№ 861 (2017)

УДК 342.078:681.518

Сегрій Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права,
esimov_ss@ukr.net

РОЗВИТОК СИСТЕМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

© Єсімов С., 2017

У статті розглянуто нормативно-правове регулювання, що впливає на розвиток системи надання електронних адміністративних послуг в Україні в контексті досвіду електронного урядування в країнах-членах Європейського Союзу. На підставі аналізу законодавства України, інших нормативно-правових актів розкриваються сутність надання адміністративної послуги в електронному виді, електронної взаємодії органів влади, визначаються проблеми, що виникають унаслідок застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: електронні адміністративні послуги; електронне урядування; взаємодія органів влади; досвід; Європейський Союз.

Сергій Есимов

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается нормативно-правового регулирования, которое влияет на развитие системы предоставления электронных административных услуг в Украине в контексте опыта электронного управления в странах-членах Европейского Союза. На основании анализа законодательства Украины, других нормативно-правовых актов раскрываются сущность предоставления государственной услуги в электронном виде, электронного взаимодействия органов власти, определяются проблемы, возникающие в результате применения информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: электронные административные услуги; электронное управле¬ние; взаимодействие органов власти; опыт; Европейский Союз.

SergeyEsimov
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
PhD, Associate Professor

DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF ELECTRONIC ADMINISTRATIVE SERVICES: REGULATORY ASPECT

In the article the fall of regulation on the development of the provision of electronic administrative services in Ukraine in the context of the experience of e-government in the member states of the European Union. On the basis of the legislation of Ukraine and other normative acts reveal the essence of the provision of administrative services in electronic form of electronic interaction between authorities determined the problems arising in consequence of the use of information and communication technologies.
Key words: electron administrative services; e-government; government interaction; the experience; the European Union.

Кількість посилань 13

УДК 340:12

Тарас Іванишин
заступник начальника управління,
начальник відділу аудиту Львівського управління
oфісу ВПП ДФС,
taras.ivanushun@gmail.com

ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕВІАНТНОСТІ
(кінець XIX – середина XX століття)

© Іванишин Т., 2017

У статті окреслено основні напрями дослідження девіантності як соціального феномена в філософсько-правовому контексті. Відстежено еволюцію поведінки людини в філософсько-правовому дискурсі. Досліджено, що девіантна поведінка з часів виникнення суспільства завжди являла собою небезпеку для соціальної стабільності, загрозу для життя людей, соціумів, уважалася небажаним явищем, і суспільство намагалося попереджувати та, по можливості, блокувати небажані форми людської життєдіяльності. А методи і засоби попередження девіантної поведінки визначалися соціально-економічними відносинами, суспільним буттям і суспільною свідомістю, заходами примусу та переконання тощо.
Ключові слова: девіантність; філософська концепція; людина; суспільство; девіантна поведінка; відхилення.

Тарас Иванишин

ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕВИАНТНОСТИ
(конец XIX – середина XX века)

В статье обозначены основные направления исследования агрессивности как социального феномена в философско-правовом контексте. Отслежена эволюцию поведения человека в философско-правовом дискурсе. Доказано, что девиантное поведение со времен возникновения общества всегда представляла опасность для социальной стабильности, угрозу для жизни людей, социумов, считалась нежелательным явлением, и общество пыталось предупреждать и, по возможности, блокировать нежелательные формы человеческой жизнедеятельности. А методы и средства предупреждения девиантного поведения определялись социально-экономическими отношениями, общественным бытием и общественным сознанием, мерами принуждения и убеждения и тому подобное.
Ключевые слова: девиантность; философская концепция; человек; общество; девиантное поведение; отклонения.

Taras Ivanyshyn
Deputy Head of Department
Head of Lviv audit management
WFP DFS

PHILOSOPHICAL CONCEPT OF DEVIANCE
(end of XIX – mid XX century)

The article outlines the main areas of research deviance as a social phenomenon in philosophical and legal context. Tracked the evolution of human behavior in the philosophical and legal discourse. Investigated that deviant behavior from the time of the emergence of a society always represented a danger to social stability, endanger the lives of people, societies, was considered undesirable, and a society trying to prevent and, if possible, block unwanted forms of human life. And the methods and means of prevention of deviant behavior determined by socio-economic relations, social being and social consciousness, measures of coercion and persuasion and so on.
Key words: deviant; philosophical concept; man; society; deviant behavior; deviation.

Кількість посилань 16

УДК 340 : 330.1 (477)

Тарас Івашків
Івано-Франківський університет права
імені Короля Данила Галицького,
канд. екон. наук, доц., декан економічного факультету
taras.ivashkiv@iful.edu.ua

Лідія Федик
Івано-Франківський університет права
імені Короля Данила Галицького,
канд. іст. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ С. ДНІСТРЯНСЬКОГО
НА ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ
В КОНТЕКСТІ АВСТРІЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

© Івашків Т., Федик Л., 2017

У статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти поглядів Станіслава Дністрянського на основні економічні поняття в їхньому взаємозв’язку із правом. З’ясовано погляди науковця на капітал, кредит, продукт. Відображено їхнє трактування у австрійському законодавстві. Визначено вплив минулих та сучасних С. Дністря¬нському правових та економічних ідей на його бачення основних економічних явищ та процесів. Автори виокремлюють оригінальне бачення правознавця на відповідність австрійського законодавства тим економічним відносинам, які зароджувалися чи активно функціонували в умовах тогочасної економіки.
Ключові слова: право володіння; право користування; правовідносини; плід; дохід; капітал; кредит.

Тарас Ивашкив, Лидия Федик

ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ С.ДНИСТРЯНСКОГО
НА ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ
В КОНТЕКСТЕ АВСТРИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В статье проанализированы общетеоретические аспекты взглядов Станислава Днистрянского на основные экономические понятия в их взаимосвязи с правом. Выяснено взгляды ученого на капитал, кредит, продукт. Отражено их трактовка в австрийском законодательстве. Определено влияние прошлых и современных С. Днис¬трянскому правовых и экономических идей на его видение основных эконо-мических явлений и процессов. Авторами выделены оригинальное видение правоведа на соответствие австрийского законодательства тем экономическим отношениям, которые зарождались или активно функционировали в условиях тогдашней экономики.
Ключевые слова: право владения; право пользования; правоотношения; плод; доход; капитал; кредит.

Taras Ivashkiv
Ivano-Frankivsk University of Law
named after King Danylo Galician
Ph.D., Assoc.Prof.

Lydia Fedyk
Ivano-Frankivsk University of Law
named after King Danylo Galician
Ph.D., Assoc.Prof.

LEGAL VIEWS OF S.DNISTRYANS’KYI ON MAJOR ECONOMIC CATEGORIES IN THE CONTEXT OF AUSTRIAN LAW

In the article the general theoretical aspects Stanislav Dnistrians’kyi views on basic economic concepts in their relationship with the law. The opinions scholar capital, credit, the product.Displaying their interpretation of Austrian law.The influence of past and current S. Dnistrians’ky ilegal and economic ideas in his vision of the basic economic phenomena and processes. The authors singled out the original vision lawyer for compliance with Austrian law by economic relations which originated or actively functioning in the conditions of contemporary economics.
Key words: ownership; right of use; relationship; fruit; income; capital; credit.

Кількість посилань 5

УДК 347.62

Інна Апопій
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри цивільного права та процесу
inna.apopij@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЩО ВИПЛИВАЄ ЗІ ШЛЮБУ

© Апопій І., 2017

Досліджено питання видів, підстав та заходів взаємної відповідальності дружини та чоловіка. Визначено, що відповідальність, яка випливає зі шлюбу – це взаємна відповідальність дружини та чоловіка за поведінку під час укладення шлюбу, у шлюбних відносинах та за порушення прав один одного як батьків після розірвання шлюбу. Заходами відповідальності, що застосовуються в цих випадках є: несприятливі наслідки для недобросовісного подружжя за недійсності шлюбу; зменшення одному з подружжя частки у спільній сумісній власності через винну протиправну поведінку; позбавлення одного з подружжя права на одержання аліментів або обмеження його строком через винну протиправну поведінку; покладення на одного з подружжя обов’язку з відшкодування майнової і (або) моральної шкоди, завданої його протиправною винною поведінкою щодо другого з подружжя.
Ключові слова: відповідальність; порушення прав; зловживання правом; невиконання обов’язків; відшкодування майнової шкоди; несприятливі наслідки; позбавлення права на утримання; зменшення частки у спільному майні.

Инна Апопий

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СЛЕДУЮЩАЯ ИЗ БРАКА

В статье исследуются вопросы видов, оснований и мер взаимной ответственности супругов. Определено, что ответственность, которая следует из брака – это взаимная ответственность жены и мужа за поведение во время заключения брака, в брачных отношениях и за нарушение прав друг друга как родителей после расторжения брака. Мерами ответственности, применяемыми в данных случаях являются: небла¬гоприятные последствия для недобросовестного супруга при недействительности брака; уменьшение одному из супругов доли в общей совместной собственности из-за виновного противоправное поведения; лишения одного из супругов права на получение алиментов или ограничения его сроком из-за виновного противоправное поведения; возложение на одного из супругов обязанности по возмещению имущественного и (или) морального вреда, причиненного его противоправным виновным поведением по отношению ко второму из супругов.
Ключевые слова: ответственность; нарушение прав; злоупотребление правом; невыполнение обязанностей; возмещение имущественного ущерба; неблагоприятные последствия; лишение права на содержание; уменьшение доли в общем имуществе.
Inna Apopii
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Civil Law and Procedure
Ph.D., Assoc. Prof.

THE RESPONSIBILITY OF MARRIAGE

The article examines the question types, reasons and measures of mutual responsibility of wife and husband. Determined that the responsibilities arising from the marriage – a mutual responsibility of husband and wife for the behavior during the marriage, the marriage relationship and for violating the rights of each other as parents after divorce. Measures of responsibility applied in these cases are: adverse abusive spouses during marriage nullity; reduction spouses share in common joint ownership by the guilty wrongful conduct; deprivation of a spouse the right to receive alimony or limit its wine available by unlawful conduct; laying on the spouses the obligation to recover the property and (or) moral damage caused by his guilty wrongful conduct on the other spouse.
Key words: responsibility; violation of rights; abuse of law; neglect; compensation for property damage; adverse effects; denial of maintenance; reducing the share in the common property.

Кількість посилань 8

УДК [347.73 : 336.22] (477)

Оксана Баїк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу,
bayik.oksana@gmail.com

ПРО ВИДОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ СУБ’ЄКТІВ
ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

© Баїк О., 2017

Статтю присвячено дослідженню суб’єктів податкових правовідносин в Україні. Розглянуто поняття та виокремлено ознаки цих правових відносин. Проаналізовано видову характеристику суб’єктів податкових правовідносин у теорії податкового права. Запропоновано авторський підхід щодо поділу суб’єктів податкових правовідносин.
Ключові слова: податкова правосуб’єктність; суб’єкти податкового права; суб’єкти податкових правовідносин; теорія податкового права.

Оксана Баик

О ВИДОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СУБЪЕКТОВ
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья посвящена исследованию субъектов налоговых правоотношений в Украине. Рассматриваются понятие и выделяются признаки этих правовых отношений. Анализируется видовая характеристика субъектов налоговых правоотношений в теории налогового права. Предлагается авторский подход к разделению субъектов налоговых правоотношений.
Ключевые слова: налоговая правосубъектность; субъекты налогового права; субъекты налоговых правоотношений; теория налогового права.

Oksana Bayik
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National Universityт
Department of Civil Law and Procedure
Ph.D.

ABOUT THE SPECIAL CHARACTERISTIC OF THE SUBJECTS
TAX RELATIONS IN UKRAINE

The article investigates the subjects of tax relations in Ukraine. Consider the concept and stand out features of these legal relations. Analyzed species characteristic of tax relations in the theory of tax law. Author's proposed approach to the division of tax relations.
Key words: tax legal; tax law subjects; the subjects of tax relations; tax law theory.
Кількість посилань 27

УДК 340:12

Богдан Базарник
суддя Нетішинського міського суду
Хмельницької області
bazarnyk.bogdan@gmail.com

КОНЦЕПТ ОСОБИСТОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ШКІЛ

© Базарник Б., 2017

У статті здійснено порівняльний аналіз концепту особистості основних філософсько-правових шкіл. Основоположник сучасного персоналізму Е. Муньє вважав, що “Я” людини є “первинною реальністю”, і вона, на його думку, є й передумовою, і дійсністю історичної творчості. Особистість – центр переорієнтування об’єктивного унiверсуму, хто досяг рівня особистісного існування, є суб’єктом створення власне людської реальності. Екзистенціалізм висуває унікальність людського буття, приділяючи велику увагу емоційному, духовному стану особистості. Духовність визначається станом розпачу, провини, відповідальності.
Феномен особистості не є спеціальним об’єктом дослідження феноменології та філософської антропології. Як відомо, перша з них вивчає складну єдність структурних елементів сутнісних взаємозв’язків свідомості з метою виявлення граничних характе¬ристик, первісних основ пізнання і людського існування й культури, а друга – сутність і природу людини в єдності її органічних особливостей, душевно-емоційної сфери, пізнавальних спроможностей і соціально-культурних навичок.
Ключові слова: аналіз; суб’єкт; особистість; антропологія; персоналізм; екзистен¬ціалізм; феноменологія; трансценденція; духовність.

Богдан Базарник

КОНЦЕПТ ЛИЧНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ШКОЛ

В статье осуществлен сравнительный анализ концепта личности основных философско-правовых школ. Основоположник современного персонализма Э. Мунье считал, что “Я” человека является “первичной реальностью”, и она, по его мнению, является и предпосылкой, и действительностью исторического творчества. Личность – центр переориентация объективного универсума, кто достиг уровня личностного существования, является субъектом создания собственно человеческой реальности. Экзистенциализм выдвигает уникальность человеческого бытия, уделяя большое внимание эмоциональном, духовном состояния личности. Духовность определяется состоянием отчаяния, вины, ответственности.
Феномен личности не является специальным объектом исследования феноменологии и философской антропологии. Как известно, первая из них изучает сложное единство структурных элементов сущностных взаимосвязей сознания с целью выявления предельных характеристик, первобытных основ познания и человеческого существования и культуры, а вторая – сущность и природу человека в единстве орга¬нических особенностей, душевно-эмоциональной сферы, познавательных возможностей и социально-культурных навыков.
Ключевые слова: анализ; субъект; личность; антропология; персонализм; экзистенциализм; феноменология; трансценденция; духовность.

Bohdan Bazarnyk
City Court Judge of Netishyn
Khmelnitsky region

CONCEPT OF PERSONALITY: COMPARATIVE ANALYSIS PHILOSOPHICAL AND LEGAL SCHOOLS

This article provides a comparative analysis of the concept of individual fundamental philosophical and legal schools. The founder of modern personalism of E. Mounier believed that the “I” man is the “primary reality”, and it is, in his opinion, there is a premise and reality of historical works. Personality – center reorientation objective universumu who reached the level of personal existence, is the subject of creating their own human reality. Existentialism highlights the uniqueness of human life, paying great attention to the emotional and spiritual state of the individual. Spirituality is defined as despair, guilt, responsibility.
The phenomenon of personality is not a special object of study of phenomenology and philosophical anthropology. As you know, the first of which examines the complex structural elements essential unity of consciousness relationships in order to identify the boundary characteristics, the original foundations of knowledge and of human existence and culture, and the second – nature and human nature in the unity of its organic features, spiritual and emotional sphere, cognitive building and socio-cultural skills.
Key words: аnalysis; subject; personality; anthropology; personalism; existentialism; phenomenology; transcendence; spirituality.

Кількість посилань 10

Марта Базарник
Львівський національний аграрний університет,
асистент кафедри права та підприємництва
solukmarta@gmail.com

ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ:
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

© Базарник М., 2017

У статті проаналізовано проблему девіантної особистості в історико-філософському та соціально-правовому контексті. Доведено, що проблема виправлення девіантної особистості, яка виявляє, зокрема, злочинну поведінку, нерозривно пов’язана з історико-філософським та соціально-філософським аналізом сутності людини, особистості, причин девіантної поведінки, а також змісту та форми виправлення. Історико-філософський аналіз загалом показав, що європейський філософський досвід містить різноманітні варіанти тлумачення цих феноменів та процесів.
Ключові слова: особистість; девіантна поведінка; історико-філософський аналіз; соціально-правовий аналіз; суспільство.

Марта Базарник

ПРОБЛЕМЫ ДЕВИАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ:
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

В статье проанализировано проблему девиантной личности в историко-философском и социально-правовом контексте. Доказано, что проблема исправления девиантной личности, выявляет, в частности, преступное поведение, неразрывно связана с историко-философским и социально-философским анализом сущности человека, личности, причин девиантного поведения, а также содержания и формы исправления. Историко-философский анализ в целом показал, что европейский философский опыт содержит различные варианты толкования этих феноменов и процессов.
Ключевые слова: личность; девиантное поведение; историко-философский анализ; социально-правовой анализ; общество.

Marta Bazarnyk
Lviv National Agrarian University
аssistant Professor of Law and Business

PROBLEM DEVIANT PERSONALITY:
HISTORY AND PHILOSOPHY SOCIAL AND LEGAL ANALYSIS

Article to parse problem of deviant personality in historical-philosophical, social and legal context. Proved that the problem of correcting deviant personality which finds particular criminal behavior are inextricably linked to historical-philosophical, social and philosophical analysis of human nature, personality, causes of deviant behavior, as well as the content and form of correction. Historical and philosophical analysis generally showed that European philosophical experience includes various interpretation of these phenomena and processes.
Key words: personality; deviant behavior; historical and philosophical analysis; socio-legal analysis of society.

Кількість посилань 13

УДК 340:12

Ольга Барабаш
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права,
olja2488@rambler.ru

ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ

© Барабаш О., 2017

У статті подано теоретичний аналіз поняття “правосвідомість”, охарактеризовано суть цього поняття з погляду різних філософських шкіл. Виокремлено визначальні елементи правосвідомості у регулятивно¬му впливі на поведінку людини, визначено залежність напряму поведінки людини від її правосвідомості. З’ясовано визначальні чинники формування правомірної поведінки. Доведено, що правосвідомість є не тільки якісною основою правового регулювання, а й важливим чинником його реалізації, завдяки формуванню у свідомості особи, суспільства мотиваційного чинника правомірної поведінки.
Ключові слова: правосвідомість; поведінка людини; людина; свідомість; склад правосвідомості.

Ольга Барабаш

ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

В статье дается теоретический анализ понятию “правосознание”, охаракте-ризованы сущность данного понятия с точки зрения различных философских школ. Выделены определяющие элементы правосознания в регулятивному влиянии на поведение человека, определена зависимость направления поведения человека от его правосознания. Выяснено определяющие факторы формирования правомерного поведения. Доказано, что правосознание является не только качественной основой правового регулирования, но и важным фактором его реализации, благодаря формированию в сознании личности, общества мотивационного фактора правомерного поведения.
Ключевые слова: правосознание; поведение человека; человек; сознание; состав правосознания.

Olga Barabash
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Informational Law
Ph.D.

LEGAL AWARENESS AND ITS IMPACT ON HUMAN BEHAVIOR

The article deals with theoretical analysis of the concept of “justice”, described the essence of this concept in terms of different philosophical schools. Thesis there is determined a key element of justice in rehulyatyvnomu impact on human behavior. Dependence direction of human behavior on its conscience. It was shown determinants of formation of lawful behavior. Proved that justice is not only the basis of quality regulation, but also an important factor in its implementation due to the formation in the minds of individuals, society motivational factor lawful behavior.
Key words: justice; human behavior; man; mind; composition justice.

Кількість посилань 15

УДК 343.98

Володимир Бараняк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат хімічних наук, доцент
кафедри кримінального права і процесу
baranyakvm@mail.ru

МЕТОДИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
МІКРОЧАСТИНОК ПЛАТИНИ

© Володимир Бараняк, 2017

У статті на прикладі з експертної практики розглянута методика експертного дослідження мікрочастинок платини. Виявлення і відокремлення мікрочастинок платини від механічної суміші інших металічних мікрочастинок проводили з використанням методів оптичної мікроскопії, магнітної сепарації та хімічного розчинення металів.
Для вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань застосовувався метод емісійного спектрального аналізу.
Ключові слова: платина; мікрочастинки; експертне дослідження; методи; відокремлення; оптична мікроскопія; магнітна сепарація; хімічне розчинення; емісійний спектральний аналіз.

Бараняк Владимир

МЕТОДЫ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОЧАСТИЦ ПЛАТИНЫ

В статье на примере из экспертной практики рассмотрена методика экспертного исследования микрочастиц платины. Выявление и отделение микрочастиц платины от механической смеси других металлических микрочастиц проводили с использованием методов оптической микроскопии, магнитной сепарации и химического растворения металлов.
Для решения диагностических и идентификационных вопросов применялся метод эмиссионного спектрального анализа.
Ключевые слова: платина; микрочастицы; экспертное исследование; методы; отделение; оптическая микроскопия; магнитная сепарация; химическое растворение; эмиссионный спектральный анализ.

Volodymyr Baranyak
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
PhD, Associate Professor

METHODS OF FORENSIC EXAMINATION
OF MICROPARTICLESS OF PLATINUM

In the article on an example from expert practice the considered methods of forensic еxamination of microparticless of platinum. An exposure and separation of microparticless of platinum from mechanical mixture of other metallic microparticless conducted with the use of methods of optical microscopy, magnetic separation and chemical dissolution of metals.
For the decision of diagnostic and identification questions the method of emission spectrology was used.
Key words: platinum; microparticless; forensic еxamination; methods; separation; optical microscopy; magnetic separation; chemical dissolution; emission spectrology.

Кількість посилань 13

УДК 349.2 (477)

Уляна Бек
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
кандидат юридичних наук,
асистент кафедри цивільного права та процесу
ulyana.bek@gmail.com

ЩОДО ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ РОБОТОДАВЦЕМ ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ
ПІД ЧАС ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

© Бек У., 2017

На основі положень чинного законодавства України визначено головні вимоги до роботодавця під час прийняття на роботу працівників. А саме: офіційне оформлення трудових відносин; обґрунтування відмови від прийняття на роботу; створення визначеної законодавством кількості робочих місць для пільгових категорій громадян. Особливу увагу звернено на аналіз судової практики у сфері розгляду спорів про встановлення факту перебування у трудових відносинах. Виявлено недоліки юридичних норм щодо захисту громадян від необґрунтованої відмови від прийняття на роботу та запропоновано способи їх усунення. Обґрунтовано доцільність законодавчого закріплення термінів розгляду заяв громадян про прийняття на роботу, а також письмового оформлення відмови від прийняття на роботу, зміст якої юридично визначений. Сформульовано зміст обов’язку роботодавця щодо квотування робочих місць, який полягає не лише у створенні визначеної їх кількості, а й оформленні трудових відносин з відповідними категоріями громадян.
Ключові слова: працівник; роботодавець; офіційне працевлаштування; укладення трудового договору; повідомлення про працевлаштування; необґрунтована відмова у прийнятті на роботу; квотування робочих місць.

Ульяна Бек

К ВОПРОСУ О СОБЛЮДЕНИИ РАБОТОДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН

На основе положений действующего законодательства Украины определены основные требования к работодателю при приеме на работу сотрудников. А именно: официальное оформление трудовых отношений; обоснование отказа от приема на работу; создание определенного законодательством количества рабочих мест для льготных категорий граждан. Особое внимание посвящено анализу судебной практики в сфере рассмотрения споров об установлении факта нахождения в трудовых отношениях. Выявлены недостатки юридических норм по защите граждан от необоснованного отказа от принятия на работу и предложены пути их устранения. Обосновано целесообразность законодательного закрепления сроков рассмотрения заявлений граждан о принятии на работу, а также письменного оформления отказа от принятия на работу, содержание которого юридически определен. Сформулировано содержание обязанности работодателя по квотированию рабочих мест, которая заключается не только в создании определенного их количества, но и оформлении трудовых отношений с соответствующими категориями граждан.
Ключевые слова: работник, работодатель; официальное трудоустройство; заключение трудового договора; сообщение о трудоустройстве; необоснованный отказ в приеме на работу; квотирование рабочих мест.

Ulyana Bek

ON THE ISSUE OF EMPLOYER COMPLIANCE
WITH LEGISLATIVE REQUIREMENTS
IN THE EMPLOYMENT OF NATIONALS

On the basis of current legislation of Ukraine the main demands to the employer when hiring employees. Specifically, the formalization of labor relations; justification of the employment; creating certain laws of jobs for the privileged categories of citizens. Special attention is devoted to the analysis of court practice in disputes concerning the finding of staying in employment. Revealed shortcomings of legal rules to protect citizens from unreasonable refusal of hiring and the ways to address them.The expediency of the law on the timing of consideration of applications of citizens of hiring and writing for the refusal of the employment, the contents of which are legally defined.Formulated content of the obligation on the employer quoting jobs, which is not only to create a certain number of them, but of labor relations with the respective categories of citizens.
Key words: employee; employer; formal employment; employment contract; notice of employment unjustified refusal to hire; quoting jobs.

Кількість посилань 13

УДК 321.01:325.455

Богів Ярина
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
асистент кафедри конституційного та міжнародного права
кандидат економічних наук
yaryna_bohiv@ukr.net

РОЛЬ ПРАВОСВІДОМОСТІ В ПРОЦЕСІ
РЕАЛІЗАЦІЇ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ

© Богів Я., 2017

Розглянуто значення правосвідомості для реалізації народного суверенітету. Проаналізовано поняття народної правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. Обґрунтовано, що правову свідомість покладено в основу як безпосередньої, так і представницької демократії. Визначено вплив правосвідомості на практику застосування інститутів безпосередньої демократії. Досліджено вплив правосвідомості на такі форми прямого народовладдя як вибори, референдум, народний контроль та народна ініціатива, а також народний спротив. Виявлено, що ефективність цих інститутів демократії прямо залежить від рівня народної правосвідомості.
Ключові слова: правосвідомість; народна правосвідомість; народний суверенітет; демократія; народовладдя; вибори; референдум; народний контроль; народна ініціатива; народний спротив.

Ярына Богив

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

В статье рассмотрено значение правосознания в процессе реализации народного суверенитета. Проанализировано понятие народного правосознания как особая форма общественного сознания. Обосновано, что правовое сознание лежит в основе как непосредственной, так и представительной демократии. Определено влияние правосознания на практику применения институтов непосредственной демократии. Исследовано влияние правосознания на такие формы прямого народовластия как выборы, референдум, народный контроль и народная инициатива, а также народное сопротивление. Выявлено, что эффективность данных институтов демократии напрямую зависит от уровня народного правосознания.
Ключевые слова: правосознание; народное правосознание; народный суверенитет; демократия; народовластие; выборы; референдум; народный контроль; народная инициатива; народное сопротивление.
Yaryna Bohiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Constitutional and International Law
Ph.D.

THE ROLE OF LEGAL AWARENESS
IN THE PROCESS OF POPULAR SOVEREIGNTY REALIZATION

The significance of legal awareness in the process of popular sovereignty realization is considered in the article. The notion of national legal awareness as the peculiar form of public conscience is analyzed. It is proved that legal awareness forms the basis of both direct and representative democracy. The influence of legal awareness over the practical usage of direct democracy institutions is determined. The research is done into the impact of legal awareness on such forms of direct democracy as elections, referendum, popular control, people’s initiative and popular resistance. It is discovered that the effectiveness of these democracy institutions depends directly on the level of national legal awareness.
Key words: legal awareness; national legal awareness; popular sovereignty; democracy; people’s power; elections; referendum; popular control; people’s initiative; popular resistance.

Кількість посилань 17

УДК 343.976

Марта Бойсан
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри кримінального права і процесу
marta.boysan@ukr.net

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ
НАРКОТИЗМУ НЕПОВНОЛІТНІХ

© Бойсан М., 2017

Досліджено питання розуміння сутності поняття “профілактика наркотизму”. В сучасних умовах наркотизації суспільства, прогресу фонових явищ, які сприяють виникненню злочинності існує нагальна потреба сприяти у профілактиці такому негативному соціальному явищу. Проаналізовано підходи різних вчених та подано власне визначення “профілактики наркотизму неповнолітніх”. На основні розглянутих моделей запобігання наркотизму виділено основні: правову, медичну та психо-соціальну. Продемонстровано заходи попередження на “вертикальних” і “горизонтальних” рівнях. Подано приклад показників ефективності реалізації профілактичних програм.
Запропоновано, що профілактика наркотизму неповнолітніх – це комплекс правових, соціальних, медичних, психологічних заходів, здійснюваних державними та недержавними органами на загальнодержавному та місцевому рівнях, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють поширенню та вживанню наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, токсичних речовин, алкогольної продукції, попередження розвитку та ліквідацію негативних наслідків для організму неповнолітнього.
Запропоновано для більшої ефективності провадити профілактичну діяльність як на вседержавному, так і на місцевих рівнях. Так, надаємо приклад показників ефективності реалізації профілактичних програм.
Ключові слова: наркотизм; попередження наркотизму; профілактика наркотизму; правова модель; медична модель; психосоціальна модель; показники ефективності.

Марта Бойсан

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
НАРКОТИЗМА СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье исследуется вопрос понимания сущности понятия “профилактика наркотизма”. В современных условиях наркотизации общества, прогресса фоновых явлений, которые способствуют возникновению преступности существует насущная необходимость содействовать профилактике данном негативном социальному явлению. В статье проанализированы подходы различных ученых и дано собственное определение “профилактики наркотизма несовершеннолетних”. На основные рассмотренных моделей предупреждения наркотизма выделяем основные: правовую, медицинскую и психосоциальную. Продемонстрировано меры предупреждения на “вертикальных” и “горизонтальных” уровнях. Предоставляем пример показателей эффективности реализации профилактических программ.
Предложено, что профилактика наркотизма несовершеннолетних - это комплекс правовых, социальных, медицинских, психологических мероприятий, осуществляемых государственными и негосударственными органами на общегосударственном и местном уровнях, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, токсических веществ, алкогольной продукции, предупреждение развития и ликвидацию негативных последствий для организма несовершеннолетнего.
Предложено для большей эффективности осуществлять профилактическую деятельность как на всегосударственном так и на местных уровнях. Таким образом, предоставляем пример показателей эффективности реализации профилактических программ
Ключевые слова: наркотизм; предупреждения наркотизма; профилактика наркотизма; правовая модель; медицинская модель; психосоциальная модель; показатели эффективности.

Marta Boysan
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure

PRIORITY AREAS OF JUVENILE DRUG ABUSE PREVENTION

Suggested that prevention of drug abuse among minors is a set of legal, social, medical, psychological activities undertaken by public and private agencies at the national and local levels aimed to identify and to eliminate the causes and conditions conducive to the spread and use of drugs, psychotropic substances or their unique, toxic substances, alcohol, prevention and elimination of negative consequences for the body of a minor.
The article investigates the question of understanding the notion of the concept “prevention of drug abuse”. The article analyzes different approaches of scientists and give its own definition of “prevention of juvenile drug abuse.” It is aimed to highlight the main models of narcotics prevention, legal, medical and psychosocial. The measures of juvenile drug abuse prevention at the “vertical” and “horizontal” level are demonstrated. The examples of implementation performance of prevention programs are provided.
It is suggested that the most efficient implementation of juvenile drug abuse must be carried at the local unit.
Key words: juvenile drug abuse ; prevention of drug abuse; drug abused; legal model; medical model; psychosocial model; drugs; juvenile.

Кількість посилань 8

УДК 343.976

Наталія Болібрух
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри кримінального права і процесу

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЯК МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ВНЗ,
У ЗВ’ЯЗКУ З УЧИНЕННЯМ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

© Болібрух Н., 2017

Розглянуто особливості кримінологічного моделювання як комплексного методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів. Уточнено методологію кримінологічного моделювання.
З’ясовано, що кримінологічна модель особистості студента ВНЗ, у зв’язку з вчиненням корисливо-насильницьких злочинів, за характером – є аналітичною, за змістом – інформаційно-описовою, за функціональним призначенням – має на меті сприяти удосконаленню практики запобігання вчиненню злочинів.
Обґрунтовано необхідність розвитку можливостей використання методу моделювання для дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з вчиненням корисливо-насильницьких злочинів.
Ключові слова: методи, моделювання, модель, інформація, особистість студента ВНЗ, корисливо-насильницькі злочини.

Наталья Болібрух

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ,
В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИИ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В статье рассмотрены особенности криминологического моделирования как комплексного метода исследования личности студента вуза, в связи с совершением корыстно-насильственных преступлений. Уточнено методологию криминологического моделирования.
Определено, что криминологическая модель личности студента вуза, в связи с совершением корыстно-насильственных преступлений, по характеру – является аналитической, по содержанию – информационно-описательной, по функциональному назначению – имеет целью способствовать усовершенствованию практики предуп¬реждения совершения преступлений.
Обоснована необходимость дальнейшего развития возможностей использования метода моделирования для исследования личности студента вуза, в связи с совершением корыстно-насильственных преступлений.
Ключевые слова: методы, моделирование, модель, информация, личность студента вуза, корыстно-насильственные преступления.
Natalya Bolibrukh
Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
postgraduate student

DESIGN FEATURES OF CRIMINOLOGY AS A METHOD
OF STUDY OF PERSONALITY OF UNIVERSITY STUDENTS
IN CONNECTION WITH THE COMMISSION
OF MERCENARILY-VIOLENT CRIME

In the article the features of design of criminology are considered as a complex method of research of personality of student of institution of higher learning, in connection with doing of mercenarily-violent crimes. Methodology of design of criminology is specified.
It is found out, that model of criminology of personality of student of institution of higher learning, in connection with the feasance of mercenarily-violent crimes, by the nature – is analytical, on maintenance – informatively-descriptive, after the functional setting – has for an object to assist the improvement of practice of prevention of committing crime.
Grounded necessity of development possibilities of the use of modeling method for research of personality of student institution of higher learning, in connection with a feasance mercenarily-violent crimes.
Key words: methods, modeling, model information, personality of student of institution of higher, mercenarily-violent crimes.

Кількість посилань 9

УДК 343.13

Андрій Бондюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”
аспірант кафедри кримінального права і процесу
halyna_rymarchuk@yahoo.com

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “СУДОВИЙ РОЗСУД”

© Бондюк А., 2017

Висвітлено питання визначення у науковій інтерпретації поняття судового розсуду. На базі проведеного аналізу видається можливим вивести єдине визначення поняття суддівського розсуду слідчого судді у кримінальному провадженні, з огляду на особливість його процесуальних повноважень у кримінальному провадженні з контролю за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження. Роз’яснено вибір основних терминологічних виразів, які входять до складу пояснення суддівського розсуду слідчого судді.
Ключові слова: судовий розсуд; кримінальне провадження; слідчий суддя; судовий контроль; досудове слідство.

Бондюк Андрей

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ

В статье освещается вопрос определения в научной интерпретации понятия судебного усмотрения. На основе проведенного анализа представляется возможным вывести единое определение понятия судейского усмотрения следственного судьи в уголовном производстве, учитывая особенность его процессуальных полномочий в уголовном производстве по контролю за соблюдением прав и свобод участников уголовного производства. Розьснено выбор основных терминологичних выражений, которые включены в объяснение судейского усмотрения следственного судьи.
Ключевые слова: судебное усмотрение; уголовное производство; следственный судья; судебный контроль; досудебное следствие.

Bondyuk Andriy
Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
postgraduate student

ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES
TO THE DEFINITION OF JUDICIAL DISCRETION

In the article the question of the definition in the scientific interpretation of the concept of judicial discretion. On the basis of the analysis seems possible to display a single definition of judicial discretion investigating judge in criminal proceedings, given the peculiarity of his judicial authority in criminal proceedings for the control of the rights and freedoms of participants in criminal proceedings. It is explained the choice of terms, basic expressions included in the explanation of judicial discretion investigating judge.
Key words: judicial discretion; criminal proceedings; the investigating judge; judicial review; pretrial investigation.

Кількість посилань 18

УДК 342. 951:351.755

Надія Бортник
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права,
bnp1969n@gmail.com

Сергій Єсімов
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права,
esimov_ss@ukr.net

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

© Бортник Н., Єсімов С., 2017

У статті розглянуто теоретичні та прикладні аспекти нормативно-правового регулювання адміністративної відповідальності у сфері трудової міграції. Проаналізовано склади адміністративних правопорушень у сфері трудової міграції, передбачені чинним законодавством. Розглянуто окремі аспекти гармонізації національного законодавства щодо адміністративної відповідальності з законодавством країн-членів Європейського Союзу. Визначено проблемні питання та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правової бази.
Ключові слова: адміністративна відповідальність; трудова міграція; адмі-ністративні правопорушення; гармонізація законодавства; Європейський Союз.

Надія Бортнык, Сергій Есимов

ГАРМОНИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспекты нормативно-правового регулирования административной ответственности в сфере трудовой миграции. Анализируются составы административных правонарушений в сфере трудовой миграции предусмотренные действующим законодательством. Рассма¬три-ваются отдельные аспекты гармонизации национального законодательства об административной ответственности с законодательством стран-членов Европейского Союза. Определены проблемные вопросы и предлагаются пути совершенствования нормативно-правовой базы.
Ключевые слова: административная ответственность; трудовая миграция; административных правонарушениях; гармонизация законодательства; Европейский Союз.
Nadia Bortnyk
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
Sc.D., Prof

Sergе Esimov
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
PhD, Associate Professor

HARMONIZATION LEGISLATION OF UKRAINE
AND EUROPEAN UNION ABOUT ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY IN THE AREA OF LABOR MIGRATION

The article deals with the theoretical and practical aspects of regulation of administrative responsibility in the sphere of labor migration. Analyzes of administrative violations in the sphere of labor migration provided by law. We consider some aspects of harmonization of national legislation on administrative responsibility to the legislation of the Member States of the European Union. The identified issues and proposed ways to improve the regulatory framework.
Key words: administrative responsibility; labor migration; administrative offenses; harmonization of legislation; European Union.

Кількість посилань 10

УДК 340.12
Володимир Брездень
начальник слідчого управління
прокуратури у Львівській області,
кандидат юридичних наук
gal-volod@ukr.net

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЕКСТРЕМУМІВ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА

© Брездень В., 2017

Багатовимірність дослідницького процесу загалом виражається в наявності багатьох напрямів або ліній у дослідженні того або іншого явища дійсності. Такі лінії є елементами сукупності творчого процесу, тобто такого, що здійснюється, з-поміж іншого, шляхом аналізу системи знань, яка існує у певній галузі науки.
Екстремуми у професійній діяльності юриста належать до числа складних системних об’єктів дослідження. Їхня складність, багатоаспектність і соціальний характер передбачають необхідність комплексного, всебічного вивчення. Дослідницька стратегія, покладена в основу комплексного підходу, передусім, ґрунтується на таких методологічних принципах: формулювання загальної теоретичної концепції; розробка наскрізних понять і категорій, що забезпечують єдність підходу до об’єкта дослідження.
Ключові слова: методологія; філософія права; юрист; деформація професійної свідомості юриста; професійна діяльність юриста.

Владимир Брездень

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К РАСКРЫТИЮ ЭКСТРЕМУМОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Многомерность исследовательского процесса в целом выражается в наличии многих направлений или линий в исследовании того или иного явления действительности. Такие линии являются элементами совокупности творческого процесса, то есть такого, которое осуществляется, среди прочего путем анализа системы знаний, которая существует в определенной области науки.
Экстремумы в профессиональной деятельности юриста относятся к числу сложных системних объектов исследования. Их сложность, многоаспектность и социальный характер предусматривают необходимость комплексного, всестороннего изучения. Исследовательская стратегия, положенная в основу комплексного подхода, прежде всего, основывается на таких методологических принципах: формулировка общей теоретической концепции; разработка сквозных понятий и категорий, которые обеспечивают единство подхода к объекту исследования.
Ключевые слова: методология; философия права; юрист; деформація профессионального сознания юриста; профессиональная деятельность юриста.

Volodymyr Brezden`
Head Investigation Department
the prosecutor's office in Lviv region
Ph.D.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DISCLOSURE EXTREMES IN PROFESSIONAL LAWYER'S ACTIVITIES

The multidimensionality of the research process as a whole, expressed in the presence of many directions or lines in the research of that or other phenomenon of reality. These lines are part of the totality of creative process, is one that is carried out, among other things, by analyzing the system of knowledge that exists in a particular field of science.
Extremes in professional activities of a lawyer are among the complex system observations. Their complexity and multidimensional social nature requires an integrated, comprehensive study. The research strategy is the basis for a comprehensive approach, primarily based on the following methodological principles: the formulation of general theoretical conception; development of cross-cutting concepts and categories that provide unity of approach to the object of study.
Key words: methodology; philosophy of law; lawyer; deformation of professional lawyer's consciousness; professional activities of lawyer.

Кількість посилань 22

УДК 340:12

Любов Ватаманюк
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
інженер кафедри
адміністративного та інформаційного права,
lyubof13@gmail.com

Тарас Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права,
Garasumiv_@ukr.net

ПРОБЛЕМА ПІЗНАННЯ ПРАВА:
ГНОСЕОЛОГІЧНІ МЕЖІ ТА МОЖЛИВОСТІ

© Ватаманюк Л., Гарасимів Т., 2017

У статті проаналізовано фундаментальну методологічну проблему права у контексті гносеологічних меж і можливостей пізнання права, зв’язку реалізації права з професійною культурою юриста, філософського осмислення правової реальності, єдності цінності та істини в праві, філософії злочину, соціальної справедливості як фундаментального принципу правознавства, людини в праві, історіографічних проблем філософії права, феномена європейського права.
З’ясовано, що будь-яке розуміння права зобов’язане спиратися на розгорнуту концепцію людини, точніше особистості. І це – персонологія, до змісту якої як обов’язкові базові елементи повинні входити, по-перше, аналіз права як аксіологічного за своєю природою соціального ноумена, по-друге, системна побудова моральних основ права як концепція обов’язку, справедливості, суспільних та особистiсних ідеалів i, по-третє, концепт становлення особистості як справжнього homo juridicus.
Ключові слова: методологічна проблема; пізнання; право; гносеологічний підхід; предмет; аналіз; правова антропологія.

Любовь Ватаманюк, Тарас Гарасымив

ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ ПРАВА:
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

В статье проанализированы фундаментальная методологическая проблема права в контексте гносеологических границ и возможностей познания права, связи реализации права с профессиональной культурой юриста, философского осмысления правовой реальности, единства ценности и истины в праве, философии преступления, социальной справедливости как фундаментального принципа правоведения, человека в праве, историографических проблем философии права, феномена европейского права.
Выяснено, что любое понимание права обязано опираться на развернутую концепцию человека, точнее личности. И это – персонология, к содержанию которого как обязательные базовые элементы должны входить, во-первых, анализ права как аксиологического по своей природе социального ноумена, во-вторых, системное построение нравственных основ права как концепция долга, справедливости, общественных и личностного идеалов i, в-третьих, концепт становления личности как настоящего homo juridicus.
Ключевые слова: методологическая проблема; познание; право, гносеологический подход; предмет; анализ; правовая антропология.

Lyubov Vatamanyuk
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Informational Law

Taras Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law
Sc.D., Prof

PROBLEM RIGHT KNOWLEDGE:
EPISTEMOLOGICAL LIMITS AND POSSIBILITIES

The article analyzes the fundamental methodological problem of law in the context of the epistemological limits and possibilities of knowledge of law, the right of communication of professional culture lawyer, legal philosophical understanding of reality, truth and unity of values in law, philosophy, crime, social justice as a fundamental principle of law, human law historiographical problems of philosophy of law, the phenomenon of European law.
It was found that any understanding of the law must be based on a detailed concept of human personality accurately. And it is – personology, the content of which is mandatory as basic elements should include, first, the analysis of rights as axiological inherently social noumenon, secondly, system building moral foundations of law the concept of duty, justice, social and osobystisnyh ideals i, thirdly, the concept of personality as a true homo juridicus.
Key words: methodological problem; knowledge; right; epistemological approach; subject; analysis; legal anthropology.

Кількість посилань 7

УДК 347.218.1:347.232

Тетяна Волинець
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права та процесу
tanavol5@ukr.net

ВІДУМЕРЛА СПАДЩИНА ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

© Волинець Т., 2017

Розглянуто особливості переходу відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади.
Ключові слова: право комунальної власності; підстави набуття права комунальної власності; територіальна громада; відумерла спадщина.

Татьяна Волынец

ВЫМОРОЧНОСТЬ НАСЛЕДСТВА КАК ОСНОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Статья посвячена особенностям перехода выморочного имущества в коммунальною собственность территориальным обществом.
Ключевые слова: право коммунальной собственности; основания приобретения права коммунальной собственности; территориальное общество; выморочность наследства.

Tatiana Volynets
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Civil Law and Procedure
Ph.D., Assoc. Prof.

INHERITANCE AS EXCHEATED THE GROUNDS
FOR ACQUIRING COMMUNITY PROPERTY RIGHT

This article is dedicated to the peculiarities of abandoned inheritance transition to the community property right by a territorial community.
Key words: community property right; grounds for acquiring community property right; territorial communit; inheritance abandoning.

Кількість посилань 10

УДК 342.951
Ярина Волоско
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
асистент кафедри адміністративного та інформаційного права,
yaryna.nika@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННУ ТРУДОВУ МІГРАЦІЮ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ

© Волоско Я., 2017

У статті проаналізовано поняття “незаконна трудова міграція”, визначено її правові підстави. Визначено та проаналізовано залежність виникнення незаконної трудової міграції від міжнародно-правових підстав, а також відповідальність за її вчинення.
Ключові слова: міграція; трудова міграція; відповідальність; міжнародно-правові підстави.

Ярина Волоско

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ТРУДОВУЮ МИГРАЦИЮ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ

В статье проанализировано понятие “незаконная трудовая миграция”, определено ее правове основания. Определена и проанализирована зависимость возникновения незаконной трудовой миграции международно-правовых оснований, а также ответственность за ее возникновение
Ключевые слова: миграция; трудовая миграция; ответственность; международно-правовые основания.

Yaryna Volosko
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Informational Law

RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL LABOR MIGRATION: INTERNATIONAL LEGAL GROUNDS

In the article the term “illegal labor migration”, to its legal basis. Identified and analyzed the dependence of origin of illegal migration of international legal grounds and responsible for its execution.
Key words: migration; labor migration; responsibility; international legal basis.

Кількість посилань 10

УДК 340:12

Христина Габаковська
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
аспірант кафедри теорії та філософії права,
gabakovska@ukr.net

Тарас Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права,
Garasumiv_@ukr.net

ПРОБЛЕМА БУТТЯ ЛЮДИНИ:
ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

© Габаковська Х., Гарасимів Т., 2017

У статті на основі цивілізаційного підходу ґрунтовно проаналізовано питання буття людини. Запропонований підхід вирішення проблеми цілісності буття людини дає можливість багатоплановості цього питання: питання смислу і цінності людського буття, унікальності людської природи та сутності внутрішнього світу та визначення в ньому. Визна¬чено суттєві аспекти цілісності особистості, здійснено аналіз та уточнено поняття цілісності буття людини у психолого-антропологічному та філософсько-правовому контекстах. Доведено, що науковець має виходити з природи та сутності особистості як певної системи знань, що потребує своєї інтерпретації в плані самоорганізації щодо вимог, закономірностей розвитку людського буття та цивілізації зокрема.
Ключові слова: буття; індивід; людина; особистість; індивідуальність; розум; світогляд; цивілізаційний підхід.

Кристина Габаковская, Тарас Гарасымив

ПРОБЛЕМА БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА:
ЦИВИЛИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД

В статье на основе цивилизационного подхода основательно проанализированы вопросы бытия человека. Предложенный подход к решению проблемы целостности бытия человека дает возможность многоплановости данного вопроса: вопрос смысла и ценности человеческого бытия, уникальности человеческой природы и сущности внутреннего мира и определения в нем. Выделены существенные аспекты целостности личности, осуществлен анализ и уточнено понятие целостности бытия человека в психолого-антропологическом и философско-правовом контексте. Доказано, что ученый должен исходить из природы и сущности личности как определенной системы знаний, требует своей интерпретации в плане самоорганизации в отношении требований, закономерностей развития человеческого бытия и цивилизации в частности.
Ключевые слова: бытие; индивид; человек; личность; индивидуальность; ум; мировоззрение; цивилизационный подход.
Christina Habakovs'ka
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law

Taras Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law
Sc.D., Prof

PROBLEM HUMAN EXISTENCE:
CIVILIZATION-LEGAL APPROACH

On the basis of civilized approach thoroughly analyzed the question of human existence. The approach to solve the problem of being human integrity enables the enigma of this issue: the question of meaning and value of human existence, uniqueness and essence of human nature and definition of inner peace in it. Vyzna¬cheno relevant aspects of the integrity of the individual, analyzed and clarified the concept of integrity of human existence in the psychological, anthropological and philosophical and legal contexts. Proved that the scientist has come from nature and essence of the individual as a certain system of knowledge that needs its interpretation in terms of the requirements of self-organization, patterns of human life and civilization in particular.
Key words: life; individual; man; personality; individuality; mind; outlook; civilizational approach.

Кількість посилань 17

УДК 340:12

Богдан Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
студент І курсу спеціальності 081 “Право”,
realistprocs@gmail.co

МОДЕЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ЛЮДИНИ ТА ДЕРЖАВИ

© Гарасимів Б., 2017

У статті визначено, на основі аналізу значної джерельної бази, провідні моделі громадянського суспільства. Здійснено їх теоретичне обґрунтування, показано в них особливості взаємовідносин людини та держави. Доведено, що держава існує для суспільства, а не навпаки і, власне, розділення громадянського суспільства і держави є однією з основних характеристик демократичної форми правління, і повинна сприяти звільненню особи від державного диктату. Показано, що ідея громадянського суспільства виступає одним із найцінніших досягнень світової політико-правової думки. Окрім того, автор характеризує сучасний стан громадянського суспільства в Україні, вказує шляхи вдосконалення взаємодії держави та громадянського суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство; особистість; держава; модель; громадянин; влада; відносини; взаємодія.

Богдан Гарасымив

МОДЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ГОСУДАРСТВА

В статье определены на основе анализа большой источниковой базы, ведущие модели гражданского общества. Осуществлено теоретическое их обоснование, показано в них особенности взаимоотношений человека и государства. Доказано, что государство существует для общества, а не наоборот и, собственно, разделение гражданского общества и государства является одной из основных характеристик демократической формы правления, и должна способствовать освобождению лица от государственного диктата. Показано, что идея гражданского общества выступает одним из самых ценных достижений мировой политико-правовой мысли. Кроме того, автор характеризует современное состояние гражданского общества в Украине, указывает пути совершенствования взаимодействия государства и гражданского общества.
Ключевые слова: гражданское общество; личность; государство; модель; гражданин; власть; отношения; взаимодействие.

Bohdan Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University

MODEL OF CIVIL SOCIETY
AND HUMAN RELATIONSHIP PROBLEMS OF STATE

The article determined based on an analysis of significant sources, leading model of civil society. The theoretical justification, we show them the features of relationship between man and the state. Proved that the state exists for society, not vice versa and, indeed, the separation of state and civil society is one of the main characteristics of a democratic form of government, and shall further exemption from the state dictates. It is shown that the idea of civil society is one of the most valuable achievements of world political and legal thought. Besides the author describes the current state of civil society in Ukraine, indicating ways to improve cooperation between the state and civil society.
Key words: civil society; personality; state; model; citizen; power; relationships; interaction.

Кількість посилань 22

УДК 340:12

Тарас Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права,
Garasumiv_@ukr.net

ДЕФІНІЦІЯ “ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО”:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ПАРАДИГМА

© Гарасимів Т., 2017

У контексті філософсько-правового знання у статті проаналізовано дефініцію “громадянське суспільство”, запропоновано та систематизовано відомі наукові підходи до розуміння означеного поняття. В основу статті покладено дослідження провідних філософів, а також власні авторські підходи і висновки щодо проблематики дослідження. З’ясовано, що громадянське суспільство – це система забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної та духовної сфер, їх відтворення і передачі від покоління до покоління, система самостійних і незалежних від держави громадських інститутів і відносин, покликаних забезпечити умови для самореалізації приватних інтересів і потреб, або індивідуальних, або колективних.
Ключові слова: громадянське суспільство; держава; суспільні відносини; людина; громадянин; свобода; права.

Тарас Гарасымив

ДЕФИНИЦИЯ “ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО”:
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВАЯ ПАРАДИГМА

В контексте философско-правового знания в статье проанализированы дефиницию “гражданское общество”, предложено и систематизированы известные научные подходы к пониманию указанного понятия. В основу статьи положены исследования ведущих философов, а также собственные авторские подходы и выводы по проблематике исследования. Выяснено, что гражданское общество – это система обеспечения жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, призванных обеспечить условия для самореализации частных интересов и потребностей, или индивидуальных или коллективных.
Ключевые слова: гражданское общество; государство; общественные отношения; человек; гражданин; свобода; права.

Taras Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law
Sc.D., Prof.

THE DEFINITION OF “CIVIL SOCIETY”:
PHILOSOPHICAL AND LEGAL PARADIGM

In the context of philosophical and legal knowledge in the article the definition of “civil society” is proposed and systematized known scientific approaches to understanding his appointed term. The basis of the article put research leading philosophers and authors' own attitudes and opinions on issues of research. It was found that civil society – a system of life support social, cultural and spiritual spheres, their reproduction and transmission from generation to generation, the system independently of the state of public institutions and relationships to ensure the conditions for self-realization of private interests and needs, or individual or collective.
Key words: civil society; state; public relations; man; citizen; freedom; law.

Кількість посилань 19

УДК 340:12

Тарас Гарасимів
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
заступник директора – декан повної вищої освіти,
доктор юридичних наук, професор
кафедри теорії та філософії права
Garasumiv_@ukr.net

Тарас Дашо
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри цивільного права та процесу
tyd@kodary.com

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД УКРАЇНИ

© Гарасимів Т., Дашо Т., 2017

У статті комплексно проаналізовано поняття громадянського суспільства як політико-правового явища. Розглянуто джерелознавчий матеріал, який характеризує процес розвитку системи поглядів на громадянське суспільство на теренах України. Досліджено еволюцію поняття громадянського суспільства у працях українських мислителів, зокрема С. Оріховського-Роксолана, М. Костомарова, М. Драгоманова,
І. Франка та ін. Визначено особливості розвитку концепції громадянського суспільства кін. XIX – поч. XX ст. у працях видатних українських діячів. Здійснено науковий аналіз проблем побудови громадянського суспільства в сучасних умовах та визначено шляхи їх реалізації на практиці.
Ключові слова: громадянське суспільство; держава; демократія; громадянин; правова держава; державний сувернітет.

Тарас Гарасымив, Тарас Дашо

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ УКРАИНЫ

В статье осуществлен комплексный анализ понятия гражданского общества как политико-правового явления. Проанализирован материал, характеризующий процесс развития системы взглядов на гражданское общество на территории Украины. Исследована эволюция понятия гражданского общества в работах украинских мыслителей, в частности С. Ориховского, Н. Костомарова, М. Драгоманова, И. Франко и др. Установлены особенности развития концепции гражданского общества кон. XIX–нач. XX в. в трудах выдающихся украинских деятелей. Осуществлен научный анализ проблем построения гражданского общества в современных условиях и определены пути их реализации на практике.
Ключевые слова: гражданское общество; государство; демократия; гражданин; правовое государство; государственный сувернитет.

Taras Harasymiv
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Theory and Philosophy of Law
Sc.D., Prof.

Taras Dasho
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Civil Law and Procedure
Ph.D.

THEORY AND PRACTICE OF CIVIL SOCIETY HISTORICAL
AND LEGAL EXPERIENCE OF UKRAINE

This article provides a comprehensive analysis of the concept of civil society as a political and legal phenomenon. The analysis of source material that characterizes the process of development of the views of civil society in Ukraine. The evolution of the concept of civil society in the works of Ukrainian thinkers, including S. Orzechowski–Roxolan,
M. Kostomarov, М. Drahomanov, І. Franko et al. The peculiarities of the concept of civil society context. XIX – beg. XX century. in the works of prominent Ukrainian figures. Done scientific analysis of the problems of building a civil society in modern conditions and ways to implement them in practice.
Key words: civil society; state; democracy; citizen; constitutional state; state sovereigntly.

Кількість посилань 21

УДК 343.161.1

Михайло Гузела
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри кримінального права і процесу
mhuzela@gmail.com

ДО ПИТАННЯ ПРО СУД ПРИСЯЖНИХ
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ
ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

© Гузела М., 2017

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми участі народу у здійсненні правосуддя в Україні.
Проаналізовано розвиток суду присяжних в Україні як форми участі народу у здійсненні правосуддя на основі континентальної (європейської) та англосаксонської правових систем.
Розкрито законодавчі закріплення суду присяжних в Україні, зокрема за Конституцією України та чинним Кримінальним процесуальним кодексом України. Критично досліджено проблематику добору присяжних, а також безпосередньої участі присяжних у судовому провадженні та в разі прийняття рішення у нарадчій кімнаті.
Ключові слова: участь народу у здійснені правосуддя; суд; суд присяжних; законодавство; рішення; правосуддя.

Михаил Гузела

К ВОПРОСУ О СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ
ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Статья посвящена теоретическим и практическим проблемам участия народа в осуществлении правосудия в Украине.
Проанализировано развитие суда присяжных в Украине, как формы участия народа в отправлении правосудия в разрезе континентальной (европейской) и англосаксонской правовых систем.
Раскрыто законодательные закрепления суда присяжных в Украине, в частности в Конституции Украины и действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины. Критически исследована проблематика отбора присяжных, а также непосредственного участия присяжных в судебном производстве и при принятии решения в совещательной комнате.
Ключевые слова: участие народа в осуществлении правосудия; суд; суд присяжных; законодательство; решения; правосудия.

Mykhailo Huzela
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
PhD, Associate Professor

ON THE JURY FOR CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION
OF UKRAINE

The article is devoted to theoretical and practical problems of people’s participation in implementation of justice in Ukraine.
The development of a jury in Ukraine as a form of popular participation in the administration of justice in the context of continental (European) and Anglo-Saxon legal systems.
Exposed legislative confirmation of the jury in Ukraine, including the current Constitution of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. Critically examined issues of jury selection, and direct participation in jury proceedings and in the decision in the retiring room.
Key words: people’s participation in implementation of justice; court; jury; legislation; decision; justice.

Кількість посилань 9

УДК 343.123.

Лев Гула
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри кримінального права і процесу
lev_lviv@ukr.net

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНО-РЕМОНТНИХ РОБІТ ЯК ОБ’ЄКТІВ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
З ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЇХ ВИКОНАННЯ

© Гула Л., 2017

Розглянуто питання щодо проведення дослідження експертом-будівельником з визначення характеру будівельно-ремонтних робіт. Охарактеризовано правові основи щодо визначення порядку проведення ремонтно-будівельних робіт. Окреслено процес складання відповідних проектно-кошторисних документів для проведення будівельно-ремонтних робіт. Визначено порядок оформлення договорів для проведення будівельно-ремонтних робіт та приймання їх виконання.
Ключові слова: експертиза будівельно-технічна; будівельно-ремонтні роботи; проектно-кошторисні документи; договір; ліцензування; акти приймання.

Лев Гула

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ РАБОТ КАК ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Рассмотрен вопрос относительно проведения исследования экспертом строителем из определения характера строительно-ремонтных работ. Охарактеризованы правовые основы относительно определения порядка проведения строительно-ремонтных работ. Очерчен процесс складывания соответствующих проектно-сметных документов для проведения строительно-ремонтных работ. Определен порядок оформления договоров для проведения строительно-ремонтных работ и принятия их выполнения.
Ключевые слова: экспертиза строительно-техническая; строительно-ремонтные работы; проектно-сметные документы; договор; лицензирование; акты принятия.

Lev Hula
Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Criminal Law and Procedure
Sc.D., Prof.

DESCRIPTION OF ORGANIZATION OF BUILDING-REPAIR WORKS AS OBJECTS OF BUILDING-TECHNICAL EXAMINATION FROM DETERMINATION OF CHARACTER OF THEIR IMPLEMENTATION

A question is considered in relation to realization of research by an expert by a builder from determination of character of building-repair works. Legal frameworks are described in relation to determination of order of realization of building-repair works. The process of stowage of corresponding a project is an estimate documents is outlined for realization of building-repair works. The order of registration of agreements is certain for realization of building-repair works and acceptance of their implementation.
Key words: examination building-technical; building-repair works; a project is an estimate documents; agreement; licensing; acts of acceptance.

Кількість посилань 16

УДК 342.25:340.12(477)

Любов Гулак
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, доцент
кафедри адміністративного та інформаційного права,
Lyuba.g@ukr.net

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

© Гулак Л., 2017

Стаття присвячена питанням функціонування органів місцевого самоврядування, яке може бути реактивним (визначатися впливами середовища) чи активним (визна¬чатися власними цілями, спрямованими на середовище), синхронним чи діахронним.
Ключові слова: місцеве самоврядування; громадянське суспільство; функція; місцеві органи влади.

Любовь Гулак

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена вопросам функционирования органов местного самоуправления, которое может быть реактивным (определяться действиями среды) или активным (определяться собственными целями, направленными на среду), синхронным или диахронным.
Ключевые слова: местное самоуправление; гражданское общество; функция; местные органы власти.

Lyubov Gulak
Educational and Research Institute of Law and Psychology
Lviv Polytechnic National University
Department of Administrative and Information Law
PhD, Associate Professor

SPECIFIC LEGAL NATURE AND FUNCTIONS
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

This article is devoted to functioning of local self-governments, which can be reactive (defined environmental influences) or active (defined their own objectives aimed at environment), synchronous or diachronic.
Key words: local self-government; civil society; the function of local authorities.

Кількість посилань 7

УДК 340:12

Тарас Дашо
Навчально-науковий інститут права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
кандидат юридичних наук, асистент
кафедри цивільного права та процесу,
tyd@kodary.com

ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО:
ПРАВОВА ВЗАЄМОДІЯ

© Дашо Т., 2017

Наукова розвідка присвячена проблематиці розвитку громадянського суспільства в Україні в контексті його взаємодії з інститутом держави. У статті розглянуто теоретичні, концептуальні та практичні аспек¬ти взаємодії інституту держави і громадянського суспільства в Україні. Визначено характерні риси системи державного управління, які справляють своєрідний дискомфорт для повноцінного розвитку громадянського суспільства.
З’ясовано, що заємозв’язок громадянського суспільства і держави проявляється насамперед у тому, що чим розвинутіше громадянське суспільство, то менш помітною є роль держави. Доведено, що лише в розвинутому громадянському суспільстві виникає необхідність у правовій державі, яка не тільки формально визнає, але й реально забезпечує права і свободи людини та громадянина, створює відповідні інститути, зорієнтовані на демократичний розвиток державності.
Ключові слова: громадянське суспільство; політична система суспільства; держава; демократія; громадянин; правова держава; державотворення.

Тарас Дашо

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО:
ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Научное исследование посвящено проблематике развития гражданского общества в Украине в контексте его взаимодействия с институтом государства. В статье рассматриваются теоретические, концептуальные и практические аспекты взаимодействия института государства и гражданского общества в Украине. Определены характерные черты системы государственного управления, производят своеобразный дискомфорт для полноценного развития гражданского общества.
Выяснено, что взаимосвязь гражданского общества и государства проявляется прежде всего в том, что чем больше развито гражданское общество, тем менее заметна роль государства. Доказано, что только в развитом гражданском обществе возникает необходимость в правовом государстве, которое не только формально признает, но и реально обеспечивает права и свободы человека и гражданина, создает соответствующие институты, ориентированные на демократическое развитие государственности.
Ключевые слова: гражданское общество; политическая система общества; государство; демократия; гражданин; правовое государство; государства.
Taras Dasho
Institute of Jurisprudence and Psychology
National University “Lviv Polytechnic”
Department of Civil Law and Procedure
Ph.D.

STATE AND CIVIL SOCIETY: LEGAL COOPERATION

Scientific exploration is devoted to the problems of civil society development in Ukraine in the context of its interaction with the institution of the state. In the article theoretical, conceptual and practical aspek¬ty interaction of the State and civil society in Ukraine. Characteristic features of the system of government, which have a kind of discomfort for the full development of civil society.
It was found that zayemozv'yazok civil society and the state is manifested primarily in the fact that the more advanced the civil society, the less noticeable is the role of the state. Proved that only a developed civil society is necessary in a legal state, which not only recognizes formally, but really provides the rights and freedoms of man and citizen, creating appropriate institutions, focused on the development of democratic statehood.
Key words: civil society; political system of society; state; democracy; citizen; constitutional state; state.

Кількість посилань 18

Надія Демчик
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВОГО ПОВЕРНЕННЯ І ПРИМУСОВОГО ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ
ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

© Демчик Н., 2017

Стаття присвячена правовому аналізу законодавства України у сфері примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі держави.
Ключові слова: іноземець; особа без громадянства; примусове повернення; примусове видворення.
Надежда Демчик

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Статья посвящена правовому анализу законодательства Украины в сфере принудительного возвращения и принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы государства.
Ключевые слова: иностранец; лицо без гражданства; принудительное возвращение; принудительное выдворение.

Nadiya Demchyk
National Academy
State Border Service of Ukraine Bohdan Khmelnytsky

THE LEGAL REGULATION OF FORCED RETURN AND FORCED EXPULSION OF FOREIGNERS AND STATELESS PERSONS

The article is sanctified to the legal analysis of legislation of Ukraine in the field of a forced return and forced expulsion of foreigners and persons without citizenship outside the state.
Key words: foreigner; stateless person; forced return; expulsion.

Кількість посилань 8

УДК 347.27

Емілія Дмитренко
ДВНЗ “Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана”, доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри фінансового права
emilia_dmitrenko@mail.ru

Володимир Дмитренко
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України,
аспірант відділу проблем приватного права

ВИКОНАННЯ ІПОТЕЧНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК

© Дмитренко Е., Дмитренко В., 2017

Розкрито становлення й розвиток інституту виконання іпотечного зобов’язання. Проаналізовано правове регулювання цього інституту у різні періоди розвитку цивільного законодавства. Значну увагу звернено на питання зародження іпотеки і виконання зобов’язання, що виникає з неї, у часи Давньої Греції та Давнього Риму. Визначено особливості цього інституту у період Середньовіччя та Нового часу. Окремо проаналізовано особливості виконання іпотечного зобов’язання у законодавстві, що діяло на українських землях. Також розглянуто сучасний стан правового регулювання виконання іпотечного зобов’язання у цивільному законодавстві України.
Ключові слова: іпотека; зобов’язання; іпотечне зобов’язання; виконання іпотечного зобов’язання; іпотекодержатель; іпотекодавець.

Эмилия Дмитренко
Владимир Дмитренко

ВЫПОЛНЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

В статье раскрыто становление и развитие института исполнения ипотечного обязательства. Проанализированы правовое регулирование этого института в разные периоды развития гражданского законодательства. Значительное внимание уделено вопросам зарождения ипотеки и исполнения обязательства, возникающего из нее, во времена Древней Греции и Древнего Рима. Определены особенности этого института в период Средневековья и Нового времени. Отдельно проанализированы особенности выполнения ипотечного обязательства в законодательстве, которое действовало на украинских землях. Также рассмотрено современное состояние правового регулирования исполнения ипотечного обязательства в гражданском законодательстве Украины.
Ключевые слова: іпотека; обязательство; ипотечное обязательство; выполнение ипотечного обязательства; ипотекодержатель; ипотекодатель.
Emilia Dmytrenko
SHEE “Kyiv National Economic University
Vadym Hetman”
Sc.D., Prof.

Volodymyr Dmytrenko
Research Institute of Private Law and Entrepreneurship
Academician FG Burchak NAPrN Ukraine

OF MORTGAGE COMMITMENT:
FORMATION AND DEVELOPMENT

The article deals with the formation and development of institute of execution of mortgage obligations. Legal regulation of this institution was analyzed in different periods of civil law. Special attention was paid to the birth of the mortgage and execution of obligation from times of ancient Greece and ancient Rome. The features of this institution in the Middle Ages and in modern times were defined. Separately, we studied the peculiarities of mortgage execution obligation under the law in force in Ukrainian lands during historical times. Also we’ve described the current state of regulation of mortgage obligations in civil legislation of Ukraine.
Key words: mortgages; bonds; mortgage obligations; mortgage fulfillment of obligations; mortgagee; mortgagor.

Кількість посилань 14

Syndicate content