№ 658 (2009)

УДК 623.647, 681.325.5-181.4

Rodrigue Elias

DESIGN OF AN ELLIPTIC CURVE CRYPTOGRAPHY USING A FINITE FIELD MULTIPLIER IN GF(2521)

© Elias Rodrigue, 2009

Криптографія на основі еліптичних кривих забезпечує найбільший захист серед відомих систем з відкритим ключем. Переваги використання маленького ключа робить криптографію на основі еліптичних кривих привабливою, оскільки вона вимагає меншої пам’яті і менших обчислювальних ресурсів. Пропонується помножувач елементів скінченного поля, який є найголовнішим і найбільш споживаючим елементом криптопроцесора, пропонується нова структура помножувача із зміннми розрядністю вихідних результатів і кілкістю операційних циклів. Кількість вихідних бітів може бути довільно обрана в новій архітектурі залежно від співвідношення «апаратні ресурси – продуктивність». Розглядаються арифметичні пристрої, що використовують помножувачі з різною розрядністю, порівнюється їх робота, апаратні витрати і ефективність реалізації на кристалі. Переваги нової структури ілюструються на прикладі 521-розрядного криптопроцесора, який використовує нормальний базис для представлення елементів поля GF(2521).

ECC (elliptic curve cryptography) offers the highest security per bit among the known public key systems. The benefit of smaller key size makes ECC particularly attractive for embedded applications since its implementation requires less memory and processing power consumption. For a finite field multiplier which is the most important and the most area-consuming unit, a new multiplier structure with scalable output sizes and operation cycles is proposed. The number of output bits can be freely chosen in the new architecture with the performance-area trade-off depending on the application. Arithmetic units using multipliers with various operation bits will be synthesized, and their performance, area, and implementation efficiency will be compared. Through the use of an optimal arithmetic unit, a 521-bit ECC processor based on the normal basis representation will be designed and synthesized in GF(2521).

Кількість посилань - 8

УДК 004.35

Л.О. Березко, В.В. Троценко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

16-РОЗРЯДНЕ ЯДРО ПРОЦЕСОРА З РОЗШИРЕНОЮ АРХІТЕКТУРОЮ

© Березко Л.О.,ТроценкоВ.В., 2009

Розглянуто нове 16-розрядне ядро процесора, призначене для імплементування в системи на кристалі на основі ПЛІС фірми Xilinx. Ядро спроможне надавати продуктивність 100 MIPS, споживає 70000 вентилів цільової матриці Virtex-2, дає змогу застосовувати в розробці безкоштовні САПР Xilinx WebPack і пропонується як VHDL-модель.

We consider the new 16-bit core processor designed to be implemented in systems on crystal based on programmable logic integrated circuit from Xilinx company. The core is able to provide performance of 100 MIPS, consuming 70000 VALVE target matrix Virtex-2, can be used in the development of free CAD Xilinx WebPack and is offered as a VHDL- model.

Кількість посилань - 2

УДК 681.327.12

В.І. Боженко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних приладів та систем

ВІДТВОРЕННЯ ТЕПЛОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ НА МОНІТОРІ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

© Боженко В.І., 2009

Пропонується комплекс математичного і програмного забезпечення для збирання, збереження й опрацювання графічних даних, отриманих від тепловізійної камери.

The complex of the mathematical support and software for collection, storage and processing of the graphic data, received from the thermovision camera, is offered.

Кількість посилань - 6

УДК 681.3, 621.3

О.Ю. Бочкарьов, В.А. Голембо

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

CПОСОБИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ МОБІЛЬНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ АГЕНТІВ: ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

© Бочкарьов О.Ю., Голембо В.А., 2009

Розглянуто проблему побудови концептуальних моделей, за допомогою яких можна отримувати універсальні з погляду специфіки способу організації переміщення вимірювального агента розв’язання важливих задач автономних досліджень.

The problem of desing of conceptual models allowing to find general solutions of important autonomous explorations’ tasks with diverse explorer agent’s mobylity technics is considered.

Кількість посилань - 14

УДК 658.562

Т.З. Бубела , П.Г. Столярчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Бубела Т.З.,Столярчук П.Г., 2009

Здійснено аналітичне дослідження проблем оцінювання відповідності засобів обчислювальної техніки та визначені шляхи їх вирішення. Запропоновано метод оцінювання рівня якості об’єктів з безпосередньою участю користувача, для реалізації якого розроблено алгоритм.

The analysis of problems is conducted and the ways of task solution are determined. The method of object quality level formation by the employment of a flexible algorithm, whose realization implies the direct participation of a user.

Кількість посилань - 6

УДК 004.62

Є.Я. Ваврук, І.В. Грицик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

CИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ АНАЛІЗУ ПАРАМЕТРІВ ЗАДАЧІ

© Ваврук Є.Я., Грицик І.В., 2009

Розглянуто особливості аналізу параметрів задач опрацювання сигналів для оптимального вибору математичної моделі представлення даних.

Features of signal processing task parameters analysis for providing data presentation optimum mathematical model selecting are considered.

Кількість посилань - 6

УДК 681.3.06

П.Б. Вовк, М.Р. Хайдер

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”,
кафедра комп’ютерної інженерії

ПРОБЛЕМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ У ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЯХ

© Вовк П.Б., Хайдер М.Р., 2009

Розглянуто проблеми синхронізації у цифрових пристроях, описано шляхи їх подолання. Подано розрахунок параметрів синхроімпульсів.

The problems of synchronization are considered in digital devices, the ways of their overcoming are described. The calculation of parameters of synchropulses is given.

Кількість посилань - 3

УДК 623.647, 681.325.5-181.4

В.С. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВИБІР БАГАТОЯДЕРНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ПРИСТРОЇВ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ

© Глухов В.С., 2009

Проведене порівняння паралельних та ієрархічних структур з використанням законів Амдаля і Густафсона.

Comparison of parallel and hierarchical structures with use of Amdahl and Gustafson laws is described in this article.

Кількість посилань - 13

УДК 621.391

С.С. Забара, Г.В. Кіт

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
кафедра інформаційних технологій та програмування

ІНВАРІАНТНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ

© Забара С.С., Кіт Г.В., 2009

Запропоновано метод обробки сигналів, який використовує функції Кравчука i ґрунтується на моделюванні властивості iнварiантностi процесу розпізнавання зображень зоровою системою. На основi цiєї моделi розроблено алгоритми та програми, за допомогою яких було проведено експерименти із стиснення та відновлення кардіограм, енцефалограм та викликаних потенцiалiв мозку людини.

The mathematical model of the processes descending in the visual system, with usage of Krawtchouk functions which ensures invariance of processes of a discernment concerning all linear and some nonlinear conversions of a n-dimensional signal Is developed. The method, algorithm and software for the extraction and optimization of a system of invariant informative features of a discrete signal have been developed to enable the compression and subsequent restoration of a signal with any preset accuracy.

Кількість посилань - 7

УДК 004: 504.054

Л.С. Квурт, В.А. Піць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ КОМП’ЮТЕРА

© Квурт Л.С., Піць В.А., 2009

Розглянуто методики оцінювання екологічності комп’ютерної техніки, види маркувань, організації, що займаються розробленням згаданих методик, вказані недоліки застосування цих методик.
Запропоновано екологічність комп'ютера оцінювати із врахуванням кожного життєвого циклу: в процесі виробництва, в процесі експлуатації та в процесі утилізації. Для оцінювання та порівняння екологічності комп’ютерів доцільно використовувати узагальнений коефіцієнт екологічності.

Study assessing environmental computer equipment, types of markings, organizations that are developing methods mentioned mentioned disadvantages of application of these methods.
An environmental assessment with regard to the computer of each life cycle: during production, during operation and in the process of recycling. To evaluate and compare the environmental friendliness of computers be used generalized environmental factor.

Кількість посилань - 6

УДК 004.031.43

Н.Б. Козак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОЦІНКА АПАРАТНИХ ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ МАТРИЧНОЇ ОДНОЯРУСНОЇ КОМУТУЮЧОЇ МЕРЕЖІ
НА ПЛІС СІМЕЙСТВА VIRTEX

© Козак Н.Б., 2009

Для деяких багатопроцесорних систем на кристалі потрібно використовувати неблокуючі комутаційні мережі. Разом з тим функціонування такі системи вимагають високої швидкодії. Матрична одноярусна комутуюча мережа володіє властивістю неблокуючої і є найшвидшою серед всіх комутуючих мереж. Недоліком цієї комутуючої мережі є великі апаратні витрати на її реалізацію. Але зі збільшенням інтеграції ПЛІС реалізація одноярусної комутуючої мережі стала доцільною. Отже, необхідно розглянути її реалізацію на ПЛІС.

It is necessary to utillize nonblocking comutating networks for some multiprocessor systems on chip. At the same time a functioning of such systems imposes the requirement of high fast-acting. The matrix single-stage comutating network owns a property of nonblocking and is most rapid among of all comutating networks. The shortcoming of this comutating network are large hardware charges on its implementation. But with the increase of integration of FPGA a implementation of single-stage comutating network became expedient. So,it is necessary to consider its implementation on FPGA.

Кількість посилань - 5

УДК 621.317.7.089.6

Р.В. Кочан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

СПОСІБ ЛІНЕАРИЗАЦІЇ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НАПРУГА-КОД З НЕПЕРЕРВНОЮ ФУНКЦІЄЮ ПОХИБКИ
© Кочан Р.В., 2009

Проаналізовано структурно-алгоритмічні методи підвищення точності перетворю¬вачів напруга–код. За результатами аналізу вибрано перспективний метод корекції нелінійності функції перетворення перетворювачів напруга–код, який ґрунтується на періодичному тестовому контролі параметрів моделі перетворювача. Запропоновано спосіб формування тестових сигналів для перетворювачів напруга–код з неперервною функцією похибки. Розроблено схему та алгоритм реалізації запропонованого способу.

There is presented analysis of structural-algorithmic methods of accuracy improvement oriented on voltage-to-number converters. This analysis allows select the perspective methods of correction the error caused by nonlinearity of voltage-to-number converters’ conversion characteristic. Selected method is based on periodic testing of converter’s model parameters. Also there is developed method of testing signals generation for voltage-to-number converters based with continuous error function, and developed hardware and algorithm for implementation developed method.

Кількість посилань - 17

УДК 681.325

В.Г. Красиленко, Ю.А. Флавицька

Вінницький соціально-економічний інститут університету “Україна”,
кафедра інформаційних технологій

МОДЕЛЮВАННЯ МАТРИЧНИХ АЛГОРИТМІВ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ

© Красиленко В.Г., Флавицька Ю.А., 2009

Описано модифікований багатокроковий матричний афінний шифр для криптозастосувань з метою обробки двовимірних масивів та кольорових і некольорових зображень.

It’s presented generalized multistep-by-step matrix affine cipher for encoding and decryption two-dimensional files, colour and not colour images.

Кількість посилань - 5

УДК 621.3

Т.А. Лисак, Ю.І. Сернівка

Національний університет “Львівська політехніка”,
Кафедра електронних обчислювальних машин

ВДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД РОЗРОБКИ ЕФЕКТУ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 3D-ОБ’ЄКТІВ

© Лисак Т.А., Сернівка Ю.І., 2009

Запропоновано вдосконалений метод візуалізації 3D-об’єктів, що мають властивість відбиття на своїй поверхні навколишнього середовища. Розглянуто процес візуалізації відбиття світла від поверхні об’єкта за законом Ламберта та процес візуалізації відбиття навколишнього середовища від поверхні об’єкта із використанням кубічних карт. Метод забезпечує покращання якості відображення 3D-об’єктів за рахунок комплексного врахування цих двох процесів. Відкориговано вектор відбиття при його обчисленні у процесі візуалізації відбиття навколишнього середовища.

In this article perfected technique of 3D objects visualization which reflects environment on its surfaces is offered. The visualization process of light reflection from its surfaces by Lambert law is considered as well as the visualization process of reflection of environment from its surface which uses Cube maps technique. This method guarantees the 3D objects image quality because there is complicity usage of both processes. Reflection vector corrects when it calculates in process of reflection of environment.

Кількість посилань - 8

УДК 004.272

А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин;
*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
кафедра комп’ютерних систем та мереж

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ МАТРИЧНОГО ПОДАННЯ ГРАФУ АЛГОРИТМУ

© Мельник А.О., Яковлєва І.Д., 2009

Порівнюються способи матричного подання графа алгоритму та виявлено, що завдяки забезпеченню впорядкованого запису розподілу вершин за ярусами та зв’язків між ними структурна матриця займає менший об’єм пам’яті, необхідний для збереження графа алгоритму, ніж інші матриці.

In this paper the comparison of methods for algorithm graph matrix representation is performed and is found that the structural matrix needs less memory to save the algorithm graph than the other matrixes as it allows the ordered saving of the nodes of graph layers and connections between them.

Кількість посилань - 10

УДК 004.272.2, 004.272.23

А.О. Мельник, А.М. Сало, В.А. Клименко, Л.О. Цигилик, А.В. Юрчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОЦЕСОРІВ У РЕКОНФІГУРОВНИХ ПРИСКОРЮВАЧАХ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ

© Мельник А.О., Сало А.М., Клименко В.А., Цигилик Л.О., Юрчук А.В., 2009

Розглянуто історію появи прискорювачів універсальних комп’ютерів. Подано вимоги до реконфігурованого прискорювача щодо приймання, опрацювання та передавання даних. Представлено модель спеціалізованого процесора та показано методи оптимізації архітектури цієї моделі під об’єм ПЛІС. Визначено основні вимоги щодо оптимізації архітектури апаратних ресурсів ПЛІС. Розглянуто етапи проектування прискорювачів універсальних комп’ютерів за допомогою САПР ХАМЕЛЕОН.

In this article the requirements to the reconfigurable accelerator in relation to data reception, processing and data transfer are given. The model of the specialized processor is presented and the architecture optimization methods of this model in accordance to the FPGA capacity are described. The basic requirements concerning architecture optimization of FPGA hardware resources are defined.

Кількість посилань - 10

УДК 681.3

О.Ю. Мельников, О.В. Пустова

Донбаська державна машинобудівна академія,
кафедра інтелектуальних систем прийняття рішень

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМІ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ КОМПАНІЇ З ПРОДАЖУ КОМП'ЮТЕРІВ І КОМПЛЕКТУЮЧИХ

© Мельников О.Ю., Пустова О.В., 2009

Розглянуто проблему автоматизації функціонування торговельної компанії з продажу комп’ютерів та комплектуючих. Мовою моделювання UML розроблено модель інформаційної системи, здійснено її комп’ютерну реалізацію.

The problem of automation of the trading company to sell computers and accessories is considered. In the language of UML the model of information system is developed, its computer implementation is carried out.

Кількість посилань - 5

УДК 621.317

М.М. Микийчук, П.Г. Столярчук, В.О. Яцук, Ю.С. Коваленко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНИЙ МЕТОД КОРЕКЦІЇ ПОХИБОК ПРОГРАМНО-КЕРОВАНИХ КАЛІБРАТОРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН

© Микийчук М.М., Столярчук П.Г., Яцук В.О., Коваленко Ю.С., 2009

Розглянуто структурно-алгоритмічний метод корекції похибок програмно-керованих калібраторів. Запропонований метод дасть змогу підвищити метрологічну надійність калібраторів і сприятиме підвищенню достовірності вимірювань у промисловості.

Strucnureі algorithmic metod of program-managed calibrator error correction is under consideration. The proposed method enables us to improve calibrators metrological realiability and eneourages the increase of industrial measuring autenticify.

Кількість посилань - 4

УДК 004.031.43

А.М. Миц

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електроннтх обчислювальних машин

ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВИМІРНИХ КООРДИНАТ ВІЗУАЛЬНОГО ОБ'ЄКТА У ПРОСТОРІ ЗА ДВОМА ФОТОЗНІМКАМИ

© Миц А.М., 2009

Розглянуто програмну реалізацію алгоритму обчислення тривимірних координат об’єкта за двома його зображеннями (метод стереопар). А саме, обробка двох фотозображень, які взяті з відеоряду шляхом кадрування.

In the article programmatic realization of algorithm of calculation of three-dimensional co-ordinates of object is examined after two his images (method of stereopair). Namely, treatment of two foto which are taken from a videorow by dividing is by shots.

Кількість посилань - 6

УДК 004.354

М.В. Олексів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОЛЬОТАМИ ЛІТАКІВ

© Олексів М.В., 2009

Розглянуто підсистему формування зображень системи відеоспостереження для аеропортів. Система ґрунтується на мікроконтролері, з’єднаному з терміналом з використанням USB 2.0, і розробленому програмному забезпечені. Вибране апаратне забезпечення може формувати зображення з частотою 21 кадр/с і відображати його на терміналі з частотою до 6,5 Мбод.

The article describes imaging and visualizing subsystem of automated video surveillance system for airports. The whole system is based on microcontroller unit, terminal connected using USB 2.0 and developed software. Chosen hardware can image on up to 21 fps rate and visualize on up to 6,25 Mbaud rate.

Кількість посилань - 6

УДК 004.932:656.223

О.В. Олещук, О.Є. Попель, К.В. Защолкін

Одеський національний політехнічний університет

ЕТАЛОННО-ЗАЛЕЖНЕ РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ У ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМАХ МАШИННОГО ЗОРУ

© Олещук О.В., Попель О.Є., Защолкін К.В., 2010

Розглядаються проблеми розпізнавання текстової інформації в промислових системах машинного зору. Пропонується метод розпізнавання, об'єднуючий етап безпосереднього розпізнавання з попередньою обробкою зображень. Оцінено швидкодію стандартного підходу розпізнавання і методу еталонно-залежного розпізнавання. Запропоновані конкретні параметри для ідентифікації символів у предметній області, пов'язаній з розпізнаванням номерів залізничних вагонів.
Ключові слова – обробка зображень, розпізнавання символів, машинний зір.

Problems of recognition of the text information in industrial systems of computer vision are considered. The method of recognition joining a stage of direct recognition with preprocessing of images is offered. The estimation is given speed of the standard approach to recognition and a method of standard-dependent recognition. Concrete parameters to identification of symbols in the data domain connected to recognition of numbers of railway cars are offered.
Keywords – image processing, character recognition, computer vision.

Кількість посилань - 4

УДК 621.513

В.А. Павлов, О.В. Павлов*

Відкритий міжнародний Університет розвитку людини “Україна”,
кафедра комп’ютерного еколого-економічного моніторингу,
* НТУУ “КПІ”,
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

СИНТЕЗ НЕЧУТЛИВИХ ДО ЗСУВУ НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

© Павлов В.А., Павлов О.В., 2009

Запропоновано вирішення проблеми уникнення осциляцій моделі між точками дискретної множини відомих чи прогнозних даних об'єкта для алгоритмів самоорганізації методу групового врахування аргументів (МГУА). Наведені результати моделювання алгоритму самоорганізації.

Method of preventing of the problem of model oscillation is proposed for data object, which are known or prognoses. The method is based on the algorithms of self organization (MGUA). The results of simulation are given.

Кількість посилань - 3

УДК 004.032.32:004.925

Я.С. Парамуд, Т.С. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

АЛГОРИТМ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАПИТІВ ПРИСТРОЇВ У МУЛЬТИТЕРМІНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ

© Парамуд Я.С., Іващук Т.С., 2009

Дано класифікацію запитів на обслуговування пристроїв у мультитермінальній системі. Запропоновані аналітичні залежності для визначення максимальної кількості пристроїв при заданому коефіцієнті завантаженості системи. Запропоновано граф-схеми алгоритму обслуговування пристроїв у мультитермінальній системі із використанням буфера та обробника.

Classification of requests for maintenance of devices in the multiterminal system is given. Analytical dependences for determining the maximal amount of devices at the set coefficient of work-load of the system are offered. Count-charts of algorithm of maintenance of devices in the multiterminal system with the use of buffer and processor are offered.

Кількість посилань - 3

УДК 004.354

І.І. Пищак, В.Я. Пуйда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МОДЕЛЮВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО АЛГОРИТМУ МАЛЛА В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

© Пищак І.І., Пуйда В.Я., 2009

Наведено результати моделювання в реальному часі модифікованого алгоритму Малла. Система побудована на базі мікроконтролера ADuC7128 з ядром ARM7 40 MГц та інтегрованим 12р 1 MSPS АЦП.

The article presents the results of simulation of real-time modified Mallat algorithm. The system is based on the microcontroller ADuC7128 with ARM7 40 MHz core and integrable 12-bit 1 MSPS ADC.

Кількість посилань - 6

УДК 004.032.26

В.Я. Пуйда, Т.В. Торубка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ВИДАЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ ЗАВАД НА ЗОБРАЖЕННЯХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

© Пуйда В.Я., Торубка Т.В., 2009

Досліджено алгоритм адаптивної медіанної фільтрації. Розроблено програмний пакет для моделювання роботи алгоритму, який дає змогу усунути до 80% імпульсних завад на зображеннях літальних апаратів.

Adaptive median filtering algorithm is researched. A software package for simulation of the algorithm, which removes up to 80% of a impulse noise is developed.

Кількість посилань - 7

УДК 681.325

І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ВИЯВЛЕННЯ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЯ КОРОТКОТРИВАЛИХ РАДІОІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОХВИЛЬОВОГО (ВЕЙВЛЕТ) ПЕРЕТВОРЕННЯ

© Тишик І.Я., 2009

Запропоновано здійснювати виділення і часову локалізацію відбитих короткотривалих радіоімпульсних сигналів локації на основі їх малохвильового (вейвлет) перетворення. Використання цього перетворення робить можливим виявлення і подальшу часову локалізацію таких відбитих сигналів на тлі завад. Проаналізовано дані зондувальних сигналів з використанням часо-частотних технік, таких як короткотривале перетворення Фур’є (КЧПФ) та дискретне малохвильове перетворення (ДМП).

In this paper an technique of wavelet transform is proposed for extracting and time localizing an RF radar pulse transient. The use of the proposed technique makes detection and localization of RF radar pulses possible in noise conditions. In this paper, analysis of synthetic signals data is performed using time-frequency techniques, such as the STFT and DWT algorithm.

Кількість посилань - 9

УДК 681.3.07

В.В. Шаряк

Карпатський державний центр інформаційних засобів і технологій НАН України,
“Галицька академія”,
кафедра комп’ютерних та телекомунікаційних систем

МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОРІВНЕВОЇ РЕКУРЕНТНОЇ БАЗИ ДАНИХ У БАЗИСІ ГАЛУА

© Шаряк В.В., 2009

Викладено принципи побудови рекурентної бази даних у базисі Галуа та проаналізовано ефективність кодування ідентифікаційних даних на прикладі ієрархічно-реляційної бази даних та системного бізнесу просторів даних Global Space of Innovation and Development Inmarket та IntWay World Corporation USA. Результати аналізу організаційної структури бази даних, якими користуються великі міжнародні корпорації, показують, що найпоширенішою для кодування ідентифікаційних даних є багаторівнева ієрархічно-реляційна структура. При цьому очевидною є велика надлишковість кодування та їх низька завадозахищеність, що аналізувалося в дослідних роботах, де на основі ієрархічних структур обґрунтовані принципи та показана ефективність кодування ідентифікаційних даних на основі багатомірної рекурентної організації бази даних у базисі Галуа.

In the article the expounded principles of construction of recurrent database in the hierarchically relyaciynoy base of Galois and conducted analysis of efficiency of code of identification information are on an example hierarchically- relyaciynoy databases system business specious database Global Space of Innovation and Development Inmarket end IntWay World Corporation USA . An Analyses of organizational structure is databases which are used by large international coporation shows naubils shiponobraubem for the code of identification information are multilevel hierarchicalle-relation structured. Thus obviously there is large surplus of code but theam low hindrance protection that analised in experimental works, where on the of hierarchical structures the grounded principles and efficiency of code of identification information is rotined on the basis of multidimensional recurrent organization of database in the base of Galua.

Кількість посилань - 8

УДК 681.323

В.М. Яйчук, Я.В. Максимович

Луцький інститут розвитку людини університету “Україна”,
кафедра комп’ютерних технологій

ДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД УРАЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИМИ ВІРУСАМИ

© Яйчук В.М., Максимович Я.В., 2009

Досліджено проблему захисту інформації від комп’ютерних вірусів. Здійснено спробу виокремити найпоширеніші віруси та проаналізувати способи запобігання їх впливу на комп’ютерну систему.
Ключові слова: захист інформації, вірус, комп’ютерна програма.

The article reveals the problem of information protection within the paradigm of the computer viruses. The author tries to point out the main viruses and the ways how to prevent their influence upon the PC.
Key words: information protection, virus, computer program.

Кількість посилань - 5

Syndicate content