№ 822 (2015)

УДК 620.22; 669.017

Yu. Zhiguts, V. Lazar*, V. Talabirchuk
Uzhgorod National University,
*Mukachevo State University

TERMITE HIGH-SPEED STEELS

© Zhiguts Yu., Lazar V., Talabirchuk V., 2015

У результаті проведених теоретичних та експериментальних робіт встановлена можливість синтезу інструментальних швидкорізальних сталей металотермією. Вияв¬лено вплив металотермічного методу синтезу на особливості мікроструктури і фазового складу термітних швидкорізальних сталей. Встановлені для синтезованих термітних аналогів промислових марок швидкорізальних сталей Р18л, Р12л, Р9л, Р6М3л, Р9К5л, Р10К5Ф5л механічні та технологічні властивості, а саме теплостійкість, відносна шліфовність, період стійкості під час точіння залежно від швидкості різання та виявлено вплив зерна сплаву на його властивості.
Ключові слова: швидкорізальні сталі, металотермія, властивості, період стійкості.

The possibility of synthesis of instrumental high-speed steel by metallothermy is set as a result of theoretical and experimental work. The influence of the method of synthesis on metallothermic features of the microstructure and phase composition of the thermite high-speed steel was found. The mechanical and technological properties such as heat resistance, relative sanding, period of stability in turning depending on the cutting speed and impact of grain alloy's properties synthesized analogues of industrial steel grades “Р18л”, “Р12л”, “Р9л”, “Р6М3л”, “Р9К5л”, “Р18л”, “10К5Ф5” are investigated.
Key words: high-speed steel, metallothermy, properties, period of stability.

Література – 7

УДК 621У.876

А. Л. Беспалов, І. Й. Врублевський*
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки,
*Академія Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного,
кафедра інженерної механіки

ЗБІЛЬШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВІБРАЦІЙНИХ БУНКЕРНИХ ЖИВИЛЬНИКІВ МЕТОДОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ КОНСТРУКЦІЇ

© Беспалов А. Л., Врублевський І. Й., 2015

Розглянуто комплекс елементів, що впливають на продуктивність та ефективність роботи вібраційних бункерних живильників з електромагнітними приводами, що виконані за двомасовою коливальною системою. Запропоновано додаткові конструк¬ційні елементи, що збільшують функціональні можливості таких живильників.
Ключові слова: вібробункерний живильник, електромагнітний віброзбуджувач, вібраційний компресор.

The set of elements that affect the performance and efficiency of the vibration bunker feeders with electromagnetic actuators, are made on the oscillatory system with two masses. Proposed additional structural elements, that increase the functionality of such feeders.
Key words: vibratory bowl feeder, electromagnetic driver, vibratory air compressor

Література – 5

УДК 620.178.1

М. О. Бондаренко, Ю. Ю. Бондаренко, В. С. Антонюк*
Черкаський державний технологічний університет,
*Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ ПРЕЦИЗІЙНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

© Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Антонюк В. С., 2015

Доведена доцільність використання методу атомно-силової мікроскопії під час дослідження стану та характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування. Розглянуто основні напрямки досліджень топограми та фізико-механічних характеристик поверхонь виробів прецизійного машинобудування та встановлені обмеження і недоліки у використанні методу атомно-силової мікроскопії під час дослідження окремих властивостей поверхонь виробів.
Ключові слова: атомно-силова мікроскопія, топологія поверхні, мікротвердість, зносостійкість, наноідентування, склерометрія.

This paper is the well-proven expediency of the use of method of atomic-force microscopy is at research of the state and superficial descriptions of surfaces of wares of precision engineer. Basic directions of researches of topogram, physics and mechanics descriptions of surfaces of wares of precision engineer and set limitations and defects are considered in using of its method for research of separate properties of surfaces of wares.
Key words: atomic-force microscopy, topology of surface, microhardness, wearproofness, nanoindentation, sclerometry.

Література – 4

УДК 620.187:621.762.5:669:536.462

Н. М. Гулієва
Луцький національний технічний університет,
кафедра комп’ютерного проектування верстатів
та технології машинобудування

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ ПОРИСТИХ ПРОНИКНИХ МАТЕРІАЛІВ

© Гулієва Н. М., 2015

Запропоновано новий технологічний процес виготовлення пористих проникних матеріалів, в який входить метод сухого радіально-ізостатичного пресування та самопоширювального високотемпературного синтезу. Для покращення технологічних параметрів модернізовано конструкцію реактора. Розроблені пористі проникні матеріали задовольняють вимоги державних стандартів у галузі водопостачання, а також у харчовій та промисловій галузях. Випробувана ресурсоощадна технологія впроваджена на підприємствах КП “Луцькводоканал”, ПАТ “СКФ – Україна” м. Луцька, яка передбачає виготовлення композитів сапоніт – титан для очищення питної води централізованого та децентралізованого водопостачання.
Ключові слова: сапоніт, пористі проникні матеріали, структура, пористість, сухе радіально-ізостатичне пресування, СВС-процес.

The new technological process of manufacturing porous permeable material that includes a method of dry radial isostatic pressing and self-propagating high-temperature synthesis. To improve the technical parameters of modernized reactor design. Developed porous permeable materials meet the requirements of state standards in water supply, as well as in the food and industrial sector. Proven resource technology implemented in enterprises РE “Lutskvodokanal” PK “SKF – Ukraine” m. Lutsk, which provides manufacturing composites saponitе – titanium potable water for centralized and decentralized water supply.
Key words: saponite, porous penetrating materials, structure, porosity, dry radial and isostatic pressing, SHS-process.

Література – 12

УДК 621.891

М. Ф. Дмитриченко, *О. М. Білякович, А. М. Савчук, О. А. Міланенко, Ю. О. Туриця
Національний транспортний університет,
*Національний авіаційний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТРИБОСПОЛУЧЕНЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ТРИВАЛОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОЛИВ

© Дмитриченко М. Ф., Білякович О. М., Савчук А. М., Міланенко О. А., Туриця Ю. О., 2015

Результати комплексних досліджень за означеною методикою сприятимуть опти¬мі¬зації терміну раціонального використання та підбору елементів досліджуваних трибосистем.
Ключові слова: знос контактної поверхні, мастильний матеріал, ресурс масла, бракувальний рівень показників.

The results of comprehensive research on the designated procedure will contribute to the optimization of the management and selection of elements studied tribosystems.
Key words: wear, the contact surface, lubricating material, resource oil, acceptance level indicators.

Література – 16

УДК 621.9.044

С. С. Добротворський, Є. В. Басова, Л. Г. Добровольська
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків

КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ

© Добротворський С. С., Басова Є. В., Добровольська Л. Г., 2015

Наведений та обґрунтований алгоритм створення конкурентоспроможної техно¬логії виготовлення машинобудівної продукції із загартованих сталей. Проаналізовані особливості обробки загартованих сталей. Обґрунтована можливість реалізації багато¬критеріальної оптимізації процесу високошвидкісного фрезерування загартованих сталей на базі методу скінченних елементів (МСЕ). Поданий новий метод визначення ділянки існування оптимальних технологічних режимів обробки матеріалів на базі МСЕ.
Ключові слова: комп’ютерне моделювання, метод скінченних елементів, високо¬швидкісне фрезерування, косокутне різання, прямокутне різання, технологічні режими.

The article presented and explained an algorithm creating a competitive manufacturing technology engineering products from hardened steel. Peculiarities treatment of hardened steel. The possibility of realization of multi-objective optimization process high-speed milling hardened steels based on the finite element method (FEM). A new method for determining the domain of existence of optimal technological modes of processing materials based on FEM.
Key words: computer modeling, finite element method, high-speed milling, oblique cutting, rectangular cutting, technological modes.

Література – 7

УДК 629.083

Р. Я. Качмар, М. О. Дмитрів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ЗМІН ПІДВІСКИ АВТОПОЇЗДІВ МАРКИ MAN В СЕРЕДОВИЩІ SOLIDWORKS

© Качмар Р. Я., Дмитрів М. О., 2015

Змодельовано півресору підвіски причіпа автопоїзда, показано небезпечні перерізи півресори та напруження, які виникають під час максимальних навантажень. Запро¬поновано для зменшення відмов встановити вставку між віссю і півресорою напів¬причіпа автомобіля.
Ключові слова: автопоїзд, причіп, ресора, відмова, пневмопідвіска, моделювання, програма SolidWorks.

Modeled spring suspension train trailer shown dangerous sections and spring tension arising during maximum load. A set of failures to reduce insertion between the axles and the trailer spring car.
Key words: road train, trailer, spring, breakage, air suspension, modeling, program SolidWorks.

Література – 3

УДК 621.548

В. М. Корендій, І. В. Кузьо, В. В. Вергелес
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

СТРУКТУРНИЙ І КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНЕРЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ СКЛАДАННЯ ЛОПАТЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЬОВИХ ВІТРОУСТАНОВОК

© Корендій В. М., Кузьо І. В., Вергелес В. В., 2015

Розглянуто різні конструкції інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Проведено їх структурний аналіз та виведено аналітичні залежності для розрахунку кінематичних параметрів окремих елементів розглянутих механізмів. На основні даних кінематичного аналізу досліджено вплив різних геометричних параметрів механізмів на зміну кута положення лопатей та переміщення регулювальних повзунів. Проаналізовано особливості розрахунку конструктивних параметрів інерційних механізмів складання лопатей горизонтально-осьових вітроустановок. Виведено розрахункові формули для визначення окремих геометричних та інерційних параметрів запропонованих механізмів. Реалізовано відпо¬відні принципові схеми механізмів та розглянуто можливості їх спрощення.
Ключові слова: горизонтально-осьова вітроустановка, механізм складання лопатей, структурний аналіз, кінематичний аналіз, геометричні параметри.

Different constructions of inertial mechanisms of blades folding of horizontal-axis wind turbines are considered in the article. Their structural analysis is held and analytical dependencies for calculation kinematical parameters of the mechanisms are presented. Based on the kinematical analysis data the influence of different geometrical parameters on changing of blades position angle and displacement of regulation sliders is investigated. The features of calculation of construction parameters of inertial mechanisms of blades folding of horizontal-axis wind turbines are analyzed. Calculation formulas for defining some geometrical and inertial parameters of proposed mechanisms are presented. Corresponding principal diagrams of the mechanisms are built and some possibilities of their simplifying are considered.
Key words: horizontal-axis wind turbine, mechanism of blades folding, structural analysis, kinematical analysis, geometrical parameters.

Література – 7

УДК 621.883,1: 62-83: 681.5

А. І. Кулинич, І. О., Ніщенко*
самозайнятий, м. Київ,
*Львівський національний аграрний університет,
кафедра фізики та інженерної механіки

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДАВАЧА МАГАЗИНА ДЛЯ ГАЙОК

© Кулинич А. І., Ніщенко І. О., 2015

Розглянуто загальне функціонування магазина для гайок, який механі¬зовано подає гайки в головку різезагвинчувального пристрою і їх забирання з головки під час складання і розбирання різевих з’єднань машин. Магазин оснащений давачем сигналу про подавання гайок у головку, який містить торове еластичне кільце. Давач періодично пересувається разом з подаваними гайками, за рахунок їх охоплення по шестиграннику внутрішнім деформованим отвором тора кільця, під час подавання у нього стисненого повітря. Подано обґрунтування залежності розміру цього отвору від тиску повітря і механічних властивостей матеріалу кільця.
Ключові слова: магазин, гайка, давач, тор, еластичне кільце, стиснене повітря.

The article deals with the general functioning of magazine for nuts, which provides the mechanized feeding of nuts into the head of the thread and screwed up device and their removal from the head during assembly and disassembly of threaded connections of machenes. The magazine is equipped with the signaling sensor of feed of nuts into the head, which contains the tore elastic ring. The sensor moves periodically together with the supplied nuts, due to their coverage on a hexagon by the internal deformed opening of the torus ring, when feeding the compressed air into it. Justification of dependence of the size of this opening on air pressure and mechanical properties of material of the ring is given.
Key words: magazine, nut, sensor, tore, elastic ring, compressed air.

Література – 9

УДК 621.01

О. C. Ланець, О. В. Ланець, В. М. Гурський, Я. В. Шпак, А. І. Тіхоміров
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРОПЛИТИ З ДЕБАЛАНСНИМ ПРИВОДОМ

© Ланець О. С., Ланець О. В., Гурський В. М., Шпак Я. В., Тіхоміров А. І., 2015

Розкрито передумови та етапи створення вібраційної плити з дебалансним приводом. Описано конструкцію віброплити та наведено розрахунок її параметрів, що забезпечують необхідні режими роботи.
Ключові слова: вібраційна плита, дебалансний привод.

The article covers the background and stages of a vibrating flag with a eccentric mass drive. We describe its design and results of the calculation of parameters that provide the necessary modes.
Key words: vibration flag, eccentric mass drive.

Література – 6

УДК 519.248

Т. О. Стефанович, С. В. Щербовських*
Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра проектування та експлуатації машин,
*кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання

ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗАХИСНОЇ АРМАТУРИ З ВРАХУВАННЯМ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖЕННЯ МІЖ ЗАПОБІЖНИМИ КЛАПАНАМИ

© Стефанович Т. О., Щербовських С. В., 2015

Запропоновано модель надійності захисної арматури для посудини, яка працює під тиском. Особливість моделі полягає у тому, що вона враховує вплив на надійність системи перерозподілу навантаження між запобіжними клапанами. Для визначення характеристик надійності застосовано динамічне дерево відмов та марковську модель.
Ключові слова: посудина, яка працює під тиском, захисна арматура, модель надійності, динамічне дерево відмов, марковська модель.

This paper is devoted to the solving task of property prediction on the basis of analogical inference. The reliability model of safety valves for pressure vessel is proposed. The feature of model is that it is considered load-sharing effect between safety valves. To determine the reliability characteristics dynamic fault tree and Markov model are used.
Key words: pressure vessel, protective fittings, reliability model, dynamic fault tree, Markov model.

Література – 11

УДК 621.9.048.6

З. А. Стоцько, Д. П. Ребот, Б. І. Сокіл, В. Г. Топільницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра проектування та експлуатації машин,

ВПЛИВ ЗМІНИ АМПЛІТУДО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРОЦЕС ВІБРАЦІЙНОЇ СЕПАРАЦІЇ

© Стоцько З. А., Ребот Д. П., Сокіл Б. І., Топільницький В. Г., 2015

Побудовано математичну модель руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора, за умови, що швидкість руху частинок вздовж сита є сталою, а їхні фізико-механічні характеристики змінні. Досліджено вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища вздовж сита вібраційного сепаратора на інтенсивність вібраційної сепарації.
Ключові слова: вібросепаратор, динаміка, коливання, сипке середовище, матема¬тична модель.

The mathematical model of loose environment’s motion along a sieve of the vibrating separator is built in the article. In this case the rate of loose environment is constant, and physical – mechanical properties are variable. The influence of kinematic perturbation and speed of loose environment along a sieve of vibrating separator on the separation process intensity is investigated.
Key words: Vibratory separator, dynamics, oscillations, granular medium, mathematical model.

Література – 6

УДК 621.9(075.8)

В. В. Ступницький, Я. В. Долиняк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУЖЕНЬ ТА ДЕФОРМАЦІЙ МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ АКУСТИЧНОЇ ТЕНЗОМЕТРІЇ

© Ступницький В. В., Долиняк Я. В.,2015

Наведено результати експериментальних досліджень залишкових напружень та деформацій за допомогою методу ультразвукової акустичної тензометрії. Проаналізо¬вано вплив режимів різання на формування залишкових напружень та деформацій під час механічного оброблення деталі лезовим інструментом.
Ключові слова: технологічний процес, процес різання, напружено-деформований стан, залишкові напруження, деформації, ультразвукова акустична тензометрія, експериментальні дослідження

The results of experimental studies of residual stresses and deformations by the method of ultrasonic acoustic strain gauges. The influence of the cutting, the formation of residual load and deformations during machining tool parts.
Key words: technological process, cutting process, mode of deformation, residual stress, deformation, ultrasonic acoustic, experimental study.

Література – 12

УДК 62-521:62-868:62-531.7

Р. В. Чубик, Ю. Ю. Скварок, І.Д. Зелінський*
Дрогобицький державний педагогічний університет,
кафедра машинознавства та основ технологій,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ АДАПТИВНИХ ВІБРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН ЗА КРИТЕРІЄМ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІБРАЦІЇ У ВІБРОКИП’ЯЧОМУ ШАРІ

© Чубик Р. В., Скварок Ю. Ю., Зелінський І.Д., 2015

Розроблено методику керування динамічними параметрами керованих вібро¬приводів, для забезпечення стабілізації глибини проникнення механічних низькочастот¬них коливань в шари віброкип’ячого сипкого матеріалу робочого органа за власної резонансної робочої частоти адаптивної вібраційної технологічної машини.
Ключові слова: динамічні параметри, низькочастотні коливання, віброприводи, вібраційна технологічна машина.

The method of control dynamic parameters controlled vibrogear for stabilizing the depth of penetration of mechanical low-frequency oscillations in the layers of vibration boil loose material working body with its own operating frequency resonant vibration of adaptive technology machines.
Key words: dynamic parameters, low-frequency oscillations, vibrogear, adaptive technology machines.
Література – 13

УДК 622.24.051.55

Р. С. Яким, *А. М. Сліпчук
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ БУРОВИХ ДОЛІТ З ВСТАВНИМ ПОРОДОРУЙНІВНИМ ОСНАЩЕННЯМ НА ЕТАПІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРЕСУВАННЯ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ВСТАВОК У ШАРОШКУ

© Яким Р. С., Сліпчук А. М., 2015

Встановлено, що за умов забезпечення наявною технологією нормального розподілу розмірів отворів у вінцях шарошок під вставні твердосплавні зубки створюються сприятливі умови для групування селективних груп по розмірах отворів та зубків. Запропоновано підхід для встановлення оптимальних параметрів натягів для проектування з’єднання „зубок–шарошка” у селективних групах.
Ключові слова: шарошка, твердосплавні зубки, селективні групи, бурове долото, натяг.

Favorable conditions are created under false carbide teeth for grouping selective groups of dimensions of holes and teeth if the conditions existing technology to ensure normal distribution of sizes of holes in the crown cutters. The proposed method allows to determine the optimal parameters tensions in the design of connection "tooth-rolling cutter" in selective groups.
Key words: cutter, carbide teeth, selective group, drill bit, tension.

Література – 14

Syndicate content