№ 859 (2016)

UDC 004.9

L. Chyrun1, L. Chyrun2, V. Vysotska2
Lviv Polytechnic National University
1Computer-Aided Design Department
2Information Systems and Networks Department

ONLINE NEWSPAPER CONTENT ANALYSIS
BASED SEO TECHNOLOGIES

© Chyrun L., Chyrun L., Vysotska V., 2016

The conceptual model of the system has been developed and incoming and outgoing data has been defined. To analyze site content the following methods have been used: analysis of the visitor content, analysis of the required amount of content, graphical analysis of content.
Keywords: analysis, content analysis of contents of information resources, content-analysis, rating evaluation, content management system.

АНАЛІЗ КОНТЕНТУ ІНТЕРНЕТ-ГАЗЕТИ
НА ОСНОВІ SEO-ТЕХНОЛОГІЇ

Розроблено концептуальну модель системи, визначено вхідні, вихідні дані; наведено їх опис та опис вимог до системи. Для аналізу змісту сайту використано такі методи: аналіз змісту відвідувачів, аналіз необхідної кількості контенту, графічний аналіз контенту.
Ключові слова: аналіз, контент-аналіз змісту інформаційних ресурсів, контент-аналіз, рейтингова оцінка, система управління контентом.

Кількість посилань 37

UDK 629.78

O. V. Danіck, Y. Е. Shapran, V. O. Kyrychenko
The Kyiv State Maritime Academy named after hetman
Petro Konashevich- Sahaydachniy; Ukraine, Kiev, Frunze, 9
State enterprise “Ukrainian research and training center of standardization,
certification and quality“ Ukraine, Kiev, st. Svyatoshinskaya 2

PROBABILISTIC MODEL OF THE FLOW OF FAILURES OF UNITS OF THE AUTOMATIC CONTROL OF THE SHIP POWER PLANTS IN THE UNSTABLE CONDITIONS OF OBSERVATION

© Danіck O. V., Shapran Y. Е., Kyrychenko V. O., 2016

The article presents features of development of forming of a probabilistic model of the flow of failures of aggregates of the system of automatic control of ship power plants in the unstable conditions of observation. The approach allows improving the existing system of technical operation of equipment of relevant type which in turn will improve the level of reliability.
Keywords: ship power plants, rejection units, probabilistic model, automatic control system.

ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПОТОКУ ВІДМОВ АГРЕГАТІВ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУДНОВИМИ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ УСТАНОВКАМИ ЗА НЕСТАБІЛЬНИХ УМОВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Наведено особливості розроблення ймовірнісної моделі потоку відмов агрегатів системи автоматичного управління судновими енергетичними установками за нестабільних умов спостережень. Запропонований підхід дає змогу удосконалити систему технічної експлуатації суднового обладнання, що, своєю чергою, забезпечить підвищення рівня надійності.
Ключові слова: суднові енергетичні установки, відмови агрегатів, ймовірнісна модель, система автоматичного управління.

Кількість посилань 5

UDC 004.9

Y. Hryhorenko1, U. Marikutsa2, O. Matkovska1
1 Department of Applied Linguistics Lviv Polytechnic National University
2 Computer-Aided Design Department, Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION
FOR SECOND LANGUAGE ACQUISITION

© Hryhorenko Y., Marikutsa U., Matkovska O., 2016

This paper focuses on the main concept of a mobile application for foreign language learning (English) for Ukrainians. The analysis of existing applications drawbacks has been carried out and ways to solve them have been offered. Different types of databases used for iOS mobile applications have been compared
Keywords: second language acquisition, mobile application, part of speech, database.

РОЗРОБЛЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКА
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Запропоновано основну концепцію мобільного додатка для укрїнських корис-тувачів з вивчення іноземної мови (англійської). Недоліки існуючих додатків та запропоновано шляхи їх усунення. Порівняно різні типи баз даних, які вико-ристовуються для додатків на платформі iOS.
Ключові слова: вивчення іноземної мови, мобільний додаток, платформа iOS, CoreData, Realm, база даних.

Кількість посилань 6

UDC 621.396.6:681.3

B. Karkulovskyi1, V. Karkulovskyy2, R. Kryvyy2, D. Korpyljov2, R. Panchak2
1Lviv Polytechnic National University, ISM Department,
2Lviv Polytechnic National University, CAD Department

AUTOMATED SYSTEM FOR STUDY COURSE
“DESIGNING METHODS”

 Karkulovskyi B., Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R., 2016

In the article the approach to building an automated training system that allows us to study modern methods of design, conduct classes with students to assess their level of knowledge. The system is easy to use, open to development and reliable operation.
Keywords: CAD, training system, design method, design process.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
“МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ”

Розглядається підхід до побудови автоматизованої навчальної системи, яка дає змогу вивчати сучасні методи проектування, проводити заняття із студентами, оцінювати рівень їх знань. Система є зручна у користуванні, відкрита для розвитку, надійна в експлуатації.
Ключові слова: САПР, навчальна система, метод проектування, процес проектування.

Кількість посилань 2

Y. Khanas1, R. Ivantsiv2
1CAD Department, Lviv Polytechnic National University,
UKRAINE, Lviv, S. Bandery street 12, E-mail: romanandrij.ivantsiv@gmail.com
2CAD Department, Lviv Polytechnic National University,
UKRAINE, Lviv, S. Bandery street 12, E-mail: bjorik@i.ua

FINDING WAYS AND MEANS OF OPTIMIZING ALGORITMS OF TRANSFORMATION NUMERICAL MATRICES

© Khanas Y., Ivantsiv R., 2016

Тhis article mentioned algorithm transformation numerical matrices by the reduction, which is described in more detail in previous publications. In the study of this algorithm was developed a number of modifications with unique operations on matrices of numbers. Each modification is subject to a certain set of rules, which in turn depend on criteria of matrix: size (number of rows and columns), content (the number of decimal numbers), the prospect of reduction (the presence of identical numbers in a single test within) allowable number of iterations. From the classification criteria of matrix depends the path of transformation and recovery matrix, so it set the goal of finding drugs that will carefully organize and facilitate these processes, but did not break the integrity of the algorithm.
Keywords: virtual operators, the transformation matrix, restoration matrix, reduction criteria, sample iterations, priorities system.

ПОШУК ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧИСЛОВИХ МАТРИЦЬ

Згадано алгоритм трансформації числових матриць методом їх скорочення, котрий описано детальніше у попередніх публікаціях. Під час дослідження цього алгоритму було розроблено низку модифікацій із унікальними операціями над матрицями чисел. Кожна модифікація підпорядковується певному набору правил, що, своєю чергою, залежать від критеріїв матриці: розміру (кількість рядків та стовпців), вмісту (кількість знаків числа), перспективи скорочення (наявність однакових чисел в одному досліджуваному радіусі), допустимої кількості ітерацій. Від критеріїв класифікації матриці залежить шлях трансформації та відновлення матриці, тому метою було знаходження засобів, котрі зможуть ретельніше систематизувати та полегшити ці процеси, але при цьому не порушать цілісності самого алгоритму.
Ключові слова: віртуальні оператори, трансформація матриці, відновлення матриці, критерії скорочення, вибірка ітерацій.

Кількість посилань 2

УДК 004.9

B. Koman1, V. Yuzevych2
Ivan Franko Lviv National University, faculty of electronics
*G. Karpenko Physicomechanical Institute, Nat. Acad. Sci. of Ukraine

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES IN THE SURFACE LAYERS OF SOLIDS FOR INTERFACIAL INTERACTIONS

© Koman B., Yuzevych V., 2016

The mathematical model to determine the physical constants on the boundary of the metal and inert gas environment developed based on the basic equations of surface physics and thermodynamics of nonequilibrium processes. These physical constants are included into the state equation, taking into account internal mechanical stresses caused by redistribution of conduction electrons. Using the experimental values of surface tension and energy of the contracted media, we determined physical characteristics of the surface layer, in particular on the boundary of the aluminium (germanium) and the inert gas environment.
Keywords: modeling, mechanical stress, mechanoelectric processes, surface layer.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
У ПРИПОВЕРХНЕВИХ ШАРАХ ТВЕРДИХ ТІЛ
ЗА МІЖФАЗНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

На основі базових рівнянь фізики поверхні та термодинаміки нерівноважних процесів розроблено математичну модель для визначення фізичних постійних на границі металу з інертним газовим середовищем, що входять у рівняння стану, з урахуванням внутрішніх механічних напружень, зумовлених перерозподілом електронів провідності. З використанням експериментальних значень поверхневих натягу та енергії для контактуючих середовищ визначено фізичні характеристики поверхневого шару, зокрема на межах алюміній(германій) – інертне газове середовище.
Ключові слова: моделювання,механічні напруження, механоелектричні процеси, приповерхневий шар.
Кількість посилань 22

UDC 004.4, 519.688

Т. Marusenkova, І. Yurchak
Lviv Polytechnic National University

AN ALGORITHM CHECKING THE UNIQUENESS OF QUADRICS’ INTERSECTION POINT FOR VECTOR QUANTITIES SMART SENSORS

© Marusenkova T., Yurchak I., 2016

The paper considers vector quantities sensors possessing output characteristics described by quadrics’ equations. The vector coordinates can be found as the quadrics’ intersection points. Measurement results are trustworthy if there is one intersection point. We propose an algorithm detecting whether a set of three quadrics’ equations has the only solution. Its implementation is intended for vector quantity smart sensors’ firmware.
Keywords: algorithm, smart sensors, microcontroller, root separation, quadrics’ intersection points, vector quantity, number of solutions.

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЄДИНОСТІ ТОЧКИ ПЕРЕТИНУ КВАДРИК ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СЕНСОРІВ ВЕКТОРНИХ ВЕЛИЧИН

Розглянуто проблематику використання сенсорів векторних величин, польові характеристики яких є функціями, що описують квадрики. Координати вектора вимірюваної величини визначаються як точки перетину квадрик. Таких точок може бути декілька, що ставить під сумнів придатність результатів вимірювання. Запропоновано алгоритм визначення єдиності розв’язку системи трьох рівнянь квадрик. Реалізацію алгоритму можна використати у мікропрограмному забезпеченні інтелектуальних сенсорів векторних величин.
Ключові слова: алгоритм, інтелектуальні сенсори, мікроконтролер, локалізація, точки перетину квадрик, векторна величина, кількість розв'язків.

Кількість посилань 9

UDC 681.3:656.1

V. Mazur
Lviv Polytechnic National University, CAD Department

PLANNING OF ROUTES ON IN-DEPTH STUDY
OF PASSENGER FLOWS

© Mazur V., 2016

The article deals with the proposed methods and models for planning of routes, based on in-depth study of passenger flows.
Keywords: passenger-transport system of the city, a study of passenger flows, routes planning.

ПЛАНУВАННЯ МАРШРУТІВ НА ОСНОВІ ПОГЛИБЛЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОТОКІВ

Розглянуто методи і моделі для планування маршрутів на основі поглибленого дослідження пасажирських потоків.
Ключові слова: пасажирсько-транспортна система міста, дослідження паса-жирських потоків, планування маршрутів.

Кількість посилань 3

UDC 534.843:004.9

M. R. Melnyk, A. B. Kernyskyy, A. A. Martynyak
Lviv Polytechnic National University

REVERBERATION TIME STUDY OF AN AUDITORIUM

© Melnyk M., Kernyskyy A., Martynyak A., 2016

This paper is devoted to the solving problem of reverberation time prediction on the basis of analogical inference.
Keywords: reverberation time, room acoustic, Dirac impulse.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ РЕВЕРБЕРАЦІЇ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇ

Наведено результати експериментального дослідження часу реверберації лек-ційної аудиторії Національного університету “Львівська політехніка“.
Ключові слова: час реверберації, акустика приміщень, імпульс Дірака.

Кількість посилань 10

УДК 004.942

S. Pobereyko, Ya. Sokolovskyy
National Forestry and Wood Technology University of Ukraine

MATHEMATICAL MODELING AND ANALYSIS
OF WOOD STRENGTH IN THE CONTEXT OF BIAXIAL STRESS STATE

© Pobereyko S., Sokolovskyy Ya., 2016

A mathematical model of the anisotropic materials strength under biaxial stress state that was developed by earlier authors is specified considering the known dependence of the elasticity modulus of the manner of loading characteristics and limits asymmetry of strength in the areas of structural symmetry. Also there is a new method of developed model parameter identification that is based on passport specification related to wood characteristics of different species. The numerical experiments were conducted and on the analysis of the results basis the adequacy of the model is substantiated.
Keywords: mathematical model, strength, strain, warp, volumetric strain, potential energy density.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ В УМОВАХ ДВОВІСНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ

З урахуванням відомих залежностей модулів пружності від способу навантаження та особливостей асиметрії меж міцності у напрямках структурної симетрії уточнено раніше розроблену авторами математичну модель міцності анізотропних матеріалів в умовах двовісного напруженого стану. Запропоновано новий спосіб ідентифікації параметрів розробленої моделі на основі паспортних фізико-механічних характеристик деревини різних порід. Проведено числові експерименти та на основі аналізу отриманих результатів обгрунтовано адекватність зазначеної моделі.
Ключові слова: математична модель, міцність, напруження, деформації, відносна об’ємна деформація, густина потенціальної енергії.

Кількість посилань 5

UDC 004.032.026

S. Shatnyi, P. Tymoshchuk
L’viv Polytechnic National University,
CAD Department

HARDWARE IMPLEMENTATION DESIGN IN LABVIEW OF FUZZY ART BASED PARTIALLY PARALLEL CLUSTERING SYSTEM

© Shatnyi S., Tymoshchuk P., 2016

A hardware implementation design of Fuzzy Adaptive Resonance Theory (ART) based partially parallel clustering system in FPGA reconfigurable computing architecture is presented. The category choice and resonance is proposed to perform in parallel. In particular, it is suggested to compute in parallel the choice functions. Moreover, the KWTA neural circuit based rank-order filters (ROFs) are proposed to use for computing largest values of the choice functions instead of the WTA unit. In addition, the vigilance condition is also suggested to verify in parallel. In this way, repeating sequential processes for the category choice and resonance can be replaced with one parallel process. This allows to reduce a computational time required for the clustering.
Keywords: Fuzzy Adaptive Resonance Theory, reconfigurable computing architecture, hardware description language, rank-order filter.

ПРОЕКТ СХЕМОТЕХНІЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В LABVIEW ЧАСТКОВО ПАРАЛЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ, ЯКА ОСНОВАНА НА НЕЧІТКІЙ ТЕОРІЇ АДАПТИВНОГО РЕЗОНАНСУ

Наведено проект схемотехнічної реалізації частково паралельної системи кластеризації, яка основана на нечіткій теорії адаптивного резонансу (ТАР), на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС) із реконфігурованою обчислювальною архітектурою. Вибирати категорію та резонанс пропонується паралельно, зокрема паралельно обчислювати функції вибору. Крім цього, для обчислення найбільших значень функцій вибору замість Winner-Takes-All (WTA) комірки пропонується використовувати паралельні ранжувальні фільтри (РФ), що ґрунтуються на нейронних схемах типу K-Winners-Take-All (KWTA). На додаток, так звану умову подібності також пропонується провіряти у паралельному режимі. Отже, повторювальні послідовні процеси вибору категорії і резонансу можна замінити на один паралельний процес. Це дасть змогу скоротити час обчислень, необхідний для кластеризації.
Ключові слова: нечітка теорія адаптивного резонансу, реконфігурована обчислювальна архітектура, мова опису апаратури, ранжувальний фільтр.

Кількість посилань 6

UDC 004.021

K. Śmietana, M. Szermer, W. Zabierowski
Technical University of Lodz,
Department of Microelectronics and Computer Science

WEB TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT
OF WORKING TIME REPORTING SYSTEM USING ASP.NET

© Kamil Śmietana, Michał Szermer, Wojciech Zabierowski, 2016

New technologies let’s to build applications that comply with the demands of the increasing pace of life and mobility. An example of such an application is discussed in this article Online Reporting System Working Time designed for developers.
Keywords: ASP.net, MVC, C#, MS SQL

WEB-ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
ЗВІТНОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ASP.NET

Нові технології дають змогу створювати додатки, які відповідають вимогам зростаючого темпу життя і мобільності. Приклад такого додатка, призначеного для розробників, обговорено в цій статті на сайті “Система звітності робочого часу”.
Ключові слова: ASP.net, MVC, C#, MS SQL.

Кількість посилань 1

Syndicate content