№ 595 (2007)

УДК 621.396.96

І.Н. Прудиус, Л.В. Лазько, С.О. Семенов

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

ПІКСЕЛЬНЕ КОМПЛЕКСУВАННЯ ДАНИХ НА ОСНОВІ ЛОКАЛЬНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ У СИСТЕМАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

Здійснено аналіз можливості застосування локальної кореляції на піксельному рівні комплексування даних з метою підвищення ефективності роботи методу комплексування інформації на піксельному рівні.

In present paper there was done analysis of possibility to use local correlation at pixel level data fusion in order to increase effectiveness of information fusion method.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.384.3:215.111

В.І. Боженко, М.О. Бродський, П.О. Кондратов, В.І. Шклярський

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ,ОБЛАДНАНОЇ КАНАЛОМ ВИДИМОГО ЗОБРАЖЕННЯ

Розглянуто вимоги до апаратури теплового контролю під час будівництва та експлуатації промислових і житлових споруд. Описано принцип дії та структура розробленого авторами дводіапазонного тепловізійного комплексу, показано його можливості під час проведення широкомасштабних обстежень стану будівель.

The requirements to the equipment of the thermal control at construction and operation of industrial and inhabited structures are considered. A principle of action and structure developed by the authors two-channel thermovision complex are described, its opportunities at realization of large-scale inspections of a condition of buildings are shown.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.372.2

В.І. Оборжицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ БАГАТОКАНАЛЬНИХ ПРОМЕНЕВИХ ПЕРЕМИКАЧІВ З УЗГОДЖУВАЛЬНИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Запропоновано методи визначення електричних параметрів багатоканальних перемикачів променевого типу, вхідне узгодження яких забезпечується за допомогою трансформуючих ланок, увімкнених у кожен з вихідних каналів пристрою між розгалужувачем і комутуючими елементами.

The methods for calculation of electrical parameters of single pole multi-throw switches, the input matching of which is provided by means the transforming circuits inserted between branching and commutating elements in each of device output arm , are offered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.397+681.723

В.І. Шклярський, Ю.М. Матієшин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МІКРООБ’ЄКТА ТЕЛЕВІЗІЙНИМ ОПТИЧНИМ СКАНУВАЛЬНИМ МІКРОСКОПОМ У ДВОТАКТНОМУ РЕЖИМІ ВИМІРЮВАННЯ

Проаналізовано особливості використання телевізійного оптичного сканувального мікроскопа у двотактному режимі роботи для визначення швидкості руху мікрооб’єкта та похибок, що виникають при цьому, а також два варіанти роботи мікроскопа з точки зору способу сканування: 1) сканування із забезпеченням послідовного підсвічення усіх положень сканувальної плями в рядку, що відповідають заданим координатам (неперервне сканування); 2) сканування формуванням положень сканувальної плями в рядку, що відповідають заданим координатам, за допомогою сходинчастого сигналу рядкової розгортки (дискретне сканування).

Paper is consist of analysis of the television optical scanning microscope peculiarities in double time work mode for determination of the microobject velocity and errors which are arise attached to this. Analyzed two versions of microscope working by mean of scanning method: 1) Scanning with the consecutive lighting of the all scanning spot positions in a row with corresponding coordinates which are set providing (continuous scanning); 2) Scanning by the way of scanning spot positions in a row forming with corresponding coordinates by the stairs signal of row evolve (stepping scanning).

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

В.В. Гоблик, В.А. Павлиш, І.В. Ничай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ ГІЛЛЯСТИМИ ЛАНЦЮГОВИМИ ДРОБАМИ

Для опису фотонних кристалів запропоновано моделі у вигляді гіллястих ланцюгових дробів. Проаналізовано переваги таких моделей для задач дослідження інфокомунікаційних властивостей фотонних кристалів на базі модульованих нанорозмірних структур. Досліджено особливості розподілу поля одновимірного фотонного кристала на основі тонкої періодично-неоднорідної пластини. Розглянуто прикладні задачі використання результатів цього дослідження в перспективних інфокомунікаційних системах.

In given paper the models of photon crystals in the form of branchedcontinual fractions are offered. Advantages of such models for the problems of research of info-communicational properties of the photon crystals on the basis of modulated nano-dimensional structures are analysed. Features of a field distribution of the one-dimensional photon crystal on the basis of thin periodically - a non-uniform plate are investigated. Applied problems of results use of the given research in perspective info-communicational systems are considered.

Кількість посилань – 20.

Завантажити статтю

УДК 004.942

В.М. Теслюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ТА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО БАГАТОРІВНЕВОГО ПРОЕКТУВАННЯ МЕМС

Запропоновано структуру системи для автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем (МЕМС), яка включає: підсистему моделювання технологічних маршрутів виготовлення інтегральних схем (ІС) та МЕМС – «ПроМІС-Т (МЕМС)», підсистему твердотільного (ПроМІП-Тв), функціонального (ПроМІП-Ф) та системного (ПроМІП-С) моделювання. Розроблено модель об’єкта проектування та процесу автоматизованого проектування МЕМС на основі мереж Петрі і запропоновано використовувати теорію чутливості для підвищення ефективності автоматизованого проектування на ієрархічних рівнях.

In the paper the structure of a system for automated MEMS design is proposed. The structure includes a subsystem for technological IC and MEMS development strategy modeling, subsystems for solid item (ПроМІП-Тв), functional (ПроМІП-Ф), and system (ПроМІП-С) modeling. A model for designed object and design process on the base of Petri nets on hierarchical levels was developed. To increase the efficiency of automated MEMS design process, the use of sensitivity theory is proposed.

Кількість посилань – 35.

Завантажити статтю

УДК 621.3.049.77.2:621.316.8.049.75

Д.Т. Дячок1, В.А. Павлиш2, В.Г. Немеш3

1Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут;
2Національний університет “Львівська політехніка”;
3Науково-виробниче підприємство “Мікротех Карат”, м. Львів

СТАБІЛЬНІСТЬ ТОВСТОПЛІВКОВИХ РЕЗИСТОРІВ,ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ ПАСТ СЕРІЇ 4400 З ПРОВІДНИКОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ІЗ ПАСТ 1785 і 1785М (за результатами кліматичних випробувань)

Досліджено стабільність товстоплівкових резисторів на основі паст серії 4400(КЛИС750771.002ТУ) з провідниковими елементами із паст 1785 (АУЭ0.027.066ТУ) і 1785М, нанесених на підкладки ВК94-1 і ВК100-1. Проведено оцінку впливу на стабільність резисторів матеріалу провідникової пасти та матеріалу підкладки, а також перевірку окремих електрофізичних параметрів елементів, виготовлених із провідникових паст на відповідність вимогам технічних умов АУЭО.027.066ТУ.

There has been investigated the stability of ruthenium thick-film resistors based on the series 4400 (КЛИС750771.002ТУ) pastes and having conductor elements from 1785 (АУЭ0.027.066ТУ) and 1785M pastes deposited on the substrates ВК94-1 and ВК100-1. The influence of the conductor paste material and substrate material on the resistor stability has been estimated. Some electrical and physical parameters of the elements made from the conductor pastes have been checked for the compliance with the specification requirements АУЭ0.027.066ТУ.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.375

М.В. Мелень, В.М. Когут*, Б.О. Павлов*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань;
*Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола,
кафедра комп’ютерних систем і мереж

АНАЛІЗ РЕЖИМУ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПІДСИЛЕННЯ В ТРАНЗИСТОРНОМУ АВТОДИНІ

На основі еквівалентної схеми автогенератора розрахований регенеративний коефіцієнт підсилення для високочастотного вхідного сигналу. Показано, що максимум цього підсилення не збігається з частотою генерації, що стало основою для вибору оптимальної проміжної частоти приймача. Визначені співвідношення між сталими часу коливального контуру автогенератора і ланки автозміщення, за яких забезпечується безумовна стійкість підсилення.

On the basis of the equivalent circuit of the oscillator is computed regenerative amplification factor for high-frequency input signal. Is shown, that the maximum of this amplification does not coincide with frequency of generation, that became a basis for a choice of optimum intermediate frequency of the receiver. The ratio between time constant of an oscillating circuit of the oscillator and automatic bias chain are determined, at which the unconditional stability of amplification is provided.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

М.Д. Матвійків

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ НА ВЛАСТИВОСТІ АКУСТОЕЛЕКТРОННИХ ФІЛЬТРІВ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ

Досліджено вплив внутрішніх механічних напружень (ВМН) на частоту фільтрації та її часову стабільність в акустоелектронних фільтрах на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). Показано, що ВМН змінюють частоту фільтрації і знижують її часову стабільність. Запропоновано методи послаблення цих деформаційних ефектів.

In the article analyzed influence of internal mechanical tensions (IMT) on filtration frequency and its time stability in acoustoelectronic filters on surface acoustic waves (SAW). It is shown, that IMT changes filtration frequency and reduces its time stability. Slackening of deformation effects methods are offered.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК: 621.385.832

М.Й. Николишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПИСЕМНО-МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Розглянуто нову інформаційну модель писемно-мовної комунікації. Описано основні мікрофункції, що зустрічаються під час формування та опрацювання сигналів писемної та мовної комунікації. Відзначено специфіку писемної комунікації, яка полягає у багатократному використанні динамічного сигналу, який формується на основі статичного сигналу, що переносить інформацію у часі.

In the article new information model of written – spoken communication is investigate. Main microfunctions that have place at the written and spoken communication signals processing are described. A specific of written communication which is in a many times dynamic signal usage, which is formed at the base of static signal carrying information in the time is marked.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.372

М.М. Климаш, В.І. Романчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікації

МАТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ОПТИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ ЗІ СПЕКТРАЛЬНИМ УЩІЛЬНЕННЯМ КАНАЛІВ

Запропоновано матричний метод аналізу оптичних мереж зі спектральним ущільненням каналів (WDM/DWDM), який дає змогу оцінити вплив перехресних міжканальних завад, нелінійних адитивних завад та власних завад у мультихвильовій оптичній мережі (MONET).

In this work the matrix method of analysis optical networks is offered with a wavelength division multiplexing , which allows to estimate influencing of crosstalk, nonlinear crosstalk in Multiwavelength Optical Networks.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 53.088.2

О.В. Надобко, Б.М. Дутка
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

МЕТОД ПІДСУМОВУВАННЯ ПОХИБОК З ДОВІЛЬНИМИ ЗАКОНАМИ РОЗПОДІЛІВ

Запропоновано простий та порівняно універсальний метод підсумовування похибок з довільними законами розподілів. Розроблено практичні рекомендації щодо його використання.

Завантажити статтю

УДК 004.942

Р.-А.Д. Іванців, Р.В. Загарюк, В.М. Теслюк

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра систем автоматизованого проектування

СХЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ АКСЕЛЕРОМЕТРА ЄМНІСНОГО ТИПУ

Розроблено схему перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу. Описано принцип роботи схеми та її основні елементи. Розроблено математичну модель перетворення сигналу. Наведено результати перетворення та зроблено висновки щодо наведеної схеми.

Signal-conditioning circuit for capacitive accelerometer is designed. The main principles and elements of the circuit are described. Model of capacitive accelerometer is designed. Mathematical model of the Signal-conditioning circuit is developed. Work results are presented and drawn conclusions about current circuit.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 621.391.822

Р.І. Желяк, Б.О. Павлов*, О.В. Самсонюк**

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань;
**кафедра радіолектронних пристроїв та систем;
*Львівський державний інститут новітніх технологій та управління,
кафедра комп’ютерних мереж та систем

АНАЛІЗ ШУМОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРНОГО АВТОДИНА

Проаналізовано шумові характеристики приймального тракту, виконаного на основі автогенератора на одному активному елементі, який одночасно суміщає функції радіопередавача, а також регенеративного підсилювача високої частоти, гетеродина і змішувача в приймачі. Як приклад в нормованих величинах наведено залежність коефіцієнта шуму від зміни еквівалентного опору коливального контуру автогенератора.

Descriptions of noises of receiving highway, executed on the basis of ascillator on one active element which combines the functions of radio transmitter simultaneously, and also regenerative strengthener of high-frequency, geterodina and mixer are analysed in a receiver. As an example, in the rationed sizes dependence of coefficient of noise is resulted on the change of equivalent resistance of oscillatory circuit of ascillator.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.372.061

Ю.І. Шаповалов

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра радіоелектронних пристроїв і систем

ФОРМУВАННЯ РІВНЯНЬ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ ТОПОЛОГІЧНИМ МЕТОДОМ

Розглянуто топологічний метод формування математичної моделі лінійного параметричного кола у вигляді лінійного диференціального рівняння зі змінними у часі коефіцієнтами, що зв’язує вхідний сигнал та відгук на нього.

This paper deals with the topological method of forming the mathematical model of linear parametric circle in the form of linear differential equation with the time-variable coefficients that connect input signal with the response to it.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.3.019

Ю.Я. Бобало, Л.А. Недоступ, М.Д. Кіселичник, О.В. Лазько

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

ІМОВІРНІСНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПРОПУСКУ ДЕФЕКТІВ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РЕА

Запропоновано новий підхід до формалізації процесів утворення дефектності і їх моделювання. Сформовано адекватні математичні моделі дефектності для завдань комплексної оптимізації.

The new approach to the formalization of defect formation procedure is proposed. High-adequate defect models are proposed for complex optimization problem solution.

Завантажити статтю

УДК 621.3.019.3(075)

Ю.Я. Бобало

Національний Університет “Львівська політехніка”
кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І КЕРОВАНОСТІ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

Викладено концепцію імовірнісного оцінювання ефективності проектних, виробничих і експлуатаційних систем забезпечення якості радіоелектронної апаратури. Наводяться варіанти імовірнісних оптимізаційних моделей таких систем з можливими контурами керування.

The concept of design, production and exploitation quality systems probabilistic estimation efficacy is proposed. The probabilistic optimization models of such systems with probable control contours are proposed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.39

Я. Шийка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра телекомунікацій

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ АТС

Розглянуто структуру розробленого програмно-методичного комплексу для дослідження основних алгоритмів керування АТС. В основу комплексу покладено математичний апарат імітаційного моделювання складних систем.

The structure of the developed programmatic methodical complex is examined for research of basic algorithms of management of automatic telephone stations. The mathematical instrument of imitation of difficult systems forms the basis of complex.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

Syndicate content