№ 626 (2008)

УДК 519.6:621.396

М.І. Андрійчук

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МІКРОСМУЖКОВИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ АНАЛІТИКО-ЧИСЛОВОГО ПІДХОДУ

© Андрійчук М.І., 2008

Методом поверхневих інтегральних рівнянь виконано строгий електродинамічний аналіз відкритих мікросмужкових неоднорідностей. Підхід передбачає застосування функцій Гріна півпростору у разі діелектричної багатошарової підкладки. Для числового розв’язування відповідних інтегральних рівнянь використовується метод Гальоркіна. Елементи отриманої імпедансної матриці розраховуються аналітико-числовим інтегруванням. Характеристичні параметри структури визначаються за відомими елементами матриці.

The full-wave electrodynamical analysis of open microwave discontinuities is performed by space domain integral equation approach. This approach employs the dyadic Green’s functions for grounded multi-layer dielectric configuration and can be used for single or multi-layer dielectric with or without substrate. The Galerkin’s method is used for numerical solving the respective integral equations. Elements of received impedance matrix are calculated by combination of analytical and numerical integration. The characteristic network parameters of structure are determined by the matrix elements.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 004.422.635.33

Білаль Раді А’Ґґель Аль-Забі, А.Б. Керницький, М.В. Лобур, С.П. Ткаченко

Національний університет “Львіська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

НОВІ ІНВАРІАНТИ ВСТАНОВЛЕННЯ ІЗОМОРФІЗМУ ГРАФІВ

© Білаль Раді А’Ґґель Аль-Забі, Керницький А.Б., Лобур М.В., Ткаченко С.П., 2008

Розглянуто питання встановлення ізоморфізму графів на основі побудови і дослідження бінарних дерев їхньої редукції.

The problem of determining the graph isomorphism on the base of binary reduction trees is considered.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.382

Р.П. Базилевич, А.Р. Ждан

Національний університет “Львівська політехніка“,
кафедра програмного забезпечення

АНАЛІЗ ВХІДНИХ ДАНИХ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ АЛГОРИТМУ ОПТИМАЛЬНОГО ЗГОРТАННЯ СХЕМ

© Базилевич Р.П., Ждан А.Р., 2008

Розглянуто особливості алгоритму побудови дерева оптимального згортання схеми при різних критеріях та значеннях параметрів роботи. Виконано аналіз вхідних даних, дана оцінка якості кластеризації.

The main features of algorithm of construction of tree of the optimum rolling up of chart are considered at different criteria and parameters of work. The analysis of entrance data and estimation of quality of clusterization.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 004.421

О.В. Бандирська1, В.В. Різник2, І.Ю. Юрчак3

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра інформаційно-вимірювальних технологій,
2кафедра автоматизованих систем управління,
3кафедра систем автоматизованого проектування

АЛГЕБРИЧНИЙ МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ КРУГОВИХ ШКАЛ З ВИСОКОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ

© Бандирська О.В., Різник В.В., Юрчак І.Ю., 2008

Розглядається алгебричний метод проектування нееквідистантних кругових шкал з підвищеною роздільною здатністю. Ці шкали ґрунтуються на так званих “ідеальних кільцевих в’язанках”. Використовується принцип “оптимальних структурних пропорцій”.

Algebraic method for design of non-uniform ring scales with improved resolving ability is described. These scales has been based on the so-called “Gold Ring Bundles”. The principle of the “optimum structural proportions” (OSP) is applicated.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ТА МОДЕЛЕЙ ВИКОНАННЯ ЗАПИТІВ

© Буров Є.В., 2008

Розглянуто та запропоновано структуру і принципи роботи інтелектуального сервісу, керованого моделями. Формальна специфікація сервісу уможливлює адаптацію параметрів інформаційної системи до зміни вимог бізнес-процесів.

General framework and architecture of intellectual model-driven service is proposed. Formal specification of intellectual service is developed for intellectual information networks design.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

В.А. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

УМОВНА ЕНТРОПІЯ ТА ЕНТРОПІЯ КОНТЕНТУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

© Висоцька В.А., 2008

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції контенту та запропоновано методи вирішення цих проблем. Інтернет-система електронної комерції – цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Інакше кажучи, Інтернет-система електронної комерції – все, що складається з взаємопов’язаних частин. Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропоновано узагальнену модель таких систем.

In the given article main problems of electronically commercial of content are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed. The Internet-system of electronic commerce – purposeful set of objects of the any nature with a set of connections between them and between their properties. In other words, the Internet-system of electronic commerce – everything, that consists of the interconnected parts. Some problems of electronic commerce are analyzed in proposed paper. Generalized model of such kind systems are proposed.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.396.6

В.І. Каркульовський1, А.Б. Керницький1, І.І. Мотика1, Б.В. Каркульовський1, Я.П. Кісь2

Національний університет “Львівська політехніка“,
1кафедра систем автоматизованого проектування,
2кафедра інформаційних систем та мереж

АВТОМАТИЗОВАНА НАВЧАЛЬНА СИСТЕМА “ЧИСЛОВІ МЕТОДИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ”

© Каркульовський В.І., Керницький А.Б., Мотика І.І., Каркульовський Б.В., Кісь Я.П., 2008

Розглянуто особливості застосування методу діакоптики та об’єктно-орієнтованого підходу під час створення навчальних систем. Розроблена структура та описана реалізація основних компонент навчальної системи для вивчення застосування базових числових методів в інформаційних технологіях.

The application of diacoptic method and object-oriented approach at creation of the educational systems are examined. The structure of educational system for the study of application of base numerical methods in IT is developed and realization of basic component is described.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 004.852, 004.942

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА МОДЕЛЬ ХРОМАТИЧНОГО РОЗФАРБОВУВАННЯ ГРАФІВ

© Кравець П.О., 2008

Сформульовано ігрову задачу розфарбовування графів в умовах дії випадкових стаціонарних завад. Запропоновано рекурентні методи розв’язування стохастичної гри. Побудовано ігровий алгоритм та здійснено комп’ютерне моделювання процесу розфарбовування графів. Досліджено вплив параметрів задачі на збіжність ігрового методу.

The game task of graphs coloring in conditions at action of random stationary noises is formulated. The recurrence methods of the stochastic game solving are offered. The game algorithm is constructed and computer modeling of a graphs coloring process is carried out. The task parameters influence on a game method convergence is investigated.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 004.415.2; 004.75

О.О. Лебедєва, О.М. Матвійків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛІЗ ТА ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У КОЛЕКТИВНИХ САПР

© Лебедєва О.О., Матвійків О.М., 2008

Здійснено дослідження й аналіз конфліктів проектування, які виникають під час колективного (групового) проектування внаслідок різноманітних технічних і соціальних чинників. Запропоновано архітектуру організаційно-технічного забезпечення колективного процесу проектування, у межах якої виявляють та усувають соціальні й технічні конфлікти. Розроблено і запропоновано модель управління конфліктами.

A research and analysis of design conflicts, which appear in collaborative design due to various social and technical causes is conducted. The architecture of technical-organizational support of collaborative design process, which allows identifying and resolving social and technical conflicts, is proposed in actual work. Developed and presented conflict management model.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.032.26:004.3’124

Є.В. Левус, О.Є. Білас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕПЛОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ САМООРГАНІЗАЦІЙНИМИ КАРТАМИ

© Левус Є.В., Білас О.Є., 2008

Нейронні мережі довели свою цінність як генератори гіпотез у циклі проектування різноманітних об’єктів. У статті пропонується підхід використання самоорганізаційних карт Кохонена у задачах теплового проектування мікроелектронних пристроїв для визначення напрямку пошуку теплофізичних і конструктивних параметрів, на основі яких формуються типові рішення для забезпечення заданого температурного режиму функціонування мікроелектронних пристроїв.

Neural networks have proved their value as hypothesis generators in the cycle of different objects designing. In this article the approach of using self-organizing Kohonen map in the problems of thermal designing of microelectronic devices for determination of the search direction of thermo-physical and design parameters, and for elaboration on their bases of standard solutions for providing normal temperature condition of microelectronic device functioning, has been suggested.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 638.235.231

У. Марікуца

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ГАЗІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ

© Марікуца У., 2008

Розглянуто принципи побудови електронних хімічних сенсорів, які використовуються в системах моніторингу хімічного складу довкілля та існуючі системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів.

Principles of construction of electronic chemical sensors applying in the systems of monitoring of chemical composition of environment and existent systems of gas recognition on the basis of electronic sensors are considered in this article.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.396.69.002

І.І. Мотика1, Л.А. Недоступ2, Н.І. Нестор3

Національний університет “Львівська політехніка”
1кафедра систем автоматизованого проектування
2кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань
3технічний коледж Національного університету “Львівська політехніка”

БІБЛІОТЕКА МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТОЧНОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИГОТОВЛЕННЯ

© Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І., 2008

Розглядається склад бібліотеки моделей для аналізу точності технологічних процесів. Бібліотека містить клас основних структурних компонентів процесів виготовлення у сенсі об’єктно-орієнтованого підходу для побудови моделей і передбачає можливість доповнення його методами для конкретних технологічних операцій.

Composition of library of models for the analysis of exactness of technological processes is considered. A library contains the class of basic structural components of processes of making in sense objective – the oriented approach for construction of models and foresees possibility of addition by his methods for the concrete technological operations.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.421.2:517.443

І.О. Процько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ПІДХІД ЕФЕКТИВНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ДИСКРЕТНИХ ГАРМОНІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЧЕРЕЗ ЦИКЛІЧНІ ЗГОРТКИ

© Процько І.О.., 2008

Розглянуто ефективне обчислення дискретних гармонічних перетворень. Обчислювальний алгоритм визначається за сформованою структурою дискретної базисної матриці. Симетричні циклічні згортки є основою ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень.

The efficient computation of discrete harmonic transforms is introduced. The algorithm of computation are determined the formed structure of discrete basis matrix. The symmetrical cyclic convolutions are fundamental of algorithm for efficient computation discrete harmonic transform.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.056.5

О.Я. Різник1, І.Ю. Юрчак2, В.О. Парубчак3

Національний університет “Львівська політехніка”,
1кафедра автоматизованих систем управління
2кафедра систем автоматизованого тпроектування

АЛГОРИТМИ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧИСЛОВИХ В’ЯЗАНОК

© Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О.,,2008

Розглянуто подання чисел на основі числових в'язанок для кодування інформації. Розглянуто ефективність монолітного коду за евристичними оцінками. Розроблено методику побудови кодових комбінацій чисел на основі теорії числових в’язанок, що уможливлює подання кодових комбінацій чисел у вигляді монолітного коду.

In the article presentations of numbers are examined on the basis of numerical bundles for conducting of code of information. The considered efficiency of monolithic code is after heuristic estimations. Developed method of construction of codes combinations of numbers on the basis of theory of numerical bundles, that enables presentation of codes combinations of numbers as a monolithic code.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.43(075.8)

А.Б. Романюк, В.М. Макар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ ДВОРІВНЕВОГО МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗАТОРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PC-KIMMO

© Романюк А.Б., Макар В.М., 2008

Останнім часом у лінгвістичному забезпеченні САПР спостерігається тенденція створення діалогових мов, наближених до природної мови. Використання природної мови зумовлює необхідність розроблення морфологічних, синтаксичних та семантичних аналізаторів. У статті описано розроблення морфологічного аналізатора української мови на основі системи PC-KIMMO.

In the last years in the CAD linguistic providing there is a tendency of creation of dialog languages of close to the human language. The use of human language predetermines the necessity of development of morphological, syntax and semantic analyzers. In this article development of morphological analyzer of Ukrainian is described on the basis of the system PC-KIMMO.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.942

В.М. Теслюк, Р.В. Загарюк, Алі Аль Омарі Тарік (Мох’д Тайсір), С.І. Бобало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ VHDL-AMS – МОДЕЛІ ЄМНІСНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА ЗУСТРІЧНО-СТРИЖНЕВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

© Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі, Бобало С.І., 2008

Розроблено VHDL-AMS модель для ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції для схемотехнічного рівня проектування та наведено результати аналізу цієї моделі.

In this paper, is developed VHDL-AMS model for capacitive microaccelerometer of IDT construction for design on schematic level. Presented analysis results of the developed model.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛОГОВА НЕЙРОННА СХЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ К МАКСИМАЛЬНИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2008

Пропонується аналогова нейронна схема, яка швидко ідентифікує серед нейронів, де, вхідні сигнали яких є більшими, ніж у решти нейронів. Для вхідних сигналів така схема складається з жорсткообмежувальних нейронів прямого поширення і одного нейрона зворотного зв’язку, який використовується для визначення динамічного зсуву вхідних сигналів. Запропонована схема відрізняється незначною обчислювальною складністю, простотою схемотехнічної реалізації, високою роздільною здатністю і властивістю збереження впорядкування сигналів. Схема здатна обробляти сигнгали, розміщені в будь-якому скінченному діапазоні. Функціонування схеми аналізується за допомогою комп’ютерного моделювання.

An analogue neural circuit which can quickly identify the -winning from neurons, where , whose input signals are larger than of remaining neurons, is proposed. For competitors, such circuit is composed of feedforward and one feedback hardlimiting neurons, which is used to determine the dynamical shift of input signals. The proposed circuit has low hardware implementation and computational complexity, high resolution ability and signal order preserving property. The circuit can process signals located in any finite range. A performance of the circuit is analyzed using computer simulations.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 004.75, 538.953

Д.В. Федасюк, П.В. Сердюк, Ю.Б. Семчишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

© Федасюк Д.В., Сердюк П.В., Семчишин Ю.Б., 2008

Розглянуто ієрархічну архітектуру розподілення обчислювальних процесів аналізу вихідних характеристик задач, які ґрунтуються на параметричному розв’язанні лінійних диференціальних рівнянь у часткових похідних на основі методу, який дає змогу отримувати розв’язок лінійних диференціальних рівнянь у параметричному вигляді.

Hierarchical architecture of distributing computation processes of initial properties analysis in tasks, which are based on the linear differential equalizations in partial derivatives parametric solving on the basis of method which allows to get the solving of linear differential equalizations in a parametric form, are considered in the work.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 004.056.55; 004.051

В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, С.І. Салій, М.М. Сенів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КРИПТОСТІЙКОСТІ АЛГОРИТМУ СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ DES

© В.С. Яковина, Д.В. Федасюк, С.І. Салій, М.М. Сенів, 2008

Здійснено дослідження характеристик дифузії та конфузії алгоритму DES та статистичне дослідження особливостей шифрування цього алгоритму. Встановлено, що середнє значення дифузії і конфузії алгоритму DES становить 49,7 % та 49,8 % відповідно, а дисперсія значень залежно від номера біта блока (чи ключа) становить 2,3 % і 3,5 %. Показано, що середня імовірність появи i-го байта шифрованого тексту, що збігається з i-м байтом відкритого тексту, становить 0,39 % для кожного байта. Обґрунтовано використання алгоритму DES як генератора псевдовипадкових чисел для розподіленої системи теплового проектування та показано можливі способи крипто¬аналізу алгоритму за схемою "з вибраним відкритим текстом".

The studies of diffusion and confusion characteristics as well as encrypting peculiarities of DES algorithm have been performed. The diffusion and confusion mean value is 49.7 % and 49.8 % correspondingly with dispersion depending on bit number of 2.3 % and 3.5 %. It is shown that average probability of i-th plain text byte to be equal to i-th cipher text byte is about 0.39 % for each byte. The exploitation of the DES algorithm as a random number generator for distributed thermal design system has been substantiated as well as the possible ways for the algorithm cryptanalysis using chosen plaintext have been demonstrated.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

Syndicate content