№ 778 (2013)

УДК 658.3.012.2:316:621

Н.Б. Іваницька
Національний університет “Львівська політехніка”

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Іваницька Н.Б., 2013

Проаналізовано існуючий стан складових соціального розвитку та фінансово-економічних показників на підприємствах машинобудування. Проведено дослідження можливостей втілення програм соціального розвитку на підприємствах в умовах фінансово-економічної кризи та шляхи його фінансування. Сформульовано мінімальне забезпечення компонент соціального розвитку на машинобудівних підприємствах Львівської області в кризових умовах.
Ключові слова: соціальний розвиток, фінансово – економічні показники, фінансова криза, ефективність.

N. Ivanytska
Lviv Politechnic National University

FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSYS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

© Ivanytska N., 2013

This article analyzes the current state of components of social development, financial and economical indicators of the machine-building enterprises. Necessary determine the optimal financial ensuring of social development. There is a need to explaining ways of financing social development of the machine-building enterprises in the financial crisis. Necessary ensure the minimum of social component on the machine-building enterprises in Lviv Region.
Key words: social development, financial and economic indicators, financial crisis, efficiency.

Кількість посилань 6

УДК: 631.15:65.011.4 [477]

Т.Ю. Білоусько
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

© Білоусько Т.Ю., 2013

Розглянуто питання сутності конкурентного середовища, особливості його формування в аграрній сфері. Зазначено фактори та чинники, що обумовлюють розвиток конкурентного середовища. Проаналізовано стан ринку досконалої конкуренції аграрних підприємств України та вплив на нього розвитку агрохолдингових структур. Окреслено головні проблеми в формуванні конкурентного середовища та пріоритетних напрямків вдосконалення системи управління його розвитком.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентне середовище, макросередовище, мікросередовище, управління, сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги, ринок.

T. U. Bilousko
Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaeva

FORMATION OF THE UKRAINIAN AGRICULTURAL ENTERPRISES ENVIRONMENT COMPETITION

© Bilousko T. U., 2013

The questions of environment competition essence, features of it formation in an agrarian sphere are considered in the article. Factors and conditions which cause development of environment competition had marked. A market condition of Ukrainian agrarian enterprises perfect competition and influence on it of agroholding structures development had analyzed. Main problems in formation of environment competition and priority directions of control system perfection by his development had outlined.
Key words: competition, competitiveness, environment competition, macroenvironment, microenvironment, management, agricultural enterprises, agroholdings, market.

Література – 17

УДК 504.001.76

М.Т. Бець
Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ У РЕГІОНІ

© Бець М.Т., 2013

Визначено роль екологічних інновацій у конкурентній політиці підприємств як індикатору регіональної конкурентоспроможності та визначено ознаки екоінноваційних підприємств як суб’єктів господарювання, охарактеризовано положення формування конкурентної політики екоінноваторів в умовах функціонування державних програм підтримки розвитку регіонів, запропоновано систему оцінювання екоінноваційності підприємства як конкурентної переваги регіону на основі показників екоінноваційності Європейського співтовариства.
Ключові слова: екологічні інновації, конкурентоспроможність, регіон, екоіннова¬ційність, конкурентна політика, державні програми.

M. Bets
Lviv Polytechnic National University

FEATURES OF COMPETITION POLICY ENVIRONMENTAL AND INNOVATIVE BUSINEESSES IN THE REGION

© Bets M., 2013

The estimation of the role of environmental innovation in business competition policy as an indicator of regional competitiveness and defined signs ekoinnovatsiynyh enterprises as entities, described the position of forming ekoinnovatoriv competition policy in the functioning of government programs to support regional development, ekoinnovatsiynosti proposed evaluation system of enterprise competitive advantage as the region based on indicators ekoinnovatsiynosti European Community.
Keywords: environmental innovation, competitiveness, region, ekoinnovatsiynist, competition policy, government programs.

УДК 338: 338.012: 338.054.23: 338.58: 338.14

М.І. Бублик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва

ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

© Бублик М.І., 2014

Досліджено динамічні моделі економічного оцінювання складових техногенних збитків в національному господарстві. Проаналізовано особливості побудови трендових моделей техногенного навантаження господарської діяльності на макрорівні. Побудовано лінії трендів для прогнозування екологічної складової техногенних збитків, а також здійснено прогноз викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами на три роки.
Ключові слова: техногенні збитки, національне господарство, динамічні моделі, трендові моделі, прогнозування.

M.I. Bublyk
Lviv Polytechnic National University

DYNAMIC MODELS OF ECONOMIC EVALUATION OF COMPONENTS TECHNOGENIC LOSSES IN THE NATIONAL ECONOMY

© M.I. Bublyk, 2014

This paper investigates the dynamic model of economic evaluation component of man-made damage to the national economy. The features of construction trend component models of man-made damage to the macro-level have been analyzed. The trend lines to predict the environmental component of man-made damages and the prediction of emissions of air pollutants from stationary and mobile sources in three years have been constructed.
Key words: man-made damage the national economy, the dynamic model, trend model, prediction.

Література – 13

УДК [658.152:005.332.4]: 663.2.013

І.О. Відоменко, К.О. Калугіна
Одеська національна академія харчових технологій

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ – ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Відоменко І.О., Калугіна К О., 2013

Розглянуто взаємозв’язок між створенням конкурентних переваг та інвестиційною стратегією. Досліджено процес формування інвестиційної стратегії виноробних підприємств. Запропоновано авторське бачення логічної схеми реалізації процесу формування інвестиційної стратегії виноробних підприємств, застосування якої дозволить даним суб’єктам господарювання у довгостроковій перспективі збільшити прибутковість і забезпечити зростання конкурентоспроможності.
Ключові слова: конкурентні переваги, інвестиційна стратегія.

I.O. Vidomenko, K.O. Kaluginа
Odessa National Academy of Food Technologies

INVESTMENT STRATEGY – TOOL OF COMPETITIVE ADVANTAGES WINERIES

© Vidomenko I.O., Kaluginа K.O., 2013

The relationship between the creation of competitive advantages and investment strategy is considered. The process of wineries investment strategy formation is studied. The author's logic circuit of wineries investment strategy formation and implementation process is offered, which will allow increasing enterprises profitability and competitiveness in the long run.
Key words: competitive advantages, investment strategy.

Література – 6

УДК 65.9(4Укр)30-08

І.Б. Галюк
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ: НОВЕ БАЧЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ

© Галюк І.Б., 2013

Розглянуто можливі варіанти розвитку організаційних систем із визначенням характеру перетворень вхідних ресурсів у вихідні результати. Досліджено, що прогресивну динаміку розвитку можна забезпечувати лише в межах самооргазованої системи, яку визначено як систему з високим рівнем інтелектуального потенціалу.
Ключові слова: динаміка розвитку, саморганізована та самостабілізуюча система, незрівноважена система.

I.B. Galyuk
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DYNAMICS OF ORGANIZATIONAL SYSTEMS: NEW VISION AND UNDERSTANDING

© Galyuk I.B., 2013

In the article the possible development of organizational systems with defined character transformation of inputs into output results. Investigated that the progressive dynamics in the development could be achieved only within samoorhazovanoyi system is defined as a system with high intellectual capacity.
Key words: dynamics of development, self-organizing and self-stabilized system, unbalanced system.

Кількість посилань 11

УДК 331.1: 005.96

Л.С. Гарасим
здобувач
Львівський університет бізнесу та права

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

 Гарасим Л.С., 2014

Розглянуто актуальну проблематику управління персоналом, зокрема – проблему вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг. У сфері послуг, яка в усьому світі є визнаним рушієм соціально-економічного розвитку, в Україні існує низка проблем, вирішувати які слід не лише завдяки державній підтримці та реформам, але і вдосконалюючи систему управління персоналом з урахуванням актуальних тенденцій та соціально-мотиваційних трендів сучасності, чому присвячується ця стаття.
Ключові слова: система управління персоналом, управління людськими ресурсами, вдосконалення системи управління персоналом, сфера послуг.

УДК 331.1: 005.96

L. Garasym
applicant
Lviv University Business and Law

SCIENTIFIC AND PRACTICAL PRINCIPLES OF IMPROVEMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT, SERVICES

 Garasym L., 2014

The article describes the actual problems of personnel management, in particular – the problem of improvement of personnel management system services. Services, which worldwide is recognized as an engine of social and economic development in Ukraine faces a number of problems, which should be sought not only by the state support and reforms, but also by revising the HR management system using the latest socio-motivational tendencies and trends, which is this article about.
Key words: human resource management system, human resource management, improvement of personnel management system, service industry.

Література – 7

УДК 658:338:5

С.Ю. Гвоздю
Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гвоздю С.Ю., 2013

Досліджено сучасні процеси управління інноваційною діяльністю в промисловості. Проаналізовано позиції провідних українських та зарубіжних вчених щодо способів і методів оцінки ефективності інноваційної діяльності. Запропоновано показники оцінювання ефективності витрат на інноваційну діяльність, використання якої сприяє створенню інформаційної бази щодо структури інноваційних витрат, їхнього впливу на основні економічні показники діяльності підприємств.
Ключові слова: інноваційна діяльність, витрати, ефективність, показники ефективності.

S. Gvozdyu
Lviv Polytechnic National University

METHODOLOGICAL APPROACHES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES INNOVATION EXPENSES EFFIECENCY EVALUATION

© Gvozdyu S., 2013

The modern processes of management of innovative activity in the industry were explored in the article. The positions of leading Ukrainian and foreign scientists with regard to of ways and methods of assessment the effectiveness of innovative activity were analyzed. The evaluation system of innovation expenses were proposed, which helps to create the information basis of innovation expenses structure and their impact on main economic indicators of enterprises activity.
Key words: innovation activity, expenses, efficiency, efficiency indicators.

Література – 17

УДК: 303.425

А.Г. Герасименко
Київський національний торговельно-економічний університет

МАНІПУЛЯЦІЯ РИНКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ДОМІНУВАННЯ

© Герасименко А.Г., 2013

На прикладі теоретико-ігрової моделі входження в ринок досліджено ефективність застосування фірмами бар’єра хижацького ціноутворення в умовах асиметрії ринкової інформації. Доведено, що саме практика маніпуляції ринковою інформацією щодо реального рівня фінансової та іншої міцності домінуючої фірми робить бар'єр ефективним, даючи можливість останній не тільки утримати свою ринкову владу, обмеживши входження в ринок нових конкурентів, але й ефективно експлуатувати її.
Ключові слова: маніпуляція інформацією, бар'єр входження в ринок, домінування, ринкова влада.

A. Gerasymenko
Kyiv National University of Trade and Economics

MARKET INFORMATION MANIPULATION AS AN ELEMENT OF DOMINANCE STRATEGY

© Gerasymenko A., 2013

Using the game-theoretic model of entering a market this paper investigates the effectiveness of the use of predatory pricing barrier in conditions of market information asymmetry. The author argues that the practice of manipulation of market information about real financial and other capacities of a dominant firm makes the barrier efficient. It lets the dominant firm not only save its market power by restricting entering the market of new competitors, but also effectively exploits the power.
Key words: information manipulation, barrier to enter the market, dominance, market power.

Кількість посилань 12

УДК 338.124

Р. Голуб
Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Голуб Р., 2013

Використовуючи методи порівняння, систематизації, узагальнення, групування і системного підходу розвинено систематизацію принципів формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарювання. При цьому виокремлено принципи: інтегрування, адаптивності, гласності, комплексності, відповідальності, компетентності, наукової обґрунтованості, інформаційної доступності, достовірності інформаційного забезпечення, цілеспрямо¬ваності, своєчасності, часової обмеженості. Надано змістовну характеристику кожному із таких принципів. Обґрунтовано фрагментарність поглядів теоретиків і практиків на цю проблему. Зазначено на важливість дотримання кожного із таких принципів під час формування систем фінансової безпеки суб’єктів господарської діяльності різних секторів економіки. Висвітлено умови застосування цих принципів, а також вказано на негативні наслідки їхнього недотримання суб’єктами. Також виокремлено принципи формування показників у межах систем фінансової безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Ключові слова: принцип, система, фінансова безпека, формування, суб’єкти господарювання.

R. Golub
Lviv Institute of Banking the University of Banking
of the National Bank of Ukraine

PRINCIPLES OF FORMING OF SYSTEMS OF FINANCIAL SAFETY OF SUBJECTS OF MENAGE

 Golub R., 2013

In the article with the use of methods of comparison, systematization, generalization, grouping and approach of the systems, systematization of principles of forming of the systems of financial safety of subjects of manage purchased subsequent development. Principles are thus selected: integration, adaptiveness, publicity, complexity, responsibility, competence, scientific validity, informative availability, authenticity of the informative providing, purposefulness, timeliness, sentinel narrow-mindedness. Rich in content description is given to each of such principles. Grounded fragmentariness of looks of theorists and practical workers on this problem. It is indicated on importance of observance each of such principles during forming of the systems of financial safety of subjects of economic activity of different sectors of economy. The terms of application of these principles are reflected, and also it is indicated on the negative consequences of their failure to observe subjects. Principles of forming of indexes are also selected within the limits of the systems of financial safety of subjects of economic activity.
Key words: principle, system, financial safety, forming, subjects of manage.

Література – 14

УДК 338.242.2:339.138

Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНИХ РИНКІВ

© Горбаль Н.І., Романишин С.Б., 2013

Досліджено тенденції та подано прогнози розвитку світового та вітчизняного ринків реклами, що відновлюються після кризового періоду швидкими темпами. За прогнозами обсяг світового ринку ймовірно виросте на 3,5 % в 2013 р., а вітчизняного – на 10,9 %. Найбільшими рекламними ринками визнано США, Японію та Китай. Ринок реклами в Україні, що фактично сформувався лише у 1991р., розвивається надзвичайно швидко, його обсяг за цей час зріс практично в 700 разів – із 1,5 млн.дол. до 1 млрд.дол. у 2012 р. І за оцінками експертів рекламно-комунікаційний ринок України в 2013 р. досягне 15 млрд. 466 млн. грн.
Ключові слова: реклама, рекламний ринок, рекламні витрати, рекламодавець, Інтернет-реклама.

N.I. Horbal, S.B. Romanyshyn
Lviv Polytechnic National University

TRENDS OF WORLD AND UKRAINIAN ADVERTISING MARKETS

© Horbal N.I., Romanyshyn S.B., 2013

This paper investigates trends and presents forecasts of world and national advertising markets, rapidly recovering after the crisis period. Projected volume of the world market is likely to grow by 3,5 % in 2013, while domestic – by 10,9 %. The USA, Japan and China are recognized as the largest advertising markets. The advertising market in Ukraine, which actually was formed only in 1991, has been developing very quickly, its volume during this period increased almost by 700-times – from 1.5 million to 1 billion US dollars in 2012. Accordingly to experts, advertising and communications market in Ukraine in 2013 can reach 15 billion 466 million UAH.
Key words: advertising, advertising market, advertising costs, advertiser, Internet advertising.

Кількість посилань 4

УДК 331.101

А.В. Гривнак, О.І. Бала
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 Гривнак А.В., Бала О.І., 2013

Розглядається проблема управління персоналом на сучасних підприємствах. Сучасні технології, інноваційні ідеї ніколи не будуть ефективними, приносити максимальну користь без високоефективної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських ресурсів. Управління персоналом – це складний процес, тому що кожна людина наділена інтелектом, здатністю мислити та іншими унікальними властивостями. Сьогодні основними проблемами управління персоналом є підбір, формування кадрів з сучасним економічним мисленням, забезпечення ефективності роботи працівників, збереження сприятливого клімату у колективі тощо, що становить сукупність досліджених питань.
Ключові слова: персонал, управління персоналом, підбір, формування кадрів, сприятливий клімат у колективі.

A. Hryvnak, O. Bala
Lviv Polytechnic National University

THE PROBLEM OF STAFFMANADGMENT ON MODERN ENTERPRISES

© Hryvnak A., Bala O., 2013

The problem of management a personnel is examined on modern enterprises. Modern technologies, innovative ideas never will be effective, to be of the maximal use without high-efficiency work, proper preparation and qualification of human capitals. A management a personnel it a difficult process, because everybody is provided with an intellect, ability to think. For today the basic problems of management a personnel is a selection, forming of shots with the modern economic thinking, providing of efficiency of labour of workers, maintenance of favourable climate in a collective and much.
Kеy words: personnel, staffmenadgment, selection, forming of shots, favourable climate in a collective

Кількість посилань 6

УДК 338.242

Н.І. Грицак, Г.І. Скорик
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

© Грицак Н.І., Скорик Г.І., 2013

Розглянуто проблеми регулювання природних монополій на основі проведеного аналізу та оцінювання стану функціонування ринку електроенергетики – природної монополії у сфері постачання електроенергії; визначено проблеми ринку електроенергії, головні з яких – визначення економічно обґрунтованого тарифу, витрат виробництва, збільшення обсягів інвестицій, розподіл регулюючих функцій та повноважень органів влади.
Ключові слова: природна монополія, ринок електроенергії, державне регулю¬вання, економічно обґрунтований тариф, розвиток конкуренції.

N. Gritcak, G. Skoryk
Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS EFFICIENCY OF NATURAL MONOPOLY IN THE SUPPLY OF ELECTRICITY

© Gritcak N., Skoryk G., 2013

The paper considers the problem of regulating natural monopolies based on the analysis and evaluation of the functioning of the electricity market - a natural monopoly in the supply of electricity, the electricity market is defined problems, chief among them - definition economically justified tariff, production costs, increase investment, allocation of regulatory functions and powers of government.
Key words: natural monopoly, market power, government control, economically justified tariff, the development of competition.

Література – 9

УДК 338

Ю.Ф. Гудзь
Національний університет харчових технологій

ТЕОРЕТИЧНЕ ПОЗИЦІЮВАННЯ БЕНЧМАРКІНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

 Гудзь Ю.Ф., 2013

Відображено теоретичні положення та методичні основи бенчмаркінгової стратегії підприємства. Узагальнено зарубіжний досвід розвитку теоретичного підгрунтя прикладних аспектів бенчмаркінгу, розкрито суть цього поняття. Проаналізовано базові положення концептуальних підходів обґрунтування доцільності застосування бенчмаркінгової стратегії зростання економічного потенціалу підприємства. Розроблена блокова схема формування бенчмаркінгової стратегії підприємства.
Ключові слова: бенчмаркінгова стратегія, економічний потенціал підприємства, принципи бенчмаркінгу.

Y.F. Gudz
National University of Food Technologies

THEORETICAL POSITIONING BENCHMARKING BUSINESS STRATEGY

 Gudz Y.F., 2013

The article describes the theoretical aspects and methodological basics of the benchmarking strategy of the enterprise. It overviews the international experience of the development of the theoretical foundation of applied aspects of benchmarking and reveals the essence of the concept. We have analyzed the basic assumptions of conceptual approaches to underline the usefulness of benchmarking strategy of the growth of the economic potential of the enterprise. We’ve developed the block diagram of the formation of the benchmarking strategy.
Key words: benchmarking strategy, the economic potential of the enterprise, benchmarking principles.

Кількість посилань 8

УДК 334.758.6:332.14

М.Л. Данилович-Кропивницька
Національний університет “Львівська політехніка”

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОГО КЛАСТЕРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ

© Данилович-Кропивницька М.Л., 2013

Описано сучасний стан досліджень кластерної теорії, подано концепцію кластерного менеджменту через розгляд сукупних дій держави, бізнесу та наукових інституцій, відображено основні стратегії та інструменти кластерної концепції. Наведено схему модифікованого ланцюга створення вартості, який, поруч із мережею, є центральним елементом у реалізації стратегій кластера, які випливають із завдань кластерної політики.
Ключові слова: кластерний менеджмент, мережа, модифікований ланцюг ство¬рення вартості, кластерна політика, стратегії та ініціативи.

M.L. Danylovych-Kropyvnytska
Lviv Polytechnic National University

A CONCEPT OF INTEGRATED CLUSTER MANAGEMENT AND ITS KEY TOOLS

© Danylovych-Kropyvnytska M.L., 2013

The article describes the current conditions of cluster theory studies and presents a concept of cluster management, its key strategies and tools. It introduces a scheme of a modified value chain that, together with a network, is a central element in the process of implementation of cluster strategies, which result from cluster policies.
Key words: cluster management, network, modified value chain, cluster policies, strategies and initiatives.

Кількість посилань 16

УДК: 331.339.9

Р.З. Дарміць, Г.П. Горішна
Національний університет “Львівська політехніка”

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

© Дарміць Р.З., Горішна Г.П., 2013

З метою визначення впливу кадрового забезпечення діяльності підприємства на розвиток міжнародної конкурентоспроможності розглянуто категорії “трудові ресурси”, “робоча сила”, “трудовий потенціал”, “кадри”, “персонал” як поняття, що характеризують різні аспекти людських ресурсів, залучених в економічну діяльність, конкретизовано джерела, форми та напрями кадрового забезпечення підприємства.
Ключові слова: кадри, персонал, трудові ресурси, кадрове забезпечення, напрями кадрового забезпечення, форми залучення персоналу, джерела залучення персоналу.

R.Z. Darmits, G.P. Gorishna
Lviv Polytechnic National University

STAFFING OF ENTERPRISE ACTIVITY IN DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS

© Darmits R.Z., Gorishna G.P., 2013

The correlation and interconnection between the concepts in staffing were determined, the motivating effect of staffing on the development of the competitiveness of enterprises in the International Economic Activity was found. The main approaches to the classification of the workforce were analyzed and complete.
Key words: staff, personnel, workforce, staffing, staffing areas, forms of staffing, sources of staffing.

Кількість посилань 20

УДК 658.330.356

В.І. Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Довбенко В.І., 2013

Розглянуто перспективи формування конкурентоспроможного потенціалу розвитку вітчизняних підприємств. Досліджено умови підвищення конкурентоспроможності, критерії та чинники впливу на процеси інноваційного розвитку підприємств за умов глобалізації. Запропоновано модель розвитку підприємства із врахуванням вимог до стану інтелектуальних та інформаційних ресурсів. Розглянуто питання переходу підприємств на сучасні екосистеми бізнесу із зворотними взаємозв’язками зі споживачами.
Ключові слова: потенціал, розвиток та конкурентоспроможність підприємств, інноваційні кластери, відкриті інновації.

V. Dovbenko
Lviv Polytechnic National University

TERMS OF CAPACITY BUILDING FOR INCREASE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

© Dovbenko V., 2013

In the article the prospects for the formation of competitive capacity of domestic enterprises are considered. The conditions of competitiveness, criteria and factors of influence on the process of innovation the enterprises under the conditions of globalization are investigated. The model of the enterprise development with accounting of intellectual and information resources is proposed. The questions of transition of the modern business ecosystem with feedback relationships with consumers are considered.
Key words: potential, development and competitiveness the enterprises, innovation clusters, open innovation.

Кількість посилань 13

УДК 331.21

О.А. Дороніна
Донецький національний університет

УПРАВЛІННЯ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

© Дороніна О.А., 2013

Статтю присвячено оцінці ефективності управління заробітною платою на вітчизняних підприємствах та розробленню напрямів щодо його орієнтації на принципи Концепції гідної праці. Встановлено, що в умовах глобального поширення положень Концепції гідної праці, мета управління заробітною платою повинна бути пов’язана із забезпеченням найманим працівникам гідної заробітної плати, що виконує основні функції винагороди за працю (відтворювальну, стимулюючу, соціальну) та сприяє забезпеченню підприємства необхідною робочою силою з вищезгаданими характеристиками. З використанням результатів соціологічних досліджень, зокрема проведених за участю автора статті, оцінено ефективність управління заробітною платою у промисловому секторі Донецької області. Зокрема встановлено такі негативні факти, як невідповідність рівня заробітної плати до рівня продуктивності праці, несправедливість заробітної плати відносно результатів праці та інших працівників, недостатній рівень заробітної плати. Зазначені тенденції створюють на підприємствах істотні перешкоди щодо формування гідної праці. За результатами дослідження розроблено логіко-структурну схему формування гідного рівня оплати праці на підприємстві, що містить певні принципи та інструменти, а також ознаки гідної праці, досягнення яких має бути кінцевою метою управління заробітною платою на підприємстві.
Ключові слова: заробітна плата, управління заробітною платою, гідна праця, продуктивність праці, оцінка праці, система оплати праці, колективний договір.

О.А. Doronina
Donetsk National University

PAYMENT’S MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE IN A CONTEXT OF DECENT WORK CONCEPTION IMPLEMENTATION

© Doronina О.А., 2013

The article is devoted the estimation of payment’s management efficiency on domestic enterprises and development of directions his orientation on principles of Decent work conception.
It is set that in the conditions of global distribution of positions of Decent work conception, the purpose of payment’s management must be related to providing the hired workers of deserving payment which executes the basic functions (reproductive, stimulant, social) and instrumental in providing of enterprise necessary labour force with afore-mentioned descriptions. With the use of results of sociological researches, including, the conducted with participation of author of the article is carried out estimation of payment’s management efficiency in the industrial sector of the Donetsk area. In particular, such negative facts as disparity of wage level the level of the labour productivity are set, injustice of payment in relation to the results of labour and other workers, insufficient wage level. The noted tendencies create on enterprises substantial obstacles in relation to forming of deserving labour. As a result of research it is developed logiko-structural cheme of forming of decent level of payment on an enterprise, which contains certain principles and instruments, and also signs of deserving labour, achievement of which must be the ultimate goal of payment’s management on an enterprise.
Key words: payment, payment’s management, decent work, productivity, appraisal system, system of payment, collective agreement.

Кількість посилань 5

УДК 657.471

М.С. Завербна
Національний університет “Львівська політехніка”

ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ЧИННИКА ЧАСУ

© Завербна М.С., 2013

Чинник часу є одним із найважливіших показників будь-якого дослідження, адже все довкола змінюється за двома основними параметрами – за простором та часом. Розкрито сутність постійних (умовно-постійних) витрат, встановлено причини неправильного використання чинника часу та виникнення неправильних методів розподілу умовно-постійних витрат, розроблено науково обґрунтований метод планування умовно-постійних витрат. Головний підхід, який застосовується в запропонованій методиці, є розподіл постійних витрат пропорційно до тривалості планового періоду. Основним недоліком методу розподілу умовно-постійних витрат, який тепер застосовують на підприємствах, є те, що в ньому практично не враховується чинник часу, а він для розподілу цих витрат є найважливішим. Стаття присвячена розробленню методики планування витрат підприємства з врахуванням обсягів виготовленої продукції та часу.
Ключові слова: планування витрат, розподіл умовно-постійних витрат, чинник часу.

M. Zaverbna
Lviv Polytechnic National University

ENTERPRISE COSTS PLANNING CONSIDERING TIME FACTOR

© Zaverbna M., 2013

A factor of time is one of major indexes of any research, everything around changes after two basic parameters – of space and time. Essence of permanent (conditionally-permanent charges) charges is exposed in the article, reasons of the wrong using factor of time and origin of wrong methods of distributing are set conditionally-permanent charges, the scientifically grounded method of planning is developed conditionally-permanent charges. Main approach which is used in offered method is allocation of permanent charges proportionally to duration of the planned period. The basic lack of distributing method conditionally-permanent charges, now is applied on enterprises, becouse he practically is not taken into account factor of time, and he is major for allocation of these charges. The article is devoted development method of planning charges of enterprise taking into account the volumes of the making products and time.
Key words: planning of charges, allocation of conditionally-permanent charges, factor of time.

Кількість посилань 6

УДК 331.108.2/.4

Я.Л. Захарченко
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

© Захарченко Я.Л., 2013

Процеси глобалізації ринкового середовища і науково-технічний прогрес висувають нові вимоги до рівня компетентності працівників, як основного чинника забезпечення конкурентоспроможності будь-якої організації. Одним з найбільш популярних і актуальних способів оцінювання рівня знань, вмінь і навичок працівників є сертифікація. На жаль, навіть і сьогодні доволі багато роботодавців і працівників не розуміють змісту самого процесу сертифікації, помилково ототожнюючи її з атестацією та іншими процедурами підтвердження відповідності. Сертифікація персоналу – це процедура встановлення відповідності якісних характеристик персоналу до вимог вітчизняних та / або міжнародних стандартів; призначена оцінити рівень професіоналізму фахівця відповідно до зовнішніх професійних стандартів, тобто розроблених поза конкретною організацією. Однією з основних умов забезпечення ефективного функціонування процедури сертифікації персоналу є використання системного підходу під час її формування, адже сертифікація персоналу – це багатоелементна та мультирівнева система. Основними елементами системи сертифікації персоналу є суб’єкт оцінювання, об’єкт оцінювання, предмет оцінювання, методи оцінювання, процедура оцінювання. Окремо потрібно відзначити, що система сертифікації не є чимось відокремленим стосовно інших процесів, вона є частиною внутрішнього (організація) і зовнішнього (економічний простір на макрорівні) середовища, їхньою підсистемою.
Ключові слова: сертифікація, персонал, система, формування, ефективність, елементи.

I. Zakharchenko
SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

PERSONNEL CERTIFICATION: SYSTEMS THINKING

© Zakharchenko I., 2013

Globalization of the market environment and technological progress put forward new requirements for the competence of employees as the main factor of competitiveness of any organization. One of the most popular and current methods of evaluation of knowledge and skills of employees is certification. Unfortunately, even today, a lot of employers and employees do not understand the substance of the certification process and identify it by mistake with the certification and other conformity assessment procedures. Personnel certification is a procedure which aims at establishing whether the qualitative characteristics of the personnel meet domestic and / or international standards; designed to assess the level of professionalism in accordance to external professional standards that developed out of a particular organization. One of the basic conditions for effective functioning of procedures for personnel certification is the usage of a systematic approach during formation of the procedure, because the personnel certification - is complex and multilevel system. The main elements of the personnel certification are an assessment object, assessment subject, evaluation methods, evaluation procedure. It should be noted that the certification system is not something separate for other processes, but part of the internal (organization) and external (economic space at the macro level) environment, their subsystem.
Key words: certification, personnel, system, formation, efficiency, elements.

Кількість посилань 4

УДК 330.341.1

Г.М. Захарчин
Національний університет “Львівська політехніка”

СИНТЕЗ ІННОВАЦІЙНОГО І ТРАДИЦІЙНОГО В СУЧАСНІЙ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

© Захарчин Г.М., 2013

Обґрунтовано необхідність формування сучасної концепції управління персоналом через призму поєднання традиційного й інноваційного аспектів.
Охарактеризовано виклики сьогодення, які спонукають до появи інноваційних підходів в управлінні персоналом і запропоновано відповідь-реакцію. Наголошено на доцільності розгляду інновацій розвитку й саморозвитку людини зокрема та персоналу загалом. Зроблено акценти на культурі запозичень у контексті традиційного аспекту та культурі постійного удосконалення в контексті інноваційного аспекту.
Ключові слова: управління персоналом, традиційне, інноваційне, національна ментальність, цінності, професійна компетентність, культурологічні традиції, розвиток персоналу, концепція управління персоналом.

G.M. Zakharchyn
Lviv Polytechnic National University

SYNTHESIS OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE CONCEPTS IN MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT PERSONNEL

© Zakharchyn G.M., 2013

The necessity of the formation of the modern concept of human resource management in the light of a combination of traditional and innovative aspects.
The characteristic challenges that encourage the emergence of innovative approaches to personnel management and proposed response- reaction. Among others, the appropriate consideration of innovation and self-development rights, in particular, and the staff in general. Focuses on the culture of debt in the context of the traditional aspects and culture of continuous improvement within the context of the innovation aspect.
Key words: human resource management, traditional, innovative, national mentality, values, professional competence, cultural traditions, staff development, the concept of management.

Література – 10

УДК 339.5:622

I. Йонек-Ковальська
Сілезький технологічний університет

ДЖЕРЕЛА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНОГО ОБЛАДНАННЯ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ: РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

© Йонек-Ковальська І., 2013

Метою дослідження є визначення джерел конкурентних переваг польських вироб¬ників гірничо-видобувного обладнання на міжнародних ринках. Для її досягнення у теоретичній частині статті проаналізовано літературні джерела з питань конкуренто¬спроможності підприємств, а у практичній частині подано результати опитування, проведеного у 2012 році серед польських виробників гірничо-видобувного обладнання.
Ключові слова: виробництво гірничо-видобувного обладнання, конкурентні переваги.

I. Jonek-Kowalska
Silesian University of Technology

SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF PRODUCERS OF MINING MACHINES AND APPLIANCES ON THE INTERNATIONAL MARKETS: RESULTS OF QUESTIONNAIRE RESEARCH

© Jonek-Kowalska I., 2013

The purpose of the conducted considerations and research is to identify the sources of competitive advantage of Polish producers of mining machines and appliances on the international markets. In order to achieve the objective formulated in such way, in the theoretical part of the article there are literature studies presented concerning competitiveness of enterprises and in the practical part there are results of questionnaire research described, carried out in 2012 among the Polish producers of mining machines and appliances.
Key words: industry of mining machines and appliances, competitive advantage.

Література – 17

УДК 658.012.3:621

С.О. Комаринець
Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ГНУЧКІСТЮ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

 Комаринець С.О., 2013

Взаємозв’язок організаційної гнучкості та продуктивності підприємства проявляється у можливостях суб’єкта господарювання як пристосовуватися до трансформацій середовища, так і впливати на них чи їх спричиняти. У контексті сучасних глобальних тенденцій та технологічних інновацій ідеться про ймовірність різних залежностей між організаційною гнучкістю та продуктивністю підприємства, з метою вивчення яких необхідно, передусім, оцінити рівень продуктивності підприємства.
Ключові слова: організаційна гнучкість, продуктивність, загальний критерій продуктивності, локальні критерії продуктивності, комплексний показник продуктивності.

S. Komarynets
Lviv Polуtechnic National University

ORGANIZATIONAL FLEXIBILITY AND ENTERPRISE PERFORMANCE INTERCONNECTION

 Komarynets S., 2013

Organizational flexibility and enterprise performance interconnection is reflected in enterprise’s capabilities both to adapt and to affect environment’s transformations. In the context of current global trends and technological innovations different relationships between organizational flexibility and enterprise performance become possible. In order to study different relationships between organizational flexibility and enterprise performance, first, it is important to assess the level of enterprise performance.
Key words: organizational flexibility, performance, general criterion of performance, local criteria of performance, complex criterion of performance.

Кількість посилань 17

УДК 331.108.2(043.3)

Ю.М. Космина
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ РЕАЛІЯХ

© Космина Ю.М., 2013

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти аналізування факторів впливу на поведінку персоналу підприємства, обгрунтовується їх важливість у моделюванні ефективної організаційної поведінки. З огляду на важливість впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність організаційної поведінки, а також на управління поведінкою менеджерського персоналу, загалом, аналізуються шляхи мінімізації їхніх негативних наслідків.
У контексті впливу факторів характеризуються основні етапи стратегічного планування управління персоналом підприємства.
Проілюстровано та окреслено взаємозалежність пріоритетних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на організаційну структуру, а також розглянуто їх форми прояву за різних сценаріїв розвитку інноваційного управління пер¬соналом підприємства.
Ключові слова: аналізування факторів, поведінка персоналу, організаційна поведінка, організаційна ефективність, стратегічне планування.

Y. Kosmyna
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE PERSONNEL BEHAVIOR IN TODAY’S MARKET REALITIES

© Kosmyna Y., 2013

In this article, theoretical and practical aspects of analyzing influencing factors on enterprise personnel behavior is considered. Their significance in modelling effective organizational behavior is justified. Due to the crucial importance of external and internal factors impact on the effectiveness of organizational behavior and managerial personnel management in general, the main ways of minimizing their negative effects is analyzed.
The main stages of human resource management strategic planning is described in the context of their crucial impact.
The interpendence between the most important external and internal factors influencing organizational structure is illustrated and outlined. Their manifestations at different scenarios of the innovative human resource management development is examined.
Key words: factors analysis, personnel behavior, organizational behavior, organizational effectiveness, strategic planning.

Кількість посилань 9

УДК 330.341.1:332.1

В.Є. Крупін, Ю.Р. Злидник
Інститут регіональних досліджень НАН України

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: МЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ

© Крупін В.Є., Злидник Ю.Р., 2013

Розглянуто роль людського капіталу в процесах інноваційного розвитку сільських територій України. Виділено ментальні особливості наявного людського капіталу в контексті активізації інноваційної діяльності на сільських територіях, основні бар’єри на шляху впровадження інновацій та їхні характеристики. Обґрунтовано ключові риси ментальності сільського населення, необхідні для ефективного розвитку сільських територій на основі інновацій. Виокремлено сутність впливу освіти та інформаційних технологій на формування інноваційної ментальності людського капіталу сільських територій України.
Ключові слова: людський капітал, інновації, ментальність, сільські території, Україна.

V. Krupin, Ju. Zlydnyk
The National Academy of Sciences of Ukraine

HUMAN CAPITAL IN INNOVATIONAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE: MENTAL ASPECTS

© Krupin V., Zlydnyk Ju., 2013

The role of human capital in the processes of innovational development in rural areas of Ukraine is reviewed. The mental peculiarities of present human capital in the context of intensification of innovational activity in rural areas, main barriers on the way to innovations’ implementation, as well as their characteristics, are outlined. Key features of the mentality of the rural population, necessary for effective rural development based on innovations, are substantiated. The essence of education and the impact of information technologies on the formation of innovative mentality of human capital in rural areas of Ukraine are singled out.
Key words: human capital, innovation, mentality, rural areas, Ukraine.

Література – 11

УДК: 330.341.42

Г.Б. Крушніцька
Чернівецька філія
Міжрегіональної академії управління персоналом

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Крушніцька Г.Б., 2013

Розглянуто проблему недостатньої дослідженості категорії конкурентоспроможності людського капіталу; досліджується причина відсутності трактування конкурентоспроможності людського капіталу на рівні понятійно-категорійного апарата, яка, як вважається, полягає у тому, що основні конкурентні теорії і концепції людського капіталу належать до неокласичних теорій, а теорії постіндустріального суспільства – до неоінституціалізму – напряму, альтернативного неокласичному, звідси і різниця у методологічних підходах щодо дослідження.
Ключові слова: людський капітал, конкурентоспроможність людського капіталу, постіндустріальне суспільство, неокласичний підхід, неоінституціональний підхід.

G.B. Krushnitska,
Chernivtsi affiliate
Interregional Academy of Personnel Management

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE RESEARCH COMPETITIVENESS OF HUMAN CAPITAL IN THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

© Krushnitska G.B., 2013

The problem of inadequate study of the competitiveness of the category of human capital; investigate the cause of the lack of treatment of the competitiveness of human capital at the level of concepts and categories that are believed to be in the fact that the main competitive theory and the concept of human capital refers to the neoclassical theories, and theories of post-industrial society - a neo-institutionalism alternative to neo-classical - hence the difference in methodological approaches to the study.
Key words: human capital, competitive human capital, post-industrial society, the neoclassical approach, neo-institutional approach.

Кількість посилань 12

УДК (338.2+159.9) 075.8:621

О.Є. Кузьмін, О.О. Горячка
Національний університет “Львівська політехніка”

ОРГАНІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КРЕАТИВНИХ КОЛЕКТИВІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Кузьмін О.Є., Горячка О.О., 2013

Сформульовано теоретико-методичні засади з організування діяльності інновацій¬них креативних колективів на машинобудівних підприємствах. На підставі виконаних досліджень систематизовано організаційні форми функціонування інноваційних креативних колективів та охарактеризовано кожну з них. Запропоновано рекомендації щодо вибору найдієвіших форм інноваційних креативних колективів залежно від різноманітних чинників впливу.
Ключові слова: інноваційний креативний колектив, організування, організаційна форма, підрозділ, комітет, чинник, машинобудівне підприємство.

O.Ye. Kuzmin, O.O.Goryachka
Lviv Polytechnic National University

ORGANIZATION OF ACTIVITY OF INNOVATION CREATIVITY COLLECTIVES ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

© Kuzmin O.Ye., Goryachka O.O., 2013

In the article the theoretical-methodical principles are set forth from organization of activity of innovative creativity collectives on machine-building enterprises. On the basis of the executed researches the organizational forms of functioning of innovative creativity collectives are systematized and each is described of them. Recommendations are offered in relation to the choice of the most effective forms of innovative creativity collectives depending on the various factors of influence.
Key words: innovative creativity collective, organization, organizational form, subdivision, committee, factor, machine-building enterprises.

Література – 8

УДК: 339.13

Ю.В. Малиновський, Д.Р. Цьвок
Національний університет “Львівська політехніка”

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Малиновський Ю.В., Цьвок Д.Р., 2013

Розглянуто та узагальнено основну класифікацію видів, типів та форм проведення реструктуризації підприємств, як необхідної умови для підвищення рівня конкурентоспроможності. Запропоновано класифікацію заходів, щодо проведення реструктуризації згідно напрямку її здійснення. Проаналізовано основні фактори підвищення конкурентоспроможності підприємства, а також висвітлено взаємозв’язки між цими поняттями.
Ключові слова: реструктуризація, конкурентоспроможність, підприємство, класифікація, фактори.

Y. Malynovsky, D.Tsvok
Lviv Politechnic National University

RESTRUCTURING AS A METHOD OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

© Malynovsky Y., Tsvok D., 2013

Considered and generalize the basic classification of species, types and forms of restructuring enterprises to enhance their competitiveness. The classification of types of restructuring under the direction of its implementation. The basic factors of increase of competitiveness of enterprise are analysed, and also a chainlet is reflected between these concepts.
Key words: restructuring, competitiveness, enterprise classification factors.

Кількість посилань 14

УДК 330.11:330.131.7

В.М. Масюк
Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТОМ ТА СИСТЕМОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

© Масюк В.М.,2013

Розглянуто сутність системи економічної безпеки, антикризового управління та ризик-менеджменту підприємства. Проаналізовано існуючі підходи відомих вчених до трактування цих понять. Проведено їхнє порівняння на основі виділених мети, предмету, об’єктів, суб’єктів, стратегій, завдань та функцій. Встановлено взаємозв’язок між системою антикризового управлінням, ризик-менеджментом та системою економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: ризик-менеджмент, антикризове управління, система економічної безпеки, ризик, загроза, криза.

V.Masiuk
Lviv Politechnic National University

CORRELATION OF CRISIS MANAGEMENT WITH RISK MANAGEMENT AND THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

© Masiuk V., 2013

The article deals with the essence of the system of economic security, crisis management and risk management of the company. Existing approaches to the interpretation of well-known scientists of this concepts are analyzed. The comparison is conducted on the basis of the selected target, objects, subjects, strategies, tasks and functions. The connections between system of crisis management, risk management and system of economic security are established.
Key words: risk management, crisis management, the system of economic security, risk, threat, crisis.

Кількість посилань 13

Syndicate content