№ 654 (2009)

УДК 621

J. Handke, A. Kwapisz, J. Lorenc, B. Staszak

Poznań University of Technology, Institute of Electric Power Engineering
Poznań, Poland, e-mail: office_iee@put.poznan.pl

EVALUATION OF GROUND-FAULT PROTECTIONS ALGORITHMS OPERATION BASED ON DIGITAL MODEL IMPLEMENTING ADMITANCE CRITERION

© Handke J., Kwapisz A., Lorenc J., Staszak B., 2009

У статті розглянуто цифрову модель та оцінку ефективності роботи захисту електричної мережі за критерієм повної провідності. Модель захисту реалізує дуальний метод розрахунку повної провідності на основі векторів і усереднення вхідних сигналів. Застосований у цифровій моделі алгоритм усереднення повної провідності є оригінальною розробкою, яка пройшла випробовування в Інституті електроенергетики Познанського технічного університету

This paper describes the digital model of the power protection with admittance criterion and evaluation of operating efficiency. The protection model realizes dual admittance calculation method based on phasors and averaging input signals. The admittance averaging algorithm implemented in digital model has been originally developed and tested in Institute of Electric Power Engineering at Poznań University of Technology.

Кількість посилань - 6

УДК 621

K. Musierowicz

Poznań University of Technology, Institute of Electric Power Engineering

SUSCEPTIBILITY OF LEAST SQUARES METHOD–BASED ALGORITHMS TO ERRORS RESULTING FROM THE NON-PERIODIC COMPONENT OF SHORT CIRCUIT CURRENT

© Musierowicz K., 2009

Неперіодичні складові струму короткого замикання можуть бути причиною похибок під час поточних вимірювань. Значення таких помилок, які отримують за допомогою різних алгоритмів, відрізняються між собою і залежать також від прийнятої моделі струму під час короткого замикання. Проаналізовано різні алгоритми, які використовують метод найменших квадратів, і здійснено їх порівняння стосовно точності оцінки критеріальних величин захистів від струмів короткого замикання. Показано, що найбільші похибки (до декількох десятків процентів) з’являються у разі використання моделі класичного сигналу. Модель електричної мережі на основі диференційного рівняння кола короткого замикання є резистивною для постійної складової струму, тоді як її подальше застосування обмежено оцінкою активного і реактивного опорів кола короткого замикання. Більше того, цей алгоритм є придатним для гармонічного спотворення, яке з’являється у вимірюваних сигналах. Запропоновано алгоритм, який застосовує розклад експоненційних функцій у ряди Тейлора. Цей алгоритм немає недоліків попередніх алгоритмів і є універсальним.

Non-periodic component of short circuit current can be a source of errors in the on-line measurements. Values of such errors generated by diverse algorithms is different and depends also on the assumed model of the fault current. In the paper, different algorithms using the least square method (LSM) have been analyzed and compared regarding accuracy of estimation of criterion values of the fault current based protections. it has been shown that the highest errors (up to some tens of percents, appear when the classic signal model is applied. Network model based on the differential equation of the fault loop is resistant to the direct-current component whilst the application of the latter is restricted to the estimation of the fault loop’s resistance and reactance. Moreover, the algorithm is susceptible to harmonic distortions appearing in the measuring signals. An algorithm which implements the expansion of exponential function into the Taylor series has been proposed. The algorithm is free of drawbacks of precedent algorithms and shows to be the universal one.

Кількість посилань - 5

УДК 621

K. Strzałka – Gołuszka, P. Syrek

AGH, University of Science and Technology, Krakow, poland

ELECTOMAGNETIC FIELD IN HUMAN ENVIRONMENT AND METHOD OF ITS DETERMINATION

© Strzałka – Gołuszka K., Syrek P., 2009

Показано приклади джерел електромагнітних полів включно з їхньою можливою небезпекою. В останньому розділі статті наведено методи графічної інтерпретації полів навколо високовольтних ліній. Природна напруженість електричного поля навколо Землі оцінюється величиною 100–150 В/м , проте під час грози вона сягає 20 кВ/м. Магнітне поле Землі є оптимальним для існування життя і його розвитку. Магнетизм землі сягає 47 μT. Живі організми створюють незначне магнітне поле, що є протилежним до магнітного поля землі. Існує багато джерел електромагнітних полів: електричні установки в будинках, промисловості, транспорті, а також широке коло домашніх електричних пристроїв.

Paper presents examples of sources of electromagnetic fields and possible dangers involved. Last chapters of paper presents methods leading to graphical interpretation of fields around high-voltage lines. Natural intension of electric field over Earth assumes value of 100-150 [V/m] but by thunderstorm reaches 20 [kV/m]. Earth’s magnetic field is optimal for existence of life and its growth. The magnetism of earth reaches 47 [μT]. Live organisms induces a slight magnetic field, that is contrary the magnetic field of the earth. There are many sources of electromagnetic fields, electric installations used in buildings, industry, transport, and wide range of house devices.

Кількість посилань - 16

УДК 621 .3 .013

В.Ф. Іванков, С.С. Кокошин, І.В. Хімюк

ВАТ “Запоріжтрансформатор”,
Інститут електродинаміки НАН України

ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТОПРУЖНИХ ДЕФОРМАЦІЙ В ПОТУЖНОМУ ТРАНСФОРМАТОРІ

© Іванков В.Ф., Кокошин С.С., Хімюк І.В., 2009

Подано алгоритм для числового дослідження деформацій, що виникають у потужному енергетичному устаткуванні внаслідок ефекту магнітострикції. Наведено результати числових досліджень деформацій магнітної системи потужного трансформатора.

An algorithm is given for numerical research of deformations, that arise up in the powerful power equipment as a result of effect of magnitostriction. The given results of numerical researches of deformations of the magnetic system of powerful transformer.

Кількість посилань - 8

УДК 621.311

П.М. Баран, В.П. Кідиба, С.В. Дмитрик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДДАЛІ ДО МІСЦЯ ПОШКОДЖЕННЯ НА ЛІНІЇ З БАГАТЬМА ВІДГАЛУЖЕННЯМИ ЗА КООРДИНАТАМИ РЕЖИМУ ПОЧАТКУ ЛІНІЇ

© Баран П.М., Кідиба В.П., Дмитрик С.В., 2009

Розроблено алгоритм визначення віддалі до місця пошкодження на лініях електропересилання з багатьма відгалуженням за координатами режиму початку лінії.

The algorithm was developed for definition of the distance to the fault place in energy transmission lines with single branch under condition of lack of input information.

Кількість посилань - 5

УДК 621.311

З.М. Бахор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЖИМІВ НАВАНТАЖЕНЬ ТРАНСФОРМАТОРІВ ПІДСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

© Бахор З.М., 2009

Запропоновано класифікацію режимів навантажень силових оливних трансформаторів підстанцій електричних мереж, враховуючи виконання завдань розпізнавання режимів трансформаторів та оперативного керування їх роботою.

Classification of the modes of loading of power oily transformers of substations of electric networks is offered, coming from the decision of tasks of recognition of the modes of transformers and operative management work of transformers.

Кількість посилань - 5

УДК 621.317.39.084.2

А.С. Бойко, В.Д. Завгородній , І.Ф. Снітков

Національний університет “Львівська політехніка”,
СКБ ЕМС, м. Львів

ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТАХОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ НА БАЗІ СИНХРОННОГО ТАХОГЕНЕРАТОРА

© Бойко А.С., Завгородній В.Д. , Снітков І.Ф., 2009

Розглянуто математичні засади функціонування цифрових тахометричних систем для реалізації за допомогою сучасної матеріально-технічної бази.

The mathematic approach of the digital speed sensors using modern hardware was proposed in this article.

Кількість посилань - 4

УДК 621.316.761.2

Ю.О. Варецький, Т.І. Наконечний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВПЛИВУ КОМПЕНСУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА НЕСИНУСОЇДНИЙ РЕЖИМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

© Варецький Ю.О., Наконечний Т.І., 2009

Запропоновано принцип побудови системи ідентифікації впливу компенсувальних засобів на несинусоїдний режим електричної мережі. Показана можливість створення такої системи ідентифікації на базі штучної нейронної мережі і даних вимірювань показників несинусоїдності, які здійснюються на головній підстанції магістральної електричній мережі.

A method is proposed for development of intelligent system for identification of compensating devices effect on non-sinusoidal electrical network behavior. Has been shown the feasibility of the identification system development by an artificial neural network and by harmonic index data measured on the main electrical network substation bus.

Кількість посилань - 6

УДК 621.3.011

Ю.М. Васецкий, И.Л. Мазуренко

Институт электродинамики НАН Украины

ОЦЕНКА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИСТЕМ ПО ЗАДАННОМУ УСЛОВИЮ ДЖОУЛЕВОЙ ДИССИПАЦИИ В ДВИЖУЩЕЙСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСЕ

© Васецкий Ю.М., Мазуренко И.Л., 2009

Асимптотичні методи дослідження використано для отримання оцінок геометричних параметрів електромагнітних систем індукційного нагрівання металевих смуг. Проаналізовано індуктори у вигляді струмових контурів як плоскої, так і просторової конфігурацій. Розрахунки підтвердили коректність знайдених геометричних параметрів.

Asymptotic methods are used for estimation of geometrical parameters of electromagnetic systems for induction heating of metal strips. Both spatial and flat current configurations of inductors are analyzed. The calculations have confirmed correctness of obtained geometrical parameters.

Кількість посилань - 6

УДК 621.313:621.391

Ю.І. Гижко, М.В. Мислович

Інститут електродинаміки НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЮЧИХ СУКУПНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ВУЗЛІВ РУХОМИХ ЧАСТИН ЕНЕРГЕТИЧНИХ МАШИН

© Гижко Ю.І., Мислович М.В., 2009

Розглянуто питання формування навчаючих сукупностей для інформаційно-вимірювальних систем вібродіагностики окремих вузлів рухомих частин електроенергетичних машин. Для вимірювання і передачі діагностичних вібросигналів з рухомих частин енергетичних машин використано спеціальні сенсорні пристрої, що будуються на застосуванні стандарту Bluetooth.

Questions of formation of training sets for information-measuring systems of vibration diagnostics of some units of mobile parts of power electrical machines are considered. For measuring and transmission of diagnostic vibration signals from mobile parts of power machines, special sensors are used which are based on use of Bluetooth standard.

Кількість посилань - 5

УДК 621.313.33-82

В.М. Гладкий, Й.Р. Селепина

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА, ТЗЕ

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ З НЕСИМЕТРИЧНИМ МОСТОВИМ ВИПРОСТУВАЧЕМ

© Гладкий В.М., Селепина Й.Р., 2009

Опрацьовано математичну модель для розрахунків електромеханічних перехідних процесів в асинхронному електроприводі, що складається з асинхронного двигуна з клітковим ротором та несиметричного мостового випростувача.

A mathematical model for calculating electromechanical transients in asynchronous drive, consisting squirrel-cage asynchronous motor and asymmetrical bridge rectifier has been developed.

Кількість посилань - 5

УДК 621.313.3

Л.Й. Глухівський, В.С. Маляр, І.Р. Гавдьо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З ЕКРАНОВАНИМИ ПОЛЮСАМИ ПРИ РІЗНІЙ ГЕОМЕТРІЇ МАГНІТНОГО ШУНТА

© Глухівський Л.Й., Маляр В.С., Гавдьо І.Р., 2009

Розглядається питання впливу геометрії магнітного шунта на статичні характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами. Електромагнітні параметри обчислюються на основі представлення магнітної системи двигуна розгалуженою заступною схемою. Для розрахунку статичних характеристик застосовується диференціальний гармонічний метод.

The influence of magnetic shunt geometry of shaded-pole induction motor on steady-states has been considered. The electromagnetic parameters are calculated on the base of ramifided equivalent circuit of motor magnetic circuit. The differential harmonic method to calculation steady-states in shaded-pole induction motor have been considered.

Кількість посилань - 6

УДК 621.3

М.В. Говикович, В.І. Горячко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ЗАСТОСУВАННЯ ІНВАРІАНТНИХ НАБЛИЖЕНЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ВАРІАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

© Говикович М.В., Горячко В.І., 2009

Запропоновано вираз енергетичного функціонала для формулювання варіаційної задачі електростатики. Викладено алгоритм розв’язання представленої варіаційної задачі за допомогою поєднання методики інваріантних наближень з методом скінченних елементів.

An expression of energetic functional for formulation of variational problem of electrostatics has been developed. The paper presents the algorithm of solution of the foresaid variational problem based on the fusion of technique of invariant approximations with finite elements method.

Кількість посилань - 6

УДК 621.316.11:621.67

П.Ф. Гоголюк, Т.М. Гречин, В.Г. Лисяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕПМС

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ ВУЗЛА НАВАНТАЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З БЛОЧНИМ ПОМПОВИМ АГРЕГАТОМ

© Гоголюк П.Ф., Гречин Т.М., Лисяк В.Г., 2009

Створено математичну модель для аналізу усталених режимів вузла навантаження електропостачальної системи з блочним відцентровим помповим агрегатом із асинхронним електродвигуном. Отримано залежності напруги та частоти напруги живлення електродвигуна від продуктивності помпи з метою формування функцій частотного керування електродвигуном автоматичної системи керування агрегату.

Mathematical model intended for analysis of steady-state processes in element of load in electric power distribution system with block centrifugal pump apparatus with electric asynchronous motor is created. Dependencies of electric motor voltage and frequency on pump productivity in order to form frequency control function of electric motor automatic control system were obtained.

Кількість посилань - 9

УДК 621.313:62-799

К.А. Городжа, М.В. Мислович, Р.М. Сисак

Київський національний університет будівництва і архітектури,
Інститут електродинаміки НАН України

МОДЕЛЮВАННЯ ВІДГУКІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ НА УДАРНИЙ ВПЛИВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ СТВОРЕННІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ

© Городжа К.А., Мислович М.В., Сисак Р.М., 2009

Проаналізовано коливання в тілі вузлів електротехнічного обладнання, які спричинені ударним впливом. Розроблено математичну модель таких коливань у вигляді лінійного випадкового процесу, ядро якого є лінійною комбінацією імпульсних реакцій коливальних систем другого порядку, що відповідає багаторезонансності досліджуваних вузлів. Проведене імітаційне моделювання таких процесів, яке підтвердило адекватність запропонованої моделі реальним процесам.

Oscillations in construction parts of electrical equipment due to impact excitation were examined. Mathematical model of such oscillations was elaborated in the form of linear stochastic process. The kernel of the process is a linear combination of impulse reactions of second-order oscillatory systems. This corresponds to the fact that the construction parts under investigation show multi-resonance behavior. Computer-based simulation of such processes confirms that the proposed model is adequate to the real processes.

Кількість посилань - 5

УДК 621.3.013.001.2

Д.П. Гречин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА

МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ У НЕСКІНЧЕННІЙ ДВОШАРОВІЙ ПРОВІДНІЙ ФЕРОМАГНІТНІЙ ТРУБІ

© Гречин Д.П., 2009

На основі розробленої математичної моделі нестаціонарного електромагнітного поля у нескінченній двошаровій провідній феромагнітній трубі, верхній шар якої анізотропний, а нижній – ізотропний, обчислено та наведено розподіли електромагнітних полів по товщині труби, збуджуваних гармонічними біжучими вздовж її поверхонь лінійними густинами струмів. Враховувались при різних степенях анізотропії верхнього шару та її анізотропії на проникнення поля у глибину нижнього шару.

Based on developed mathematical model of non-stationary electromagnetic field in infinite two-layer conducting ferromagnetic tube, with anisotropic upper layer and isotropic underlayer, the distributions of electromagnetic fields on thickness of the tube, caused by harmonic travelling linear current densities along it’s surface was calculated and represented. Different anisotropic levels of upper layer and influence of anisotropy on penetration of field into depth of under layer were taken into account.

Кількість посилань - 3

УДК 621.316.1.052

А.В. Журахівський, Ю.А. Кенс, В.С. Коновал, А.Я. Яцейко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕРОРЕЗОНАНСНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ З ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

© Журахівський А.В., Кенс Ю.А., В.С. Коновал, Яцейко А.Я., 2009

Розглянуто особливості розрахунків ферорезонансних процесів в електромережах з заземленою нейтраллю на основі комп’ютерного моделювання та запропоновано засіб недопущення пошкоджень трансформаторів напруги.

The features of calculation of ferrorezonance processes in electrical power net with earthed neutral which based on computer modeling was considered and proposed device for preventing the damage of voltage transformer.

Кількість посилань - 7

УДК 62-83:621.313.2

В.М. Журкіна, Є.М. Казанцев, К.І. Снітков

Національний університет “Львівська політехніка”,
СКБ електромеханічних систем, НДЛ-68

ЕЛЕКТРОПРИВОД ВІДКРИВАННЯ І ЗАКРИВАННЯ ЗАСУВОК УКРИТТЯ ТЕЛЕСКОПА СМ-690 НА БАЗІ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

© Журкіна В.М, Казанцев Є.М., Снітков К.І., 2009

Розроблено та виготовлено систему автоматичного керування електроприводом механізму відкривання і закривання засувок укриття телескопа. Вибрано раціональний з точки зору надійності і задовільного характеру обертового моменту варіант закону комутації обмоток виконавчого безконтактного двигуна постійного струму, реалізація якого відбувається за допомогою мікроконтролерної системи керування.

The automatic control system of the electric drive open-close mechanism of the telescope flaps shelter was developed and manufactured. The rational variant of the commutation sequence of the executive brushless direct current motor relatively with dependability and satisfactory rate of rotational torque was chosen, which realization occurs by means of the microcontroller control system.

Кількість посилань - 12

УДК 621.311.22

В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ АВТОМАТИЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ

© Кідиба В.П., Пришляк Я.Д., 2009

Розроблено та реалізовано алгоритм контролю знань автоматизованої системи навчання оперативного персоналу електричної частини енергоблока електричної станції.

The algorithm of control of knowledges of the automatic system of studies of operative personnel of electrical part of generator of the power station is developed and realized.

Кількість посилань - 2

УДК 621.314

П.П. Климук, М.Й. Олійник, А.А. Маліновський, В.Г. Федишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕППМС

ДИДАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ТРИФАЗНИХ СТАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ У РЕЖИМІ ВИПРЯМЛЕННЯ ТА ІНВЕРТУВАННЯ

© Климук П.П., Олійник М.Й., Маліновський А.А., Федишин В.Г., 2009

Запропонована методика побудови часових діаграм напруг трифазних статичних перетворювачів у випростовувальних й інвертувальних режимах роботи, яка спрощує саму їхню побудову і сприяє кращому розумінню процесів у перетворювачі.

In presented paper a method to develop time charts of three-phase static converters in rectifying and inverting operation modes was proposed. Usage of presented approach leads to better understanding of processes in converters and simplifies the process of their creation.

Кількість посилань - 3

УДК 621.316.1.052

В.С. Коновал, О.І. Скрипник, Т.О. Товстяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
ТзОВ “ЕЛЕКС”

АНАЛІЗ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ СКЛАДНИХ ЕЕС З ВРАХУВАННЯМ ДІЇ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ ЛІКВІДАЦІЇ АСИНХРОННИХ РЕЖИМІВ

© Коновал В.С., Скрипник О.І., Товстяк Т.О., 2009

Розглянуто особливості розрахунків та аналізу аварійних ситуацій електроенергетичних систем з врахуванням дії пристроїв АЛАР за допомогою програмного комплексу ДАКАР-2009.

Consider the particular calculations and analysis of emergency power systems with consideration of action of ALAR using software DAKAR-2009.

Кількість посилань - 4

УДК 621.3(075.8)

В.І. Коруд

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ТЗЕ

ФАКТОР СОЦІОТИПОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

© Коруд В.І., 2009

Показано необхідність врахування соціотипів під час підготовки фахівців електроенергетичного спрямування. Цим власне й визначається якість підготовки фахівця й його адаптація в суспільстві.

The necessity of sociotype incorporation at training of electoenergetical specialists is shown. The quality of specialists training and its adaptation in society is actually defined by this.

Кількість посилань - 3

УДК 621.3.019:51.001

О.О. Кузнєцов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ПОТУЖНІСТЮ КОВЗАННЯ

© Кузнєцов О.О., 2009

Пояснено можливість збудження асинхронної машини потужністю ковзання. Створено об’єктно-орієнтовану математичну модель електроприводу. Наведено і проаналізовано результати математичного моделювання.

The possibility of slip energy excitation of induction machine is shown. The object oriented mathematic model of the drive is created. Results of mathematic modeling are shown and analyzed.

Кількість посилань - 4

УДК 621.313.333

А.C. Куцик, В.Д. Йовбак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП,
Свалявський технічний коледж НУХТ

КОМП’ЮТЕРНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ БЕЗЩІТКОВИХ СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

© Куцик А.С., Йовбак В.Д., 2009

Описано розроблений програмно-технічний комплекс для діагностування безщіткових систем збудження генераторів електростанцій з використанням працюючих в реальному часі комп’ютерних моделей генераторних блоків. Наведено результати експериментальних досліджень режимів роботи безщіткових систем збудження, знятих під час їх діагностування.

The program-technical complex is developed for diagnosing of the brushless excitation systems of power plant generators with the use of the real time computer models of generator blocks. The results of experimental researches of the work regimes of the brushless excitation systems obtained under their diagnosing are presented.

Кількість посилань - 3

УДК 621.313.333

А.С. Куцик, М.Б. Семенюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

АПЛІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ГЕНЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СИНХРОННОЮ МАШИНОЮ В КОМП’ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ

© Куцик А.С., Семенюк М.Б., 2009

Розроблено багатокомп’ютерну (багатопроцесорну) систему, в якій розділені розрахунок математичної моделі системи генерування електроенергії синхронною машиною, керування математичною моделлю і реєстрація результатів розрахунку.

Multiprocessor system, which separated the calculation of power generation system mathematical model and model control and registration of calculation results, has been developed.

Кількість посилань - 5

УДК 621.311.2

Г.М. Лисяк, О.Р. Пастух, О.М. Равлик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕСМ

РЕЖИМИ ЗОВНІШНІХ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ ЕНЕРГОБЛОКА З ДОДАТКОВИМ РОБОЧИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

© Лисяк Г.М., Пастух О.Р., Равлик О.М., 2009

Проведено порівняльний аналіз рівнів напруги на шинах власних потреб енергоблока з додатковим робочим трансформатором власних потреб під час усталених режимів зовнішніх коротких замикань. Наведено результати досліджень для енергоблока електростанції з турбогенератором ТГВ-200М.

The comparative analysis of voltage levels at auxiliary buses of power unit with the additional working auxiliary transformer under internal short circuits is carried out. The results of researches for power unit with power plant turbogenerator ТГВ-200М are given.

Кількість посилань - 7

УДК62-83:621.314.624:621.879

О.Ю. Лозинський, БЯ. Панченко, В.Б. Цяпа, Л.Ф. Карплюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕАП

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЕКСКАВАТОРНИМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В РЕЖИМАХ ПЕРЕВАНТАЖЕНЬ

© Лозинський О.Ю., Панченко БЯ., Цяпа В.Б., Карплюк Л.Ф., 2009

Описано та наведено результати досліджень роботи системи екстренного захисту електромеханічного обладнання екскаватора.

The results of researches of work of the system of ekstrennogo defence of electromechanics equipment of power-shovel are described and resulted.

Кількість посилань - 6

УДК 621.313.322-81.621.311.22

О.С. Міняйло, О.І. Маврін, К.Б. Покровський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕС

МОДЕЛЮВАННЯ НЕСИМЕТРИЧНИХ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ НА НЕЙТРАЛЬ АСИНХРОНІЗОВАНОГО ГЕНЕРАТОРА

© Міняйло О.С., Маврін О.І., Покровський К.Б., 2009

Отримано диференційні рівняння асинхронізованого турбогенератора в режимі одно- та двофазного замикання на нейтраль для визначення характеристик струмів несиметричних режимів роботи.

Here we obtain differential equations of doubly fed wound induction generator in one-and two-phase fault on the neutral to determine the asymmetric mode.

Кількість посилань - 4

УДК 621.313

О.В. Макарчук, П.Й. Голубовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра ЕМА,
СКБ ”Електромеханічні системи”

ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР ДЛЯ ВІТРОУСТАНОВКИ З ВЕРТИКАЛЬНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

© Макарчук О.В., Голубовський П.Й., 2009

Розглянуто питання проектування безконтактного генератора зі збудженням від постійних магнітів, що входить до складу вітроустановки з вертикальною віссю обертання.

Questions of designing of the brushless generator with an excitation from permanent magnets which is part of wind-driven powerplant with an axis of yaw of twirl are observed in paper.

Кількість посилань - 4

Syndicate content