№ 819 (2015)

УДК 332.14

О. Ю. Іванова
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ РЕГІОНАЛЬНОГО САМОРОЗВИТКУ

© Іванова О. Ю., 2015

Розглянуто теоретичні аспекти регіонального саморозвитку. Обґрунтовано систему термінів саморозвитку регіонів: саморозвиток, самодостатність, самозабезпеченість, самостійність, автономність, незалежність, самовідтворення, федералізм та федералізація, децентралізація. Визначено характерні ознаки термінів, що дало змогу обґрунтувати доцільність їх застосування для регіонального саморозвитку в умовах реанімаційних реформ в Україні. Уточнено визначення “самодостатність регіонального розвитку” та “потенціал саморозвитку регіону”. Потенціал регіону з погляду спрямова¬ності на саморозвиток слід розглядати з двох позицій: як базовий та як акумулювальний.
Ключові слова: регіон, регіональний саморозвиток, децентралізація, самодостатність регіону, фіскальний федералізм, умови саморозвитку

О. Yu. Ivanova
Research Center of Industrial Problems of Development
of National Academy of Sciences of Ukraine

THE TERMINOLOGICAL APPARATUS OF REGIONS’ SELF-DEVELOPMENT

© Ivanova О. Yu., 2015

The article is devoted to the theoretical aspects of the regional self-development.
A purpose of an article is a disclosure of the conceptual and terminological apparatus of regions’ self-development, the definition of the relationships and dependencies of these terms, and the appropriateness of their use in terms of transformations in Ukraine.
The system of regions’ self-development terms, such as: self-development, self-sufficiency, self-reliance, independence, autonomy, independence, self-reproduction, federalism and federalization, decentralization are grounded. The characteristic signs of the terms are determined. that allowed to prove their application to the regional self-development in the conditions of intensive care reform in Ukraine. The definitions of “self-sufficiency of regional development” and “self-development capacity of the region“are clarified. The potential of the region, in terms of the focus on self-development, should be considered from two perspectives: basic and accumulative.
It was determined that the decentralization in the context of regional development supports solving the following objectives: the reduction and elimination of the negative impact of state intervention in regional development; creating favorable conditions for self-development and self-sufficiency of the regions in Ukraine by reducing state regulation in order to increase their competitiveness; provision of legal framework to increase the independence of local governments to achieve regions’ self-development on the basis of maximizing the efficiency of their potential; institutional strengthening of interaction and motivational factors of socio-economic development of regions; creating incentives to improve the financial sustainability of regions by increasing the role of regional authorities in socio-economic development of the regions; reduction of corruption risks in the redistribution of budget funds and others.
Analysis of the terminological apparatus of regional development allowed to justify the conditions of regions’ self-sufficiency formation on the basis of the principles of fiscal federalism.
The definition of “the potential of self-development of the region” is clarified. According to this it is an opportunity, the ability and motivation of the region to the accumulation and effective use of natural, human, financial and other resources for long-term socio-economic development based on self-reliance and self-organization, to meet the needs of the population and to combine national and regional interests. Based on this, in terms of the focus on self-development, the potential of the region should be viewed from two perspectives: basic and accumulative. It is proved that the formation and use of the storage capacities creates conditions for the safety and increase in efficiency of the basic potential use.
The subject of further research is the creation of conditions for development of the regions, which aims to mobilize its own resources and opportunities that will enhance their competitiveness, the formation of competitive advantages and strengthen the competitive position.
Key words: region, regional self-development, decentralization, self-sufficiency in the region, fiscal federalism, the conditions of self-development.

Література – 21

УДК 658.26.001.76

О. Л. Антоненко, З. І. Козар
Національний університет “Львівська політехніка”

МОТИВАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Антоненко О. Л., Козар З. І., 2015

Розглянуто роль мотивації у процесі інноваційної діяльності підприємства, запропоновано систему заходів, необхідних для інноваційної активності та реалізації інноваційного маркетингу на підприємстві.
Сформовано механізм мотивації персоналу, що являє собою систему, яка узгоджує потреби, інтереси, ціннісні настанови, мотиви і поведінку працівників. Визначено принципи, яких потрібно дотримуватись для забезпечення ефективної мотивації працівників. Сформовано структуру інтелектуальної складової трудового потенціалу. Визначено чинники, які формують інтелектуальну складову трудового потенціалу та сприяють його функціонуванню: інтелектуальні здібності, інтелектуальний потенціал, рівень освіти, інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, фінансовий капітал і досягнення інноватора, його творча активність та нові технології. Сформовано перелік сприятливих умов для інноваційної активності підприємства.
Запропоновані заходи можуть створити сприятливе інноваційне середовище та задіяти необхідні механізми і стимули для підвищення зацікавленості підприємств у впровадженні інноваційних технологій.
Ключові слова: інновація, мотивація, діяльність, маркетинг, персонал, інноваційна діяльність, інноваційна активність.

O. L. Antonenko, Z. I. Kozar
Lviv Polytechnic National University

MOTIVATIONAL BACKGROUND OF INNOVATIVE ACTIVITIES AND INNOVATIVE MARKETING IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

© Antonenko O. L., Kozar Z. I., 2015

The article examines role of motivation in the process of innovation of the company, proposed a system of measures necessary for the implementation of innovative activity and innovative marketing in the enterprise. A mechanism of motivation of staff was formed, which is a system that matches the needs, interests, values, guidance, motivation and behavior of employees. The principles that have to be followed for effective motivation of employees. An intellectual component formed structure of labor potential. Factors that form part of the intellectual labor potential and contributing to its functioning is intellectual abilities and intellectual potential, level of education, information resources, intellectual property, financial capital and achievements innovator, his creative activity and new technologies.
Determined that the motivation is an important component of innovation activity that determines the extent to which the employee will use its competence, creative effort, creativity at finding a solution to the problem, which is a very important resource in the process of innovation activity.
This article highlighted that due to product-novelties with creative abilities of employees in innovative enterprises is the process of creating new technologies, products renewal, resulting in the company entering into new fast-growing markets. Such activities may contribute to improving the image of the company as innovation-oriented and increase investment in it.
In the innovative business important role played by questions of the organization of marketing activities. However, small companies often these questions are beyond attention of manager. As a result, many projects fail. Marketing innovation activities of enterprise evaluation is an important condition for the success of the activities concerning innovation.
Innovative Marketing for the enterprise stands as a certain type of production and business activities, which aims to optimize and control the innovation and production- sales management enterprises. Based on innovative marketing is the readiness of the enterprise to implementation innovative project.
This article formed the list of favorable conditions for innovation activity of enterprises. Among these measures is the government support innovative creativity creating the necessary socio-economic conditions and investments to increase scientific capacity, attracting investors and encouraging staff to work for effective results, formatting team of creative people. Formed measures may create a favorable innovative environment, and activate the necessary mechanisms and incentives to enhance the interest of enterprises in implementation of innovative technologies.
Key words: innovation, motivation, activities, marketing, personnel, innovation, innovative activity.

Література – 6

УДК 338.43:316

У. О. Балик, М. В. Колісник
Національний університет “Львівська політехніка”

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДІВ У КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

 Балик У. О., Колісник М. В., 2015

Досліджено питання застосування концепції інтегрованих маркетингових комунікацій у сучасних ринкових умовах. Визначено місце QR-коду в інтегрованих маркетингових комунікаціях, окреслено основні переваги та недоліки його використання, визначено цільову аудиторію користувачів QR-коду. Проаналізовано особливості використання інноваційного медіа-носія QR-коду різними засобами інтегрованих маркетингових комунікацій, визначено формати розміщення повідомлення на носії.
Ключові слова: QR-код, маркетингові комунікації, медіа-канали, стратегія.

U. O. Balyk, M. W. Kolisnyk
Lviv Polytechnic National University

QR-CODE POSSIBLE USABILITY IN THE CONTEXT OF ACHIEVING MARKETING COMMUNICATIONS GOALS

 Balyk U. O., Kolisnyk M. W., 2015

The article researches an issue of application of the concept of integrated marketing communications under contemporary market conditions. The author has described a tendency for convergence, which is inherent to modern media channels. Meanwhile, the author has indicated that this process is inherent not only to means used in order to provide a communication process, but also to the sense, which is presented with their help.
Moreover, the author has determined a position of a QR-code within the integrated marketing communications, detected the main advantages and disadvantages of its usage, indicated a target audience of QR-code users. The researcher has indicated that a precondition of QR-code emergence was an increasing need of the market for invention of new ways of exchange of greater information amounts, since the information exchange had been earlier performed due to barcoding systems. The author has determined that one of the main causes of increasing popularity of such barcoding systems under modern conditions is more and more expansion of mobile gadgets with increasing technological opportunities.
On the basis of analysis of theoretical principles of functioning of two-dimensional barcoding systems such as the QR-system the author has indicated their actions in two directions, i. e. offline- and online-communications. This means that barcoding enables to transform information into a digit form as well as into an inverse form consisting of decoding a script imprinted on a certain surface (a commodity package, a specialized advertising bearer, etc.) into a readable form. An achieved marketing effect is related to an outward appearance of the QR-code and a context appearing in such a case. Thus, the QR-code issue should be considered in the context of visualization. Simultaneously, it should be taken into account that a communication context, presented by the codes, is also of significant importance.
The author has determined that the QR-code international standard had been approved in 2004 by the quality management system. In 2011 it was recognized as a standard for mobile phones by the international organization such as Globecomm Systems International. Henceforth, appropriateness of QR-code application has become unquestionable. An evidence of this fact is their widespread application for marketing purposes in enterprises of different sizes, which work in different industries. Furthermore, the author substantiates that nowadays the QR-code can be defined as a representative of modern marketing instruments being a consequence of the scientific and technological progress, which proposes a cheap way of realization of communication between an advertiser and a customer in offline and online modes. On the other hand, taking into account a definition of QR-coding technology as a method of process implementation, the very QR-code should be also considered from the standpoint of their technological content.
The author has indicated that the QR-codes are more and more frequently used within large-scale advertising projects in different media channels and information bearers. Their appearance on the web pages is reported to be notable. The author has outlined that application of two-dimensional codes of this type occurs due to an initiative of mobile gadget users. This enables to apply a marketing communication strategy of a “pull” type. Its advantage, in contrast to a “push” strategy, is transmitting an initiative regarding communication process beginning to a customer. Within this context importance of the QR-codes consists of their appropriateness for usage within the marketing communication strategies of the “pull” type, especially on account of possibility of integration of traditional communication means with modern interactive ones and involvement of mobile gadget users in the process of exchange of information with sellers and other users.
The author has substantiated that in spite of considerably insignificant application of the QR-codes as equivalents of the barcoding systems in the past, a need for coding, transition, and reading large amounts of information has become a market desire. Consequently, the standardized QR-codes has transformed into many types of two-dimensional coding systems, which are applied depending on market requirements.
Key words: QR-code, marketing communication, media, strategy.

Література – 8

УДК 656.71.06: 662.613.5656.71.053.7

Р. Т. Баран
Транспортна академія України

ПРОБЛЕМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АВІАПАСАЖИРІВ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІИХ, ІННОВАЦІЙНИХ І ПРАВОВИХ НАПРЯМІВ ЇХ ВИРІШЕННЯ

© Баран Р. Т., 2015

Розглянуто проблеми радіаційної безпеки авіапасажирів і членів екіпажів повітряних суден (ПС), оскільки вони не стали поки що предметом наукових досліджень серед тих, хто вивчає інноваційні підходи в управлінні базовими галузями економіки країни. На ці проблеми не звертають уваги ні авіапромисловці, ні авіаперевізники, що не сприяє розвитку літакобудування і розширенню авіатранс¬портних послуг (АТП). Відсутність у літаках вітчизняного виробництва захисних екранів від природного опромінення (ПО) гальмує інтенсифікацію їх використання на ринках світової авіатранспортної системи, не забезпечується економічна ефективність та конкурентоздатність. Запропоновано можливі підходи до вирішення цих проблем та зменшення негативного впливу ПО на споживачів АТП.
Ключові слова: радіаційна безпека авіапасажирів, природне опромінення, інновації засобів захисту членів екіпажів повітряних суден, безпека авіації, безпека польотів, безпека авіаперевезень, правове регулювання вирішення проблем природного опромінення пасажи¬рів на повітряних суднах українського виробництва.

R. Т. Ваrаn
Transport Academy of Ukraine

PROBLEMS OF RADIATION SAFETY OF PASSENGERS AND CREW OF AIRCRAFT AND APPROACHES TO SOCIO-EСОNOMIC, INNOVATIVE, AND LEGAL DIRECTIONS OF SOLVING THEM
© Ваrаn R. Т., 2015

Problems of radiation safety of passengers and crew of aircraft, because they have not become a subject of research as yet and have not spread among those who are exploring innovative approaches in the management of basic sectors of the economy, are investigated in this article. No attention is paid to them, neither by aviation industry nor by air carriers, does this not favor the development of aircraft construction and the expansion of air transport services (ATS). The lack of protective screens against natural radiation (NR) in aircrafts inhibits the intensification of their use in the markets of the world air transport system. Therefore, there is no economic effectiveness and competitiveness. Possible approaches to solving these problems and reduction of the negative impact of natural irradiation on consumers of ATS are suggested.
Description of the object of the investigation. The problems of air transport industry and the whole transport complex in Ukraine consist in their reformation with the goal of their continuous development. And, from each point of view, these measures for development of air transport as infrastructure should be undertaken on innovative basis. For the purpose of competitiveness of operators of airplanes on external air transport markets, namely national aircraft manufacturers and companies, principles of environmental safety acquire the greatest importance.
The results of research on innovative approaches to competitiveness and increase of economic efficiency as well as environmental safety of the national system of aircraft industry and air transport (airlines) are presented in this article.
The relevance of the work. The article, is extremely relevant, since it offers the main approaches to the definition of socio-economic efficiency as well as the means of improvement of consumer qualities of Ukrainian aircraft with the aim of their design, manufacturing, sales and offer (transportation opportunities) in the markets of air transportation services in the world.
Recently, the development of the aircraft Antonov family (An-140 up to An-178) continues. Therefore, in this the article the author's suggestions consist in design of, figuratively speaking, screens against the natural irradiation. This problem is especially relevant in air travels (flights) at the altitude of cruiser echelons. Thus, the complex security observation, ecology, and expansion of the concept of “aviation security” as well as, the increase in competitiveness and efficiency of air transport on this basis make up a scientific novelty of the article. The results consist in the fact that the author from the point of view of the aircraft operator examined the organization, design, production for the operation of the air transport market segments of distant end height routs as just for the subjects of Ukrainian air transport. Then they will be operated safely for the users and commercially effectively as made in Ukraine aircraft. And this is the urgent need in scientific – practical elaboration and decision of this problem.
Value the conducted research and, specifically, its results consist in the statement of conclusions which can be used in practice of state regulation in air transport; legislative regulation of issues of ecological safety both of passengers and crews are elaborated. It is stated that in this case there are possibilities to increase efficiency, ecological safety, and competitiveness of the national air transportation system.
Key words: radiation safety of air passengers, natural irradiation, innovations of means of protection for crew of aircraft, aviation safety, flight safety, aviation security, the legal regulation of issues of natural irradiation of passengers of aircraft of Ukrainian production.

Література – 15

УДК 365.30.15.3

Ю. Є. Безугла
Українська інженерно-педагогічна академія

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПРІОРИТЕТІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

© Безугла Ю. Є., 2015

Досліджено питання формування конкурентних пріоритетів підприємства на основі адаптивно-орієнтованого підходу. Визначено, що, формуючи конкурентні пріоритети управління підприємством, варто враховувати дві головні закономірності систем: комунікативності й еквіфінальності в поточних і довгостроковому періодах, а також напрями розроблення стратегії розвитку.
Ключові слова: формування, конкурентні пріоритети, адаптивно-орієнтований підхід, закономірності розвитку.

J. E. Bezuhla
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy

ENTERPRISE COMPETITIVE PRIORITIES FORMATION ON THE BASIS OF ADAPTIVE-ORIENTED APPROACH

© Bezuhla J. E., 2015

The enterprise competitive priorities formation on the basis of adaptive-oriented approach is researched. It is discovered that for creating competitive priorities on the basis of adaptive-oriented approach there are needed human resources, the company must have professionally trained and positively motivated employees at its disposal. The success of creating competitive priorities on the basis of adaptive-oriented approach is largely determined by the professional competence of the company’s management. Information support involves, in addition to creation and availability of the necessary search systems and databases, a wide dissemination of information about the purposes of creating competitive priorities on the basis of adaptive-oriented approach, the course of implementation, and the results of the stages held.
It is determined that the competitive problems arise due to the lack of adaptive-oriented approaches. Formation of competitive priorities can be considered a basic condition for the release of company’s crisis. The choice of options depends on many adaptive-oriented factors: the degree of weight of the company’s financial and economic conditions; the conditions of production and human resources of the company and its structural divisions; availability of promising production and competitive investment projects in terms of efficiency of production and marketing; opportunities of settling the relations with creditors and debtors.
The necessity of creating competitive priorities of the company is justified with the aim of developing relevant theoretical, methodological and applied aspects.
There are proposed stages of enterprise competitive priorities formation which serve as a guide in the form of goals for an enterprise, it becomes possible for the enterprise to use adaptive-oriented precious resource that requires constant updating, improving quality, and some types of information require appropriate security.
In the process of research there was improved methodical approach to creating competitive priorities of an enterprise on the basis of adaptive-oriented approach. It was established that adaptation of the enterprise to external changes is a set of forms and methods of enterprise survival in a competitive market environment instability; a component of economic policy of the country providing economic support and regulation, harmonizing competitive relationships and priorities.
Key words: formation, competitive priorities, adaptive-oriented approach, patterns of development.

Література – 10

УДК: 338.45 + 658

А. Б. Бойчук
Національний університет “Львівська політехніка”

СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 Бойчук А. Б., 2015

Проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності у національній промисловості та інноваційну активність українських промислових підприємств. Визначено та систематизовано основні проблеми розвитку інноваційної діяльності на макро- та мезорівнях. Встановлено недоліки інноваційної політики держави та управління інноваційною діяльністю на українських промислових підприємствах. Доведено необхідність інноваційного шляху розвитку для промисловості України.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інноваційна активність, інноваційний розвиток, національна промисловість.

A. В. Boychuk
Lviv Polytechnic National University

STATE OF INNOVATION ACTIVITIES AND KEY ISSUES OF INNOVATIVE POTENTIAL IN INDUSTRY OF UKRAINE

 Boychuk A. В., 2015

The essence of the concepts of “innovation capacity” and “innovation active enterprises” has been defined. They have analyzed the current state of innovation in local industry and innovation activity Ukrainian enterprises. In addition, there have been given the reasonable assessment of innovation in the industry of Ukraine during long period of time. As a result, they have found that since that time that our country gained independence the development of innovation in the industry of Ukraine is made completely chaotic, mostly only in individual enterprises that are trying to meet the demands of the market to ensure the competitiveness of its products. Thus national innovation industry is in a state of stagnation, moreover, shows a strong tendency towards further decline.
They have defined and systematized the key problems of the innovation potential of national industries, which primarily include: declarative government policy to support the development of innovative production; fall in the overall level of investment, which led to the loss of demand for scientific production; reorientation of national economic enterprises of the real economy sector in rapid return on invested capital; the high cost of credit resources of banks etc.
They have colligated shortcomings of innovation policy and innovation management at the industrial enterprises of Ukraine. In consequence of conducted research it can be stated that there is not defined strategic goals and objectives of innovation development, there also isn't introduced a long-term and medium-term forecasting and planning of socio-economic development in Ukraine. Reforms of the national economy and programs which were offered by presidents and governments of Ukraine during recent years, only formally declared state innovation focus and in no way influenced the growth in demand and production needs of the economy to scientific and technical development. Priority directions of science and technology and innovation activities approved by Verkhovna Rada of Ukraine lost its meaning in Ukraine. They have ceased to hold contests to perform appropriate state scientific and technical programs and develop new ones. Competitive financing system as the main mechanism for funding science and innovation is lost. Legislation in science and technology that was turned out in the first decade of independent Ukraine in general has created favorable conditions for the development of Ukrainian science and economy of the state, but by amending and suspending the existing rules of law it lost stimulating factors of science, especially in the implementation of applied research, their implementation and the creation of intellectual property market, which led to a significant decrease in innovation activity of industrial enterprises.
The necessity for innovative development industry in Ukraine, as the only way to emerge from the financial and socio-political crisis is proved. Thus, it was found that one of the key strategic objectives that have to be set by our state in modern conditions is to find opportunities and to take effective measures aimed at enhancing the development of research and innovation potential to accelerate the technological development of national industry, improve its competitiveness and innovation.
Key words: innovation, innovative activity, innovative activity, innovative development, the national industry.

Література – 22

УДК 332.146:330:322

Ю. Г. Бондаренко, Т. В. Кулініч
Національний університет “Львівська політехніка”

ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ

 Бондаренко Ю. Г., Кулініч Т. В., 2015

Досліджено взаємовплив об'єднань підприємств на розвиток їх учасників, а також на активізацію інвестиційної та підприємницької діяльності в регіоні, зокрема за умови наявності сформованої адекватної інвестиційної регіональної політики. У разі ефективного поєднання зазначених процесів регіон самостійно, створюючи умови для реалізації підприємницької діяльності та для утворення об'єднань підприємств, підштовхує інвесторів до вкладень у певні регіональні об'єкти, посилені завдяки такому об'єднанню, а значить – стимулює активний розвиток цієї території.
Для дослідження впливу створених об'єднань підприємств на збільшення припливу інвестицій у регіон у статті застосовано метод SWOT-аналізу. На прикладі сукупності об'єднань підприємств, значущих для соціально-економічного розвитку західного регіону України, здійснено диференціацію цих об'єднань за типами, виділено їхні характерні переваги і недоліки, визначено можливості їх впливу на розвиток регіону. Особливу увагу приділено кластерам як ефективній формі об'єднання підприємств та інструменту активізації регіональних процесів.
Ключові слова: об’єднання підприємств, механізм, підвищення ефективності інвестиційної діяльності, розвиток підприємництва, активізація регіональних процесів, SWOT-аналіз, кластер, західний регіон України.

Yu. G. Bondarenko, T. V. Kulinich
Lviv Polуtechnic National University

ASSOCIATION OF ENTERPRISES AS А MECHANISM OF INVESTMENT ACTIVITIES’ EFFICIENCY INCREASE IN THE REGION

 Bondarenko Yu. G., Kulinich T. V., 2015

The mutual influence of enterprises associations to development of their participants, as well as to intensification of investment and entrepreneurial activity in the region are researched, especially when adequate investment regional policy are formed. With effective combination of these processes region itself creates the conditions for the entrepreneurship implementation and for enterprises associations formation, and so it allows us to direct investments in certain regional objects, reinforced by such association, and therefore – all this promotes active development of the territory.
For research of influence of created associations of enterprises on increasing of investment inflows to the region, the SWOT-analysis method is applied at the article. On the example of enterprises associations set which are relevant to the socio-economic development of the Western region of Ukraine, there is performed a differentiation of these associations per types, marked with their specific advantages and disadvantages, also there are outlined their possible impacts on the development of the region.
So, Association’s formation through constant coordination of economic activities of enterprises-members and through ensuring their common interests in the relevant market will contribute sustainable development of the region. Associations in the form of Corporations creates the possibility of regional branches, formed with centralized and consolidated regulation of industrial and economic activities of their members, to better decide complex of their financial, technical, social and economic problems.
Consortium will help its members to conduct reasonable goal-setting, to achieve confidently the common economic goal, to implement target programs and projects in region, beneficial for its socio-economic development. Such group companies as Concern will allow regional enterprises–members to use the possibilities of large-scale production, combining, co-production and technological connections in order to get effective results with capital flow from less to more promising economy sectors, and also for financial implementation of large projects. Holding will create easier conditions for joint business activities, including the regulation of manufactured products’ sales.
Industrial and Financial Groups (IFG) reveal the possibility of more effective implementation of state programs for the development of priority industries and for conducting economic restructuring in Ukraine according to international agreements. Due to IFG formation, investment and innovation processes will be activated in various sectors of the economy of the region, efficiency of the companies–members and their competitiveness on domestic and foreign markets should be increased.
Rare for today kinds of associations – Cartels and Syndicates - also provide their advantages to regional business-partners: thanks to the implementation of joint business, they can effectively regulate the marketing of products with the preservation of agree to reduce competition between such companies.
Particular attention is given to Clusters as an efficient form of business combination and as a revitalization tool for regional processes. Thus, from Clusters possibilities there are given innovation direction of economic development in a particular region considering its specificity, promoting employment growth and increasing demand for highly skilled labour, additional attraction of domestic and foreign investment. Clusters also provide strategic and operational support to SMEs, they increase competitiveness of the region as whole and create there a favourable competitive environment.
Key words: association of enterprises, mechanism, investment activity efficiency improving, business development, revitalization of regional processes, SWOT-analysis, cluster, Western Region of Ukraine.

Література – 18

УДК 336.144.2

С. М. Бортнік
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ПРИНЦИПИ ТА РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

© Бортнік С. М., 2015

Досліджено теоретичні та практичні аспекти фінансового планування підприємств та його роль в збалансуванні фінансових ресурсів. Розглянуто різні трактування поняття “фінансове планування”. Наведено і проаналізовано основні правила, принципи побудови фінансових планів та етапи їх складання. Доведено, що забезпечення обґрунтованості фінансового плану, його реальності залежить від достовірності вихідних даних та якості інформаційного забезпечення фінансового планування на підприємстві, дотримання чіткої процедури його реалізації, врахування специфіки діяльності підприємства та зовнішніх чинників впливу на діяльність.
Ключові слова: фінансове планування, принципи, фінансовий план, капітал, підприємство.

S. M. Bortnіk
Lesya Ukrayinka East European National University

ROLE AND PRINCIPLES OF FINANCIAL PLANNING IN PROMOTING ENTERPRISE DEVELOPMENT

© Bortnіk S. M., 2015

The article investigates the theoretical and practical aspects of financial planning of enterprises and its role in balancing financial resources. The aim of the article is to determine the essence of financial planning, its value, role and principles of organization in conditions of unstable economic environment and the increased risk of managing the enterprise.
The article describes different interpretations of "financial planning." The analysis of the term definitions showed that financial planning is treated mainly from two perspectives - as a process and as an activity. The article specifies the content, purpose and application of financial planning. It is shown that the process of financial planning must reflect the purpose of operating and marketing activities of the company, be the development of a system of coordinated financial plans that differ in content and duration, determine the amount of financial resources in accordance with the sources of their formation and areas of intended use depending on the long-term goals of the company, changes in the external and internal environment as well as the established objectives and constraints.
The basic rules and principles of financial plans and stages of their preparation are presented and analyzed. It is proved that soundness of the financial plan and its reality depend on the reliability of input data and quality of information support of the enterprise financial planning, observing a clear procedure of its implementation, taking into consideration the specifics of the enterprise activities and external factors affecting the business.
The article shows that financial planning is a backbone of the whole mechanism of the enterprise activities. In modern conditions the requirements to the quality of financial planning, its organization and responsiveness to change increase sharply. Therefore, financial planning needs logistic approach to its implementation.
The most important principles of financial planning, to be used by all companies without exception are: optimal use of available resources and flexibility of the financial planning system. The article shows that the company must respond to changing internal and external environment in advance, and make corresponding alterations in its activities.
The author singles out five stages of financial planning. It is shown that each stage requires economically sound calculations, the results of which should be controlled, analyzed and operatively regulated. Particular value is assigned to the appropriate qualification of company’s management.
Practical proposals to improve the design and implementation of the financial plan within the enterprise are worked out. To ensure reasonable financial planning and its execution it is necessary to thoroughly prepare its drawing up, to strictly comply with the procedures (sequence of stages), to take into account the specifics of the enterprise activities, properly processed and accurate input information and external factors.
Key words: financial planning, principles, financial plan, capital, enterprise.

Література – 20

УДК 339:138

О. Ю. Бочко
Мукачівський державний університет

ЗНИЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ У АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Бочко О. Ю., 2015

Досліджено маркетингові ризики аграрних підприємств. Обґрунтовано основні види ризиків у маркетинговій діяльності та надано характеристику кожному з них. Подано методику оцінювання та етапність визначення маркетингових ризиків у сучасних умовах. Запропоновано групування маркетингових ризиків за напрямами: фінансові та управлінські. Виявлено ймовірність настання маркетингових ризиків аграрних підприємств. Обґрунтовано напрями зменшення маркетингових ризиків на аграрних підприємствах.
Ключові слова: маркетингові ризики, маркетингова діяльність, аграрні підприємства, маркетингові заходи.

O. Y. Bochko
Mukachevo State University

REDUCTION OF MARKETING RISKS OF AGRARIAN ENTERPRISES

© Bochko O. Y., 2015

Marketing risks of agrarian enterprises are investigated. In modern business environment an enterprise operates in conditions of increased risks. The enterprise must take into account the changes in internal and external environment, the effect of different factors on its activities.
The research is relevant due to the emerging multiple marketing risks, uncertainty of the economic situation, and lack of timely and reliable information.
The detailed study of marketing risks in the agrarian sector gives an opportunity of their grouping into financial risks that affect the level of profits or the result obtained, and administrative risks that influence the process of timely and operative decision-making. The financial marketing risks include the risks referring to communication, sales, price and investments-innovations, while the administrative risks embrace the risks concerning commodity, personnel and organization.
One of main issues in the analysis of marketing risks is the analysis of losses that takes into account the level of losses depending on the kinds and sources of risks; determination of the total amount of losses from marketing risks in a reporting period; dynamics of losses in the recent years; sources of covering losses from risks in marketing activities.
As a result of the research done the probability of occurrence of a certain type of marketing risk in an agrarian sector is discovered. 50 respondents - experts in the agrarian sector participated in questioning. It was found that marketing financial risks have the highest probability of occurrence (more than 60%).
The ways of reducing the level of financial marketing risks are to discover the increased risk area and try to decrease its effect; to maintain the risk; to transfer the risk; to reduce the risk level. As to marketing administrative risks, the most common ways of their reduction are obtaining additional marketing information on the results of the research of a marketing object (a commodity, a market, a segment etc.) and motivating workers.
Key words: marketing risks, marketing activity, agrarian enterprises, marketing measures.

Література – 7

УДК 336.741

П. І. Віблий, Х. В. Горбова, Б. А. Федак
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

© Віблий П. І., Горбова Х. В.,Федак Б. А., 2015

Розглянуто основні проблеми валютного регулювання в Україні, а також проаналізовано відносини, що виникають під час валютного регулювання, доцільність використання певних форм та інструментів валютної політики задля покращення ситуації в країні.
Ключові слова: валютне регулювання, валютна політика, валютний курс, девальвація.

P. I. Vibliy, K. V. Gorbova, B. A. Fedak
Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS OF CURRENCY REGULATION IN UKRAINE

© Vibliy P. I., Gorbova K. V., Fedak B. A., 2015

In a globalized world financial markets and integrating them in Ukraine is urgent development of an effective monetary policy. Application forms and instruments of monetary policy is of particular importance in acute crisis. In this regard, there is a possibility of the effective capacity of the country to more successful integration into the world community. To do this, based on analysis of domestic and foreign sources of problems for the functioning of the currency market in Ukraine is proposed to develop a clearly thought-out system of currency regulation, which will allow in the future to take a more advantageous position and effectively implement national interests.
The article focuses on the major issues of currency regulation in Ukraine, as well as the analysis of relations arising in foreign exchange regulation, analyzed the feasibility of using certain forms and instruments of monetary policy to improve the situation.
Means of currency regulation aimed at determining the principles of domestic and foreign currency policy and the formation and development of the domestic currency market of Ukraine, which is formed through relationships with key partners on economic cooperation, EU countries and the USA. Rate of exchange data States against the hryvnia is quite unstable. At the time of deployment of the global financial crisis Ukraine had not been able to resist the destructive effects of political and economic external and internal events. In order to minimize foreign currency deficit and reduce the downward pressure on the national currency, the National Bank conducted active foreign exchange intervention by selling US dollars.
The situation sudden changes in exchange rates have a negative impact on the economy, and for Ukraine, over the years, changes in exchange rates give only negative results. This situation can be resolved only through effective conduct of monetary policy, namely the country needs to move to inflation targeting monetary regime, which for the past 20 years gained high popularity, which is probably due to the fact that it has proved its effectiveness in many countries. Thus, in Eastern Europe, the number of countries that use inflation targeting regime is increasing every year. In Ukraine, the currency used outdated regulations that exist throughout the country has not produced any effective results. For the successful implementation of inflation targeting required drastic changes in macroeconomic and structural policies, improvement of national statistics, the reform of the banking system and domestic financial markets.
To improve international relations Ukraine need as much as possible to participate in the international movement of capital by attracting foreign loans. Development of international loans associated with increased globalization processes. Growth rates of international loans several times higher than the rate of growth and foreign trade. In recent years, Ukraine is almost in the international currency markets. One of the main causes of the situation in the country is weak national economy. In such a situation NBU had to strictly control the hryvnia, because unlike most restrictions on trade in the national currency, which is currently applied, directly or indirectly, may have a negative impact on its stability.
Key words: currency regulation, monetary policy, exchange rate devaluation.

Література – 5

УДК 330.3:630

І. Г. Волинець
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

© Волинець І. Г., 2015

Проаналізовано та оцінено сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України. Охарактеризовано лісовий фонд, наведено пріоритетні напрями та стратегічні завдання розвитку лісогосподарських підприємств. Проаналізовано основні показники ведення лісового господарства та фінансово-господарські показники підприємств лісового господарства.
Ключові слова: лісове господарство, лісовий фонд, розвиток лісового господарства, ведення лісового господарства, лісовідновлення.

І. G. Volynets
Eastern European National University named after Lesya Ukrainka

CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF FORESTRY ENTERPRISES IN UKRAINE

© Volynets І. G., 2015

The modern terms of market economy are characterized the high degree of instability and vagueness of environment of mеnage, by the increase of influence of his factors on an economy and management an industrial enterprise. Fluid development of the newest technologies, appearance fundamentally of new modern commodities and markets, sharp vibrations of market demand and state of affairs, change, in government control of economy are stipulated complication of task to organization and development of modern industrial production.
In a term that was folded, the problem of search of ways of development of forestry enterprises requires an urgent decision. With the aim of effective decision of the marked problem it is necessary to conduct an economic of enterprises of forestry analysis and define directions of activity that will help to attain steady development.
The forestry complex occupies comparatively an insignificant place in the industrial production of Ukraine, but has a strategic value for a national economy, as embraces all processes that is related to the recreation and use of strategic resource – to the forest.
It is well-proven in the article that environmental and socio-economic development of the state depends on efficiency of realization of activity of forestry enterprises. Priority directions of their development are defined, certain, namely: a forestation and reforestation, improvement of quality composition of the forests, guard and defence of the forest, realization of the deck-houses, related to the conduct of forestry, deck-houses of the main use, hunting growing, processing of wood, and development of forest infrastructure.
The analysis of basic indexes of conduct of forestry for 2010–2014 testifies to stability of functioning of enterprises.
Research results showed the sharp necessity of development of new bases of forest management, that would take into account the necessity of the versatile and having a special purpose use of the forests, increase of their firmness and strengthening of environmental-protective functions, and also active introduction of international principles of permanent management the forests.
Market adjusting, dissatisfying of the real demand on commercial timbers and products of forestry on condition of the complete and effective use of own raw material resources and, in the end, going into a foreign market impossible without a native change structures of economy on the whole and restructuring of production. It must provide producing of competitive products, accordance of her to the export requirements, creation of favourable terms for investing, and also for the change of patterns of ownership that force to search the adequate going near structural transformations and fundamentally new elements of structural politics in relation to the forestry complex.
Key words: forestry, forest fund, forest development, forest management, reforestation.

Література – 9

УДК 37.014.5:378

О. В. Гаращук, В. І. Куценко *
Державна інспекція навчальних закладів України,
*Державний університет “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”

ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ТРАЄКТОРІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ

© Гаращук О. В., Куценко В. І., 2015

Розглянуто стан вищої освіти в Україні, її місце і роль у розвитку інноваційної економіки та суспільства, обґрунтовано необхідність підвищення якості освіти загалом і вищої зокрема. Згруповано виші за шанхайським рейтингом. Наведено шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні, що сприятиме її наближенню до вимог зазначеного рейтингу.
Ключові слова: вища освіта, рейтинг, якість, знання, інновації, інноваційні освітні технології

O. V. Garashchuk, V. І. Kutcenko*
State inspection of educational institutions of Ukraine,
*State Institution "Institute for Environmental Economics and sustainable development
of the National Academy of Sciences of Ukraine“

HIGHER EDUCATION UKRAINE: TRAJECTORY IMPROVE ITS QUALITY

© Garashchuk O. V., Kutcenko V. І., 2015

The article is devoted to the topical issues related to the need to achieve high quality education and, above all higher, which would provide training of professionals. This task is extremely important, because it is the quality of the training and motivation to the profession ultimately depend on the pace of socio-economic development in accordance with the requirements of the XXI century. Therefore, the aim of the article is to reveal the trajectory of development of Ukrainian higher education, which would provide it access to the highest world level, which was to be reflected in the respective world rankings.
One of the most common educational ratings is Shanghai ranking. The article presents the group of higher education institutions in the world within the first thirty places specified rating. Also, given the characteristics of the activities of higher education institutions, which provide them with entry into this rating. First of all, these characteristics relate to the quality of training of the teaching staff and graduates. Therefore, it states that one of the basic problems that can not talk about hit the Ukrainian higher educational institutions in the rankings is the disparity of standards of international and domestic educational and occupational classifications. At the same time, it is necessary to take into account the existing experience in the world of advanced higher education institutions, one of which is Stanford University; in particular, its conversion to the entrepreneurial university is noted in the article.
Later in the article notes the existence of correlation between the proportion of employed among workers with higher education and productivity in the economy. Also notes the importance for achieving high quality education necessary logistical support of educational institutions, including lower educational links. In this regard, it notes is taking place in Ukraine, a tendency to reduce the network of secondary and higher educational institutions. It is noted that while it is impossible to prevent the deterioration in the availability of education.
At the same time as a reduction in the negative trend observed in Ukraine, the share of the population engaged in scientific activity, which consequently results in a significant decrease also the introduction of new technological processes in the industry. This comes at a time when the world is an important characteristic of the advanced countries, which have embarked on the innovative path of development is precisely the increase in scientific inventive activity and rapid implementation of its results in practice.
Nonconforming needs of innovative development and the labor market is the structure of training in Ukraine. At the same time there is a decline in the quality of training. So often there is a tendency opposite to the global trend, where the unemployment rate among professionals with higher education is lower than for other categories of employees. An important aspect in this is the consistency of the labor market and higher education, to achieve interaction of the labor market and educational services. The article presents the main directions of the implementation of this interaction.
A certain improvement over the solutions to these problems are expected in connection with the implementation of the National Doctrine of Education Development, which defines the relevant key priorities, resulting in the article. Required for implementation is proposed to find the financial support, including through the introduction of a franchise that, as international experience shows, can quickly expand markets without attracting additional resources for this purpose.
Significant place in the article devoted to the experience of those countries where higher education according to the Shanghai ranking is the leading places. In particular, the educational systems of the United States, Finland and Singapore. It is noted the importance of the social and state mechanisms aimed at promoting education and its quality, which should (including in the form of social partnership) and implemented in Ukraine.
Key words: higher Education, rating, quality, knowledge, innovation, innovative educational technologies

Література – 14

УДК 339.138

Н. Ю. Глинський, А. Ясевич
Національний університет “Львівська політехніка”

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

© Глинський Н. Ю., Ясевич А., 2015

Проаналізовано причини, що спонукають студентів до навчання за кордоном, ступінь міжнародної активності українських студентів, рівень їх громадської заангажованості. На підставі результатів опитування молоді, котра навчається за кордоном та в Україні, визначено рівень перцепції студентами основних відмінностей між вітчизняною та закордонною вищими освітами та інших аспектів інтеграційного процесу. На основі висновків за результатами опитування сформульовано рекомендації, які стосуються ідентифікованих проблем.
Ключові слова: студент, вітчизняна освіта, освіта за кордоном, громадська активність.

N. Yu. Hlynskyy, A. Yasevych
Lviv Polytechnic National University

MARKETING RESEARCH OF UKRAINIAN STUDENTS’ INTEGRATION IN INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE

© Hlynskyy N., Yasevych A., 2015

This survey-based article provides a comprehensive analysis of the most popular reasons, which encourage Ukrainian students to get higher education abroad. The impact of these factors on the integration process and the possible activity directions to reduce a negative tendency are also discussed in the topic. According to the conducted survey, it was covered the level of students’ participation in the exchange programs, which shows the real students’ steps to joining the international networks and enhancing their knowledge. Also, this article provides a comparison between the level of students’ interest in international exchange and their experience in it. A set of possible reasons, which cause the negative tendency in students’ social involvement are provided because of detecting the high level of social passivity among Ukrainian students during the research.
The important aspect of this article is to compare the students’ expectations about their future career opportunities abroad and in Ukraine. The compound analysis of students’ anticipations and their general (optimistic) perception of career future are discussed as a part of this research.
One of the main condition for successful Ukrainian integration into international environment is to implement foreign experience in Ukraine. The authors suggest to observe the opportunities for implementing abroad experience according to the percent of students, who are going to return to Ukraine. The analyze of students’ answers demonstrates that this situation can be described as positive, taking into consideration the present position of Ukraine in the international arena. Additionally this part of the article provides the research results about the importance of academic success (as a precondition of prosperous career) for Ukrainian students.
Furthermore, the level of social activity of Ukrainian students is studied in this article. The authors researched the contribution of students’ community to social life, the level of their participation in volunteering and public activities. Basing on the students’ answers, the essential characteristics of students’ activity and possible reasons for it are provided in this topic.
Also, according to the survey results, it was detected the students’ perception of the basic difference between education abroad and in Ukraine. The authors suggest a set of recommendations for indicated problems to completely achieve students’ integration into the global community.
Key words: student, domestic education, education abroad, public activity.

Література – 8

УДК 330.341

Л. С. Головко
Обласний комунальний вищий навчальний заклад
“Інститут підприємництва “Стратегія”

ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

© Головко Л. С., 2015

Проаналізовано роль інновацій в економічному розвитку. Зображено реальну ситуацію в галузі інноваційних технологій в Україні та її майбутніх тенденцій введення в міжнародний інноваційний ринок. Визначено результати системних досліджень в Україні стану індустрії інноваційного розвитку і своєрідні тенденції.
Ключові слова: інноваційний розвиток, інтелектуальний потенціал, постіндуст¬ріальна економіка, інноваційна інфраструктура, інноваційні чинники, інноваційна полі¬тика, конкурен¬то¬спроможність, економічний потенціал.

L. S. Golovko
Regional Communal Higher Educational Institution
“Institute of Entrepreneurship” Strategy “

INNOVATIVE FACTORS IN THE DEVELOPMENT FOR POST-INDUSTRIAL TRENDS

© Golovko L. S., 2015

This paper exploits the conceptual bases of the competitive factors’ innovativeness and their influences upon the economic development of the national economy.
More importantly, this paper discusses how factors that stimulate the situational development of the industrial production and restrain the use of its scientific and technological potential are analyzed. The foreign experience of innovation market’s development in regard to its application to the national conditions is analyzed in this article.
The article presents the real situation in the field of innovation techniques in Ukraine and its future trends of entering to the international innovation market.
The results of the system research of the Ukraine industry innovative development condition are presented in the article, and the peculiar tendencies and regular patterns are defined.
This article describes questions concerning innovative activity. There are tendencies of innovative development which are characterized by slump of innovative activity.
The necessity of improvement of governmental intervention methods into develop¬ment of innovative sphere is substantiating. The systemic mechanism of governmental influence on the development of innovative sphere is offered which is based on specified principles, functions and methods. The methodical instrument is defined which is ground for innovative strategy. This instrument includes complex of measures for stimulation of innovative sphere development for post-industrial trends.
Key words: innovative development, intellectual potential, post-industrial economy, innovation infrastructure, innovation factors, innovation policy, competitiveness, economic potential.

Література – 11

УДК 330

Н. І. Горбаль, І. І. Бобиляк, І. Г. Мельник
Національний університет “Львівська політехніка”

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

© Горбаль Н. І, Бобиляк І. І., Мельник І. Г.,2015

Розглянуто сутність, особливості розвитку міжнародного ринку праці, досліджено тенденції світових міграційних процесів. Проаналізовано міграційні процеси в Україні, досліджено сутність та сучасний стан трудової міграції в Україні, зокрема динаміку еміграції та імміграції в умовах євроінтеграційних процесів. Проаналізовано особливості міграції українців, зокрема до країн ЄС, у сучасних економічних і політичних умовах. Вивчено особливості впливу асоціації України та Європейського Союзу на міграційні процеси ти сформовано прогноз щодо динаміки кількості емігрантів до країн Євросоюзу.
Ключові слова: міграція, міграційні процеси, робоча сила, міжнародна трудова міграція, міжнародний ринок праці.

N. I. Horbal, I. I. Bobylyak, I. H. Melnyk
Lviv Polytechnic National University

MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE ASSOCIATION OF UKRAINE AND THE EUROPEAN UNION

© Horbal N. I., Bobylyak I. I., Melnyk I. H., 2015

In the article the essence, specifics of the development of the international labor market and international migration trends are studied. An analysis of migration processes in Ukraine, the essence and the current state of labor migration in Ukraine, the dynamics of emigration and immigration, particularly in terms of European integration processes are provided. The features of Ukrainian migration, especially to the EU, in the current economic and political conditions, are described. The influence of the association of Ukraine and the EU on migration is analyzed and forecasts of dynamics of the number of immigrants to the EU are formed.
Today migration covers the vast majority of the world. Intensive movement of labor is going on among states in Europe, North and South America, the African continent, South East and West Asia. Among the most important world centers that define modern trends of international labor migration are the following: North and South American region, Western Region, South East and West Asia, Africa. In the last period around 20 million people have moved from country to country.
International labor market – is the sphere of exchange, purchase and sale of labor power, the nature of which is largely determined by the interests of the world economy, forming the conditions of international employment. The variety of conditions of world economy and world community form highly differentiated workforce. The main trends of modern international labor market are the following:  international labor market is shrinking because of the influx of workers from Eastern Europe and the former USSR;  penetration of entry barriers for international labor market has increased;  competition among sellers of labor has intensified;  migrants discrimination continues to exist;  there are active trade unions seeking to defend the interests of the domestic workforce.
As for Ukraine, the large cross-border emigration flows have characterized it for years. However, the causes of migration are gradually changing. After the collapse of the Soviet Union in the mid-1990s and 2000s ethnic factors mainly determined migration. The main factors that pushed people to migrate were poverty and unemployment. According to recent surveys 1,2–2,0 mln. Ukrainians work abroad. Today Ukraine in the international markets mainly acts as a state – exporter of labor, although there is a tendency to increase the number of foreigners working in Ukraine. Their number is about 10 times less than the number of Ukrainians working abroad. Migration flows are directed mainly to the neighboring countries – Russia (43 %), Poland (14 %), Czech Republic (13 %), and to countries with more attractive conditions – Italy (13 %), Spain (5 %), and Germany (2 %).
Assessment of a possible increase in the flow of migration after visa liberalization is an important issue for Ukraine and the EU. On one hand, further “brain drain” and inappropriate use of knowledge and depletion of the workforce are undesirable potential tendencies for Ukraine. On the other hand, the number of Ukrainian highly educated workers in the EU will increase the pressure on their labor markets, which is already high.
The problem of employment in Ukraine can not be addressed in isolation from the global processes on the labor market. The entry of Ukraine into the world market could mitigate the impact of unemployment in it, and exchange of human resources between Ukraine and other countries can be an effective way of lifting the country to the level of the most developed countries. However, joining the global labor market needs to overcome a kind of “entry barrier” to make Ukrainian workers competitive in the global labor market. But it will have to form a full labor market within the country itself, which will provide the necessary labor mobility. It should be tailored to suit effects of European integration processes in Ukraine.
Key words: migration, migration process, labor, international labor migration, international labor market.

Література – 11

УДК 338.48(477)

Н. І. Горбаль, Р. І. Ханіна, О. І. Ковальчук
Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

© Горбаль Н. І., Ханіна Р. І., Ковальчук О. І., 2015

Розглянуто стан міжнародного ринку туристичних послуг та туристичного ринку України, представлено динаміку темпів зростання вітчизняного туристичного ринку порівняно з ринками розвинених країн та країн, що розвиваються, проаналізовано туристичний потенціал України через призму наявної туристично-рекреаційної інфраструктури. Встановлено, що темпи зростання вітчизняного ринку туризму повільніші, ніж в інших країнах, що розвиваються, але перевищують темпи зростання розвинених країн. Висвітлено вплив процесу євроінтеграції, співпраці України з ЄС на розвиток вітчизняного туристичного ринку. Визначено перелік заходів у сфері державної політики щодо регулювання ринку туристичних послуг у контексті євроінтеграції.
Ключові слова: туризм, туристичний ринок, туристична послуга, євроінтеграція, туристичний потенціал.

N. I. Horbal, R. I. Khanina, О. І. Kovalchuk
Lviv Polytechnic National University

IMPACT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES ON DEVELOPMENT OF THE TOURIST MARKET IN UKRAINE

© Horbal N. I., Khanina R. I., Kovalchuk O. I, 2015

In the article the situation on the international tourism market and the market of Ukraine is described, dynamics of the Ukrainian tourism market in comparison with the markets of developed countries and developing countries is presented growth, the tourism potential of Ukraine in the light of the existing tourist and recreational infrastructure is analyzed. It was established that the growth rate of the domestic tourism market is slower than in the developing countries, but higher than the growth rate of the developed countries. The effects of the European integration process and cooperation between Ukraine and the EU on the development of the domestic tourism market are presented. The list of measures in the field of public policy on the regulation of the tourist market is given.
Ukraine has significant and real prospects of tourism development, so it must take one of the worthy places among the countries – world tourism leaders. Today Ukraine is moving towards European integration: the Association Agreement with the EU was signed, various projects in the economic, social, cultural and recreational areas with the assistance of funds, companies and non-governmental organizations of the European Union are organized, and more tourists visit our country, thus creating its image. As tourism in any country has clearly positive impact on improving of the country economic and social situation in important economic sectors: trade, transport, hospitality, dining, construction, etc., it is important to consider and improve the characteristics of the tourism market and the impact of European integration of Ukraine on it.
Ukrainian tourist market is growing rapidly compared to other countries. Since 2005 the volume of tourist market in developed countries grew by an average of 6 % a year, in the developing world – an average of 10 %. A grows in the Ukrainian market was an average of 9 % annually, which is close to the rate of growth of the world market, but somewhat less than the average market growth rates in developing countries [3]. However, due to the political situation the volume of the domestic tourism market decreased significantly in 2014.
To realize the tourist potential of Ukraine fully the state should: provide tourists with comfortable and safe environment in Ukraine; conduct an effective policy of mass tourism, work out its appropriate concept; simplify the visa process and abolish visa requirements for US, Canada, Japan; decrease hotel fee; adopt measures for the improvement of new objects of mass tourism; improve opportunities for the construction and operation of small motels and hotels of family type, which will provide new working places and can be a source of foreign currency earnings.
The development of cooperation between Ukraine and the European countries is the main task and one of the main activities of the State Tourism Administration in Ukraine. In the process of cooperation with EU attention should be directed to: simplification of customs formalities connected with paperwork, improving competitiveness of Ukrainian tourism enterprises through introduction of standards in the tourism industry, which would meet European’s, establishment of appropriate training and retraining of qualified personnel employed in the tourism sector, promotion of tourist image of Ukraine among European countries.
Key words: tourism, tourism market, tourism, European integration, tourism potential.

Література – 15

УДК 330.658

Л. О. Гришина*, О. В. Погорєлова, Н. Ф. Тубальцева
*Первомайський політехнічний інститут,
Національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАШИНОБУДУВАННІ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

© Гришина Л. О., Погорєлова О. В., Тубальцева Н. Ф.,2015

Розглянуто питання активізації інноваційної діяльності як визначального факторА зміцнення конкурентних позицій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Визначено роль творчого персоналу у забезпеченні ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, який має бути відповідно мотивований. Обґрунтовано необхідність формування ефективного механізму стимулювання персоналу до здійснення інноваційної діяльності у машинобудівній сфері економіки Миколаївської області.
Ключові слова: інноваційна діяльність, персонал, мотивація, стимулювання, ефективність.

L. Gryshyna, O. Pogorelova, H.T ubalceva
* Pervomaisk Polytechnic Institute
National University of Shipbuilding named from Makarov

THE BASIC PRINCIPLES OF THE INNOVATIVE ACTIVITY STIMULATING MECHANISM FORMATION IN ENGINEERING OF MYKOLAYIV REGION

© Gryshyna L., Pogorelova O., Tubalceva H.,2015

The issue of innovative activity stimulation as a determining factor in strengthening the competitive position of enterprises on domestic and foreign markets has been considered in this article. Only the adoption of innovative models of development followed by economically developed countries, could strengthen the competitive position of enterprises on domestic and foreign markets. All these have led to an objective necessity of study the formation of effective mechanism for staff encouraging in performing the innovative activity in the industrial sector.
Innovative activity is the unifying element in the formation of the integral system “science-technology-production”, that is the content of scientific and technical progress. Innovations are an important link communicating the scientific results prior to their use in manufacture for the purpose of increasing the efficiency. The need of innovative activity in present stage requires continuous introduction of advanced technologies and using the achievements of science-intensive industries ensuring the dynamic development of the economy.
The creative staff role in ensuring effectiveness of innovative activity of machine-building enterprises, which should be properly motivated has been determined. Economic and social development depends not only on the quality management systems, organization of production, its technical equipment, but mostly on the person creative activity, his desire to work with high efficiency, enthusiasm, commitment to continuous knowledge updating and implementation in the labor process. The effectiveness of innovative activity depends on workers who must be properly motivated.
The task of promoting scientific and technical labour through its specificity is rather complicated, because the need to increase the activity of personnel in searching for new knowledge, new ideas, fostering the atmosphere of creativity appears.
The need of formation an effective mechanism to encourage staff to innovate in the field of engineering economy of Mykolaev region has been justified. Such mechanism should include the definition of goals, objects, forms and methods of enterprise innovative activity stimulation.
The Main principles of formation an appropriate mechanism to encourage staff innovation, by definition methodological and practical aspects of estimation an introduction efficiency of new forms of stimulation of these workers will be used in further studies.
Key words: innovation, staff motivation, incentives, efficiency.

Література – 11

УДК: 330.322.2

М. В. Добрянська
Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАНТІВ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

© Добрянська М. В., 2015

Удосконалено метод формування рішення щодо інвестиційного забезпечення технологічного оновлення підприємств. На основі вищенаведеного методу сформовано етапи аналізування і вибору найкращого проекту інвестиційного забезпечення технологічного оновлення серед альтернативних. Запропонований методичний підхід дав змогу вирішити проблему незбалансованості параметрів оптимізації інвестиційних проектів на їх вході та виході поглибленням формалізації інвестиційного забезпечення технологічного оновлення машинобудівних підприємств.
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, технологічне оновлення, інвестиційний проект, інвестиційні рішення.

M. V. Dobrjanska
Lviv Polytechnic National University

MODELING OPTIONS OF INVESTMENT SUPPORT PROJECTS OF TECHNOLOGICAL RENOVATION OF ENTERPRISES

© Dobrjanska M. V., 2015

For companies, technological updates are accompanied by complex engineering and organizational changes, the implementation of which is inevitably linked to certain capital and operating costs. Because of this, the technological innovation is an investment decision for a company. Meaning that its rationality is measured by the level of an investment efficiency and expected gains from the invested products. Often company’s management decisions are made without sufficient scientific justification. This results in a set of negative effects which can cause an inability to compete or even lead to company’s bankruptcy. Therefore, solving the problem of technological innovation requires managers to apply scientific justification methodology to make these investment decisions. Studies have shown that the existing methods are not sufficiently substantiated. They do not have a well formed logical transition among various forms of the tasks of the alternative technological updates investment projects. They are not capable of choosing the best of them and providing an organizational support for the implementation of the project which is optimal according to various criteria.
Also, critical analysis of the existing methodological approaches of the enterprise technological renovation investment support modeling choices showed that their disadvantage is an unbalanced investment projects input and output parameter optimization. This article proposes a methodical approach that allow to solve this problem by deepening the formalization of the investment input into the technological replenishment of the machine building enterprises. It is prove that the execution of this task based on the multi-vector analysis of the suitability of the alternative investment options enables enterprise managers, guided by the criteria of money expenditure and time not only to choose the best option of the technological enterprise renovation investment from a number of existing options, but also to build an optimal sequence of the project work implementation events, which contributes to rationalizing investment decisions.
Key words: investment support, technological innovation, investment projects, investment decision.
Література – 1

УДК 330.322:330.556

В. І. Довбенко
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

© Довбенко В. І., 2015

Розглянуто проблеми формування сприятливих умов для нарощування інвестицій¬ного потенціалу, орієнтованого на інноваційний розвиток підприємств. Розкрито роль інноваційної культури у формуванні сучасних кластерів, спроможних здійснювати перспективні НДДКР і забезпечувати успішну реалізацію інвестиційних проектів. Проаналізовано роль трансферу технологій і середовища сприйняття інновацій у формуванні належного інвестиційного клімату. Запропоновано заходи, що сприяють успішній комерціалізації результатів наукових розробок та їх просуванню на внутрішній та зовнішні ринки.
Ключові слова: інноваційна культура, інвестиційний клімат, перспективні НДДКР та інвестиційні проекти, трансфер технологій, механізми підтримки інноваційного розвитку підприємств.

V. І. Dovbenko
Lviv Politechnic National University

PROBLEMS OF CREATING A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

© Dovbenko V. І., 2015

The problems of formation the favourable conditions for increasing of investment potential, based on the innovative development of enterprises are considered. In the new conditions it is important reorient the thinking of management at finding new development opportunities. This requires special attention to innovation and involvement of all stakeholders in the process of forming values. The process of creating a commercially successful innovation involves new approaches to the management of the joint activity participants in the innovation process based on open access to information, effective knowledge sharing and joint formation of values that provides for the establishment of a new innovation culture. The complexity and high cost of large-scale R&D involves the active use of the results of other participants in the development of market innovation and thus setting up partnerships with them. Therefore, in the present conditions it is advisable to ensure the successful commercialization of scientific developments to use open innovation model, which involves establishing the climate of mutual understanding and trust of participants in the innovation process.
The role of innovation culture consists in shaping of the modern clusters those are capable to perform advanced R&D and to ensure the successful implementation of investment projects. To enhance the cooperation between the parties in the process of commercialization the innovations appropriate to use the potential of clusters that allow forming a network of stable relations participants to establish effective technology transfer and provide a competitive advantage to innovative products.
The role of technology transfer and environment for perception the innovation in shaping the investment climate is analyzed. The measures that contribute to successful commercialization of the results of scientific developments and their promotion to the domestic and foreign markets are proposed.
Successful examples of collaboration between science, business, government and the crowd show a large number of scientific and technical associations and companies, including the Max Planck Society in Germany, General Electric in the United States and others are analyzed. Revealed, that an important task of the national economy is the creative solutions of problems intensify innovation activity based on the release of initiatives the scientists, researchers, business and society, eliminating of the barriers to the transfer of knowledge and technology to solving the specific problems of increase the efficiency of economic.
Key words: innovative culture, investment climate, promising R&D and investment projects, technology transfer, mechanisms of support for the innovative development of enterprises.

Література – 15

УДК 005.95/96

О. І. Дума, І. І. Палчинська, І. А. Семків
Національний університет “Львівська політехніка”

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ НА ПРИКЛАДІ СП ТОВ “СФЕРОС-ЕЛЕКТРОН”

© Дума О. І., Палчинська І. І., Семків І. А., 2015

Розкрито сутність мотивації персоналу з виокремленням її ролі у процесі розвитку підприємства та надано визначення поняття “мотивація персоналу” з погляду отримуваних благ. Проаналізовано прoблематику матерiальнoї мoтивацiї на сучаснoму етапi рoзвитку українськoї економіки. Дослiджено мотивацiйнi процеси управлiння персоналом підприємства на усіх рівнях. Науковий аналіз проблеми мотивації персоналу дав змогу узагальнити фактори, види та особливості мотиваційного впливу на працівників підприємства. Розроблено комплекс методів та заходів мотивації персоналу. Запропоновано систему заходiв покращення мотивацiї персоналу на пiдприємствi, основними iз запропонованих були способи нематерiальної мотивацiї. Обґрунтовано доцільність упровадження цих методiв, які пiдвищать продуктивнiсть працi персоналу на СП ТОВ “Сферос-Електрон”.
Ключові слова: мотивація, стимулювання, працівники, управління персоналом, продуктивність, матеріальна та нематеріальна мотивація.

O. I. Duma, I. I. Palchynska, I. A. Semkiv
Lviv Polytechnic National University

IMPROVEMENT OF THE ENTERPRISE STAFF MOTIVATION SYSTEM THROUGH IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED APPROACH WITH JV «SFEROS-ELECTRON» LTD AS AN EXAMPLE

© Duma O. І., Palchynska I. І., Semkiv I. А., 2015

Further development of civilization promotes implementation of innovations in economic systems, which radically increase enterprices efficiency, improve the quality of manufactured products, both goods and services, reduce the proportion of rejects. The development of innovative technologies and production robotization make the managers face new challenges. However, this does not reduce the importance and influence of such a factor as efficiency of human resource management, which, ultimately, is a factor of the enterprise efficiency as a whole.
The key factor of sustainable and efficient functioning of the country’s economy is the continuous improvement of the existing enterprises management systems based on the use of modern achievements in management and entrepreneurship. Resolving theoretical and practical problems of human resources management through further research in socio economic factors of labor motivation provides the opportunity to improve both quality and productivity of labor.
The article presents the result of scientific and practical research into material and non-material motivation of personnel at the example of "Sferos-Elektron" joint venture. Human resources motivation and professional skills are the determining ingredients of the productivity of both mental /creative labor and routine physical work on production lines. Motivation assigns conscious value to the work for a person, regardless of the nature of the work itself. The purpose of the research was to develop a comprehensive system of personnel motivation. To achieve this purpose the following tasks were formulated and performed: identification of the key elements of a comprehensive system of personnel motivation, verification of the key assumptions through applied research of motivation factors at "Sferos-Elektron" JV.
The research is focused on identification of the most important factors of staff motivation depending on the age of employees, years of service and type of work performed. In applied aspect it means the opportunity to improve human resources management of "Spheros-Electron" JV by strengthening staff motivation and increasing productivity as a result.
Key words: efficiency of management, material and non-material motivation, productivity of labor, factors of motivation, organizational motivation, mental and psychological motivation.

Література – 14

УДК 005/65.011.4

О. І. Дума, Б. Б. Пашко
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО РИНКУ

© Дума О.І., Пашко Б. Б., 2015

Охарактеризовано поведінку споживачів під час купівлі товару; визначено, які типи споживачів є у туристичній галузі; описано процес просування на ринок товару-новинки; окреслено ключові вимоги ринку до створення нових туристичних продуктів. Розроблено методологію створення нових туристичних продуктів в умовах конкурентного ринку.
Ключові слова: туризм, поведінка споживачів, туристичний продукт, ефект Веблена, ефект снобізму, ефект приєднання до більшості.

O. І. Duma, B. В. Pashko
Lviv Polytechnic National University

METHODOLOGY OF CREATING NEW TOURISM PRODUCTS IN A COMPETITIVE MARKET

© Duma O. І., Pashko B. В., 2015

In the twentieth century tourism became a mass phenomenon and its importance for any country is growing with each coming year. To meet the needs of consumers it’s necessary to create a new interesting tourist product, which should be put in the centre of marketing strategy.
Tourism has been long analyzed as one of the most profitable and intensively developed areas of the world economy. Tourism development plays an important role in solving social problems. The burst of tourism occurred due to increasing the purchasing power of the middle class, increased free time and the growing number of private vehicles or cheap transportation. Tourism has spread to new territories and countries. In today's world it is a powerful industry and a huge complex. For a tourist organization to make a profit and to be a leader in sales of tours it is not enough just to provide a full range of services. First of all, tourist organizations need to move forward and improve their activities in different directions. For the development of tourism companies it is important to attract new ways to improve their activities. It is necessary to develop new tours, which competitors don’t have.
The tourist market is a system of economic, social and legal relations that link the tourist product manufacturers and consumers interested in a certain kind of tourism product and who are able to implement them. The tourist market is outlined in the form of interaction of its four main aspects: the tourist services demand, the tourist services supply, their price, and competition. As it is known, tourism is one of the most profitable businesses. That is why the need for a clear strategy of a business and its tourist products promotion is the main task.
The consumer purchasing behavior has been characterized in the article; the types of customers in the tourism industry have been determined; the process of promotion of the innovative service has been described. The key demands of the market to the development of new tourism services have been outlined. The methodology of new tourism service in conditions of highly competitive market has been developed. The article deals with designing a new tourist product, the formation of the tour based on the characteristics of human behavior, the effect of inherent social aspects and actions on purchasing behavior of consumers. The methodology of new tourism service in conditions of highly competitive market has been developed. It is demonstrated that application of theoretical developments of scientists to analyzing the demand, environment, and peculiarities of the travel companies operation allows to form the tourist product being competitive under these market conditions.
Key words: tourism, consumer behavior, tourism product, the effect of "Veblen", snobbery effect, bandwagon effect.

Література – 12

УДК 330.341.1 / 338.45

С. А. Жуков
Державний вищий навчальний заклад
“Ужгородський національний університет”

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ І ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ В ПРОМИСЛОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

© Жуков С. А., 2015

Визначено значення трансферу технологій для реалізації інноваційних процесів у промисловості України. Встановлено важливість державної підтримки та регулювання трансферу технологій. Обґрунтовано, що перспективним товаром на світових ринках є і буде високотехнологічна промислова продукція. Проаналізовано проблеми побудови ефективної національної інноваційної системи України. На основі оцінювання стратегій інерційно-ринкової та інноваційного прориву, запропоновано механізм реалізації інноваційної стратегії у промисловій галузі України.
Ключові слова: трансфер технологій, високотехнологічна продукція, інноваційна страте¬гія, військово-промисловий комплекс, продукцію подвійного призначення, промислова галузь.

S. A. Zhukov
State higher education institution
“Uzhhorod national university”

TECHNOLOGY TRANSFER AND THE FORMATION OF AN INNOVATIVE STRATEGY IN THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

© Zhukov S.A ., 2015

Perspective direction of world trade is a high-tech industrial product. Among the Ukrainian industrial production is the production of competitive high-tech industry. For such products primarily relates Production of military-industrial complex and dual-use products. To develop these products, it is necessary to build an effective national innovation system in Ukraine. Part of the innovation system should be a system of technology transfer.
The object of this article is to study economics and innovative processes that accompany it. Technology transfer is the direction of forming innovative type of economy, it is a tool for innovative development of enterprises, industries and countries. Technology transfer contributes to the modernization and expansion of production, new products and additional revenue. Unlike other countries, in Ukraine this process is still at infancy and requires detailed study.
Thus, the problem in the communication technology is a new phenomenon in various fields of Ukraine and is relevant area of research. In addition, an important element in building innovative type of economy is to develop innovative strategies in the industrial sector.
The article summarizes the importance of technology transfer to industry of Ukraine and the role of government support and regulation system of the process. Proved, that the prospects for the development of domestic military-industrial complex should be considered in unity with the development of dual-use technologies.
Established that there are two versions mechanism for implementing the strategy for socio-economic and technological development of innovation and Ukraine – is inertia-market strategy and the strategy of innovative breakthrough. Advantages and disadvantages of the main provisions of each of these strategies have been evaluated by the author. The consequence of inertial-market strategy will be low economic growth and the degradation of the economic structure, curtailment of research and innovation potential. To implement this strategy by using the prediction that formed the government program. However, the forecast for the practice does not provide the acceleration in economic growth; innovation and modernization of fixed assets increase the competitiveness of industrial products.
Advantages strategy of innovative breakthrough is obvious and the author is given preference implement the strategy of innovative breakthrough in the industrial sector of Ukraine. This is a mechanism to improve the functioning of the national innovation system.
Based on the research done by the following conclusions: 1) given the poor state of fixed assets industry Ukraine, improving innovation processes is only possible revitalization on the creation and transfer (transfer) technology at both the company and at the industry and the country; 2) in Ukraine technology transfer and innovation in high-tech industry is controlled by the state; 3) Production of military-industrial complex and dual-use products is and will be the basis for constructing an effective national innovation system in Ukraine, which will be based on a system of technology transfer; 4) The strategy of innovative breakthrough is a promising way out of the industrial sector of Ukraine crisis and building on its base of innovative modern competitive economy in the world.
Thus, the basis of the innovation system in Ukraine is technology transfer and innovative breakthrough strategy. This suggests the need for further research in this direction. Yes, need additional study of the issue of resource support system technology transfer strategy of innovative breakthrough, the formation of the national innovation system as in the industrial sector of Ukraine, and in the economic system as a whole.
Key words: technology transfer, high-tech products, innovation strategy, the military-industrial complex, dual-use products, industrial sector.

Література – 14

УДК 330.341

А. Г. Загородній, С. Я. Бабінська
Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

© Загородній А. Г., Бабінська С. Я., 2015

Розглянуто основні напрями інноваційної діяльності та характерні для інновацій ознаки. Проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств як загалом в Україні, так і у Львівській області. Наведено динаміку інноваційної діяльності машинобудівної промисловості України, а також дані щодо кількості підприємств та обсягів реалізованої інноваційної продукції за межі України. Проаналізовано джерела фінансування інноваційної діяльності. Визначено основні чинники, які сприятимуть розвитку інноваційної діяльності українських підприємств.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, промислові підприємства, машинобудівна промисловість.

A. G. Zagorodniy, S. Y. Babinska
Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE

© Zagorodniy A. G., Babinska S. Y., 2015

The process of functioning of the business is not possible without the implementation of it’s innovation activity, which should be aimed at the producing new or update existing enterprise competitive basis. Innovative activities of the company is improving the functioning of the company or some of it’s units in order to receipt competitive and economic advantages.
The article considers the basic directions of innovation activity and characteristic specifications of innovation.
Innovative activity of industrial enterprises as a whole in Ukraine and in Lviv region have been analyzed. As a result, found that the number of industrial enterprises that implement innovations in Ukraine is growing, with the exception of 2008 and 2013 years. In the Lviv region also observed growth, except in 2008, 2010 and 2011 year. Most of these reductions due to insufficient funding, the level of academic training, imperfection of logistics and others. Also, in the article are dynamic of enterprises in Ukraine and Lviv region that implemented innovations for 2005–2013 years.
Dynamics an innovation activity machine building industry of Ukraine which takes a significant share of industry in Ukraine have been showed.
Statistics show that not much of the innovation active enterprises of Ukraine sells innovative products outside of Ukraine. This is due to the fact that innovation sphere of Ukraine is not attractive for foreign investors because state insufficient funds aiming at developing innovation activity and so on. However, the average volume sold innovation product of one enterprise increases during the period, except for 2009 year. The dynamics of the number of enterprises that have sold innovative products outside of Ukraine for the period have been showed.
Sources of financing innovation activity have been analysed. This analysis showed that the main source of financing innovation activity are own funds of enterprises and investment funds. A small proportion of the state budget.
Provided an effective public policy Ukraine has considerable potential for the development of innovation activity. As a result, the main factors that will promote innovation activity Ukrainian enterprises have been considered. Implementation of these factors will increase the innovative activity of industrial enterprises.
Key words: innovations, innovative activity, industrial enterprises, machine building industry.

Література – 7

УДК 336.7

Н. І. Кара, Р. Й. Осідач
Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

© Кара Н. І., Осідач Р. Й., 2015

Проаналізовано інформацію щодо проблематики банківського сектору України. Опрацьовано останні публікації та дослідження із урахуванням останніх індексів та показників банківського сектору та економіки загалом. Виконано фундаментальний аналіз основних проблем, що найбільше впливають на дестабілізацію банківської системи нашої держави, ділової активності та економіки загалом. Наведено економічні показники та факти, що засвідчують важливість ситуації та тісний кореляційний зв’язок з економікою. Сформовано методичні підходи до вирішення цих проблем та окреслено можливі перспективи.
Ключові слова: банківська система, кредит, депозит, відсоткова ставка, інфляція, санація, реструктуризація, курс валют, банкрутство, девальвація, ревальвація, рецесія, дефіцит.

N. I. Kara, R. Y. Osidach
Lviv Polytechnic National University

PROBLEMS OF BANKING SECTOR OF UKRAINE AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION

© Kara N. I., Osidach R. Y., 2015

In this article the problems of the banking sector of Ukraine are analyzed. Recent publications and research on the recent indices and indicators of the banking sector and economy are processed. A fundamental analysis of the main problems that have the greatest impact on the destabilization of the banking system of our country, business activity and the economy as a whole is made. An economic indicators and facts that prove the importance of the situation and close correlation with the economy are presented. Methods for solving these problems and their prospects are formed.
Developed and stable banking system is important for enterprises’ functioning and economics as a whole. In banking activity there a lot of problems in our country such as: high interest rates for loans and deposits; many banks where inexpediently to make financial sanitation and and restructuring of debts; an incompatible structure of assets and liabilities of banks; incomprehensible policy as for the courses of foreign currencies.
Contradictions of development and activity of banking system of Ukraine and other countries were described in the scientific and research works such scientists as M. Kolodizeva, Y. Golikov, O. Lavrushin, A. Tavasiyeva and others. Banking system is very dynamic and it is changing almost every day, that is why it needs a lot of review and taking into account new data.
In Ukraine there always was the high level of inflation, but nevertheless after world financial crisis in 2008–2009 its level was getting less. Unfortunately, National Bank of Ukraine reduced interest rates far rare than grivna’s inflation level was diminished.
In the process of interest rate forming, the risk is very important. In fact, in Ukraine there are such kinds of risk, as inflation risk, business risk and credit risk. Because of these risks the bank in this situation will increase interest rates in order to avoid losses.
One of the main structural problems in Ukrainian economy is frequent bankruptcy of banks. It has place because of too liberal position of National Bank of Ukraine. Recently to open bank could allow any middle-level businessman. The banks sometimes show fictitious losses in order to receive money for refinancing from National Bank. Afterwards these banks with money from National Bank of Ukraine enter the currency market and buy currency. It results in increase of foreign currency’ courses and afterwards the bank gives refinancing the same banks again. These banks don’t execute their main functions to give credits or maintain and increase money of depositors.
The banking system must be auxiliary sphere that provides accumulation of money and their transfer into investments and as a result the economy will grow. Unfortunately, in Ukraine most of the banks do not help development of economy.
Providing low interest rates motivates business development. That is why National Bank of Ukraine activity has to be concentrated on following the rules of banking system functioning not on making obstacles. Clear currency policy which is based on demand and supply would help to increase export.
Key words: banking system, loan, deposit, interest rate, inflation, reorganization, restructuring, exchange rate, bankruptcy, devaluation, revaluation, recession, deficit.

Література – 8

УДК 658:005.95.331

В. Я. Карковська
Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

© Карковська В. Я., 2015

В умовах забезпечення економічної безпеки підприємства вагоме місце відведено кадровій безпеці. Основним джерелам забезпечення ефективності кадрової безпеки підприємства є комплексне оцінювання управлінського персоналу. В статті проілюстровано процес оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства з розмежуванням його на певні етапи.
Ключові слова: оцінювання управлінського персоналу, кадрова безпека, принципи, методи, суб’єкти та об’єкти оцінювання.

V. Ya. Karkovska
Lviv Polytechnic National University

MANAGEMENT PERSONNEL EVALUATION AS THE MAIN SOURCE OF ENSURING ENTERPRISE PERSONNEL SECURITY

© Karkovska V. Ya., 2015

In terms of ensuring the enterprise economic security the personnel safety plays an important role. The main source of providing the enterprise personnel safety efficiency is a comprehensive evaluation of the enterprise managerial personnel. The article illustrates the process of managerial personnel evaluation as the main source of providing the enterprise security, with this process being divided into certain stages.
The main purpose of evaluating managerial staff as a source of the enterprise personnel security is providing the most effective ways to implement the enterprise security strategy. In the process of achieving this goal the following tasks should be performed: ensuring the rapid economic development of the enterprise due to effectiveness of managerial personnel; ensuring the revenue maximization due to effective implementation of management decisions; managing personnel risks; ensuring enterprise financial stability and solvency due to managerial personnel effectiveness; searching for the ways to accelerate the enterprise personnel security programmes implementation.
The management effectiveness of the personnel component is the initial condition for realizing economic security and its strategy, as it supports this realization with the relevant material and labor resources. This trend of the enterprise activities aims to accomplish the following tasks: to quickly and accurately adapt the activities of the enterprise to changing market conditions, to the markets of appropriate material resources and means of production; to make appropriate adjustments to the strategic and operational plans of the enterprise; to minimize costs of the necessity to change plans; to plan requirements in specialists; to professionally develop specialists; to develop methods of assessing personnel performance and to implement conclusions made from this assessment.
The development strategy of any enterprise since its formation assumes steady economic growth through effective management activities. The effectively built management process is a major factor and a prerequisite to ensure both enterprise successful operation and maintenance of a high level of competitive advantages of the enterprise. There is a direct connection between the efficiency of administrative activities at the enterprise and its economic development. This especially applies to enterprises whose position in the market economy is changed fundamentally, the process being accompanied by the need to introduce new directions of management improvement.
The main purpose of evaluating managerial personnel is to identify problems in the management personnel activities to ensure the appropriate level of personnel security of the enterprise and the ways to overcome them.
The process of evaluating the managerial personnel should be purposeful, i.e. it should be aimed at achieving the set goal; it should also be active, dynamic and flexible. The system of goals should be ordered according to the terms and mechanisms of continuous reproduction, i.e it should be realistic, clear, measurable, and urgent.
The process of evaluating managerial personnel as the main source of ensuring the enterprise personnel security allows to form its optimal structure, to include the most necessary components, and to depict it schematically. On this basis it is possible to ensure evaluation of the effectiveness of managerial personnel and functioning of personnel security, without material and financial costs.
The presented managerial personnel evaluation stages will be used in further studies on finding effective ways to ensure the necessary level of the enterprise personnel security.
Key words: assessment management, personnel security, principles, methods, subjects and objects of evaluation.

Література – 15

УДК 338.3:339.9

Я. П. Квач, В. В. Коваль, І. А. Циналєвська*
Одеський інститут фінансів Українського державного університету
фінансів та міжнародної торгівлі
*Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень
НАН України (м. Одеса)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ТОВАРІВ В УМОВАХ ЗМІНИ ВЕКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

© Квач Я. П., Коваль В. В., Циналєвська І. А., 2015

Розглянуто проблему забезпечення розвитку експортної діяльності, перш за все, високотехнологічних товарів, в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі. В межах дослідження проаналізовано структуру експорту України для визначення ступеня технологічності основних товарних позицій експорту. Проаналізовано також зарубіжний досвід застосування інструментів підтримки та стимулювання експортної діяльності. В умовах необхідності переорієнтації зовнішніх торговельних зв’язків вітчизняних товаро¬виробників наведено практичні рекомендації щодо підтримки експортної діяльності національних виробників високотехнологічної продукції.
Ключові слова: експорт, високотехнологічні товари, інструменти розвитку експортної діяльності, зовнішня торгівля.

Y. P. Kvach, V. V. Koval, I. A. Tsynalievska*
Odessa institute of finance of the Ukrainian State University
of Finance and International Trade
* Institute of Market Problems and Economic & Ecological Researches
of the NAS of Ukraine, Odesa

PROVISION OF HIGH-TECH GOODS EXPORT IN A CONTEXT OF CHANGING FOREIGN TRADE VECTORS

© Kvach Y. P, Koval V. V., Tsynalievska I. A., 2015

The article examines the problem of the development of exports in the context of changing direction of foreign trade in particular a special attention was paid to support's mechanisms of high-tech product's exports.. Indicators of Ukraine's foreign trade dynamics demonstrate a low effectiveness of the state export policy. The analysis of the commodity structure of Ukraine's exports indicates the raw material orientation of national economy in the system of international division of trade flows. The high-tech products export's value denotes a current low level of technological effectiveness of industrial production. The problem of inefficient export's structure is actualized by the fact that opportunities for manufacturing high-tech products in Ukraine are available, but at present, because of a number of reasons, not implemented. The crisis of modern foreign policy stipulates an acute fluctuations in the foreign trade especially in export of those commodity positions, which belonged to high-tech category, which include such commodity groups as “Aircraft and spacecraft”, “Computer and office equipment” “Electronics communications”, “Pharmaceutical products”, “Scientific instruments”, “ Electrical machinery equipment and their parts “, “Chemicals”, “Non-electrical machinery” and “Arms”. Closing the Russian market for such commodity groups as non-electrical equipment and aerospace equipment, for which the Russian direction of export reached about 60% of the total, put the production of innovative goods on the brink of survival. Under these conditions the need for sales markets’ reorientation is a prerequisite the preservation and development of national innovation system, given the fact that the production of high-tech products for the domestic market remains unclaimed. Therefore, efforts for diversification of geography of deliveries of Ukrainian high-tech industrial commodities put on the agenda an application of development tools for export activity support in the development and implementation of effective mechanisms for supporting of national exporters when entering foreign markets. The experience of many developed countries, which have succeeded in raising of finished products export, demonstrates a crucial role in these achievements of effective system of state exports support. A cornerstone of the export support system is a mechanism of the financial support; the main instruments are mainly related to improving the efficiency of national export's credit system that is achieved through the strengthening of specialized financial institutions – Export Credit Agency (ECA). Due to the financial support of ECA national companies have the opportunity to receive state-warranty insurance and credit support as well as bank loans for longer periods and more favourable terms. In Ukraine, because of the lack state policy concerning development of infrastructural environment of export activity precisely in terms of the application of instruments of the financial sector, access to domestic exporters to credit funds is extremely difficult. This applies both a provision of investment resources for the modernization of the fixed assets and short-term lending to cover working capital needs. In our opinion, the development of export insurance and crediting via creation of such institutions as national export credit agency is able to provide a way out of crisis of foreign trade for Ukraine since the problem of access to foreign markets, primarily concerning shortage of working capital available for businesses and, at least, lack of investment resources to purchase new equipment and intangible assets. The validity of such a proposal supported by the fact that the creation of such an organization is not against the rules of the World Trade Organization and allowing largely to protect the financial position of domestic producers.
Key words: export high-tech products, development tools export business, foreign trade.

Література – 6

УДК 658:339.56

Я. В. Кононенко
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ)

© Кононенко Я. В., 2015

Розглянуто різні методологічні підходи до визначення економічного ефекту та економічної ефективності експортних та імпортних операцій промислових підприємств, акцент зроблено на діяльності парфумерно-косметичних підприємств хімічної промисловості. Визначено відмінності між поняттями економічного ефекту та економічної ефективності. Прості адитивні моделі розрахунку економічного ефекту не є достатніми для оцінки загальної ефективності експортно-імпортної діяльності підприємств. Окреслено підходи до розроблення багатофакторних моделей оцінки економічної ефективності експортної та імпортної діяльності підприємства.
Ключові слова: економічний ефект, економічна ефективність, експортно-імпортна діяльність, парфумерно-косметичні підприємства.

Ya. V. Kononenko
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

MODELS OF EVALUATING ECONOMIC EFFECT AND ECONOMIC EFFICIENCY OF EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS (CASE-STUDY: PERFUME AND COSMETICS ENTERPISES OF CHEMICAL INDUSTRY)

© Kononenko Ya. V., 2015

The existing methodological approaches to evaluating the economic effect and efficiency of export-import activities of enterprises are analyzed and proposals for their improvement are provided.
It is known that in the national economic science in evaluating the effectiveness of export-import operations of enterprises there are dominating approaches based on the calculation of indicators that can be defined as the instantaneous rate, and the average economic effect of transactions. The instantaneous rate is the economic effect of each specific export or import transaction, and the averaged economic effect is the effect of export (import) transactions for a certain period of time.
It is emphasized that it is simpler to use the methods of the average cost of access to foreign markets distributed by years and their taking into account in additive formulae of economic effects. It is possible, if the mechanism of financial planning (budgeting) of an export project is used, which involves budgeting project.
Several determining factors or groups of factors have an impact on the obtained result.
We can rank these factors or groups of factors according to their significance (impact on the result) as follows: market pricing factors; production costs factors; forex volatility; credit influence; tax and regulatory policy factors; transaction costs factors.
It is concluded that the ability of enterprises to affect the factor of efficiency of export and import transactions differs. The company can consider such factors as systemic risks and duly respond to their dynamics, minimizing their possible negative impact. Thus, in case of foreign trade transactions, it can use a set of traditional (bank guarantee, letter of credit, bill of exchange) and non-traditional (futures, options, forward, swap) financial instruments of risks management (hedging). Namely, the company should use a strategy of minimizing risks.
The problem is that the detailed classification of branches isn’t provided by the State Statistics Service and this does not allow singling out the researched perfume and cosmetics complex from the general composition of the industry, separating it from the branches that have specific domestic sources of raw materials, for example, that of coke chemistry. However, the available data indicate that domestic production of complex chemical components for the perfume and cosmetics complex are practically absent or very insignificant in the market.
It has been found that simple, reliable and effective methods of evaluating the effectiveness of export-import transactions are required along with the additive models of export-import transactions direct economic effect calculation. They must take into account: 1) complex probable nature of the interaction of factors that determine it, 2) comprehensive connectivity of export-import transactions in the production activities of domestic enterprises, 3) a means of the the company’s system effectiveness evaluation; 4) the specificity of domestic enterprises.
So, we think it impossible to create a single synthesizing factor that would allow to unambiguously evaluate, compare and position enterprises engaged in export-import activities.
Key words: economic effect, economic efficiency, export-import activity, perfumery and cosmetics company.

Література – 14

УДК 658.8

З. Конопельський
Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ

© Конопельський З., 2015

На основі поглядів Івана Франка щодо поступу запропоновано методологію побудови національної та регіональних інноваційних систем. Запропоновано моделі інноваційного процесу, інноваційної структури національної та регіональних інноваційної системи. Проаналізовано складові інноваційних систем, зокрема: структури, що виробляють макроекономічну інноваційну політику; структури, спрямовані на забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності нематеріальними ресурсами; структури, спрямовані на забезпечення інноваційної діяльності матеріальними ресурсами з державних та ринкових джерел.
Ключові слова: добродійний поступ, методологія побудови, інноваційна система, інноваційна структура, інноваційний процес.

Z. Konopelskyi
Lviv National Ivan Franko University

PROBLEMS OF BUILDING NATIONAL AND REGIONAL INNOVATION SYSTEMS

© Konopelskyi Z., 2015

The views of Ivan Franko, his all life, his writers and scientific activity were oriented on the progress of a man, a family, a society, his country and his nation to the good.
Progress was, the central category, around which Ivan Franko’s outlook was formed in his youth and also, with some caution, in his maturity. Progress to the good was, so to say, the main strategic aim of his life, that penetrates into his all scientific and creative activity. Entirety and systematization of his views are most of all seen in the progress. Even being young, he analysed and studied the views of other thinkers on the progress. The work “Thoughts about the evolution in the history of mankind” can be a good example here. It was published in the magazine “Swit” in 1881-1882. Ivan Franko’s titanic work formed his view on the progress. His poem-strategy “Anthem” (more known as “Eternal Revolutioner”), that was written in 1880 and published for the first time in 1882, can be a persuading and original fact of his striving for progress.
The aim of investigation of this article is an attempt of up-to-date usage of Ivan Franko’s views for the developing some methodology of forming the ways of beneficent progress according to the system “a man – a family – a society – a country – a nation”, formulated by Ivan Franko.
Beneficial progress of Ukraine is located in Franko’s system “science – trade – an item – goods”, which is nowadays transformed into innovation model of Ukraine’s development.
Historic materials from the funds of the Central State Historic Archives of Ukraine in Lviv (CSHA of Ukraine in Lviv) and from other archives were used for studying this article.
Certain methodology of forming national and regional innovation system was suggested on the basic of Franko’s views on the progress. The main parts of innovation systems were analysed, for example, structures, that form macroeconomic innovation policy, structures, aimed at supplying subjects of innovation activity with non-material resources; structures, that take part directly in the process of creating commercialization and practical usage of new knowledge; structures, aimed at providing innovation activity with material resources from state and market sources; structures, that enforce integrative processes in the conditions of globalization.
The following words of Ivan Franko were especially analysed, that “Human science tries to get together all the achievements of mankind since ancient times, check them by people’s mind and by testing, taking from them experience for the future, preserving all, that is precious and interesting and to save next generations from the ruins and mistakes, that were earlier.” Here we can make a conclusion, that it is the innovation model of Ukraine’s development, that can provide its progress to the good and its stable development.
It must be noted, that innovation activity in all spheres of human activity and problems of managing it in Ukraine must also become an object of scientific exploration.
On the basis of this material we can make the following conclusions: the system of Franko’s views on the progress is farseeing, we can really consider him a prophet in the progress to the good. The methodology, suggested on the basis of Franko’s views on the progress and his methodology of building our national system can help in forming Ukraine’s innovation system.
Key words: beneficent progress, a model, methodology of building, innovation system, innovation structure, innovation process.

Література – 13

УДК 658.012

О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик
Національний університет “Львівська політехніка”

ОЗНАКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

© Кузьмін О.Є., Дідик А. М., 2015

Обґрунтовано об’єктивну необхідність забезпечення полівекторного розвитку підприємств у сучасних високодинамічних та малопрогнозованих умовах функціонування. Запропоновано розуміти під полівекторним розвитком підприємства процес системних, гармонійних перетворень в усіх функціональних сферах підприємства, що зумовлює його перехід на якісно новий рівень. На підставі виконаних досліджень виокремлено ключові ознаки полівекторного розвитку підприємств, до яких зараховано наявність перетворень в усіх функціональних сферах підприємства, наявність домінуючих та наслідкових векторів розвитку, гармонійність перетворень, забезпечення прогресивної трансформації діяльності підприємства, цілеспрямованість та дієвість змін, інноваційність перетворень, синергійність змін, масштабність трансформації підприємства, керованість, системну локалізацію, нарощування потенціалу підприємства, тривалість. Виокремлено низку особливостей, які відрізняють полівекторний розвиток за сутнісним наповненням від інших різновидів розвитку, та наведено їхню характеристику.
Ключові слова: полівекторний розвиток підприємства, вектор, перетворення, види діяльності, системність, цілі розвитку, ознаки полівекторного розвитку, особливості полівекторного розвитку.

O. Ye. Kuzmin, A. M. Didyk
Lviv Polytechnic National University

SIGNS AND FEATURES OF POLIVECTOR OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

© Kuzmin O. Ye., Didyk A. M., 2015

The objective necessity of providing of polivector development of enterprises is reasonable for modern high-dynamic and small the forecast operating conditions. It is suggested to understand under polivector development of enterprise the process of the system, harmonious converting into all functional spheres of enterprise that predetermines his passing to the qualitatively new level. On the basis of the executed researches the key signs of polivector development of enterprises in that the presence of converting is included into all functional spheres of enterprise are distinguished, presence of dominant and consequence vectors of development, harmoniousness of transformations, providing of progressive transformation of activity of enterprise, purposefulness and effectiveness of changes, innovativeness of transformations, synergy changes, scale of transformation of enterprise, dirigibility, system localization, increase of potential enterprise, duration. The row of features that distinguish polivector development after the essence filling from other varieties is distinguished. In particular, character of transformations at polivector development on enterprises it is quicker possible to identify as revolutionary, but not evolutional, as they envisage substantial quality and quantitative organizational changes. A requirement in polivector development is formed as the belated or passing ahead reaction on the changes of environment of functioning, although such development it does not follow to consider a situation, as his scale and importance are fully able to influence not only on the internal but also on external environment of functioning. Polivector development is simply aimed at progressive changes, thus on the increase of functioning of enterprise after all key spheres due to more effective and productive use of present and potential resource potential. Polivector development substantially depends on formal administrative influence, as consistently-synchronous changes in the different spheres of functioning need the literate planning, organization, concordance, controlling and adjusting, thus inertia and chaotically they can not come true. Polivector development it follows to describe as a difficult, complex process that needs bringing in of swingeing majority of personnel of enterprise within the limits of vertical and horizontal divisions of administrative labor. There is a presence of certain dependence of corresponding polivector development of enterprise status from his previous states and success of achievement of the transient having a special purpose states, that is represented in property of ergodicity. Having regard to the presence of priority and consequence vectors of development, there is a large risk of receipt of considerable losses as a result of error of determination of priority vectors of development. Even during realization of system transformations on an enterprise within the limits of polivector development it is practically impossible to envisage all risks in a long-term prospect. Having regard to it, for polivector development inherent variety, at that ponderability, priority and importance of certain vectors, can change. Polivector development has a concrete chronologic sequence of realization, that is represented in the presence of the intermediate stages and expected end-point shown in corresponding having a special purpose indicators. Polivector development is integral and complex, that is represented in his displays on different levels and in all spheres of functioning of enterprise during consistently-parallel, causal-consequence realization. The results of organizational changes at polivector development form soil for further transformations in activity of enterprise, thus they simultaneously come forward as an and result, and starting point. After primary cause polivector development it follows to describe as exogenous, as substantial transformations on enterprises are usually related to influence of factors of environment of functioning. For polivector development characteristic project approach that envisages clear determination of starting and eventual point after the different spheres of functioning taking into account present intercommunications and cross-couplings.
Key words: polivector development of enterprise, vector, transformation, types of activity, system, aims of development, signs of polivector development, features of polivector development.

Література – 12

Syndicate content