№ 597 (2007)

УДК 621.313.181

І.Є. Біляковський, Б.І. Крохмальний

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ДО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ КОМУТАТОРНИХ ДВИГУНІВ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПОБУТОВИХ ПРИСТРОЇВ

Запропоновано просте розв’язання задачі обмеження максимального струму в електроприводах побутових пристроїв на базі колекторних та безщіткових двигунів з плавним запуском і регулюванням швидкості обертання. Керований електропривод відзначається надійністю і простотою реалізації.

A simple decision of the problem of "soft" start and regulation of the speed of electric drive direct curent motor of domestic devices are offered. Electric drive control differs with safety and simplicity of realization.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 621.311.22

П.М. Баран, В.П. Кідиба, Я.Д. Пришляк

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

Сформульовані принципи побудови автоматизованої системи навчання для оперативного персоналу електричних станцій

Here formulated principles of building the automatic system education for dispatcher operating personnel of the electrical station

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 681.5:666.3/.7

О.С. Бешта, Т.В. Бабенко

Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Використання LVQ мереж в задачах прогнозування

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень щодо синтезу мереж векторного квантування під час розв’язання задач прогнозування якості керамічних виробів.

The results of theoretical and experimental researches in relation to the synthesis of networks of Learning Vector Quantization at the tasks’ solving of prognostication of ceramic semi-finished products’ quality are presented.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.316:681.3

І.В. Блінов

ІЕД НАН України, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ КЗ НА ЛЕП З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОШАРОВОГО ПЕРСЕПТРОНА

Наведено процедуру виявлення місця однофазного КЗ на ЛЕП під час вимірювання параметрів аварійного режиму на основі штучної нейронної мережі. Доведено працездатність та переваги запропонованого підходу у разі застосування багатошарового персептрона.

This paper deals with the application of artificial neural networks (ANNs) to fault location in transmission line. The results show multi-layer perceptron offer the possibility to be used for fault location in transmission lines and give satisfactory results.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.311 : 681.3

О.Ф. Буткевич, О.В. Кириленко

Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ РЕЖИМІВ ОЕС УКРАЇНИ

Розглянуто підстави для створення проблемно-орієнтованої системи моніторингу режимів ОЕС України та її першочергові завдання, пов’язані з оцінюванням рівня безпеки поточних режимів, запропоновано способи їх розв’язання.

The grounds for design of problem-oriented monitoring system dealing with Ukrainian Interconnected Power System operational conditions are considered. The top-priority problems regarding the estimation of safety level for current operational conditions are examined, and the ways of their solution are offered.

Кількість посилань – 19.

Завантажити статтю

УДК 621.316.761.2

Ю.О. Варецький, Т.І. Наконечний, В.М. Амброз

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОБУДОВИ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ГАРМОНІК

Розглянуто проблему ідентифікації напруг вищих гармонік в електричній мережі з нелінійними навантаженнями за допомогою штучної нейронної мережі. Запропоновано здійснювати вибір структури нейронної мережі, вхідної комбінації величин, а також тренувальної множини на основі даних, отриманих внаслідок моделювання характерних режимів електричної мережі.

Voltage harmonic identification problem in electrical network consisting nonlinear loads on the neural network basis is described. It was proposed to select the neural network architecture and inputs, as well as training set by results of modeling power system representative operations.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.382.001

О.Є. Гамола

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ЕЛЕКТРОТЕПЛОВА МОДЕЛЬ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДА

Запропоновано електротеплову модель напівпровідникового діода, яка дозволяє розрахувати розподіл температури T в структурі з врахуванням залежності рухливості носіїв заряду  та часу життя  від температури.

The electric heat model of semiconductor diode which allows to evaluate distributing of the temperature T in its structure when dependence of charge transmitters mobility  and time of life  on temperature is taken into account.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.365.51:537.8.

Ю.М. Гориславець

Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНДУКЦІЙНИХ КАНАЛЬНИХ ПЕЧАХ

Розроблено математичну (коло-польову) модель для дослідження електромагнітного поля індукційної канальної печі. Здійснено моделювання печі для плавлення алюмінію. Зіставлено розраховану густину струму в каналах, а також електромагнітні параметри печі з експериментальними даними, отриманими на фізичній моделі і промисловій печі.

The mathematical (circuit-field) model for research of electromagnetic field of inductive channel furnace is designed. The simulation of furnace for melting of aluminium is carried out. The confrontation of the counted current density in channels, and also electromagnetic parameters of furnace with experimental data obtained on physical model and industrial furnace is made.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 577.352.5

В.І. Горячко, Т.В. Горячко*, М.О. Соколовський

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів
*Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕРЦЯ

Запропоновано математичну модель електричної активності серця людини на основі параметричного електричного кола з розподіленими параметрами.

The mathematical model of human heart electrical activity is developed on grounds of parametrical electrical circuit with distributed parameters

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.316.925:621.211

Н.В. Гребченко, А.А. Сидоренко

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк
Мироновская ТЭС ОАО Донецкоблэнерго

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО МЕСТА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Розглянуто новий метод визначення відстані від початку приєднання 6–10 кВ до місця замикання на землю в робочому режимі. Метод засновано на зіставленні дійсного значення вектора струму нульової послідовності та вектора, який розраховується на математичній моделі вузла мережі при припустимій відстані місця замикання. Розглянуто шляхи підвищення точності методу.

It is considered a new method of the distance defining from the beginning of 6-10 kV joining to the place of ground short circuit in operating mode. The method is based on comparing of actual value of zero-sequence current vector with the vector which is calculated on mathematical model of network junction at proposed remoteness. The ways of increase of the method accuracy are considered.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.311.001.18

О.В. Данилюк, Н.Б. Дьяченко, В.Я. Рибак, С.М. Рильський

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ФОРМУВАННЯ НЕЙРОМАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ, НЕОГЛЯДНИХ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕМЕТРІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗА ПРИНЦИПАМИ “ЧОРНОЇ” ТА “НАПІВПРОЗОРОЇ” СКРИНЬОК

Наведено нейроматематичні моделі неоглядних засобами телеметрії електричних мереж за принципами “чорної” та “напівпрозорої” скриньок. Застосування таких моделей дозволяє забезпечити оперативне моделювання режимів електричних мереж з врахуванням впливу фрагментів електричних мереж, в яких відсутні засоби телеметрії.

The neuromathematical models of electric networks without remote control on foundations of “black” and “translucent” small boxes are represented in this article. Application of such models allows providing the operative design of the modes of electric networks that are taking into account influence of electric networks’ fragments without remote control.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.311.001.18

О.В. Данилюк , А.Б. Козовий , М.М. Швець , Б.І. Дурняк

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Математична модель для систем підтримки прийняття рішення стосовно динамічної оптимізації режимів електричних мереж

Наведено математичну модель та алгоритм динамічної оптимізації режимів електричних мереж, де вибір комбінацій задіяних пристроїв регулювання, за допомогою яких забезпечується квазіоптимальний режим, здійснюється з врахуванням прогнозованого режиму електричної мережі.

The mathematical model and algorithm of dynamic optimization of electric networks’ modes is represented in this article. In the resulted model the account of a predicted electric network’s mode and a choice of combinations of the involved regulation devices that provide an quasioptimal mode are carried out.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.313.181

О.Ф. Кінчур, І.Р. Головач, М.В. Хай, А.О. Лозинський

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ НЕЙРОПРЕДИКТОРА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕKTРОПРИВОДА НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ

Розглянуті питання синтезу нейропредиктора на основі різних типів нейронних мереж. Проаналізовано точність прогнозу споживання води під час застосування різних активаційних функцій нейронів та різної кількості прихованих шарів мережі прямого поширення сигналу. Наведено результати короткострокового прогнозу нейропредиктора на даних тестової множини.

The questions of neuropredictor synthesis by use of different type of neural networks structure have been considered. The precision of short term water demand forecasting in the case of the use of different neuron activation functions or different number of hidden layers of feed-forward neural networks have been analysed. The result of neuropredictor short term forecasting by use the data from test set have been shown.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 62.50:658.012.378.1

В.І. Коруд, Н.П. Мусихіна

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ЯКІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Розглянуто вплив інформаційних технологій навчання на якість навчального процесу й особливості їхнього використання за умови отримання ефективних показників навчання. Показано взаємозв’язок таких технологій з класичними засобами підтримання процесу навчання.

The influence of information technologies on quality of teaching process and peculiar properties of their usage under conditions of obtaining effective teaching activities are considered. The relation of such technologies with classic supporting teaching tools is given.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 519.6, 621.365

В.В. Лізанець, Я.С. Паранчук

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СТРУМІВ ТА НАПРУГ ДУГ ДЛЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ СИСТЕМИ РОЗПІЗНАВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАДІЙ ПЛАВЛЕННЯ В ДСП

Розроблено структуру, алгоритм функціонування та математичну модель струмів та напруг дуг для підсистеми інформаційного забезпечення нейромережевої системи розпізнавання технологічних стадій плавлення в дуговій сталеплавильній печі.

A structure, algorithm of functioning and mathematical model of currents and tensions of arcs, is developed for the subsystem of the informative providing of the neuron system of recognition of technological stages of melting in an arc steel-smelting furnace.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.311.75

П.Д. Лежнюк, Н.В. Собчук, О.І. Казьмірук

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ВТОРИННІ КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ПОДІБНОСТІ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ЕЕС

Розглянуто способи визначення вторинних критеріїв та індикаторів подібності для встановлення параметричної подібності в досліджуваному процесі. Показано, що за допомогою вторинних критеріїв та індикаторів подібності можна розв’язувати оптимізаційні задачі, зокрема проектування ліній електропередачі, оптимального керування режимами електричних мереж тощо.

The ways of secondary criteria and similarity indicators determination for a parametrical similarity creation are considered in here. It is shown that with help of secondary criteria of similarity can be solved such optimization problems as transmitting lines projection, optimal management of power systems conditions, etc.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК.621.311:681.3

Л.М. Лук’яненко

Інститут електродинаміки НАН України, м. Київ

ЕВРИСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ПОШУКУ ОПТИМАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗНЕСТРУМЛЕНИХ СПОЖИВАЧІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ

Запропоновано евристичний алгоритм розв’язання задачі відновлення електроживлення споживачів, знеструмленних внаслідок аварії в електромережах. Він ґрунтується на поступовому “звуженні” знеструмленого фрагменту електричної мережі з перерозподілом його навантаження між суміжними фрагментами.

This paper presents a new heuristic algorithm to service restoration in distribution systems. It is based on step-by-step narrowing of the out-of-service areas of an electric network with redistribution of his functions between adjacent areas.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.314.222.6

О.С. Міняйло

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ВПЛИВ ПОСЛІДОВНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ОСВ-10000-УЗ НА НАПРУГУ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ БЛОКА З АСТГ-200

Досліджено можливість використання послідовних трансформаторів типу ОСВ-100000-УЗ для регулювання напруги на шинах ВП блока з АСТГ – 200.

Possibility utilization of series transformer type ODA-10000 CO are investigated for regulation voltage on auxilary at a power generating unit with ASTG – 200.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 621.314.2

В.С. Мадай, О.І. Шегедин

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

Комбінована МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРИСТРОЇВ

Розглянуто особливості моделювання електромагнітних пристроїв та дослідження режимів їх роботи. Розроблено комбіновану математичну модель для розрахунку перехідних та усталених процесів на основі поєднання методів теорії електромаґнітних кіл і методів теорії електромаґнітного поля, що дає змогу визначати просторово-часовий розподіл векторів напруженості магнітного поля і магнітної індукції.

Features of mathematical modeling and analysis of electromagnetic devices are considered. Combined mathematical model to calculate transient and steady-state regimes based on methods of electromagnetic circuits and electromagnetic field theory is developed. Proposed model makes it possible to evaluate time-space distribution of magnetic field tension and magnetic induction vectors.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 697.34

А.А. Маліновський, В.Г. Турковський, А.З. Музичак

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ПОШУК НУЛЬОВОГО НАБЛИЖЕННЯ В ЗАДАЧАХ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Розглянуто визначення початкового наближення витрат теплоносія у вітках теплової мережі для подальшого розв’язання оптимізаційних задач. Ідея пошуку полягає у використанні допоміжної характеристики, що описує поведінку фізичного об’єкта за нарощування вимушувальних сил.

Definition of initial approximation of charges of the heat-carrier in branches of a thermal network for the further decision optimization problems is surveyed. The idea of search consists in use of the auxiliary characteristic which allows to describe behaviour of physical object at escalating compulsory forces.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.365.2

А.А. Маліновський, О.В. Турковський

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ХАРАКТЕРИСТИК СХЕМ УСТАНОВОК СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ

Наведено результати досліджень зовнішніх характеристик установки стабілізації параметрів режиму; математична модель для досліджень ґрунтується на диференційному гармонічному методі.

In paper presents the results of researching external characteristics of mode stabilization device; the mathematic model for researching is based on differential harmonious method.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

В.І. Мороз

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ЕФЕКТИВНІ РЕКУРЕНТНІ ФОРМУЛИ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

Запропоновано для комп’ютерного моделювання електромеханічних систем прості та ефективні рекурентні рівняння, які отримані на підставі апроксимацій інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами. Доведена теорема про їхню сильну стійкість. Порівняно з відомими формулами для числового розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.

The simple but effective recurrent formulas based on the convolution integral approximation with nonzero initial conditions for electromechanical systems computer simulation are proposed in this article. The proof of the theorem of their strong stability is made. There are comparings with the popular formulas for ODEs.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.372

С.Й. Рендзіняк

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ МАКРОМОДЕЛЕЙ ПІДСХЕМ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В МЕТОДІ РОЗДІЛЬНОГО ІНТЕГРУВАННЯ

Запропоновано застосувати динамічні макромоделі підсхем для встановлення зв’язків між ними в методі роздільного інтегрування, що вирішує значною мірою проблему стійкості обчислювального процесу знаходження динамічних режимів складних електричних кіл по частинах. Наведено приклад формування динамічної макромоделі підсхеми в розробленому програмному комплексі.

Dynamic macromodel of subcircuits for matching determination for multirate method is proposed. This approach substantially ensures numerical stability of transient processes simulation of large scale electrical circuits by partitioning. An example of dynamic macromodel of subcircuit formation in developed software is shown.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

удк 519.6.075

О.Є. Рубаненко

Вінницький НТУ, м. Вінниця

Нейро-нечітке моделювання в задачах оперативного діагностування електрообладнання

Запропоновано нейро-нечіткі моделі РПН трансформаторів, високовольтних вимикачів, силових трансформаторів, які можна використовувати під час оперативного діагностування

In this article it is offered to the fuzzy-logic model of RPN transformers, high-voltages switches, power transformers which can be used for the operative diagnosticating

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.314.63

О.М. Сівакова, Є.І. Федів

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ НЕПЕРЕРВНОГО СТРУМУ СИЛОВОГО ВИПРЯМЛЯЧА З ДВОХОПЕРАЦІЙНИМИ ТИРИСТОРАМИ

Здійснено моделювання режиму неперервного струму однофазного мостового випрямляча, керованого зміною моментів часу закривання тиристорів. Отримані аналітичні вирази для гармонічних складових змінного струму. Проаналізовано вплив способу управління вентилями на ступінь спотворення струму джерела живлення випрямляча.

The design of continuous current mode of single-phase bridge rectifier directed by the change of closing thyristors moments has been conducted. The analytical expressions for the harmonic constituents of alternating current have been received. The influence of thyristors control mode on the current distortion degree of rectifier power source has been analyzed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.314.057

М.С. Сегеда, І.В. Губіліт, О.Б. Дудурич

Національний університет ”Львівська політехніка”, м. Львів

ВПЛИВ КОРОНИ НА ПЕРЕНАПРУГИ В ЛЕП 750 КВ

Розглянуто методику розрахунку перенапруг за допомогою методу, який заснований в основному на врахуванні активних втрат. Встановлено залежність та форму кривої залежності втрат на корону в лініях електропересилання 750 кВ та показано відносне перетворення ємнісної провідності.

There are present of method of calculation the Overvoltages from the method an action loss in this article. It’s founded the dependence and the shape of dependenc’s curve of the loss to crown in transmission lines 750 kV and relative transformation of capacity laying.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 51.001.57

М.С. Сегеда, А.В. Чабан, Т.А. Мазур

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ УКРУПНЕНОГО БЛОКА

Проаналізовано перехідні процеси в електромеханічній системі на прикладі укрупненого блока. Крайова задача розв’язується просторовою дискретизацією рівнянь з частинними похідними. Дискретизовані диференціальні рівняння електромеханічного стану подані в нормальній формі Коші. Наведено результати комп’ютерної симуляції.

The analysed transitional processes in the electromechanics system on the example of the combined larger block into units. A regional task gets untied by spatial sample of equalizations with derivative parts. sample differential equalizations of the electromechanics state are represented in the normalized Cauchy form. Computer results are given simulations.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.3.011.72

П.Г. Стахів, О.П. Гоголюк

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕСИЛЬНІ З НЕЯВНОПОЛЮСНИМИ СИНХРОННИМИ ГЕНЕРАТОРАМИ

Розглянуто проблему математичного моделювання електромагнітних перехідних процесів електропересильні “джерело живлення – силовий трансформатор – лінія електропересилання – трансформатор – навантаження”. Описано проблему моделювання електроенергетичних систем з неявнополюсними синхронними генераторами. Показано доцільність створення математичних моделей і макромоделей елементів електро¬енергетичних систем та їх адаптації до середовища MATLAB/ Simulink.

In the paper problem of electromagnetic transient processes simulation for power transmission research is considered. Mathematical model of AC power transmission block “power source-power transformer-transmission-line-power autotransformer-load” is presen¬ted. The problem of mathematical modeling of electric power systems with synchronous non-salient poles generators is considered. Expediency of electric power system elements creation and their adaptation to MATLAB/Simulink environment on the basis of mathematical models and macromodels is shown.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.365.2

В.Г. Турковський, М.Й. Олійник

Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛИВАНЬ НАПРУГИ В ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ З УСТАНОВКАМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ДИНАМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Наведено результати досліджень коливань напруги в мережах електропостачання установок з різкозмінним навантаженням та показано можливість зменшення негативного електромагнітного впливу за допомогою установки стабілізації параметрів режиму.

There represented results researching of voltage fluctuation in power supply network with quick varying load and possibility of decreasing the negative influence of alternating current steel-melting arc-furnace by stabilizing regime characteristics device.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

Syndicate content