№ 21 (2009)

УДК 323.39:316.3

І. Кіянка

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

© Кіянка І., 2009

Політична стабільність є важливою характеристикою політичної системи. Особливу роль політична стабільність відіграє в період трансформації пост-комуністичних країн. А також є важливою частиною у демократизації українського суспільства.

Political stability is a very important characteristic of political system. Especially mission political stability plays in that transformational period of post-communist countries. So political stability is necessary for democratization of Ukrainian society.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 32.019.51

І. Малик

Національний університет «Львівська політехніка»

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДІА-ПРОСТІР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРИЙОМИ БОРОТЬБИ ТА ПРАВИЛА ЗАХИСТУ

© Малик І., 2009

Розглядаються проблеми національного медіа-простору в умовах глобалізації. Проведені паралелі з досвідом роботи європейських країн в інформаційній сфері.

The article is devoted to the problems of national media space in the conditions of globalization. The comparison with experience of the European countries in this field is stated in the article.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 321. 011: 341. 231

І. Троян

Національний університет “Львівська політехніка”

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН XV – XVII ст.

© Троян І., 2009

Аналізується система міжнародних відносин XV–XVII ст., а також процес формування національних держав. Охарактеризовано принципи державного суверенітету і його законодавче закріплення у Вестфальському мирному договорі 1648 року. Шляхом зіставлення виділяються особливості та головні ознаки Вестфальської моделі державного суверенітету.

The article analyzes the system of international relations XV–XVII and also process of forming of the national states. Principles of state sovereignty are characterized and him legislative fixing in Vestfallen of peace treaty in 1648. By comparison features and main signs of Vestfallen model of state sovereignty are selected.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 32:[17.002.1+659.4]

А. Митко

Волинський національний університет ім. Л. Українки

ДО ПИТАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В ГАЛУЗІ ІМІДЖУ ТА PR

© Митко А., 2009

Йдеться про дослідження в галузі іміджелогії та паблік рілейшнз зарубіжних і вітчизняних авторів, вивчення ними важливих аспектів загального сприйняття та оцінки політика, враження, яке він справляє на пересічних громадян і своїх колег, тобто його політичний імідж (образ). Охарактеризовано групи учених, яких умовно поділено за критеріями підходів до визначення політичного іміджу.

The article is about research in industry of image and PR of foreign and domestic authors. Study by them important aspects of common perception and estimation of politician, impression which he corrects on ordinary citizens and colleagues, that his political image (appearance). The groups of scientists are described, that the determinations of political image parted after criteria.

Кількість посилань – 39.

Завантажити статтю

УДК 342.849.2

Б. Станкевич

Національний університет «Львівська політехніка»

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

© Станкевич Б., 2009

Розкрито суть виборчих технологій. Здійснено політико-правовий аналіз їх застосування під час проведення виборчих кампаній.

The sense of electoral technologies is exposed in this article. Author also made the legal policy analysis of their application is carried out during the leadthrough of production companies.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 328.17

В. Литвин

Львівський національний університет імені Івана Франка

УРЯДОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Литвин В., 2009

Проаналізовано поняття “урядова стабільність”. Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження урядової стабільності. Визначено індикатори та методи вимірів урядової стабільності.

In this article we analyze the notion of cabinet stability, consider theoretical and methodological foundations of cabinet stability’s research, define indicators and methods of cabinet stability’s measurement.

Кількість посилань – 40.

Завантажити статтю

УДК 323.39:342 (477)

В. Маркітантов

Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА ЛЬВІВЩИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

© Маркітантов В., 2009

Проаналізовано зміни політичної еліти регіонального рівня Львівської області та вплив виборчої системи на процес її розвитку. На матеріалі аналізу визначено тенденції у розвитку політичної еліти Львівщини протягом останніх двох десятиліть.

In the article we analyze the changes in political elite of the regional level in L’viv region and influence of the legislative system on the process of its development. On the material of this analysis the tendencies of the development of political elite of the regional level in L’viv region during last 20 years are specified.

Кількість посилань – 38.

Завантажити статтю

УДК 323.15

Г. Луцишин

Національний університет „Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ ПОЛІЕТНІЧНОСТІ

© Луцишин Г., 2009

Аналізується розвиток політичної нації у сучасних умовах, яка сприяє стабілізації міжетнічних відносин, гармонізації інтересів титульної нації та національних меншин, виступає важливим стимулом для консолідації суспільства. Також розглядається процес конституювання політичної нації як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях, вплив національних меншин на процес націєтворення.

The author analyzes the development of the political nation in current conditions which promotes stabilization of interethnic relationships, harmonization of interests of the title nation and national minorities, acts as a significant stimulus for consolidation of the society, and studies the process of constituting a political nation both internally and externally, the impact that national minorities have on the process of creating a nation.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 328.123(477)

Д. Зубрицька

Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗУМНА СОЦІАЛЬНА ДІЙСНІСТЬ У ПРОГРАМАХ ОПОЗИЦІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

© Зубрицька Д., 2009

Визначено суть розумної соціальної дійсності на рівні партійних програм опозиційних партій. Проаналізовано, як до цієї дійсності ставиться опозиція, які моделі власних змін вона пропонує.

The essence of the social validity, especially at a level of opposition political parties programs is specified. Sufficient part of the article is dedicated to the analysis of social validity models and its impact on opposition.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 801.6;82.085

З. Куньч

Національний університет “Львівська політехніка”

ЙОАННИКІЙ ГАЛЯТОВСЬКИЙ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РИТОРИКИ

© Куньч З., 2009

Проаналізовано роль Й. Галятовського в історії ораторського мистецтва в Україні та з'ясовано значення діяльності вченого для становлення української риторичної термінології у другій половині ХVП ст.

The article analyzed the role of Yoannykiy Halyatovskyy in the history of thе Ukrаіnіаn оrаtіоn аrt and tо dеvеlорmеnt of activity for a scholar of rhetorical terminology in the second half of ХVП сеnturу.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 32:316.77

Л. Климанська

Національний університет “Львівська політехніка”

СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЕКТИ

© Климанська Л., 2009

Досліджено процес конструювання соціальних проблем за допомогою риторичних прийомів, проаналізовано поняття «імідж соціальної проблеми», охарактеризовано особливості створення іміджу соціальної проблеми, прослідковано етапи символічного конструювання проблем, які використовуються суб’єктами цього процесу, зосереджено увагу на соціальній політиці та соціальних проблемах, які вона покликана вирішувати

This article explores the process of construction of problems by the rhetoric methods. The goal of this article is to investigate the very notion of image of social problem, peculiarities of the process of building of the image of social problem, stages of symbolic construction of the problem, which are used by the subjects of this process. The author focuses on the social policy and social problems, which these policies have to solve.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 32:159.922

Л. Кучма

Національний університет “Львівська політехніка”

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ

© Кучма Л., 2009

Розглянуто проблему ціннісного виміру політичного маніпулювання в сучасних політичних процесах, приділено увагу антиціннісному трактуванню маніпулювання у його співвідношенні з базовими суспільними цінностями.

This article is devoted to the problem of valuable measurement of political manipulation in the modern political processes. The author pays a great attention to the analysis of the antivaluable treatment of manipulation in its correlation with basic civil valuables.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 351/354

М. Буник

Львівський регіональний інститут державного управління,
Національна академія державного управління при Президентові України

КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ

© Буник М., 2009

На основі методології системного підходу здійснено аналіз проблеми корупції в Україні. Наголошено на важливості розмежування політичних та управлінських аспектів проблеми як необхідної умови її адекватного вирішення.

On the basis of system approach there is analyzed the problem of corruption in Ukraine. The author emphasizes importance of distinction between political und administrative aspects of the problem, what is necessary for its adequate solution.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 324:342.82(477)

М. Бучин, І. Федорій

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ УКРАЇНИ У ПЛАНІ ДОТРИМАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИБОРІВ

© Бучин М., Федорій І., 2009

Проаналізовано особливості основних виборчих систем. Вивчаються переваги і недоліки виборчих систем і даються рекомендації щодо вдосконалення виборчої системи України.

The peculiarities of main electoral systems are analyzed in this article. Authors also studied preferences and defects of electoral systems and gave recommendations for improvement electoral system of Ukraine.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 324:342.8

М. Бучин

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ ДОТРИМАННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ВИБОРІВ

© Бучин М., 2009

Аналізується виборче законодавство, що регулювало вибори до Державної Думи Російської імперії, щодо рівня дотримання демократичних принципів виборів.

The electoral legislation, which regulated an election to State Duma of Russian Empire concerning the level of observance democratic maxims of election, is analyzed in this article.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

М. Гетьманчук, Н. Гайворонюк

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

© Гетьманчук М., Гайворонюк Н., 2009

Рецензія на монографію
Чувардинського О.Г. “Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку”. – Київ–Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 276 с.

Завантажити статтю

УДК 321.01:329(73)

М. Паламаренко

Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ І ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЙ В КОНГРЕСІ США

© Паламаренко М., 2009

Виділено ключові індикатори діяльності Республіканської і Демократичної партій в Конгресі США в сучасний період. Як вихідні положення дослідження взяті як класичні теорії, так і нові позитивістські моделі на основі теорій раціонального вибору та неоінституціоналізму. Серед основних індикаторів визначені партійна лояльність конгресменів, ефективність лідерів, ступінь міжпартійної ідеологічної поляризації тощо.

The article defines key indicators of the Democratic and Republican parties' activity in the United States Congress during modern period of time. The base assumptions are taken from classic theories as well as from positivist models of rational choice theories and new institutionalism. Among main indicators party loyalty, leaders' effectiveness, party polarization and some others are defined.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 322:261.7

М. Щербата

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ У ПРАЦЯХ С. ТОМАШІВСЬКОГО

© Щербата М., 2009

Досліджуються праці С. Томашівського про вплив релігії на процес формування національної ідентичності українського народу. Проаналізовано ідеї вченого щодо необхідності формування в Україні єдиної Помісної церкви.

S. Tomashivsky’s works about the influence of formation the national identity of Ukrainian people were investigated. It was analized the scientist’s idea due to the necessity of formation a single United Church in Ukraine.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 327.3:321.7

Н. Палас

Національний університет «Львівська політехніка»

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ДЕМОКРАТІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ

© Палас Н., 2009

Висвітлюються політичні аспекти транснаціональної моделі демократії через ліберал-інтернаціоналізм, радикальний демократичний плюралізм, космополітизм і дорадчу демократію – через політичний дискурс сформованих нових поглядів на теорію демократії. Окреслюються позитивні та негативні сторони теоретичних конструкцій, а також розглядаються першопричини виникнення транснаціональної демократії.

The political aspects of transnational model of democracy through liberal-internationalism, radical democratic pluralism, cosmopolitanism and deliberative democracy through political diskurs of the formed new looks to the theory of democracy are light up. The positive and negative sides of theoretical constructions are outlined, and primary causes of origin of transnational democracy are examined also.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 323.15 (477)

Н. Шипка

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМА ЕТНІЧНОСТІ В НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ ТА ШКОЛАХ

© Шипка Н., 2009

Досліджуються основні аспекти сучасних теорій і концепцій етнічності, аналізуються положення провідних наукових шкіл етнічності. На основі порівняльного аналізу західних наукових шкіл етнічності зроблено спробу розкрити особливості шкіл дослідження етнічності.

Main aspects of modern theories and conceptions of ethnicity is investigated, principles scientific schools of ethnicity is analyzed. On the base of analyses western scientific schools of ethnicity, was attempted to show particularities of ethnicities schools.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 352 (091) 477

О. Євтушенко

Інститут державного управління Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

© Євтушенко О., 2009

Розглядається місцеве самоврядування як інститут політичної системи громадянського суспільства, через який держава транслює державну політику й державні інтереси на місцевий рівень, а жителі територіальної громади відстоюють інтереси свого співтовариства перед державною владою.

In the article local government is shown as the institute of the political system of civil society, through which state government realizes its policies and state interests to the local level, and local community defends its interests before state power.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 323.172:329.272

О. Івасечко

Національний університет “Львівська політехніка”

ВІД АВТОНОМІЇ ДО САМОСТІЙНОСТІ: ІДЕЯ ФЕДЕРАЛІЗМУ В ТЕОРЕТИЧНИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ ДЕМОКРАТИЧНО-НАРОДНИЦЬКОГО НАПРЯМУ МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД)

© Івасечко О., 2009

Проаналізовано погляди українських учених-емігрантів народницько-демократичного напрямку міжвоєнного періоду: М. Грушевського, Р. Лащенка, С. Шелухіна, О. Саліковського, М. Шаповала та ін. Зіставлено їхнє бачення системи державно-територіального устрою України, а також її входження до різних зовнішньополітичних союзів.

In the article analyzed the views of Ukrainian scientist-émigrés of the peoples-democratic trend of the between war period: M.Hrushevskogo, S. Shelukhina, R. Lashchenka, M. Shapovala, O.Salikovskogo and other. In it compared their visions of the types of the territorial system of Ukraine and also its joining to the different kinds of external alliances.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 327 (477)

О. Івахів

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ФАКТОР ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УКРАЇНИ У СКЛАДІ СРСР

© Івахів О., 2009

Досліджуються питання впливу складових євразійської концепції на політику керманичів Радянського Союзу щодо України як складової Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР).

The questions of influencing of constituents of Eurasian conception are probed on the policy of helmsman of the Soviet union in relation to Ukraine as constituent of Union of Soviet Socialistic Republics (THE USSR).

Кількість посилань – 31.

Завантажити статтю

УДК: 284.112

О. Волинець

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ СЕКТ ТА НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА СВІДОМІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

© Волинець О., 2009

Аналізується негативний характер впливу сект та новітніх релігійних об’єднань на свідомість та громадянську позицію українського народу в сучасний період національного державотворення.

This article represents negative impact of sects and new religious organizations on consciousness and communities positions of Ukrainian nation in modern period of national state.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 314.17:339.92(477)

О. Качан, Я. Турчин

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

© Качан О., Турчин Я., 2009

Різнобічно висвітлено демографічний вимір можливого приєднання України до ЄС, що є надзвичайно актуальним на тлі чіткого прозахідного вектора зовнішньої політики України. Розглянуто можливі наслідки у сфері демографічної безпеки від перспективного входження до Євроспільноти.

The article comprehensively elucidates demographic dimension of probable joining EU by Ukraine, which is a highly pressing issue against the background of clear pro-Western vector of Ukrainian foreign policy. The possible aftereffects of prospective joining the European community are examined.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю

УДК 316.324.8:343.34

О. Корнієвський

Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України

КОНЦЕПТ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНИЙ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНИЙ ДИСКУРС

© Корнієвський О., 2009

З’ясовано зміст концепту суспільної безпеки як складової національної безпеки у контексті забезпечення повноцінної життєдіяльності та динамічного розвитку громадянського суспільства, подолання сучасних загроз його безпеці, унеможливлення невиправданого втручання держави у сферу людського буття та суспільних відносин.

The article is dedicated to clarification of the content of the concept of public security as an integral component of national security in the context of providing full-fledged vital activity and progressive development of public society, overcoming modern threats to its security, making impossible unjustified state interference into the sphere of human existence and socials relations.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 321.01+342.2

О. Кукарцев

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

© Кукарцев О., 2009

Досліджено стан та перспективи реформи регіональної політики України. Розглянуто роль демократичних політичних інститутів в процесі реформування та оптимізації відносин «центр-регіони» в Україні.

The state and prospects of reform of regional policy of Ukraine are examined. The role of democratic political institutes during the process of reforming and optimization of “centre – regions” relations in Ukraine are viewed.

Кількість посилань – 26.

Завантажити статтю

УДК 316.662:316.647.8:316.46

О. Микитко

Національний університет „Львівська політехніка”

ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА СТАТУС ЖІНКИ-ЛІДЕРА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

© Микитко О., 2009

Проаналізовано гендерні нерівності у політичному просторі України. Розглядається феномен жінки-лідера та жінки-політика. В аспекті впливу на нього визначено основні політичні стереотипи щодо просування жінок до вищих ешелонів влади.

The article is devoted to the analysis of gender inequalities in political space of Ukraine. The phenomenon of woman-leader and woman-politician is examined. In the aspect of influence on him basic political stereotypes are certain in relation to advancement of women to the higher echelons of power.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 94+070 (09)+351.858 (477.83/86) «18-19»

О. Хімяк

Національний університет “Львівська політехніка”

ГАЗЕТА “ДІЛО” ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

© О.Хімяк.; 2009

Досліджується спроба аналізу тематики українського щоденного часопису «Діло» і його впливу на соціальні та політичні погляди населення.

The research work is the analysis of Ukrainian themes in a daily periodical «Dilo» and its influence on social and political views of the nation.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

Syndicate content