№ 868 (2017)

УДК 66.01/.09
О. Іващук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії
ФІЛЬТРАЦІЙНЕ СУШІННЯ ГРЕЧАНОГО ЗЕРНА
© Іващук О., 2017

Представлено експериментальні дослідження закономірностей сушіння зерна гречки у сушильній камері лабораторної установки, наведено залежності зміни температури теплового агента по висоті шару матеріалу. На основі експериментальних досліджень кінетики процесу визначена швидкість фільтраційного сушіння гречаного зерна, визначено теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтраційного сушіння зерна гречки.
Ключові слова: фільтраційне сушіння, гречка, зерно.

O. Ivashchuk
THE FILTRATION DRYING OF THE BUCKWHEAT GRAIN
© Ivashchuk O., 2017
Experimental researches of regularities of the buckwheat grain drying in the drying chamber of the laboratory plant are presentedin the article, dependences of change of the thermal agent temperature by height of material layer has been resulted. Based on the results the theoretical and experimental studies of filtration drying kinetics of buckwheat were determined.
Кеу words: filtration drying, buckwheat, grain.

Кількість посилань 7

УДК 678.744

В. В. Антонюк1, О. В. Суберляк1, В. В. Красінський1, Т. Гарбач2, Н. В. Хамула1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас,
2Люблінська політехніка,
кафедра полімерних процесів (Польща)

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙ
НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ

© Антонюк В. В., Суберляк О. В., Красінський В. В., Гарбач Т., Хамула Н. В., 2017

Розроблено новий спосіб одержання структурованих водостійких плівок на основі полівінілового спирту (ПВС) та модифікованого монтморилоніту. Досліджено вплив бури, рН-середовища та вмісту модифікованого монтморилоніту на реологічні характеристики ПВС, а також водопоглинання плівок на його основі. Встановлено, що вміст модифікатора та рН-середовища для розчинення ПВС істотно впливають на в’язкісні та експлуатаційні характеристики досліджуваного композиту. Показано, що механічні властивості та водостійкість плівок, одержаних у кислому середовищі, є найвищими.
Ключові слова: полівініловий спирт, монтморилоніт, модифікатор, в’язкість, експлуатаційні характеристики, бура, термообробка.

V. V. Antonyuk, O. V. Suerlyak, V. V. Krasinsky,T. Garbac, N. V. Hamula

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF COMPOSITIONS
BASED ON MODIFIED POLYVINYL ESYET

© Antonyuk V. V., Suerlyak O. V., Krasinsky V. V., Garbach T., Hamula N. V., 2017

A new method of obtaining structured waterproof films based on polyvinyl alcohol (PVA) and modified montmorillonite. Was investigated the influence of borax, pH environment and content of modified montmorillonite on the rheological properties of PVA and water absorption of films based on it. It was established that the modifier content and pH environment to dissolve PVA significantly affect on the viscosity and exploitation characteristics of the composite. It is shown that the best are water resistance and mechanical properties of pellicles obtained in an acidic environment.
Key words: polyvinyl alcohol, montmorillonite, modifier, viscosity, exploitation characteristics, borax, heat treatment.

Кількість посилань 14

УДК 66.061

В. М. Атаманюк, Д. М. Симак, О. М. Данилюк, Я. М. Гумницький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ПЕРІОДИЧНЕ РОЗЧИНЕННЯ КАЛІЙ ХЛОРИДУ
ЗА ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ

© Атаманюк В. М., Симак Д. М., Данилюк О. М.1, Гумницький Я. М., 2017

Експериментально досліджено розчинення калію хлориду в апараті з механічним перемішуванням. Визначено залежність зміни концентрації солі з часом розчинення. Наведено теоретичні залежності для розрахунку балансових співвідношень між рідинною та твердою фазами за умов постійності об’єму розчину та його густини і за змінних умов цих параметрів. Наведено розрахункові залежності для балансових співвідношень та виконано їх графічне порівняння. Показано, що для умов високих концентрацій спостерігається незбіг балансових показників.
Ключові слова: розчинення, галургія, апарат з мішалкою, кінетика, калію хлорид, одинарна частинка.

V. M. Atamanyuk, D. M. Symak, O. M. Danyliuk, Ya. M. Gumnitsky

PERIODICAL DISSOLUTION OF POTASSIUM CHLORIDE DURING
THE CHANGING OF PARAMETERS OF THE SYSTEM

© Atamanyuk V. M., Symak D. M., Danyliuk O. M.1, Gumnitsky Ya. M., 2017

During the research there was experimentally investigated the dissolution of potassium chloride inside the apparatus with mechanical mixing. There was determined a function of change of salt concentration from the dissolution time. There were represented theoretical correlations for calculation of balance relations between liquid and solid phases in conditions of constant mixture volume and its density, and in conditions of changing of mentioned parameters. There are represented calculated function of balanced correlations and performed their graphical comparison. There is demonstrated the observation of mismatching of balanced readings in conditions of high concentrations.
Key words: dissolving, mineral salt production, apparatus with mixer, kinetics, potassium chloride, single particle.

Кількість посилань 18

УДК 661.832(088.8)

К. І. Блажівський, І. Є. Максимович, Х. Я. Кочкодан
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

КОНВЕРСІЯ ХЛОРИДНИХ СОЛЕЙ
З НАТРІЮ СУЛЬФАТОМ ПІД ЧАС ВИПАРОВУВАННЯ
ХЛОРИДНО-СУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ

© Блажівський К. І., Максимович І. Є., Кочкодан Х. Я., 2017

Досліджено вплив кількості Na2SO4 і ступеня випаровування на вихід і склад сольових сумішей, одержаних внаслідок конверсії Na2SO4 з хлоридними солями під час випаровування і подальшого охолодження розчинів хвостосховища. З’ясовано, що доданий Na2SO4 частково конвертує з утворенням NaCl, який кристалізується під час випаровування і охолодження випаруваного розчину, частково випадає у вигляді сульфатів натрію та магнію, а решта залишається у кінцевому розчині, витісняючи з нього калію та магнію сульфати.
Ключові слова: розчин хвостосховища, конверсія, випаровування, Na2SO4, хлоридні солі, кристалізація, NaCl.

K. І. Blazhivskyi, І. E. Маksymovych, Ch. Y. Kochkodan

CONVERSION CHLORIDE SALTS FROM SODIUM SULFATE
DURING EVAPORATION CHLORIDE-SULPHATE SOLUTIONS

© Blazhivskyi K. I, Маksymovych І. E., Kochkodan Ch. Y., 2017

The influence of Na2SO4 number and degree of evaporation to yield and composition of salt mixtures obtained from conversion of Na2SO4 chloride salts during the evaporation and subsequent cooling solutions tailings. It was found that added Na2SO4partially converts to form NaCl, which crystallizes during evaporation and cooling solution evaporated partly falls as sodium and magnesium sulphate, and the rest remains in the final solution, replacing it with potassium and magnesium sulfates.
Key words: tailing solution, conversion, evaporation, Na2SO4, chloride salt, crystallization, NaCl.

Кількість посилань 4

УДК 547.295.9; 547.422.22-31; 547.427.1

К. І. Боброва, Р. І. Флейчук, О. І. Гевусь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НЕЙОНОГЕННИХ ПАР НА ОСНОВІ
ДИЗАМІЩЕНИХ ОКСЕТАНІВ

© Боброва К. І., Флейчук Р. І., Гевусь О. І., 2017

На основі пентаеритриту, який є дешевим багатотоннажним продуктом, синтезо¬вано дизаміщені оксетани. Отримані сполуки використано як вихідні речовини для синтезу нових поверхнево-активних речовин нейоногенного типу, які містять як гідрофобну складову кислотний залишок олеїнової кислоти, а гідрофільною складовою є поліетиленґліколевий фрагмент. Вивчено вплив умов проведення реакції на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено та охарактеризовано фізико-хімічними константами. Досліджено поверхнево-активні властивості синте¬зованих ПАР.
Ключові слова: пентаеритрит, дизаміщені оксетани, поверхнево-активні речовини нейоногенного типу, олеїнова кислота, моноетиловий етер ПЕҐ.

K. I. Bobrova, R. I. Fleychuk, O. I. Hevus

SYNTHESIS OF NONIONIC SURFACTANTS BASED
ON DISUBSTITUTED OXETANES

© Bobrova K. I., Fleychuk R. I., Hevus O. I., 2017

Disubstituted oxetanes based a large-tonnage product – pentaerythritol - were synthesized. The resulting compounds used as starting materials for the synthesis of new surfactants nonionic type which containing a hydrophobic component is acid residue of oleic acid, a hydrophilic component is fragment of polyethylene glycol. The impact of the reaction conditions on the yield and composition of the reaction products was studied. The structure of the compounds is confirmed and characterized by physical and chemical constants. The authors are study surface-active properties of obtained synthesized surfactants.
Key words: pentaerythritol, disubstituted oxetanes, surfactants of nonionic type, oleic acid, monoethyl polyethylene glycol.

Кількість посилань 14

УДК 541.145.4

М. Ю. Брезгіна, А. М. Лудин, В. В. Реутський
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

СИНТЕЗ ЕТЕРІВ НА ОСНОВІ СПИРТІВ СИВУШНОЇ ОЛІЇ

© Брезгіна М. Ю., Лудин А. М., Реутський В. В., 2017

Досліджено процес дегідратації вищих спиртів з метою утворення складних ефірів шляхом утилізації відходу спиртового виробництва. Вивчено вплив умов проведення процесу дегідратації на його технологічні параметри. Проведено процес внут¬рішньомолекулярної дегідратації спиртів з подальшим алкілуванням етилового спирту. Вивчення впливу синтезованого ефіру на густину, фракцiйний склад бензину, а також на його детонаційні властивості. Визначено, що утворені етери істотно підвищують октанове число бензину та покращують його експлуатаційні властивості.
Ключові слова: дегідратація, ефіри, спирти, алкілування.

М. Y. Brezgina, А. М. Ludyn, V. V. Reutskyy

SYNTHESIS ETHER ALCOHOL-BASED FUSEL OIL

© Brezgina М. Y., Ludyn А. М., Reutskyy V. V., 2017

The process of dehydration of higher alcohols to form esters by the utilization of waste alcohol production is investigated. The influence of the conditions of the dehydration process on its technological parameters is researched. An intramolecular alcohol dehydration process followed by alkylation ethanol was conducted. Study of the synthesized ether on the density, of composition of frctioned gasoline, as well as its detonation properties was made. It was determined that the esters formed substantially increase gasoline octane and improve some of its performance characteristics.
Key words: dehydration, ethers, alcohols, alkylation.

Кількість посилань 5

УДК 678: 541.64

С. М. Варваренко, М. В. Ференс, В. В. Олекса,
І. А. Дронь, Н. С. Берчук, С. А. Воронов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ ПОЛІАКРИЛАМІДУ
З РЕГУЛЬОВАНОЮ МОЛЕКУЛЯРНОЮ МАСОЮ

© Варваренко С. М., Ференс М. В., Олекса В. В., Дронь І. А., Берчук Н. С., Воронов С. А., 2017

Здійснено експериментальні дослідження полімеризації акриламіду, ініційованої “окисно-відновною системою” у концентрованих водних розчинах. Синтезовано та охарактеризовано полімери акриламіду різної молекулярної маси. Встановлено умови отримання полімерів в присутності сполук різної природи, здатних до участі у процесах передачі ланцюга. Встановлено, що використання тіогліколевої кислоти та пропанолу-2 дає змогу отримувати широкий спектр полімерів із заданими молекулярними масами від 3 до 1200 кДа.
Ключові слова: акриламід, тіогліколева кислота, пропанол-2, поліакриламід.

S. M. Varvarenko, M. V. Ferens, V. V. Oleksa,
I. A. Dron, N. Berchuk, S. A. Voronov

SYNTHESIS OF POLYACRYLAMIDE WITH CONTROLLED MOLECULAR WEIGHT

© Varvarenko S. M., Ferens M. V., Oleksa V. V., Dron I. A., Berchuk N., Voronov S. A., 2017

Experimental studies of acrylamide polymerization initiated by redox system in concentrated aqueous solutions were conducted. Acrylamides of different molecular weights were synthesized and characterized. The conditions of polymer synthesis in the presence of compounds, capable of participating in the step of chain transfer, were established. According to an investigation, the use of thioglycolic acid and 2-propanone allows to obtain polymers in a wide range of molecular weights – from 3 to 1200 kDa.
Key words: acrylamide, thioglycolic acid, 2-propanone, polyacrylamide.

Кількість посилань 9

УДК 66.084+541. 182;6281
У. Ю. Вашкурак, Т. С. Фалик, Л. І. Шевчук, І. З. Коваль
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів,
e-mail: ulianavashkurak@gmail. сom

ВИКОРИСТАННЯ КАВІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПИВОВАРНІ

© Вашкурак У. Ю., Фалик Т. С., Шевчук Л. І., Коваль І. З., 2017

Досліджено вплив ультразвукової кавітації в атмосфері кисню, азоту, суміші азоту та кисню у співвідношенні 1:1 на процес руйнування органічних забруднень стічних вод пивоварні. Встановлено, що найвищу ефективність проявляє барботування азоту в ультразвуковому полі на стоки пивоварної промисловості. Кавітаційний процес руйнування органічних сполук у стічних водах можна описати, застосувавши кінетичне рівняння першого порядку. Розраховано ефективні константи руйнування органічних забруднень у стічних водах пивоварні, що підтвердило ефективність подачі азоту в кавітаційну зону.
Ключові слова: ультразвукова кавітація, органічні забруднення, барботування, кінетичне рівняння, очищення стічних вод пивоварні.

U. Vashkurak, T. Falyk, L. Shevchyk, I. Koval

THE USE OF CAVITATION TECNOLOGIES
FOR WASTEWATER TREАTMENT BREWERY

© Vashkurak U., Falyk T., Shevchyk L., Koval I., 2017

The influence of ultrasound cavitation in an atmosphere of oxygen, nitrogen, a nitrogen and oxygen a ration 1:1 on the destruction of organic contaminants of wastewater brewery was investigated. It has been determined that the highest efficiency of bubbling nitrogen in the mixture of ultrasound field on the brewing industry. Cavitation destruction of organic compounds in wastewater can described by applying a first – order kinetic equation. The effective constant destruction of organic contaminants in wastewater brewery was calcblated, which confirmed the efficiency of supply nitrigen into cavitation zone.
Key words: ultrasound cavitation, organic contaminants, bubbling, kinetic equation, wastewater brewery.

Кількість посилань 6

УДК 577.16

Х. І. Гаргай, В. А. Дончак, О. С. Заіченко, Л. М. Ріпак
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ПОХІДНІ 2-ОКСАЗОЛІНІВ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ ЗАСОБІВ ДОСТАВКИ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

© Гаргай Х. І., Дончак В. А., Заіченко О. С., Ріпак Л. М., 2017

2-Феніл- та 2-бутил-2-оксазоліни одержані взаємодією нітрилів карбонових кислот з моноетаноламіном у присутності каталізатора – ацетату цинку. “ROP”–полімеризація 2-феніл-2-оксазоліну веде до утворення низькомолекулярних поліоксазолінів з регульованою молекулярною масою у межах 1300–2700 Da. Прищепленням поліок¬сазо¬лінів до функційних кополімерів з реакційноздатними епоксидними групами одержані нові гребенеподібні кополімери, які можуть бути використані для конструювання засобів цілеспрямованої доставки ліків. Структура синтезованих продуктів підтверджена елементним аналізом, ІЧ- та ПМР-спектроскопією.
Ключові слова: 2-феніл-2-оксазолін, 2-бутил-2-оксазолін, полі(2-феніл-2-оксазолін), системи доставки ліків, міцели.

K. I. Harhay, V. A. Donchak, A. S. Zаichenko, L. M. Ripak

DERIVATIVES OF 2-OXAZOLINES FOR ENGINEERING
OF DRUG DELIVERY SYSTEMS

© Harhay K. I., Donchak V. A., Zаichenko A. S., Ripak L. M., 2017

2-Phenyl and 2-butyl-2-oxazolines were obtained by interaction carboxylic acids nitriles with monoethanolamine at presence of a catalyst – Zinc acetate. “ROP” -polymerization
2-phenyl-2-oxazoline results in formation of polyoxazolines with controlled molecular weight in the range 1300-2700 Da. New comb-like copolymers that can be used for constructing of targeted drug delivery systems were obtained by grafting polyoxazolines to functional copolymers with reactive epoxy groups. The structure of the synthesized products is confirmed by element analysis, IR and NMR spectroscopy.
Key words: 2-phenyl-2-oxazoline, 2-butyl-2-oxazoline, poly(2-phenyl-2-oxazoline), drug delivery systems, micelles.

Кількість посилань 14

УДК 66.095.132; 661.742.14

А. І. Гладій, Ф. І. Цюпко, І. П. Полюжин, М. М. Ларук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

СИНТЕЗ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НОВИХ
КАРБОКСИЛАТНИХ МОНОМЕРІВ

© Гладій А. І., Цюпко Ф. І., Полюжин І. П., Ларук М. М., 2017

Розроблена рефрактометрична експрес-методика контролю процесів синтезу та очищення (полі)алкіленокси(мет)акрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот та підтверджена будова одержаних етилметакрилових та гексапропіленоксиакрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот рефрактометричним, ІЧ- та ЯМР 1Н-спектраль¬ними методами аналізу, що дає змогу ідентифікувати вказані карбоксилатні мономери.
Ключові слова: карбоксилатні мономери, ідентифікація, ІЧ та ЯМР 1Н спек¬тральні методи аналізу.

А. І. Gladii, F. І. Tsyupko, І. P. Polyugyn, М. М. Laruk

SYNTHESIS AND IDENTIFICATION
OF NEW CARBOXYLATE MONOMERS

© Gladii А. І., Tsyupkо F. І., Polyugyn І. P., Laruk М. М., 2017

Refractometric rapid method of controlling the synthesis and purification of (poly)alkyleneoxy(meth)acrylic monoesters of phthalic and maleic acids was developed and the structure obtained of ethylmethacrylic and hexapropyleneoxyacrylic monoesters phthalic and maleic acid was found by refractometric, IR and 1H NMR spectral analysis methods, allowing to identify these carboxylate monomers.
Key words: carboxylate monomers, identification, IR and 1H NMR spectral analysis techniques.

Кількість посилань 12

УДК 546.682, 54.052

Р. І. Гладь, Р. Р. Гумінілович, П. Й. Шаповал, Й. Й. Ятчишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ІНДІЙ СУЛЬФІДУ,
ОДЕРЖАНИХ ХІМІЧНИМ ОСАДЖЕННЯМ

© Гладь Р. І., Гумінілович Р. Р., Шаповал П. Й., Ятчишин Й. Й., 2017

Розглянуто та проаналізовано основні аспекти синтезу тонких плівок індій сульфіду методом хімічного осадження. Звернуто увагу на вибір методу хімічного осадження у зв’язку з його перевагами. Проаналізовано основні умови синтезу плівок (природа і концентрація реагуючих речовин робочого розчину, температура, час осадження, природа підкладки, умови відпалу) та розглянуто їхній вплив на фазовий склад, оптичні та морфологічні властивості плівок. Підсумовано результати досліджень фізико-хімічних властивостей плівок. Виділено оптимальні умови хімічного осадження плівок індій сульфіду залежно від природи підкладки і способу її попередньої підготовки. Особлива увага приділена аналізу, порівняння фізико-хімічних власти¬востей плівок залежно від умов синтезу.
Ключові слова: індій сульфід, тонкі плівки, хімічне осадження, фотоелементи.

R. I. Hlad, R. R. Guminilovych, P. Y. Shapoval, Y. Y. Yatchyshyn

SYNTHESIS AND PROPERTIES INDIUM SULFIDE THIN FILMS OBTAINED BY CHEMICHAL BATH DEPOSITION

© Hlad R. I., Guminilovych R. R., Shapoval P. Y., Yatchyshyn Y. Y., 2017

The main aspects of synthesis of indium sulphide thin films by chemical deposition were considered and analyzed. The attention is focused on the choice of chemical bath deposition method due to its benefits. Analyzed basic conditions of synthesis films (nature and concentration of the reagents in working solution, temperature, precipitation time, the nature of the substrate, annealing conditions) and examined their impact on the phase composition, optical and morphological properties of the films. Summed up investigations results of physical and chemical properties of the films. Highlighted optimal conditions for chemical bath deposition films of indium sulfide depending on the nature of the substrate and the method of preparation. Particular attention is paid to the analysis, comparison physical and chemical properties of films according to the synthesis conditions.
Key words: indium sulfide, thin films, chemical deposition, solar cells.

Кількість посилань 26

УДК 678. 746: 744

О. М. Гриценко1, О. В. Суберляк1, А. В. Похмурська1, Х. М. Бедльовська1, І. Гайдос2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас
2Tехнічний університет Кошице (Словаччина)

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ПОВЕРХНІ МЕТАЛОНАПОВНЕНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПЛІВОК, ОДЕРЖАНИХ ВІДЦЕНТРОВИМ ФОРМУВАННЯМ

 Гриценко О. М., Суберляк О. В., Похмурська А. В., Бедльовська Х. М., Гайдос І., 2017

Досліджено вплив технологічних параметрів переробки композиції, її складу, природи та вмісту металу-наповнювача на якість поверхонь плівок, одержаних відцентровим формуванням. На основі отриманих результатів обґрунтовано оптимальний спосіб формування з використанням додаткової стадії – форполімеризації та поетапного підвищення частоти обертання циліндричної форми, що забезпечило можливість одержання композиційних металонаповнених плівок, які характеризуються підвищеною якістю поверхонь та гомогенним розподілом металічного наповнювача за товщиною плівки.
Ключові слова: відцентрове формування, металонаповнені гідрогелі, композиційні гідрогелеві плівки.

О. M. Grytsenko, O. V. Suberlyak, А. V. Pohmurska, Kh. M. Bedlovska, І. Gaydos

THE FEATURES OF SURFACE FORMATION OF HYDROGEL
METAL-FILLED FILMS OBTAINED BY CENTRIFUGAL MOLDING

 Grytsenko O. M., Suberlyak O .V., Pohmurska A. V., Bedlovska Kh. Ya., Gaydos I., 2017

The effect of technological parameters of composition processing, its formula, nature and metal –filler content on surface quality of films obtained by centrifugal molding is investigated. Considering data obtained it is proved the optimal method of formation with additional stage usage – preliminary polymerization and staged increasing of cylindrical mold rotation frequency. This stage provides the obtaining of composite metal-filled films which are characterized by higher surface quality and homogeneous distribution of metal filler by film thickness.
Key words: centrifugal molding, metal-filled hydrogels, composite hydrogel films.

Кількість посилань 10

УДК 547.789/793/653/563

З. В. Губрій, О. М. Фігурка, Г. М. Хоміцька,
Ю. В. Хамула, А. О. Милянич, С. В. Хом’як
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
semkhom@ukr. net

ТІОПІРАНОТІАЗОЛОНОВІ ПОХІДНІ
ПРОСТОРОВО ЕКРАНОВАНОГО ФЕНОЛУ

© Губрій З. В., Фігурка О. М., Хоміцька Г. М., Хамула Ю. В., Милянич А. О., Хом’як С. В., 2017

Просторово екранований фенол входить у структуру дарбуфелону – відомого нестероїдного протизапального засобу. Одержано тіопіранотіазолонові похідні із застосуван¬ням гетеро-варіанта реакції Дільса-Альдера в ацетатній кислоті взаємодією 5-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксибензиліден)-4-тіокси-2-тіазолідону з феніл-пірол-2,5-діоном, 1-п-толіл-пірол-2,5-діоном, 1-(4-метокси-феніл) пірол-2,5-діоном і пропеналем. Підтверджено будову синтезованих сполук та наведено їх спектральні характеристики. Здійснено прогнозований та експериментальний скринінг біологічної активності синтезованих сполук.
Ключові слова: 4-тіоксо-тіазолідин-2-он, 2,6-ди-трет-бутилфенол, гетеро-варіант реакції Дільса-Альдера, тіопіранотіазол-2-он.

Z. V. Gubriy, O. M. Figurka, G. M. Khomitska,
Yu. V. Khamula, A. O. Mylyanych, S. V. Khomyak

HINDERED PHENOLE DERIVATIVES
OF THIOPYRANOTHIAZOLONЕ

© Gubriy Z. V., Figurka O. M., Khomitska G. M., Khamula Yu. V., Mylyanych A. O., Khomyak S. V., 2017

Hindered phenole is a part of nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as darbuphelone. Thiopyranothiazolonе derivatives using hetero-Diels-Alder reaction in acetic acid were obtained by reaction of 5-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde)-4-thioxo-2-thiazolidones withphenyl-pyrrole-2,5-dione, 1-p-tolyl-pyrrole-2,5-dione, 1-(4-methoxy-phenyl)-pyrrole-2,5-dione and propenal. Structure of the synthesized compounds and their spectral characteristics were confirmed. Predicted and experimental screening of biological activity of the synthesized compounds have been done.
Key worlds: 4-thioxo-thiazolidin-2-one, 2,6-di-tert-butylphenole, hetero-Diels-Alder reaction, thiopyranothiazol-2-one.

Кількість посилань 13

УДК 678.84, 544.022.822

О. І. Демчина2, Х. В. Демидова2, І. Ю. Євчук2, З. М. Коваль1
1Відділення фізико-хімії горючих копалин
ІФОXВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України,
2Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ЗОЛЬ-ГЕЛЬ СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЛЬФОВМІСНИХ ПОЛІМЕР-НЕОРГАНІЧНИХ МЕМБРАН

© Демчина О. І., Демидова Х. В., Євчук І. Ю., Коваль З. М., 2017

Синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани на основі акрилових мономерів (зокрема, сульфовмісних) та наночастинок кремнезему, сформованих у результаті in situ золь-гель перетворення тетраетоксисилану (ТЕОС). Досліджено сорбційні характе¬ристики мембран з різним вмістом сульфогруп і зшиваного агента – N,N’- метиленбісакриламіду для початкової стадії процесу дифузії парів води та розраховано коефіцієнти дифузії парів води у мембранах. Одержані нанокомпозитні мембрани характеризуються однорідною структурою, що підтверджено методом скануючої електронної мікроскопії.
Ключові слова: органо-неорганічна мембрана, паливний елемент, протонна провідність, золь-гель технологія, тетраетоксисилан.

O. I. Demchyna, Kh. V. Demydova, I. Yu. Yevchuk, Z. M. Koval’

SOL-GEL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION
OF SULPHOCONTAINING POLYMER-INORGANIC MEMBRANES

© Demchyna O. I., Demydova Kh. V., Yevchuk I. Yu., Koval’ Z. M., 2017

Hybrid polymer-inorganic membranes based on acrylic monomers (including those with sulfogroups) and silica nanoparticles formed in in situ tetraethoxysilane (TEOS) sol-gel reaction were synthesized. Sorption characteristics of membranes with different content of coupling agent N,N’-methylenebisacrylamide composition have been investigated for the initial stage of the process. Diffusion coefficients of water vapour into membrane structure were calculated. The obtained nanocomposite membranes have homogeneous structure, what is confirmed by scanning electron microscopy.
Key words: organic-inorganic membrane, fuel cell, ionic conductivity, sol-gel technique, tetraethoxysilane.

Кількість посилань 12

УДК 622.77
В. П. Дулеба, Н. Я. Цюра, С. В. Дулеба
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОСАДЖЕННЯ ВІДХОДІВ ВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ У РАДІАЛЬНИХ ВІДСТІЙНИКАХ

© Дулеба В. П., Цюра Н. Я., Дулеба С. В., 2017

Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій у промислових відстійниках Червоноградської збагачувальної фабрики з використанням флокулянтів на основі поліакриламіду. Описано процеси, що відбуваються всередині відстійника залежно від способу та швидкості подачі суспензії та їхній вплив на утворення горизонтальних та вертикальних течій. Проведено експериментальне дослідження поля концентрацій твердої фази суспензії по глибині та радіусу відстійника. На основі проведених досліджень зроблені висновки та подані рекомендації щодо підвищення ефективності роботи радіальних відстійників.
Ключові слова: розділення, відстійник, суспензія, флокулянт, поліакриламід.

V. P. Duleba, N. Ya. Tsiura, S. V. Duleba

RESEARCH OF DEPOSITION OF SEDIMENT PROCESS
OF COALWASTES IN THE RADIAL TANKS

©Duleba V. P., Tsiura N. Ya., Duleba S. V., 2017

The article presents the results of research of the separation process of suspensions in Chervonohrad concentrator plant’s industrial tanks using polyacrylamide flocculant. There were described the processes inside the tank, depending on the method and the rate of flow of the suspension and its influence on the formation of horizontal and vertical movements. Experimental Study of the concentration solids suspension depth and range clarifier. Based on the research conclusions and submitted recommendations to improve the effectiveness of radial settling tanks.
Key words: separation, tank, suspension, flocculant, polyacrylamide.

Кількість посилань 4

УДК 615.235
І. В. Дякон, Н. Є. Стадницька, І. І. Губицька, В. В. Лило, В. Р. Петрикевич
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

ВИКОРИСТАННЯ МОХУ ІСЛАНДСЬКОГО ПРИ ЛІКУВАННІ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРЕПАРАТІВ
НА ЙОГО ОСНОВІ

© Дякон І. В., Стадницька Н. Є., Губицька І. І., Лило В. В., Петрикевич В. Р., 2017

Представлено статистику захворювань дихальних шляхів серед населення України. Описано фармакологічні властивості моху ісландського та його хімічний склад. Детально розкрито морфологічну будову рослини та території поширення. Встановлено, що на фармацевтичному ринку України зареєстровано лише п’ять лікарських засобів на основі екстракту моху ісландського. Зведено дані щодо використання рослини у рецептах народної медицини. Крім того, описані методики ідентифікації рослини та дослідження антиоксидантної активності рослинної сировини порівняно з токоферолом.
Ключові слова: мох ісландський, захворювання дихальних шляхів, антиокси¬дантна активність, фармакологічна дія, методи ідентифікації.

I. V. Diakon, N. E. Stadnytska, I. I. Hubytska, V. V. Lylo, V. R. Petrykevych

USING OF ICELAND MOSS IN TREATMENT OF INFECTIОUS RESPIRATORY DISEASES AND PROSPECTS OF CREATING NEW DRUGS BASED ON IT

© Diakon I. V., Stadnytska N. E., Hubytska I. I., Lylo V. V., Petrykevych V. R., 2017

This paper presents statistics of respiratory diseases, spread among the population of Ukraine. The pharmacological properties ofIceland moss and its chemical composition were described in detail. The morphological structure of plants and area of distribution also were described in this paper. Established, that the pharmaceutical market of Ukraine registered only 5 drugs from Iceland moss extract. There is a summary of the plants used in traditional medicine. In addition, the methods of identification were described and antioxidant activity comparing to tocopherol was studied.
Key words: Iceland moss, respiratory disease, antioxidant activity, pharmacological effect, methods of identification.

Кількість посилань 9

УДК 628. 54
В. В. Дячок, С. І. Гуглич, В. В. Катишева
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування
dyachokvasil@gmail. com, zvit. reagent@gmail. com

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ НА ДИНАМІКУ ПРИРОСТУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

© Дячок В. В., Гуглич С. І., Катишева В. В., 2017

Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси залеж¬но від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встанов¬лено зворотне неконкурентне інгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофіл¬синтезуючих мікроводоростей.
Ключові слова: фотосинтез, діоксид сульфуру (SO2), мікроводорості, дифузія, математична модель, кінетика, ферментативний каталіз, інгібітор.

V. V. Dyachok, S. I. Huhlych, V. V. Katysheva

RESEARCH ON THE EFFECT OF A SULFUR DIOXIDE
ON THE DYNAMICS OF POPULATION GROWTH
OF CHLOROPHYLL-SYNTHESIZING MICROALGAE

© Dyachok V. V., Huhlych S. I., Katysheva V. V., 2017

The effect of SO2 on the rate of growth chlorophyllsynthesizing microalgae has been studied. The experimental dependence of growth of biomass, depending on the concentration of a sulfur dioxidehas been obtained. The experimental data based on the kinetics of enzymatic catalysishas been processedand a graphic by Laynuiver-Burke on which the kinetic constants are based has beengraphed. The reversible, non-competitive inhibition have been established.
Key words: photosynthesis, sulfur dioxide (SO2), microalgae, diffusion, mathematical model, kinetics, enzymatic catalysis, inhibitor.

Кількість посилань 5

УДК 666.11.03

Т. Б. Жеплинський, А. О. Курій
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
ТА МІКРОТВЕРДОСТІ ГАРТОВАНОГО СКЛА

© Жеплинський Т. Б., Курій А. О., 2017

Досліджено вплив гартування скла традиційним та новим контактним методом на величину мікротвердості та хімічної стійкості 6 мм листового флоат-скла. Виявлено, що присутність у склі залишкових напружень, призводить до зменшення мікротвердості та хімічної стійкості, однак скло гартоване контактним методом є твердішим та стійкішим до дії соляної кислоти, ніж скло, гартоване повітрям. Встановлено, що причиною зниження хімічної стійкості та мікротвердості гартованого скла, є утворений на поверхні скла шар із низькою густиною.
Ключові слова: листове флоат-скло, гартування, мікротвердість, кисло¬тостійкість, густина, поверхневий шар.

T. B. Zheplynskyi, A. O. Kuriy

FEATURES OF CHEMICAL RESISTANCE
AND MICROHARDNESS OF THE TEMPERED GLASS

© Zheplynskyi T. B., Kuriy A. O., 2017

Influence of tempering of glass is investigated by a traditional and new contact method on the size of microhardness and chemical resistance a 6 mm of sheet float-glass. Discovered that the presence in the glass of the residual stress leads to a decrease of the microhardness and chemical resistance, toughened glass, however, the contact method is more solid and resistant to hydrochloric acid than glass tempered by air. Established that the cause of decreasing chemical durability and microhardness of the tempered glass is formed on the surface of the glass layer with a low density.
Key words: sheet float-glass tempering, microhardness, acidoresistance, density, superficial layer.

Кількість посилань 7

УДК 620.193

O. I. Зінь, Ю. В. Сухацький, З. О. Знак, А. В. Лисенко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

КАВІТАЦІЙНИЙ РОЗКЛАД БЕНЗОЛУ ПІД ДІЄЮ АКУСТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ

© Зінь O. I., Сухацький Ю. В., Знак З. О., Лисенко А. В., 2017

Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформо¬.ваних за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону встановлено зміну концентрації бензолу у часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с, оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів. Це дає підстави стверджувати, що застосування акустичних випромінювань ультразвукового діапазону навіть для ініціювання реакцій розкладу ароматичних сполук, зокрема бензолу, є надзвичайно ефективним.
Ключові слова: очищення стічних вод, бензол, кавітація, окиснення, спектрофото¬метрія.

O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, A. V. Lysenko

CAVITATION DECOMPOSITION OF BENZENE
UNDER ACOUSTIC RADIATION OF ULTRASONIC RANGE

© Zin O. I., Sukhatskiy Yu. V., Znak Z. O., Lysenko A. V., 2017

The decomposition of benzene under ultrasonic radiation generated by ultrasound magnetostriction emitter was investigated. On the basis of spectrophotometric analysis of benzene solutions with the application of acoustic emission of ultrasonic range was found that benzene concentrations change over time. Was established that initiation of the process for processing 300 seconds is sufficient for further decomposition of benzene without further stimulation of cavitation fields. This gives reason to believe that the use of acoustic radiation of ultrasonic range even to initiate decomposition reactions of aromatic compounds, including benzene, is extremely effective.
Key words: wastewater treatment, benzene, cavitation, acoustic signal, resonance, spectrophotometry.

Кількість посилань 6

УДК 661.21.06

З. О. Знак1, Р. Р. Оленич1, О. В. Полулях2, В. А. Бойко1
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин,
2Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничій університет”,
кафедра хімії

ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНОЇ СІРКИ ІЗ ВІДХІДНИХ ТІОСУЛЬФАТНИХ РОЗЧИНІВ ОЧИЩЕННЯ ГАЗІВ
ВІД СІРКОВОДНЮ ХІНГІДРОННИМ МЕТОДОМ

 Знак З. О., Оленич Р. Р., Полулях О. В., Бойко В. А., 2017

Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридною кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення про можливий механізм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.
Ключові слова: натрію тіосульфат, кислотний розклад, полімерна сірка, хінгідрон.

Z. O. Znak1, R. R. Olenich1, O. V. Polulyah2

PREPARATION OF POLYMERIC SULFUR FROM OF FLUE-GAS DESULFURIZATION SOLUTIONS BY QUINHYDRON METHOD

 Znak Z. O., Olenich R. R., Polulyah O. V., 2017

The quinhydrone effect on product yield and polymer sulfur content in it during decomposition of sodium thiosulfate by nitric and hydrochloric acids was studied. It was established that increase of quinhydrone concentration usually contributes to rise of product yield and polymer sulfur content in it. The effect of temperature on the product yield and content of the polymer component of it in case of usage nitric or hydrochloric acid was established. Possible mechanism of sulfur macromolecules stabilization by quinhydrone or its components was suggested.
Key words: sodium thiosulfate, acid decomposition, polymeric sulfur, quinhydrone.

Кількість посилань 4

УДК 547-31-39

Н. І. Кінаш, О. Л. Паюк, Л. В. Долинська, З. Я. Надашкевич, О. І. Гевусь
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

СИНТЕЗ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
ПОХІДНИХ КУМІНОВОГО СПИРТУ

© Кінаш Н. І., Паюк О. Л., Долинська Л. В., Надашкевич З. Я., Гевусь О. І., 2017

Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліци¬дилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ-спектроскопією та елементним аналізом.
Синтезовані речовини доповнюють ряд функціональних сполук цього класу та розширюють можливості їхнього застосування, а саме, – в галузі біотехнології та в медицині. Завдяки наявності активного ізопропільного центра у бензеновому ядрі вони можуть бути використані як агенти передачі кінетичного ланцюга у радикальній полімеризації для одержання полімерів з різноманітними функ¬ціональними групами.
Ключові слова: куміновий спирт, похідні кумінового спирту, синтез, методики.

N. І. Кіnash, О. L. Paiuk, L. V. Dolynska, Z. Y. Nadashkevych, О. І. Hеvus

SYNTHESIS OF NEW FUNCTIONAL DERIVATIVES
OF CUMINYL ALCOHOL

© Кіnash N. І., Pajuk О. L., Dolynska L. V., Nadashkevich Z. Y., Hеvus О. І., 2017

Methods of synthesis of new derivatives of cuminyl alcohol: cuminyl glycydyl ether, cuminyl phosphate, cuminyl fluorine-containing ether, alkoksysylilcuminyl ether were developed. The structure of the synthesized products is confirmed by IR spectroscopy and element analysis. Synthesied substances complement a number of functional compounds of this class and might be usied in biotechnology and medicine.
Thanks to the reactive center in isopropyl benzene cycle they can be used as chain transfer agents in radical polymerization to produce polymers with various functional groups.
Key words: cuminyl alcohol, derivatives of cuminyl alcohol, synthesis, methods.

Кількість посилань 9

УДК 66,047

Д. П. Кіндзера , В. М. Атаманюк , Н. Я. Цюра , М. В. Кістечко
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії
Kindzera74@ukr. net

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ ТОПІНАМБУРА
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ

© Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М., Цюра Н. Я., Кістечко М. В., 2017

Наведені результати експериментальних досліджень сушіння подрібнених стебел топінамбура, які можуть бути використані як сировинний матеріал для виробництва екстрактів. Для зниження енерговитрат, запропоновано спосіб фільтраційного сушіння. Проведено вивчення особливостей кінетики і швидкості сушіння. На основі узагальнення результатів досліджень визначені оптимальні параметри для реалізації фільтраційного сушіння стебел топінамбура, що дало змогу зменшити енергозатрати на сушіння і отримати високоякісну сировину для екстрагування біологічно активних сполук. Запропоновано технологічну схему виробництва екстрактів з подрібнених стебел топінамбура.
Ключові слова: подрібнені стебла топінамбура, біологічно активні речовини, екстракція, ефективність екстракції, фільтраційне сушіння, кінетика, швидкість сушіння, оптимальні параметри, технологічна схема.

D. P. Kindzera, V. M. Atamanyuk , N. Ya. Tsiura, M. V. Kistechko

THE INVESTIGATION OF OPTIMAL PARAMETERS DURING
DRYING GRINDED ARTICHOKE STEMSFOR
FURTHER EXTRACTION PROCESS

© Kindzera D. P., Atamanyuk V. M., TsiuraN. Ya., Kistechko M. V., 2017

This work presents results of experimental investigations during drying grinded artichoke stems which could be used as raw material for production of extracts. To reduce power inputs the filtration method of drying is proposed. The study of kinetic and drying rate peculiarities were carried out. At thebasisofsummarizingtheresults, optimal parametersfor filtration drying of artishoke stalkshave been determined in view of reducing energy costs for drying and obtaining high quality raw material for extraction bioactive compounds. The technological scheme of the extracts production from grindedartishoke stalks has been offered.
Key words: grindedartishoke stalks, biologically active substances, extraction, extraction efficiency, filtration drying, kinetic, drying rate, optimal parameters, technological scheme.

Кількість посилань 12

УДК 655.63
А. І. Кархут, Х. Б. Болібрух, І. І. Губицька, В. Т. Самборський, С. В. Половкович
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
E-mail: spolovkovych@ukr. net
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА DFT ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ
АЗО-БІС-2,4-ДИХЛОРО-1,3,5-ТРИАЗИНУ ЗІ СТИРОЛОМ

© Кархут А. І., Болібрух Х. Б., Губицька І. І., Самборський В. Т., Половкович С. В., 2017

В результаті взаємодії азо-біс-ціанурхлориду зі стиролом був виділений один з ізомерів інвертованої реакції Дільса-Альдера з високим виходом. Для пояснення селективності реакції були проведені термодинамічні розрахунки на M06-2X/6-31G (d, p) рівні. Протікання реакції досліджувалось по трьох шляхах – з утворенням продукту нормальної ДА та двох регіоізомерів інвертованої ДА реакції. Встановлено що утворення виділеного продукту може відбуватись по двох шляхах, як через ІДА, так і через НДА реакцію з подальшим [3,3]-сігматропним перегрупуванням у однаковий продукт, що добре узгоджується з виділенням виключно цієї сполуки. Утворення іншого ІДА ізомеру кінетично та термодинамічно невигідне. Будова продукту підтверджена 1H-ЯМР, ІЧ- та мас-спектроскопією.
Ключові слова: 1,3,5-триазин, реакція Дільса-Альдера, DFT-розрахунки.

А. Karkhut, Ch. Bolibrukh, І. Gubitska, V. Samborskyi, S. Polovkovych
EXPERIMENTAL AND DFT STUDIES
OF AZO-BIS-2,4-DICHLORO-1,3,5-TRIAZINE AND STYRENE INTERACTION

© Karkhut A., Bolibrukh Ch., Gubitska I., Samborskyi V., Polovkovych S., 2017

As a result of azo-bis-cyanuric chloride and styrene interaction single product of inverse electron demand Diels-Alder reaction was isolated. To explain the reaction selectivity thermodynamic calculations on M06-2X/6-31G (d, p) level were performed. Three ways of interaction were analyzed – with the formation of one normal electron demand and two inverse electron demand DA reaction regioisomers. It was found that the formation of described product take place in two ways, both through IEDDA reaction and through NEDDA reaction with further [3,3]-sigmatropic rearrangement to the same product which is consistent to the experimentally found formation of single compound. The formation of other IEDDA isomer is both kinetically and thermodynamically inconvenient. Product structure is confirmed by 1H-NMR, IR and mass-spectroscopy.
Key words: 1,3,5-triazine, Diels-Alder reaction, DFT studies.

Кількість посилань 17

УДК 678.764.4:743.22:546.284

Д. С. Катрук, О. М. Бораковська, В. Є. Левицький
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ВПЛИВ ПОЛІМЕРНОГО МОДИФІКАТОРА НА ПРОЦЕС СТРУКТУРУВАННЯ НЕНАСИЧЕНОЇ ПОЛІЕСТЕРНОЇ СМОЛИ

 Катрук Д. С., Бораковська О. М., Левицький В. Є., 2017

Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на процес структурування ненасичених поліестерних смол. На підставі ротаційної віскозиметрії виявлено, що введення полівінілхлориду у кількості 2-5 мас.ч. пришвидшує наростання значення в’язкості досліджуваних систем, що зумовлено впливом полімерного модифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій між компонентами системи. Встановлено, що введення полівінілхлориду у композиції на основі ненасичених поліестерних смол зменшує як час гелеутворення, так і час мікрогелеутворення.
Ключові слова: поліестер, олігомер, полівінілхлорид, структурування, в’язкість, гелеутворення.

D. S. Katruk, O. M. Borakovska, V. E. Levytskyi

THE INFLUENCE OF THE POLYMER MODIFIER ON THE PROCESS
OF STRUCTURING OF UNSATURATED POLYESTER RESINS

 Katruk D. S., Borakovska O. M., Levytskyi V. E., 2017

The influence of polymer modifier - poly(vinyl chloride) on the process of structuring of unsaturated polyester resins has been investigated. The introduction of poly(vinyl chloride) in an amount of 2-5 parts by weight leads to accelerate the growth of the viscosity of the systems, due to the influence of the polymer modifier on the nature of intermolecular interactions between system components from the results of rotary viscosimetry was established. It was determined that the introduction of poly(vinyl chloride) in compositions based on unsaturated polyester resins decrease the gelation time and microgelation time.
Key words: polyester, oligomer, poly(vinyl chloride), structuring, viscosity, gelation.

Кількість посилань 11

УДК 628.47
О. І. Козій, М. П. Петрук, Н. М. Витрикуш, О. М. Вахула
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра цивільної безпеки

ДІОКСИНОВА ПРОБЛЕМА СМІТТЄСПАЛЮВАННЯ

© Козій О. І., Петрук М. П., Витрикуш Н. М., Вахула О. М., 2017

Проведено аналіз техногенних джерел утворення поліхлорованих дибензодіокси¬нів, фуранів і біфенілів, їх шкідливі властивості та поширення у довкіллі. Узагальнено результати досліджень негативного впливу діоксинів на живі організми та труднощі визначення їх кількісних показників. Проаналізовано умови утворення діоксинів на сміттєспалювальних заводах під час утилізації твердих побутових відходів та рекомендовано запобіжні методи їх утворення. Вивчено методи додаткового очищення відхідних газів та сучасні технології поводження з відходами.
Ключові слова: діоксини, сміттєспалювальні заводи, тверді побутові відходи.

О. І. Koziy, M. Р. Petruk, N. М. Vytrykush, O. М. Vakhula

DIOXIN PROBLEM OF WASTE INCINERATION

© Koziy О. І., Petruk M. Р., Vytrykush N. М., Vakhula O. М., 2017

The formation of technogenic sources of polychlorinated dibenzodioxins, furans and biphenyls, their harmful properties and dissemination in the environment were analyzed in this work. The research results of dioxins negative impact on living organisms and the difficulty of determining their quantitative indicators were generalized. The conditions of the dioxins formation on the waste incineration plants during the utilizing of domestic wastes were analyzed and ways of preventing their formation have been proposed. The further purification methods of exhaust gases and modern technologies of waste management were studied.
Key words: dioxins, waste incineration plants, municipal solid waste.

Кількість посилань 13

УДК 665.6; 665.7

Б. О. Корчак, В. В. Кочубей, Т. І. Червінський, О. Б. Гринишин
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти і газу

ВИВЧЕННЯ ТЕРМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ МОТОРНИХ ОЛИВ
ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ ТА ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

© Корчак Б. О., Кочубей В. В., Червінський Т. І., Гринишин О. Б., 2017

Вивчено зміну експлуатаційних властивостей, груповий вуглеводневий склад та термічну стабільність вихідних і відпрацьованих мінеральних моторних олив для бензинових та дизельних двигунів. На основі отриманих результатів проведених досліджень встановлено, що зміна хімічного складу мінеральних моторних олив після їх експлуатації залежить передусім від типу двигуна та умов його експлуатації. Показано, що термічний розклад досліджуваних нафтових моторних олив за однакових умов відбувається неоднаково, що зумовлено як зміною хімічного складу, так і неоднаковим зношенням пакета присадок. Встановлено, що найбільша втрата маси оливи відбувається під час її експлуатації у бензинових двигунах внутрішнього згоряння.
Ключові слова: моторна олива, термічний розклад, втрата маси, дериватограма, вуглеводневий склад.

B. O. Korchak, V. V. Kochubei, T. I. Chervinskiy, O. B. Grynyshyn

STUDYING THE MOTOR OILS THERMAL
RESISTANCE FOR THE GASOLINE AND DIESEL ENGINES

© Korchak B. O., Kochubei V. V., Chervinskiy T. I., Grynyshyn O. B., 2017

Process of thermal decomposition of the fresh and waste mineral motor oils for the gasoline and diesel engines was studied. Based on the results of the research it’s established that the chemical composition of mineral motor oil after their exploitation depends primarily on the type of engine and it’s service conditions. It is shown that thermal decomposition of the studied petroleum motor oils under the same conditions is not the same, due to a change in the chemical composition and the uneven wear and tear additive package. It was established that the greatest mass loss of oil occurs at its operation in the gasoline internal combustion engine.
Key words: motor oil, thermal decomposition, mass loss, thermogram, hydrocarbon composition.

Кількість посилань 9

УДК 678.746.744

В. В. Красінський, В. М. Земке, Ю. В. Клим, Н. В. Чопик
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ КОМПОЗИТІВ
НА ОСНОВІ ПОЛІПРОПІЛЕНУ ТА НАНО-МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІАМІДУ

© Красінський В. В., Земке В. М., Клим Ю. В., Чопик Н. В., 2017

Розроблено метод одержання композитів на основі поліпропілену і поліаміду-6, попередньо модифікованого монтморилоніт-полівінілпіролідоновою сумішшю та встановле¬но оптимальні параметри їх переробки методом лиття під тиском. Досліджено вплив вмісту модифікованого поліаміду на текучість та фізико-механічні властивості поліпропілену. Показано, що ПТР розроблених композитів є істотно нижчим, ніж вихідного ПП. Встановлено, що додавання до ПП модифікованого ПА-6 призводить до зменшення еластичності композитів у 2 рази, не впливаючи на їх міцність.
Ключові слова: поліпропілен, поліамід-6, монтморилоніт, показник текучості розплаву, криві розтягу.

V. V. Krasinsky, V. M. Zemeck, Yu. V. Klym, N. V. Chopyk

FEATURES OF RECOMMENDATION OF COMPOSITES
BASED ON POLYPROPYLENE AND NANO-MODIFIED POLYAMIDE

© Krasinsky V. V., Zemeck V. M., Klym Yu. V., Chopyk N. V., 2017

The method of obtaining composites based on polypropylene and polyamide-6 pre-modified montmorillonite-polyvinylpyrrolidone mixture and set optimal parameters of processing by injection molding. The influence of the content of the modified polyamide in fluidity and physical and mechanical properties of polypropylene. It is shown that melt flow index developed composites are significantly lower than the original PP. It was established that the addition to the PP modified PA-6 leads to hardening of composites 2 times, without affecting their strength.
Key words: polypropylene, polyamide-6, montmorillonite, melt flow rate, tensile curves.

Кількість посилань 10

УДК 666.762

I. Луцюк, Я. Вахула
Національний університет Львівська політехніка,
кафедра хімічної технології силікатів

МОДИФІКУВАННЯ КЕРАМІЧНОГО ПОРОШКУ
СИСТЕМИ MgO–SiO2 ІОНАМИ Сr3+, Y3+, Zr4+

© Луцюк І., Вахула Я., 2017

Встановлена можливість отримання керамічних порошків форстеритового складу, модифікованих іонами Сr3+, Y3+ та Zr4+. Методом РФА встановлено фазовий склад порошків. Досліджено, що введення іонів-модифікаторів до складу гелеутворювального розчину призводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності. Визначено параметри кристалічної структури синтезованих порошків. Встановлено утворення твердих розчинів заміщення. Розроблено технологічні особливості синтезу модифікованих форстеритових порошків золь-гель-методом і кераміки на їхній основі.
Ключові слова: форстерит, керамічні нанодисперсні порошки, модифікування, золь-гель-метод, форстеритоутворення.

I. Lutsyuk, Ya. Vakhula

MODIFICATION OF CERAMIC POWDER OF
SYSTEM MgO–SiO2BY Сr3+, Y3+, Zr4+IONS

© Lutsyuk I., Vakhula Ya., 2017

The possibility of obtaining ceramic powders of forsterite composition modified by Сr3+, Y3+таZr4+ ions is established.The phase composition of powders was done by XRD method.It was investigated that introduction of ions-modifiers into the composition of gel-forming solution leads to structural changes permitting to get monophase powder with high crystallinity. The parameters of the crystal structure of the synthesized powders were determined. The formation of solid substitution solutions was established. Technological features of synthesis of modified forsterite powders by sol-gel method and ceramics on their basis weredesigned.
Key words: forsterite, ceramic nanoparticle powders, modification, sol-gel method, forsterite formation.

Кількість посилань 13

УДК 547.124

О. І. Макота, Л. В. Булгакова
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ОКИСНЕННЯ
ОКТЕНУ-1 МОЛЕКУЛЯРНИМ КИСНЕМ У ПРИСУТНОСТІ БІМЕТАЛЕВОГО ГОМОГЕННОГО КАТАЛІЗАТОРА [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]

© Макота О. І., Булгакова Л. В., 2017

Вивчено вплив концентрацій октену-1, гомогенного ініціатора (гідроперокси¬ду трет-бутилу) та біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] на перебіг початкових стадій реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано наявність ката¬літичної та некаталітичної складової у процесі окиснення. Встановлено, що порядок реакції за гідропероксидом і октеном дорівнює oдиниці, тоді як за каталізатором – він є менший від одиниці. Розрахована ефективна константа швидкості.
Ключові слова: окиснення, кінетичні закономірності, каталізатор, октен-1, молекулярний кисень.

О. I. Makota, L. V. Bulgakova

KINETIC REGULARITIES OF OXIDATION OF 1-OCTENE
BY MOLECULAR OXYGEN IN THE PRESENCE
OF BIMETALLIC HOMOGENEOUS CATALYST [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]

© Makota O. I., Bulgakova L. V., 2017

The effect of concentrations of octene-1, homogeneous initiator (tert-butyl hydroperoxide) and bimetallic homogeneous catalyst [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] on the proceeding of the initial stages of the liquid phase oxidation reaction of 1-octene-1 by molecular oxygen was studied. It was shown that the oxidation process included the catalytic and noncatalytic component. It was established that the reaction was first order with respect to hydroperoxide as well as for 1-octene, whereas less than unity in the case of catalyst. The effective rate constant was calculated.
Key words: oxidation, kinetic regularities, catalyst, octene-1, molecular oxygen.

Кількість посилань 8

Syndicate content