано корпус найуживаніших термінів на позначення фонетичних процесів у говірковому мовленні лемків, переселених у середині ХХ ст. з Північної Лемківщини в західні області України.
Ключові слова: українська мова, лемківський діалект, голосний звук, приголосний звук, редукція, вокалізація, акомодація, асиміляція, дисиміляція, діереза, афереза, синкопа, апокопа, епентеза, протеза, метатеза, субституція, гіперизм.

The article contains terms most used to refer to phonetic processes in the Lemko dialect. In the middle of the twenties century Lemkos were forcibly resettled from North Lemkivshchyna to Western region of Ukraine.
Кeywords: Ukrainian language, Lemko dialect, aconsonant, consonant, reduction, vocalization, accommodation, assimilation, dissimilation, diereza, apheresis, syncope, apocope, epenteza, prosthesis, metathesis, substitution, hiperyzm.

Кількість посилань - 30

УДК 821.161.2’38

Галина Городиловська
Національний університет «Львівська політехніка»

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ ТА ЕКСПРЕСИВНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ РОМАНА ІВАНИЧУКА

© Городиловська Г. П., 2012

Статтю присвячено дослідженню особливостей ідіостилю Романа Іваничука, зокрема з огляду на специфіку функціювання в художніх творах письменника елементів публіцистичного стилю на лексичному мовному рівні – суспільно-політичної лексики. З’ясовано доцільність і прийоми використання таких засобів, показано тенденції в їхньому вживанні та функції в авторській мові й мовних партіях персонажів. Звернено увагу на особливості манери письма прозаїка, розкрито деякі «секрети» творчості романіста.
Ключові слова: українська мова, Роман Іваничук, стилістика, публіцистичний стиль, суспільно-політична лексика, історичний твір.

The article deals with the research of features of Roman Ivanychuk’s idiostyle, particularly specificity of functioning of the elements of publicistic style on the lexical level of language – social and political vocabulary. The feasibility and methods of use of such means are clarified; the tendencies of their use in the language of the author and characters are shown. The attention is drawn to the prose writer’s manner. Some «secrets» of Roman Ivanychuk’s novelism are revealed.
Keywords: Ukrainian language, Roman Ivanychuk, style, publicistic style, social and political vocabulary, historical piece of literature.

Кількість посилань - 11

УДК 81’276.6:070+808.1

Христина Дацишин
Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕРМІНИ «ЖУРНАЛІСТСЬКА РИТОРИКА» «РИТОРИКА ЗМІ», «МЕДІАРИТОРИКА»: ДО ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЇ

© Дацишин Х. П., 2012

У статті зосереджено увагу на термінах «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика», окреслено поняття, які вони позначають, з’ясовано спільне та відмінне в семантиці цих терміноодиниць. Автор враховує досвід використання таких термінів українськими, польськими та російськими науковцями.
Ключові слова: українська мова, термінологія, риторика, журналістська риторика, медіариторика, риторика ЗМІ.

The article focuses on the terms «journalistic rhetoric», «media rhetoric», outlines the concepts that they represent, found common and different in their semantics. The author considers the experience of using such terms by Ukrainian, Polish and Russian scientists.
Kew words: Ukrainian language, terminology, journalistic rhetoric, media rhetoric.

Кількість посилань - 20

УДК 81’373.232.1: 001.4

Майя Дзюба
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЕПОНІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

© Дзюба М. М., 2012

Обґрунтовано потребу створення словника українських епонімічних термінів, запропоновано будову словникової статті в ньому.
Ключові слова: українська мова, епонімічний термін, термінографія, словник, епонім.

The necessity of creation of eponymic terms’ dictionary is grounded, the construction of lexicographical article in it is offered.
Key words: Ukrainian language, eponymic term, terminography, dictionary, eponym.

Кількість посилань - 12

УДК 811.161.2’373

Наталія Дрівко
Національний університет «Львівська політехніка»

ТИПИ СТРУКТУРНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕРМІНІВ-СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ СЕМОЮ ‘СПОРУДА’(НА МАТЕРІАЛІ «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО СЛОВНИКА ТЕРМІНІВ БУДІВНИЦТВА Й АРХІТЕКТУРИ»)

© Дрівко Н. З., 2012

У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із семою ‘споруда’ в сучасній українській мові. Терміни-словосполучення поділено на дво-, три- і багатокомпонентні.
Ключові слова: українська мова, російська мова, термінологія, словник, сема ‘споруда’, структурна модель.

The article contains an analysis of the basic structural models of the made terms with the seme ‘building’ in modern Ukrainian. Term-words combinations are divided into two-component, three-component and multicomponent terms.
Keywords: Ukrainian terminology, seme ‘building’, structural model, term.

Кількість посилань - 14

УДК 008.001+069

Ігор Дуцяк
Національний університет «Львівська політехніка»

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧО ЗАКРІПЛЕНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ З МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

© Дуцяк І. З., 2012

Досліджено терміни культурна цінність та об’єкт культурної спадщини. Проаналізовано зміст цих термінів. Співставлено зміст термінів з їх означеннями, які містяться в законодавчих актах. Зроблено висновок про необхідність внесення термінологічних змін щодо термінів культурна цінність та об’єкт культурної спадщини в законах України.
Ключові слова: українська мова, термінологія, культура, культурна цінність, об’єкт культурної спадщини, законодавство.

Terms are investigational cultural property and object of cultural heritage. Maintenance of these terms is analysed. Maintenance of terms with their determinations, which are contained in legislative acts, is confronted. Drawn conclusion about the necessity of bringing of terminology changes in relation to terms cultural property and object of cultural heritage in the laws of Ukraine.
Keywords: Ukrainian language, terminology, culture, cultural property, object of cultural heritage, legislation.

Кількість посилань - 7

УДК 811.161.2.’373.46;625

Наталія Книшенко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВІДНОШЕНЬ АНТОНІМІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Книшенко Н. П., 2012

У статті розглянуто особливості антонімії дорожньо-будівельної терміносистеми, проаналізовано типи антонімічних відношень. Встановлено, що антонімія є одним із найпотужніших засобів термінотворення, сприяючи формуванню в межах дорожньо-будівельної термінології системних відношень.
Ключові слова: українська мова, дорожньо-будівельна термінологія, семантика, антонімія.

Peculiarities of the road-building term system antonymy have been considered and types of antonymic relations have been analyzed. It has been determined that antonymy is one of the most significant means of term formation, providing for creation of system relations within the bounds of the road-building terminology.
Key words: Ukrainian language, road-building terminology, semantics, antonymy.

Кількість посилань - 10

УДК 800

Марія Комова
Національний університет «Львівська політехніка»

КОМУНІКАЦІЙНІ ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЯК ВИЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

© Комова М. В., 2012

У статті досліджено еволюцію наукових засад термінотворення в діяльності як вітчизняних наукових інституцій, так і науковців-термінологів діаспори. Спадкоємність наукових традицій розглядається як вияв соціальної пам’яті носіїв інформації, праця яких була зреалізована в неоднорідному соціальному просторі й соціальному часі.
Ключові слова: українська мова, термінологія, соціальна пам’ять, соціальний простір, соціальний час.

The article deals with the evolution of scientific principles in the terminology of a national scientific institutions and scientists, terminology diaspora. Heredity scientific traditions is seen as a manifestation of social memory media, whose work was realized heterogeneous social space and social time.
Keywords: Ukrainian language, terminology, social memory, social space, social time.

Кількість посилань - 18

УДК 54.001.4

Михайло Корнілов*, Олесь Голуб*, Ольга Гордієнко*,
Валентина Толмачова**, Олена Ковтун**
*Київський національний університет імені Тараса Шевченка
**Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ХІМІЧНИХ ТЕРМІНІВ

© Корнілов М. Ю., Голуб О. А., Гордієнко О. В., Толмачова В. С., Ковтун О. М., 2012

У статті проаналізовані сучасні тенденції, які склались у галузі української хімічної термінології, пов’язані з трансформацією хімічних термінів, та з’ясовані можливі шляхи розв’язання цієї проблеми.
Ключові слова: українська мова, хімічна термінологія, трансформація терміна, український правопис.

The article analysed the current trends, created in Ukrainian chemical terminology associated with the transformation of chemical terms, and feasible pathways of this problem are discussed.
Keywords: Ukrainian language, chemical terminology, transformation term, Ukrainian orthography.

Кількість посилань - 14

УДК 811.162

Ірина Кочан
Львівський національний університет імені Івана Франка

УКРАЇНСЬКЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО 1960–1990-х РОКІВ

© Кочан І. М., 2012

У статті здійснено спробу детального аналізу українського термінознавства 60–90-х років ХХ ст., періоду досить неоднозначного в історії становлення української наукової мови, перелічено основні праці з термінології та термінологічні словники, окреслено роль діаспори в утвердженні національної термінології.
Ключові слова: українська мова, термінологія, термінознавство, термінографія, 1960–1990-ті рр.

The article contains an attempt of detailed analysis of Ukrainian term science of 60–90’s of the XX-th century – rather controversial period in the history of formation of Ukrainian scientific language, lists main terminological works and terminological dictionaries, describes the role of Diaspora in adoption of national terminology.
Keywords: Ukrainian language, terminology, terminography, 60–90’s XX-th century.

Кількість посилань - 9

УДК 811.161. 2’373.46+42

Наталя Краснопольська
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОМОНІМІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

© Краснопольська Н. Л., 2012

Статтю присвячено аналізу омонімії в українській термінології менеджменту. Виявлено основні різновиди омонімії та проаналізовано причини її виникнення.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія менеджменту, омонімія.

The present article deals of homonyms in the Ukrainian terminology of management analisis. The variety of homonyms units is specified and the causes of its appearance are analyzed.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology of management, homonyms.

Кількість посилань - 14

УДК 811.161.2

Оксана Кримець
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ ШИРОКОЗНАЧНОСТІ ТА ЇЇ ВИЯВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Кримець О. М., 2012

В анотованій статті схарактеризовано широкозначність як лексико-семантичну категорію мови та акцентовано її реалізацію в українській технічній термінології. Проаналізовано погляди українських та зарубіжних науковців на явище еврисемії, визначено його типологію та специфіку, з’ясовано важливість розмежування еврисемії та полісемії особливо в лексикографічній практиці. Розглянуто вияв еврисемії в технічній термінології на рівні однозначного терміна та багатозначного слова, що має у своїй семантичній структурі термінологічне значення.
Ключові слова: українська мова, технічна термінологія, семантика, евросемія, категорійна евросемія, відносна евросемія.

In the given study eurosemy as lexico-semantic language category was characterized and its realization in Ukrainian technical terminology was emphasized. The scientific points of view of Ukrainian and foreign scholars about eurosemy phenomena was analyzed as well as its typology and peculiarities were defined. We found the significance of delimitation of eurosemy and polysemy especially in lexicographical practice. We considered the identification of eurosemy in technical terminology at the level of monosemantic and polysemantic word that has a terminological meaning in its semantic structure.
Keywords: Ukrainian language, technical terminology, semantics, eurosemy, categorical eurosemy, comparatively eurosemy.

Кількість посилань - 17

УДК 811.161.2’ 373.46

Галина Крохмальна
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЯВИЩЕ ЕКСПЛІКАЦІЇ ТЕРМІНА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ТЕКСТІ(НА МАТЕРІАЛІ СТАТТІ І. ДЕНИСЮКА)

© Крохмальна Г. І.,2012

У статті описано ознаки явища експлікації літературознавчого терміна в межах термінологічної парадигми шевченкознавчої праці І. Денисюка. Автор окреслює особливості окремої літературознавчої терміносистеми, вказує на специфічні риси утворення й функціювання терміноодиниці в науковому тексті.
Ключові слова: українська мова, літературознавча термінологія, терміносистема, термінологічна парадигма, експлікація терміна, термінологічна одиниця.

The paper deals with features of phenomenon of the literary term explication within the terminological paradigm of the Shevchenko research by Ivan Denisyuk. The author outlines peculiarities of the separate literary terminological system, and shows specific features of creation and functioning of a terminological unit in the scholarly text.
Key words: Ukrainian language, terminology of literary criticism, terminological system, terminological paradigm, term explication terminological unit.

Кількість посилань - 4

УДК 001.4:004

Ігор Кульчицький, Богдан Філь
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ З ІНФОРМАТИКИ

© Кульчицький І. М., Філь Б. М., 2012

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів options, password, bullets, endnote, footnote, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки інформатикою. Запропоновано вдаліші, на думку авторів, відповідники, які розкривають суть англомовних термінів.
Ключові слова: українська мова, англійська мова, термін, термінознавство, терміно-система, інформатика, локалізація, лексикографія

The article deals with the problem of the correct rendering of the terms ‘options’, ‘password’, ‘bullets’, ‘endnote’, ‘footnote’, whose use is not restricted to informatics any more, into the Ukrainian language. The authors suggest more felicitous equivalents which uncover the essence of the English terms.
Keywords: Ukrainian language, English language, term, terminology, system of terms, informatics, localization, lexicography

Кількість посилань - 18

УДК 801.316.4

Зоряна Куньч
Національний університет «Львівська політехніка»

ДО ПИТАННЯ УТВЕРДЖЕННЯ ТЕРМІНА «РЕТОРИКА» В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ

© Куньч З. Й., 2012

У статті проаналізовано походження й історію функціювання в українській науці термінів «риторика» і «реторика» в діахронному розрізі від найдавніших часів і до сьогодні. На основі проведеного історичного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій упорядкування чинного українського правопису зроблено висновок щодо доцільності використання терміна «реторика».
Ключові слова: українська мова, термінологія, термін, реторика, риторика, красномовство, ораторське мистецтво, транслітерація.

The article analyzes the origin and history of functioningtheterms «rytoryka» and «retoryka» (rhetoric) in Ukrainian science in diachronic terms from ancient times until today. Based on historical research and review of current trends in ordering of current Ukrainian spelling was concluded that term «retoryka» should be used.
Keywords: Ukrainian language, terminology, terms, rhetoric, oratory, transliteration.

Кількість посилань - 10

УДК 81’373

Олена Кучеренко
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОСТІ У ФАХОВІЙ МОВІ СПІВРОБІТНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТ

© Кучеренко О. Ф., 2012

Статтю присвячено проблемі нормативності термінів галузі цивільного захисту, запропоновано практичні рекомендації щодо унормування термінології галузі цивільного захисту.
Ключові слова: українська мова, термінологія, цивільний захист, нормативність термінів, нормативна назва

The article deals with the problem of normativity of civil protection terms. Of it offered practical advice on normalization of terminology in the sphere of civil protection.
Key words: Ukrainian language, terminology, civil protection, normative term

Кількість посилань - 7

УДК 811.161.2’373.46:615.015.32

Тетяна Луковенко
Слов’янський державний педагогічний університет

ЯВИЩЕ ПАРОНІМІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ГОМЕОПАТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Луковенко Т. О., 2012

У статті розглянуто особливості вияву паронімії в українській гомеопатичній термінології. Визначено шляхи творення термінів-паронімів та проаналізовано способи розрізнення значень зазначених термінологічних одиниць. Досліджено пароніми субмови гомеопатії з погляду походження.
Ключові слова: українська мова, гомеопатична термінологія, паронімія, термін-паронім, максимальний паронім, мінімальний паронім, паронімічна пара, паронімічний ряд.

This article devotes to the studying of the pecularity of the manifestation of the Ukrainian homeopathic terminology. Ways of the formation of terms-paronyms are determined and methods of distinguishion of the meanings of mentioned terminological units. Paronyms of sublanguage of homeopathy are examined.
Keywords: Ukrainian language, homeopathic terminology, paronymy, term-paronym, maximum paronym, minimum paronym, paronymical pair, paronymical row.

Кількість посилань - 6

УДК 811.161.2’373.611

Роман Міняйло
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

НУЛЬСУФІКСАЛЬНІ УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РИБАЛЬСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

© Міняйло Р. В., 2012

Досліджено нульсуфіксальні утворення в українській рибальській термінології. Виокремлено лексико семантичні групи назв сіток, допоміжних до основного знарядь і частин знаряддя, загат, речових результатів промислу, ополонок, поведінки риби. Установлено моделі метонімічного перенесення: знаряддя промислу → загальна процесуальність, знаряддя промислу → місце промислу, фізичний стан здобичі → спеціально обладнане місце її ловлення, природне місце промислу → спеціально створене місце промислу. Серед механізмів термінологізування виділено різновиди семантичних перетворень.
Ключові слова: українська мова, рибальська лексика, нульсуфіксальний похідник, термінологізування, лексико-семантична група.

Zero suffixation word formations in the Ukrainian fishing terminology have been studied. The names of the topical lexical groups: nets, additional to main instruments and parts of the instrument, hedges, trade material results, ice fishing holes, fish’s behavior have been distinguished. Such types of metonymical transfer have been defined: trade device → general proceeding, trade device → trade spot, catch physical condition → specially equipped spot for its fishing, natural trade spot → man-made trade spot. Among the means of terms making a variety of semantic transformations have been emphasised.
Keywords: Ukrainian language, fishing words, zero suffixation derivative, term making, lexical and semantic group.

Кількість посилань - 12

УДК 811.161.2’373.611:72.012

Яніна Мар’янко
Одеська державна академія будівництва та архітектури

ОСНОВОСКЛАДАННЯ ЯК СПОСІБ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ

© Мар’янко Я. Г., 2012

У статті досліджено специфіку української термінології дизайну, що розглядається як складний комплексний об’єкт. Здійснено спробу опису та аналізу дериваційних процесів досліджуваної термінології.
Ключові слова: українська мова, термін, термінологія, термінологія дизайну, термін-композит.

The specification of design terminology in the Ukrainian language is investigated in this work; it is considered as the complicated process. The description and the analysis of production processes in this terminology are examined.
Keywords: Ukrainian language, term, terminology, design terminology, composite term.

Кількість посилань - 19

УДК 811.161.2’367.611

Анна Матанцева
Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ ПРЕФІКСА ЗА- ЯК ЗАСОБУ ДІЄСЛІВНОГО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ В «РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВНИКУ» (1924–33)

© Матанцева А. О., 2012

Досліджено дієслівні словотвірні моделі із префіксом за- в «Російсько-українському словнику» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (1924–33), з огляду на актуальні проблеми сучасного термінознавства. Увагу зосереджено на специфічних рисах цього словника, причинах занепаду деяких словотвірних моделей, а також ролі цієї праці для відродження української термінологічної системи.
Ключові слова: українська мова, лексикографія, «Російсько-український словник», наукова мова, префіксальне словотворення, словотвірна модель, власне-видовий префікс, словотвірний префікс

Verbal derivational patterns with prefix за- occurring in the «Russian-Ukrainian Dictionary» (ed. by A. Krymsky and S. Yefremov, 1924–33) are considered in view of current terminological problems. Special attention is paid to the specific features of this Dictionary, the reasons for the depression of some derivational patterns, and the role of the Dictionary for the recovery of the inherent Ukrainian terminological systems.
Keywords: Ukrainian language, lexicography, Rusian-Ukrainian Dictionary, scientific language, verbal word formation, derivational patterns, aspectual prefix, derivational prefix

Кількість посилань - 26

УДК 800

Виталь Моргунюк
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

ДУМКИ ПРО НЕВМОТИВОВАНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТЕРМІНА «ПОНЯТТЯ» НА ПОЗНАКУ ОДИНИЦІ

© Моргунюк В. С., 2012

У статті обґрунтовано невмотивованість українського терміна «поняття» на познаку одиниці думки й запропоновано вживати замість нього цілком умотивований, давно оприлюднений, але зрепресований під час ліґвоциду термін «утямок».
Ключові слова: українська мова, поняття, утямок, вмотивованість терміна, наслідок події, виознака, слововжиток.

The paper presents the proof that there is no ground to use the Ukrainian term «ponyattya» (concept) in the sense of a thought unit and, instead of this, it is suggested to use the term «utyamok» (concept), which is well grounded and publicized long ago but repressed during the linguocide.
Keywords: Ukrainian language, notion, concept, well-grounded term, event effect, definition, word usage

Кількість посилань - 20

Syndicate content