№ 603 (2007)

УДК 004.738.2

M.M. Guziy, G.V. Danilina, V.O. Ignatov, M.V. Bogoljubov

National aviation university, Kiev, Ukraine

MATHEMATICAL MODELLING OF EFFICIENCY CRITERIA FOR THE TRAFFIC SERVICE

Розроблені математичні моделі критеріїв ефективності і алгоритми оцінювання ефективності обслуговування трафіку гетерогенних комп’ютерних мереж, що побудовані на порівнянні фактичного режиму обслуговування трафіку з оптимальним режимом і оцінюванні збільшення значення критерію середнього ризику у разі відхилення режиму від оптимального режиму.

Mathematical models of criteria, algorithms for efficiency evaluating of the traffic service of heterogeneous computer networks which are constructed on comparison of an actual mode of the traffic service with an optimum mode and which permit to evaluate increase of values of criteria of average risk in case of a deviation of a mode from an optimum mode are developed.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.032.32:004.925

Т.С. Іващук, Л.С. Квурт

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронно-обчислювальних машин

СИНХРОНІЗАЦІЯ ЗОБРАЖЕНЬ У МУЛЬТИМОНІТОРНИХ СИСТЕМАХ

Метою цієї роботи є дослідження різних аспектів роботи мультимоніторних систем. Використання таких систем є дуже перспективним, оскільки дає змогу відображати більше інформації у разі зменшення вкладень порівняно з одноекранними системами. Постає задача організації роботи мультимоніторної системи. Для цього можна використати декілька методів. Три з них розглянуті в даній роботі. Для моделювання роботи мультимоніторної роботи запропоновано використовувати комп’ютерну мережу.

The aim of this work is to investigate different aspects of work of multimonitor systems. The usage of multimonitor systems is very prospective as it allows to display more information and invest less money compared to a large single screen. But to organize the work of a multimonitor system many problems should be solved. Several methods can be used to solve this problem. Three of them are mentioned in this work. A computer network is offered to show the work of a multimonitor system.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 681.3

А.О. Ігнатович, Я. С. Парамуд, О.В. Капшій*

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин,
*Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

ПІДХОДИ ДО ФІЛЬТРАЦІЇ СПОТВОРЕНИХ ГАУССІВСЬКИМ ШУМОМ ЗОБРАЖЕНЬ

Проаналізовано методи фільтрації зображень, спотворених білим гауссівським шумом. Показано, що для покращення ефективності фільтрації доцільно проводити удосконалення пошуку та виділення регулярних структур, надлишковості на зображення.

In this article methods of filtration of images disfigured by white gaussian noise are analysed. It demonstrates that search and selection of regular structures and surplus of the image are necessary for the improvement of efficiency of filtration.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 004.932, 004.04

О.І. Акимишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АЛГОРИТМ ПОТОКОВОГО ОПРАЦЮВАННЯ ТРІАНГУЛЯЦІЇ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ

Розроблено алгоритм потокового опрацювання тріангуляційних сіток, що базується на розбитті сітки на незалежні елементи опрацювання.

The algorithm of triangular mesh streaming processing, based on mesh dividing into independent processing units, is developed.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.272

Н.Г. Аксак, В.Д. Волонцевич, І.А. Осотов, Я.М. Філін

Харківський національний університет радіоелектроніки,
кафедра електронних обчислювальних машин

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПОТУЖНОСТІ У ПРОГРАМУВАННІ НА МУЛЬТИЯДЕРНІЙ КЛАСТЕРНІЙ СИСТЕМІ

Досліджено мультиядерну кластерну систему з використанням технології паралельного програмування. Проаналізовано паралельну та послідовну реалізації програми. Задля коректної та якісної програмної підтримки реалізації мультиядерної кластерної системи було використано технологію OpenMP та стандарт MPI.
Для розподілу обчислювального процесу за вузлами кластера було використано графічний інтерфейс користувача guiMPIRun версії 1.2.4.

In this work the exploring of multicore cluster system is considered. Different combinations of described technologies was applied. Parallel and consistent realizations of exploring program were examined. OpenMP and MPI standard’s technologies for proper program support of multicore cluster system realization was applied.
Graphic user interface guiMPIRun version 1.2.4 for distribution of computing processes into cluster’s nodes was used.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.932.4

А.І. Андрухів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АЛГЕБРАЇЧНИЙ МЕТОД ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

Паралельно з прогресом в галузі розроблення томографічної апаратури вдосконалюється теорія реконструкції зображень. Ітеративний підхід є важливий у комп’ютеній томографії, і з швидким розвитком комп’ютерних технологій йому приділяють все більше уваги. Наведено класичні результати роботи типового представника ітеративних алгоритмів – алгебраїчного методу відновлення зображення та його модифікацію: синхронний алгебраїчний метод відновлення зображення.

The iterative approach is important for computed tomography аnd attracting more and more attention with the rapid evolution of computer technology. In this paper, classic results and recent advances on iterative algorithm for image reconstruction are reviewed such as the algebraic reconstruction technique and simultaneous algebraic reconstruction technique

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.3

Л.О. Березко, В.В. Троценко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ЦИФРОВИЙ АДАПТИВНИЙ ЕКВАЛАЙЗЕР

Запропоновано розроблену мовою MatLab і досліджену модель цифрового еквалайзингу з адаптивним фільтром на основі методу мінімуму середньоквадратичної помилки. Відповідний еквалайзер імплементовано до ПЛІС.

MatLab models for digital equalizing with adaptive least mean square filter was synthesized. Equalizer was implemented into FPGA.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.383

В.С. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ ОБЧИСЛЕННЯ ОБЕРНЕНОГО ЕЛЕМЕНТА GF(2T) В НОРМАЛЬОМУ БАЗИСІ

Описано вдосконалення методу Іто–Тічей–Цудзії (Itoh, Teechai, and Tsujii) знаходження оберненого елемента поля Галуа GF(2m) в оптимальному нормальному базисі. Вдосконалення полягає у зменшенні часу виконання послідовності операцій піднесення до квадрата.

The paper describes Itoh, Teechai, and Tsujii method of GF(2m) inverse element calculation improvement in optimal normal base. The improvement minimizes the number of squaring.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 681.3, 621.3

В.А. Голембо, О.Ю. Бочкарьов, Х.Р. Попадюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПРОБЛЕМА АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ АВТОНОМНИХ МОБІЛЬНИХ АГЕНТІВ В ЗАДАЧАХ ПРОСТОРОВОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ

Розглянуто підходи до розроблення алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації на основі аналізу особливостей цих задач та різних варіантів комплектації робототехнічної платформи агента.

The approaches to the development of algorithms for collective behaviour of autonomous mobile agents in the tasks of spatial self-organization based on analysis of features of these tasks and various settings of agent’s robotic platform are considered.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.21

В.М. Грига

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ РЕКУРСИВНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ГРАФІВ

Розглянуто особливості побудови рекурсивного просторово-часового графу на прикладі алгоритму паралельного множення. Проаналізовано часові параметри та затрати обладнання та побудовано часову матрицю суміжностей.

They consider pecularities of recursive space-time graph drawing parallel multiplication algorithm on example. Timeng parameters and computational burden has been analyzes of the build timeng dependency matrix.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.398

О.М. Дороніна**, С.В. Хомич*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра електронних обчислювальних машин,
**НДКІ ЕЛВІТ

ОПТИМІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ АЛГОРИТМІВ

Розглянуто особливості реалізації потенційної точності вимірювання електроенергетичних параметрів синтезом оптимальних вимірювальних процедур, адаптованих до поточної ситуації вимірювань. Досліджено алгоритми, орієнтовані на уточнення характеристик контрольованих сигналів та умов вимірювань, а також використання відомих закономірностей поведінки результатів проміжних вимірювань.

This paper presents features of the electric power parameters measurement potential accuracy implementation based on the optimum measuring procedures synthesis adapted to the measurement current situation. There are investigated the algorithms oriented on refinement of characteristics of controlled signals and measurement conditions, and also usage of known regularity of measurement subproducts behavior.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.398

О.М. Дороніна**, С.В. Хомич*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*кафедра електронних обчислювальних машин,
**НДКІ ЕЛВІТ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУ ПРОЦЕСОРНИХ КОМПЛЕКСІВ КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ЕНЕРГООБ’ЄКТІВ

Розглянуто принципи інтелектуалізації засобів контролю та діагностики енергооб’єктів. Досліджено особливості переходу від рівня багатофункціонального засобу з жорсткими програмами виконання вимірювальних процедур до рівнів неітеративного й ітеративного адаптивного засобу.

This paper presents intellectualization principles of the control and diagnostic tools of power objects. The features of transferring from the level of measure procedures hardcoded multifunctional tools to levels of noniterative and iterative adaptive tools are investigated.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 004.92

Р.Б. Дунець, Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ЗНАХОДЖЕННЯ ШЛЯХУ ОБХОДУ ВЕРШИН ДУГАМИ ПРИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТОПОЛОГІЙ НА ПЛОЩИНІ

Проаналізовано основні аспекти, що стосуються знаходження точок обходу вершин дугами при візуалізації топологій комп’ютерних систем та запропоновано алгоритм їх відображення у вигляді графів.

In article the basic aspects which findings of points of detour concern at visualization of topology of computer’s systems are analysed and the algorithm of their display in the graphs form is offered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 004.31, 004.23

Г.В. Кицун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислюваних машин

ВИБІР МЕТОДІВ АДРЕСАЦІЇ ПАМ’ЯТІ УНІВЕРСАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

Розглядаються методи адресації універсальних комп’ютерів архітектур CISC, RISC та проводиться їх аналіз. На основі існуючих методів розробляються методи адресації пам’яті універсального комп’ютера, який проектується сьогодні.

The universal CISC, RISC computer architectures modes of adressing are examined and their analysis is conducted in this article. On the basis of existent methods, the methods of adressing for the perfected universal computer, which is designed presently are developed.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 004.652

В.В. Коваленко, В.О. Гуменюк

Національний авіаційний університет,
кафедрa комп’ютерних систем та мереж

АНАЛІЗ НАЙАКТУАЛЬНІШИХ СЕРВЕРНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Розглянуті ознаки, за якими можна аналізувати переваги й недоліки систем управління базами даних: продуктивність, масштабованість, доступність даних, функціональні можливості сервера, відкритість СУБД, наявність засобів розробки й адміністрування найактуальніших СУБД, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix.

This article focuses on the criteria allowing to analyze the advantages and disadvantages of database management systems. The productivity, the scalability, the accessibility of data, the server functional capabilities, the data manager openness and the most relevant data management engineering tools and administration are analyzed.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.89

М.М. Корабльов, І.В. Овчаренко

Харківський національний університет радіоелектроніки,
кафедра електронних обчислювальних машин

АДАПТАЦІЯ МОДЕЛЕЙ НЕЧІТКОГО ВИВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ ІМУННИХ СИСТЕМ

Розглянуто проблему адаптації моделей нечіткого виводу в задачах ідентифікації об’єктів. Процес побудови адаптивної системи нечіткого виводу складається з етапів структурної та параметричної адаптації з використанням штучних імунних систем. Показано ефективність використання штучних імунних систем для навчання адаптивних нечітких моделей, що описують нелінійні функції.

The given work is devoted to the problems of adaptation of fuzzy inference systems. The process of adaptive fuzzy inference system developing consists of stages of structural and parametric adaptation using artificial immune systems. The efficiency of artificial immune systems for learning of adaptive fuzzy inference models for nonlinear functions is shown.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 004.852, 004.942

П.О. Кравець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІГРОВА МОДЕЛЬ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ З ВІДМОВАМИ

Побудовано стохастичну ігрову модель мультиагентної системи з відмовами. На основі методу стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості розроблено рекурентний метод для розв’язування стохастичної гри. Визначено умови збіжності ігрового методу до вирівнювальних стратегій. Досліджено вплив відмов агентів на збіжність ігрового методу в умовах невизначеності.

The stochastic game model of multiagent system with failures is constructed. The recurrence method for the solution of stochastic game by a stochastic approximation method of a complementary slackness condition is developed. The conditions of a game method convergence to equilizing strategy are determined. The influence of failures of the agents on convergence of a game method in conditions of uncertainty is investigated.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 621.397+681.723

Ю.М. Матієшин, В.І. Шклярський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра радіоелектронних пристроїв та систем

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МІКРООБ’ЄКТА ТЕЛЕВІЗІЙНИМ ОПТИЧНИМ СКАНУВАЛЬНИМ МІКРОСКОПОМ У КАДРОВОМУ РЕЖИМІ РОБОТИ

У статті містяться відомості про особливості використання кадрового режиму роботи для вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта у телевізійному оптичному сканувальному мікроскопі. Розглянуто питання методики визначення швидкості руху мікрооб’єкта. Запропоновано алгоритми роботи мікроскопа, які дають змогу визначати швидкість руху мікрооб’єкта для різних діапазонів вимірюваної швидкості.

Paper is consisting of data about frame mode of the television optical scanning microscope employment peculiarities for determination of the dynamic microobject velocity. Questions of the determination of microobject velocity method are considered. Algorithms of microscope working, which permit to determinate of the dynamic microobject velocity in different velocity ranges, are offered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.3, 621.3

А.О. Мельник, В.А. Голембо, О.Ю. Бочкарьов, О.П. Кусьпісь

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних обчислювальних машин

АВТОНОМНА АДАПТИВНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ВІДСТЕЖЕННЯ ПОРУШНИКІВ

Розглянуто підходи до побудови автономної адаптивної системи виявлення та відстеження порушників на основі технології багатоагентних систем. Зокрема запропоновано реалізувати систему у вигляді колективу інтелектуальних вартових агентів, здатних самостійно розв’язувати різні за змістом оптимізаційні задачі, що виникають під час роботи системи, за умов відсутності центрального управління та локальної обмеженої інформаційної взаємодії агентів.

The approaches to the development of autonomous adaptive system of intruder's detection and tracking based on multiagent technology are considered. The system is developed in the form of collective of intelligent guarding agents, which is capable to solve different optimisation tasks without global central control and with local limited inter-agent communication.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.3

А.О. Мельник, А.М. Сало, В.А. Клименко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ ПРОГРАМОВАНИХ КОНФІГУРОВАНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Проаналізовано виконання циклів у конвеєрі команд процесора. З метою підвищення продуктивності пропонується використовувати апаратні цикли. Розглянуто існуючі реалізації апаратних циклів та сигнальних процесорів з підтримкою апаратних циклів. Наведена реалізація блока апаратних циклів з підтримкою вкладених циклів.

In the given paper the execution of loops in the processor’s instruction pipeline is analysed. To increase the perfomance, hardware loop utilization is suggested. The existing hardware loops and signal processors realization with the support of hardware loops is considered. The hardware loops realization unit with the nested loops support is presented.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 004.031.43

А.М. Миц, В.Я. Пуйда

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ПІДСИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЛІТАКАМИ В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ АЕРОПОРТУ

Розглянуто реалізацію системи вводу відеозображення в автоматичну систему спостереження за рухомими об’єктами в полі зору відеокамери на базі технічного зору.

Realization of the system input of image is considered in automatic systems of looking after mobile objects in eyeshot video camera on the base of technical sight.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.382

М.В. Ногаль

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних обчислювальних машин

ДОДАВАННЯ І МНОЖЕННЯ В ПОЛЯХ ГАЛУА

Розглянуто алгоритми додавання і множення в полях Галуа, описано основні принципи побудови суматора і перемножувача згідно з наведеними алгоритмами. Наведено функціональні схеми пристроїв, показано доцільність їх описання мовою описання апаратних засобів для подальшої реалізації на ПЛІС.

The algorithms of addition and multiplication are considered in the fields of Galua, basic principles of construction of adder and multiplier are described in obedience to the resulted algorithms. The functional diagrams of devices are resulted.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.322

Р.Б. Попович

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних обчислювальних машин

УДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ AKS ДОВЕДЕННЯ ПРОСТОТИ ЦІЛИХ ЧИСЕЛ

Запропоновано перевіряти рівності в алгоритмі AKS не для послідовних цілих чисел, а для цілих чисел, які є послідовними квадратами. У цьому разі число елементів, для яких рівності справедливі, подвоюється.

They suggested to check AKS algorithm equalities not for sequential integers, but for integers that are sequential squares. In that case a number of elements for that equalities are true doubles.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 004.932.4

В.Я. Пуйда, Я. Холод

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ФІЛЬТРАЦЯ ДВОВИМІРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЛІТАКІВ У ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ

Наведено результати досліджень фільтрації завад на зображеннях силуетів літаків.

Results of airplanes images spectrum noise reduction experiments are shown in the article.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 004.722.2, 004.056.5

В.М. Сокіл

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ РЕАКЦІЙ ВУЗЛІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МОБІЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДИНАМІЧНОЇ СТРУКТУРИ

На основі розробленої моделі довіри в інформаційних системах побудовано нову систему формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп’ютерних мереж динамічної структури.

New system for generation of reactions of mobile ad-hoc networks’ nodes, based on new model of trust in information systems, was developed.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 681.142.37

І.Ю. Юрчак

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ТА УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК

Проаналізовано основні перспективні застосування новітніх технологій інтелектуального аналізу даних. Наведені переваги застосування новітніх алгоритмів для розв’язання реальних задач, які постають перед сучасними підприємствами. Висвітлено основні причини, що гальмують їх просування в Україні.

Basic perspective applications of the newest technologies of intellectual analysis of data are analysed. Advantages of application of нових algorithms are pointed for the decision of the real tasks which are put before modern enterprises. Principal reasons which brake their advancement in Ukraine are reflected.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

Syndicate content