№ 682 (2010)

УДК 658.012.4

Duda Jan T., Augustynek Andrzej

Faculty of Management, AGH University of Science and Technology, Cracow

Borshchuk Iryna V.

Institute of Economics and Management, Lviv Polytechnic National University, Lvov

COOMODITY TRADE RISK REDUCTION BY USING OPTIMISATION TECHNIQUES TO CONSTRUCT CUSTOMISED CURRENCY BASKETS

© Дида Я.Т., Августинек А., Борщук І.В., 2010

Представлено концепцію зменшення ризику трансакцій на глобальному сиро-винному ринку. Ідея полягає у конструюванні кошика валют, що мінімізує усереднену змінність цін вибраних товарів. Використано денні котировки курсів семи валют, доповнених курсами SDR, а також цінами срібла і золота для перерахунку денних цін товарів, виражених в USD. Використано метод мінімально-квадратичної оптимізації для знаходження валютного кошика (вираженого частками окремих валют), що мінімізує в 4-річному періоді дві міри ризику, тобто варіацію результуючого часового ряду цін, а також варіацію багатьох приростів цих цін. Ці міри усереднено для множини вибраних товарів. Результати розрахунків для шести кольорових металів за останні 11 років показують, що спеціалізований кошик сконструйований у такий спосіб може бути кориснішим, ніж типово використовувані валюти (USD, EURO, SDR).

A concept for reducing transaction risk on global raw materials markets (primary commodities) is presented. It consists in construction of currency baskets minimizing averaged variability of prices of selected goods (raw materials). Daily exchange rates of seven currencies, completed with SDR, silver and gold, were used to recalculate the commodities daily USD prices. The quadratic optimization method was employed to find the currency basket (the fractions of individual currencies) minimizing - in four years time interval - two measures of risk, i.e. the resultant price series variance and the variance of the price return series, both averaged over a set of commodities. Results of calculations for six non-iron metals in the last eleven years show that the customized baskets constructed in this way may be advantageous when compared to typically used currencies (USD, EURO SDR).

Кількість посилань – 16

J. Lojda, J. Kralovic

Karel Englis College, Brno Institute of Economy, Chech Republic

CONSISTENCY OF AIMS A METHODS IN THE PROCESS OF FINANCIAL PLANNING IN THE COMPANY

© Lojda J., Kralovic J., 2010

Базою для створення довгострокового фінансового плану є формулювання фінансових завдань компанії. Добре сформульований фінансовий план повинен бути погоджений з іншими частковими планами компанії, який не є якоюсь окремо взятою діяльністю. Він повинен також забезпечувати бажані і взаємні зв’язки між структурою бюджетного капіталу і фінансовими рішеннями. Взаємозв’язки повинні бути сформульованими між проектами розвитку компанії, дивідендною політикою, проблемами оптимізації структури капіталу.
Як забезпечити потрібні взаємозв’язки між цими частковими планами? Як формулювати і виконувати ці часткові завдання? Чи можна їх взагалі узгодити? Чи є якісь варіанти їх вирішення в теорії і практиці фінансового менеджменту? Це ті актуальні реальні проблеми, з якими стикаються менеджери фінансових компаній.

The basis for creation of long-term financial plan is formulation of financial aims of the company. Well formulated financial plan has to be consistent with other partial plans of the company and does not represent separated activity. It should ensure also desirable and mutual relations between budget-capital structure and financial decisions. Mutual relation has to be formulated between company development projects, dividend policy, problems of optimizing of capital structure and share issuance policy and dept.
How to secure the desirable mutual relations between these partial plans? How to formulate and fulfill these partial aims? Are they consistent at all? Is there is any solution in the theory and practice of financial management? These all are real actual issues with which the financial company managers are confronted.

Кількість посилань – 3

УДК 338.23

Ю.І. Біленко, О.І. Білоган

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЦСЄ

© Біленко Ю.І., Білоган О.І., 2010

Проаналізовано особливості валютної політики Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі та України протягом усіх етапів трансформації їхніх економічних систем. Досліджено процес зближення обмінних курсів за паритетом купівельної спроможності та номінальних курсів і його вплив на ефективність економіки.

In this article the main features of exchange rate policies of Hungary, Slovak Republic, Czech Republic, Poland and Ukraine during all stages of their economic systems transformation is analysed. The process of convergence between PPP and nominal exchange rates and it’s effect on economy’s efficiency are considered.

Кількість посилань – 21

УДК 331.1:658.3:621

О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

 Бала О.І., Мукан О.В., Бала Р.Д., 2010

Розглядаються основні принципи корпоративної культури підприємств. Проаналізовано принципи корпоративної культури провідних компаній світу. Досліджено сутність та особливості формування принципів корпоративної культури на підприємстві. Виокремлено загальні та спеціальні принципи корпоративної культури.

The main principles of the corporate culture of companies are described. Analyzed the principles of corporate culture leading the world. Investigate the nature and features of formation the principles of corporate culture on business. Different general and specific principles of corporate culture.

Кількість посилань - 10

УДК 339.138

О.Ю. Бобало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 Бобало О.Ю. 2010

Запропоновано приклади організаційної структури управління маркетинговою діяльністю вищого навчального закладу, а також розглянуто основні функції кожного з підрозділів маркетингу з рекомендаціями, залежно від величини ВНЗ.

The article proposes examples of organizational management’s structure of marketing in the Institutions of the Higher education. Also it examines the main functions of the each marketing service depending on the size of the institution.

Кількість посилань - 5

УДК 658:005.57:621 (477.8)

А.О. Босак, О.А. Босак

Національний університет “Львівська політехніка”,

МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 Босак А.О., Босак О.А., 2010

Розглянуто модель комунікаційного циклу машинобудівного підприємства, сформовану на засадах функціонального підходу до управління. Зокрема, виділено чотири типових стадії комунікаційного циклу: збирання інформації, верифікація, прийняття управлінських рішень, передавання управляючої інформації. Описано процеси комунікацій, що супроводжують реалізацію функцій планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. Сформовано економіко-математичну модель оптимізації елементарних комунікацій машинобудівного підприємства.

In the article model of communication cycle of machine-building enterprise is considered, formed on the basis of functional approach to management. In particular, is chosen four typical stages of the communication cycle: collection information, verification, taking the management deciding, issue control information. Described processes of communications, accompany realization of functions of planning, organizations, motivating, controlling and regulations. Economic-mathematical model to optimization of elementary communications machine-building enterprise is formed.

Кількість посилань - 28

УДК 330.1 (075.8)

Г.Л. Вербицька

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 Вербицька Г.Л., 2010

Розглянуто становлення та розвиток економічних теорій, розроблених зарубіжними ученими, визначено внесок вітчизняних науковців у формування теорій національної економіки, обґрунтовано існування системного зв’язку між поглядами відомих українських і зарубіжних економістів минулого і теперішнього на сутність національної економіки та формування економічної політики держави.

In the article, becoming and development of economic theories of developed is considered by foreign scientists, certainly payment of domestic research workers in forming of theories of national economy, grounded existence of system connection between the looks of the known Ukrainian and foreign economists past and present on essence of national economy and forming of economic policy of the state.

Кількість посилань – 18

УДК 338.48.

М.М. Вороновська

Національний університет “Львівська політехніка”,

СИСТЕМА МОТИВІВ І СТИМУЛІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Вороновська М.М., 2010

Розглянуто мотиви та стимули інноваційної діяльності. Визначено значення мотивів і стимулів інноваційної діяльності у забезпеченні стабільності виробничо-господарської і фінансової діяльності машинобудівних підприємств. Для розвитку інноваційної діяльності рекомендовано систему мотивів і стимулів у розрізі етапів інноваційного процесу машинобудівного підприємства.

Tune and stimuli of innovative activity are considered. Role of and stimuli of innovative activity in providing of stability of production and financial activity of machine-building enterprises of strategic maps in activity of machine-building enterprises are certain. For development of innovative activity in the article the system of s and stimuli is made to order in the cut of the stages of innovative process of machine-building enterprise.

Кількість посилань - 10

УДК 621:658.012.32

М.Ф. Гончар

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гончар М.Ф., 2010

Досліджено закономірності раціональної організації розроблення та прийняття управлінських рішень у сфері виробництва продукції машинобудівних підприємств. Запропоновано систему принципів, на яких повинні ґрунтуватися процеси розроблення та реалізації управлінського рішення щодо формування виробничої програми машинобудівного підприємства. Обґрунтовано підхід до визначення прогнозного обсягу реалізації продукції конкретним машинобудівним підприємством іншим підприємствам певної галузі економіки (чи промисловості) у певному регіоні. Запропоновано розповсюдження механізму зворотнього зв’язку на рух горизонтальних потоків інформації у процесі розроблення управлінських рішень.

Research of conformities to law of rational organization of development and acceptance of administrative decisions processes is conducted in the field of production of goods of machine-building enterprises. The system of principles which development and realization of administrative decision processes must be based on in relation to forming of the production program of machine-building enterprise is offered. Grounded going near determination of prognosis volume of realization of products by this machine-building enterprise other enterprises of certain industry of economy (whether to industry) in a certain region. Distribution of mechanism of zvorotnego connection is offered on motion of horizontal streams of information in the process of development of administrative decisions.

Кількість посилань – 13

УДК 339.92 (477)

О.Б. Гром’як

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Гром’як О.Б., 2010

Розглянуто основні напрямки державної політики активізування зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано виокремлювати дві її основні проблеми: проблему розроблення та проблему реалізації цієї політики. Визначено основні методи здійснення політики стимулювання експорту та внесено основні корективи щодо їх удосконалення.

We examine the main directions of state policy aktyvizuvannya foreign trade. We propose to devote two of its main problems: the problem of developing and the problem of implementing this policy. In this article we determine the main methods of implementing policies to stimulate exports and made major adjustments to improve it.

Кількість посилань – 30

Ю.П. Гуменюк

Тернопільський національний економічний університет

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ВПЛИВ ЙОГО ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕЛИВУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

© Гуменюк Ю.П., 2010

Обґрунтована можливість міжнародного руху людського капіталу та окреслений механізм його впливу на стан економічної системи генеруючого і акумулюючого типу. Доведена роль інтелектуального капіталу як управляючої підсистеми для економічної системи загалом. Зазначений факт гострої конкурентної боротьби за висококваліфікованих іноземних спеціалістів.

In the article possibility of international human capital flow is grounded and the mechanism of his influence is outlined on the state of economic systems of generating and heat-sink type. The role of intellectual capital as управляючої subsystem is well-proven, for the economic system on the whole. The fact of sharp competitive activity is marked for highly skilled foreign specialists.

Кількість посилань – 18

УДК 330

В.П. Далик, В.С. Бойко*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівська комерційна академія

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

© Далик В.П., Бойко В.С., 2010

Розглянуто проблему інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств. Активізація інтеграції українських підприємств до світового ринку інвестицій є головною потребою в інтересах економічного розвитку країни і сьогодні пріоритетне значення має використання форми залучення прямих іноземних інвестицій. Шлях до залучення іноземного капіталу лежить, хоч як це не парадоксально звучить, через вітчизняного товаровиробника. В Україні має бути сформований платоспроможний внутрішній попит, зокрема на продукцію промислового призначення. Залучення іноземних інвестицій допоможе вирішити внутрішні проблеми, зокрема соціальні та науково-технічні.

A problem is examined innovative investment to development of domestic enterprises. Activation of integration of the Ukrainian enterprises to the world market of investments is a main requirement in interests of economic development of country and this time the use of form of bringing in of direct foreign investments has a priority value. A way lies to bringing in of foreign capital, though as it sounds paradoxically, through a domestic commodity producer. Must be formed Ukraine to solvent internal demand, including on the products of the industrial setting. Bringing in of foreign investments will help to work out internal problems, including social and scientifically – technical.

Кількість посилань – 7

УДК 657.312

А.В. Демчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМИ

© Демчук А.В., 2010

Досліджено значення та місце бюджетування в діяльності підприємства та процес бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано технологію бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності. Сформульовано основні проблеми бюджетування на підприємстві в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності та запропоновано потенційні шляхи їх вирішення.

The role and place of budgeting in enterprise activity and budgeting process of enterprise under establishment of foreign economic activity were investigated. Also a technology of enterprise budgeting under establishment of foreign economic activity was proposed. The basic problems of budgeting for the enterprise under establishment of foreign economic activity were formulated and were offered the potential solutions of it.

Кількість посилань - 13

УДК 338.45:330.131

М.І. Диба

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

АНАЛІЗУВАННЯ ВИТРАТ ПРОЦЕСУ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ТА МІНІМІЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

© Диба М.І., 2010

Змодельовано формули для розрахунку граничних витрат державної контрольно-ревізійної служби на проведення ідентифікування та мінімізування фінансових ризиків. Розроблені формули враховують етапність виробничо-господарської діяльності підприємства та різний рівень ймовірності фінансових втрат кожного із етапів. Автор навів переваги застосування розроблених формул у практичній діяльності.

In the article was modulated the formula of evaluation of expenses of state control services for fulfill of financial risk identification and minimization. The elaborated formula considered the step of commercial activities enterprises and different level of financial loses each step. The author proposed the advantages of utility of worked out formula in practical activity of state services.

Кількість посилань - 7

УДК 347.77/.78+339.166.5(075.8)

К.І. Дмитрів

Національний університет “Львівська політехніка”,

АНАЛІЗУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Дмитрів К.І., 2010

Розглянуто місце і значення аналізування управління об’єктами інтелектуальної власності (ОІВ) в загальній стратегії управління інтелектуальною власністю на підприємстві, визначені фактори впливу на вибір стратегії управління та запропонована методика проведення аналізу і вибору шляхів подальшого розвитку для підприємств.

In this article the essence and the role of the intellectual property objects management in general enterprise strategy of the intellectual property objects management is analyzed. The main factors which influence the management strategy selection are identified. The analysis conduction and the means of further enterprise development option policies are offered.

Кількість посилань - 7

УДК 331.25:33(477-4)

О.В. Женчак

Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

© Женчак О.В., 2010

Проаналізовано питання щодо реформування та вдосконалення пенсійної системи України, висвітлено проблеми загрози зменшення сплати пенсійних внесків, питання підвищення пенсійного віку та розвиток недержавний пенсійних фондів та їх вплив на ринок капіталів. Здійснено аналіз пенсійної системи європейських країн. Зосереджено увагу на перевагах та недоліках нової пенсійної системи на основі SWOT- аналізу.

In this article the question of reformation and perfection of the pension system of Ukraine is analysed. Although, the problems of threat of diminishing of pension payments and the question of increase of retirement age is reflected. The development of non-state pension funds and their influence on the capital’s market is analysed. The analysis of the pension system of the European countries is carried out. Furthermore, the attention is concentrated on the pros and cons of the new pension system on the basis of SWOT-analysis.

Кількість посилань – 15

УДК 338.242..336.228.32

А.Г. Загородній, Н.І. Федишин

Національний університет “Львівська політехніка”

РИЗИКИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

© Загородній А.Г., Федишин Н.І., 2010

Розкрито суть ризиків податкового планування, досліджено основні характеристики цих ризиків, зокрема: всеохопність, невизначеність, імовірність, альтернативність та конфліктність. Розглянуто об’єкти та суб’єкти ризиків податкового планування на підприємстві. Здійснено групування факторів ризиків податкового планування відповідно до їхніх класифікаційних ознак.

The article examines the essence of tax planning risk, the main characteristics of these risks, including: all-round, indetermination, probability, alternativeness and conflict. Objects and subjects of the tax planning risks on enterprises are considered. Tax planning risk factors of in accordance with their classification features are grouped.

Кількість посилань – 21

УДК 336.71:330.131.7

О.В. Ковальчук

Львівська комерційна академія,
кафедра економічної теорії

ЕКОНОМІЧНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ – СКЛАДОВА СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

© Ковальчук О.В., 2010

Досліджено сутність економічного капіталу банку, розкрито визначення цього поняття. Здійснено розмежування між термінами “економічний”, “регулятивний” та “балансовий капітал банківських установ”. Розглянуто складові економічного капіталу банку з виокремленням відповідних характеристик та ознак.

The article explored the nature of economic capital, disclosed the definition of the concept. Divide distinction between the terms economic, regulatory and equity capital of banking institutions. Consider components of economic capital, with the separation of relevant characteristics and attributes.

Кількість посилань – 13

УДК 65.012.32

А.М. Колібаба

ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ

© Колібаба А.М., 2010

Розглядається важливий критерій управління персоналом, що раніше перебував поза увагою, а його значенню в менеджменті приділяли недостатньо уваги. Дано відповідь на вирішення проблем мотиваційного рівня виконання завдань.

Considered an important criterion of Personnel Management, which previously stayed out of focus and its value in management given litlle attention. There is given a response to the problems of motivation level performance of tasks.

Кількість посилань - 5

УДК 658.8

Н.С. Косар, М.В. Кіндій, М.М. Мамчин

Національний університет “Львівська політехніка”,

МАРКЕТИНГ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМТВОМ

© Косар Н.С., Кіндій М.В., Мамчин М.М., 2010

Проаналізовано вплив світової кризи на економіку України. Визначено різновиди стратегій антикризового управління вітчизняних підприємств, встановлено особливості адаптації стратегій по складових комплексу маркетингу до зміни економічних факторів. Подано рекомендації щодо вдосконалення системи маркетингових комунікацій у межах реалізації концепції партнерського маркетингу.

The influence of the global crisis on Ukrainian economics was analyzed. Defined types of strategies of crisis management of domestic enterprises, have features of adaptation strategies for components of marketing to changing economic factors. There were recommendations for improvement of system of marketing communications in the framework of the concept of affiliate marketing.

Кількість посилань - 13

УДК 334.758

Р.С. Косцик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ

© Косцик Р.С. , 2010

Досліджено різноманітні ризики, що виникають під час впровадження організаційних змін. Для цього на основі опрацьованої літератури охарактеризовано поняття організаційних змін, наведена їхня класифікація та модель впровадження. Також розглянуто трактування поняття “ризику” в літературних джерелах та уточнено його визначення. На основі досліджень розкрито сутність ризиків під час впровадження організаційних змін. На основі опрацьованої інформації запропоновано класифікацію та ідентифікацію у разі здійснення організаційних змін відповідно до їх виду та етапу впровадження.

Different risks of the implementation of organizational changes are investigated. For this, based on the literature sources, was described the concept of organizational changes, also was given their classification and model of their implementation. Also were considered the interpretations of the concept of “risk” in the literary sources and was proposed own definition of it. On the basis of research information were described the essence of the risks of organizational changes. Also was proposed the classification and identification of risks in organizational change implementing according to their type and stage of implementation.

Кількість посилань - 18

УДК 658

О.Є. Кузьмін, Х.С. Передало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

СУТНІСТЬ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК КЛЮЧОВОЇ КАТЕГОРІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

© Кузьмін О.Є., Передало Х.С., 2010

Розглянуто та проаналізовано різні трактування поняття “місія організації” науковцями та практиками менеджменту, наведено результати соціологічних досліджень щодо розуміння місії організації управлінцями вітчизняних підприємств, запропоновано визначення поняття “місія організації” на основі виявлених основних функцій цієї категорії менеджменту.

Different interpretations of concept “mission of organization” are considered and analysed by research workers and practices of management, results over of sociological researches are brought in relation to understanding of mission of organization of domestic enterprises управлінцями, the offered determination of concept “mission of organization” is presented on the basis of the educed basic functions of this category of management.

Кількість посилань - 34

УДК 504.06:658

С.І. Лебедевич

Національний лісотехнічний університет України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

© Лебедевич С. І., 2010

Відображено результати спеціального дослідження, у результаті якого розроблено концептуальні засади формування системи екологічного менеджменту підприємства.

Results results of special investigations in which developed a conceptual framework to establish a system of environmental management company.

Кількість посилань - 3

УДК 338.24:658.114.012.32

І.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Литвин І.В., 2010

Розроблено методичні рекомендації з визначення майбутніх вигод суб’єктів венчурного підприємництва від використання венчурного капіталу за трьома підходами та запропоновано показники для оцінювання економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств.

The methodical recommendations of the future benefits determination of venture business entities by three approaches financing with venture capital are developed. The indexes of economic efficiencies’ calculation of the innovative enterprises financing by venture capital are offered in the article.

Кількість посилань – 7

УДК 668.45:330.131.7

В.Є. Матвіїшин

Національний університет “Львівська політехніка”,

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

© Матвіїшин В.Є., 2010

Проаналізовано існуючі методи кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства. Розроблено принципи оцінювання рівня ризиків енергоресурсів. Виокремлено недоліки та переваги кожного із методів оцінювання ризиків. Запропоновано критерії для вибору оптимального методу оцінювання рівня ризиків енергоресурсів, враховуючи чинники зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності машинобудівного підприємства.

It was analyzed the current method of evaluation the energy resources risks of machine-building enterprise. It was elaborated the main principles of evaluation the energy resources risks. Also author showed advantages and disadvantages of each method of evaluation the energy resources risks. It was proposed the criteria of optimal method choice of evaluation the energy resources risks considering factors of inner and outer environment of activities machine-building enterprise.

Кількість посилань - 6

УДК 668.45:330.131.7

В.Є. Матвіїшин
Національний університет “Львівська політехніка”,

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

© Матвіїшин В.Є., 2010

Проаналізовано існуючі методи кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства. Розроблено принципи оцінювання рівня ризиків енергоресурсів. Виокремлено недоліки та переваги кожного із методів оцінювання ризиків. Запропоновано критерії для вибору оптимального методу оцінювання рівня ризиків енергоресурсів, враховуючи чинники зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності машинобудівного підприємства.

It was analyzed the current method of evaluation the energy resources risks of machine-building enterprise. It was elaborated the main principles of evaluation the energy resources risks. Also author showed advantages and disadvantages of each method of evaluation the energy resources risks. It was proposed the criteria of optimal method choice of evaluation the energy resources risks considering factors of inner and outer environment of activities machine-building enterprise.

Кількість посилань - 6

УДК 668.45:330.131.7

В.Є. Матвіїшин
Національний університет “Львівська політехніка”,

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУВАННЯ РИЗИКІВ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

© Матвіїшин В.Є., 2010

Проаналізовано існуючі методи кількісного оцінювання ризиків енергоресурсів машинобудівного підприємства. Розроблено принципи оцінювання рівня ризиків енергоресурсів. Виокремлено недоліки та переваги кожного із методів оцінювання ризиків. Запропоновано критерії для вибору оптимального методу оцінювання рівня ризиків енергоресурсів, враховуючи чинники зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності машинобудівного підприємства.

It was analyzed the current method of evaluation the energy resources risks of machine-building enterprise. It was elaborated the main principles of evaluation the energy resources risks. Also author showed advantages and disadvantages of each method of evaluation the energy resources risks. It was proposed the criteria of optimal method choice of evaluation the energy resources risks considering factors of inner and outer environment of activities machine-building enterprise.

Кількість посилань - 6

УДК 658.5(075.8)

О.Г. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ МАТРИЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 Мельник О.Г., 2010

Розкрито особливості використання матричних підходів в економіці, обґрунтовано зміст поняття “діагностична матриця”, розроблено механізм її формування та використання на підприємстві. Виокремлено та охарактеризовано етапи формування діагностичної матриці та етапи її використання суб’єктами діагностики. Наведено спрощену модель діагностичної матриці як інструменту відповідного вибору бізнес-індикаторів залежно від встановлених цілей діагностики.

There are in the article the peculiarities of the matrix approaches using in economics are considered, the definition of category “diagnostic matrix” is substantiated, mechanism of its forming and using is worked out. Stages of the diagnostic matrix forming and its using by different diagnostic subjects are considered and characterized. Simplified model of diagnostic matrix as an instrument by the business-indicators choice depending established diagnostic aims is presented.

Кількість посилань - 7

УДК 338.45:621

У.І. Моторнюк, Н.Л. Калиновська

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

© Моторнюк У.І., Калиновська Н.Л., 2010

Відображено основні проблеми валютного регулювання як складової валютної політики в Україні в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Вирізнено основні підходи щодо визначення об’єктів валютного регулювання. Запропоновано шляхи реалізування валютної політики України та пріоритетні напрями її інтегрування у світові фінансові ринки.

The article represents the basic problems of the currency adjusting as a component currency policy in Ukraine in the conditions of globalization of world financial markets. Basic approaches are selected in relation to determination of objects of the currency adjusting. The ways of realization of currency policy of Ukraine and priority directions of its integration are offered in world financial markets.

Кількість посилань – 7

Syndicate content