№ 849 (2016)

УДК 621.396
Р. І. Бак, П. О. Гуськов, О. А. Лаврів
Національний університет “Львівська політехніка”
ІМІТАЦІЙНА МАКРОМОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ АБОНЕНТІВ
У МЕРЕЖІ КОМІРКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
© Бак Р. І., Гуськов П. О., Лаврів О. А., 2017
Запропоновано імітаційну макромодель поведінки абонентів у мережі коміркового зв’язку, яка враховує її структуру, особливості переміщення абонентів та їхню активність, зокрема процес генерації запитів абонентськими терміналами. На вході моделі задають параметри коміркової структури, інтервал моделювання, параметри потоку або¬нентських викликів, кількість груп абонентів за швидкістю переміщення та макси¬мальну можливу швидкість переміщення абонентів. Результатами моделювання є сформована згідно із заданими правилами коміркова структура з базовими станціями, які розміщені в центрі шестикутних комірок, ємність мережі за викликами, згенеровані на інтервалі моделювання виклики абонентів, характеристика їх обслуговування та кількість необслужених викликів унаслідок перевантаження мережі з урахуванням особливостей переміщення абонентів.
Ключові слова: мережа коміркового зв’язку, переміщення абонентів, активність абонентів.

R. Bak, P. Huskov, O. Lavriv
Lviv Polytechnic National University
SIMULATION MACROMODEL OF SUBSCRIBER’S BEHAVIOR
IN CELLULAR COMMUNICATION NETWORK
© Bak R., Huskov P., Lavriv O., 2017
The paper proposes the simulation macro model of subscribers’ behavior in cellular communications network, considering its structure, peculiarities of the subscribers’ movement and their activity, including the requests generation process by subscribers’ terminals. Model input obtains the set of cellular structure parameters, simulation interval, parameters of the user’s requests flow, number or caller groups by moving speed and maximum possible speed of subscribers. The results of the simulation are: generated according to the set rules cellular structure of the base stations, which are located in the center of hexagonal cells, the capacity of the network in terms of calls, generated subscriber’s requests in the range of simulation interval, characteristics of their processing and the number of non-processed requests in the reason of network congestion considering the subscribers movement. The continuous hexagonal coverage of a given area with lowest possible ceiling and the maximal distances between neighboring base stations according with their cell ranges is received based on the proposed method of forming the cellular structure of mobile network received. It shows the number of base stations, their location. Based on subscriber’s movement simulation we define a set of coordinates of each subscriber location at any simulation step. These coordinates depict different scenarios of subscribers moving that consist of individual trajectories for each subscriber considering their personal speed and movement direction. The amount of required equipment to service the subscriber load entering the coverage zone may be calculated based on simulation results.
Key words: cell communication network, subscriber moving, subscriber activity.

Кількість посилань 12

УДК 621.382
Г. І. Барило, В. В. Вірт, Р. Л. Голяка, З. Ю.Готра
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних приладів
SPICE МОДЕЛЬ КВАДРАТУРНОГО СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІМПЕДАНСУ
© Барило Г. І., Вірт В. В., Голяка Р. Л., Готра З. Ю., 2017
Представлена задача SPICE моделювання вимірювальних перетворювачів імпедансу, на яких оснований широкий ряд мікроелектронних сенсорів імпедансної спектроскопії, зокрема, для Інтернету речей. Запропоновано SPICE модель та мето¬дику параметричного аналізу синхронних детекторів пристроїв імпедансної спектро¬скопії, основою якої є поєднання двох типів аналізу – AC analysis та Transient analysis. На основі AC аналізу отримують номінальні значення активної ReZ та реактивної ImZ складових імпедансу. Натомість, на основі Transient аналізу отримують значення цих складових з урахуванням фактичних параметрів сигналів та елементної бази вимірювального перетворювача. Поєднання AC та Transient аналізів з порівнянням їх результатів забезпечує можливість подальшої оптимізації та покращення параметрів схем вимірювальних перетворювачів імпедансу.
Ключові слова: сигнальний перетворювач, синхронний квадратурний детектор, імпедансна спектроскопія, SPICE моделі.

G. Barylo, V. Virt, R. Holyaka, Z. Hotra
Lviv Polytechnic National University

SPICE MODEL OF QUADRATURE SYNCHRONOUS DETECTORS FOR IMPEDANCE MEASURING TRANSDUCER
© Barylo G., Virt V., Holyaka R., Hotra Z., 2017
The task of impedance measurement transducers’ SPICE simulation is presented. Wide range of impedance spectroscopy microelectronic sensors, namely, for Internet of things, are based on such measurement transducers. One of the attractive aspect of impedance spectroscopy as a tool for investigating is the direct connection that often exists between the behavior of a real system and that of an idealized model circuit consisting of discrete electrical components. The paper describes the approach to Nyquist impedance plot calculation using SPICE models based on quadrature synchronous detectors. Based on AC analysis and Transient analysis combination a SPICE model and a technique for parametric analysis of impedance spectroscopy devices’ quadrature synchronous detectors are proposed. Nominal values of impedance, namely its real ReZ and imaginary ImZ parts, are calculating using the SPICE models AC analysis. On the contrary, caused by factual parameters of signals and transducer circuit components the factual real and imaginary parts values of impedances are calculating using the SPICE model Transient analysis. A signal of impedances real part is detecting and integrating inphase with driving wave, namely, the sinusoidal current wave through object to be measured, while a signal of imaginary part is detecting and integrating with /2 phase shift. Both of AC and Transient analysis combination and its data comparison is the key solution to further optimization and parameters improvement of impedance measurement transducer circuits.
Key words: signal transducer, quadrature synchronous detector, impedance spectroscopy, SPICE model.
Кількість посилань 12

УДК 621.398
В. М. Безрук, В. О. Власова, Ю. В. Скорик,
Ю. М. Колтун, А. І. Костромицький
Харківський національний університет радіоелектроніки

ВИБІР АЛГОРИТМУ САМООРГАНІЗАЦІЇ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ МЕТОДОМ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

© Безрук В. М., Власова В. О., Скорик Ю. В., Колтун Ю. М., Костромицький А. І., 2016

Проведено оцінювання різних алгоритмів самоорганізації бездротових сенсорних мереж (БСМ). Досліджено особливості вибору переважного алгоритму самоорганізації сенсорної мережі методом аналізу ієрархій. За результатами порівняльного аналізу алгоритмів на основі суджень експертів методом аналізу ієрархій вибрано енергоефективний алгоритм самоорганізації БСМ. Цей алгоритм застосовує схему оплати, використовуючи потужність передавання як медіатор, досягаючи тим самим високої продуктивності.
Ключові слова: сенсорна мережа, самоорганізація, критерій вибору, енерго¬ефективність, метод аналізу ієрархій, експерт.

V. Bezruk, V. Vlasova, U. Skorik, U. Koltun, A. Kostromitsky
Kharkiv National University of Radio Electronics
SELECT ALGORITHM OF SELF-ORGANIZING WIRELESS SENSOR NETWORK BY THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
© Bezruk V., Vlasova V., Skorik U., Koltun U., Kostromitsky A., 2016
In wireless sensor networks (WSN) is important task of self-organization networks. There are many different algorithms for self-organization of such networks. This choice determines the relevance of pre-emptive self-algorithm network with the additional information obtained from experts. In the article features practical application of the analytic hierarchy process to select a preferred algorithm for self-organization in wireless sensor networks.
A comparative analysis of the characteristics of existing algorithms in sensor networks self. The maximum value vector components priorities selected preferred algorithm WSN self – Payment scheme algorithm. This self-algorithm, which uses payment scheme using transmission power as mediator, thus achieving a global high performance.
Thus, as a result of the research shows that the option to select a preferred self-organization WSN algorithm can be used the analytic hierarchy that gives the opportunity to build a formalized procedure for the use and handling of judgments of experts to form the equivalent of a criterion benefits.
Key words: sensor network, self-organization, selection criteria, energy efficiency,
the analytic hierarchy process, expert.

Кількість посилань 11

УДК 621.372
А. П. Бондарєв, С. І. Алтунін
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОГРАМНО-АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОГО ПРИСТРОЮ ФАЗОВОГО АВТОМАТИЧНОГО ПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ
© Бондарєв А. П., Алтунін С. І., 2016
Описано створену програмно-апаратну реалізацію цифрового пристрою фазового автоматичного підстроювання частоти (ЦФАПЧ). Досліджено процес схоплення частоти гармонічного коливання. Наведено графіки ключових сигналів пристрою ЦФАПЧ і здійснено їх порівняння з результатами дослідження імітаційної моделі ЦФАПЧ.
Ключові слова: програмно-апаратна реалізація, ЦФАПЧ.

A. Bondariev, S. Altunin
Lviv Polytechnic National University

FIRMWARE IMPLEMENTATION
OF DIGITAL PHASE-LOCKED LOOP
© Bondariev A., Altunin S., 2016
This article is devoted to the creation of a firmware implementation of the digital phase-locked loop (DPLL). DPLLs are more perspective than analog PLLs in terms of reliability and technical characteristics. Moreover, DPLLs potentially have better noise immunity than analog ones.
Advantage of the firmware implementation of the DPLL is its flexibility in configuration. So, the creation of such implementation gives a possibility to speed up further investigation of DPLL noise immunity.
The article describes the block diagram of the DPLL and explains its principle of operation. Furthermore, this article presents mathematical models of all building blocks of the DPLL, including their transfer functions and difference equations. In addition, there are deducted the formulas for digital filter coefficients on the basis of a location of poles and zeros of the DPLL transfer function.
The block diagram of hardware part of the DPLL implementation is also presented. It is built on STM microcontroller and a PC (personal computer), which is connected to it in order to collect data during an operation of the DPLL. The algorithm of software part of the DPLL implementation is depicted in this paper as well.
In order to prove an ability of work of created firmware implementation the frequency acquisition process of harmonic oscillation is investigated. The paper shows diagrams of DPLL key signals. Experimental results were collected and compared with investigation results of existing simulation model of this DPLL. Their comparison demonstrates full accordance of experimental (firmware) and simulation models of the DPLL.
Key words: firmware implementation, DPLL.

Кількість посилань 6

УДК 621.372
А. П. Бондарєв, І. П. Максимів, Т. А. Максимюк
Національний унтіверситет “Львівська політехніка”

МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ HQPSK СИГНАЛІВ
© Бондарєв А. П., Максимів І. П., Максимюк Т. А., 2016
Показано можливість зростання енергетичної ефективності систем коміркового зв’язку за рахунок зменшення порогового відношення сигнал/шум за заданої частоти появи бітової помилки, з використанням особливого типу квадратурної фазової модуляції (HQPSK) і модифікованого фазового детектора. Обидва методи мають і переваги, і недоліки. Комбінація цих двох методів теоретично може зменшити їх недоліки, роблячи їх вигіднішими, ніж наявні методи.
Ключові слова: HQPSK, енергетична ефективність, спектральна ефективність, фазовий детектор, відношення сигнал/шум, Matlab Simulink.

A. Bondariev, I. Maksymiv, T. Maksymyuk
Lviv Polytechnic National University

METHOD FOR INCREASING THE ENERGY
EFFICIENCY OF HQPSK SIGNALS
© Bondariev A., Maksymiv I., Maksymyuk T., 2016
With the development of cellular communications, the different problems of effective spectrum utilization to provide a high quality of service for large number of mobile users have been emerged. For the last years the development of wireless communications became a large scale, inducing developers of radiotechnic devices to find new solutions to the problem of effective utilization of the allocated spectrum and effective power maintenance. Many types of spectral-efficient modulation of radio signals and new protocols that enable efficient distribution of network traffic have been proposed so far. One of the key parameters that are used for channel efficiency estimation is signal-to-noise ratio (SNR): the higher SNR results in lower bit-error rate and vice versa. Dependence between bit-error rate and signal-to-noise ratio is the key characteristic of the communication channel and optimization of this characteristic is an important task for communication networks.
This paper shows the possibility of reducing the signal-to-noise ratio while maintaining the required bit-error rate by using specific type of quadrature phase shift keying (HQPSK) complemented by modified phase detector. Both methods have their advantages and disadvantages. The combination of these two methods can theoretically reduce their cons while effectively exploiting their advantages.
The feature of the first method lies in power saving approach, providing the use of only one quadrature component during signal modulation, while the second quadrature component is coded using additional frequency subcarriers.
The second method allows detection of quadrature signals at high noise power condition. This benefit is achieved by implementation of specific narrowband filters into phase detector.
Key words: HQPSK, power efficiency, spectrum efficient, phase detector, signal-to-noise ratio, Matlab Simulink.

Кількість посилань 8

УДК 004.9
О. А. Бурий, Н. А. Андрущак, О. М. Яремко, С. Б. Убізський
Національний університет “Львівська політехніка”
ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРІЇ ЛІНІЙНОГО
ЕЛЕКТРООПТИЧНОГО ЕФЕКТУ В КРИСТАЛАХ LiNbO3:MgO
© Бурий О. А., Андрущак Н. А., Яремко О. М., Убізський С. Б., 2017
За методом екстремальних поверхонь визначено глобальний максимум лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO. Показано, що максимально досяжні наведені значення зміни оптичного шляху для звичайної та незвичайної хвиль становлять 119 та 277 пм/В для довжини хвилі 632.8 нм та кімнатної температури, а глобальний максимум за різницею ходу для хвиль ортогональної поляризації становить 269 пм/В. Ці величини перевищують у ~1.5; 1.7 та 2.3 разу відповідні значення ефекту на прямих зрізах цих кристалів.
Ключові слова: електрооптичний ефект, оптимізація геометрії, глобальний макси¬мум, кристал LiNbO3:MgO, екстремальні поверхні.

О. Buryy, N. Andrushchak, O. Yaremko, S. Ubizskii
Lviv Polytechnic National University

GEOMETRY OPTIMIZATION OF LINEAR
ELECTRO-OPTIC EFFECT IN LiNbO3:MgO CRYSTALS

© Buryy О., Andrushchak N., Yaremko O., Ubizskii S., 2016

The global maxima of linear electro-optic effect are determined for LiNbO3:MgO crystal by extreme surfaces method. As it is shown, the maximal achievable values of the reduced optical pathlength changes for the ordinary and extraordinary waves are equal to 119 and 277 pm/V correspondingly for the wavelength of 632.8 nm and room temperature whereas the global maximum of the path difference between the orthogonally polarized waves is equal to 269 pm/V. These maxima are 1.5, 1.7 and 2.3 times higher than the corresponding values for the direct cuts of these crystals.
Key words: electro-optic effect, geometry optimization, global maximum, LiNbO3:MgO, extreme surfaces.

Кількість посилань 21

УДК 004.932.2
А. П. Гривачевський, І. Н. Прудиус
Національний університет “Львівська політехніка”
АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ
РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ ПІД ЧАС ВІДЕОМОНІТОРИНГУ
© Гривачевський А. П., Прудиус І. Н., 2017
На основі аналізу наявних методів виявлення рухомих об’єктів запропоновано адаптивний до дестабілізувальних факторів алгоритм виявлення, що ґрунтується на паралельному використанні двох методів: методу віднімання фону та методу міжкадрової різниці, а також представлено результати його моделювання. Статистична оцінка параметрів, що виконується в процесі навчання алгоритму, дозволяє використовувати цей алгоритм без налаштування його параметрів практично з будь-якою відеокамерою незалежно від рівня її власних шумів. У результаті роботи запропонованого алгоритму досягається ефективне виділення рухомих об’єктів у їх природних кольорах без малоінформативного фону. Використання цього алгоритму, наприклад, в системах відеоспостереження, дасть змогу спростити сприйняття інформації та зменшити психологічне навантаження оператора.
Ключові слова: відеомоніторинг, виявлення рухомих об’єктів, віднімання фону, міжкадрова різниця, морфологічна фільтрація.

A. Hryvachevskyi, I. Prudyus
Lviv Polytechnic National University
ADAPTIVE ALGORITHM OF MOVING OBJECTS DETECTION
IN VIDEO MONITORING
© Hryvachevskyi A., Prudyus I., 2017
The paper based on the analysis of existing methods of detecting moving objects offer combined detection algorithm that adapts to such destabilizing factors as: the noise of the equipment (photoelectron matrix converter, amplifier, analog-to-digital converter), change lighting scenes, change the background. The essence of the proposed algorithm is used two parallel detection methods: the method of background subtraction and frame difference method, which allows the algorithm to work effectively in cases of dynamic background. Statistical evaluation of parameters of the model background, which is performed in the process of learning algorithm for each pixel of the video frame in order to determine the optimal threshold binarization algorithm enables this without setting its parameters with just about any camera, regardless of the level of intrinsic noise eyo, which each camera is different. To increase the efficiency of detection of moving objects in the final stage of the algorithm is filtered binary mask by applying morphological operations to remove wrongly marked pixels and combining pixel marked correctly in the objects. The results of the simulation of information processing in the system of video monitoring of mobile objects on a real video signal. As a result of the proposed algorithm is achieved by efficient allocation of moving objects in their natural colors without uninformative background. Using this algorithm, for example, in video surveillance systems, will significantly reduce the amount of data that will be stored in the video archive and will simplify the perception of information by the operator and reduce its psychological burden. The results of the algorithm in the future can be used for high-level analysis of mobile objects, in particular, identifying objects and determining their trajectories.
Key words: video monitoring, moving object detection, background subtraction, frame difference, morphological filtering.
Кількість посилань 5

УДК 621.391
П. О. Гуськов, А. С. Цуркан, О. М. Шпур, Б. А. Бугиль, М. М. Климаш
Національний університет “Львівська політехніка”
МОДЕЛЬ МЕРЕЖІ РАДІОДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДУ АДАПТИВНОГО ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
© Гуськов П. О., Цуркан А. С., Шпур О. М., Бугиль Б. А., Климаш М. М., 2016
Запропоновано метод адаптивного структурного синтезу мережі радіодоступу. Цей метод призначений для побудови мережі радіодоступу з використанням принципів детермінованої та стохастичної геометрії. Використовуючи засоби імітаційного моделювання, розроблено модель гетерогенної мережі, яка залежно від просторової локалізації та розподілу абонентського навантаження формує структуру мережі радіодоступу. Отримано залежності пропускної здатності, системної спектральної ефективності та розподілу навантаження по кожному структурному елементу мережі.
Ключові слова: 5G, мережа радіодоступу, малі комірки.

P. Huskov, A. Tsurkan, O. Shpur, B. Buhyl, М. Klymash
Lviv Polytechnic National University
RADIO ACCESS NETWORK MODEL
WITH ADAPTIVE STRUCTURE SYNTHESIS
© Huskov P., Tsurkan A., Shpur O., Buhyl B., Klymash М., 2017
Constantly increasing demand by mobile devices for higher data rates and new multimedia services support creates unprecedented challenges for future fifth generation (5G) mobile networks: 1000 times higher system capacity, up to 100 times higher peak user data rates and 10 times lower energy efficiency of today’s 4G networks.
This stipulates changes of modern radio access networks (RAN). Existing deterministic approaches for RAN deployment and analysis that are used for optimal resource allocation are not compatible with future multitier heterogeneous networks, especially because of the fixed cells’ radius restrictions and the impossibility to respond to non-uniform load conditions.
According to mentioned requirements, reasonable deployment expenditures and consistent quality of experience assurance small cells occur the most reasonable solution. In comparison to macrocells, low-cost small cells offer a significant capacity gain due to spatial reuse of spectrum.
This paper presents the new approach for small cells deployment based on adaptive RAN structure synthesis method that generates the base stations on/off switching patterns and serves users by appropriate RAN entities according to current load distribution and network conditions. We consider three-tier Heterogeneous network where we integrate macro-, femto- and picocells.
A method for services differentiation between RAN structural entities on different layers that support traffic aggregation is proposed. We developed simulation model that reflects the functioning of a RAN in real time and displays dependences of the network capacity, system spectral efficiency and load distribution on each RAN structural entity.
The main advantages of proposed approach are flexibility, adaptability to non-uniform spatially distributed traffic and energy efficiency. The results show that with a slight decrease in the average throughput per UE (2–4 %) was observed the gain in energy consumption, by reducing the number of active elements in RAN structure by 30–40 %.
Future activities to this work involve assessing the network structure on the number of handovers, the development of intelligent frequency planning methods and the evaluation of backhaul capacity on overall performance in case of small cells deployment.
Key words: 5G, RAN, small cells.

Кількість посилань 9

УДК 621.372.83
Й. А. Захарія
Національний університет “Львівська політехніка”
ДО ПИТАННЯ ПРО ОПТИМІЗАЦІЮ ВУЗЛА З’ЄДНАННЯ
ЛІНІЯ–ХВИЛЕВІД З ПРОВІДНИКОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ ЗБУДЖУВАЧА
© Захарія Й. А., 2016
Дослідження ґрунтується на методі синтезу вузла з’єднання лінія/хвилевід. За допомогою аналізу отримано залежності ширини смуги робочих хвиль вузла з’єднання від хвильового опору коаксіальної лінії для окремих значень вхідного імпедансу вузла на виході лінії. Відповідні криві мають максимуми для певних значень хвильового опору лінії. За змінного вхідного імпедансу можна встановити найбільше значення ширини смуги вузла з’єднання серед згаданих її максимумів. Такі криві дають змогу встановити оптимальні значення хвильового опору лінії, а також перевірити опти¬мальність структури вузла з’єднання.
Ключові слова: з’єднання, лінія–хвилевід.

Y. Zakharia
Lviv Polytechnic National University
THE QUESTION OF LINE-WAVEGUIDE JUNCTION WITH CONDUCTING EXCITER ELEMENT OPTIMIZATION
© Zakharia Y. A, 2016
The given paper is based on the line/waveguide junction synthesis algorithm. The recommended there calculation expressions satisfy the loss free and tuning conditions for junction unit. The corresponding calculation formulas are deduced by oriented signal-flow graph method., and to the synthesis of loss free threeport with tuning reactance are used. Thus at the given middle wavelength the reflection from the junction ports are absent. For synthesis of junction unit by the algorithm mentioned above are necessary: 1) line wave resistance,
2) input impedance value at the line output port. The last quantity can be calculated by electrodynamic methods but with some difficulties.
The input impedance is dependent on the longitudinal current distribution the exciter (vibrator) conductor, and current distribution on perimeter of that conductor cross section. It is possible to find the mentioned above distributions using the current approximation by wavelet functions. Spectral analysis method permits to find only the longitudinal distribution. Multifilament exciter structure modeling gives the unadequace mistakes. Input impedance calculation includes also the influence of exciter feed and his top load (vibrator exciter). It is a problem for such complex analysis, and result (input impedance) we get in numerical form. The experimentally measured quantity of input impedance can be used. for next junction synthesis.
As synthesis result we get the value of tuning reactance and wavelength band of junction unit. But the found quantities are not optimum, that’s is why they can’t supply the maximal possible wavelength band for the given junction unit.
The dependence of wavelength band from line wave resistance for given input impedance is presented in the paper graphically. That figure indicates the sharp influence of input resistance, and separately input reactance, on the junction wavelength-band width. Maximum of that band width arise at low value for negative input reactance. close to the critical quantity, when loss free condition can not be provided. For greater input reactance maximum of junction wave band width is almost independent from line wave resistance. Such the corresponding line wave resistance is to be realized. Enlargement of junction wave band width is possible by usage of tuning reactance with corresponding frequency characteristic, or analogous exciter structure.
The input impedance value depends on the junction unit structure. Therefore above mentioned graphical figure includes the dependence on this structure. (Numerical quantity of input impedance carries that information). Thus the graphical chart can provide guidance for line wave resistance choosing, or junction unit structure choosing.
It is to emphasize, that the mentioned above conclusions are valid for arbitrary waveguide, and various exciter structure.
Key words: line/waveguide junction.

Кількість посилань 8

УДК 621.391
М. В. Кайдан
Національний університет “Львівська політехніка”
ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ АКУСТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ В ОПТИЧНІЙ ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ
3D-АНАЛІЗУ КОЕФІЦІЄНТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ
© Кайдан М. В., 2016
Досліджено коефіцієнт електромеханічного зв’язку. Описано модель дослідження 3D-аналізу просторової анізотропії акустичних параметрів. Подано алгоритм побудови вказівної поверхні коефіцієнта електромеханічного зв’язку на основі рівнянь Гріна–Крістофеля. Вперше побудовано вказівні поверхні коефіцієнта електромеханічного зв’язку. Визначено максимальні значення для побудованих поверхонь. Для поперечної поляризації визначено напрямки, які дають змогу на 3 % енергоефективніше вико¬ристовувати п’єзоперетворювачі на основі кристалів LiNbO3. Показана необхідність подальшого проведення досліджень просторового розподілу коефіцієнта електро¬механічного зв’язку.
Ключові слова: коефіцієнт електромеханічного зв’язку, вказівна поверхня, поля¬ризація акустичної хвилі, енергоефективність.

M. Kaidan
Lviv Polytechnic National University
DETERMINATION OF ENERGY EFFICIENCY ACOUSTIC DEVICES
IN THE OPTICAL TRANSPORT NETWORK USING
3D-ANALYSIS OF ELECTROMECHANICAL COUPLING
© Kaidan M., 2016
In this paper we investigate electromechanical coupling coefficient. We show the investigation importance of spatial distribution coefficient of electromechanical coupling. This parameter characterizes the energy efficiency of piezoelectric transducer that in turn affects the acousto-optic devices in optical transport networks. We present basic definitions and types of electromechanical coupling coefficient. We also show the formula for determining the coefficient of electromechanical coupling that facilitates study of the spatial distribution of this coefficient.
We present a research model of spatial anisotropy for acoustic parameters and prospose an algorithm for constructing the indicative surface of electromechanical coupling coefficients for a particular direction of the radius vector. The radius vector coincides with the direction of acoustic waves propagtion by using the equation Green-Christoffel.
We show the adequacy of the results by analyzing previous studies conducted on the plane X2X3 in LiNbO3 crystals. The indicative surface coefficients of electromechanical coupling have been constructed for the first time. This surfaces have been analyzed and maximum values have been defined. The indicative surfaces of electromechanical coupling coefficients do not exhibit a totally rotational symmetry with the axis of infinity order, what appears to be also consistent with the German’s theorem. According to the principle of Curie-Neumann, the indicative surface is invariant here with respect to the symmetry operations of the point group 3m that describe the symmetry of the crystal structure of LiNbO3 crystals.
The directions of efficient use of LiNbO3 crystal for acoustic device were determined. For transverse polarization directions of efficient 3 % utilization of piezoelectric transducer crystals LiNbO3 were determined. For longitudinal polarization the directions that could improve energy efficiency of acoustic devices were not found.
We stress that further studies of the spatial distribution coefficient of electromechanical coupling to other piezoelectric materials should be conducted. We have concluded that the values of the sample orientation are different from the direction of the main planes of the sample and symmetry planes.
Key words: electromechanical coupling, the indicative surface, polarization of acoustic wave, energy efficiency.

Кількість посилань 20

УДК 621.391
М. В. Кайдан, В. С. Андрущак, С. С. Думич, В. З. Пашкевич
Національний університет “Львівська політехніка”
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ
ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ OLS
© Кайдан М. В., Андрущак В. С., Думич С. С., Пашкевич В. З., 2016
Викладено основні принципи роботи транспортної технології OLS. Особливу увагу зосереджено на двох режимах передавання даних – коли корисне навантаження передається з пакетом-заголовком (міткою) у спільних або різних оптичних каналах. Досліджено основні проблеми розвитку технології OLS і встановлено, що одним із вузьких місць цієї технології є використання оптичних буферів. Крім того, існують проблеми визначення розміру транспортного модуля технології OLS, синхронізації транспортного модуля і мітки, архітектури проміжного вузла такої оптичної транспортної мережі.
Ключові слова: оптична транспортна мережа, OLS, режими передавання даних, оптична мітка, оптичний комутатор, якість обслуговування.

M. Kaidan, V. Andrushchak, S. Dumych, V. Pashkevych
Lviv Polytechnic National University

THE STUDY OF DEPLOYMENT BASICS
OF OLS-BASED BACKHAUL NETWORKS
© Kaidan M., Andrushchak V., Dumych S., Pashkevych V., 2016
Unified network platform to support voice, data and multimedia applications is attractive for optical level. Optical packet switching (OPS) provides a platform where the only transport data unit for all type of traffic will be package. On the other hand, quality of service (QoS), class of service (CoS) and the type of service (ToS) required for the future of the Internet more elaborated and more powerful control plane. Optical switching labels (OLS) supports OPS, optical flow switching (OFS) and optical burst switching (OBS) with full interoperability of QoS, CoS and ToS.
In paper presented basic principles of the technology OLS where attention was focused on the rules of processing optical labels. Described in detail the principles of data transmission in optical transport networks with technology OLS, namely data transmission modes where the payload with label are transmitted in common and different optical channels. Investigated bottlenecks of each mode of data transmission, where established that one such place is the using of optical buffers in intermediate nodes. Presented the simplified structure of the intermediate node for optical transport network technology OLS.
Particular attention in the modes of data transmission was focused the rules of transfer labels between boundary nodes, calculation time between payload and label, data processing at intermediate nodes and the implementation of optical switching. Considered data transfer mode where unnecessary use of optical buffers.
Special attention is focused on the existing problems of technology OLS, such as determining the size of the transport data unit, content and size of the packet-header (label), the high cost of accurate optical buffers, absence of algorithms for accurate synchronization label and transport data unit, design architecture intermediate node and optical switch.
Key words: optical transport network, OLS, data transfer modes, optical label, optical switch, quality of service.
Кількість посилань 6

М. І. Кирик
Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ
КОНТЕНТОМ У МЕРЕЖАХ CDN
© Кирик М. І., 2016
Розглянуто концепції мережі доставки контенту (CDN) та балансування на¬вантаження. Основне завдання мережі (CDN) – забезпечення якісної доставки інфор¬мації кінцевому користувачу. Запропоновано архітектуру для вибору опти¬мального маршруту і сервера для оброблення запитів користувачів на основі цільової функції. Основними критеріями цільової функції вибрано час затримки, навантаження на сервер роздавання контенту і ймовірність втрати пакетів.
У роботі проведено експериментальне дослідження відеоконтенту в мережі CDN. Представлено графічні залежності інтенсивності трафіку, який надходить на сервери досліджуваної мережі. Побудовано залежності часу затримки та джитера від інтенсивності надходження даних на кешуючі сервери за різних значень інтенсивності обслуговування. Розглянуто основні методи балансування навантаження, яке дасть змогу раціонально розподілити навантаження між сереверами мережі.
Ключові слова: мережа доставки контенту (CDN), балансування навантаження, якість обслуговування, час затримки, джитер, цільова функція.

M. Kyryk
Lviv Polytechnic National University

STUDY OF THE LOAD MANAGEMENT MECHANISMS
IN CONTENT DELIVERY NETWORKS
© Kyryk M., 2017
Concept content delivery network (CDN) system and load balancing mechanisms were considered in this paper. The main task of the CND network - providing the qualitative information delivery to the end user. Content Delivery Network (CDN) – is a geographically distributed network, that contains a number of content servers and routers. As a rule, it consists of a main node (Origin), and caching nodes (Edges) – points of presence, which can be located in various parts of the world. All content are stored and updated on the Origin server. The main advantages of the CDN are the next:
 increasing the content delivery speed;
 reducing the load on the Origin server;
 reducing the load on the primary server.
We propose architecture, for select the optimum route and server for a user request, based on the objective functions. The main criterions of the objective function were taken delay time, server load and probability of packet lost. All user requests are sent to the nearest or lowest-load server to quicken the response.
As part of this paper experimental research video content in CDN network was conducted. The main attention was focused on the primary server to broadcast video content and one of Edge servers. The intensity of the packets flow to Origin server and Edge server were presented. With the increasing load on the Edge server, server resources increase is needed. The load balancing technology can ensure that the user request points to the nearest edge server with minimum load in the network, so that network content is efficiently distributed. Load balancing system performs the following tasks: monitoring of servers and network equipment; choosing the server that will respond to the client’s request; traffic control between client and server.
Dependencies delay time of the intensity receipt of user requests on a Edge server was presented. As we can see from the presented dependencies, delay time and jitter increases with the intensity of the input stream. Load balancing mechanism will allow more efficiently redirect user requests to the Edge servers. This makes it possible to provide services of better quality, ie less latency and jitter, which is critical for real-time services.
Key words: сontent delivery network, load balancing, QoS, delay time, jitter, objective function.

Кількість посилань 10

УДК 621.3
М. І. Кирик, В. Б. Янишин, М. В. Піцик
Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У КОГНІТИВНИХ РАДІОМЕРЕЖАХ
© Кирик М. І., Янишин В. Б., Піцик М. В., 2016
Розглянуто методи спектральної мобільності для когнітивного радіо, що дають змогу когнітивним користувачам перемикатися в частотні канали, які простоюють у цей момент. Проаналізовано процес передавання обслуговування спектра для проактивного і реактивного методів спектральної мобільності. Запропоновано алго¬ритми початку нової передачі й проактивної передачі обслуговування спектра, на основі критерію прогнозування стану каналу із використанням статистичних параметрів та зібраної статистичної інформації використання каналу. Для проведення симуляції створено аналітичну модель системи когнітивного радіо і визначено залежність пропускної спроможності та ймовірності виникнення колізії когнітивної мережі відносно завантаженості первинної мережі.
Ключові слова: когнітивне радіо, спектральна мобільність, проактивна передача обслуговування спектра, реактивна передача обслуговування спектра.

M. Kyryk, V. Yanyshyn, M. Pitsyk
Lviv Polytechnic National University

SPECTRUM MOBILITY TECHNIQUES PERFORMANCE
EVALUATION FOR COGNITIVE RADIO
© Kyryk M., Yanyshyn V., Pitsyk M., 2016
In this paper considered spectrum mobility techniques for cognitive radio that based on spectrum sensing. The technology of cognitive radio allows the secondary unlicensed cognitive users to use the spectrum when it is not occupied by the primary users. Due to the randomness of the appearance of primary users, disruptions to both licensed and unlicensed communications are difficult to prevent, so may lead to a low capacity of both licensed and unlicensed communications. Whenever a primary user wants to use a channel which is occupied by a cognitive user, the cognitive user should start a proactive spectrum handoff to another channel and vacate the selected channel before the primary user utilizes it. In the proposed framework, channel switching policies and a proactive spectrum handoff protocol are proposed to let cognitive users use a channel before a primary user occupy it to avoid unwanted interference. Network coordination techniques for cognitive users are also included into the spectrum handoff protocol design to realize channel collision. Moreover, a distributed channel selection method to exclude collisions among cognitive users in a multi-user spectrum handoff scenario is proposed.
The simulation model works accordingly to the next scheme. First compared the capacity of proposed proactive spectrum handoff scheme with the reactive spectrum handoff approach. In the reactive spectrum handoff approach, secondary users transmit a packet without predicting the availability of the current channel at the moment when a frame ends. Capacity is not very obvious when both SU and PU traffic are light differences between the proactive spectrum handoff scheme and the reactive spectrum handoff scheme. However, when the cognitive user and primary user packets intensity are high, the proactive spectrum handoff scheme outperforms the reactive scheme in terms of 25 % higher capacity. Next compared collision rate of proposed proactive spectrum handoff scheme with the reactive spectrum handoff approach. Proactive spectrum handoff always shows better performance than reactive spectrum handoff in terms of highest capacity and lower collision rate.
Key words: cognitive radio, spectrum mobility, proactive spectrum handoff, reactive spectrum handoff.

Кількість посилань 16

УДК 621.391
М. М. Климаш, І. В. Демидов, Мохамед Мехді Ель Хатрі, Ю. Л. Дещинський
Національний університет “Львівська політехніка”
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПНОСТІ
У ХМАРНИХ СЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ
© Климаш М. М., Демидов І. В., Мохамед Мехді Ель Хатрі, Дещинський Ю. Л., 2017
Наведено результати числового моделювання сервісної доступності хмарних сервісних систем для різних їх конфігурацій, характеристик трафіку та режимів роботи, а також проведено оцінювання ефективності застосування запропонованого методу підвищення показників доступності вузлів хмарної платформи.
Ключові слова: SDP, структурно-функціональний синтез, хмарні обчислення, розподілені сервісно-орієнтовані платформи.

M. Klymash, I. Demydov, Mohamed Mehdi El Hatri, Yu. Deshchynskiy
Lviv Polytechnic National University
THE INVESTIGATION OF THE AVAILABILITY
AT CLOUD SERVICE SYSTEMS
© Klymash M., Demydov I., Mohamed Mehdi El Hatri, Deshchynskiy Yu., 2017
This paper is devoted to the numerical investigation of the availability at cloud service systems. In this paper criteria and constraints calculations were performed and obtained results were analyzed for synthesis purposes of distributed service platforms based on the cloud service-oriented architecture such as availability and system performance index variations by defined set of the main parameters. The method of synthesis has been numerically generalized considering the type of service workload in statistical form by Hurst parameter application for each integrated service that requires implementation within the service delivery platform, which is synthesized by structural matching of virtual machines using combination of elementary servicing components up to functionality into a best-of-breed solution. As a result of restrictions from Amdahl’s Law the necessity of cloud-networks clustering was shown, which makes it possible to break the complex dynamic network into separate segments that simplifies access to the resources of virtual machines and, in general, to the "clouds" and respectively simplifies complex topological structure, enhancing the overall system performance. In overall, proposed approaches and obtained results numerically justifying and algorithmically describing the process of structural and functional synthesis of efficient distributed service platforms, which under process of their configuring and exploitation provides an opportunity to act on the dynamic environment in terms of comprehensive services range and nomadic users’ workload pulsing. It was also proved that using proposed approach and algorithm promotes us to determine structural-topological changes operatively in dynamics. It allows improving workload balancing in the servicing nodes, avoiding the proximity of workflows and components of complex services to structural irregularities. The whole spatial workflow distribution on the servicing network is optimized and smoothed in accordance with operatively determined workload and structural features. Cloud system service node’s availability is improved. Prospective usage of proposed algorithm is looking effectively within distance-vector routing protocols (such as BGP) and, in particular at hyperbolic virtual coordinates mapping, where hyper-aggregation of the flows on the edges of Poincare disk’s irregularities is observed.
Key words: SDP, structural-functional synthesis, cloud computing, cloud service delivery platform, distributed service platforms.

Кількість посилань 21

УДК 629.735.064 5:621.39 (075.8)
К. С. Козелкова1, Я. И. Торошанко1, Л. А. Харлай2
1Государственный университет телекоммуникаций,
2Киевский колледж связи

УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ ДАННЫХ
В ЦИФРОВЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ С РАЗНОРОДНЫМ ТРАФИКОМ

© Козелкова К. С., Торошанко Я. І., Харлай Л. О., 2017

Розроблено модифікований метод адаптивного формування потоків даних і налаштування системи управління з прямим та зворотним зв’язком за результатами поточних вимірювань швидкості заповнення буфера формувача. Проаналізовано математичні моделі телекомунікаційної мережі нового покоління, зокрема моделей самоподібного трафіку. Подано рекомендації щодо вибору параметрів формувача і системи управління залежно від інтенсивності потоків даних і зростання інтенсивності, статистичним опис структури мережі.
Ключові слова: адаптивна система, швидкість заповнення буфера, формування і регулювання трафіку, маркерне відро, багатошвидкісний формувач.

K. Kozelkova1, Ya. Toroshanko1, L. Kharlai2
1State University of Telecommunications,
2Kiev college of communication

DATA FLOWS CONTROL IN DIGITAL TELECOMMUNICATION NETWORKS WITH HETEROGENEOUS TRAFFIC

© Kozelkova K., Toroshanko Ya., Kharlai L.,2017

The modified method of the adaptive forming of data flows and method of tuning of the control system with a direct feedback through current measurements of speed of shaper buffer filling is presented. The mathematical models of telecommunication new generation network, including models of self-similar traffic, are analysed. Simple and effective procedure of forming of the traffic is offered. Simulation results showed that it is possible to limit frequency of the generator marker to such value, when all of input data will be got, and then passed without losses and repeated transmissions. Influence of relative frequency of the generator markers is short enough and diminishes quickly. The congestion drop is arrived after insignificant time, therefore vibrations of loading are comparative small. Variations of the norm time-out are enough smooth because of time average of the complete rotation on the the supervision іnterval. With the increase of change time of rotation as a result a time-out grows quickly. The recommendations regarding the choice of parameters of shapers and control system by them are developed (including necessary order and time parameters of control system, structure of shapers, measuring devices of parameters of packets etc.) depending on intensity of data flows, and intensity growth, statistical descriptions and network structure are given. Research of characteristic properties of process forming of stream is conducted, with taking in consideration the choice of parameters and structure of control system by the multi-rate shaper of traffic with non-linearly variations parameters of load windows.
Key words: adaptive system, buffer filling speed, traffic policing and shaping, token bucket, multi-rate forming).
Кількість посилань 9

Р. П. Кришталь, О. А. Лаврів, З. М. Хархаліс
Національний університет “Львівська політехніка”
УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ПОВНОГО ГРУПОВОГО РОЗСИЛАННЯ У СИСТЕМАХ ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ З РОЗПОДІЛЕНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ
© Кришталь Р. П., Лаврів О. А., Хархаліс З. М., 2017
Поступове зміщення від індивідуальних до спільних платформ надання сервісів формує нові завдання, пов’язані з їх належним функціонуванням. У роботі здійснено моделювання та проведено дослідження роботи методу повного впорядкованого групового розсилання. Наведено основи побудови логічних годинників. У результаті аналізу виявлено, що наявна реалізація методу не придатна для процесів з non-FIFO чергами подій, тобто не здатна адекватно функціонувати в сучасних умовах високих інтенсивностей надходження запитів на обслуговування. За результатами проведеного аналізу запропоновано удоско¬налений метод повного впорядкованого групового розсилання, здійснено моделювання його роботи та показано, що запропоновані зміни дають змогу знизити імовірність відмови в сучасних розподілених системах надання сервісів.
Ключові слова: розподілена система, платформа надання сервісів, повна групова розсилка.

R. Kryshtal, O. Lavriv, Z. Kharkhalis
Lviv Polytechnic National University
IMPROVING OF TOTALLY ORDERED MULTICAST ALGORITHM
FOR DISTRIBUTED ARCHITECTURE DATA PROCESSING SYSTEMS
© Kryshtal R., Lavriv O., Kharkhalis Z., 2017
The gradual shift from individual to shared service delivery platforms brings distributed service delivery systems to the forefront and the problems associated with their proper functioning. Performance of totally ordered multicasting method was modeled and studied in this paper. The analysis revealed that current realization of the method is not suitable for processing non-FIFO-queue events, thus is not able to function adequately in modern high-intensity flow of service requests. Accordingly, improved method is proposed. The block diagram of this method is depicted in the paper. The simulation process is specified. Performance of modified totally ordered multicasting method was modeled according to this process and it is shown that proposed changes allow decreasing of failure rate in modern distributed service delivery systems. The paper shows the use of totally ordered multicasting method in real systems is complicated by the fact that it only works well in the channel FIFO. Because of this disadvantage, we propose improved method of totally ordered multicasting, which enables the synchronization process to survive, even if the message of sender process is lost. The improvement is to limit the waiting time for a response from all the processes addressed. This is to reduce the probability of failure of the process. However, the signaling information amount increases that circulates in the data network.
Key words: distributed system, service delivery platform, totally ordered multicast.

Кількість посилань 7

УДК 621.319.7.011.7
В. Г. Кудря
Одеський національний політехнічний університет

ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЇ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ
© Кудря В. Г., 2017
Запропоновано методи поліпшення якості аналізу електронних пристроїв. Вико¬ристання елементів теорії електромагнітного поля та теорії електричних кіл у межах системного дослідження дало змогу об’єднати схемотехнічне та конструктивно-технологічне проектування електронних систем та їх компонентів. Для ілюстрації запропонованого підходу вибрана схема підсилювача. Представлена модель відтворює конструктивні особливості друкованої плати у вигляді електродинамічних параметрів конструкції. Параметри моделі аналізуються в межах квазістаціонарного наближення електромагнітних взаємовпливів міжкомпонентних з’єднань провідникових структур. Застосування принципу аналогії сферопаралельних та площинно-паралельних полів дозволило визначити потоки вектора електричної індукції як різниці скалярних потенціалів, тобто без застосування числового інтегрування по поверхнях провідників міжкомпонентних з’єднань, що значно зменшує обчислювальну складність. Запро¬понована модель встановлює алгоритмічний зв’язок конструкцій друкованих плат з системними: часовими, частотними, завадостійкими та іншими схемотехнічними характеристиками об’єкта проектування
Ключові слова: міжкомпонентні з’єднання, МЕМС, НЕМС, електромагнітна завада, високочастотний підсилювач.

V. Kudrya
Odessa National Polytechnic University

REFLECTION THE MORPHOLOGY IMPACT
ON THE CHARACTERISTICS OF ELECTRONIC DEVICES
© Kudrya V., 2017
The article suggests methods for improving the quality of analysis of electronic devices. Using the electromagnetic field theory and the theory of electrical circuits within the system allowed to combine research and schematic structural and technological design of electronic systems and their components. To illustrate the proposed approach chosen amplifier circuit. The model reproduces the design features of the PCB in the form of electromagnetic design parameters. Parameters of the model are analyzed under quasistationary approximation electromagnetic interferences between component connections conductor structures. Application of the principle of analogy between spherical and planar parallel field allowed to determine the flow of electric displacement field as scalar potential difference, that is, without the use of numerical integration on the surface of conductors between component connections, which greatly simplifies the computational complexity. The model establishes a relationship algorithmic designs PCB with the system: time; frequency; noiseimmunity circuit and other features of the design.
Key words: interconnection, MEMS, NEMS, electromagnetic disturbance, high frequency, amplifier.

Кількість посилань 8

УДК 621.396.4
А. О. Кузик
Національний університет “Львівська політехніка”

СПЕКТРАЛЬНИЙ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СИГНАЛІВ
З НЕПЕРЕРВНОЮ ТА ДИСКРЕТНОЮ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ
© Кузик А. О., 2017
Складні сигнали застосовують, як правило, для розв’язання задач забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, стабільної та ефективної їхньої роботи в умовах інтенсивної дії активних та пасивних завад. Використання складних сигналів з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ), зокрема, забезпечує високу роздільну здатність як за дальністю, так і за швидкістю, а також дає змогу істотно підвищити інформативність радіосистем.
Застосування у сучасних модуляторах та формувачах швидкодіючих АЦП, методів прямого цифрового синтезу, а також методів прямої цифрової модуляції надає прак¬тично необмежені можливості формувати будь-які види модуляції.
З метою модернізації та дослідження можливості реалізації сучасних цифрових технологій запропоновано застосування різновиду дискретного сигналу із стрибко¬подібною зміною частоти. В роботі наведено результати порівняльного аналізу спек¬тральних та кореляційних властивостей складних сигналів на базі лінійної неперервної та дискретної частотної модуляції.
Ключові слова: складні сигнали, лінійна частотна модуляція, дискретна частотна модуляція, автокореляція.

A. Kuzyk
Lviv Polytechnic National University
SPECTRAL AND CORRELATION ANALYSIS OF SIGNALS WITH CONTINUOUS AND DISCRETE FREQUENCY MODULATION
© Kuzyk A., 2017
Complex signals are used typically for solving electromagnetic compatibility of radio electronic devices, stable and efficient in their work under intense action of active and passive noise. Using complex signals with linear frequency modulation (LFM), in particular, provides higher resolution than the range and the speed, and can significantly improve information radio.
The high-speed ADC application of modern modulators and signal generators methods of direct digital synthesis and direct digital modulation techniques are provides virtually unlimited possibilities to form any type of modulation.
In order to modernize and study the possibility of modern digital technology offered the use of a variety of discrete signal with frequency stepping. The paper presents the results of a comparative analysis of spectral and correlation properties of complex signals based on continuous and discrete linear frequency modulation.
The above calculation shows that a possible compromise between size and structure ambiguity peaks of the signal. Using of discrete frequency modulation (DFM) signal in systems at conditions of passive noise can improve the quality performance of such systems.
Key words: complex signals, linear frequency modulation, discrete frequency modulation, autocorrelation.
Кількість посилань 16

УДК 621.37
С. В. Маньковський, Е. Й. Маньковська
Національний університет “Львівська політехніка”

СИМВОЛЬНА МОДЕЛЬ КВАДРАТУРНОГО ДЕТЕКТОРА
© Маньковський С. В., Маньковська Е. Й., 2017
Запропоновано символьну модель квадратурного детектора. В запропонованій моделі вихідний сигнал представляється у вигляді матриці, яка містить параметри частотних складових вихідного сигналу, зокрема частоту, амплітуду та фазу. Запропонована модель корисна для розв’язання задач аналізу, оптимізації та синтезу.
Ключові слова: символьна модель, модель квадратурного детектора.

S. Mankovskyy, E. Mankovska
Lviv Polytechnic National University

QUADRATURE DETECTOR SYMBOLIC MODEL
© Mankovskyy S., Mankovska E., 2017
Quadrature detectors (QD) are widely used in a radioelectronic devices as alternative to the synchronous detectors. There are many applications where there is necessary to measure the amplitude of input signal with specified frequency, but unknown or variable phase. For such cases the quadrature detectors are often used. The key advantage of quadrature detectors is that output signal is invariant to the phase of the input signal.
This paper is devoted to the symbolic model of the quadrature detector. The output signal is represented as a matrix contains the parameters of this signal frequency components (frequencies, amplitudes and phases). Proposed model is useful for analysis, optimization and statistical problems.
Proposed symbolic model of quadrature detector allows to obtain symbolic model once per given quadrature detector architecture and use this model many times for solving a lot of engineering problems like optimization or statistical analysis. The symbolic model can be used for quick output signal calculation. To do this the corresponding numerical values should be substituted instead of symbolic parameters.
The restriction of proposed model is that it allows to build the symbolic model in the frequency domain for all blocks of quadrature detector except SQRT block. But this model allows easily calculate SQRT output signal in time domain. To do this the matrix representation of SQRT input signal is converted to the time domain signal according to the given in paper equation and square root can be easily calculated.
The drawback of proposed model is that the case of complicated input signal, which contains a lot of frequency components, causes to the symbolic model complexity increase due the order of matrix model increase proportionally to the number of frequency components in the input signal.
Key words: symbolic model, quadrature detector model.

Кількість посилань 4

УДК 004.02; 004.032.
Я. Матвійчук
Національний університет “Львівська політехніка”
СИНТЕЗ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ЗА ВІДОМОЮ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
© Матвійчук Я., 2017
Показано обчислення коефіцієнтів передавальної функції лінійної системи із зосе¬редженими постійними параметрами, що відтворює задану амплітудно-частотну характеристику, двома методами. Застосовано перетворення Гільберта для розрахунку фазо-частотної характеристики з мінімальною фазою. Методи порівняно на конк¬ретному прикладі. Всі розрахунки виконано в системі MATLAB.
Ключові слова: передавальна функція, амплітудно-частотна характеристика, перетворення Гільберта.

Y. Matviychuk
Lviv Polytechniс National University

TRANSFER FUNCTION SYNTHESIS
FROM THE KNOWN FREQUENCY RESPONSE
© Matviychuk Y., 2017
The calculation of the coefficients of linear system transfer function with the lumped constant parameters which corresponds to the preset frequency response is present.
Calculation of the transfer function on a given frequency response is the optimization problem. Direct solution has multiextremal nonlinear optimization.
Hilbert transform is applied to calculate the minimum-phase phase response. Therefore, the optimization problem of calculating the coefficients of the transfer function has complex goal function with some restrictions.
An example of the synthesis transfer function of the order seven for a given frequency response of real parametric amplifier is present. We obtain repeatability of the frequency response of less than 3 %.
All calculations is made in the system MATLAB.
Key words: transfer function, frequency response, Hilbert transform.

Кількість посилань 2

УДК 620.179.14: 621.317.42
В. О. Нічога1, І. Н. Прудиус1, І. В. Сторож1, В. Г. Сторож1, Л. В. Ващишин2, П. Б. Дуб1
1Національний університет “Львівська політехніка”
2Фізико-механічний інститут Національної академії наук України

МАГНІТОДИНАМІЧНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ І НАПРЯМИ ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЇ
© Нічога В. О., Прудиус І. Н., Сторож І. В., Сторож В. Г., Ващишин Л. В., Дуб П. Б., 2017
Розглянуто напрями модернізації інформаційно-діагностичної системи, якою обладнаний Львівський магнітний вагон-дефектоскоп № 442. Для діагностики залізничної колії застосовано магнітодинамічний метод, який має переваги над ультраз¬вуковим методом, що сьогодні дуже широко використовується. Магнітодинамічний метод поширений у Великобританії, Ірані, США та в пострадянських країнах.
На думку авторів статті, у вагоні-дефектоскопі повинна бути повністю замінена намагнічувальна система, тобто замість громіздкої та енерговитратної електро¬намагнічувальної системи потрібно встановити намагнічувальну систему на основі сучасних потужних постійних магнітів. Однокомпонентна приймальна система на основі інтегральних індукційних сенсорів повинна бути замінена трикомпонентною багатоканальною системою на основі точкових сенсорів Холла. Необхідно розробити нову апаратно-програмну частину нової діагностичної системи збирання, передавання та аналізу дефектоскопічної інформації.
Модернізація Львівського магнітного вагона-дефектоскопа особливо актуальна, оскільки його часто експлуатують в умовах гористої місцевості з крутими поворотами, де спостерігається швидке і суттєве зношення внутрішніх робочих сторін рейок. Ультразву¬кові методи діагностики тут не працюють через утрату акустичного контакту з рейкою.
Ключові слова: вагон-дефектоскоп, магнітодинамічний метод, дефекти рейок, індукційний сенсор, компоненти поля, інтегральний сенсор, сенсор Холла.

V. Nichoha1, I. Prudyus1, І. Storozh1, V. Storozh1, L. Vashchyshyn2, P. Dub1
1Lviv Polytechnic National University
2Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE MAGNETIC FLUX LEAKAGE METHOD OF RAILWAY TRACK DIAGNOSTICS AND WAYS OF IT MODERNIZATION
© Nichoha V., Prudyus I., Storozh I., Storozh V., Vashchyshyn L., Dub P., 2017
Ways of modernization of the information-diagnostics system with which the Lviv magnetic inspection carriage No442 is equipped are considered in the article. The Magnetic Flux Leakage Method (MFLM), that has some advantages over widely used now ultrasonic method, is applied there for rail diagnostics. The Magnetic Flux Leakage Method is used in Great Britain, Iran, USA and the countries of the former USSR.
According to authors’ opinion the inspection carriage magnetizing system must be changed totally, that is to say a magnetizing system on the base of modern powerful permanent magnets must be installed instead of the cumbersome and energy expensive electromagnet magnetizing system.
The one-component receiving system on the base of induction sensors must be replaced by the three-component multichannel system on the base of the Hall point sensors.
A new hardware and software parts of the new diagnostics system of collection, transmission and analysis of non-destructive testing information must be elaborated.
It must be noticed that modernization of the Lviv magnetic inspection carriage is an especially actually problem because it functions in many cases in conditions of mountainous area with steep turns where quick and essential wear of the inner working sides of the rails is observed. Ultrasonic methods of diagnostics cannot function here because of loss of acoustic contacts with the rail.
Small high effective multicomponent sensors that can reliably record rail defect magnetic field perturbances in any weather conditions are needed for design of component and multichannel information-diagnostics system for magnetic non-destructive testing which applies inspection carriages.
As a result of theoretical and experimental investigations new two- and three-component sensors are proposed. There are point frame and local ferromagnetic sensors with limited weight and dimensions among them. They guarantee higher sensitivity than now used inspection carriage sensors.
Technique of rail sensors calibration and sensitivity testing is proposed. Such technique has not been used until now.
Point sensors on the basis of the Hall effect, which will be used for elaborating matrix multichannel component rail sensors, were proposed; they were investigated and tested on the specially designed stand.
Key words: inspection carriage, magnetic flux leakage method, rail defects, induction sensor, field components, integral sensor, Hall sensor.

Кількість посилань 32

УДК 621.316.7
Б. О. Павлов, М. В. Мелень, Ф. Б. Павлов
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛОГОВА ФАПЧ ЯК СХЕМОТЕХНІЧНА ОСНОВА
ЧМ РАДІОПРИЙМАЧІВ
 Павлов Б. О., Мелень М. В., Павлов Ф. Б., 2016
Використання пристроїв фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) як демо¬дулятора сигналів з частотною модуляцією (ЧМ) дає змогу понизити поріг завадостійкості ЧМ радіоприймачів.
Розглядаються характеристики і схемотехніка ЧМ демодуляторів, виконаних на основі аналогового пристрою ФАПЧ: діодних і транзисторного фазових детекторів, фільтрів нижніх частот, керованих напругою гетеродинів.
Ключові слова: ФАПЧ, петля фазового автопідстроювання, частотний демодуля-тор, ЧМ радіоприймач.

B. Pavlov, M. Melen, F. Pavlov
Lviv Polytechnic National University

ANALOGUE PLL AS CIRCUIT BASIS OF FM RADIO RECEIVERS
 Pavlov B., Melen М., Pavlov F., 2016
Demodulators of broadband frequency modulated (FM) signals are characterized by noise immunity threshold – the phenomenon of rapid deterioration of signal-to-noise ratio on its output with the slight deterioration of this ratio on its input.
The classic elements of the block diagram of FM signals receiving devices are the amplitude limiter and frequency detector, where the last one is practically implemented by transforming frequency modulation into phase modulation and phase modulation into amplitude modulation. But nowadays there are many other methods of receiving and demodulating of FM signals that provide greater noise immunity. These known noise immune systems with revers control are described by differential equations, which is a particular case of phase-locked loop (PLL) device equations, or are driven to them. The optimum filter to track the frequency that is slowly changing, is the PLL system with second-order proportional-integrating filter. This conclusion is approved by the theory of optimal linear filtering.
With minor interference and relatively small signal jitter comparatively to own generator frequency accept that working area of phase detector characteristics is linear, and transfer ratio coefficient in a locked loop is defined by a formula known from the theory of linear reverse connection. The final results of the calculation of amplitude-phase-frequency characteristics of PLL device are listed in the normalized parameters as frequency hodograph.
In the practical implementation of the PLL its parameters adequacy must be checked by calculations. Such verification performed at frequencies with maximum transfer rate is equal to 1 and 0,7.
The presence of parasitic frequency dependent elements in a reverse locked loop circuit results in the deterioration of the real system functioning. Since one of the noise immunity characteristics of the device is its noise band, the requirement of slight increase of this band was adopted as the noise immunity criterion in circuit with real elements comparing to theoretical model.
The bridge phase detectors with diodes, with diodes and additional resistors, and parametric phase detectors with transistors are considered. For these circuit schemes, input and output resistors, transfer coefficients ant thermal currency instability were defined. Further the low-pass filters schemes, that have minimal phase shift at high frequencies and contribute to the stability conditions are considered. Also circuit voltage controlled oscillator for LC and RC-elements by their frequency generation and temperature stability are analyzed.
Key words: phase locked loop, frequency demodulator, FM radio reciver.

Кількість посилань 6

УДК 004.9
О. Б. Павловська, Л. О. Василечко
Національний університет “Львівська політехніка”

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ЗМІШАНИХ ФЕРИТІВ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho)
© Павловська О. Б., Василечко Л. О., 2017
У роботі досліджено фазовий склад та кристалічну структуру нових змішаних феритів рідкісноземельних елементів Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho), отриманих методом твердофазного синтезу. Встановлено, що всі синтезовані зразки мають ромбічну структуру перовськіту типу GdFeO3. Структурні параметри змішаних феритів РЗЕ, отримані повнопрофільним методом Рітвельда, добре узгоджуються з даними для “чистих” сполук PrFeO3 та RFeO3, що вказує на можливість утворення безперервних твердих розчинів Pr1-xRxFeO3 у системах PrFeO3 – RFeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho).
Ключові слова: ферити РЗЕ, перовськіт, порошкова дифракція, кристалічна структура, тверді розчини.

O. Pavlovska, L. Vasylechko,
Lviv Polytechnic National University
CRYSTAL STRUCRURE OF THE MIXED RARE EARTH FERRITES
Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho)

© Pavlovska O., Vasulechko L., 2017

The work deals with the study of the phase composition and crystal structure of new mixed ferrites Pr0,5R0,5FeO3 (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho) obtained by solid state reactions technique. It was established that all samples synthesized adopt orthorhombic perovskite structure isotypic with GdFeO3. Unit cell dimensions and atomic coordinates of the mixed rare earth ferrites derived by full profile Rietveld refinement technique agree well with the data of the “pure” PrFeO3 and RFeO3 compounds, thus proving formation of continuous solid solutions Pr1-xRxFeO3 in the PrFeO3 –RFeO3 systems (R = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho).
Key words: rare-earth ferrites, perovskite, powder diffraction, crustal structure, solid solutions.

Кількість посилань 8

УДК 004.716
В. В. Пасічник1, В. В. Савчук 1, О. І. Єгорова 2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
2Мукачівський державний університет
МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВІГАЦІЇ КОРИСТУВАЧА В ПРИМІЩЕННЯХ
ЗІ СКЛАДНОЮ ПРОСТОРОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
© Пасічник В. В., Савчук В. В., Єгорова О. І., 2017
Розглянуто методи навігації користувача в просторово складно організованих приміщеннях, якими є замки, музеї, галереї тощо. Мета статті – розроблення алгоритму позиціонування користувача системою “Мобільний інформаційний асистент туриста” (МІАТ) у середині просторово складноорганізованих приміщень. В результаті проведеного дослідження розроблено алгоритм позиціонування користувача в просторі системою МІАТ на основі технології Wi-Fi.
Ключові слова: техніки позиціонування, навігація у приміщенні, МІАТ, Wi-Fi позиціонування, туризм, інформаційні технології в галузі туризму, е-туризм.

V. Pasichnyk1, V. Savchuk1, O. Yegorova 2
1Lviv Polytechnic National University,
2Mukachevo State University
MOBILE INFORMATION TECHNOLOGIES OF NAVIGATION
OF A USER IN COMPLEX INDOOR ENVIRONMENT
© Pasichnyk V., Savchuk V., Yegorova I., 2017
The article depicts the indoors positioning technology and user mobile positioning devices. It describes the possibilities of computer technology of indoors positioning of the device when navigating the user through the territory of tourist sites, which are castles, museums, galleries and architectural monuments. Popular positioning technology, which is a GPS (Global Positioning System) is not fully operating in indoor environment and buildings. The most popular alternative information technologies of positioning in a confined spaces are now the Wi-Fi, iGPS, RFID, NFC and technology, based on the relevant processing of visual images. The article shows the analyze of methods of Wi-Fi positioning, their advantages and disadvantages in the context of use in different types of indoor environment. The article shows the defined prototype of technologies of positioning and navigation of tourists which the authors propose to use in the creation of intellectual problem-oriented system “Mobile information assistant of the tourist” (MIAT). The algorithm of positioning of the mobile devices (smartphone, tablet) in a complex tourist sites is presented in the article. The algorithms is based on Wi-Fi triangulation and fingerprints and uses COST231 multi-wall model for user device positioning.
Key words: positioning techniques, indoor navigation, MIAT, Wi-Fi positioning, triangulation, tourism, tourism information technology, e-tourism.

Кількість посилань 11

УДК 621.372.852.2
І. Н. Прудиус, В. І. Оборжицький, В. Г. Сторож
Національний університет “Львівська політехніка”
МЕТОД РОЗРОБЛЕННЯ ДВОЧАСТОТНИХ МІКРОХВИЛЬОВИХ ДИСКРЕТНИХ ФАЗООБЕРТАЧІВ З ВІДМІННИМИ ФАЗОВИМИ ЗСУВАМИ У СМУГАХ ЧАСТОТ
© Прудиус І. Н., Оборжицький В. І., Сторож В. Г., 2017
Запропоновано метод розрахунку електричних параметрів дискретних фазообертачів на комутованих каналах з двома робочими смугами частот і з різними в смугах значеннями різницевого фазового зсуву – дискрету фази. Метод ґрунтується на розробленні перемикачів з узгодженням і розв’язкою у двох робочих смугах і на заміні частотнозалежними еквівалентними ланками відрізків ліній у каналах, параметри яких відповідають відмінним у смугах частот фазовим дискретам. Наведено результати розрахунків і моделювання двоканального перемикача та фазообертачів з дискретами фази 450/450 і 450/900 на частотах 2,4/5,2 ГГц та 450/–450 на частотах 0,95/2,15 ГГц.
Ключові слова: мікрохвильовий дискретний фазообертач, двосмуговий фазо¬обертач, комутовані канали, довільний зсув фази.

I. Prudyus, V. Oborzhytskyy, V. Storozh,
Lviv Polytechnic National University
DESIGN METHOD OF DUAL-FREQUENCY MICROWAVE PHASE SHIFTERS WITH DISTINCT PHASE SHIFTS IN FREQUENCY BANDS
© Prudyus І., Oborzhytskyy V., Storozh V., 2017
This paper is devoted to design method of dual-band phase shifters, which can execute the assigned to them functions in operating bands for example of two different telecommunication standards. In the circuit of phase shifter, where the differential phase shift is provided by the switching of channels of passing the signal the parameters of switching elements do not determine this shift unlike the other well-known circuits. However in case of bad matching and isolation of switches the frequency bands are narrowed, the losses and imbalance of amplitudes in two states are grown. The dual-frequency matching and isolation are reached in the SPMT switch by means of impedance transformers which can be located on the input of switch before branching, or in channels after the switching elements before outputs. The methods of calculation of such dual-frequency transformers based on the asymmetrical one-stub circuit and the symmetrical two-stub circuit, and also the methods of calculation of circuits which are needed for realization of reactance with the appropriate values at two operating frequencies is offered. The calculation and simulation of the SPDT switch for use as a part of the phase shifter with operating frequencies of 2,4/5,2 GHz was executed by these methods. For obtaining of arbitrary difference phase shift at two frequencies the replacement of line segments in channels of phase shifter by the dual-frequency equivalent circuits is carried out. The method of calculation of such P-type circuit for replacement of a segment with different values of characteristic impedance and electrical length at operating frequencies is offered. The offered approach was investigated on examples of calculation and simulation of the dual-frequency phase shifters with identical 450/450 and distinct 450/900 differential phase shifts at operating frequencies 2,4/5,2 GHz and with shifts 450/–450 at frequencies 0,95/2,15 GHz.
Key words: microwave phase shifters, dual-band phase shifters, switchable paths, arbitrary phase shift.

Кількість посилань 10

УДК 621.397.13
А. В. Регуш
Національний університет “Львівська політехніка”
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХИБОК СУМІЩЕННЯ СТЕРЕОПАРИ РАСТРІВ
© Регуш А. В., 2016
Проаналізовано похибки суміщення стереопари растрів, які виникають за рахунок геометричних та нелінійних спотворень окремих растрів. Розглянуто сумарну похибку місцеположення елементів суміщених растрів за рахунок цих спотворень.
Ключові слова: суміщення стереопари растрів, геометричні похибки, нелінійні похибки.

A. Rehush
Lviv Polytechnic National University
STUDY OF ERRORS OF COMBINED STEREO RASTERS
© Rehush A., 2016
Stereo television scanning optical microscope (STSOM) – is a microscope, its operating principle is based on using as the light source cathode ray tubes (CRT). Using STSOM which provide three-dimensional perception of the image investigated object (IO), significantly expands descriptiveness and as a result speed and quality of conducting research.
For forming the stereoscopic image in STSOM is used stereo pair united in the plane of IO two rasters. There are following variants of forming stereo pair of rasters: with two CRT and with one CRT. The two rasters are combined in the plane of IO by using: lens which axis are located parallel or at an angle and lens which axis are parallel and are shifted relative to the center. The choice of a variant depends on the geometric distortion of stereo pair of rasters which affect on precision of forming stereoscopic image of IO. At combining of stereo pair arise a distortion which make obstacle in perception of stereo effect and might lead to his loss.
One of the important parameters of any stereo system is its number of plans by depth which is determined by distance between two points of rasters for the left and right eye which can be distinguish. Minimal relative error of any element location of first scanning raster in relation to the corresponding element of the second scanning raster of stereo pair of rasters depends on the number of plans by depth and. Total error of location determined by errors at the expense of geometrical distortions of rasters, nonlinear distortions of rasters, unequal dimensions of scanning rasters, offset of a one rasters of stereo pair with regard to the second raster and rotation one rasters of stereo pair with regard to the second raster.
Analysis of errors that arise by combining two rasters was conducted. By combining two rasters centers of rasters are combined and errors their respective points are added. By combining two rasters with identical distortions horizontal error or vertical error will remain such for one raster, as combined raster elements will be shifted by the same amount, stereo effect will be not lost. The biggest error will be at the combining rasters with distortion “barrel” in one raster and distortion “pillow” in the second raster.
The total error of geometrical distortion at every point of scanning rasters will be determined by the square root of the sum of squared errors horizontally and vertically. By using two CRTs total error will be the biggest at the edges of the raster and will fall to zero as it approaches to the center of the raster. By using one CRT total error of geometrical distortion is biggest with the combining rasters with distortions such as: trapeze – trapeze, trapeze – parallelogram and parallelogram – parallelogram.
The analysis of errors by nonlinear distortions of raster were conducted. The biggest error is the combination of one edge of rasters. The smallest nonlinearity error is the combining in the deflection zone which corresponds to the time 0,6 line period.
Key words: combining stereo pair of raster, geometric errors, nonlinear errors.

Кількість посилань 10

УДК 621.3.018.1
Ю. М. Романишин, С. Р. Петрицька
Національний університет “Львівська політехніка”

РЯДИ ВОЛЬТЕРРИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ХОДЖКІНА–ХАКСЛІ
ТА ФІТЦХ’Ю–НАГУМО НЕЙРОНА

© Романишин Ю. М., Петрицька С. Р., 2016

Розглянуто представлення моделей Ходжкіна–Хакслі та ФітцХ’ю–Нагумо нейрона рядами Вольтерри та особливості обчислення ядер Вольтерри для цих моделей. Отримано системи лінійних алгебраїчних рівнянь для спектрів ядер Вольтерри та їх розв’язки. Для реалізації оберненого перетворення Фур’є використано пакет прикладних програм Symbolic Math Toolbox системи MATLAB. Наведено графіки модуля спектра та ядра першого порядку ряду Вольтерри для обох моделей нейрона.
Ключові слова: нейрон, модель Ходжкіна–Хакслі, модель ФітцХ’ю–Нагумо, ряд Вольтерри, спектр.

Y. Romanyshyn, S. Petrytska
Lviv Polytechnic National University

VOLTERRA SERIES FOR HODGKIN-HUXLEY
AND FITZHUGH-NAGUMO NEURON MODELS

© Romanyshyn Y., Petrytska S., 2016

The peculiarity of Volterra series use as to comparison with classical models of nonlinear dynamical systems in the form of nonlinear differential equations is that Volterra series directly evaluates output signal of the system by multidimensional convolution of input signal. Kernels of Volterra series can be considered as generalization of impulse response of linear systems to nonlinear ones. The choice of certain components of Volterra series enables to take into account nonlinear peculiarities of different orders.
The representation of Hodgkin-Huxley and FitzHugh-Nagumo models of neuron by Volterra series and features of calculation of Volterra kernels for these neuron models are considered. The systems of nonlinear differential equations of the first order in the form of Cauchy of Hodgkin-Huxley and FitzHugh-Nagumo neuron models with continuous analytical functions at the right side of equations give the possibility to reduce the problem of determination Volterra kernels to solving of algebraic equations systems, which are represented in analytical form. For the determination of Volterra kernels the conversion into frequency domain by integral Fourier transform is used.
For the Hodgkin-Huxley model the multiple Maclaurin series expansions of the functions at the right side of system of differential equations are used, for the FitzHugh-Nagumo model the expressions at the right side of equations are polynomial.
The systems of four (for Hodgkin-Huxley model) and two (for FitzHugh-Nagumo model) linear algebraic equations for spectra of Volterra kernels and their solutions are obtained. Symbolic Math Toolbox of MATLAB system for inverse Fourier transforms is used. Diagrams of spectrum module and first order kernel of Volterra series are given for both neuron models.
Constructed Volterra series models can be used for research of dynamic properties of neural networks with Hodgkin-Huxley and FitzHugh-Nagumo models of neuron using.
Key words: neuron, Hodgkin-Huxley model, FitzHugh-Nagumo model, Volterra series, spectrum.
Кількість посилань 10

УДК 004.7
М. А. Скулиш, А. А. Заставенко
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У МЕРЕЖІ 5G
© Скулиш М. А., Заставенко А. А., 2017
Розглянуто проблеми функціонування систем забезпечення якості у мережах п’ятого покоління. Розроблено метод контролю якості передавання відеопотоків у мережах п’ятого покоління на основі технології Smart Grid, який враховує вимоги до якості передавання відео у телекомунікаційному середовищі та використовує досяг¬нення у процесі контролю якості передавання цифрового телебачення.
Ключові слова: мережі 5G, розподілені обчислення, Smart Grid, віртуалізація ресурсів, мережі радіодоступу, оцінка якості відеопотоку.

M. Skulysh, A. Zastavenko
National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute”
THE METHOD OF QUALITY CONTROL OF PROCESSING INFORMATION FLOWS IN 5G NETWORK
© Skulysh М., Zastavenko А., 2017
The problems of functioning of quality assurance systems in the 5th generation mobile networks are discussed. The method of quality control of transmission of video streams in the 5th generation networks based Smart Grid, which takes into account the quality requirements for video transmission in the telecommunications environment and uses advances in process quality control transmission of digital television is presented.
Key words: 5th generation networks, distributed computing, Smart Grid, virtualisation of resources, Radio Access Network, video quality assessment.

Кількість посилань 10

УДК 621.396.2

К. П. Сторчак, А. О. Макаренко, Г. О. Гринкевич, В. І. Примаченко
Державний університет телекомунікацій, м. Київ

АЛГОРИТМ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
БАГАТОАНТЕННОГО КАНАЛУ З ЗАВАДАМИ

© Сторчак К. П., Макаренко А. О., Гринкевич Г. О., Примаченко В. І., 2016

Викладено матеріали проведених досліджень методів математичного моделювання сучасних систем широкосмугового безпроводового доступу. Наведено опис роботи розробленого алгоритму програмної реалізації багатоантенного каналу. Відмінною рисою цього алгоритму є врахування під час цифрової обробки сигналів кореляційних властивостей багатоантенного каналу зв’язку.
Ключові слова: безпроводове широкосмугове передавання даних, математичне моделювання, MIMO-канал, OFDM, алгоритм.

C. Storchak, A. Makarenko, G. Hrynkevych, V. Primachenko
State University of Telecommunications, Kyiv

ALGORITHM PROGRAM REALIZATION
MULTI-ANTENNA CHANNEL WITH NOISE

© Storchak C., Makarenko A., Hrynkevych G., Primachenko V., 2016

The research findings in the sphere of mathematical modeling of modern broadband wireless access have been revealed in the article. Detailed description of algorithm program realized in multi-antenna channel has been provided. The distinctive feature of this algorithm is taking into account the digital signal processing correlation properties of multi-antenna channel.
It is obvious that no country can do without broadband infrastructure. The infrastructure includes broadband digital backbone of modern information economy. Today broadband infrastructure is essential to any modern economy, which plays the same role as water, transport or energy networks.
Everything mentioned above more than ever is important for broadband wireless technologies of data transmission (BWDT). The network operated by varieties of protocol IEEE 802.11 is the most common among BWDT The most promising directions are increasing network capacity (standard 802.11ad) and development of protocol IEEE 802.11s standard IEEE 802.11, known as mesh-network.
A necessary condition for successful development of complex technical systems for any purpose is the development and widespread adoption of software designing methods by using mathematical modeling.
In the simulation environment of the software the simulation model circuit has input, output and processing blocks. Nowadays, BWDT system built according to the standards of 3GPP LTE, IEEE 802.11, and others are rapidly developing. Orthogonal frequency division multiplexing method (OFDM) combines these standards. With the growth of speed of BWDT there is substantial need for development of the Multiple Input Multiple Output (MIMO) method.
Based on the model of MIMO-channel program the algorithm of MIMO-channel is realized.
While using the algorithm I have obtained the graph of comparing circuit noise immunity of data transmission and range of the signal at the output OFDM-modulator and demodulator at the entrance, after the action on the signal attenuation and interference with the distribution of the communication channel.
Key words: broadband wireless data transmission, mathematical modeling, MIMO-channel, OFDM, algorithm.

Кількість посилань 17

Syndicate content