№ 645 (2009)

УДК 621.391

Д.В. Агеев, Д.В. Евлаш

Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
кафедра телекоммуникационных систем

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ САМОПОДОБНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ, ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ “TRIPLE PLAY”

© Агеев Д.В., Евлаш Д.В., 2009

Розроблено і описано метод розрахунку параметрів інформаційних потоків в каналах зв’язку. Подано практичні рекомендації з його застосування. Наведено результати розрахунків з використанням цього методу.

A method for calculating the parameters of information flow in the communication channels is developed and described. It is given practical advice on its application. The results of calculations using this method are given.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 621.396.967.004

В.П. Антонюк

ДП “Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут”

ШЛЯХИ ПІДВИЩННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСИВНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ

© Антонюк В.П., 2009

Розглянуто основні принципи побудови малобазової пасивної системи визначення місцерозташування джерел електромагнітного випромінювання сигналів. Запропоновано алгоритм роботи системи в умовах завад, зумовлених відбиттям від границі розділу двох середовищ за апріорної невизначеності значення несучої частоти сигналу. Наведено результати дослідження робочої зони малобазової пасивної гіперболічної системи з довільним розташуванням приймальних пунктів. Наведено результати натурних випробувань експериментального зразка системи.

This paper presents a short baseline passive system dedicated for geolocation of electromagnetic sources. System operation algorithm in clutter conditions caused by signal reflection from boundary of two medium at priori uncertainty of signal carrier frequency is proposed. Results of research short baseline passive hyperbolic system coverage with arbitrary places of receivers are presented. Results of full-scale test of system operative embodiment are submitted

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 621.397+681.723

Ю.В. Баланюк, А.Д. Педан, В.І. Шклярський

Національний університет “Львівська політехніка”

СКАНУВАЛЬНИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ОПТИЧНИЙ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ МІКРОСКОП ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ МІКРООБ’ЄКТІВ

© Баланюк Ю.В., Педан А.Д., Шклярський В.І., 2009

Проаналізовано вимоги до сканувального телевізійного оптичного мікроскопа, придатного до використання для дослідження біологічних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому діапазоні освітлення. Визначено вимоги до сканувальної електронно-променевої трубки, оптичного каналу та перетворювача світло-сигнал. Показана можливість роботи такого мікроскопа в реальному масштабі часу.

In article requirements to a scanning television optical microscope which can be used for research of biological microobjects in a ultra-violet range of a luminescence are analyzed. Requirements to a scanning electron beam tube, the optical channel and the converter a light – signal are determined. The opportunity of work of such microscope in real time is shown.

Кількість посилань – 29

Завантажити статтю

УДК 621.391.037.372

В.Е. Басов, В.Н. Исарев

Одесская национальная академия связи им А.С. Попова

НОВЫЕ РЕКУРСИВНЫЕ КОДЫ С СОКРАЩЕННЫМ ВХОДНЫМ АЛФАВИТОМ

© Басов В.Е., Исарев В.Н., 2009

Для кодов с сокращенным входным алфавитом построены новые рекурсивные коды, предназначенные для декодирования по алгоритму Витерби. Выполнено моделирование передачи информации по каналам с фазовой модуляцией и аддитивным белым гауссовским шумом. Получены характеристики помехоустойчивости этих кодов.

For codes with a brief source alphabet new recursive codes, intended for decoding on the algorithm of Viterbi, are built. Execute modeling of transmit data across channel with phase modulation and additive white Gausse noise. Descriptions of antijammingness of these codes are made.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 338.984:519.6

В.М. Безрук, Ю.В. Скорик

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА РЕЧЕВЫХ КОДЕКОВ С УЧЕТОМ СОВОКУПНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

© Безрук В.М., Скорик Ю.В., 2009

Рассмотрено методологию выбора речевых кодеков на основе метода анализа иерархий. Теоретические и практические особенности метода анализа иерархий для выбора разговорного кодека с учетом совокупности показателей качества.

In article the methodology of a choice optimum by vector criterion of design decisions on the basis of a method of the analysis of hierarchies is stated. Theoretical and practical features of a method of the analysis of hierarchies for a choice of speech codecs, optimum for choice quality indicators are considered.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 621.372

А.П. Бондарєв, І.П. Максимів

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРИЙМАННЯ 8PSK-СИГНАЛУ

© Бондарєв А.П., Максимів І.П., 2009

Розглянуто можливість технічної реалізації приймання 8PSK-радіосигналів за низького відношення сигнал-шум.

The possibility of engineering implementation of receiving radio signals with 8PSK at low signal-to-noise ratio is considered in this paper.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 381.324:621.394.79

А.Н. Буханько, В.М. Безрук, Е.В. Дуравкин

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАНАЛАМИ СВЯЗИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА УЧАСТКА СЕТИ

© Буханько А.Н., Безрук В.М., Дуравкин Е.В., 2009

Рассмотрены алгоритмы управляющего агента, являющегося частью децентрализованной системы управления сложной телекоммуникационной сети, направленных на реализацию функций выбора каналов связи для передачи на основе заданных параметров качества QoS.

There are considered algorithms representing some functions of a choice of liaison channels for transfer on the basis of the set parameters of QoS, which belong to the operating agent, being a part of the decentralized management system of the complex telecommunication network.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.378; 621.396

В.В. Гоблик, В.А. Павлиш

Національний університет “Львівська політехніка”

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ПЕРІОДИЧНО-НЕОДНОРІДНОГО ДІЕЛЕКТРИЧНОГО ЦИЛІНДРА ТА ЇХ АНАЛІЗ

© Гоблик В.В., Павлиш В.А., 2009

Наведено результати розроблення математичних моделей випромінювальних та хвилеводних структур на базі періодично-неоднорідного діелектричного циліндра. Моделі побудовані на основі строгих розв’язків відповідних електродинамічних задач збудження періодично-неоднорідних структур, отримані у вигляді гіллястих ланцюгових дробів. Результати аналізу дробів, що описують характеристики випромінювання та поширення поля такими структурами, вказують на значні потенційні можливості періодично-неоднорідних структур для задач освоєння терагерцового діапазону частот та створення новітніх інфокомунікаційних систем.

This article represents the results of elaboration of mathematical models of radiating and wavy structures on the basis of the periodically heterogeneous dielectric cylinder. Models are constructed on the basis of strict solutions of corresponding electrodynamic problems of excitation of the periodically heterogeneous structures are deduced in shape of the branched continual fractions.
The results of the analysis of fractions, which describe characteristics of radiation and field distributions by such structures, point at considerable potential possibilities of periodically heterogeneous structures for tasks of mastering of the tera hertz range of frequencies and creation of the newest info-communicational systems.

Кількість посилань – 24

Завантажити статтю

УДК 621.372.8

Й.А. Захарія, О.В. Кобилянська

Національний університет “Львівська політехніка”,
Державне територіальне об’єднання “Львівська залізниця”

УМОВА БЕЗВТРАТНОСТІ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО БАГАТОПОЛЮСНИКА В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗУ ВУЗЛІВ З’ЄДНАНЬ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ

© Захарія Й.А., Кобилянська О.В., 2009

Розглянуто проблему синтезу вузла з’єднання ліній передачі НВЧ на основі умов безвтратності багатополюсника і відомого вхідного імпедансу провідникового елемента зв’язку. Подані аналітичні вирази відкривають можливість оптимізації структури вузла з’єднання. Загальні висновки дійсні для широкого класу ліній передачі і типів елементів зв’язку.

The synthesis problem of VHF transmission line junction threeport with conducting exciting element on the multiport lossless-conditions and known input impedance basis is considered. Given analytical expressions open the possibility of junction structure optimization. General conclusions are for width class of transmission lines and exciting elements type valid.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.391.1

Н.В. Захарченко, М.М. Гаджиев, Е.Н. Мартынова, А.Н. Рябуха

Одеська національна академія зв′язку ім. О.С. Попова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКРУПНЕННЫХ СИГНАЛОВ С НУЛЬ-ПЕРЕСЕЧЕНИЯМИ В АДАПТИВНЫХ СИСТЕМАХ ПРИ РАБОТЕ ПО РЕАЛЬНЫМ БИНАРНЫМ КАНАЛАМ

© Захарченко Н.В., Гаджиев М.М., Мартынова Е.Н., Рябуха А.Н., 2009

Теоретически доказано и экспериментально подтверждено увеличение функции правдоподобия при принятии решения при различении бинарных сигналов по нуль- пересечениям по сравнению с оценкой информационного параметра на единичном интервале.

The growth of possibility function of decision- making at the binary signals distinction on no- crossings in comparison with the estimation of informative parameter at the unit interval was theoretically proved and experimentally confirmed.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 004.93+519.2

Б.О. Капустій, О.В. Надобко, О.Л. Білик

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ НА ЗОБРАЖЕННІ КОРЕЛЯЦІЙНИМ МЕТОДОМ

© Капустій Б.О., Надобко О.В., Білик О.Л., 2009

Проведено дослідження достовірності виявлення об’єктів на зображенні кореляційним методом на основі оцінок евклідової відстані між об’єктами та достовірності виявлення. За результатами досліджень зроблено висновки щодо застосування цього методу.

Investigation of reliability of correlation method of objects detection on the image based on the evaluation of Euclidean distance between the objects and precisions of detection was performed. The conclusions about applying of this method were obtained based on the investigation results.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 621.395.74

М.М. Климаш, О.А. Лаврів

Національний університет “Львівська політехніка”,

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ QoS У МУЛЬТИСЕРВІСНІЙ ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ IP/MPLS

© Климаш М.М., Лаврів О.А., 2009

Сьогодні важливим завданням, що стосується побудови та управління мережами, є регулювання параметрів якості сервісу. Основною технологією для мереж наступного покоління є технологія пакетного передавання IP/MPLS та програмовані гнучкі комутатори Softswitch. Запропоновано алгоритм контролю параметрів якості обслуговування на основі ефективності протоколу канального рівня.

At present, monitoring of service quality parameters presents an important task for information networks engineering and operation. The key technology for new generation networks is based on package transportation technology IP/MPLS and program commutators Softswitch. Proposed is a checking algorithm for network quality service parameters based on the efficiency of data link layer protocol.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.396

М.М. Климаш, В.О. Пелішок, О.М. Яремко

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОСТОРОВЕ РОЗНЕСЕННЯ НА ПРИЙМАЛЬНОМУ БОЦІ У БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Климаш М.М., Пелішок В.О., Яремко О.М.,2009

Для безпровідних каналів зв’язку розглянуто негативні наслідки завмирань сигналу, спричинених багатопроменевим поширенням хвиль. Розглянуто особливості рознесеного прийому, реалізованого шляхом використання декількох антен на приймальному боці. Проведено порівняння різних методів комбінування вихідних сигналів окремих антен та дано рекомендації щодо їх застосування.

For the off-wire ductings of connection the negative consequences of stoppings beating of signal, waves caused multibeam distributions are considered. The features of set about a reception, realized by the use of a few aerials on a receiving side are considered. Comparison of different methods of combining of initial signals of separate aerials is conducted and recommendations are given from their application.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.391.822

З.О. Колодій, Л.А. Недоступ, А.З. Колодій

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДЕФЕКТНОСТІ СТРУКТУРИ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОНІКИ ЗА РІВНЕМ ЇХ ФЛІКЕР-ШУМУ

© Колодій З.О., Недоступ Л.А., Колодій А.З., 2009.

Запропоновано методику оцінки дефектності структури елементів електроніки за мінімальним значенням спектральної густини потужності їх флікер-шуму і мінімальним значенням середнього квадрата напруги шумів в діапазоні низьких частот.

The method of estimation of electronic elements reliability using their minimal value of flicker-noise power spectral density and minimal value of noises voltage average square in the range of low frequencies is proposed.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.3

Р.С. Колодій, О.В. Тимченко

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОДИ ПОБУДОВИ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ЕКГ

© Колодій Р.С., Тимченко О.В., 2009

Розглянуто методи побудови та особливості реалізації сенсорних мереж для потреб телемедицини, зокрема мобільного моніторингу електрокардіограми пацієнтів. Показано шляхи вирішення проблем, пов’язаних з обмеженим енергоспоживанням та мобільною топологією таких мереж.

The methods of construction and realization of sensory networks are examined for the necessities of tele medecine, in particular mobile monitoring of electrocardiogram of patients. The ways of decision of problems, related to the limited energy consumption and mobile topology of such networks are rotined.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 621.3.006.357

Ю.Ю. Коляденко, Л.О. Токар

Харківский державний регіональный науково-технічний центр з питань ТЗІ

МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ В УМОВАХ КОНВЕРСІЇ РАДІОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА

© Коляденко Ю.Ю., Токар Л.О., 2009

Розглянуто один зі шляхів розв’язання задачі електромагнітної сумісності (ЕМС) – метод частотного планування за допомогою мінімізації кількості частотних каналів, що використовуються, для виконання умов забезпечення ЕМС.

One of paths of decision of task of electromagnetic compatibility (EMC) is considered in the article – method of the frequency planning by minimization of amount of the used frequency channels for implementation of terms of the EMC providing.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК: 621.391

Лега Ю.Г., С.М. Первунінський, С.С. Гузнін

Черкаський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ M-ПОЗИЦІЙНОГО АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОГО ПРИЙМАЧА ШУМОВИХ СИГНАЛІВ В КАНАЛІ З АДИТИВНИМ БІЛИМ ГАУССОВИМ ШУМОМ

© Лега Ю.Г., Первунінський С.М., Гузнін С.С., 2009.

Представлено результати теоретичного та експериментального дослідження завадостійкості m-позиційного автокореляційного приймача шумових сигналів в каналі з адитивним білим гауссовим шумом. Практичні результати узгоджуються з теоретичними.

There are presented results of theoretical and experimental researches of noise-stability m-position autocorrelation receiver of noise signals in additive white Gaussian noise channel. Practical results are consistent with theoretical.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 621. 395

А.Г. Ложковський

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

МЕТОДИ АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО ТРАФІКА (РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТЕЛЕТРАФІКА)

© Ложковський А.Г., 2009

Запропоновано вирішення важливої науково-прикладної проблеми удосконалення та розширення кількості методів, використовуваних для аналізу і синтезу систем розподілу інформації та оцінки параметрів якості обслуговування в умовах реальних потоків трафіка.

Solution of the important scientifically applied problem of improvement and expansion of amount methods, in-use for an analysis and synthesis of the systems distributing of information and estimation parameters QoS in the conditions of the real streams date is in-process offered.

Кількість посилань – 20

Завантажити статтю

УДК 621.395.7

Б.A. Мандзій, А. Бенч

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕНЕРГЕТИЧНІ СПЕКТРИ СИГНАЛІВ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ УКРАЇНОМОВНІ ТЕКСТИ

© Мандзій Б.A., Бенч А., 2009

Подано результати розрахунку енергетичних спектрів сигналів поширених типових кодів лінійних трактів цифрових систем пересилання інформації, що представляють україномовні тексти, написані з використанням літер "кирилиці".

In the article the results of calculation of power spectrums of signals of widespread typical kodas of linear highways of the digital systems are given which present sending of information of, Ukrainian-language phototypographs written with the use of letters of cyrillic "alphabet".

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 616-073.001.57

Я.М. Матвійчук

Львівський національний університет “Львівська політехніка”,

Р.Т. Гасько

ЛНМУ ім. Д. Галицького

ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА З МОЖЛИВІСТЮ МАКРОМОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

© Матвійчук Я.М., Гасько Р.Т., 2009

Описано спеціалізовану веб-орієнтовану систему з вбудованим модулем аналізу та макромоделювання радіоелектронних схем та динамічних систем і можливості використання для електронної освіти та дидактичних систем.

The article describes the specialized web-oriented system with embedded CAD engine for macromodelling of dynamical systems and electronics circuits and its possibilities for e-learning and dystance education.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 621.372.8.049.75

В.І. Оборжицький

Національний університет “Львівська політехніка”

МІКРОХВИЛЬОВІ ДВОЧАСТОТНІ ТРАНСФОРМАТОРИ ІМПЕДАНСУ З СИМЕТРИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ НА ОСНОВІ ВІДРІЗКА ЗВ’ЯЗАНИХ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ

© Оборжицький В.І., 2009

Наведено методи розрахунку електричних параметрів декількох варіантів високочастотних симетричних схем на основі відрізків зв’язаних ліній передачі для трансформації на двох частотах опору навантаження у задане значення вхідного опору.

The method for electrical parameters calculation of several types of dual-frequencies symmetric coupled-line impedance transformer are offered.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 681.3

О.В. Осадчук, O.О. Семенова, O.О. Войцеховська, А.О. Семенов

Вінницький національний технічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ ТРІЙКОВОЇ ЛОГІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДВОПОРОГОВИХ НЕЙРОНІВ

© Осадчук О.В., Семенова О.О., Войцеховська О.О., Семенов А.О., 2009

Розроблено математичні моделі двопорогових нейронів для випадку трійкового подання інформації. Запропоновано три нейронні мережі на лінійних та двопорогових нейронах. Перша функціонує як трійковий елемент мінімуму, друга – як елемент трійкового мінімуму, а третя – трійкової інверсії.

In this work the mathematical models of two-threshold neurons for ternary information presentation are developed. Three neural networks on linear and two-threshold neurons are proposed. The first operates as a ternary maximum element, the second does as a ternary minimum element, the third does as a ternary inversion element.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 621.395.7

М.Й. Павликевич

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕЖИМ УЗГОДЖЕННЯ І ПЕРЕХРЕСНІ ЗВ’ЯЗКИ У БАГАТОПРОВІДНИХ ЛІНІЯХ

© Павликевич М.Й., 2009

Проаналізовано чинники, які впливають на виникнення перехресних зв’язків між провідниками багатопровідних ліній стосовно застосування цих ліній у технологіях xDSL та Ethernet.

This article presents factors causing crosstalk in multiconductor transmission lines in regards to their application for xDSL and Ethernet.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 621.385.832.82

А.Д. Педан, Б.І. Любинецька

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ЮСТУВАННЯ СКАНУЮЧОГО ОПТИЧНОГО МІКРОСКОПА НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ТРУБКИ

© Педан А.Д., Любинецька Б.І., 2009

Розглянуто питання юстування електростатичної фокусуючої лінзи електронно-променевої трубки скануючого оптичного мікроскопа. Запропоновано спосіб юстування з використанням квадрупольних магнітних полів. Наведено алгоритм процедури юстування.

The question adjustments an electrostatic focusing lens of an electron beam tube of a scanning optical microscope is considered. The way adjustment with use quadrupole magnetic fields is offered. The algorithm of procedure adjustment is resulted.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 621.396

В.О. Пелішок

Національний університет “Львівська політехніка”

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВИХ БЕЗПРОВІДНИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ВИБОРУ МЕТОДІВ МОДУЛЯЦІЇ

© Пелішок В.О.,2009

Запропоновано методику вибору методів цифрової модуляції для забезпечення основних системних вимог до безпровідних систем передачі даних: заданої ймовірності появи бітових помилок та заданої швидкості передачі даних. Показниками ефективності системи є використання її енергетичних та частотних ресурсів.

The method of choice of methods of digital modulation is offered for providing of the basic system requirements to the off-wire systems transmissions given: set probability of appearance of bit errors and set speed transmissions given. The indexes of efficiency of the system is the use of it power and frequency resources.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 621.314.26

В.В. Поповський, С.М. Горяєва

Харківський національний університет радіоелектроніки

РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ СУМІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ І ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ ВИКЛИКІВ

© Поповський В.В., Горяєва С.М., 2009

Розглянуто задачу сумісного виявлення і оцінки інтенсивності потоку заявок у телекомунікаційній системі. Для оцінки тренду нестаціонарності трафіку запропоновано використовувати згладжувальний рекурсивний алгоритм типу Робінса-Монро. З використанням методів імітаційного моделювання проаналізовано вплив різних параметрів алгоритму на якість виявлення критичного рівня інтенсивності потоку. Показано, що при згладжуванні виявляються ефекти зменшення рівня флуктуацій оцінюваної компоненти, знижується рівень самої оцінюваної компоненти і з’являється зсув оцінки максимуму нестаціонарності. Ці рекомендації дано з використанням процедури в різних механізмах запобігання перевантаженню типу RED, SPD, ECN та ін. Одержано оптимальне правило виявлення перевищення заданого порога.

The problem of joint detection and rating intensity of а stream applications in telecommunication system is examined. For estimation of trenda unstationary traffic the smoothed rekursyvnyy algorithm of the type Robins-Monro is offered use. With the use of simulation techniques, influencing of different parameters in an algorithm on quality of discovery of critical level of intensity stream is analysed. It is shown that at smoothing out the effects of diminishment of level fluctuations of estimated are marked components, the level of most estimated goes down components and displacement of maximum estimation of unstationary appears. Recommendations on the use of procedure in different mechanisms of prevention overload of the type RED, SPD, ECN and other are given. The optimum rule of detection excess the set threshold is received.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 621.396.96

І.Н. Прудиус, М.М. Сумик

Національний університет “Львівська політехніка”

АЛГОРИТМИ ПРОСТОРОВО -ЧАСОВОГО КОДУВАННЯ СИГНАЛІВ

© Прудиус І.Н., Сумик М.М., 2009

Пропонуються алгоритми просторового та часового кодування сигналів на основі рекурентних послідовностей максимальної довжини, які дають змогу забезпечити високі роздільні здатності за віддаллю та кутовими координатами за мінімального рівня та практично рівномірного розподілу бокових пелюсток діаграми напрямленості антени в просторі та функції невизначеності на площині (τ-:-fд ).

Are offered algorithms space- time coding of signals on a base recurrent sequences maximal lengths which allow to provide high settling capabilities after by distance and angular coordinates at minimum levels and practically even distributing of lateral petals directivity antenns in space and ambiguity functions on to the plane (f-:-fд ).

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 681.32.03

В.І. Романчук, Ю.В. Антонюк, А.В. Поліщук

Національний університет “Львівський політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ IP/MPLS ЗА РІЗНИХ МЕРЕЖЕВИХ ТОПОЛОГІЙ

© Романчук В.І., Антонюк Ю.В., Поліщук А.В., 2009

Досліджено залежності часу затримки від способу об’єднання кільцевих структур в MPLS-мережі і методи підвищення швидкості передачі інформації у мережах з технологією MPLS. Застосовано найоптимальнішу кільцеву структуру.

Work is devoted research of dependences of times of delay from the method of association of circular structures in MPLS – to the network and methods of rev-up passing to information in networks with technology of MPLS. And also application of the most optimum circular structure.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 004.923:004.932

Б.П. Русин, В.А. Таянов, О.А. Луцик

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

КОРЕГУВАННЯ ПРОБЛЕМИ НЕІДЕАЛЬНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ ЗА 3D-РЕКОНСТРУКЦІЇ МЕТОДОМ ФОТОМЕТРИЧНОГО СТЕРЕО

© Русин Б.П., Таянов В.А., Луцик О.А., 2009

Розглянуто вплив реального джерела освітлення на одержання зображень для реконструкції методом фотометричного стерео. Запропоновано метод корегування зображень для 3D-реконструкції методом фотометричного стерео, що ґрунтується на врахуванні неідеальності джерела освітлення. Обґрунтовано доцільність використання цього підходу покращання зображень за реконструкції методом фотометричного стерео.

The influence of the real light source to the photometric stereo reconstruction is considered. It is proposed the method of image correction for photometric stereo
3D-reconstruction, which is based on estimation of light source imperfection. The expediency of using reviewed approach for image correction is proved.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

Syndicate content