№ 690 (2010)

УДК 658.3.012.2:316:621

Н.Б. Іваницька

Національний університет “Львівська політехніка”

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ В УМОВАХ КРИЗИ

© Іваницька Н.Б., 2010

Проаналізовано стан трудових відносин на підприємствах машинобудування Львівщини. Важливу роль керівництву підприємств потрібно вбачати в створенні позитивних умов для розвитку своїх працівників. Необхідно підтримувати процес постійного самовдосконалення, навчання і підвищення кваліфікації працівників. Тому запропоновано методи здійснення управління розвитком персоналу в кризових умовах.
Ключові слова: управління, розвиток, навчання, підвищення кваліфікації, мотивація персоналу.

The article analyzes the current state of labours relations in enterprises of machine building in Lviv region. The important role enterprises need to see leadership in creating positive conditions for their employees. We must to support the continuous learning, training and retraining workers. The article suggests ways to implement the management of personnel in crisis.
Keywords: management, development, education, training, motivation of staff.

Кількість посилань - 4

УДК 658.818

Б. Іванкевич-Рак, *Л. Шульгіна, **О. Корольчук

Вроцлавський економічний університет,
*Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”,
**Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯМ СПОЖИВАЧІВ

© Іванкевич-Рак Б., Шульгіна Л., Корольчук О., 2010

Систематизовано показники, що впливають на об’єктивну можливість забезпечення якісного обслуговування, а також на сприйняття цієї якості споживачами. Обґрунтовано доцільність визначення 12-місячного тренду продажу, середнього обсягу продажу, індексу задоволеності споживачів. Уточнено методики розрахунку вартості споживачів, а також алгоритми застосування методів мозкового штурму, діаграми риби, діаграми В. Парето та методу Servqual.
Ключові слова: обслуговування споживачів, тренд продажу, індекс задоволеності споживачів, вартість споживачів, мозковий штурм, діаграма риби, діаграма В. Парето, метод Servqual.

Systematized indicates, that influence the objective possibility to provide the quality service and to perceive this quality by the consumers are considered in the given article. Grounded the reasonability of definition of the 12-month sales trend, the average volume of sales, the index of consumers' satisfaction. Specified the methods of consumers' cost calculation, the algorithms of usage of brain storm methods, the fish diagram, the diagram of Pareto and the Servqual method.
Keywords: consumers servicing, sales trend, the index of consumers' satisfaction, consumers' cost, brain storm, the fish diagram, the diagram of Pareto and the Servqual method.

Кількість посилань - 12

УДК339.138

Є.А. Івченко

Східноукраїнський національний університет імені В. Даля

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ТЕОРІЇ ІГОР ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Івченко Є. А., 2010

Досліджено використання інструментарію теорії ігор при формуванні маркетингових стратегій підприємства. Визначено понятійний апарат та сформульовано базові задачі, за допомогою яких інструментарій теорії ігор дає змогу приймати рішення в маркетинговій діяльності підприємства.
Ключові слова: теорія ігор, стратегія, стратегічний маркетинг, маркетингова стратегія, стратегічні рішення, математична модель, прийняття рішень.

The article investigates the tool of game theory in the formation of marketing strategy company. Defined concept vehicle and formulated the basic problem with which the tools of game theory to make decisions in the marketing of the enterprise
Keywords: game theory, strategy, strategic marketing, marketing strategy, strategic decisions, mathematical model, decision taking.

Кількість посилань - 13

УДК:[005.8 : 005.591.6] : 005.334

С.М. Ілляшенко, В.В. Божкова, О.М. Дериколенко

Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Ілляшенко С.М., Божкова В.В., Дериколенко О.М., 2010

Обґрунтовано теоретико-методичний підхід до аналізу інноваційних проектів для промислових підприємств з урахуванням всіх варіантів розвитку ситуацій їх впровадження. Розвинена шкала рівнів ризику та відповідних їм управлінських рішень. Удосконалено методичний підхід до оцінювання інноваційного ризику, який дає змогу враховувати взаємодію комплексу факторів зовнішнього та внутрішнього впливу, отримувати виваженіші оцінки та порівнювати такі оцінки для різних проектів.
Ключові слова: інноваційний проект, теоретико-методичний підхід, аналіз, етапи, ризик, модель, промислове підприємство, управлінське рішення.

In the article is grounded methodical approach to the analysis of innovative projects for the industrial enterprises based on consideration of all options for the development situations of their implementation. Obtained subsequent development appropriate levels of risk and their management decisions. Improved methodical approach to risk assessment innovation that helps to take into account the complex interplay of internal and external influences, receive more fine-assessment and compare these estimates for various projects.
Key words: innovative project, theoretical and methodical approach, analysis, stages, risk, model, an industrial enterprise management solution.

Кількість посилань - 11

УДК 65.012.34 (477.75)

К.В. Авдеева

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОГО СЕКТОРА АР КРЫМ

© Авдеева К.В., 2010

Проаналізовано ситуації, що склалася у розвитку рекреаційного сектора Автономної Республіки Крим. Запропонована логістична стратегія розвитку рекреаційного сектора, що включає наступні компоненти: рекреаційно-туристичні ресурси, матеріально-технічна база, інформаційна інфраструктура, транспортна інфраструктура та супутні послуги.
Ключові слова: логістична стратегія, рекреаційно-туристичні ресурси, матеріально-технічна база, інформаційна інфраструктура, транспортна інфраструктура, супутні послуги.

The analysis of the situation in the development of the recreational sector of the Autonomous Republic of Crimea. Proposed logistics development strategy of the recreational sector, which includes the following components: recreation and tourism resources, physical infrastructure, information infrastructure, transport infrastructure and related services.
Keywords: strategy of logistic, recreation and tourism resources, physical infrastructure, information infrastructure, transport infrastructure and related services.

Кількість посилань - 27

УДК 658

С.І. Алєксєєва

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОЦЕС РЕЗЕРВУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ВИРОБНИЦТВА

© Алєксєєва С.І., 2010

Досліджено функцію планування науково-технічної підготовки виробництва (НТПВ), в межах якої виділено процес резервування в НТПВ окремим блоком резервування. Розглянуто суть процесу резервування як елемента планування НТПВ. Запропоновано графічну інтерпретацію процесу резервування як функції резервування, яка дає змогу відслідковувати рівень формування та використання резервів НТПВ.
Ключові слова: науково-технічна підготовка виробництва (НТПВ), функція планування НТПВ, блок резервування, процес резервування, ресурси підприємства, функція резервування.

The article deals with scheduling of scientific and technical preparation of production (STPP) within which the reservation process highlighted in STPP separate reserve block. The essence of the reservation process as an element of planning STPP. A graphical view reservation process as a function of redundancy that allows you to track the level of development and use of reserves STPP.
Keywords: scientific and technical preparation of production (STPP), STPP scheduling, reserve block, backup process, company resources, the function of redundancy.

Кількість посилань - 9

УДК 65.012.8:334.752

В.Г. Алькема, Ю.В. Ревенко*

Університет економіки та права “КРОК”;
*Український гуманітарний інститут

ЗАПАСИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

© Алькема В.Г., Ревенко Ю.В., 2010

Розглянуто операційну систему суб’єкта господарювання, спрямовану на генерування цінності для потреб цільового ринку. Досліджено механізм управління запасами як чинника економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності. Розроблено моделі управління запасами як чинника економічної безпеки підприємства в умовах сезонних змін попиту на продукт.
Ключові слова: запаси, економічна безпека, операційна система, сезонний попит.

The article describes the operating system entity focused on generating value for the target market needs. The mechanism of inventory management as a factor of economic security business entity. The models of inventory management as a factor of economic security in terms of seasonal changes in demand for the product.
Keywords: stocks, economic security, operating system, seasonal demand.

Кількість посилань - 11

УДК 330.341.1.009.12

Ю.А. Андрійчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ІННОВАЦІЇ ЯК РУШІЙНИЙ ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

© Андрійчук Ю.А., 2010

Розкрито теоретичний зміст поняття «конкурентоспроможність», його сутність та характерні особливості. Проаналізовано наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблематиці конкурентоспроможності. Розглянуто основні фактори конкурентоспроможності національних економік. Визначено вплив інновацій на рівень вітчизняної конкурентоспроможності в системі глобальної економіки.
Ключові слова: конкурентоспроможність, індекс конкурентоспроможності бізнесу, глобальний індекс конкурентоспроможності, інновації, державне регулювання інноваційної діяльності.

Theoretical maintenance of concept "competitiveness", his essence and characteristic features, is exposed. Scientific works of home and foreign scientists, sanctified to проблематиці of competitiveness, are analysed. The basic factors of competitiveness of national economies are considered. Influence of innovations is certain on the level of home competitiveness in the system of global economy.
Keywords: competitiveness, index of business competitiveness, global index of competitiveness, innovation, government control of innovative activity.

Кількість посилань - 12

УДК 658

І. Біянська

Шльонський технічний університет, Республіка Польща

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

© Біянська І., 2010

Охарактеризовано моделі інвестиційного оцінювання, які застосовуються з метою оцінювання економічної ефективності інноваційних проектів та для аналізу ризику при їх реалізації. Вказано основні детермінанти оцінювання характеристик інноваційних проектів і проблем ухвалення рішень.
Ключові слова: модель, оцінка, економічна ефективність і ризику, детермінанти.

The article provides for characteristics of investment evaluation models, which are applied for the purpose of evaluating economic efficiency of innovation projects, as well as for analysis of risk in their realization. Basic selection determinants have been indicated with regard to characteristics of particular innovation projects and decision making issues.
Keywords: models, evaluation, economic efficiency, risk, determinants.

Кількість посилань - 7

УДК 338.22.01

В.В. Барінов, Г.І. Скорик, О.В. Скорик

Національний університет “Львівська політехніка”

ЛІБЕРАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

© Барінов В.В., Скорик Г.І., Скорик О.В., 2010

Проаналізовано основні проблеми економічної трансформації в Україні на засадах ліберальної концепції відповідно до “Вашингтонського консенсусу”; показано їхній вплив на характер сучасної фінансово-економічної кризи в державі; зроблено висновок про необхідність посилення державного регулювання і вдосконалення його методів в Україні.
Ключові слова: державне регулювання, економічні реформи, ліберальна концепція, “Вашингтонський консенсус”, якість влади.

The article analyzes the problem of the economic transformation in the Ukraine on the principles of liberal concept according to “Washington Consensus”; indicated theis influence on character of contemporary economic crisis in the state; com to at a conclusion about necessity intensification of national regulation and make improvements of its methods.
Keywords: public regulation, economic transformation, liberal concept, “Washington Consensus”, quality power.

Кількість посилань - 12

Р. Барцік, М. Якубєц

Університет Бєльсько-Бяла

ДИСТРИБУЦІЙНА ЛОГІСТИКА І МАРКЕТИНГ

© Барцік Р., Якубєц М., 2010

Для належного функціонування підприємства необхідно, щоб розподіл товарів та інші маркетингові елементи були взаємопов’язаними. Кожен процес планування і організації діяльності, пов'язаної з розповсюдженням товарів, має корелювати з іншими маркетинговими інструментами. Ступінь взаємозв’язку розподілу продуктів з іншими інструментами маркетингу залежить від галузі, виробничих підприємств та структури дистрибуції.
Ключові слова: маркетинг, логістика, дистрибуція.

For the proper functioning of the enterprise requires that the distribution of goods and other marketing elements are interconnected with each other. Every process of planning and organizing activities related to the proliferation of products has correlate with other marketing tools. The degree of correlation of distribution of products with different marketing tools depends on the sector, manufacturing plants and distribution structure.
Keywords: marketing, logistics, distribution.

Кількість посилань - 19

УДК 658.7

Х.М. Беспалюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПЛАНУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ТОВАРІВ

© Беспалюк Х.М., 2010

Проаналізовано наукові підходи до визначення життєвого циклу інновацій та його етапів. Визначено інструменти продовження тривалості стадій життєвого циклу продукції з позиції маркетингу та логістики. Виділено задачі в галузі планування життєвого циклу товару. Досліджено та доповнено карту можливостей бізнес-проектів підприємства.
Ключові слова: життєвий цикл, інновації, маркетинг, логістика, бізнес-проект, карта можливостей.

The scientific approach to innovation life cycle and its stages determination is analyzed. The instruments of product life cycle stages duration prolongation, based on marketing and logistics approach, are defined. The tasks in the product life cycle planning are defined. Enterprise’s business projects opportunities map is researched and updated.
Keywords: life cycle, innovation, marketing, logistics, business project, the opportunities map.

Кількість посилань - 14

УДК 339.138

О.О. Бонецький

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОВІРА ДО ТОВАРУ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Бонецький О.О., 2010

Розглянуто з позицій суспільних відносин довіру до товару. Відповідно виділено такі щаблі, на підставі яких можна оцінити рівень довіри до товару: нижній (коли довіра формується тільки до товару), середній (до товару і виробника) і вищий (довіра до товару і виробника із урахуванням довіри до державних і громадських інститутів).
Запропоновано три методи визначення рівня довіри до товару – метод порівняння з плановими величинами виробника, метод порівняння з еталонними величинами інших товарів-аналогів і комбінований метод.
Ключові слова: довіра, економічна довіра, види економічної довіри, характеристики товару.

Trust in product of public relations perspective is considered in the article. According to this, such steps to estimate trust in product level are assigned: the bottom (the trust is formed only for product), medium (for product and producer), and higher (trust in product and producer with regard trust in government and public institutions).
Three methods of trust in product level calculation are offered: comparison with producer planned values method, comparison with analogous products reference values method and method of combining.
Keywords: trust, economic trust, varieties of economic trust, product’s characteristics.

Кількість посилань - 10

УДК 659.19

П.Ю. Буряк, Р.П. Дудяк*, С.Я. Бугіль**

Львівська державна фінансова академія,
*Львівський національний аграрний університет,
**Львівська державна фінансова академія

ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ У ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

© Буряк П.Ю., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я., 2010

Розглянуто сучасні способи розміщення реклами у мережі Інтернет у виробничо-комерційній діяльності підприємств України. Проведено порівняльну характеристику способів здійснення рекламної кампанії в Інтернеті, їхніх переваг та недоліків, проаналізовано обсяги витрат на Інтернет-рекламу в Україні. Запропоновано найефективніші засоби Інтернет-реклами для ефективного просування підприємств України у сфері виробничо-комерційної діяльності на перспективу.
Ключові слова: виробничо-комерційна діяльність, підприємства, комерційне середовище, товари, Інтернет-реклама, банерна реклама, регіональна популярність, потенційні споживачі, блоги, блогосфера, контекст, іміджева реклама, електронна пошта, веб-сайт.

The modern methods of placing of advertising are considered in a network the Internet in produce commercial activity of enterprises of Ukraine. Comparative description of methods of realization of publicity campaign is conducted in the, their advantages and failings, the volumes of charges Internet-advertising, are analysed on in Ukraine. The most effective facilities Internet advertising of are offered for effective advancement of enterprises of Ukraine in the field of produce commercial activity on a prospect.
Keywords: produce commercial activity, enterprises, commercial environment, commodities, Internet-advertising, baner-advertising, regional popularity, potential users, blogs, blogosphere, context, imaginary advertising, e-mail, web site.

Кількість посилань - 8

УДК 657.221

М. Вінцевіч-Боси

Економічний університет, м. Вроцлав, Республіка Польща

ВИБРАНІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЛОГІСТИКИ ПОЛЬСЬКОГО ЧЕМПІОНАТУ МОЛОДИХ КОНЕЙ (ПЧМК) З КОННОГО СПОРТУ

© Вінцевіч-Боси М., 2010

Досліджено напрями застосування логістики в організації змагань з кінного спорту і виявлено перспективи розвитку цієї діяльності. Досліджено процеси, які відбуваються під час підготовки і реалізації змагань на прикладі Польського чемпіонату молодих коней.
Ключові слова: логістичні послуги, спортивна діяльність, матеріальні та інформаційні потоки, кінний спорт, Польський чемпіонат молодих коней

In the article investigational directions of application of logistic in organization of competitions from equestrian sport and found out the prospects of development of this activity. Investigational processes which pass at preparation and realization of competitions on the example of Polish championship of young horse
Keywords: logistic services, sporting activity, financial and informative streams, equestrian sport, Polish championship of young horse.

Кількість посилань – 12

УДК 339.942

М. Васелевский

Суспільна вища школа підприємництва і менеджменту, м. Лодзь

OUTSOURCING ПОСЛУГ IT В ЛОГІСТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

© Васелевский М., 2011

Описано особливості моделі аутсорсингу інформаційних технологій. Ідентифіковано умови застосування інформаційних продуктів у середовищі транспортного підприємства. Актуалізовано значення моделі аутсорсингу ІТ як методу оптимізації системи менеджменту транспортного підприємства (на прикладі авіаліній).

The features of model of outsorsing of technologies of informatics are described. The terms of application of foods of informatics are identified in the environment of a transport enterprise. The value of model of outsorsing of ІТ as to the method of optimization of the system of management of a transport enterprise (on the example of airlines).

Кількість посилань - 18

УДК 658.7

Н.М. Васильців

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕТАЛІЗАЦІЯ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Васильців Н.М., 2010

Розглянуто проблематику реалізації логістичного завдання в аспекті управління логістичними процесами на виробничому підприємстві. Процеси перетворення потоків вантажів і пов'язаної з ними інформації вимагають вимірювання з погляду продуктивності витрат. Істотним стає формування процесів переміщення вантажів та інформації щодо видів технологій виробництва, процедур управління, устаткування, а також людської праці. Запропоновано формальний запис структури логістичної системи для виробничого підприємства на потреби реалізації логістичного завдання, а також формування інтегрованої інформаційної системи як підсистеми логістичної системи.
Ключові слова: виробниче підприємство, логістичне завдання, логістична система.

In the article the problem of logistics tasks’ realization in terms of logistic processes at manufacturing production is described. The transformation processes of goods flows and related information required measurement in terms of effectiveness of costs. Essential to this perspective is the movement of goods and information in types of work technology, procedures of management, equipment, and human labor. In the article a formal record of structure of logistics system for manufacturing enterprises to the needs of logistics tasks is proposed and proposed the formation of an integrated information system as a subsystem of logistics system.
Keywords: production company, logistics tasks, logistic system.

Кількість посилань - 13

H. Войнаровська

Економічний університет, м. Краків, Польща

СТРАТЕГІЇ МАРОК НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. ВИБРАНІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНИХ ВПЛИВІВ

© Войнаровська Н., 2010

Досліджено вибрані проблеми засад створення марки і формування лояльності до неї через функціонування підприємства в багатокультурному оточенні.

The problems of principles of creation of brand are investigational chosen from the point of view loyalty of brand through functioning of enterprise in multicultural conditions.

Кількість посилань - 18

УДК 330.341.1:338.45:621

Ю.В. Войцеховська, В.В. Войцеховська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В., 2010

Розглянуто підхід, згідно з яким інноваційний розвиток підприємства пов’язується із зміною його виробничої програми. З метою розв’язання відповідних задач використовуються два методи оптимізації: стандартний метод лінійного програмування та розроблений метод нелінійного програмування. Здійснено чисельні розрахунки за даними конкретного підприємства.
Ключові слова: інновації, підприємство, виробнича програма, оптимізація.

The paper proposes approach, that aims at enterprise’s innovative development and its production program adjustment. In order to achieve those tasks two methods of optimization are considered: the standard linear programming and non linear programming methods. The appropriate quantitative calculations are made along with enterprise data.
Keywords: innovations, enterprise, production program, optimization.

Кількість посилань – 2

УДК 621.391:005.932

Л.О. Волонтир, С.В. Качуровський

Вінницький національний аграрний університет

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

© Волонтир Л.О., Качуровський С.В., 2010

Розроблено теоретичні та реалізаційні основи створення систем відтворення зображень на оптико-електронній базі для інформаційних логістичних систем, а також спеціалізовані та універсальні підсистеми відтворення інформації у логістичних системах, що мають високий рівень технічних та ергонометричних параметрів.
Ключові слова: Система відтворення зображень, матричний відеоекран, набірно-модульна конструкція, світлодіод, комірка зображення, яскравість, ергонометричні характеристики.

The article deals with theoretical and realisational bases of creation of systems of showing video at optiko-electronical base of elements for the informational logistic systems. Made specific and universal systems of showing information in logistic systems and have higher level of technical and ergonometric characteristics.
Keywords: System of showing videos, matrix video screen, modular design, light-emitting diode, package of pictures, brightness, ergonometric characteristics.

Кількість посилань – 3

УДК 658.711:338.242

О.Ф. Волошин, М.М. Маляр, М.М. Шаркаді

Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет”

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

© Волошин О.Ф., Маляр М.М., Шаркаді М.М., 2010

Представлено метод вибору виробника (постачальника) в умовах різнотипності даних. Використано підхід, що ґрунтується на теорії нечітких множин, який дає змогу перейти до єдиної шкали вимірювання із збереженням змісту критеріїв. Прийняття рішення про вибір виробника проводиться на основі значень функції належності, яка є згорткою функцій належності нечітких множин, що відповідають критеріям, за якими вони оцінюються. Застосування методів розглянуто на реальному прикладі.
Ключові слова: задача вибору, теорія нечітких множин, функція належності.

The method of choice of producer (supplier) in the conditions of multitype information is presented. Taken approach, based on the theory of fuzzy sets, which allows to pass to the unique scale of measuring with the perseverance of criteria content. A decision-making about a choice producer is conducted on the basis of values of belonging functions, which are fuzzy set belonging functions convolution, and answer criteria which they are estimated after. Application of methods is considered on the real example.
Keywords: task of choice, theory of fuzzy sets, function of belonging.

Кількість посилань – 6

УДК 339.138

В.О. Воронін, Е.В. Лянце, М.М. Мамчин

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ

© Воронін В.О., Лянце Е.В., Мамчин М.М., 2010

На підставі системного модельного підходу до досліджень складних соціально-економічних систем запропоновано методологію багаторівневої аналітики ринку нерухомості як в корпоративних інтересах, так і для проведення оцінкової діяльності та маркетингових досліджень.
Розроблено логічну і фізичну структуру формування розподілених баз даних ринку нерухомості. На підставі даних моніторингу ринку нерухомості міст Києва і Львова визначено порівняльну динаміку зміни таких основних індикаторів ринку, як індекс вартості, темпи зростання/падіння цін, валовий рентний мультиплікатор, поточна дохідність як в "історичному" (2007–2008 рр.), так і в теперешньому стані (2008–2010 рр.).
З використанням нейромережевих технологій на підставі обчислювальних систем нелі¬нійної динаміки часових фінансових рядів цінового рівня нерухомості (індекс вартості) і макроекономічних та фінансових показників країни створено прогнозну математичну модель (предиктор) динаміки зміни цінового рівня нерухомості.

In this work, based on system simulation developed approach for the exploration of complicated socio-economic systems such as the real estate market. This methodology of multilevel of analyzing was developed as for corporate interests as well as for procedure of valuation and market research.
It was developed logical and physical structure of distributed data bases of real estate market. On based on monitoring data real estate market in Kyiv and Lviv was determined the comparative dynamics of change major market indicators, such as index of value, rates of growth/decrease in prices, the gross rental multiplier, the current income, as well as in "historical" (2007-2008 years), and in its current state (2008-2010 years).
Based on neural network technology and the use of computing systems of nonlinear dynamics of the time series of level in real estate prices (index value) and time series of macroeconomic and financial indicators of the economy, was established predictive mathematical model (predictor) changes in the level of property prices.

Кількість посилань – 7

УДК 339.72+338.1

Р.М. Вороніна

Національний університет “Львівська політехніка”

НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

© Вороніна Р.М., 2010

Досліджено вплив відмивання грошей на економічний розвиток країн. Проаналізовано негативний вплив на фінансові установи, реальний сектор економіки, зовнішньоекономічні операції та на офшорні фінансові центри. Зображено залежність між зміною вартості відмивання грошей і величиною злочинності. Обґрунтовано необхідність застосування політики протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб.
Ключові слова: відмивання грошей, легалізація доходів, одержаних в злочинний спосіб, економічний розвиток, країни, що розвиваються, шахрайство, корупція, офшорні фінансові центри, стерильні інвестиції.

The effects of money laundering on economic development are researched. Negative effects on financial institutions, real sector, international capital flows and offshore financial centers are analyzed. The correlation between cost of money- laundering and quantity of crime is illustrated. The necessity of implementation of anti-money laundering policies is grounded.
Keywords: money laundering, legalization of the proceeds derived from criminal activity, eco¬no¬mic development, developing countries, fraud, corruption, offshore financial center, sterile investment.

Кількість посилань – 16

УДК 658.7+65.012.34

О.Б. Гірна, Л.І. Третьякова, О.М. Антоненко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу і логістики

БЕНЧМАРКІНГ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАВОК

 Гірна О.Б., Третьякова Л.І. Антоненко О.М., 2010

Висвітлено сутність та основні етапи розвитку бенчмаркінгу як стратегічного методу конкурентного аналізу, його використання для підвищення конкуренто-спроможності логістичних систем підприємства та інтегрованих ланцюгів поставок, зокрема, запропоновано критерії, які формують основу бенчмаркінгу в ланцюгу поставок та розглянуто модель застосування бенчмаркінгу SCOR.

The essence and main stages of benchmarking as a strategic competitive analysis method, using it to improve the competitiveness of enterprise logistics systems and integrated supply chain, including proposed criteria that form the basis of benchmarking in the supply chain and considered the model application benchmarking SCOR is presented.

Кількість посилань - 8

УДК 339.138

В.Г. Герасимчук

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ТЕОРЕТИЧНІ, ДИДАКТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

© Герасимчук В.Г., 2010

Проаналізовано причини розмаїття підходів до визначення економічних категорій “маркетинг”, “управління”/“менеджмент”, “управління маркетингом”/“маркетинговий менеджмент”. Процес управління підприємством розглядається як узгоджена послідовність виконання загальних і спеціальних функцій. Виявлено найпопулярніші аспекти маркетингу, які відображаються на шпальтах українських часописів. Підкреслюється необхідність посилення ролі маркетингової служби в управлінні підприємством для підвищення рівня його конкурентних переваг. Наголошується на доцільності побудови “ієрархії” навчальних дисциплін управлінського профілю для вдосконалення навчального процесу підготовки фахівців.
Ключові слова: виробництво, дидактика, маркетинг, обмін, споживач, товар, управління.

The reasons for different approaches to defining economic categories of “marketing”, “control”/“management”, “marketing management”/“marketing management”. Management process now viewed as a coherent sequence of general and special functions. The most popular aspects of marketing that you see on the pages of national magazines. The necessity of strengthening the role of marketing service in managing the business to increase its competitive advantage. Emphasis on the feasibility of building a “vertical” profile management disciplines to improve the educational process of training.
Keywords: production, instruction, marketing, communication, consumer, product, management.

Кількість посилань - 12

УДК 35.073.515

З.В. Герасимчук

Луцький національний технічний університет

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

© Герасимчук З.В., 2010

Обґрунтовано, що комплексний розвиток регіонів держави неможливий без виваженого вибору стратегічних пріоритетів розвитку регіональних логістичних систем. Запропоновано етапи формування та реалізації логістичної стратегії розвитку регіону. Залежно від рівня логістичного потенціалу та рівня логістизації економіки регіону проведено групування регіонів держави та запропоновано обрати одну із типів логістичних стратегій.
Ключові слова: логістична система, логістичний ланцюг, стратегія, регіон.

The statement, that complex development of state regions of the state is impossible without the self-weighted choice of strategic priorities of development Regional Logistic Systems. The stages of forming and realization of logistic strategy of regional development are offered. Depending on the level of logistic potential and level of logistigation of regional economy grouping of Ukrainian regions are conducted and how to choose one of types of logistic strategies is suggested.
Keywords: logistic system, logistic chain, strategy, region.

Кількість посилань – 9

УДК 330.101.54 : 339.138

Л.К. Гліненко, Ю.А. Дайновський*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівська комерційна академія

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ ЗАДАЧ БІЗНЕСУ ПРИЙОМАМИ “ПСЕВДОЗЕЛЕНОГО” МАРКЕТИНГУ

© Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А., 2010

Розглянуто сучасні тенденції розвитку екологічного маркетингу та їх вплив на формування спеціальної категорії прийомів маркетингу – прийомів “псевдозеленого” маркетингу. Запропоновано класифікацію цих прийомів та досліджено можливості їх використання як інструментів розв’язання конфліктних задач бізнесу.
Ключові слова: “зелений” маркетинг, прийом маркетингу, “псевдозелений” маркетинг, конфліктна задача, протиріччя бізнесу

Modern trends of the ecological marketing trends and their impact on generation the special class of marketing tricks – “pseudogreen” marketing tricks - are examined. Classification of these tricks is proposed and opportunities of applying them as a tool for solving the conflict problems of business are investigated.
Keywords: “green” marketing, marketing trick, “pseudogreen” marketing, conflict problem, business contradictions

Кількість посилань - 19

УДК 332.1:658.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ У ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

© Глинський Н.Ю., 2010

Здійснено аналіз результатів дослідження рівня економічного розвитку малих та середніх міст західного економічного регіону України. На підставі цього аналізу вироблено багато узагальнених рекомендацій щодо формування економічної бази досліджуваних міст, визначено види економічної діяльності, які потребують сприяння з боку місцевої влади для подальшого прискореного розвитку.
Ключові слова: маркетинг міста, мегатовар, конкурентоспроможність, HML-аналіз.

The analysis of research results of Western Ukrainian small and middle cities economic develop¬ment level are carried out in the article. On the basis of this analysis the general recommendations in relation to forming of the investigated cities economic basis are offered. Types of economic activities, which need assistance from local-self government for continuous speed-up of their development are determined.
Keywords: city marketing, megaproduct, competitiveness, HML-analisis.

Кількість посилань – 5

УДК 338.241.2

Н.І. Горбаль, О.І. Дорош

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Горбаль Н.І., Дорош О.І., 2010

Проаналізовано сутність поняття «конкурентоспроможність (КСП) регіону», окремі підходи до її оцінювання та описано рівень КСП Львівщини в 2010 р. порівняно з іншими регіонами України та основними країнами світу за рейтингом ВЕФ.
Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, Індекс глобальної конкуренто-спроможності.

In the article the definition of the term “competitiveness of the region”, some approaches to its estimation are analyzed and the level of competitiveness of Lviv region comparing to other regions and countries in the year 2010 as to the estimation of the WEF is described.
Keywords: competitiveness of the region, Global competitiveness index.

Кількість посилань – 9

Syndicate content