№ 862 (2017)

UDC 657.1
M. Kamieniecka, A. Nóżka
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
KSIĘGOWY I ZAWODY POKREWNE W POLSCE –
DEFINICJA I KLASYFIKACJA
© Kamieniecka M., Nóżka A., 2017
Zawód księgowego (oraz zawody pokrewne) cieszy się w Polsce sporym zaintere¬sowaniem, o czym świadczy m.in. stosunkowo duża liczba studentów wyższych i podyplomowych studiów ekonomicznych na kierunkach związanych z finansami i rachunkowością na polskich uczelniach. Jest to zawód ważny i potrzebny, a na rynku pracy nie zmniejsza się popyt na doświadczonych, dobrze wykształconych księgowych.
Zawód księgowego nie jest jednorodny ani ściśle zdefiniowany. Księgowi znajdują zatrudnienie zarówno w firmach, jak i instytucjach (zajmując różne stanowiska). Mogą też prowadzić działalność na własny rachunek, bądź pracować w biurach rachunkowych.Obok prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań, deklaracji podatkowych i zusowskich osobom tym powierza się liczne inne obowiązki np. w zakresie wykonywania kontroli i audytu, optymalizacji podatku czy wspomagania osób zarządzających w podejmowaniu decyzji.
Tematyka zawodu księgowego jest bardzo szeroka i wieloaspektowa. Celem niniejszego artykułu jest analiza polskich przepisów prawnych oraz innych regulacji odnoszących się do zakresu zawodu księgowego w Polsce, w tym jego definicji oraz klasyfikacji. Na tym tle podjęto się też próby oceny, na ile definicje i klasyfikacja zawodów związanych z rachunkowością w Polsce oddaje współczesną rolę i miejsce księgowego w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu.

Література – 11

UDC 658.12
J. Narkiewicz
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM – OGRANICZENIA
I KIERUNKI DOSKONALENIA
© Narkiewicz J., 2017
W niniejszym artykule autor koncentruje uwagę na ograniczeniach i trudnościach, jakie występują w trakcie stosowania analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych, jako powszechnie stosowanej metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Oprócz ogólnej charakterystyki wskaźników oraz zalet i wad tej analizy, wskazuje na możliwości jej doskonalenia i skutecznego wykorzystania w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem i prognozowaniu jego przyszłej sytuacji finansowej.
In the present paper the author focuses on the limitations and difficulties encountered while the ratio analysis of the financial statements is applied. This is a commonly used method of evaluating the condition of enterprise finances. The general indices characteristics as well as the advantages and disadvantages of the ratio analysis are discussed. The author points out to the possibilities of its improvement as well as more efficient application for the current enterprise management and prediction of its financial perspectives.

Література – 12

UDC 658.011
B. Oleszko-Kurzyna
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA JAKO KRYTERIUM OCENY DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
© Oleszko-Kurzyna B., 2017
W gospodarce rynkowej zachowanie płynności finansowej ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Dlatego badanie i ocena płynności finansowej należy do najistotniejszych zadań zarządzających przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest ukazanie płynności finansowej w kontekście możliwości jej wykorzystania w ocenie działalności przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę zwrócono na trudności jednoznacznej interpretacji samego pojęcia i oceny płynności finansowej oraz wskazanie różnych stanów płynności finansowej i ich potencjalnego oddziaływania na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.
In the market economy, ensuring financial liquidity is vital for the proper functioning and development of each company. Therefore, testing and assessment of financial liquidity is one of the most important tasks in company management. This article aims to show that the financial liquidity can be used in the company’s assessment. Particular attention is paid to the difficulties regarding the interpretation of the concept “financial liquidity” and its assessment as well as presenting different types of financial liquidity and its potential impacts on the economic and financial condition of the company.

Література – 12

УДК 005.31
В. М. Білявський
Національний авіаційний університет
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
© Білявський В. М., 2017
Охарактеризовано диференційовані визначення бенчмаркінгу, які пов’язані із проб¬лемою підвищення ефективності операційної діяльності підприємства. Структу¬ровано види бенчмаркінгу, що впливають на ефек¬тивність операційної діяльності підприємств, яка дає змогу керівництву вжити заходів, щодо побудови ефективної операційної структури управління. Проведено аналіз факторів, що зумовлюють формування концепції бенчмаркінгу на підприємстві, яка передбачає здійснення кардинальних змін функціональності підрозділів з одночасним впровадженням сервісно-орієнтованої архітектури як стратегічного напряму розвитку підприємства. Досліджено інструменти щодо підвищення ефективності операційної діяльності ПрАТ «Фарма¬цевтична фабрика «Дарниця», результати аналізу свідчать про те, що ефективне їх використання може стимулювати підвищення конкурентоспроможності підпри¬ємства.
Ключові слова: концепція бенчмаркінгу, конкурентоспроможність, опера¬ційна діяльність.
V. M. Biliavskyi
National Aviation University
BENCHMARKING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IMPROVEMENT
OF OPERATIONAL ACTIVITIES OF ENTERPRISES
© Biliavskyi V. M. , 2017
There were characterized the differentiated definitions of benchmarking which were associated with the problem of increasing the efficiency of the operational activities of the enterprise. The structured types of benchmarking affect the operational efficiency of enterprises, which in turn allows company`s management to take adequate measures towards the construction of an effective operational management structure. For domestic companies there is an urgent need for prediction the development of economic relations, operational analysis, foreign market research and making operational decisions to improve their own competitiveness. Properly planned and reasonable operational activities allow the most efficient use of available resources at the disposal of the company, as well as identify areas for further development of the enterprise. There were also carried out the analysis of factors in the paper that determined the formation of the concept of benchmarking at the enterprises. It provides the implementation of fundamental changes in the functionality of units with the simultaneous introduction of a service-oriented architecture as a strategic direction of development of the enterprise. There were researched the tools for improvement the efficiency of the operational activity of JSC «Pharmaceutical factory «Darnitsa». The results suggest that their effective use can stimulate the increase of competitiveness of the enterprise.
Key words: the concept of benchmarking, competitiveness, operational activities.

Література – 17.

УДК 657.1:658.1
З. Л. Бандура, Я. Я. Кріль
Львівський національний університет імені Івана Франка
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
© Бандура З. Л., Кріль Я. Я., 2017
У статті досліджено основні аспекти формування інформаційно-аналі¬тичного забезпечення стратегічного обліку на вітчизняних підприємствах як одного з ключових елементів механізму стратегічного управління. До передумов розробки загальної стратегії діяльності підприємств ресторанного господарства в процесі управління пропонують зарахувати інформацію, яка отримана в умовах застосування системи стратегічного обліку. На основі дослідження завдань та цілей системи стратегічного управ¬ління сформовано вимоги до інформаційно-аналітичного забезпечення страте¬гічного обліку на вітчизняних підприємствах та підприємствах ресторанного госпо¬дарства, зокрема, в процесі прийняття ефективних управлінських рішень в умовах економічної кризи.
Ключові слова: ресторанне господарство, стратегія, стратегічне управління, стра¬тегічний облік, стратегічний управлінський облік
Z. L. Bandura, Y. Y. Kril
Ivan Franko National University of Lviv
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF STRATEGIC ACCOUNTING IN RESTAURANT INDUSTRY BUSINESSES UNDER MANAGEMENT
© Bandura Z. L., Kril Y. Y., 2017
This scientific article covers the key aspects of information and analytical support of strategic accounting in domestic businesses as a key element of the strategic management mechanism. Proposed prerequisites to develop an overarching strategy for the operation of restaurant industry businesses under management include the information obtained through the application of a strategic accounting system. One of the key tasks of any management is its information and analytical support. Requirements to information and analytical support of strategic accounting for domestic businesses and restaurant industry businesses, particularly for making effective management decisions during the economic crisis were developed on the basis of the study of the objectives and purposes of the strategic management system. A case is made to confirm that the relevance of issues of strategic management accounting and analysis as an essential tool of effective strategic management of business entities increases steadily, and the current realities of Ukrainian business form major premises for the development of accounting and analytical systems for strategically oriented management of domestic businesses. Strategic management accounting and analysis systems are primarily a means of generating quality information for decision making by managers. In case of implementation of accounting and analytical systems by a business, it is necessary to first consider a potential communication issue between accounting employees and the managers who are less focused on the financial performance and make strategic decisions, insofar as such strategic decisions consist in choosing the option, which brings the maximum economic benefit for the company, even if such best choice means only a smaller loss compared to other alternatives. Growing competition in the market, the growth of world prices, unpredictable exchange rate are just a part of a non-exhaustive list of factors of unstable environment that complicate the processes of perspective management and development, and require the application of strategic analysis in domestic businesses. No business may avoid all risks in the process of implementation of the adequate information and analytical support of the system of strategic management of restaurant industry businesses, but the impact of such risks has to be thoroughly investigated by internal or external audit. Through the use of internal and external analytical information, strategic accounting is designed to provide the management of restaurant industry businesses with the information necessary for making strategic management decisions.
Key words: restaurant industry, strategy, strategic management, strategic accounting, strategic management accounting.
Література – 10.

УДК 336.77
І. В. Борщук
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ
НА ПОКРИТТЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ЗА БАНКІВСЬКИМИ КРЕДИТАМИ
© Борщук І. В., 2017
У статті розглянуто основні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за кредитами комерційних банків як інструментарію для оцінки ризиків банківської діяльності загалом. Розглянуто дискусійні аспекти визначення сутності і призначення резервів за кредитними операціями банків. Аргументовано доцільність використання гнучкішого підходу до визначення та відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за кредитами в умовах підвищеного ризику неплатоспроможності позичальників та неповернення позик.
Ключові слова: резерви, облік, банківські кредити, оцінка, кредитний ризик, платоспроможність, фінансовий стан позичальника.
I. V. Borshchuk
Lviv Polytechnic National University
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ACCOUNTING FOR RESERVES
TO COVER POSSIBLE LOSSES ON BANK CREDITS
© Borshchuk I. V., 2017
The article discusses the main aspects of recording reserves for possible losses on loans to commercial banks as a tool for risk assessment of banking in general. Considered controversial aspects of determining the nature and purpose of reserves on credit operations of banks. Argued the feasibility of using a more flexible approach to determining and recording of reserves for possible losses on loans in high risk of default and insolvency of the borrowers loans. The purpose of the article is to study the characteristics of the formation of reserves for possible losses on credit operations of banks and rationale for the use of certain developments to develop modern methods of banking account.
The issue of recording reserves to cover possible losses on active operations of commercial banks, including loans relevant to domestic economic research with limited available resources and credit, and deteriorating quality of loan portfolios. Banks to determine the actual amount of regulatory risk-based capital in its work is required to assess the quality of all its assets, including loans granted as well as identify possible losses on credit operations is accounted for. Provisions for loans are special provisions which reduce the carrying value of assets and the need for the formation of which is caused by impairment of such assets. Provision for possible losses on credit operations of banks caused by the credit risk is the risk of total or partial non-payment by the borrower interest and principal on credit transactions. In the financial crisis of the banking system and significant deterioration in the financial condition of borrowers and increase the cost of credit increases the risk of loan default, which makes the research relevant to account provisioning for possible losses on credit operations of banks.
Key words: reserves, accounting, bank loans, valuation, credit risk, liquidity, financial condition of the borrower.

Література – 9.

УДК 657
О. О. Височан
Національний університет «Львівська політехніка»
ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ЯК БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО УЧАСНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ У НЕБЮДЖЕТНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
© Височан О. О., 2017
Вдосконалено систему функціональних зв’язків між структурними підрозділами неприбуткових небюджетних організацій. Побудовано концептуальну теоретичну модель пріоритетності у використанні функціоналу різних структурних підрозділів організації при вирішенні завдань бюджетного процесу. Виокремлено основні тенденції у зміщенні пріоритетів функціонування бухгалтерії при виконанні нею обов’язків, пов’язаних із реалізацією бюджетного процесу. Досліджено динамічний ефект пріоритетності структурних підрозділів стосовно бюджетного процесу у співвіднесенні зі станом бухгалтерії.
Ключові слова: пріоритетність, небюджетні неприбуткові організації (ННО), бюд¬жетний процес, система бюджетування.
O. O. Vysochan
Lviv Polytechnic National University
THE IMPORTANCE OF THE ACCOUNTING DEPARTMENT
AS A DIRECT PARTICIPANT OF THE BUDGET PROCESS
IN NON-BUDGET NON-PROFIT ORGANIZATIONS
© Vysochan O. O., 2017
The system of functional connections between the structural units of non-budget non-profit organizations through a process of critical understanding of the role and place of priority as the key characteristics of redistribution of functional responsibilities between the employees of the structural subdivisions involved in the formation, correction and reporting as interrelated phases of the budget process. It builds a conceptual theoretical model of priority in the use of various departments of the organization when solving problems of the budget process. The basic trends in the shift of the functioning of accounting in the performance of his duties related to the implementation of the budget process. The study of these trends helped to identify and provide economic the contents of this type: offset priority in the stable subsystem of accounting and the modified states of other subsystems of management; shift priority when the modified subsystem of accounting and the stable states of other subsystems of management; the shift of priority in the modification status of the various subsystems of management of non-budget non-profit organizations. The dynamic effect of priority departments in the budget process in accordance with state accounting. In a geometric sense, these shifts can occur both in connection with the substitution of functional responsibilities, through the localization efforts on the wrong stages and procedures of the budget process, and to form a separate combined version associated with the mismatch of organizational and functional structure of accounts department budget requests non-budget non-profit organization.
Key words: priority non-budget non-profit organizations (NGOs), budget process, budgeting system.

Література – 4.

УДК 657
О. С. Височан
Національний університет «Львівська політехніка»
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ РЕНТИ ЯК ОБЛІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ
© Височан О. С., 2017
Обґрунтовано можливість та доцільність впровадження в облікову практику економічної категорії «рента». Здійснено огляд доказової бази провідних українських та зарубіжних фахівців у сфері бухгалтерського обліку, управління та макроекономіки щодо об’єктивності використання в економічному лексиконі поняття «рента». Узагальнено сучасні підходи до вартісної оцінки деяких видів ресурсної ренти. Виокремлено базові характеристики ренти з метою формування судження щодо її облікової імплементації. Встановлено місце ренти як облікової категорії в законодавчо-нормативній та економічній предметних площинах.
Ключові слова: рента, диференціальна рента, оцінка, поняття, категорія.
O. S. Vysochan
Lviv Polytechnic National University
PRECONDITIONS OF FORMATION OF THE RENT
AS ACCOUNTING CATEGORY
© Vysochan O. S., 2017
The possibility and expediency of introduction of accounting practices in the economic category of the rent. Reviewed evidence accumulated by the leading domestic and foreign specialists in the field of accounting, management and macroeconomics about the objectivity of the economic lexicon the term «rent». Generalises the existing approaches to the valuation of some types of resource rents: land, water, forest, mountain and the like. It is established that the assessment of rents stems from the fact that the extra profit the company can be due to the presence of a unique resource, and organizational, technical and technological capabilities of its most efficient use. Basic characteristics of rent for the purpose of forming opinions on her account implementation of the super-profits compared with the normal yield obtained from the use of alternative resources; limited access to rental resource; inelasticity offers rental resource; the uniqueness of rent of the resource and conditions of its proposal; the benefits not directly associated with the efficiency of the production activities. The rent account as a category in legal, regulatory and economic subject areas with regard to the requirements of the Civil code of Ukraine, as well as classical and institutional approaches. According to the first, the rent is regarded as income from the use of a limited resource, the second – the rent associated with the additional income from the use of features that do not exist in other economic structures.
Key words: rent, differential rent, assessment, concept, category.
Література – 22.

УДК 657.633 : 65.011.3 : 334.735
Р. М. Воронко
Львівський торговельно-економічний університет
ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ БІЗНЕС-РИЗИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
© Воронко Р. М., 2017
Розглянуто трактування сутності підприємницьких ризиків та їхнє співвідношення з бізнес-ризиками, які постійно перебувають у полі зору внутрішнього контролю та аудиту. Досліджено концепцію контролю, орієнтованого на ризик, яка передбачає наявність у кожному виді бізнесу специфічних (властивих) ризиків, які впливають на цей бізнес, і уникнути їх у процесі господарської діяльності практично неможливо. Розкрито концептуальні підходи до групування бізнес-ризиків для цілей контролю й управління підприємством із визначенням основних характеристик контрольних моделей, які доцільно застосовувати у ризик-менеджменті для кожної категорії ризиків (стратегічні ризики, ризики середовища, ризики діяльності, ризики дисменеджменту). Предметом подальших досліджень є розгляд ризикоутворюючих факторів на макрорівні й мікрорівні, які повинні бути враховані у побудові системи внутрішнього контролю на підприємстві.
Ключові слова: бізнес-ризики, підприємство, споживча кооперація, менеджмент, оцінка, контроль.
R. М. Voronko
Lviv University of Trade and Economics
EVALUATION AND MONITORING BUSINESS RISK OF BUSINESS ENTITIES OF THE CONSUMER COOPERATION OF UKRAINE
© Voronko R. М., 2017

The article considers interpretations of the essence of business risks and their relation to business risks that are constantly in the field of view of the internal control and audit Investigated the concept of control, risk-oriented, which includes every kind of business specific (inherent) risks affecting the business and avoid them in the process of implementation of economic activity almost impossible. Revealed the conceptual approaches to group business risk monitoring and management of a company, determining the main characteristics of the control models that are appropriate to apply to risk management for each category of risks (strategic risks, environment risks, operational risks, risks to mismanagement). It is proved that for enterprises and organizations of consumer cooperation control business risks must be arranged based on our classification of risks (strategic risks, environment risks, operational risks, risks to mismanagement). Thus it is argued that organizations of this type control business risk, you must take into consideration weak competitive and financial situation of most of them. It is proved that in these processes it is important to differentiate the direction and areas of internal control, to ensure the identification and assessment of key business risks, to shift the focus on the strategic further development of the enterprise (organization) risks.
These data substantiate that the proposed approach will reduce the negative impact caused by uncertainty, and increase the managerial focus of internal control at enterprises and in organizations of consumer cooperatives, the lack of which during the difficult economic situation in Ukraine in recent years is particularly acute. A subject for further research is the consideration of risk factors at the macro level and the micro level that needs to be taken into account when constructing the system of internal control of the company.
Key words: business risks, enterprise, consumer cooperatives, management, evaluation, control.

Література – 15.

УДК: 657.221:504
Т. І. Воскресенська
Національний університет «Львівська політехніка»
ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
© Воскресенська Т. І., 2017
Обґрунтовано доцільність врахування екологічних витрат підприємствами у веденні господарської діяльності. Досліджено особливості групування екологічних витрат промислових підприємств з метою їх відображення в обліку. Розкрито порядок і проблематику відображення екологічних витрат в обліку вітчизняними підпри¬ємствами. Узагальнено операції з відображення екологічних витрат промислових підприємств на рахунках бухгалтерського обліку. Акцентовано на необхідності розроблення базових засад для комплексного відображення екологічних витрат в обліку та звітності промислових підприємств.
Ключові слова: витрати, екологічні витрати; бухгалтерський облік екологічних витрат; екологічні витрати промислових підприємств; обліково-аналітичне відображення.
Т. І. Voskresenska
Lviv Polytechnic National University
ENVIRONMENTAL COSTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: FEATURES OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL REFLECTION
© Voskresenska Т. І., 2017
The article justifies expediency of accounting the environmental costs of the enterprises when conducting their activities. It was investigated that the scale and irreparable consequences both global and regional ecological disasters resulted in the need to integrate the environmental component in the development of the concept of sustainable development (GRI) companies. In accordance with which the efficiency of enterprises in three dimensions (economic, social, environmental) is recognized.
The peculiarities grouping of environmental costs of industrial enterprises with the purpose of their reflection in accounting. Identifying environmental costs is appropriate using their division into two generalized groups: costs related to causes of pollution and cost due to consequences.
An order and range of problems of reflection environmental costs in the accounting domestic enterprises are exposed. Synthesizing the main problems of organization and accounting of environmental costs, collectively they can present as the inability of a consolidated reflection of environmental costs in accounting and reporting in accordance with the requirements of national legislation.
Operations from the reflection environmental costs of the industrial enterprises on the accounts of accounting аre generalized. The attention to the need of development basic principles for a comprehensive reflection of environmental costs into accounting and reporting industrial enterprises.
Researched, identified and accounting and analytical reflection of environmental costs contribute to the definition of areas to reduce them, through the choice of alternative energy sources, production technologies and ways to move products to market. It were fixed, that the accounting information about environmental costs influences on determination general effectiveness of the activity industrial enterprises, therefore, should be used in the forming of their information systems.
Key words: costs, environmental costs; accounting of environmental costs; environmental costs of industrial enterprises, accounting and analytical reflection.
Література – 12.

УДК 657.411.6
Н. М. Воськало, О. І. Карий, В. І. Воськало
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНО
ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ,
А ТАКОЖ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
© Воськало Н. М., Карий О. І., Воськало В. І., 2017
Розкрито окремі методичні прийоми ведення обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів, вимоги податкового законодавства для визнання створення забезпечень витратами, наведено пропозиції щодо вдосконалення ведення обліку забезпечень шляхом введення аналітичних рахунків з метою покращення інформації для формування фінансової звітності.
Ключові слова: забезпечення, фінансова звітність, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, податковий облік.
N. M. Voskalo, O.I. Karyj, V. I. Voskalo
Lviv Polytechnic National University
PECULIARITIES OF THE ACCOUNTING AND REFLECTION OF THE INFORMATION ON PROVISION IN REPORTING IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS,
AND TAX CODE OF UKRAINE
© Voskalo N. M., Karyj O. I., Voskalo V. I., 2017
The need to accumulate resources to cover future expenses that are caused by the events of the present time, motivate the companies to create reserves in the form of provisions. Accounting of provisions is regulated by many accounting standards, as well as the Tax Code of Ukraine but needs further improvement in terms of determining the nature of provisions, methodological principles of creating and using.
According to Methodical recommendations on accounting policy, there should be given a list of created provisions of future expenses and payments in accounting policy. Besides this list, there was suggested in the order about accounting policy, to describe in more detail the methods of evaluation of provisions, which creates enterprise in order to justify the value of recognized costs in the accounting.
On the request of the State Fiscal Service, the expenses formation for the calculation of the financial results for corporate profit tax can only be processed on the basis of properly issued primary documents. Given the lack of legislatively established forms for provisions accounting, their creation should be formalized by primary documents, developed and approved by order of the company taking into account all the mandatory details.
The carried out research and critical review of the scientific works of authors and current legislation stipulates the need for companies to use separate accounting sub-division of their long-term and ongoing support, which will enable to group high quality information for forming of financial reporting, including and using information systems.
For a complete disclosure of information about provision, there should be provided in the Notes to annual financial reporting the additional information on designated purpose of provisions, reasons of uncertainty and the expected maturity term.
Key words: provision, financial reporting, national and international accounting standards, tax accounting.

Література – 13.

УДК 338.12:502.4
П. М. Гарасим, Н. М. Клим
Національний лісотехнічний університет України
ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ
© Гарасим П. М., Клим Н. М., 2017
У статті викладено наукові підходи щодо оцінки ефективності використання природних ресурсів, розглянуто основні методи проведення фінансового аналізу використання природних ресурсів та діяльності підприємств природно-заповідного фонду. На прикладі НПП «Синевир» досліджено можливості інформаційного забезпечення для формування релевантної інформації, що оснований на результатах фінансового аналізу діяльності НПП для прийняття управлінських рішень у сфері природокористування. Автори приділяють увагу управлінським функціям оцінки наявності і використання бюджетних коштів та коштів спеціального фонду. Обґрунтовано необхідність використання структурно-динамічного та параметричного аналізу діяльності НПП. Розглянуто систему оцінних показників продукту і послуг для аналізу якості (результативності) використання бюджету згідно з функціональним зонуванням НПП.
Ключові слова: природні ресурси, національні природні парки, фінансовий аналіз, бюджетування, загальний фонд, спеціальний фонд, природокористування.
P. M. Harasym, N. M. Klym
National Forestry University of Ukraine
ASSESSMENT OF THE USE OF NATURAL RESOURCES AND ANALYSIS OF UKRAINE NATIONAL NATURE PARK
© Harasym P. M., Klym N. M., 2017
In the scientific article examines scientific approaches to assess the effectiveness of natural resources, the basic methods of financial analysis of natural resources and enterprises of natural reserve fund. On the example of National Park «Synevir» study the possibility of providing information for the formation of relevant information, based on the results of the financial analysis of the NNP (national nature parks) and can be used for decision making in environmental management. The authors examined the dependence of natural resources from the distribution of natural reserve fund groups habitats. Attention is paid to management functions assess the presence and use of budget funds and own revenues at the expense of special fund. The necessity of the use of structural and dynamic parametric analysis of the NNP. Attention is drawn to the need for evaluation of performance indicators of fiscal institutions and the analysis of the production program, the structure of income performance of the National Park "Synevir" under the general and special funds.
The authors noted that the system of performance indicators budgeting institutions not allow to predict the final result that society receives as a result of the budget, but the basis for planning future actions not only to improve the financial condition, but also of nature in general.
The article draws attention to the use of performance indicators of product and services, and quality (effectiveness) budget execution by functional zoning (a protected zone, the zone of regulated recreation, the zone of stationary recreation, economic zone) for a more complete description of the quality and effectiveness of services provided with the use of natural resources NNP. The authors believe that the use of methods of financial analysis, taking into account these indicators will perform environmental, social and economic objectives of environmental protection and ensure optimal cost structure and revenue within the special fund protected areas Ukraine.
Key words: natural resources, national parks, financial analysis, budgeting, general fund, special fund of nature.

Література – 6.

УДК 657.471:657.6
В. В. Гик
Національний університет «Львівська політехніка»
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
НА ІННОВАЦІЇ
© Гик В. В., 2017
У статті з’ясовано теоретичні основи побудови системи обліку та контролю витрат на інновації, визначені підходи до її формування.
Визначено, що до основних складових елементів системи обліку витрат на інновації необхідно відносити об’єкти, суб’єкти та елементи методу бухгалтерського обліку (первинні документи, облікові реєстри, звітність, рахунки обліку), які є взаємопов’язаними та взаємодоповнювальними. Запропоновано формувати системи обліку та контролю витрат на інновації як логічного комплексу етапів під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. При цьому, мета та завдання формування такої системи повинні узгоджуватися та відповідати загальній стратегії розвитку підприємства.
Ключові слова: витрати на інновації, системний підхід, організація, облік і контроль.
V. V. Hyk
Lviv Polytechnic National University
FORMATION OF ACCOUNTING AND CONTROL SYSTEM
OF COSTS ON INNOVATIONS
© Hyk V. V., 2017
Present day state of formation of accounting information about costs on innovations in managerial system has been investigated in the article. It has been determined that for successful management of an economic subject within a complex dynamic surrounding, clear and regular gathering, storage, processing and release of diversified information are required. Theoretical basis of creating accounting and control system of costs on innovations have been revealed, approaches to its formation have been determined.
It has been clarified that main component units of accounting system of costs on innovations should include objects, subjects and elements of bookkeeping method (journal voucher, accounting records, financial reporting, financial accounts) which are interrelated and complementary.
It has been defined that formation of the system of business accounting of costs on innovations must be provided through documentation, which plays a crucial role in enterprise management, and is an element of the accounting method, provides control over maintenance of household property and its efficient use.
When you create a system of accounting for and control of expenditure on innovation is important and identifying its stages. Therefore, it is proposed to carry out the formation of a system of accounting for and control of expenditure on innovation as a logical set of stages under the influence of factors external and internal environment.
It has also been suggested forming accounting and control system of costs on innovations as a logical set of stages under the influence of external and internal environment. Herewith, the purpose and objectives to form this system must be coordinated and correspond to general strategy of enterprise development.
With the aim of making strategic decisions in the process of management of enterprise development accounting for the cost of innovation acquires the characteristics of a system, provided that the use of the elements of his method. Therefore, the characteristic feature is the presence of all components inherent in it.
For the purposes of tactical and strategic decisions in the enterprise development management accounting costs of innovation acquires the features of the system when used elements of his method. Therefore, a feature of the system is that all inherent components.
It has been defined that formation of an effective accounting system of costs on innovations is affected by external and internal factors. The influence of each factor as an inciter (promote growth) and disincentive has been clarified.
Key words: costs on innovations, systematic approach, organization, accounting and control.
Література – 15.

УДК 657.37
С. Ф. Голов
ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУВАННЯ
© Голов С. Ф., 2017
Розкрито взаємозв’язок та відмінності фінансової та інтегрованої звітності. Визначено недоліки сучасних підходів до складання інтегрованої звітності на основі даних обліку. Аргументовано, що система рахунків глобального обліку здатна забез¬печити формування фінансових і не фінансових кількісних показників інтегрованої звіт¬ності.
Ключові слова: інтегроване звітування, інтегрований звіт, облік, фінансова звітність, суттєвість, інформаційне забезпечення.
S. F. Holov
PVNZ «International Management Institute (IМІ-Кyiv)»
INFORMATION SUPPORT
FOR ІNTEGRATED REPORTING
© Holov S. F., 2017
The article shows the interconnection and differences of financial statements and integrated report. Proved the importance of integrated performance reporting system to improve the efficiency of corporate governance and their importance in the regulation of economic processes. These facts inormatsiynyh growing requests for performance integrated reporting companies controlled by the body of the company, shareholders and investors, and financial analysts market.
The drawbacks of the existing approaches to making integrated report on the basis of accounting date is described. In particular, emphasis on the facts of uncertainty sources and ways of obtaining and converting the information that is essential for users of integrated reporting. Outlined content concepts integrated reporting, in particular, its functional orientation as a management tool for companies creating added value in the short, medium and long term, organized according to the business model of companies.
It is proved, that the system of accounts of global accounting is able to insure the formation of financial and non-financial quantitative measures of integrated reporting. Such arguments stem from the fact that the global accounting system is defined as the collection, transformation and provide internal and external users to reliable, relevant and timely financial and non-financial information about past and future options of the company and its environment. The data source for creating an integrated information system of global accounting can be a variety of documents of various departments of the company and any relevant information obtained from outside (including on the internet).
It was determined that the source data for creating an integrated information system of global accounting (eg accounts unihrafichnoho accounting) can be a variety of documents of various departments of the company and any relevant information obtained from outside (including on the internet). The number and content of such accounts depends on the selected parameters now integrated reporting. Given that the system integrated reporting key indicators are changes in the capital, it is appropriate to have the relevant category in the form of off-balance sheet accounts for each capital. Thus one possible option would be the integration of financial and non-financial indicators for off-balance sheet accounts.
Кey words: integrated reporting, integrated report, accounting, financial statements, materiality, information support.
Література – 23

УДК 657.62:338.46
Г. В. Головчак, Н. С. Струк
Львівський національний університет імені Івана Франка
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
© Головчак Г. В., Струк Н. С., 2017
У статті наголошено на формуванні обліково-аналітичного забезпечення держав¬но-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України. Основним чинником впливу на процес прийняття управлінського рішення, під час укладання угоди про державно-приватне партнерство та контролю за її виконанням, є повнота та достовірність обліково-аналітичної інформації, яка надається суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг.
Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, державно-приватне партнерство, ринок житлово-комунальних послуг.
G. V. Golovchak, N. S. Struk
Ivan Franko National University of Lviv
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE MARKET OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE
© Golovchak G. V., Struk N. S., 2017
In thіs article authors gave attention on creation accounting-analysis information base of public-private partnership on municipal services marketplace in Ukraine. The main factor by processing managerial decisions and controlling in action is fullness and truthiness accounting-analysis information which subjects of housing and municipal services marketplace are giving to customers and government agencies.
The aims of creation quality system accounting and analytical providing of public-private partnership on housing and municipal services marketplace are: implementation of conformity for system accounting and analytical providing of housing and municipal services enterprises; formation of reliable source about financial position of housing and municipal services enterprises; collection and processing of information which are objectively suitable for pricing and effective management; providing of openness domestic accounting system for Ukrainian and foreign investors as for transparency of financial reporting.
Advantages of implementation concession agreements and agreements on cooperation on municipal services marketplaces are realization many social projects which are increase efficiency housing and municipal services and reduction of payment in medium term outlook.
Organization of analytical work in housing and municipal services enterprise are including: developing order of analysis; planning analytical work in general and the individual steps; financial, scientific and staffing software for overall management; receiving executed analytical works; controlling about their manufacturing application;developing activities for the purpose of improvement enterprises activity.
Conclusion is forming by analysis efficiency of public-private partnership on housing and municipal services marketplace. This conclusion is subject to approval between Ministry of economical development and trade and National committee which regulates energy marketplace and housing and municipal services marketplace. Approving conclusion is the basis for distribution of profits investors and decision for further cooperation.
Investors and local governments should cooperate in improving legislation for public-private partnership on housing and municipal services marketplace.
Key words: accounting and analytical providing, public-private partnership, housing and municipal services marketplace.
Література – 12

УДК: 657.076.4
О. І. Грицай
Національний університет «Львівська політехніка»
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА МАРКЕТИНГ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
© Грицай О. І., 2017
Досліджено суть витрат на маркетинг промислових підприємств та розкрито існуючу систему документування цих витрат. Визначено невідповідність наявних облікових реєстрів для обліку витрат на маркетинг сучасним потребам управління. Запропоновано форми бухгалтерських реєстрів, які уможливлять накопичування інформації про витрати на маркетинг з метою їхнього аналізу та контролю.
Ключові слова: облік, контроль, аналіз, витрати на маркетинг, інформаційне забезпечення, документування, система управління.
O. I. Grytsay
Lviv Polytechnic National University
DOCUMENTATION IMPROVEMENT FOR COST ACCOUNTING ON INDUSTRIAL ENTERPRISE MARKETING
© Grytsay O. I., 2017
Under market relations, there is an objective need to improve the timeliness of the acquired information. One of the factors hindering the development of the industrial enterprises is the insufficient information application. It covers a multitude of the basic and consolidated data, the storage of the collected information, ways of its representation and transformation methods, regulations of the database organization, methods of encoding and retrieval. Financial accounts enable to provide only a general assessment of the enterprise financial condition and cannot be used to justify the managerial decisions on the marketing costs of the industrial enterprises. Preference of the accounting information carriers is mostly confined to the use of the normatively assigned to the appropriate direction of the accounting of the source documents and registers. However, using the applicable standardized document forms is not always possible to allocate the separate accounting objects, such as marketing costs, which hampers their further consideration.
Resulting from the undertaken study, it is established that the current marketing cost system cannot be used for the managerial decision validity and control in this area.
The initial information for the budgeting for the marketing costs is the data of marketing department (merchandising or logistics) on the operating structuring of marketing activities, which reflects the requirements for the object, a set of efforts to perform. Judging from these data and in reliance on the estimating characteristics contained in the database regarding expenditure cross-section of the completed marketing activities, the processing operations of the labor forces that should be involved for work are carried out.
To reflect the spending on marketing as from the moment of their occurrence, and its identification with a certain expense group in accordance with the purposes for which it was incurred, and its accounting under the calculation items, there are provided the following accounting registers: Account of the expenses on marketing for the enterprise business units, Subsidiary accounts of marketing expenditures and Combined statement of the marketing expense tracking. The application of the proposed accounting registers will have a positive impact on the creation of the system-related, rapid and complete reflection of the marketing expenditures and the timely write-off on the period costs. It is essential to determine the enterprise financial performance. With respect to the accumulation and synthesis of the planned expenditures on marketing, it is offered an Expense budget on marketing. At the end of the accounting period, it is recommended to form an Account book of deviations of the budget values of the marketing expenditures from the actual expenses, which provides the cost value as outlined in budget, its actual value for each expenditure type, range of deviation, reasons, their significance and measures for each type of deviations. To analyze the deviation of the actual expenses from the planned expenditures in terms of the expense items will allow the Account book of the marketing cost control on items.
Based on the inquiry of the specific nature of the industrial enterprises marketing expenditures, as well as requests for information from the managerial personnel, we propose to use such forms of accounting registers developed by the author that will allow the most comprehensive information accumulation towards the marketing expenditures for the analysis and managerial control in this area.
Key words: accounting, control, analysis, marketing costs, information application, documentation, management system.

Література – 13

УДК [657:34] (4:477) «71»
Й. Я. Даньків1, М. Я. Остап’юк2
1ДВНЗ «Ужгородський національний університет,
2Карпатський інститут підприємництва університету «Україна»
ІСТОРІЯ ОБЛІКОВОЇ КУЛЬТУРИ ТЕРИТОРІЇ КРАЇН МАГРИБА
© Даньків Й. Я., Остап’юк М. Я., 2017
В статті автори звертають увагу на малодосліджену і маловідому в плані розвитку облікової культури західну частину Середземномор’я, названу з VII століття нашої ери як Магриб. На основі проведених досліджень автори зробили висновок, що Середземномор’я і всі держави, які виникали, змінювались і існують тут сьогодні, були колискою зародження світової облікової культури. Це країни Леванту, Давній Єгипет, країни античного світу, Греція і Рим, а згодом Італія, яка дала світу паростки сучасної бухгалтерії, зокрема: подвійний запис, рахунки, баланс, звітність.
Ключові слова: Магриб, Карфаген, араби, абак, арабські цифри, облікова культура, фінікійці, торгівля, Давній Рим, експортер, хлібний флот, сільське господарство, рахунки, рахівництво, ринки збуту, державні фінанси, Середземномор’я.
J. J. Dankіv1, M. J. Ostap’yuk2
1Uzhhorod National University,
2Carpathian Institute of entrepreneurship of University «Ukraine»
HISTORY CULTURE ACCOUNTING TERRITORIES OF THE MAGHREB
© Dankіv J. J., Ostap’yuk M. J., 2017
Based on previous studies, authors may safely conclude that the Mediterranean and all States that have emerged, changing and there are today, were the cradle of the birth of global accounting culture. These are the countries of the Levant, Ancient Egypt, the countries of the ancient world, Greece and Rome, and later Italy, which gave the world modern accounting sprouts, including: double entry, accounts, balance accounts.
In the article, the authors pay attention to a little-known and little explored in terms of accounting culture of the western part of the Mediterranean called the VII century BC as the Maghreb. This name was given medieval Arab geographers and historians country located to the west of Egypt and the Arabian Peninsula, by the way, it survived until now, and thanks to the French entered the European languages.
Maghreb (Al-Maghrib) means "west" or "land where the sun sets." It includes Mauritania, Western Sahara, Morocco, Algeria, Carthage, Tunisia, Libya. In these countries conquered by the Arabs in the I millennium BC, existed before, a number of cultures that have contributed to the development of global accounting.
Carthage (Phoenician state with its capital in the same city, which existed in ancient times, in northern Africa, in the modern Tunisia) was the first civilization in these areas. Founded by the Phoenicians from Tyre city, which had a well-developed accounting culture, he could tell us many interesting things. However, the history of culture of the accounting period is silent. In the article the authors seek to shed light on this little-known historical period.
After Carthage came to Rome later formed the African kingdom Barbarians, Byzantium. At the end of VII century the Arabs began to move in that in the first and second millennia BC formed after the wars of conquest on these lands, forming the above Maghreb states.
All these historical stages of the western part of the Mediterranean culture in the plane of the discount authors seek to reflect the proposed scientific work.
Key words: Maghreb, Carthage, Arabs, abacus, Arabic numerals, accounting culture, Phoenicians, trade, Ancient Rome, exporter, grain fleet, agriculture, accounts, accounting, markets, state finances, Mediterranean.

Література – 14

УДК 657.6:336.77
Г. І. Кіндрацька
Національний університет «Львівська політехніка»,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА– ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
© Кіндрацька Г. І., 2017
У статті досліджено еволюцію підходів до механізму оцінювання кредитоспро¬можності підприємств. Систематизовано основні переваги і недоліки сучасних методик визначення рівня кредитоспроможності позичальника-юридичної особи. Виокремлено проблеми аналізу його фінансового стану на етапі оцінювання кредитних можливостей згідно з вимогами нормативних документів, розроблених НБУ. Проведено порівняльний аналіз систем показників фінансового стану для великих і середніх підприємств. Запропоновано шляхи удосконалення механізму оцінювання кредитоспроможності позичальника-юридичної особи.
Ключові слова: системи показників фінансового стану, кредитоспроможність.
G. I. Kindratska
Lviv Polytechnic National University
FORMATION FEATURES OF THE FINANCIAL
INDICATORS SYSTEM OF CREDITWORTHINESS EVALUATION
OF THE BORROWER – LEGAL ENTITY
© Кindratska G. І., 2017
The evolution of evaluation mechanism creditworthiness of enterprises has been explored in the article.
Critical analysis of recent National Bank’s of Ukraine regulatory documents, which regulate the procedure for determining the creditworthiness of the borrower – legal entity shows that they realize the different approaches and principles, but generally coordinate with best practice assessment of credit risk because too high requirements for borrowers may lead to their loss.
Systematization of the main advantages and disadvantages of modern methods of determining the level of creditworthiness of the borrower – legal entity shows that the problem is mostly have based on the specific shortcomings of the legal framework.
The comparative analysis of aggregate indicators of financial condition for large and medium-sized enterprises have showed that it does not fully meet of the system approach as suitable for tracking changes on certain indicators, rather than whole financial condition of the company. In particular, the unified approach drawing up a list of financial ratios ignores type of loan.
If banks involve for evaluating the creditworthiness of the borrower – legal entity not only financial indicators recommended by the National Bank of Ukraine, but also subjective factors, it’s contributes to minimizing credit risk and to effectively stimulate enterprise business.
Modern methodical approach to evaluating the creditworthiness of borrowers entities involves switching to transparent standards of work in which the decisive indicator of the probability is low creditworthiness of the borrower's financial position.
We have suggested ways to improve the mechanism for creditworthiness evaluation of the borrower – legal entity
Key words: financial indicators systems, creditworthiness.

Література – 12

УДК 657.6
Т. О. Каменська
Національна академія статистики, обліку та аудиту
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
© Каменська Т. О., 2017
У статті розглянуто питання, пов’язані з організацією системи управління служ¬бою внутрішнього аудиту, одним з елементів якої є процес планування. Описано порядок стратегічного планування, формування переліку аудиторських завдань, застосування ризик-орієнтованого підходу для складання графіка проведення аудиторсь¬ких завдань, розподілу часу і витрат на проведення аудиту та документування процесу планування.
Ключові слова: внутрішній аудит, планування, ризик-орієнтований підхід, документу¬вання, стандарти, керівник служби, аудиторське завдання.
T. O. Kamenska
The National Academy of Statistics, Accounting and Auditing
PLANNING ACTIVITIES OF INTERNAL AUDIT SERVICE
© Kamenska T. O., 2017
The article deals with issues related to the organization of the internal audit service management system, part of which is a planning process. The author points out that applying of the international standards of professional practice of internal auditing affects on the effectiveness of the internal audit service and develops recommendations on the implementation of standard relating to business planning. In the article the main duties of the head of internal audit service in the planning process are determined. The general planning process is considered as a combination of four phases, which consist of preparation of audit assignments list, formation of audit assignments schedule, drafting of manning table and expenses budgets and reporting on completed work. The order of strategic planning and necessity of correlation between internal audit service work plan and company development strategic plans are described. Specific recommendations on how to determine the total list of audit objects, on the basis of all company business processes, separate units and subsidiaries, products, services, and activities are provided. The author recommends to use risk-based approach in the formation of the priority list of audit assignments in which the basis is a risk assessment and its impact on individual audit objects. In addition to the risks there are considered other factors that influence the formation of the audit assignments schedule. The author pays attention to the peculiarities of the timing and resources allocation for conducting audit assignments. The article provides a possible order of consideration, review and making adjustments to the plan of the internal audit and the terms and governing body that approves it. Documentation of the planning process and its main purpose are described. In the article individual sections that should be included in the overall work plan of the internal audit service are specified. In summary, the author stresses that the planning of the internal audit service is one of the key elements of the management system. If it has a risk-based forman, it can be affirmed that the internal audit of the company meets its definition and common standards.
Key words: internal audit, planning, risk-based approach, documentation, standards, head of service, audit assignments.

Література – 3

УДК 657
Я. С. Карп’як
Національний університет «Львівська політехніка»
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗБЕРІГАННЯ
ТА ЗНИЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
© Карп’як Я. С., 2017
Розглянуто основні вимоги до зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової, податкової звітності, що утворюються під час господарської діяльності підприємств. Запропоновано організацію обліку архівування, зберігання та знищення бухгалтерських документів.
Ключові слова: підприємство, господарська діяльність, облікова політика, бухгал¬терський облік, фінансові результати, зберігання документів, архівування.
Ya. S. Karpyak
Lviv Polytechnic National University
ACCOUNTING ORGANIZATION OF STORAGE AND DESTRUCTION
OF DOCUMENTS OF ENTERPRISE’S BUSINESS ACTIVITY
© Karpyak Ya. S., 2017
Basic requirements for the storage of primary documents, accounting registers, financial and tax reports resulting from enterprise’s business activity are examined; organization of archiving accounting, storage and destruction of accounting documents are proposed. Storage of documents resulting from the enterprise’s business activity has partially been regulated by the norms of Tax Code of Ukraine (TCU). However, it should be noted that legislative regulation of these issues is insufficient. Particularly, archiving of documents is regulated only in the event of liquidation, and the process of destruction of documents is not regulated by tax legislation at all, so in this aspect statutory regulations of archival legislation should be used. But this legislation and the relevant regulations govern the correspondent issues in a different way and in some way conform to TCU. Thus, taking into account the abovementioned norms of current legislation, the period of storage of accounting documents must be no less than 1,095 days from the date of filing of tax reporting, for which compiling of these documents is used, and in case of its failure –from the deadline of submission of such reporting as provided by TCU. After the expiry of the time limit the enterprise shall bear no responsibility as provided by TCU for failure to store documents and, given the expiry of the period of limitation the controlling body can not define tax liability for the enterprise. However, destruction of documents without taxpayer’s examination is not legal. Thus, according to TCU, storage of accounting documents should be no less than 1,095 days from the date of actual filing of the reporting. These documents can be stored at the enterprise or in the appropriate archive (archive of the enterprise or a third party). On examination the documents are to be submitted to the officials of controlling bodies. After the expiry of document retention period as provided by TCU, the enterprise has no right to destruct them until the examination by a special commission and approval by the respective state archival institution of the act of selection for document destruction.
Key words: enterprise, business activity, accounting policy, accounting, financial results, storage of documents, archiving.

Література – 6

УДК 657.42
С. М. Кафка
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
© Кафка С. М., 2017
Досліджено основні підходи до оцінювання об’єктів в економічній літературі та виокремлено два підходи – економічний та бухгалтерський. Розкрито сутність оцінки в бухгалтерському обліку та основні підходи до оцінювання об’єктів для відображення їх у фінансовій звітності підприємства. Виокремлено особливості грошової оцінки як методу бухгалтерського обліку і оцінки всіх статей балансу за справедливою вартістю на дату звітності.
Ключові слова: оцінка, метод обліку, історична вартість, справедлива вартість, фінансова звітність.
S. M. Kafka
Ivano Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
EVALUATION IN ACCOUNTING
© Kafka S. M., 2017
The basic approaches to evaluating the objects in the economic literature have been investigated and two approaches – economic and accounting – have been singled out. The essence of accounting estimates and key approaches in assessment the objects to reflect them in the financial statements of enterprise have been revealed. The features of the monetary assessment as a method of accounting and evaluation of all balance sheet items at fair value on the reporting date have been pointed out.
Argued that the fixed assets and intangible assets advisable to be accounted for at historical cost, taking into account depreciation. It is proved that the balance is disturbed in case of revaluation of fixed assets and intangible assets, and therefore proposed revaluation of fixed assets and intangible assets are not amortized or not to display the revaluation accounts.
The research is based on the fact that monetary valuation as a method of accounting and balance sheet at fair value at the reporting date is certainly necessary, but evaluation of balance sheet items should not appear in accounts. Noted benefits assessment at cost of acquisition, as it represents the price of the real deal and can be checked.
Pozytsiyuyuchy assessment in the accounting system out of its purpose and respect reflected in the statement of income, comparable to the costs incurred that is objective, based on the principle of matching revenues and expenses. Referring dootsinok amounts of fixed assets directly to an increase in retained earnings of the enterprise, which provides domestic and international accounting standards, as is the debate among scientists. This is due to the fact that the envisaged approach violates the principle of matching revenues and expenses, as dootsinenoyi depreciation of the value of fixed assets are included in the cost reporting period, thus reducing loss.
Overall, it is concluded that the removal of historical accounting estimates will lead to its destruction. On the other hand, especially managers, investors and creditors need more real at the reporting date valuation of the enterprise than historical. Therefore, we propose to solve this problem as follows: Accounting keep using only historical value. On the basis of such accounting constitute balance sheet, which is the basis of Article transformation
of historical cost in a fair, but with the fair value compile a report on the financial position of the company.
Key words: assessment, method of accounting, historical cost, fair value, the financial report.
Література – 9

УДК 657.444
С. В. Князь, В. П. Залуцький, Н. П. Яворська
Національний університет «Львівська політехніка»
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ
ІЗ НАДАННЯМ ЗНИЖОК
© Князь С. В., Залуцький В. П., Яворська Н. П., 2017
У статті досліджено сутність поняття «знижка». Виділено мету та завдання надання знижок у процесі реалізації товарів, охарактеризовано їхні найпоширеніші різновиди. Дослідження дало змогу виокремити характерні особливості відображення у вітчизняній системі обліку торговельних підприємств надання знижок під час реалізації товарів.
Ключові слова: знижка, реалізація товарів, торговельне підприємство, облік, рахунок.
S. V. Kniaz, V. P. Zalutskyi, N. P. Yavorska
Lviv Polytechnic National University
FEATURES ACCOUNTING IMPLEMENTATION GOODS
WITH THE GRANTING OF DISCOUNTS
© Kniaz S. V., Zalutskyi V. P., Yavorska N. P., 2017
The process of selling goods (products and services), based on which determined that it plays a significant role in the commercial enterprises as directly affect the financial results of the enterprise – profit. This primarily concerns trade margins and discounts. In this scientific paper, by analyzing the research of domestic and foreign authors, defined the essence of discount. Allocated the goal and objectives of providing discounts in the process of sale of goods described their the most common differently species. The research made it possible to distinguish the characteristic features of reflection of providing discounts during the realization of goods in the national accounting system of commercial enterprises.
Proved that correctly reflect the accounting process of sale of products (goods and services) with discounts accountants requires adequate knowledge about their features.
Analyzed the order of accrued discounts in the sale of goods accounting company-seller and found that the accounting method depends on when and what discounts are applied. It is established that the use of trade discounts on the sale of goods is a way to attract more customers, increase sales and consequently increase income trading businesses. Argued that no reasonable amount of discounts could lead to discounts, which not only increase revenue, but also the cause of loss.
It is advisable to note that the characteristics of the display of goods with discounts depending on when and applicable discounts – before or after the sale of goods; at prices higher or lower than their purchase price. Therefore, before modern accountants commercial enterprises face some problems when displaying the trade discount granted to the sale of goods who need to know the specifics of their account. A clear and proper display and writing accounting process, trade margins and selling goods with discounts and registration of all neces¬sary documents will improve relationships with customers, increase the productivity of accoun¬ting personnel, their efficiency and reliability of accounting data and settlements with customers.
Key words: discount, realization of goods, commercial enterprises, accounting, account.

Література – 7

УДК 330.3
Л. В. Коваль
Національний університет «Львівська політехніка»
ЯКІСНИЙ СТАН СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ – ОПТИМАЛЬНИЙ
ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ РІВЕНЬ
© Коваль Л. В., 2017
У статті розглянуто тематику аналізування фінансового стану та рентабельності активів вітчизняних машинобудівних підприємств, які виступають першочерговими характеристиками економічного потенціалу. Процес його розвитку і зростання є одним з напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Новостворені підприємства можуть формувати потенціал відповідно до обраних цілей. Водночас, для діючих підприємств економічний потенціал є обмежує постановку цілей, оскільки підприємство може досягти тільки того, на що вистачить його ресурсів, можливостей, здатностей і компетенцій. Використання прийомів аналізу господарської діяльності машинобудівних заводів Західного регіону України, розрахунків відносних показників дозволило сформувати відповідні висновки стосовно цієї теми.
Ключові слова: економічний потенціал підприємства, якість, економічний аналіз, фінансова стійкість, рентабельність активів.
L. V. Koval
Lviv Polytechnic National University
STATE QUALITY COMPONENT OF ECONOMIC POTENTIAL
OF MACHINE INDUSTRY ENTERPRISES – OPTIMAL
AND PREDICTED LEVEL
© Koval L. V., 2017
This article presents the analysis of the primary characteristics of the economic potential of domestic machine industry enterprises, i.e. their financial state and returns on assets. Developing an economic potential of an enterprise is one of the ways of ensuring its market competitiveness. Newly established enterprises may form this potential according to their chosen objectives. On the other hand, for already functioning enterprises the economic potential is a limiting factor in formulating their objectives, since such an enterprise may only achieve what it has enough resources, abilities, capabilities and competences for. The variability of the market environment makes the need for adjustments or new decisions. Any trials can be overcome only in a stable financial position, that is actual and potential financial opportunities. Financial resources are one of the priority kinds of resources, so their status, availability, placement and use are interested of all users of economic analysis and determine the financial stability of the enterprises. In addition to financial performance indicators, an integral feature activity of enterprise is a efficient use of a potential of property enterprise, which can estimate using of indicators of profitability of assets that characterize interconnection of profit and capital invested in assets. The author applies the methods of economic activity analysis of the machine industry manufacturers in the Western Ukraine as well as uses comparative indicators to provide conclusions on the topic.
Key words: economic potential of enterprise, quality, economic analysis, financial stability, profitability of assets.

Література – 9

УДК 378:336(477)
О. Є. Кузьмін, М. Я. Яструбський
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСУВАННЯ ВНЗ: ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОНТИНГЕНТУ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
© Кузьмін О. Є., Яструбський М. Я., 2017
У статті розкрито організаційно-методичні аспекти підготовки фахівців провідними вищими навчальними закладами України в контексті забезпечення конкурентоспроможності в період реформування. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення системи фінансування вищої освіти, підвищення якості освітніх послуг з метою залучення контингенту іноземних студентів.
Проведений у статті аналіз підготовки кадрів провідними вищими навчальними закладами України дає можливість простежити причинно-наслідкові зв’язки між успішністю освітніх закладів та наявним у них потенціалом. Наявність контингенту іноземних студентів характеризує привабливість вищого навчального закладу на міжнародному ринку освітніх послуг. Аналіз динаміки надходження коштів за навчання показує пряму залежність між контингентом іноземних студентів і зростанням поступлень у бюджет освітнього закладу.
У статті на розгляд запропоновано один із дієвих аспектів, які у поєднанні можуть забезпечити прорив української освіти і науки в розряд провідних, а саме – залучення іноземних студентів у вітчизняну вищу школу.
Ключові слова: реформування освіти, іноземні студенти, конкурентоздатність, фінансування науки і освіти, університет.
O. Ye. Kuzmin, M. Ya. Yastrubskyy
Lviv Polytechnic National University
PRIORITY AREAS FOR FINANCING UNIVERSITIES: THE IMPACT
OF FOREIGN STUDENTS ON THE PERFORMANCE OF
© Kuzmin O. Ye., Yastrubskyy M. Ya., 2017
In the article the organizational and methodical aspects of training of specialists of leading higher educational institutions of Ukraine in the context of ensuring competitiveness in the reform period. The priority directions of perfection of system of financing of higher education, improving the quality of educational services with the aim of attracting foreign students.
In this paper, the analysis of training leading higher educational institutions of Ukraine makes it possible to trace a causal connection between the success of educational institutions and their potential. The presence of foreign students characterizes the attractiveness of higher education institutions in the international market of educational services. The analysis of the dynamics of funds for education shows a direct relationship between the foreign students and the growth of receipts in the budget of the educational institution.
In the article the consideration offered one of the most effective aspects which in combination can provide a breakthrough in the Ukrainian education and science in the category of leading, namely – attraction of foreign students in Russian higher school.
Outlines the main tasks, the implementation of which will improve the rating of the Russian higher educational institutions at the international level while ensuring high quality of educational services.
Announcing the optimization model of financial provision of scientific and educational activities of higher education institutions, which must consider a combination of factors that will bring the national high school leadership positions on a global scale.
Key words: education reform, international students, competitiveness, financing of science and education, University.

Література – 12

УДК 657:65.012
І. С. Левик, В. М. Чубай
Національний університет «Львівська політехніка»
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
© Левик І. С., Чубай В. М., 2017
Розглянуто та проаналізовано основні наукові підходи до трактування понять «обліково-аналітична система», «обліково-аналітичне забезпечення», їхній взаємозв’язок із системою управління у контексті стратегічного розвитку підприємств. Визначено структуру та взаємозв’язок елементів обліково-аналітичної системи.
Ключові слова: стратегічний розвиток, обліково-аналітична система, обліково-аналітичне забезпечення.
I. S. Levyk, V. M. Chubai
Lviv Polytechnic National University
THEORETICAL ASPECTS OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SECURITY OF ENTERPRISE STRATEGIC DEVELOPMENT
© Levyk I. S., Chubai V. M., 2017
Complication of economic environment poses new challenges to the management of domestic enterprises. Attempts to reform the accounting system, the use of borrowed tools and methods of analysis corresponding to international experience led to a decline in the quality of management data, its analysis, as well as the performance of managerial decisions. According to the abovementioned, the urgent task is to resolve issues concerning the development of accounting and analytical systems as a single integrated accounting and analytic enterprise system that will ensure the development of adequate accounting and analytical security to make justified strategic decisions for the development of enterprises and meet other users’ needs for information.
The article examines the formation of accounting and analytical security in the context of the strategic development of domestic enterprises. The main approaches to the definition of enterprise development are systematized; its key features are exemplified. Taking into account the fact that domestic enterprises mainly carry out business without a clearly formulated strategy, it is offered to identify strategic goals, quantitative measurements of which will enable to more precisely evaluate the impact of managerial decisions, as strategic guidelines of enterprise development.
Having analyzed, summarized and systematized the research work of many scientists, approaches to the interpretation of the concepts of «accounting and analytical system» and «accounting and analytical security» to clear their distinction are considered. It is offered to define accounting and analytical security as the result of the operation of accounting and analytical systems, which is the information of required amount and content.
The attention is also paid to the need for the inclusion of modern accounting and analysis systems to the monitoring subsystem to process information about environmental factors that may influence the development of the enterprise. According to the research results organizational forms of accounting and analytical systems, taking into account the distribution of functional responsibilities between departments, are singled out. A process model of accounting and analytical security formation into accounting and analytical system is presented.
Subsequent to the research results it is identified that the most appropriate is the formation of accounting and analytical security for specific development directions and alternative strategic decisions on the development in an integrated accounting and analytical system. Since business entities differ in industry classification, scope of activity, type of product, stage of activity life cycle, etc., then during the formation of accounting and analytical security for their strategic development the abovementioned features, which will be the basis of the following studies, should be considered.
Key words: strategic development, accounting and analytical security, accounting and analytical system.

Література – 32

УДК 657.1
О. С. Лемішовська
Національний університет «Львівська політехніка»
ОЦІНКА В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ І МЕТОДІВ
© Лемішовська О. С., 2017
Розкрито значимість оцінки в системі бухгалтерського обліку та історичний досвід вироблення методів оцінки. Наведено підходи до оцінки, які використовувалися на початкових етапах становлення обліку, їх еволюцію та розвиток, принципи і методи, що домінували в різних облікових школах і які пропонували окремі вчені. Проведено порівняльний аналіз принципів і методів вартісного виміру облікових об’єктів в різних облікових системах та історичних періодах. Аргументовано доцільність звернення до сформульованих в історичному минулому розробок, спрямованих на формування прийнятних для практичного застосування методів облікової оцінки.
Ключові слова: бухгалтерський облік, оцінка, елемент методу, принципи і підходи, вартісний вимір, історична оцінка, справедлива вартість, види оцінок.
O. S. Lemishovska
Lviv Polytechnic National University
EVALUATION IN ACCOUNTING PRINCIPLES AND RETROSPECTIVE ANALYSIS METHODS
© Lemishovska O. S., 2017
Reveals the importance of evaluation in the accounting system and historical experience to develop assessment methods. Grounded crucial evaluation, among other elements method of accounting. An approach to assessment that were used in the early stages of recording, their evolution and development, the principles and methods that dominated the different accounting schools offered some scientists.
A comparative analysis of the principles and methods of measurement of cost accounting objects in different accounting systems and historical periods. The content and ascending position on the main accounting methods for assessing schools – Italian, French, German and some branches ix. The conclusions of the relationship of contemporary issues of accounting estimates with those that occurred in previous historical periods. Particular emphasis is placed on the types of assessments, other than assessment methods accounting facilities at cost.
Materials article, based on the opinion of leading scientists and scientific schools systematically reveal problematic aspects that form the excessive subjectivity of accounting estimates. For the purpose of articles about the possibilities of using the past developments in accounting estimates in the current development, accented highlighted those concerning the assessment of capital company. In particular, the content of the basic provisions of Organic book theory and econometric approach to aggregating assets and capital in the accounting system. Argued expediency formulated to address the historical past developments aimed at forming current economic conditions and suitable for practical use methods of accounting estimates.
Key words: accounting, valuation element methods, principles and approaches value terms, the historical estimate fair value, types of assessments.

Література – 13

УДК 657.6.000 (477)
Н. О. Литвиненко
Національний університет «Львівська політехніка»
АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗМІСТУ БАЗОВИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
© Литвиненко Н. О., 2017
У статті проаналізовано основні правові та методологічні документи, які регламентують аудиторську діяльність в Україні (та є об’єктами процесу її організації) на предмет узгодженості сутності базових термінів: «аудиторська діяльність», аудит. За результатами виявлених неузгодженостей запропоновано уточнене визначення основних термінів: «аудиторська діяльність» та «аудит» і сформульовано узагальнений перелік аудиторських завдань, що сприятиме раціональній організації практичної складової аудиторської діяльності.
Ключові слова: аудиторська діяльність, аудит, завдання з надання впевненості, супутні послуги, завдання з огляду, аудиторські процедури.
N. O. Lytvynenko
Lviv Polytechnic National University
AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE:COHERENCE IN THE MEANING
OF BASIC TERMS AND CONCEPTS
© Lytvynenko N. O., 2017
Lack of coherence of basic conceptual apparatus, determining the regulation of professional activities on the independent control in accounting, audit and inspection; consulting on accounting and taxation, the current need for theoretical and practical solution to the above problems and the need to find areas of improvement of theoretical and organizational principles of independent audit control determine the topicality of the article’s theme, define its purpose and main objectives of the study.
The aim of the article is an improvement of some theoretical provisions and development of a number of practical recommendations on organizational support of audit activity.
According to the stated aim a set of basic tasks, designed for its achievement, are defined: to analyze some theoretical and organizational features of audit activity in Ukraine in the context of the main legal and methodological support regulating the organization of this activity; make recommendations of theoretical and applied nature to improve the process of audit activity.
Following on from the results of the analysis of rules and provisions of basic legal and methodological documents regulating audit activity in Ukraine, it is found out that the basic provisions and standards of legal support (in terms of the list of activities and nature of concepts and key terms) are not correlated with its methodological support, the basis of which is the International Standards of quality control, audit, inspection, other provision of confidence and related services.
Taking into account the identified incorrectness in the formulation of concepts and semantic content of the terms «audit activity» and «audit», the following extended definitions of these terms are recommended:
Audit activity – a business activity, which includes organizational and methodological support of professional activity on the practical performance of the audit, the task of inspection and provision of other related services;
Audit – a process of the provision of services on system processing of the objectively obtained and evaluated (due to an integrated approach to systematic and methodical performance of audit) evidence on the suggested statements of management about economic activities and events in order to identify the degree of correspondence of these statements to the defined criteria and disclosure of information to third parties.
Following on from the results of the research the need for differentiation of types of services that can be provided by the entity which performs audit activities according to the following structure (three main fields): audit, inspection and related services is substantiated.
Entities of audit activity should take into account, formulated as a result of the research, proposals for rational organization of practical activity.
Prospects for further research in this area consist in the comprehensive study of organizational principles of audit activity.
Key words: audit activity, audit, assurance engagement, related services, review engagement, audit procedures.

Література – 12

УДК 657
І. В. Луцюк
Національний університет «Львівська політехніка»
ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕКОНДИЦІЙНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЦТВА У ВІДПОВІДЬ
НА ЗАПИТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
© Луцюк І. В., 2017
У статті обґрунтовано напрями вдосконалення бухгалтерського обліку неконди¬ційних результатів виробничого процесу з метою його адаптації до інформаційних потреб управління якістю продукції. Проаналізовано підходи до обліку браку та відходів виробництва та запропоновано модель трансформації існуючої практики ведення обліку шляхом введення додаткових субрахунків та побудови бухгалтерських записів щодо некондиційних результатів виробництва.
Ключові слова: витрати на якість, якість, брак, відходи, некондиційний результат виробництва, управління якістю.
I. V. Lutsiuk
Lviv Polytechnic National University
TRANSFORMATION OF ACCOUNTING OF SUBSTANDARD PRODUCTION RESULTS IN RESPONSE TO THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM DEMAND
© Lutsiuk I. V., 2017
The article is aimed at substantiation of development directions of accounting of substandard production results in order to adapt it to the information needs of the quality management system.
One of the priority objectives of management is to minimize losses from poor quality of the final product. To achieve this aim management needs objective and reliable information about amount, structure, and dynamics of such losses. Analyticity and accuracy of the accounting information about the cost of poor quality depends on the correct identification of the production process results and the allocation of its non-conforming component.
In this paper existing approaches to the accounting of waste, manufacturing defect and conditionally suitable products have been explored. After analyzing the existing accounting system and scientific approaches to its improvement, we can come to the conclusion that it do not take into account the information needs of quality management system. The reason is that on the basis of the existing accounting data it is impossible to distinguish the results of the production process with improper and non-optimized quality that is necessary for making decisions on issues of quality management policy. We suppose that the accounting of the production process results must be changed in order to respond with one or another policy of product quality management.
The article reveals the non-conforming production result as an object of accounting and control, which is the product created in the production cycle, which does not meet normative quality requirements and is not suitable for using according to the originally established purposes. The author considered the essence of waste materials, technological waste, defective and conditionally suitable product as nonconforming results of the production process.
The ways of improvement of accounting of failure costs have been suggested according to the information requirements of the quality management system. The model of the transformation of the existing accounting practice by implementation of additional sub-accounts and scheme of accounting entries of substandard production results have been developed. In order to adapt accounting system to the modern information requirements of quality management we suggest using the account 24 “Substandard production result” with the dividing by following sub-accounts: conditionally suitable products, defective product, production waste within normal limit, production waste over the normal limit. The enterprise may determine independently the detail level and range of analytical accounts within the proposed sub-accounts, based on the information needs of the management system.
Using the proposed analytical sub-accounts will allow the accounting data to become a base for making decisions about the necessity to adjust management policies for quality costs, analyzing of planned and actual data on production waste, control and adjustment the failure costs.
Key words: quality costs, quality, manufacturing defect, waste, substandard production result, quality management.

Література – 13

УДК
Л. М. Лучишин
Національний університет «Львівська політехніка»
ПІДВИЩЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ШЛЯХУ ДО ВСТУПУ В ЄС
© Лучишин Л. М., 2017
В умовах розбудови ринкових відносин в період економічної, політичної і соціальної кризи, особливо актуальною є проблема забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету України. Основною ланкою, яка покликана забезпечувати наповнення Державного бюджету, є Державна фіскальна служба, яка не тільки відіграє провідну роль у формуванні Державного бюджету, але і відчутно впливає на фінансовий стан суб’єктів господарювання і доходи фізичних осіб. У статті визначено основні проблеми української податкової політики на сьогодні, основний акцент зроблено на адаптації українського законодавства до вимог ЄС. Чимало уваги приділено проведенню зваженої та раціональної податкової політики, враховуючи тенденції розвитку економічної системи держави. Представлено досвід ЄС стосовно здійснення податкової політики.
Ключові слова: податки, адміністрування податків, фіскальна ефективність, напрями вдосконалення, пільги та преференції, Податковий кодекс, ЄС.
L. M. Luchyshyn
Lviv Polytechnic National University
IMPROVING THE EFFICIENCY
OF FISCAL TAX SYSTEM TOWARDS EU
© Luchyshyn L. M., 2017
In terms of building a market economy in times of economic, political and social crisis is particularly acute problem of financial resources of the state budget of Ukraine. The main component of which is designed to provide the State Budget is the State Fiscal Service, which not only plays a key role in shaping the state budget, but also significantly affect the entity's financial position and income individuals. In the article the basic problems of Ukrainian tax policy today, focuses on adaptation of Ukrainian legislation to EU requirements. The focus is carrying out a balanced and rational tax policy, given the trend of the economic system of the state. The experience of the EU on the implementation of fiscal policy.
Key words: taxes, tax administration, fiscal efficiency, areas of improvement, benefits and privileges, the Tax Code EU.

Література – 14

Syndicate content