№ 591 (2007)

УДК 621.382

Білаль Аль-Забі, А.Б. Керницький, С.П. Ткаченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ВСТАНОВЛЕННЯ ІСНУВАННЯ НЕОБХІДНИХ УМОВ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ СХЕМ

Розглянуті можливі шляхи встановлення існування необхідних умов еквівалентності схем РЕА під час розв’язання задач верифікації і функціональної декомпозиції схем. У першому випадку необхідно реалізувати класифікатор схемних елементів. Інший варіант розв’язання задачі – реалізація класифікатора схемних ланцюгів.

Some possible ways to determine scheme equivalence necessary conditions have been considered. Scheme equivalence is to be checked while solving the problems of verification or functional decomposition of schemes. In the first case, a scheme element classifier is to be realized. Another solution variant applies net classifier.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.942

М.П. Антонюк, М.В. Лобур

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

СИНХРОНІЗАЦІЯ ПРИСТРОЇВ ПО РСІ-ШИНІ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

Розглянуто основні підходи до побудови РСІ-шин, розглянуто їхні переваги та недоліки, визначено вплив реалізації РСІ-шини на синхронізацію пристроїв, швидкодію та кількість таких пристроїв.

This article describes base approach to design PCI buses. Discussed main advantages and disadvantages. Defined influence of structure PCI bus to devices synchronization, speed of operations and quantity of such devices.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.325

О. Березький, І. Цмоць*

Тернопільський національний економічний університет,
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОДИ ТА НВІС-СТРУКТУРИ ДЛЯ МНОЖЕННЯ МАТРИЦІ НА МАТРИЦЮ У РЕАЛЬНОМ ЧАСІ

Розроблено нові, орієнтовані на НВІС-реалізації методи, алгоритми та структури для послідовного, паралельно-послідовного та паралельно-паралельного множення матриці на матрицю у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання.

The new methods, algorithms and structures oriented on VLCI-realization are developed for the serial, parallel-serial and parallel-parallel multiplying of matrix by a matrix in real-time with high efficiency of the use of equipment.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 004.652

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропоновано узагальнену модель таких систем. Інтернет-система електронної комерції розглядається як цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Пропонується класифікація технологій систем електронної контент-комерції.

Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind of systems are proposed. Internet-system of electronic commerce is considered as purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. Classification of technologies for electronic content-commerce systems has been proposed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 004.413.4, 004.942, 007.5, 65.011.3, 681.518

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано засоби захисту інформації в системах електронної комерції та запропоновано моделі цих систем на основі аналізу та оцінювання інформаційних ризиків.

Analysis of the of proofing tools for electronic commerce systems is considered and the models of these systems on the basis of analysis and evaluation of information risks are offered in the article.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.3, 004.3

В.С. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПОРІВНЯННЯ ПОЛІНОМІАЛЬНОГО ТА НОРМАЛЬНОГО БАЗИСІВ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА

Порівняно апаратні та часові витрати під час виконання операцій над елементами полів Галуа GF(2m), представленими у поліноміальному та нормальному базисах відповідно до алгоритму цифрового підпису, що ґрунтується на еліптичних кривих (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)).

The paper describes implementation of cryptographic coprocessor performing operations on elliptic curve points with coordinates in GF(2m) according to Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA). Polynomial basis and normal basis arithmetic units for inversion are compared. When an optimal normal basis exists, the normal basis inversion performs more quick.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 621.39

І.В. Горбатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ НА ЙОГО ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ

Досліджено вплив смуги пропускання та відношення енергії одного біта інформації до енергетичної спектральної густини білого шуму на пропускну здатність каналу зв’язку.

The influence of bandwidth and relations the energy of one information bit to energy spectral density of the white noise on reception capacity of the communication channel was explored.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.3

Я.М. Грицишин, С.П. Ткаченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ШАБЛОНИ ПРОЕКТУВАННЯ У ВЕБ-ОРІЄНТОВАНІЙ СИСТЕМІ РОЗКРОЮ

Наведено спрощену функціональну схему веб-орієнтованої системи розкрою. Описано та обґрунтовано використання шаблонів для проектування її підсистем.

Reductive functional schema of web-oriented cutting system is shown in this article. Using of design patterns in this system is described and grounded below.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 683.1

І.І. Дияк*, І.І. Макар*, Л.Б. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра прикладної математики

ЧИСЛОВИЙ АНАЛІЗ СХЕМ ОБЧИСЛЕННЯ ГІПЕРСИНГУЛЯРНИХ ІНТЕГРАЛІВ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ

Досліджено та апробовано декілька числових методів знаходження сингулярних і гіперсингулярних інтегралів. Наведено схеми числового інтегрування для обчислення подвійних сингулярних та гіперсингулярних інтегралів при числовій реалізації симетричного методу Гальоркіна розв’язання плоскої задачі теорії пружності.

Some schemes of numerical integration are investigated and tested. These schemes are the effective tool of the evaluation of singular and hypersingular integrals at numerical realization of the symmetric Galerkin boundary element method for the solution of 2D problem of the theory of elasticity.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.396.6:681.3

В.І. Каркульовський, І.І. Мотика, І.І. Чура

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ. ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Розглянуто особливості застосування методу діакоптики при моделюванні складних механічних систем на етапі динамічного аналізу. Розроблена методика формування та розв’язування рівнянь, які описують динамічні процеси в складних механічних системах.

The application of diacoptic method while designing of the difficult mechanical systems on the stage of dynamic analysis are examined. The method of forming and solving of equalizations describing dynamic processes in the difficult mechanical systems is developed.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.852, 004.942

П.О. Кравець

Національнийуніверситет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА ЗАДАЧА ПОБУДОВИ СТОХАСТИЧНО-ОРТОНОРМОВАНИХ СИСТЕМ

Сформульовано задачу побудови стохастично-ортонормованих систем. Запропоновано ігровий метод та розроблено алгоритм розв’язування задачі. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу.

The task of stochastic orthonormal system construction is formulated. The game method and algorithm of a task solution are developed. The influence of a task parameters on a game method convergence is investigated.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 621.396.6

В.М. Крищук, Г.М. Шило, Б.А. Артюшенко

Запорізькій національний технічний університет,
кафедра теоретичних вимірювань радіоапаратури

АДАПТАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ЗАДАЧІ ВІДНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕННОЇ ҐРАТКИ ПРИ ВІДМОВАХ ЇЇ МОДУЛІВ

Розглядається вплив параметрів генетичного алгоритму оптимізації характеристик напрямленості антенної гратки при відмовах її модулів на його ефективність. Порівнюються процедури селекції, кросоверу та мутації. Досліджується роль параметрів генетичного алгоритму.

In this paper influences of genetic algorithm for antenna array correction in term of departure diagram with failed modules parameters on its efficiency is studied. Various selection, crossover and mutation procedures are compared. The role of genetic algorithm’s parameters is studied.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.896, 004.451.2

M.В. Лобур, O.О. Лебедєва, О.М. Mатвійків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОЕКТУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ РОЗПОДІЛЕНИХ САПР

Подано огляд основних компонентів і вимог для реалізації різноманітних розподілених САПР. Розглянуто основні задачі та опис систем управління проектуванням, PDM-системи (їхні компоненти, технології, можливості). Здійснено порівняльний аналіз існуючих PDM-системи.

This article presents the review of the basic components and requirements to realization of different distributed CAD levels. Tasks and basic descriptions of the project control systems, the PDM-systems (their components, technologies, possibilities) are shown in the article. The comparative analysis of the existent PDM-systems are offered.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 539.3:534.1

В.М. Макар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ТОВСТОСТІННИХ АНІЗОТРОПНИХ ЦИЛІНДРІВ

У межах моделі лінійної просторової теорії пружності анізотропного тіла запропоновано чисельно-аналітичний підхід до розв’язування задачі про вільні коливання тіл циліндричної форми. Отримано слабку варіаційну форму задачі про вільні коливання, узагальнений розв’язок якої побудовано на основі напіваналітичного методу скінченних елементів з розкладом у тригонометричний ряд за кутовою координатою. Досліджено вільні коливання анізотропних товстостінних циліндрів скінченної довжини за різних умов закріплення торців.

A numerically-analytical approach to solution of the free vibration problem for anisotropic hollow circular cylinders of finite length within the framework of 3D linear elasticity theory is presented. The weak form of the governing differential equations is obtained and solved by using the semianalytical finite element method with terms of trigonometric series in the angular coordinate. The dimensions of the cylinders are arbitrary, and wide range of composite materials can be considered.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 621

Р.А. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ЗАСТОВУВАННЯ ПАКЕТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ОБРАЗІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАНУ КРОВІ

Наведено результати застосування пакета кластеризації візуальних образів для кількісного аналізу зразків крові, а саме визначення розмірів та кількості різнотипних клітинок зразка крові. Пакет містить алгоритми трьох рівнів кластеризації: покриття образу прямокутниками, побудови з них зв’язних областей та кластеризації зв’язних областей – образів клітинок.

The сlustering package to decompose visual patterns was used to analyze the blood sample to get a number and dimensions of its different cells. The package contains three level clustering algorithms : coverage of patterns by rectangles, formulation of linked areas and clustering of the linked areas – blood cells.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.378

В. Павлиш, Л. Закалик, Р. Корж

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА

Розглянуто фізичну модель одноелектронного транзистора, в якій враховано “кулонівську блокаду”, що створює робочий канал розміром меншим за 10 нм.

A physical model of single-electron transistor is discussed in present article. This model considers also Koulon-blocade created by a working channel of transistor which is < 10 nm.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.325

І.О. Процько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ЕФЕКТИВНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ КОСИНУСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглянуто узагальнений підхід ефективного обчислення дискретного косинусного перетворення (ДКП) на основі циклічних згорток. Підхід ґрунтується на приведенні матриці аргументів і матриці знаків дійсного базису ДКП до еквівалентних циклічних секцій.

The general method of efficient computation discrete cosine transform using of circular convolutions is considered. The method is based on the presentation of the matrix of arguments and signs of the real harmonic transform basis to the equivalent cyclic sections.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621. 825.1

В.М. Теслюк, Р.В. Загарюк, Ю.О. Кушнір

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА ЄМНІСНОГО ТИПУ

Досліджено параметри функціонування мікроакселерометра ємнісного типу. Побудовано математичну модель та розраховано його вихідні параметри. Запропоновано схему аналізу вихідних параметрів пристрою.

In this paper, an investigation of microaccelerometer functionality parameters is proposed. A mathematical model for the device was built; parameters calculations were performed. Also, an integral circuit for output parameters analysis has been proposed.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ПРОЕКТУВАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАТОРІВ ТА ІНТЕГРАТОРІВ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ

Конструюються аналогові та дискретні математичні моделі і відповідні структурно-функціональні схеми прецизійних диференціаторів й інтеграторів гармонічних сигналів. Математичні моделі визначаються у вигляді інтегро-диференційних рівнянь. Структурно-функціональні схеми будуються на основі аналогових і цифрових диференціаторів, інтеграторів, суматорів, перемножувачів, подільників, функціональних перетворювачів й керованих перемикачів. Отримані аналогові моделі є точними для довільних скінченних значень параметрів сигналів.

Analog and discrete mathematical models and corresponding structure-functional circuits of precise differentiators and integrators of harmonic signals are built. Mathematical models ere designed in a form of integral-differential equations. Structure-functional circuits are built on the basis of analog and digital differentiators, integrators, summers, multipliers, dividers, functional transformers and controlled switches. Analog models derived are precise for any finite values of signal parameters.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 004.032.26:004.048

Р.О. Ткаченко, А.В. Дорошенко

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖНИХ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ В ЗАВДАННЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ІМІТАЦІЇ ВІДПАЛУ МЕТАЛУ

Проаналізовано особливості постановки та підходи до розв’язання задач класифікації для випадків великорозмірних завдань інтелектуального аналізу даних. Подано основи нейромережного методу класифікації, вдосконаленого завдяки оптимізації методу імітації відпалу металу, та результати його апробації.

The article analyses the features of the target setting and the approach to solving a problem of classification task for Data Mining tasks where data are high-dimensional. Essential principles of the method of classification on the base of neural networks are proposed. This method of classification is improved by simulated annealing algorithm. The results of classification are proposed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є.Н. Федорчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АЛГОРИТМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПОШУКУ КЛАСТЕРІВ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ ТОВАРНИХ БАЗ ДАНИХ

Розглянуто алгоритми пошуку цінових кластерів на основі оптимізаційних критеріїв. Задача пошуку в дискретній області цін зводиться до умовної задачі в неперервній області. Така апроксимація забезпечує швидкий пошук кластерів з контрольованою похибкою. Наведено алгоритм, технологію і результати пошуку кластерів для бази даних Oracle .

Algorithms of searching for price clusters on the base оptimisation criterions are considered. Problem of searching in the discrete price area is bring to the conditional problem in the unceasing area. Such aproximation ensures a quick searching for an clusters with the control mistake. Algorithm, technology and results of the searching for an clusters for Oracle database are described.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

Syndicate content