№ 630 (2008)

УДК 005.8+331.45

Р. Дунець*, Ю. Рак, О. Зачко

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
*Національний університет “Львівська політехніка”

КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ЗАСОБАМИ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

© Дунець Р., Рак Ю., Зачко О., 2008

Наведено методику класифікації регіонів України за рівнем екологічної безпеки з використанням моделі багатошарового персептрона для управління проектами модернізації системи безпеки життєдіяльності.

The method of classification of regions of Ukraine is resulted after ecological strength security with the use of model of multi-layered perseptron for a management the projects of modernization of the system of safety of vital functions.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 004.35

О.О. Карпін, В.М. Сокіл, В.Т. Кремінь, А.А. Коновалов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

МЕТОД ПОБУДОВИ СЕНСОРНИХ ДИСПЛЕЇВ З МОЖЛИВІСТЮ ДЕТЕКТУВАННЯ БАГАТЬОХ ОДНОЧАСНИХ ДОТИКІВ

© Карпін О.О., Сокіл В.М., Кремінь В.Т., Коновалов А.А., 2008

Описано новий метод побудови ємнісних сенсорних дисплеїв з можливістю детектування багатьох одночасних дотиків. Реалізація методу на сучасних сенсорних дисплеях показує його працездатність та ефективність.

In this article the new sensing method of capacitive touchscreens with maltitouch detection capability is proposed. The test results of method realization with modern touchscreens show its workability and efficiency.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 004.031

Л.С. Квурт

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ДО ПИТАНЬ ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

© Квурт Л.С., 2008

Означено тенденції розвитку технічного оснащення в діяльності людини та створення багатофункціональних пристроїв, проаналізовано умови їх побудови, наведено приклади використання реляційної алгебри у проектуванні конкретних багатофункціональних пристроїв.

Defined trends of human activity technical equipment evolution and multifunctional multimedia devices creation, analysed terms of its building, taken examples of using relational algebra in designing of concrete multifunctional devices.

Кількість посилань – 2

Завантажити статтю

УДК 681.3

В.А. Клименко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОПРАЦЮВАННЯ СТАТИЧНИХ МАСИВІВ В АРХІТЕКТУРІ НА ОСНОВІ ПАМ’ЯТІ З ВПОРЯДКОВАНИМ ДОСТУПОМ

© Клименко В.А., 2008

Наведено алгоритм оптимізації компілятором статичних масивів в архітектурі на основі пам’яті з впорядкованим доступом. Наведено результати виконання оптимізації компілятором.

Algorithm of static array optimization by compiler in the architecture with the distributed register file with time access is described in this article. Results of the compiler’s optimization are shown.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 536.58

О.В. Кочан *, Р.В. Кочан **

* Тернопільський національний економічний університет,
НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем,
** Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

© Кочан О.В., Кочан Р.В., 2008

Запропоновано метод керування нагрівачами термоелектричного перетворювача зі стабілізацією профілю температурного поля вздовж електродів головної термопари. Через низькі вимоги до об’єму пам’яті та обчислювальних ресурсів метод придатний для 8-бітних мікроконтролерів.

There is proposed method of control which could be implemented for heaters situated across electrodes of the main thermocouple and provides stabilization profile of temperature field. The proposed method has small requirements to memory space and computing power so it could be implemented using 8-bit microcontrollers.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 681.3

В.Я. Крайовський, А.О. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ВПЛИВ КОМПОНЕНТ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМОВАНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ПРИСТРОЮ НА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

© Крайовський В.Я, Мельник А.О., 2008

Запропонована модель архітектури програмованого комп’ютерного пристрою як багаторівнева множина його компонент та їх функцій, системи зв’язків між компонентами на всіх рівнях, множина форматів команд, множина форматів адрес, множина параметрів даних, склад системи команд, множина способів адресації пам’яті. Наведено формалізований опис вищезазначених компонент.

The model of architecture of programmable computer device is offered in the article as multilevel array of its components and their functions, interconnections between components at all levels, array of instruction formats, array of address formats, array of data parameters, instructions set list, array of addressing modes. Description of named constituents is formalized.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 004.31, 004.056.55, 003.26

А.О. Мельник, Д.Х. Аль Равашдех

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТИПІВ ПАМ'ЯТІ КОМП’ЮТЕРА

© Мельник А.О., Аль Равашдех Д.Х., 2008

Сформовано вимоги до пам’яті сучасного комп’ютера та критерії її ефективності під час використання комп’ютера для виконання інтенсивних обчислень над масивами даних. Виконано аналіз та порівняння пам’яті сучасних комп’ютерів за вибраними критеріями. Визначено та обґрунтовано переваги та вузькі місця і недоліки пам'яті з довільним, послідовним, асоціативним та програмованим доступом.

The requirements for computer memory and the criteria of its efficiency for computer using to intensive computing at data arrays are defined. The analysis and comparison of computer memory with defined criteria have been carried out. The advantages and weakness of random access memory, serial access memory, associative access memory and programmable access memory have been found out.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 004.032.26

М. Олексів, В. Пуйда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ НАВЧАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ПРЯМОГО ПОШИРЕННЯ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІТАКІВ

© Олексів М., Пуйда В., 2008

Розглянуто результати дослідження алгоритмів навчання штучної нейронної мережі для ідентифікації літаків за їх силуетами. Отриману навчену нейронну мережу можна використовувати для ідентифікації літаків у системі технічного зору для контролю повітряного простору в зоні аеропорту. Під час навчання і тестування використовували літаки АНТК ім. О.К. Антонова.

The research results of artificial neural network learning algorithms for airplane identification after their silhouettes are described in the paper. The resulting taught neural network can be used for airplane identification in computer vision control system for airport. Antonov ASTC airplanes were used in learning and test processes.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 004.032.32:004.925

Я.С. Парамуд, Т.С. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СТРУКТУРНІ РІШЕННЯ ПІД ЧАС ПОБУДОВИ БАГАТОКОРИСТУВАЦЬКИХ МУЛЬТИТЕРМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ

© Парамуд Я.С., Іващук Т.С., 2008

Проаналізована задача створення багатокористувацьких комп’ютерних мультитермінальних систем. Розглядаються структурні схеми побудови та модель багатокористувацьких мультитермінальних систем.

The task of multi-user terminal systems was analysed. Structural schemes of multi-user terminal systems development and their model were considered.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 005.8+331.45

Ю.П. Рак, О.Д. Синельніков, Т.Є. Рак

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ВІДДАЛЕНИХ ЗОН ТЕРИТОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ТОПОЛОГІЧНИХ СХЕМ

© Рак Ю.П., Синельніков О.Д., Рак Т.Є., 2008

Запропоновано організаційні зміни стосовно управління проектами, на основі виконаного аналізу топології схем гасіння пожеж у місцях, віддалених від основних пожежно-рятувальних підрозділів. Виявлено найбільш трудоємкі, за часом, технологічні операції пожежогасіння. Показана можливість забезпечення мінімізації часу гасіння пожежі у віддалених зонах методом застосування операції розпаралелювання.

Organizational changes are offered in relation to a management projects, on the basis of the conducted layout of charts of extinguishing of fires analysis in places remote from basic fire-rescue subsections. It is discovered most trudoemni, at times, technological operations pozhezhogasinnya. Rotined possibility of providing of minimization of time of extinguishing of fire in remote areas by the method of application of operation of rozparalelyuvannya.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 004.9 ( 075 ) .

В.Й. Сімашко

Рівненський державний гуманітарний університет,
кафедра економічної кібернетики

УЗГОДЖЕННЯ ВЕРСІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

© Сімашко В.Й., 2008

Розглянуто задачу неузгодженості версій програмного забезпечення на робочих станціях корпоративних інформаційних систем. Пропонуються методи і технології автоматичного поновлення та синхронізації версій програмного забезпечення в корпоративних мережах.

The problem of software versions inconsistency on workstations of corporate intelligence systems is considered. Methods and technologies of an auto update and synchronisation of software versions in corporate networks are offered.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 621.314

В.В. Самотий, А.Г. Павельчак, У.Ю. Дзелендзяк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ МОТОРОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

© Самотий В.В., Павельчак А.Г., Дзелендзяк У.Ю., 2008

Наведено математичну модель каскаду “керований однофазний мостовий випрямляч – мотор постійного струму з незалежним збудженням”, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів його роботи.

Mathematical model of “the guided monophase bridge rectifier – is a motor of direct-current with independent excitation” and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 004.5

В.М. Сокіл, О.О. Карпін, В.Т. Кремінь, Т.В. Кулик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

РОЗПІЗНАВАННЯ РУХІВ НА СЕНСОРНІЙ ПАНЕЛІ

© Сокіл В. М., Карпін О.О., Кремінь В.Т., Кулик Т.В., 2008

Наведено новий метод розпізнавання рухів на сенсорних панелях. Метод надає можливість розпізнавати найпоширеніші рухи, що виконуються одним або декількома ємнісними об’єктами (наприклад, пальцями). Реалізація методу на сучасних сенсорних дисплеях доводить його працездатність та ефективність.

The new method of gesture recognition on sensing panels was proposed. This method gives the possibility to recognize the most popular gestures, which are performed by one or several capacitive objects (for example by finger). Implementation of the proposed method confirms its availability and efficiency.

Кількість посилань – 17

Завантажити статтю

УДК 004.272

І.Д. Яковлєва

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ВАРІАНТІВ СИНТЕЗУ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ СОРТУВАННЯ

© Яковлєва І.Д., 2008

Розглянуто різні варіанти синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування та їхнє проектування від програмного опису алгоритму до апаратної реалізації з можливістю зміни ширини паралельної форми.

Various options for the synthesis of parallel computing sorting devices and their design flow from software descriptions of the algorithm to hardware implementation with the possibility of changing the width of the parallel form are considered.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

Syndicate content