№ 588 (2007)

УДК 681.791.76

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАШИНИ (КМ) ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНОГО ТОЧКОВОГО МІКРОЗВАРЮВАННЯ

Створено спеціалізоване обладнання для конденсаторного мікроконтактного зварювання, що працює в режимі квазіджерела напруги, завдяки складно разгалуженому розрядному контуру машини.

The inculcated equipment for the microcontactnoy condenser welding is developed, based at work in the mode of cvaziistochnica of tension, that is created difficultly by the razgalougenim bit contour of machine.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

ДК 539.3

Б.С. Білобран, А.Р. Дзюбик*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів,
* кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

РОЗРАХУНОК НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАЛКОВИХ ПЕРЕХОДІВ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ

Описано комплексну методику розрахунку напружено-деформованого стану балкових безкомпенсаторних переходів магістральних трубопроводів на основі застосування МСЕ та відомих методів будівельної механіки. Отримано результати для пружного та жорсткого закріплення опор. Проаналізовано вплив вертикального переміщення проміжних опор на значення максимальних напружень та переміщень.

The complex method of calculation is given it is tense – the deformed state of transitions of beams of main pipelines on the basis of application of MCE and known methods of structural mechanics. Results are got for resiliently and hard fixing of supports. The cases of the vertical moving of intermediate supports are analyzed and it is got value of maximal tensions and moving.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.01:621-868

О.В. Гаврильченко, О.С. Ланець, В.М. Гурський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТРИЖНЯ ДВОМАСОВОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІБРАЦІЙНОЇ СИНФАЗНОЇ МАШИНИ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

Наведено методику визначення жорсткісних параметрів стрижня двомасової коливальної системи з чотирма ступенями вільності методом скінченних елементів (МСЕ). Наведено деформований стан стрижня в умовах навантаження, отриманий за допомогою МСЕ та методом початкових параметрів. Побудовані епюри згинальних моментів, поперечних сил та напружень по довжині стрижня.

This article describes the method of determination of stiffness parameters of a rod of the double-mass oscillating system with four degrees of liberty of a finite element method (FEM). Deformation states of a rod in requirements of a loading with the help of a finite element method and a method of initial parameters are reduced. Diagrams of the bending moments, transversal forces and tensions on length of a rod are built.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 534.111

П.М. Гащук, І.І. Назар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ГНУЧКОГО РОБОЧОГО ЕЛЕМЕНТА ПРИВОДУ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНИХ СИЛ

Досліджено вплив імпульсного збурення на нелінійні коливання гнучких робочих елементів приводу. Останні моделюються як однорідне одновимірне середовище, що рухається з постійною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння коливань гнучкого робочого елемента приводу та математичні співвідношення, які визначають закони зміни амплітуди і частоти поперечних (поздовжніх) коливань гнучкого елемента приводу залежно від природи імпульсних сил і нелінійно-пружних його характеристик.

Influence of impulsive indignation is explored on the nonlinear vibrations of flexible working element of engine. The last are designed as a homogeneous oncemeasurable environment which moves with permanent speed. It is got differential equalization of vibrations of flexible working element of engine, mathematical correlations which determine the laws of change of amplitude and frequency of transversal (longitudinal) vibrations of flexible element of engine depending on nature of impulsive forces and his nonlinear-resilient descriptions.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.914.7

І.Є. Грицай, Т.А. Гурей

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЇХ НА РЕЖИМИ ШВИДКІСНОГО РІЗАННЯ

Наведено метод експериментального прискореного визначення динамічних характеристик металорізальних верстатів. Метод дає змогу модернізувати ненове обладнання для підвищення його вібростійкості під час переведення на режими швидкісного різання.

The method of experimental speed-up determination of dynamic descriptions of metal-cutting machine-tools is resulted. A method enables to modernize a not new equipment for the increase of him vibration firmness at translation on the modes of the speed cutting.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 629.113.001

О.В. Житенко, Л.В. Крайник*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
*кафедра автомобілебудування

ДИНАМІКА КОЛИВАНЬ І КОМПОНУВАННЯ АВТОВОЗА

Розглянуто коливання автовоза у вертикальній площині за усталеного руху. Наведена математична модель дає змогу здійснювати оптимізацію довжини колісної бази як з умов необхідності під розміщення двох легкових автомобілів на нижньому рівні, так і з умов мінімізації коливань та динамічних навантажень.

In the article casual vibrations are examined to the autocart in a vertical plane at even motion. Presented a mathematical model allows to conduct optimization of length of the wheeled base both from the terms of necessity under placing of two passenger cars on a lower level and from the terms of minimization of vibrations and dynamic loadings.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 622.242

А.В. Камінський*, В.В. Ступницький**

*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
**Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ШВИДКОСТІ БАРАБАНА ЛЕБІДКИ

Розглянуті динамічні процеси, що відбуваються під час використання пристроїв з автоматичним регулюванням швидкості опускання вантажу. Запропоновано конструктивну схему пристрою, аналізуються її переваги та недоліки, вказані перспективні напрями розвитку.

Dynamic processes which take place at the use of devices with the automatic speed adjusting in the lowering of load are examined. Different structural chart over of device is brought, their advantages and failings are analysed, perspective directions of development are specified.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621. 825.1

К.К. Колесник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КУТОВОГО ЗМІЩЕННЯ ОСЕЙ ВАЛІВ НА ЖОРСТКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРУЖНОЇ ВТУЛКОВО-ПАЛЬЦЕВОЇ МУФТИ

Викладено методику визначення впливу кутового зміщення осей валів на жорсткісні властивості пружної втулково-пальцевої муфти. Розрахунок ґрунтується на аналізі деформованого стану гумової втулки методом скінченних елементів. Під час побудови геометричних моделей для дослідження муфти застосовували методику ділення деталей складальної одиниці на частини, а під час їх розбиття на скінченні елементи використовували скінченні елементи з зазорами.

The method of the definition of influence angular displacements of axeses of shafts on stiff’s properties of elastic bush-finger clutch is directed. The calculation is grounded on the analysis of strained state of a rubber bush by a finite element method. At constructing models the method of division of detailses of assembly on a part was applied to research of a clutch, and at their separation on finite elements – the finite gap-elements were applied.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 666.940.41, 539.3

І.В. Кузьо, Л.В. Дзюбик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

ВПЛИВ ПОЛОЖЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ОСІ НА МІЦНІСТЬ ОБЕРТОВИХ АГРЕГАТІВ

Описано методику дослідження міцності обертових агрегатів неперервної дії із застосуванням стандартних математичних редакторів. Зокрема подано структурно-логічну схему розрахунку силових навантажень та діючих напружень. Визначено величину опорних моментів, реакцій та діючих у корпусі семиопорної печі напружень при вертикальних переміщеннях опор.

The method of research of durability of circulating aggregates of continuous action is presented with application of standard mathematical editors. The structurally-logical chart of calculation of the power loadings and operating tensions is given in particular. Results are got for a seven supporting stove at the vertical moving of supports.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 519

І.В. Кузьо. Б.І. Сокіл, В.М. Палюх *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
* Львівський інститут Сухопутних військ

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ПІДВІСКИ НА НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Досліджено вплив параметрів підвіски на комфортабельність перевезення пасажирів і вантажів. На основі запропонованої нелінійної моделі зв’язку між деформацією підвіски і відновлювальною силою отримано диференціальні рівняння вертикальних коливань транспортних засобів як багатомасової системи. За допомогою аналізу розв’язків останніх вибрано оптимальні значення параметрів підвіски.

Influence of parameters of pendant is explored on the comfort of carrying passengers and loads. On the basis of the offered nonlinear model of connection between deformation of pendant and recuperative force, differential equalizations of vertical vibrations of vehicles of transports are got, as much mass system. By the analysis of decisions last, the optimum values of parameters of pendant are chosen.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 530.18; 621.873.01

В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк

Київський національний університет будівництва і архітектури

НЕТРИВІАЛЬНІ ЕФЕКТИ ДИСКРЕТИЗАЦІЇ ЗАДАЧ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ ВАНТАЖОПІДЙОМНИХ КРАНІВ

Розглянуті нетривіальні ефекти дискретизації задач чисельного аналізу нелінійної динаміки вантажопідйомних кранів, що пов’язані з явищем динамічного хаосу.

The nontrivial discretization’s effects of the numerical analysis of nonlinear dynamics of hoisting cranes connected with a phenomenon of dynamical chaos are discussed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.833

Є.А. Мазнев, В.П. Шишов, В.М. Гелетій*

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Луганськ),
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин

СИНТЕЗ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ЧЕРВ’ЯЧНИХ ПЕРЕДАЧ З ОПУКЛО-УВІГНУТИМ БІЧНИМ ПРОФІЛЕМ ВИТКІВ ЧЕРВ’ЯКА

Розглянуто проблему багатокритеріального синтезу черв’ячних передач за допомогою удосконалення геометрії їх робочих поверхонь. Наведено параметри шліфувального круга, що дозволяють отримати підвищену несучу здатність для черв’ячних передач з опукло-увігнутою поверхнею витків черв’яка.

The problem of multicriterion synthesis of worm-gears is considered by the improvement of geometry of their workers of surfaces. The parameters of polishing circle of, are resulted which allow to get the promoted bearing ability for worm-gears with the protuberant and concave surface of coils of worm.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 629.621.114

С.В. Нємий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО РЕЖИМУ ДВИГУНІВ АВТОБУСІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Наведено результати статистичних досліджень швидкісного режиму двигунів автобусів у характерних умовах експлуатації. Обгрунтовано значення середніх частот обертання колінчастого вала двигунів автобусів, на основі яких визначаються показники швидкісних режимів агрегатів трансмісії, необхідні для розрахунку їх деталей та вузлів на міцність.

The results of the statistics research into the speed regime of bus engines in ordinary conditions of their use are given in the article. The magnitude of average frequencies of crankshaft evolvement of bus engines is given, on the base of which the data on the speed regimes of transmission units, necessary for strength calculation of their parts are found.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 634.0.812

Б.Т. Поберейко, Я.І. Соколовський

Національний лісотехнічний університет України

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОТКОЧАСНОЇ МІЦНОСТІ ДЕРЕВИНИ ЗІ СТАЛИМ ВОЛОГОВМІСТОМ

Отримано критерій короткочасної міцності деревини з рівномірним полем вологості. Досліджено вплив асиметрії міцності деревини у напрямках анізотропії. Теоретично обґрунтовано та підтверджено, що міцність деревини на розтяг вздовж волокон є більшою, ніж у разі стиску незалежно від її породи.

The criterion of brief durability of wood is got with the permanent field of moisture. Influencing is explored asymmetry of durability of wood in different directions of anisotropic. It is confirmed, that durability of wood on tension along fibers is greater than in the case of compression regardless of its breed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 534.111

Б.І. Сокіл, Х.І. Ліщинська*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
* кафедра опору матеріалів

ВПЛИВ ІМПУЛЬСНИХ СИЛ НА КОЛИВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ СЕРЕДОВИЩ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНІМ РУХОМ

Розв’язані задачі аналітичного дослідження коливних процесів сильно нелінійних систем з розподіленими параметрами, які характеризуються поздовжнім рухом, під дією імпульсних сил. В основу досліджень покладено: а) принцип одночастотності коливань; б) ідею використання періодичних Ateb-функцій для описання коливних процесів систем із степеневою нелінійністю; в) узагальнення, на основі вказаних вище функцій, методу усереднення на нові класи нелінійних систем.

Problems of analytical research of oscillatory processes of strongly nonlinear systems with the distributed parameters, which are characterized by longitudinal motion, under act of impulse forces are untied. In a basis of researches it is necessary: a) a principle of one-rate of oscillations; b) an idea of use of periodic Ateb-functions for description of oscillatory processes of systems with degree nonlinearity; c) generalization, on a basis of the mentioned above functions, a method on new classes of nonlinear systems.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 622.242:534-16

Є.В. Харченко, Р.А. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ПІДВИЩЕННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ФЛАНЦЕВОГО З’ЄДНАННЯ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ДВОХ ФАСОННИХ КІЛЕЦЬ

Досліджується можливість підвищення навантажувальної здатності фланцевого з’єднання за рахунок застосування двох фасонних кілець. Розрахунок здійснюють методом скінченних елементів з урахуванням сил затяжки болтів, сил ваги елементів конструкції, а також сил технологічного характеру фланцевого з’єднання.

Possibility of increase of loading ability of flange connection is explored due to application of two shaped rings. A calculation is conducted by the method of eventual elements taking into account forces of tightening of screw-bolts, forces of weight of elements of construction, and also strengths of technological fortitude of flange connection.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 517.9

Є.В. Харченко, М.Б. Сокіл

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ВПЛИВ ПЕРІОДИЧНОГО ЗБУРЕННЯ НА БАГАТОЧАСТОТНІ КОЛИВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ НЕЛІНІЙНО ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ ПОЗДОВЖНІМ РУХОМ

Досліджено вплив періодичних сил на багаточастотні коливання одновимірних (обмеженої довжини) нелінійно пружних середовищ, які характеризуються поздовжнім рухом. В його основу покладено узагальнення методу Д’Аламбера лінійної математичної моделі середовища з подальшим використанням основної ідеї асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського (КБМ) для збуреної (нелінійної) моделі середовища. Отримано математичні залежності, що визначають вплив нелінійних сил та параметрів, які характеризують рух середовища, на основні характеристики динаміки процесу як у резонансному, так і в нерезонансному випадках.

The method of construction of the asymptotic approaching of regional is developed tasks which describe the multifrequency vibrations of homogeneous (limited length) mobile nonlinear resilient environments. In its basis generalization of method of D’Alamber is fixed on the unrevolted regional task which describes motion of linear model of environment, with the subsequent use of basic idea of asymptotic method of KBM for the nonlinear model of environment. Mathematical dependences, which determine influencing of nonlinear forces and parameters which characterize motion of environment, are got, on basic descriptions of dynamics of process.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 51.001.57

А.В. Чабан*, С.А. Дубецький**

Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра електричних станцій,
**кафедра вищої математики

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ГАМІЛЬТОНА-ОСТРОГРАДСЬКОГО З УРАХУВАННЯМ ДИСИПАЦІЇ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ РІВНЯННЯ ПОПЕРЕЧНИХ КОЛИВАНЬ ЛІНІЙНОГО ІЗОТРОПНОГО СЕРЕДОВИЩА

Запропоновано метод одержання рівняння поперечних коливань пружного лінійного ізотропного середовища на підставі інтегрального варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського. Для одержання згаданого рівняння було застосовано неконсервативний енергетичний лагранжіан.

The method of receipt of equalization of transversal vibrations of resilient linear light-like environment is offered on the basis of the integral variation principle of Hamilton–Ostrogradsky. Thus during the receipt of the mentioned equalization the unconservative power was applied lagrangian

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

Т.С. Ярошевич

Луцький державний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ПУСКУ ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ З ДЕБАЛАНСНИМ ПРИВОДОМ

Розглянуто задачу розбігу дебалансного збудника, встановленого на тримкому тілі з одним ступенем вільності, який приводиться в рух від асинхронного двигуна. Наведено детальний опис ефекту Зоммерфельда.

The problem of acceleration of unbalanced vibro-exciter placed on carrying rigid body with one degree of freedom set to rotation by electric motor of asynchronous type is considered. The explanation of Zommerfeld’s effect is given.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

Syndicate content