№1 (19) / 2010

УДК: 528.94:004

БАЗОВЫЙ УЗЕЛ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ТЕРРИТОРИИ

А. Алябьев
ФГУП “Уралгеоинформ”

П. Бурбан
ФГУП “Новгородское аэрогеодезическое предприятие”

Ю. Зраенко
ФГУП “Уралгеоинформ”

С. Серебряков
ФГУП “Уралгеоинформ”

Ключевые слова: пространственные данные, геопорталы.
Кількість посилань – 8.

Базовий вузол інфраструктури просторових даних територій
А. Алябьев, П. Бурбан, Ю. Зраенко, С. Серебряков

Описано проблеми створення регіональної інфраструктури просторових даних. Розроблена технологія опрацювання просторових даних, починаючи зі збирання матеріалів вимірювань.

Базовый узел инфраструктуры пространственных данных территории
А. Алябьев, П. Бурбан, Ю. Зраенко, С. Серебряков

Описаны проблемы создания региональной инфраструктуры пространственных данных. Разработана технология обработки пространственных данных, начиная со сбора материалов измерений.

Base knot of an infrastructure of spatial data of territory
A. Aljabev, P. Burban, J. Zraenko, S. Serebrjakov

Problems of creation of a regional infrastructure of spatial data are described. The technology of processing of spatial data, since gathering of materials of measurements is developed

УДК 332.3

ВИКОРИСТАННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. Артамонов, П. Міхно
Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського
Ю. Голубінка
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: порушені, відпрацьовані землі.

Кількість посилань – 10.

Використання порушених земель Полтавської області
В. Артамонов, П. Міхно, Ю. Голубінка

Проаналізовано стан порушених земель Полтавської області. Виявлено основні тенденції змін площ порушених і відпрацьованих земель та виконаний прогноз щодо їх значень на період 2009–2018 років.

Использование нарушеных земель Полтавской области
В. Артамонов, П. Михно, Ю. Голубинка

Проанализировано состояние нарушенных земель Полтавской области. Определены основные тенденции изменения площадей нарушенных и отработанных земель и выполнен прогноз относительно их значений на период 2009–2087 годов.

Use of the broken earths of the Poltava area
В. Artamonov, P. Mihno, Ju. Holubinka

The analysis of a condition of the broken earths of the Poltava area is made. The basic tendencies of change of the areas of the broken and fulfilled earths are defined and the forecast concerning their values for 2009–2087 is executed

УДК: 004.9; 630

ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ КАРТОГРАФІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТУАЛЬНИМИ ДАНИМИ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Барладін, В. Скавронський, О. Скляр
Інститут передових технологій, м. Київ

Ключові слова: геоінформаційні технології, лісове господарство.

Кількість посилань – 7.

Використання геоінформаційних технологій для картографічного забезпечення актуальними даними лісового господарства
А. Барладин, В. Скавронский, О. Скляр

Визначено особливості підготовки й актуалізації картографічних матеріалів, необхідних для раціонального ведення лісового господарства в Україні. Розглянуто проблематику розроблення й впровадження геоінформаційного підходу до відновлення планово-картографічних матеріалів на основі використання матеріалів аерофото- і космічної зйомки й використання сучасних ГІС для забезпечення завдань лісового господарства.

Использование геоинформационных технологий для картографического обеспечения актуальными данными лесного хозяйства
А. Барладин, В. Скавронский, О. Скляр

Определены особенности подготовки и актуализации картографических материалов, необходимых для рационального ведения лесного хозяйства в Украине. Рассмотрено проблематику разработки и внедрения геоинформационного подхода к обновлению планово-картографических материалов на основе использования материалов аерофото- и космической съемки и использования современных ГИС для обеспечения задач лесного хозяйства.

Using GIS-technologies for cartographic providing of forestry by actual data
A. Barladin, V. Skavronskiy, O. Sklyar

The features of preparation and actualization of cartographic materials for providing of rational development of forestry in Ukraine are defined in the article. Problems of development and integ¬ration of GIS-technologies for update of cartographic materials based on using of materials of aerial and space photography and modern GIS for providing of tasks of forestry are explored

УДК 332.3.631.41

МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПІД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ

О. Басовець, А. Бридун
Рівненський центр “Облдержродючість”
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: ГІС-технології дослідження ґрунтів.

Кількість посилань – 2.

Модель використання земель під сільськогосподарські культури
О. Басовець, А. Бридун

Оцінено результати агрохімічного дослідження ґрунтів на певній території. Побудовано модель вибору найпридатніших ділянок для вирощування сільськогосподарських культур.

Модель использования земель для сельхозугодий
О. Басовец, А. Бридун

Оценены результаты агрохимического исследования почв исследуемой территории. Построена модель выбора наиболее пригодных участков для выращивания сельскохозяйственных культур.

The model of use agricultural soils for the growth of agricultural plants
O. Basovets, A. Brydun

The estimation of results of agricultural chemistry inspection of soils is conducted. The model with optimized choice of land for the growth of agricultural plants is built.

УДК 528.28

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ РУЛЕТОК “DISTO” ПІД ЧАС ВИМІРЮВАННЯ ШИРИНИ ПІДКРАНОВИХ КОЛІЙ

Д. Бачевський, К. Бурак, М. Гринішак, В. Михайлишин
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: підкранові колії, електронні рулетки.

Кількість посилань – 3.

Використання електронних рулеток “Disto” під час вимірювання ширини підкранових колій
Д. Бачевський, К. Бурак, М. Гринішак, В. Михайлишин

Виконані дослідження показали, що використання електронних рулеток Disto з спеціальним приладдям ефективно розв’язує задачу автоматизації процесів вимірювань ширини підкранових колій. Можливе безпосереднє встановлення як рулетки, так і марки на рейку підкранової колії, що значно зменшує як час центрування приладів, так і підвищує точність. Проте в таких випадках слід використовувати спеціальне приладдя, яке дає змогу орієнтувати площину марки за перпендикуляром до лазерного променя. Пропонується використовувати для цього лазерний візир.

Использование электронных рулеток “Disto” при измерениях ширины подкрановых путей
Д. Бачевский, К. Бурак, М. Грынишак, В. Мыхайлышын

Исследования показали, что использование электронных рулеток Disto со специальными приспособлениями эффективно решает задачу автоматизации процессов измерения ширины подкрановых путей. Возможность непосредственного закрепления рулетки и марки на рельсе подкранового пути значительно уменьшает время центрирования прибора и повышает точность. Однако в этих случаях следует использовать специальные приспособления, которые позволяют ориентировать плоскость марки перпендикулярно лазерному лучу рулетки. Предлагается использовать для этого лазерный визир.

Using of lazerstreet “Disto” in the measurements of the breadth of ways of crane
D. Bachevskii, K. Burak, M. Grynishak, W. Mykhailyshyn

Carried out researches showed that using of lazerstreet Disto with special accommodations effec¬tively meets the challenge the automation of the measurement processes of the breadth of ways of crane. The possibility of the direct fixation of yard-measure and stamp on rail way of crane considerably decreases the time of centering of apparatus and rai¬ses accuracy. However in these cases follows to use special accommodations which let orient the pla¬ne of stamp to the perpendicularly laser ray of lazer¬street. Is suggested to use with this end in view laser ray.

УДК 332. 2. 021 (477): 504

ВПЛИВ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ

М. Богіра
Львівський національний аграрний університет

Ключові слова: земельна реформа, екологія, розпаювання земель, землевпорядкування.

Кількість посилань – 5.

Вплив земельної реформи в Україні на екологічний стан довкілля
М. Богіра

Проаналізовано причини виникнення окремих негативних екологічних наслідків земельної реформи в Україні і запропоновано деякі підходи до їх вирішення.

Влияние земельной реформы в Украине на экологическое состояние окружающей среды
М. Богира

Проанализированы причины возникновения отдельных негативных экологических последствий земельной реформы в Украине и внесены некоторые предложения по их ликвидации.

Land reform influence on ecological state of environment in Ukraine
М. Bogira

It is analyzed the origin of rea sons of some negative ecological conseguences of land reform in Ukraine and proposed some ways of their solving.

УДК 528.48

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАНТОВЫХ МОСТОВ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

М. Брынь, А. Никитчин, Е. Толстов
Петербургский государственный университет путей сообщения, г. Санкт-Петербург

А. Ященко, О. Евстафьев
г. Москва

Б. Резник
Берлинский технический университет прикладных наук, г. Берлин

В. Колгунов
Национальный университет “Львовская политехника”, г. Львов

Ключевые слова: мониторинг, вантовый мост.

Геоинформационный мониторинг строительства и эксплуатации вантовых мостов на основе спутниковых технологий
М. Брынь, А. Никитчин, Е. Толстов, А. Ященко, О. Евстафьев, Б. Резник, В. Колгунов

Показана сущность геоинформационного мониторинга вантовых мостов, определены его чи, функции и состав оборудования. Приведены результаты экспериментальных исследований на Большом Обуховском мосту в Санкт-Петербурге.

Геоінформаційний моніторинг будівництва та експлуатації вантових мостів на основі супутникових технологій
М. Бринь, А. Нікітчін, Є. Толстов, А. Ященко, О. Євстафьєв, Б. Рєзнік, В. Колгунов

Показана суть геоінформаційного моніторингу вантових мостів, визначені його задачі, функції та склад обладнання. Наведені результати експериментальних досліджень на Великому Обухівському мості в Санкт-Петербурзі.

Geoinformational monitoring constructions and usages of cable-stayed bridges on base of satellite technologies
M. Brin, A. Nikitchin, E. Tolstov, A. Yaschenko, O. Evstafev, B. Reznik, V. Kolgunov

The main positions of geoinformational monitoring of cable-stayed bridges are shown. The objectives, functions and the staff of the equipment are defined. The results of expe¬rimental researches at the Bolshoy Obukhovskiy bridge are listed.

УДК 528.92

МОДЕЛЮВАННЯ ПРИРОДНОЛАНДШАФТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ У ПРОЕКТАХ

С. Булакевич
Національний університет водного господарства та природокористування
П. Черняга, Ю. Голубінка
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: ГІС-технології, природоланшафтні характеристики

Кількість посилань – 5.

Моделювання природноландшафтних характеристик сільскогосподарських угідь у проектах землевпорядження
П. Черняга, С. Булакевич, Ю. Голубинка

Розглянуто питання моделювання природноландшафтних характеристик сільськогоспо¬дарських угідь у проектах землевпорядження.

Моделирование природноландшафтных характеристик сельськохозяйственных угодий в проектах землеустройства
П. Черняга, С. Булакевич, Ю. Голубинка

Рассмотрены вопросы моделирования природноландшафтных характеристик сельсько-хозяйственных угодий в проектах землеустройства.

Modelling of landscape characteristics agriculture grounds in land management projects
P. Chernyaha, S. Bulakevich, Y. Golubinka

Methodology is proposed of territory management taking into account optimal conditions of causal-sequential relations between elements of economic management system

УДК 528.28

ВИЗНАЧЕННЯ РАДІУСІВ КРИВИНИ ПРИ ГЕОДЕЗИЧНОМУ КОНТРОЛІ ПІДКРАНОВИХ КОЛІЙ

К. Бурак
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова: радіуси підкранових колій, сплайнова інтерполяція.

Кількість посилань – 9.

Визначення радіусів кривини при геодезичному контролі підкранових колій
К. Бурак

Запропоновано аналітичне розв’язання задачі визначення радіусів підкранових колій за результатами геодезичного контролю. У розв’я¬занні вперше використано сплайнову апроксимацію та пошук екстремальних точок з використанням теореми про середнє значення функції, що підвищує точність та гарантує автоматичне визначення значень мінімальних радіусів кривини.

Определение радиусов кривины при геодезическом контроле подкрановых путей
К. Бурак

Предлагается аналитическое решение задачи определения радиусов подкрановых путей по результатам геодезического контроля. В решении впервые использовано сплайновую аппроксимацию и поиск экстремальных точек с использованием теоремы о среднем значении функции, что повысило точность и гарантирует автоматическое определение значений минимальных радиусов кривизны.

Determining of the radii of bending in the geodesic control of ways of crane
K. Burak

Is suggested the analytical solution of the task of determining of the radii of ways of crane as to the results of geodesic control. In deciding for the first time is used splane approximation and the search of extremum points with theorem using about the middle significance of function which raised accuracy and guarantees the automatic determining of the minimal significances of the radii of bending.

УДК 528.92

МОНІТОРИНГ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РУСЕЛ РІК

Х. Бурштинська, О. Маланій, В. Шевчук
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: моніторинг деформаційних процесів, руслові процеси, дистанційне зондування Землі, космічні знімки, водні об’єкти, антропогенна діяльність, ріка Дністер.

Кількість посилань – 12.

Моніторинг деформаційних процесів русел рік
Х. Бурштинська, О. Маланій, В. Шевчук

Розглянуто системний підхід до проведення моніторингу руслових процесів рік на прикладі ріки Дністер. Для проведення дослідження русла за 30-річний період з 1979 року використані космічні зображення з літальних апаратів Landsat 3 та Landsat 7, топографічні, геологічні і ґрунтові карти. Виявлені істотні зміни положення русла річки.

Мониторинг деформационных процессов русел рек
К. Бурштынская, А. Маланий, В. Шевчук

Рассмотрен системный подход к проведению мониторинга русловых процессов рек на примере реки Днестр. Для проведения исследования русла за 30-летний период с 1979 года использованы космические изображения с летальных аппаратов Landsat 3 и Landsat 7, топографические, геологические и почвенные карты. Выявлены существенные изменения положения русла реки.

Monitoring of deformation processes of river-beds
H. Burshtynska, O. Malaniy, V. Shevchuk

We consider a systematic approach for monitoring fluvial processes of rivers on the example of the Dniester River. To study the river-bed for 30-year period from 1979 used satellite imagery from aircraft Landsat 3 and Landsat 7, topographical, geological and soil maps. Revealed significant changes of the riverbed.

УДК 332.64

АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ СТВОРЕННЯ КАДАСТРОВИХ ПЛАНІВ РІЗНИХ ВИРОБНИЧИХ ФІРМ

Р. Ванчура
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: кадастровий план, земельна ділянка, методика робіт.

Кількість посилань – 5.

Аналіз та дослідження методики створення кадастрових планів різних виробничих фірм
Р. Ванчура

Проаналізовано кадастрові плани різних виробничих фірм, виявлено та розглянуто переваги, недоліки та порушення інструкції з топографічних знімань у масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000 та 1:500.
Розроблено та запропоновано взірець створення кадастрового плану

Анализ и исследование методики создания кадастровых планов различных производственных фирм
Р. Ванчура

Нами были проанализированы кадастровые планы различных производственных фирм. Обнаружены и рассмотрены преимущества, недостатки и нарушения инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000 и 1:500. Разработан и предложен образец создания кадастрового плана.

Analysis and research methods of cadastral plans of various companies
R. Vanchura

We have analyzed the cadastral plans of various companies, identified and discussed the advantages, shortcomings and violations of instructions in scale topographic zniman 1:5000,1:2000, 1:1000 and 1:500. developed and proposed a model of a cadastral plan

УДК 528.3

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ЗМІНИ КООРДИНАТ ПОСТІЙНОДІЮЧИХ СТАНЦІЙ І ПЕРІОДИЧНО ДІЮЧИХ ПУНКТІВ УПМ ГНСС ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СУПУТНИКОВИХ ГЕОДЕЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 1995–2007 років

Р. Висотенко
Науково-дослідний інституту геодезії і картографії

Ключові слова: УПМ ГНСС, постійно діюча станція, ITRF2005, швидкості зміни координат.

Кількість посилань – 9.

Визначення швидкостей зміни координат постійно діючих станцій і періодично діючих пунктів УПМ ГНСС за результатами супутникових геодезичних спостережень 1995–2007 років
Р. Висотенко

Наведено удосконалену методику визначення швидкостей зміни координат постійно діючих станцій і періодично діючих пунктів УПМ ГНСС, розташованих на території України, за результатами супутникових геодезичних спостережень.

Определение скоростей изменения координат постоянно действующих станций и периодически действующих пунктов УПС ГНСС по результатам спутниковых геодезических измерений 1995–2007 годов
Р. Высотенко

Приведена улучшенная методика определения скоростей изменения координат постоянно действующих станций и периодически действующих пунктов УПС ГНСС, расположенных на территории Украины, по результатам спутниковых геодезических измерений.

Determining the rate of velocities of permanent stations, and periodically existing settlements UPN GNSS based on satellite geodetic measurements 1995–2007 period
R. Vysotenko

Shows an improved method for determining the rate of velocities of permanent stations and periodically existing sites UPN GNSS, located on the territory of Ukraine, the results of satellite geodetic measurements.

УДК 528.4

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ НСК “ОЛІМПІЙСЬКИЙ”

С. Войтенко, Р. Шульц
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: НСК “Олімпійський”, геодезичне забезпечення.

Кількість посилань – 8.

Геодезичне забезпечення влаштування покрівлі НСК “Олімпійський”
С. Войтенко, Р. Шульц

Подано практичні рекомендації з геодезичного забезпечення влаштування покрівлі НСК “Олімпійський”.

Геодезическое обеспечение сооружения покрытия НСК “Олимпийский”
С. Войтенко, Р. Шульц

Приведены практические рекомендации по геодезическому обеспечению сооружения покрытия НСК “Олимпийский”.

The geodetic supporting of roof building of NSK “Olimpiyski”
S. Voytenko, R. Schultz

The practice recommendation about geodetic supporting of roof building of NSK “Olimpiyski” in work is offered.

УДК 528.48+556.5[075.8]

ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ДОЛИННО-РУСЛОВОГО РЕЛЬЄФУ РІК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Б. Волосецький
Національний університет “Львівська політехніка”,
А. Якушев, В. Зубач
ДПРІ “Львівдіпроводгосп”

Ключові слова: геодезія, динаміка, долинно-русловий рельєф, переформування.

Кількість посилань – 7.

Геодезичний моніторинг динаміки долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону
Б. Волосецький, А. Якушев, В. Зубач

Розглядаються зміни морфоформ долинно-руслового рельєфу рік Карпатського регіону внаслідок водної ерозії. За результатами геодезичних вимірювань у фіксованій системі спостережень визначено величини розмивання та акумуляції річкових відкладень р. Тересва, Закарпатської області.

Геодезический мониторинг динамики долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона
Б. Волосецкий, А. Якушев, В. Зубач

Рассматриваются изменения морфоформ долинно-руслового рельефа рек Карпатского региона вследствие водной эрозии. По результатам геодезических измерений в фиксированной системе наблюдений получены величины размыва и аккумуляций речных отложений р. Тересва, Закарпатской области.

Geodesic monitoring of dynamics of valley-river-bed relief rivers of region of Carpathians
B. Voloseckiy, A. Yakushev, V. Zubach

The changes of morpho-shaped of valley-river-bed relief of the rivers of region of Carpathians are examined because of water erosion. On results the geodesic measurings at the sizes of washing away and accumulation of river deposits Teresva are got the fixed system of supervisions, to the Zakarpatskoy area

УДК 528.323

MESSTECHNIK IN STEUERUNG UND QUALITÄTSSICHERUNG, NEUE MÖGLICHKEITEN FÜR GEODÄTEN

W. Heger, I. Trevoho

Slüsselwörter: Messtechnik, vermessung, Messgeräte.

Метрологія для контролю і забезпечення якості, нові можливості геодезії

В. Геґер, І. Тревого

У сучасний період геодезичними методами визначають геометричні параметри не тільки поверхні Землі, але все більше на технічних об’єктах (інженерних спорудах, заводах, технологічному обладнанні, транспортних засобах та космічних об’єктах). Ці завдання також вирішуються для об’єктів на молекулярному рівні, що є предметом розгляду цієї публікації.
Додатково розглянута спільна практична реалізація цих питань за участі науковців і студентів Вищої школи Нойбрандербург (Німеччина) і Національного університету “Львівська політехніка” (Україна).

Metrology in control and quality assurance, new opportunities for surveyors

W. Heger, I. Trevoho

With the least squares adjustment method and statistical methods to create three-dimensional coordinates. These geometric parameters are found not only on the surface but more of technical objects. Here are: buildings, industrial plants, machinery, vehicles, aircraft and space objects, and of course the products of the respective industries. This model also can be extended to objects in the macro-level structures such as MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), the molecular and the atomic field.
This presentation focuses on an overview of the topic and presents the practical implementations and knowledges of HS NB. It describes some of the equipment of the University and applications of geodesy in the geometric test for quality assurance. Together with the Polytechnic University of Lviv will be very successful summer courses to the industrial metrology performed

Messtechnik in Steuerung und Qualitätssicherung, neue Möglichkeiten für Geodäten

W. Heger, I. Trevoho

Mit Berechnungsverfahren, Ausgleichungsalgorithmen und statistischen Verfahren werden dreidimensionale Koordinaten erstellt. Diese geometrischen Messgrößen finden sich nicht nur auf der Erdoberfläche sondern zunehmend an technischen Objekten. Hier sind zu nennen: Bauwerke, Industrieanlagen, Maschinen, Fahrzeuge, Luft- und Raumfahrtobjekte und natürlich die Produkte der entsprechenden Industrien. Erweitert werden kann dieses Modell auch auf Objekte im Makrobereich etwa Strukturen von MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems), der Molekular- und auch der atomare Bereich.
Diese Präsentation beschäftigt sich mit einem Überblick zu dem Thema und stellt die praktischen Umsetzungen der HS NB vor.
Es werden an einigen Beipielen von Geräten der Hochschule Neubrandenburg Einsatzmöglichkeiten der Geodäsie in der geometrischen Prüfung bei der Qualitätssicherung beschrieben.
Zusammen mit der Polytechnischen Universität Lemberg werden sehr erfolgreich Sommerkurse der Industriemesstechnik dazu durchgeführt.

УДК 528.72/73

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМІВ ЗМИВУ БЕРЕГОВОЇ ЛІНІЇ РУСЛА РІКИ ДЕСНА

В. Глотов
Національний університет “Львівська Політехніка”
О. Терещук, В. Мовенко
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Ключові слова: об’єми змитих ґрунтів, стереофотограмметричне знімання.

Кількість посилань – 9.

Аналіз результатів визначення об’ємів змиву берегової лінії русла ріки Десна
В. Глотов, В. Мовенко, О. Терещук

Наведено аналіз технологічної схеми цифрового стереофотограмметричного методу визначення зміни берегової лінії та берегового об’єму змитого течією ріки ґрунту. Вказується на можливість використання цифрової неметричної камери, яка з’єднана із GPS-приймачем, для виконання цих робіт.

Анализ результатов определения объемов береговой линии русла реки Десна
В. Глотов, В. Мовенко, О. Терещук

Проанализирована технологическая схема цифрового стереофотограмметрического метода определения изменения береговой линии и поверхностного объема вымываемого грунта течением реки. Указывается на возможность использования цифровой неметрической камеры, соединенной с GPS-приемником, для выполнения этих работ.

Analysis of results of determining the condition of the coastline of riverbed Desna
V. Hlotov, V. Movenko, O. Tereshchuk

The analysis of the technological scheme of digital stereophohgrammetric method for determi¬ning changes in the coastline and coastal amount of soil washed away the river flows is presented in the paper. For implementation of these works it is pointed on possibility to use digital non-metric camera connected with GPS-receiver

УДК 322.33:528.44

АНАЛІЗ РИНКУ НЕЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ У м. ЛЬВОВІ

Ю. Губар, А. Тестевич
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: вартість нерухомості.

Кількість посилань – 8.

Аналіз ринку нежитлової нерухомості у м. Львові
Ю. Губар, А. Тестевич

Запропоновано шляхи реалізації цілей та напрямків розвитку ринку земель у м.Львові із вирішенням відповідних завдань.
В умовах зародження вільної конкуренції державному регулюванню мають підлягати безпосередньо механізми функціонування ринку землі, а не процес ціноутворення на ньому. Основною функцією держави має бути контроль за додержанням законності при приватизації землі та забезпечення цивілізованих правил поведінки з боку учасників ринку, дотримання ними професійно-етичних норм. Однак будь-які спроби державного регулювання ціноутворення на земельному ринку лише гальмуватимуть його розвиток.

Анализ ринка нежилой недвижимости в г. Львове
Ю. Губар, А. Тестевич

Предлагаются пути реализации целей и направлений развития рынка земель в г. Львове с решением соответствующих заданий. В условиях зарождения свободной конкуренции государственному регулированию должны подлежать непосредственно механизмы функционирования рынка земли, а не процесс ценообразования на нем. Основной функцией государства должен быть контроль за сохранением законности при приватизации земли и обеспечения цивилизованных правил поведения со стороны участников рынка, соблюдения ими профессионально этических норм. Однако любые попытки государственной регуляции ценообразования на земельном рынке будут тормозить его развитие.

Market of the unhousing real estate analysis is in Lvov
Yu. Gubar, А. Testevich

The ways of realization of aims and directions of market of earths development in lvov with the decision of the proper tasks are offered in the article.
In the conditions of origin of free competition the mechanisms of functioning of market of earth, instead of process of pricing, must be subject directly the state adjusting on him. The basic function of the state must be control after inhibition of legality during privatization of earth and providing of the civilized rules of conduct from the side of participants of market, observance by them professionally ethics norms. However, any attempts of the state adjusting of pricing at the landed market only will brake its development

УДК 528.48

ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ДИМАРІВ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС

Ю. Дейнека
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: крен димарів, Добротвірська ТЕЦ.

Кількість посилань – 10.

Геодезичний моніторинг димарів Добротвірської ТЕС
Ю. Дейнека

Описано визначення кренів чотирьох димарів Добротвірської ТЕС методом координат, виконано аналіз результатів цих геодезичних спостережень і зроблено відповідні висновки.

Геодезический мониторинг дымовых труб Добротворской ТЭС
Ю. Дейнека

Описаны определения кренов четырёх дымовых труб Добротворской ТЭС методом коор¬динат, выполнен анализ результатов этих геодезических наблюдений и сделаны соответствующие выводы.

Geodetic monitoring of funnels of Dobrotvorska HES
Yu. Deyneka

Determinations of tilts of four funnels of Dobrotvorska HES using method of coordinates are described, the analysis of results of these geodetic observations and proper conclusions are made

УДК 528.481

ГЕОДИНАМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ҐРУНТОВИМ МАСИВОМ ТА ПАМ’ЯТКАМИ СУДАЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ

О. Дишлик, С. Марков
КДП “Київгеоінформатика”

Ключові слова: геодезичний моніторинг, Судацька фортеця, зсувні процеси.

Кількість посилань – 8.

Геодинамічні спостереження за ґрунтовим масивом та пам’ятками Судацької фортеці
О. Дишлик, С. Марков

Розглянуто підходи до створення геодезичних мереж для спостереження за геодинамічними процесами на схилах Судацької фортеці. Вирішуються завдання вибору раціональної технології моніторингу, планування та виконання моніторингових робіт, розроблення пропози¬цій щодо протизсувних заходів.

Геодинамические наблюдения за грунтовым массивом и памятниками Судакской крепости
А. Дышлык, С. Марков

Рассмотрено подходы к созданию геодезических сетей для наблюдения за геодинами-ческими процессами на территории Судакской крепости. Решаются задачи выбора рацио-нальной технологии мониторинга, планирования и выполнения мониторинговых работ, разработки предложений относительно противооползневых работ.

Geodynamical observation of land mases and monumets of Sudak fortress
O. Dyshlyk, S. Markov

The paper handles the approaches to creation geodetic networks for geodynamic processes observation in the Sudak Fortress area. The tasks related to rational monitoring techniques choosing, to planning and fulfilment of the monitoring works, to development the approaches to anti-landslides activities are solved.

УДК 528.481

ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗА ПЛОСКИМИ ПРЯМОКУТНИМИ КООРДИНАТАМИ

А. Доскоч
Університет Вармінсько-Мазурський, Ольштин, Польща
В. Тарнавський, В. Літинський
Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: площа, ділянка, точність.

Кількість посилань – 38.

Точність визначення площ за плоскими прямокутними координатами
А. Доскоч, В. Тарнавський, В. Літинський

Нині для створення великомасштабних карт використовують цифрові системи, але опрацювання цифрових картографічних даних все ще пов’язано з традиційними проблемами паперових карт. Типовими завданнями великомасштабних карт є визначення віддалей і площ, наприклад, для реалізації інвестиційного проєкту.
Проаналізовано точність розрахунку площі полігона за координатами його вершин (X, Y) з урахуванням того, що їхні середні похибки – mX та mY. Наведено результати аналізу впливу середньоквадратичних похибок, з якими визначені положення межових знаків, на точність визначення площі аналітичним способом. Крім того, запропонована нова формула для визначення допустимого розходження під час дворазового обчислення площі.

Точность определения площадей по плоским прямоугольным координатам
А. Доскоч, В. Тарнавскый, В. Литынскый

Сегодня для создания крупномасштабных карт используют цифровые системы, но обработка цифровых картографических данных все еще связана с традиционными проблемами бумажной карты. Типичной задачей крупномасштабной карты является определение расстояний и площадей, например, для реализации инвестиционного проекта.
Проанализирована точность вычисления площади полигона за координатами его вершин (X, Y), исходя из того, что их среднеквадратические ошибки mX и mY. Поданы результаты анализа влияния среднеквадратических ошибок, с которыми определены положения межевых пунктов, на точность определения площади аналитическим методом. Кроме того, предложена новая формула для определения допус¬тимого расхождения при двукратном определении площади.

Accuracy of calculation of the area from plane coordinates
A. Doskocz, V. Tarnavskyy, V. Litynskyy

Nowadays large-scale maps are being made in digital systems, but digital map data is still not free from traditional tasks of analogue map. The typical tasks of large-scale map are determination of distances and areas, for example for implementa¬tion of investment project.
The paper presents analysis of accuracy in calculation of the area of a polygon with vertex coordinates of (X, Y) taking into consideration their mean errors (mX, mY). Results of analysis of influence of root mean square error of a position of the boundary monuments on accuracy of analytical determination of the area of a parcel are also given in the paper. Besides, admissible difference of determining areas two times is calculated with the proposed new formula.

УДК 528.235

МАТЕМАТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ КАРТ У ПРОЕКЦІЯХ ГАУССА–КРЮГЕРА І UTM

В. Дробнич, С. Поп, А. Мельник
Ужгородський національний університет

Ключові слова: геодезичні координати, проекція Гаусса–Крюгера, проекція UTM.

Кількість посилань – 6.

Математичні аспекти створення та використання цифрових карт в проекціях Гаусса–Крюгера і UTM
В. Дробнич, С. Поп, А. Мельник

Знайдено точний розв’язок задачі про конформну проекцію поверхні еліпсоїда на площину. Розглянуто можливості використання цього роз’язку в цифровій картографії.

Математические аспекты создания и использования цифровых карт в проекциях Гаусса–Крюгера и UTM
В. Дробнич, С. Поп, А. Мельник

Найдено точное решение задачи о конформной проекции поверхности эллипсоида на плоскость. Рассмотрены возможности использования этого решения в цифровой картографии.

Mathematical aspects of application and construction of digital maps in Gauss–Kruger and UTM projections
V. Drobnich, S. Pop, A. Melnyk

The exact solution of the problem about conformal mapping of an ellipsoid surface to a plane (and vice-versa) is constructed. Possibilities of use of this solution in a digital cartography are discussed.

УДК 528.2:629.78

АНАЛІЗ ЗЕНІТНОЇ ТРОПОСФЕРНОЇ ЗАТРИМКИ В ТИХООКЕАНСЬКИХ ТРОПІЧНИХ ШИРОТАХ

Ф. Заблоцький, О. Заблоцька

Національний університет “Львівська політехніка”

Ключові слова: зенітна тропосферна затримка.

Кількість посилань – 6.

Аналіз зенітної тропосферної затримки у тихоокеанських тропічних широтах

Ф. Заблоцький, О. Заблоцька

За даними радіозондування на п’ятьох станціях тихоокеанської екваторіальної зони визначені величини сухої й вологої складової зенітної тропосферної затримки числовим інтегруванням, а також за аналітичними моделями Саастамойнена і Хопфілда. Проаналізовано отримані результати і дано рекомендації з метою подальшого удосконалення наведених досліджень.

Анализ зенитной тропосферной задержки в тихоокеанских тропических широтах

Ф. Заблоцкий, А. Заблоцкая

По данным радиозондирования на пяти станциях тихоокеанской экваториальной зоны определены величины сухой и влажной составляющих зенитной тропосферной задержки численным интегрированием, а также по аналитическим моделям Саастамойнена и Хопфилд. Проанализированы полученные результаты и даны реко¬мендации с целью дальнейшего усовершенствования приведенных исследований.

An analysis of zenith tropospheric delay in the Pacific tropical latitudes

F. Zablotskyj, A. Zablotska

There are shown the values of dry and wet components of zenith tropospheric delay obtained by an integration of the radiosonde data at five stations of the Pacific tropical latitudes. These components were determined and estimated by means of Saastamoinen and Hopfield analytical models as well. The recommendations regarding further development of such investigations are made.

УДК 528.94

КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПРИРОДОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. Зацерковний, В. Сергієнко, Ю. Сімакін
Чернігівський державний інститут економіки і управління

Ключові слова: навколишнє природне середовище (НПС), природозаповідний фонд, геоінформаційна система (ГІС), геоінформаційні технології (ГІТ).

Кількість посилань – 5.

Концепція застосування геоінформаційних систем для моніторингу природозаповідного фонду Чернігівської області
В. Зацерковний, В. Сергієнко, Ю. Сімакін

Розглянуто методологію використання геоінформаційних технологій для підвищення ефективності функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища. Показана структура мережевої геоінформаційної системи (ГІС) природозаповідного фонду. Автори розробили цифрові карти природозаповідного фонду (ПЗФ) і екологічної мережі. Створено і впроваджено в практичну діяльність базу даних об’єктів ПЗФ.

Концепция применения геоинформационных систем для мониторинга природозаповедного фонда Черниговской области
В. Зацерковный, В. Сергиенко, Ю. Симакин

Рассмотрена методология использования геоинформационных технологий для повышения эффективности функционирования системы мониторинга окружающей среды. Показана структура сетевой геоинформационной системы (ГИС) природозаповедного фонда. Авторы создали цифровые карты природозаповедного фонда и экологической сети. Создана и внедрена в практическую деятельность база данных объектов ПЗФ.

The concept of application of geoinformation systems for monitoring of nature-reserved fund of the Chernigov area
V. Zatzerkovny, V. Sergienko, Y. Simakin

In article the methodology of use of geoinformation technologies (GIT) for increase of efficiency of functioning of system of monitoring of environment is considered. The structure of network geoinformation system (GIS) nature-reserved fund (NRF) is shown. Authors create digital maps of nature-reserved fund and an ecological network. The database of objects NRF is created and introduced in practical activities

УДК 528.482

ТЕХНОГЕННЫЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ ДЕФОРМАЦИЙ ГОРОДСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Ю. Киричек, С. Бегичев, А. Носова
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Ключевые слова: деформации, осадки.

Кількість посилань – 3.

Техногенний фактор у розвитку деформацій міських будівель та споруд
Ю. Кірічек, С. Бєгічев, А. Носова

Будівництво метрополітену викликає зміну напружено-деформаційного стану приповерхневих шарів порід і ґрунтів, що проявляється у вигляді осідання будинків й появи тріщин. Описано результати аналізу розвитку осідання у часі.

Техногенный фактор в развитии деформаций городских зданий и сооружений
Ю. Киричек, С. Бегичев, А. Носова

Строительство метрополитена вызывает изменение напряженно-деформационного состояния приповерхностных слоев пород и грунтов, что проявляется в виде оседания зданий и появления их трещин. Представлены результаты анализа развития осадок во времени.

Teсhnogenic factor in development of deformations of buildings and constructions of the city
Y. Kirichek, S. Begichev, A. Nosova

The construction of Dnipropetrovsk underground causes change of tense-deformation conditions subsurface layers of bed rocks and soils that reveal as settings of the buildings and its rifts. Results of analysis of development of sediments at time are presented in this article.

УДК 361.01.37+361.16.43.25.17.19

ГЕОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЯ: ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ – ПЕРШИЙ ОСНОВОПОЛОЖНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ, ГАРМОНІЗОВАНИЙ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ СЕРІЇ ISO 19100

Ю. Карпінський, А. Лященко
Науково-дослідний інститут геодезії і картографії,
Київський національний університет будівництва і архітектури

Ключові слова: географічна інформація, міжнародні стандарти.

Кількість посилань – 3.

Географічна інформація: еталонна модель – перший основоположний національний стандарт, гармонізований з міжнародними стандартами серії ISO 19100
Ю. Карпінський, А. Лященко

Викладено основні положення еталонної моделі відповідно до стандарту ДСТУ ISO 19101:2009, який ідентичний відповідному міжнародному стандарту та набуває чинності з липня 2011 року як національний в Україні.

Географическая информация: эталонная модель – первый основополагающий национальный стандарт, гармонизованный с международными стандартами серии ISO 19100
Ю. Карпинский, А. Лященко

Изложены основные положения эталонной модели согласно стандарту ДСТУ ISO 19101:2009, который идентичен соответствующему международному стандарту и вводится в действие с июля 2011 года как национальный в Украине.

The geographical information: reference model – the first basic national standard harmonized with the international standards of series ISO 19100
J. Karpinskiy, A. Lyashchenko

Substantive provisions of reference model accor¬ding to standard ДСТУ ISO 19101:2009 which is identical to international standard and is put into operation since July, 2011 as national in Ukraine

УДК 332.3

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИХ РОБІТ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

П. Кахнич, І. Мельничук, М. Кахнич
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Ключові слова: кадастр, землеустрій, межі населених пунктів.

Кількість посилань – 10.

Особливості та напрямки вдосконалення технології земельно-кадастрових робіт на міських територіях
П. Кахнич, І. Мельничук, М. Кахнич

Описані проблеми регулювання земельних відносин в містах та наслідки неефективної містобудівної та землевпорядної діяльності. Запропоновані завдання та шляхи подальшого реформування земельних відносин у містах та інших населених пунктах.

Особенности и направления совершенствования технологии земельно-кадастровых работ на городских территориях
П. Кахнич, И. Мельничук, М. Кахнич

Описаны проблемы регулирования земельных отношений в городах и последствия неэффективной градостроительной и землеустроительной деятельности. Предложены задачи и пути дальнейшего реформирования земельных отношений в городах и других населенных пунктах.

Features and improving the technology land-cadastre works in urban areas
P. Kahnych, I. Melnychuk, M. Kahnych

This problem regulation of land relations in the cities and the implications of inefficient urban and land activities. The proposed objectives and ways of Land Reform in Cities and Other Human Settlements

HOLY CAVES IN 3D

V. Kovtun, Yu. Serebriannyy

Key words: laser scanning, Holy caves.

Священні печери в 3D

В. Ковтун, Ю. Серебрянний

Розглянуто використання технології наземного лазерного 3D-сканування на території комплексу Київо-Печерської Лаври.

Священные пещеры в 3D

В. Ковтун, Ю. Серебрянный

Рассмотрено использование технологии наземного лазерного 3D сканирования на терри-тории комплекса Киево-Печерской Лавры.

Holly caves in 3D

V. Kovtun, Y. Serebriannyy

The article is devoted to the technology of ground laser 3D scanning in the Kiev-Pechersk Lavra territory.

УДК 332.3

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ

Л. Корнілов, О. Кібукевич, Р. Шульган
Національний університет водного господарства та природокористування

Ключові слова: природно-сільськогосподарське районування, метод аналізу ієрархій.

Кількість посилань – 9.

Окремі аспекти вдосконалення природно-сільськогосподарського районування
Л. Корнилов, О. Кібукевич, Р. Шульган

Наведені фактори і показники, по яким проводиться природно-сільськогосподарське районування. Їх оцінено методом аналізу ієрархій.

Отдельные аспекты усовершенствования природно-сельськохозяйственного районирования
Л. Корнилов, О. Кибукевич, Р. Шульган

Приведены факторы и показатели, по которым проводят природно-сельськохозяйственное районирование. Они оценены методом анализа иерархий.

Separate aspects of improvement of the nature-agricultural districting
L. Kornilov, O. Kibukevich, R. Shulgan

Factors and indexes are resulted on which takes place nature-agricultural districtings. Their estima¬tion is done by the method of analysis of hierarchies

Syndicate content