№ 25 (2013)

УДК 349.6:556

Ольга Івасечко
Національний університет «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

© Івасечко О., 2013

Розглянуто історичні аспекти формування екологічної політики ЄС, основні етапи становлення, а також сучасний стан її розвитку. Проаналізовано особливості прийнятих ЄС Програм екологічних дій. Велику увагу приділено еволюції екологічної політики Співтовариства.
Ключові слова: екологічна політика, регіональна екологічна політика, принципи, інструменти екологічної політики, Програми екологічних дій.

PECULIARITIES OF THE ENVIRONMENTAL POLICY-MAKING IN THE EUROPEAN UNION

© Ivasechko О., 2013

The paper features the historical aspects of environmental policy-making process in the European Union, main stages of its formation, as well as current developments in environmental policy. Further there is an analysis of the pecularities of the Environmental Action Programmes, approved by the European Union, as well as an outline of the evolution of EU environmental policy.
Key words: environmental policy, regional environmental policy, principles, environmental policy instruments, Environmental Action Programmes.

Кількість посилань 9

УДК: 327.7

Уляна Ільницька
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОЦЕС ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ НЕУРЯДОВИХ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

© Ільницька У., 2013

Досліджено процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій у світовій політиці та становлення їх як активних та впливових суб’єктів міжнародних відносин; розглянуто особливості функціонування перших неурядових організацій; висвітлено динаміку зростання кількості неурядових організацій, відображено активізацію їх діяльності та значний вплив на світовий політичний процес; висвітлено політико-правовий статус сучасних неурядових організацій як інститутів системи міжнародних відносин.
Ключові слова: неурядові міжнародні організації; процес інституціоналізації неурядових міжнародних організацій; функціонування перших неурядових міжнародних організацій; особливості правосуб’єктності неурядових організацій у світовій політиці.

PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN WORLD POLITICS

© Ilnytska U., 2013

The article examines the process of institutionalization of non-governmental organizations in the world politics and the formation of both active and influential actors in international relations, as well as the specifics of functioning of the first non-governmental organizations. The article also gives a comprehensive account of growth dynamics of non-governmental organizations, describes the revitalization of their activities and shows their significant impact on the global political processes. There is also an overview of the political and legal status of modern non-governmental organizations as entities of the international relations landscape.
Key words: non-governmental organizations, process of institutionalization of non-governmental organizations, functioning of the first non-governmental international organizations, international and legal subjectivity of non-governmental organizations in world politics.

Кількість посилань 22

УДК 130.122/655.11

Наталія Божко, Леонід Цубов
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,
Національний університет «Львівська політехніка»

ВПЛИВ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО КНИГОДРУКУВАННЯ КІНЦЯ XVI – ПОЧАТКУ XVII ст.

© Божко Н., Цубов Л., 2013

Розглянуто вплив гуманістичних ідей епохи Відродження на розвиток українського друкарства кінця ХVІ – початку ХVІІ ст., розглянуто діяльність перших українських друкарень у період піднесення суспільно-політичного руху українського народу, що привів до відродження власної культури та державності.
Ключові слова: культурна ідентичність, друкарство, культурна пам’ять, першодруки.

INFLUENCE OF RENAISSANCE HUMANISTIC IDEAS ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN BOOK PRINTING AT THE END OF THE 16th CENTURY – BEGINNING OF THE 17TH CENTURY

© Bozhko N., Tsubo L., 2013

The aim of this article is to examine the influence of Renaissance humanistic ideas on the development of Ukrainian book printing at the end of the 16th century – beginning of the 17th century, as well as on functioning of the first Ukrainian printing houses at the time of the rise of social-political movement of Ukrainian nation which led to the revival of culture and statehood.
Key words: cultural identity, book printing , cultural memory, first printed books.

Кількість посилань 7

УДК: 324:342.843

Микола Бучин
Національний університет «Львівська політехніка»

ІНДИКАТОРИ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ

© Бучин М., 2013

Запропоновано авторське бачення моделі демократичних виборів. На основі аналізу демократичних принципів виділяються індикатори демократичних виборів. Їх дотри¬мання в законодавстві та у виборчій практиці дасть змогу забезпечити демократичний характер виборчого процесу.
Ключові слова: демократія, вибори, виборче законодавство, демократичні принципи виборів, індикатори демократичних виборів.

THE INDICATORS OF DEMOCRATIC ELECTIONS
© Buchyn М., 2013

The author of the article offers his vision of a model of democratic elections. The indicators of democratic elections have been selected in the article based on the analysis of democratic principles, observance of which in legislation and in electoral practices will guarantee a democratic character of electoral process.
Key words: democracy, elections, electoral legislation, democratic principles of elections, indicators of democratic elections.

Кількість посилань 7

УДК 328.17

Збігнєв Бялоблоцький
Вища школа регіональної економіки в Кутно, Республіка Польща

МІСЦЕ УРЯДОВИХ КАБІНЕТІВ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ УНІФІКОВАНОЇ БІЛЬШОСТІ У РОСІЙСЬКОМУ НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМІ (2000–2012 рр.)

© Бялоблоцький З., 2013

Проаналізовано урядові кабінети у контексті систем уніфікованої більшості у російському напівпрезиденталізмі у проміжку 2000–2012 рр. Визначено атрибути президент-парламентського напівпрезиденталізму у Росії. Проаналізовано формальні і фактичні патерни політичної системи Росії. Окреслено модель діархії.
Ключові слова: урядовий кабінет, напівпрезиденталізм, система уніфікованої більшості, дуалізм виконавчої влади, діархія, президент, парламент, партія.

GOVERNMENTAL CABINETS IN THE CONTEXT OF UNIFIED MAJORITY SYSTEM OF RUSSIAN SEMI-PRESIDENTIALISM IN 2000-2012
© Bjaloblocki Z., 2013

The article is dedicated to the analysis of governmental cabinets in the context of unified majority system of Russian semi-presidentialism during 2000-2012. The author defines attributes of presidential-parliamentary semi-presidentialism in Russia as well as determines formal and factual patterns of political system in Russia, defines diarchy as a form of government.
Key words: cabinet, semi-presidentialism, unified majority system, executive dualism, government diarchy, president, parliament, party.

Кількість посилань 35

УДК: 321.01(043.3)

Ольга Віннічук
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПОЛІТИЧНІ РИЗИКИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У КРАЇНАХ «НОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ» (ЦСЄ)

© Віннічук О., 2013

Досліджено політичні ризики в умовах трансформації суспільства. Розкрито сутність трансформаційних процесів у країнах ЦСЄ. Проаналізовано основні аспекти прояву ризиків у процесі трансформації країн «нової демократії».
Ключові слова: ризик, політичний ризик, транзит, країни «нової демократії», демократична трансформація.

POLITICAL RISKS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE COUNTRIES OF «NEW DEMOCRACY» (CEE)

© Vinnychuk О., 2013

The article looks at political risks in the context of transformation of society. The essence of transformational processes in Central and Eastern Europe (CEE), as well as the main aspects of possible political risks in the transformational processes of the countries of «new democracy» have been considered.
Key words: risk, political risk, transit, countries of «new democracy», democratic transformation.

Кількість посилань 12

УДК:94(477) «1920/39»

Віталій Виздрик
Національний університет «Львівська політехніка»

РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

© Виздрик В., 2013

Досліджено діяльність та роль українських політичних партій у становленні кооперативного руху на західноукраїнських землях. Проаналізовано економічно обґрунтоване і цілеспрямоване запровадження сільськогосподарської кооперації як історично випробуваних ринкових форм виробничої діяльності у сільському господарстві. Висвітлено форми та методи діяльності партій у сфері кооперації, що знайшли своє відображення у процесах соціального розшарування галицько-волинського села.
Ключові слова: Західна Україна, сільськогосподарська кооперація, політичні партії, ринкові відносини, господарства фермерського типу.

THE ROLE OF POLITICAL PARTIES IN THE FORMATION OF THE UKRAINIAN AGRICULTURAL COOPERATION DURING THE PERIOD BETWEEN THE WARS IN THE WESTERN UKRAINE
© Vyzdryk V., 2013

The focus of this study is the activity and the role of Ukrainian political parties in the development of cooperative movement in the Western Ukraine. Analysis of economically feasible and purposeful introduction of agricultural cooperation as historically proven market forms of production activities in agriculture has been made. The study also highlights the forms and methods of the activities undertaken by political parties in the social stratification processes of Galicia-Volyn.
Key words: Western Ukraine, agricultural cooperation, political parties, market relations, farm type management.

Кількість посилань 21

УДК: 261.6

Оксана Волинець
Національний університет «Львівська політехніка»

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ З ПОЗИЦІЇ КАТОЛИЦИЗМУ

© Волинець О., 2013

Проаналізовано офіційну позицію католицизму, викладену у працях Римських Архієреїв щодо сучасних глобальних проблем, причин їх виникнення та можливих шляхів подолання. Досліджено проблему війни і миру, захисту довкілля та стверджено, що їх аналіз Римськими Архієреями відбувається на засадах принципів теоцентризму та теогуманізму.
Ключові слова: глобальні проблеми, Католицька Церква, соціальна доктрина, солідарність, загальне благо, мир, мораль.

GLOBAL PROBLEMS OF MODERN TIMES FROM THE PERSPECTIVE OF CATHOLICISM
© Volynets О., 2013

The paper discusses the official position of Catholicism within the framework of modern global problems, set forth in the works of Roman bishops. This paper also addresses a number of issues like analysis of the problems related to war, peace, environment protection and others, presented by Roman bishops on the ground of theocentric and theohumanistic principles.
Key words: global problems, Catholic Church, social doctrine, solidarity, welfarel, peace, morality.

Кількість посилань 10

УДК 321.7: 005

Петро Гетьманчук
Львівський державний університет внутрішніх справ

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ

© Гетьманчук П., 2013

Розглядаються етапи становлення і розвитку політичного управління за період державної незалежності України. Особливу увагу приділено проблемам ефективності політико-управлінської діяльності в умовах реалізації нею трансформаційних цілей.
Ключові слова: авторитарно-олігархічне політичне управління, гібридне політичне управління, сконсолідований авторитаризм, парадигма соціального етатизму, парадигма етнічного етатизму.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF POLITICAL GOVERNANCE IN UKRAINE. PROBLEMS OF EFFECTIVENESS OF GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATIONAL GOALS
© Getmanchuk Р., 2013

The paper considers the stages of formation and development of political governance during the period of Ukraine’s Independence. Also it brings into focus the problems of efficiency and effectiveness of political and governmental activities in the context of transformational goals.
Key words: authoritarian-oligarchic political governance, hybrid political governance, consolidated authoritarian regime, paradigm of social statism, paradigm of ethnic statism.

Кількість посилань 16

УДК: 322.2:297

Олександр Горбач
Національний університет «Львівська політехніка»

АРАБСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА ТА ІСЛАМ: ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

© Горбач О., 2013

Розглянуто окремі політологічні аспекти арабсько-мусульманської культури та ісламу; проаналізовано історичний спадок мусульманської культури у перерізі суперництва із європейською культурою, досліджено політичну роль релігійної системи ісламу. Окремо проведено політологічне сканування Корану, досліджено його значення для політичної історії, держави, влади, міжнародних відносин.
Ключові слова: політика, політологія, релігія, іслам, культура.

ARAB-MUSLIM CULTURE AND ISLAM: POLITOLOGICAL ASPECTS
© Gorbach О., 2013

The article gives a comprehensive account of some politological aspects of the Arab-Muslim culture and Islam as well as historical legacy of the Islamic culture in terms of rivalry with European culture. Also it describes the political role of the religious system of Islam, provides political scanning of the Quran and shows its importance for political history, state, government and international relations.
Key words: politics, political science, religion, Islam, culture.

Кількість посилань 11

УДК: 327+342.34 (477)

Руслан Демчишак
Національний університет «Львівська політехніка»

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ ХХ ст.: ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ

© Демчишак Р., 2013

Досліджено зовнішньополітичні пріоритети у процесі боротьби за національне визволення та вектори зовнішньої політики майбутньої Української держави в концепціях, публіцистиці, програмних документах української організованої націонал-демократії Західної України міжвоєнного періоду ХХ ст. Визначено місце СРСР, Польщі, країн Західної Європи у зовнішньополітичних орієнтаціях націонал-демократів.
Ключові слова: національна демократія, зовнішня політика, Західна Україна, СРСР, Польща.

UKRAINIAN NATIONAL DEMOCRACY OF WESTERN UKRAINE DURING THE 20th CENTURY INTERWAR PERIOD: FOREIGN-POLICY REFERENCE-POINTS

© Demchyshak R., 2013

This paper seeks to address the following issues: foreign-policy priorities in the process of fight for national liberation and vectors of foreign policy of the future Ukrainian state in concepts, publicism, position papers of Ukrainian organized national democracy of Western Ukraine during the 20th century interwar period. The paper also considers the location of the USSR, Poland, countries of Western Europe in the foreign-policy orientations of national democracy.
Key words: national democracy, foreign policy, Western Ukraine, USSR, Poland.

Кількість посилань 14

УДК: 32:342.727:[070:159.922]

Леся Дорош
Національний університет «Львівська політехніка»

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ: НОВІТНІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ

© Дорош Л., 2013

Осмислено підходи до трактування проблем забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства та держави як окремих складових національної та міжнародної безпеки. Стверджується про необхідність подальших досліджень інформаційного ресурсу держави як одного із джерел загроз для національної безпеки, розроблення програм захисту власного інформаційного простору, зокрема у контексті формування цілісної системи інформаційно-психологічної безпеки в умовах глобалізації.
Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційно-психологічна безпека, держава, нормативно-правове регулювання.

INFORMATION-PSYCHOLOGICAL SECURITY OF AN INDIVIDUAL, SOCIETY AND A NATION-STATE: NEW CHALLENGES TO THE INTERNATIONAL SECURITY

© Dorosh L., 2013

This article considers approaches to the interpretation of a problem of information-psychological security guarantees for an individual, society and a nation-state as separate constituents of national and international security. There is a need for further examination of a nation’s information resources as a potential source of threats for national security, as well as there is an urgent need for development of information security programs for information space protection, particularly, in the context of formation of integral system of information-psychological security in a globalized world.
Key words: information security, information-psychological security, nation-state, legal and regulatory framework.

Кількість посилань 9

УДК: 342.1:32.01(477)(092)

Мар’яна Здоровега
Національний університет «Львівська політехніка»

ЛОНҐИН ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ПРО РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ
© Здоровега М., 2013

Розкрито державотворчу спрямованість суспільно-політичної діяльності Л. Цегельського й обґрунтовано самобутній характер внеску вченого в українську політичну теорію, з огляду на раціональне сприйняття державотворчих проблем. Проаналізовано маловідомі твори Л. Цегельського, зокрема, й меморандум Загальної Української Національної Ради.
Ключові слова: суспільно-політичні погляди, ідея відродження української державності, національно-визвольні змагання, державотворення.

LONGYN TSEHELSKYI ABOUT THE ROLE OF UKRAINIAN NATION AS SUBJECT OF STATE- FORMATION PROCESS
© Zdorovega М., 2013

The paper concentrates on state-formation trend of Tsehelskyi’s social and political activity and discusses the authentic nature of Tsehelskyi’s contribution to Ukrainian political theory and practice of state-formation problem, as well as his active participation in promotion of Ukrainian national interests. There is an analysis of Tsehelskyi’s little-known works, including memorandum of General Ukrainian National Committee.
Key words: social and political views, idea of Ukrainian statehood revival, national liberation movement, state-formation process.

Кількість посилань 18

УДК: 323.1

Галина Луцишин
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

© Луцишин Г., 2013

Розглянуто проблему національної ідентичності у сучасних умовах глобалізації. Наголошено, що в умовах глобалізації національна ідентичність зазнає постійних змін, трансформується під впливом наднаціональних утворень. Зниження рівня національної ідентичності та послаблення процесу національної консолідації, які спостерігаємо у багатьох європейських державах, зумовлені глобалізаційними процесами, зростанням дезінтеграційних настроїв окремих етнічних меншин, проблемами міграції.
Ключові слова: національна ідентичність, національна консолідація, політична нація, національна ідея, етнополітика.

THE PROBLEM OF NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
© Lutsyshyn Н., 2013

The paper seeks to address the following questions: the problem of national identity in the context of globalization, as well as continuous changes and transformations that have influence on national identity, as a result of supranational factors. The paper also touches upon the issue of decline of national identity and erosion of the process of national consolidation that may be traced in many European countries due to globalization processes, disintegration among ethnic groups or minorities, and along with the problems of migration.
Key words: national identity, national consolidation, political nation, national idea, ethno politics.

Кількість посилань 7

УДК: 327.8

Ірина Місюк
Національний університет «Львівська політехніка»

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ США

© Місюк І., 2013

Розглянуто державні органи і структури, які залучені у процес реалізації громадської дипломатії США, проаналізовано їхні завдання і функції. Виділено характерні ознаки та позитивні особливості інституційної системи громадської дипломатії США.
Ключові слова: громадська дипломатія США, зовнішня політика, інституційна система США.

PUBLIC DIPLOMACY INSTITUTIONAL STRUCTURE IN THE USA

© Misyuk І., 2013

The paper attempts to show how the U.S. state agencies and structural units are involved in the sphere of public diplomacy. There is also an analysis of the objectives and functions of the U.S. public diplomacy, along with a review of specifics and positive characteristics of the institutional system of the U.S. public diplomacy.
Key words: public diplomacy, USA, foreign policy, US institutional system.

Кількість посилань 22

УДК: 323.39 (477)

Вадим Маркітантов
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ПРЕДСТАВНИКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ (1990–2012 рр.): ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

© Маркітантов В., 2013

Проаналізовано зміни, що відбувалися у складі депутатів-мажоритарників Верховної Ради України від Львівської та Хмельницької областей упродовж сучасного періоду розвитку української держави. Розглянуто основні характеристики народних депутатів від досліджуваних областей, що давало змогу простежити їх спільні та особливі риси. Зіставлено та визначено тенденції у змінах представників регіональної еліти у законодавчому органі країни.
Ключові слова: політична еліта, регіональна політична еліта, депутат, вибори, виборча система.

REPRESENTATIVES OF REGIONAL POLITICAL ELITES FROM LVIV AND KHMELNITSKYI REGIONS IN THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE (1990-2012): COMPARATIVE ASPECT
© Markitantov V., 2013

The article gives a detailed analysis of the changes that occurred in a composition of the majoritarian deputies from Lviv and Khmelnitskyi Regions to the Verkhovna Rada of Ukraine during the modern period of Ukrainian statehood development. Furthermore, this article describes the main features of the deputies from the abovementioned regions, as well as their common and unique characteristics. There is also a comparison and identification of tendencies related to the changes of regional elites’ representatives in legislature.
Key words: political elite, regional political elite, deputy, elections, electoral system.

Кількість посилань 14

УДК: 32.323.327

Наталія Нікулішин
Національний університет «Львівська політехніка»

ПОНЯТТЯ «СИЛА» У СУЧАСНИХ ТЕОРІЯХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

© Нікулішин Н., 2013

Проаналізовано та зіставлено зміст поняття «сила» у контексті теорії геополітики та теорії еліт, постмодернізму, неомарксизму, політичного неореалізму, політичного неолібералізму, плюралізму та політичного конструктивізму. Доведена доцільність використання поняття «сила» держави, виробленого у межах плюралістського підходу.
Ключові слова: сила, геополітика, теорія еліт, постмодернізм, неомарксизм, політичний неореалізм, політичний неолібералізм, політичний конструктивізм.

CONCEPT OF «POWER» IN MODERN THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS
© Nikulishyn N., 2013

The aim of this article is to analyze and compare the essence of the «power» concept in the context of geopolitical theory, elite theory, postmodernism, neomarxist, political neorealism, political neoliberalism, pluralism and political constructivism. It is proved that there is a rationale for using the concept «power» of a state within the pluralist approach to the study of power.
Key words: power, geopolitics, elite theory, postmodernism, neo-Marxist, political neorealism, political neoliberalism, political constructivism.

Кількість посилань 13

УДК: 327:352

Юлія Олійник
Національний університет «Львівська політехніка»

ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК ВІДНОСИН АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄС

© Олійник Ю., 2013

Розглядається процес становлення транскордонного співробітництва між Україною та Європейським Союзом, досліджуються основні форми такої співпраці. Стверджується про роль транскордонного співробітництва, яке є надзвичайно важливим, не тільки як інструмент розвитку прикордонних територій, а й як чинник посилення контактів між людьми і взаємопроникнення цінностей громадянського суспільства через європейські кордони.
Ключові слова: міжнародні відносини, транскордонне співробітництво, єврорегіон, співробітництво, ЄС.

CROSS-BORDER COOPERATION AS A FACTOR OF ASSOCIATION RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION
© Oliynyk Y., 2013

The article considers the process of established cross-border cooperation between Ukraine and European Union, as well as the main forms of such cooperation. It is alleged that the role of cross-border cooperation is quite important, not only as a tool for development of border areas, but also for strengthening contacts between people and the interpenetration of values of civil society through the European borders.
Key words: international relationship, cross-border cooperation, Euroregion, cooperation, EU.

Кількість посилань 13

УДК 327.3:321.7

Наталя Палас
Національний університет «Львівська політехніка»

ДЕМОКРАТІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ЦІННІСТЬ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЇЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Палас Н., 2013

Розглядається поняття демократії як політичної цінності, її ознаки, рівні. Окреслюється їх специфіка в Україні. Аналізується становлення демократії у контексті політико-владних відносин. Визначаються шляхи та періоди розвитку стабільної консолідованої демократії в українському суспільстві.
Ключові слова: політичні цінності, процес демократизації, консолідована стабільна модель демократії, демократичний перехід, теорія трансформації.

DEMOCRACY AS A POLITICAL VALUE AND ITS DEVELOPMENT IN THE UKRAINIAN SOCIETY
© Palas N., 2013

The paper deals with the notion of democracy as a political value, its characteristics and its levels, by taking into account Ukrainian specifics of this notion. There is also an analysis of democracy in the context of political power relations, as well as an overview of the ways and periods of a stable consolidated democracy in Ukrainian society.
Key words: political values, the process of democratization, the consolidated model of stable democracy, democratic transition, the theory of transformation.

«Демократія – це поняття, яке не піддається визначенню; не є системою влади, яка повністю втілює усі демократичні ідеали, а лише системою, яка достатньою мірою до них наближається».
А. Лійпхард

Кількість посилань 6

УДК: 327.3; 267.1

Роман Пасічний
Національний університет «Львівська політехніка»

НЕУРЯДОВІ РЕЛІГІЙНІ (КАТОЛИЦЬКІ) ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

© Пасічний Р., 2013

Проаналізовано чинники впливу неурядових організацій у трансформаційному контексті розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Показана ефективність їхнього безпосереднього впливу на складні процеси демократизації суспільств, що свідчить про перспективи подальшого зміцнення їх ролі у формуванні нової архітектури світового порядку.
Ключові слова: неурядова організація, міжурядова організація, новий транснаціональний актор, світ-система, громадська дипломатія, конфлікт, криза, громадянське суспільство, країни перехідного періоду.

NON-GOVERNMENTAL RELIGIOUS (CATHOLIC) ORGANIZATION AND THEIR IMPACT ON INTERNATIONAL POLITICAL PROCESS

© Pasichnyy R., 2013

The article explores the influence of NGOs in the transformational context of contemporary system of international relations. In addition to that, it shows the efficiency of NGOs’ direct impact on the complex democratization processes in societies, while indicating the prospects for further strengthening of their role in the formation of a new architecture of global governance.
Key words: non-governmental organization, intergovernmental organization, new transnational actor, world-system, public diplomacy, conflict, crisis, civil society, countries in transition.

Кількість посилань 16

УДК: 001.89:314.74

Тетяна Плазова
Національний університет «Львівська політехніка»

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ ОСЕРЕДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У ПОВОЄННІ РОКИ

© Плазова Т., 2013

Досліджується та аналізується діяльність наукових та освітньо-виховних осередків української діаспори у повоєнні роки у країнах наймасовішого проживання українців. Також акцентується увага на ступені етнічної свідомості та плеканні культурної самобутності на теренах чужих держав.
Ключові слова: українська діаспора, наукове товариство, Академія наук, інститут Америки, імміграція.

ACTIVITIES OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTERS OF THE UKRAINIAN DIASPORA DURING THE POSTWAR YEARS
© Plazova Т., 2013

The paper analyzes the activities of scientific and educational centers of the Ukrainian diaspora during the postwar years in the countries with the concentration of the largest Ukrainian population. Also it is spoken in detail about the degree of ethnic consciousness and preservation of cultural identity on the territories of foreign countries.
Key words: Ukrainian diaspora, scientific society, academy of science, institute of America, immigration.

Кількість посилань 16

УДК: 32:929:001.89(377:430)«ХIХ/XX»

Юрій Тишкун
Національний університет «Львівська політехніка»

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ І МАКС ВЕБЕР: СПРОБА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ БІОГРАФІЙ У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ РЕНДАЛЛА КОЛЛІНЗА

© Тишкун Ю., 2013

Розглядаються наукові біографії В. Липинського і М. Вебера. На підставі їхнього порівняння доводиться, що особливості біографії останнього дали змогу йому встановити більше наукових знайомств і тому «накопичити» більший «обсяг» культурного капіталу і досягнути більших успіхів, ніж В. Липинський.
Ключові слова: В’ячеслав Липинський, Макс Вебер, Рендалл Коллінз, політична думка, порівняльний аналіз, культурний капітал.

Jurij Tyshkun

VYACHESLAV LYPYNSKY AND MAX WEBER: AN ATTEMPT AT COMPARATIVE ANALYSYS OF BIOGRAPHIES IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF INTELECTUAL NETWORKS BY RANDALL COLLINS
© Tyshkun J., 2013

The paper considers the scientific biographies of Vyacheslav Lypynsky and Maх Weber and, on the basis of their comparison, it shows that specifics and pecularities of Max Weber’s biography allowed him to accumulate the greater volume of cultural capital and to achieve considerable success, as contrasted with Vyacheslav Lypynsky.
Key words: Vyacheslav Lypynsky, Max Weber, Randall Collins, political thought, comparative analysis, cultural capital.

Кількість посилань 15

УДК: 323.1

Ярина Турчин
Національний університет «Львівська політехніка»

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПОЛІТОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ О. БОЧКОВСЬКОГО

© Турчин Я., 2013

Проаналізовано погляди відомого теоретика української політичної думки міжвоєнного періоду О. Бочковського щодо можливих шляхів реалізації прав національних меншин. Доведено, що поєднавши етнічний і територіальний принципи формування держави, широку реалізацію прав національних меншин О. Бочковський представив як початковий етап національного самовизначення. Виокремлено основні чинники, які визначають статус національної меншини у державі.
Ключові слова: О. Бочковський, захист і реалізація прав національних меншин, чинники визначення статусу національної меншини.

INSTITUTIONAL MECHANISMS OF NATIONAL MINORITIES’ RIGHTS PROTECTION IN THE POLITICAL SCIENCE CONCEPT OF O. BOCHKOVSKYY
© Turchyn Y., 2013

The paper analyses the viewpoints of the famous theorist of Ukrainian political thought of the interwar period O. Bochkovskyy on the possible ways of national minorities’ rights implementation. It has been proved, that by combining ethnic and territorial principles of state formation O. Bochkovskyy presented wide implementation of national minorities’ rights as initial stage of national self-determination. The key factors of determining the national minority’s status in the state have been singled out.
Key words: O. Bochkovskyy, protection and realization of national minorities’ rights, factors of determining the national minorities’ status.

Кількість посилань 8

Ярина Турчин
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

© Турчин Я., 2013

Jaryna Turchyn

УДК: 327+341.222

Уляна Уська
Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО КОРДОНУ: ЕТАПИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ

© Уська У., 2013

Розглянуто особливості процесу оформлення українсько-російського кордону, визначено його етапи, досліджено позиції сторін та спірні питання щодо визначення кордону, проаналізовано перспективи переговорного процесу.
Ключові слова: українсько-російський кордон, делімітація, демаркація, переговорний процес.

THE PROBLEM OF DETERMINATION OF UKRAINIAN-RUSSIAN BORDER: STAGES OF NEGOTIATION PROCESS AND ITS PROSPECTS
© Uska U., 2013

The objectives of this paper are: to examine the process of registration and boundary demarcation of the Ukrainian-Russian border, as well as to define its stages; to analyze positions of both parties and controversial matters they have with reference to demarcation; to evaluate the prospects of negotiation process.
Key words: Ukrainian-Russian border, delimitation, demarcation, negotiation process.

Кількість посилань 22

УДК 94(430)/ХХ-ХХІ

Оксана Хімяк
Національний університет «Львівська політехніка»

ФРН У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ: ДИНАМІКА ЗМІНИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.)

© Хімяк О., 2013

Досліджено зміни зовнішньополітичної доктрини Німеччини внаслідок поразки у Другій світовій війні. Особливу увагу приділено процесу побудови нових зовнішньо¬політичних цінностей та тенденцій німецького курсу щодо вирішення власних, європейських та глобальних проблем.
Ключові слова: зовнішня політика, політична культура, дипломатія, економічна політика, співпраця, геополітика.

GERMANY IN THE INTERNATIONAL SYSTEM: DYNAMICS OF CHANGES IN FOREIGN POLICY (SECOND HALF OF XX – BEGINNING ХХІ)
© Khimyak О., 2013

The article focuses on the change of Germany’s foreign policy as the result of its defeat in the World War II and change of forces in world policy. Also special attention is given to the process of formation of new values and trends of German policy, aimed at addressing their own issues, as well as European and global issues.
Key words: foreign policy, political culture, diplomacy, economic policy cooperation, and geopolitics.

Кількість посилань 12

УДК: 334.73(477):316.3

Сергій Шкірчак
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

КООПЕРАТИВНИЙ РУХ ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ ст.

© Шкірчак С., 2013

Розглянуто проблему кооперативного руху як елемента громадянського суспільства в українській суспільно-політичній думці першої чверті ХХ ст. Визначено основні віхи еволюції ідеології кооперативного руху. Значну увагу приділено розгляду цієї проблеми в ідеології українського націонал-комунізму.
Ключові слова: кооперація, кооперативний рух, громадянське суспільство, українська суспільно-політична думка, український націонал-комунізм.

COOPERATIVE MOVEMENT AS AN ELEMENT OF CIVIL SOCIETY IN THE HISTORY OF UKRAINIAN SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT OF THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY
© Shkirchak S., 2013

The article deals with the problem of the cooperative movement as an institute of civil society in the Ukrainian social and political thought of the first quarter of the XX th century. The author focuses on the consideration of this problem in the ideology of Ukrainian national communism and identifies the main stages in the evolution of cooperative movement ideology.
Key words: cooperation, cooperative movement, civil society, the Ukrainian social and political thought, Ukrainian national communism.

Кількість посилань 14

УДК 32.324(=512.19)

Оксана Щерба, Світлана Лібрук-Ліпкевич
Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ 2012 р. В УКРАЇНІ: УРОКИ ДЛЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

© Щерба О., Лібрук-Ліпкевич С., 2013

Проаналізовано можливості реалізації політичних інтересів етнічних та національних меншин в Україні, зокрема кримськотатарського населення, з часу проголошення незалежності нашої держави та повернення репатрійованого народу на територію Кримського півострова. Висвітлено існуючі проблеми, що виникають, як правило, під час посилення політичної активності вказаного електорату.
Ключові слова: політичні інтереси, демократичне суспільство, електорат, кримськотатарська спільнота, вибори.

2012 ELECTION RESULTS IN UKRAINE: LESSONS FOR THE CRIMEAN TATAR COMMUNITY
© Shcherba О., Libruk-Lipkevych S., 2013

The article explores the political interests of ethnic and national minorities in Ukraine, including population of the Crimean Tatars after the Declaration of Ukrainian Independence and the return of repatriated people to Crimea. This article also considers the existing problems that usually arise during the intensification of political activity of the Crimean Tatar electorate.
Key words: political interests, democratic society, the electorate, Crimean Tatar community, elections.

Кількість посилань 9

УДК: 32+331.556.2:351.862.4

Микола Яворський
Національний університет «Львівська політехніка»

МІГРАЦІЯ ТА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

© Яворський М., 2013

Проаналізовано основні міграційні процеси і зміни в міграційній політиці України та їх вплив на національну безпеку країни. Виокремлено зовнішню трудову міграцію українців, «відтік мізків» і основні категорії іммігрантів в Україні. Також проаналізовано співвідношення понять «міграція» й «безпека» та з’ясовано специфіку міграційних процесів, що можуть становити виклик національній безпеці України.
Ключові слова: міграція, імміграція, еміграція, трудова міграція, «відтік мізків», міграційна політика, безпека, національна безпека.

MIGRATION AND NATIONAL SECURITY POLICY IN UKRAINE: DEVELOPMENT TENDENCIES

© Iavorskyі М., 2013

The aim of the article is analysis of the main migration processes and changes in migration policy of Ukraine and their possible influence on the policy of state national security. External labour migration of Ukrainians, «brain drain» and main immigration groups in Ukraine are considered. Also the balance between the notions of «migration» and «security» have been analyzed. The article also considers specific nature of migration processes which may be a challenge to the national security of Ukraine.
Key words: migration, immigration, emigration, labour migration, «brain drain», migration policy, security, national security.

Кількість посилань 11

Syndicate content