№ 644 (2009)

УДК 504.064.3

Д.О. Березюк, К.О. Рачинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ЛЮДИНА ТА ПРИРОДА. ЕТАПИ ВЗАЄМОДІЇ

© Березюк Д.О., Рачинська К.О., 2009

Зроблено спробу проаналізувати та осмислити роль людства в еволюційному процесі розвитку біосфери, його залежність від законів природи. Розглянуто залежність морально-етичних норм від еволюціії та її теперішнє ставлення до довкілля.

An attempt to analyze and ponder the role of mankind in the evolutionary development of biosphere, its dependence from nature’s law is done in the article. Dependence of moral and ethic norms from human evolution and its attitude to the environment is overviewed.

Кількість посилань – 13

Завантажити статтю

УДК 661.832(088.8)

К.І. Блажівський, І.Є. Максимович, Е.В. Падковська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

ВИДІЛЕННЯ СУЛЬФАТНИХ СОЛЕЙ ІЗ ВИРОБНИЧИХ РОЗЧИНІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ КАЛІЙНИХ РУД ЗА ДОПОМОГОЮ ЕТАНОЛУ

© Блажівський К.І., Максимович І.Є., Падковська Е.В., 2009

Досліджено висолювання сульфатних солей із розчинів, одержаних розчиненням полімінеральної калійної руди, етанолом і випарювання маточних розчинів після висолювання. Встановлено, що кристалізація безхлоридного сольового осаду відбувається за співвідношення між розчином і етанолом 1:(0,6…0,8), а випаровуванням маточного розчину до ступеня 80…82% можна реґенерувати етанол і одержати технічний NaCl.

Explored salt out sulfates salts from solutions, obtained dissolution of polymineral potassium ore, by an ethanol and evaporation mother solutions after salt out. It is set that crystallization of nonchloride salt sediment takes place for correlation between solution and ethanol 1:(0,6…0,8), and by evaporation of mother solution to the degree 80…82% it is possible ethanol regenerate and to obtained technical NaCl.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 666.646

З.І. Боровець, М.Г. Пона, І.В. Солоха

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології силікатів

НЕЗБАГАЧЕНІ МАЙДАН-ВИЛЬСЬКІ КАОЛІНИ В ТЕХНОЛОГІЇ КЛІНКЕРНОЇ ЦЕГЛИ НА ОСНОВІ ЛЕГКОТОПНИХ ГЛИН

© Боровець З.І., Пона М.Г., Солоха І.В., 2009

Досліджено особливості хіміко-мінералогічного складу незбагачених каолінів та їх вплив на процеси спікання легкотопкої глини.

The features composition of unenriched kaolins and their influence are explored on the processes of sintering clay.

Кількість посилань – 2

Завантажити статтю

УДК 666.762

І.Д. Борщишин, І.В. Луцюк, В.В. Кочубей, Д.І. Соляк*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ

СТРУКТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПОРОШКУ ФОРСТЕРИТУ В ПРИСУТНОСТІ ЙОНІВ Сr3+

© Борщишин І.Д., Луцюк І.В., Кочубей В.В., Соляк Д.І., 2009

Встановлена можливість одержання керамічних порошків форстеритового складу, легованих оксидом хрому. Досліджено, що введення йону Сr3+ до складу гелеутворю¬вального розчину приводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності.

The possibility of ceramic powder with forsterite composition alloyed by chromium oxide obtaining is determined. It was investigated that introducing of ion Сr3+ to the gel formationg solution composition results to structural change permitting to obtain monophase powder with high of crystallinity.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 678.686; 539.538

М.М. Братичак, О.Т. Астахова, О.В. Шуст, Т.І. Червінський,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки нафти та газу

ПЕРОКСИДНИЙ ФЛУОРВМІСНИЙ ОЛІГОМЕР З КАРБОКСИЛЬНОЮ ГРУПОЮ

© Братичак М.М., Астахова О.Т., Шуст О.В., Червінський Т.І., 2009

Вивчена за температури 313, 323, 333 К кінетика взаємодії пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-20 з флуорвмісним спиртом, що містить карбоксильні групи, у присутності бензилтриетиламонію хлористого. Синтезовано пероксидний флуорвмісний олігомер з карбоксильною групою ПФОК. Структура ПФОК підтверджена ІЧ-спектральними дослідженнями. Показано можливість використання ПФОК як активного структуруючого агента епокси-олігоестерних композицій на основі епоксидної смоли ЕД-24 і олігоестеракрилату ТГМ – 3.

Kinetics of interaction between ED-20 epoxy resin derivative with carboxyl group and fluorine-containing alcohol has been studied at 313, 323, 333 K in the presence of triethylammonium chloride. Peroxy fluorine-containing oligomer with PFOС carboxy group has been synthesized. PFOС structure has been confirmed by IR-spectra. The possibility of PFOС application as active crosslinking agent for epoxy-oligoester compositions based on ED-24 epoxy resin and TGM-3 oligoesteracrylate has been shown.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

О.Г. Будішевська, І.А. Дронь, О.О. Кудіна, С.А. Воронов, В.В. Кочубей, Н.Ю. Соломко, Л.В. Долинська

Національний Університет “Львівська політехніка”,
кафедра

МОДИФІКАЦІЯ ПОЛІМЕРІВ ПОЛІПЕРОКСИДАМИ НА ОСНОВІ АЛЬТЕРНАНТНИХ ПОЛІАНГІДРИДІВ

© Будішевська О.Г., Дронь І.А., Кудіна О.О., Воронов С.А., Кочубей В.В., Соломко Н.Ю., Долинська Л.В., 2009

З використанням октен-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметилмалеїнатів методом «прищепленням до» латексних частинок одержано пероксидований поліметилметакрилат (ППММА). За подальшого ініціювання пероксидними фрагментами у складі ППММА проведено прищеплену полімеризацію стиролу і одержано полімерний композит полістирол-пр-поліметилметакрилат.

Using 1-octene-co-maleic anhydride-co-tert-butyl-peroxy-methylmaleinate peroxidised polymethylmethacrylate (PPMMA) was obtained via “grafting to” latex particles. Then in its presence grafting polymerization undergoes, initiated by PPMMA peroxide fragments, and polymeric compositе polystyrene - gr - polymethyl methacrylate was obtained.

Кількість посилань – 9

Завантажити статтю

УДК 547.655.6

І.Р. Бучкевич, М.О. Платонов, М.В. Стасевич, В.І. Лубенець, Р.Я. Мусянович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

СИНТЕЗ НОВИХ АЗОТОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 2,3,6-ТРИХЛОР-1,4-НАФТОХІНОНУ

© Бучкевич І.Р., Платонов М.О., Стасевич М.В., Лубенець В.І., Мусянович Р.Я., 2009

Здійснено синтез нових похідних 1,4-нафтохінону з азотовмісними замісниками у бензольному фрагменті.

The synthesis of new undescribed early derivatives of benzene fragment of 1,4-naphtoqinone was carried out.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 678: 541.64

С.М. Варваренко, В.Я. Самарик, І.Т. Тарнавчик, Н.Г. Носова, С.А. Воронов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВАЦІЇ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ПОВЕРХНІ З ВИКОРИСТАННЯМ N-[(ТРЕТ-БУТИЛПЕРОКСИ)МЕТИЛ]АКРИЛАМІД-КО-ОКТИЛМЕТАКРИЛАТУ

© Варваренко С.М., Самарик В.Я., Тарнавчик І.Т., Носова Н.Г., Воронов С.А., 2009

Проведено активацію поверхні поліпропілену із застосуванням гетерофункціонального поліпероксиду з первинно-третинними пероксидними фрагментами. Вивчено вплив висоти нанесеного шару, а також умов обробки (температура, час) на процес формування прищепленого реакційноздатного покриття. Встановлено оптимальні умови пероксидації поверхні поліпропілену, які забезпечують високий ступінь модифікації.

The polypropylene surface activation, using heterofunctional polyperoxide with primary-tertiary peroxide fragments, has been carried out. The influence of coated layer thickness and also treatment conditions (temperature, time) on the process of grafted reactive coatings formation has been studied. Optimal conditions of polypropylene surface activation, which provides high modification degree have been developed.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 547.543:547.26’122

С.В. Василюк, Г.М. Хоміцька, Г.Б. Шиян, В.І. Лубенець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ СИНТЕЗУ КАРБОКСИМЕТИЛОВОГО ЕСТЕРУ 2,3-ДІОКСО-1,2,3,4-ТЕТРАГІДРОХІНОКСАЛІН-6-ТІОСУЛЬФО-КИСЛОТИ ТА ПРОГНОЗОВАНИЙ СКРИНІНГ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ОТРИМАНИХ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕНЬ СПОЛУК

© Василюк С.В., Хоміцька Г.М., Шиян Г. Б., Лубенець В.І., 2009

Досліджено можливі шляхи синтезу карбоксиметилового естеру 2,3-діоксо-1,2,3,4-тетрагідрохіноксалін-6-тіосульфокислоти. На основі даних віртуального фармакологічного скринінгу (PASS) синтезованих в ході досліджень сполук виявлено перспективні напрямки їх експериментальних біологічних досліджень.

The possible ways of synthesis of carboxymethyl ester of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-thiosulfonic acid have been investigated. On the basis of information of virtual pharmacological screening (PASS) of the compounds synthesized during researches have been found out perspective directions of their experimental biological researches.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 541.49.267´72

В.Б. Вострес, Н.І. Кінаш

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

НАПІВМІКРОВИЗНАЧЕННЯ КАРБОНУ ТА ГІДРОГЕНУ В ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ ПЕРОКСИДАХ

© Вострес В.Б., Кінаш Н.І., 2009

Розроблено та перевірено метод для одночасного напівмікровизначення карбону і гідрогену в летких органічних пероксидах. Невисока вартість апаратури та відносно невелика кількість необхідної площі надає цьому методу перевагу при застосуванні в малобюджетних промислових та наукових лабораторіях. Точність визначення для зразків масою від 20 до 40 мг становить 0,05 % для гідрогену і 0,2% для карбону.

A technique has been discovered and proved for the simultaneous semimicrodetermination of carbon and hydrogen in volatile organic peroxides. The low cost of the apparatus and relatively small ammount of bench space needed make this technique especially advantageous for low–budget industrial and academic laboratories. The accuracy for semimicroanalyses with samples between 20 and 40 mg 0.05% for hydrogen and 0.2% for carbon.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 66.002.3:541.12

Н.Ю. Голець, М.С. Мальований, Ю.О. Малик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОФІЛЬТРАЦІЙНОГО ЕКРАНА ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ВІДХОДІВ

© Голець Н.Ю., Мальований М.С., Малик Ю.О., 2009

Наведено результати проведених експериментальних досліджень властивостей глин, що можуть бути використані як протифільтраційний екран полігону.

The results of the conducted experimental researches of properties of clays which can be utillized in quality the antilauter screen of ground are resulted in the article.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 504.064.3:556.5

О.Я. Голодовська, О.З. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ОСНОВНИХ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

© Голодовська О.Я., Ковальчук О.З., 2009

Незадовільний стан водних ресурсів зумовлений недотриманням підприємствами технологічного процесу, екологічних і санітарних норм, низькими темпами впровадження сучасних очисних технологій, відсутністю ефективних очисних споруд.

The unsatisfactory state of water resources is conditioned a failure to observe of technological process enterprises, ecological and sanitary norms, by the low rates of introduction of modern cleansing technologies, absence of effective cleansing buildings.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 620.197

Т.В. Гуменецький, І.М. Зінь, Л.М. Білий, О.Р. Соколовський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

ПІДВИЩЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОЛІУРЕТАНОВОГО ПОКРИТТЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ НАПОВНЕННЯМ

© Гуменецький Т.В., Зінь І.М., Білий Л.М., Соколовський О.Р., 2009

Електрохімічними та імпедансними методами вивчали корозійну стійкість сталі з захисними поліуретановими покриттями, модифікованими інгібувальними пігментами. Встановлено, що поєднання у складі поліуретанового ґрунту суміші фосфату / молібдату цинку та додатково природного силікату кальцію підсилює захисні властивості покриття завдяки ефекту синергізму. Підвищення корозійної тривкості підтверджено кінетичними залежностями параметрів імпедансу системи.

Electrochemical and impedance study of steel with polyurethane coatings modified by inhibiting pigments was carried out. It was established that addition of the blend of zinc phosphate / molybdate and calcium silicate to polyurethane primer coating greatly improves its protective properties due to synergistic effect. Kinetic of impedance parameters confirms the improvement of inhibited coating corrosion resistance.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 66.021.3: 615.015.14

Я.М. Гумницький, В.В. Сабадаш, Л.О. Венгер

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища

ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ҐРУНТОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗА ПОСТІЙНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

© Гумницький Я.М., Сабадаш В.В., Венгер Л.О., 2009

Експериментально досліджено міграцію мінеральних речовин у ґрунтовому середовищі. Проведено узагальнення отриманих результатів дослідження.

Migration of mineral compounds in the soil environment is experimentally investigated . Generalization of the got results of research work is carried out.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 504.06:628.014

В.В. Дячок, О.Л. Іванків*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та охорони навколишнього середовища,
*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
кафедра фармакології

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНИХ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ

© Дячок В.В., Іванків О.Л., 2009

Представлено метод аналітичної апроксимації кінетичних кривих регенерації органічних розчинників із рослинної сировини після завершення процесу екстрагування.

The method of analytical approximation of kinetic curves of regeneration of organic solvents is presented from a digister after completion of process of extracting.

Кількість посилань – 3

Завантажити статтю

УДК 666.942.3

І.І. Кіракевич, Т.Є. Марків, Х.С. Соболь, А.С. Дрималик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

РЕМОНТНІ КОМПОЗИЦІЇ НА ШВИДКОТВЕРДНУЧОМУ В’ЯЖУЧОМУ

© Кіракевич І.І., Марків Т.Є., Соболь Х.С., Дрималик А.С., 2009

Показано можливість використання безгіпсового портландцементу, модифікованого органо-мінеральними добавками, для одержання швидкотверднучих ремонтних композицій, які характеризуються доброю водоутримувальною і фіксуючою здатністю, відповідною технологією нанесення, а також підвищеною адгезійною міцністю.

Possibility of the use of gypsum-free Portland cement, modified by organo-mineral additives, for obtaining rapid hardening repair compositions, which are characterized good water retaining and by fixative ability, proper technology of causing, and also enhanceable adhesive strength is shown.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 678. 747

Д.Б. Кічура, З.Г. Піх

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ РЕАКЦІЙНОЗДАТНИХ ОЛІГОМЕРІВ НА ОСНОВІ ФРАКЦІЙ С5 – С9 РІДКИХ ПРОДУКТІВ ПІРОЛІЗУ

© Кічура Д. Б., Піх З. Г., 2009

Наведено результати досліджень олігомеризації ненасичених вуглеводнів фракцій С5 і С9 рідких продуктів піролізу у присутності термічно стійких ініціаторів. Встановлено залежність виходу та фізико-хімічні характеристик синтезованих олігомерів від природи та концентрації ініціатора, температури і тривалості процесу.

In this work the results of investigated olygomerization of the unsaturated hydrocarbons are contained in С5 and С9 fractions of liquid products of pyrolysis in the presence of the peroxides with high integral procedural decomposition temperature. The dependence of the yield, phisical and chemical characteristics synthetized olygomers from nature and the quantity of initiators, the temperature and the duration of process has been investigated.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 579.222.2

О.Я. Карпенко, Н.С. Щеглова*, В.П. Новіков

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології;
*Відділення фізико-хімії і технології горючих копалин ІнФОВ НАН України

БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА ГРУНТУ ВІД НАФТОВИХ ВУГЛЕВОДНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОПАР ТА ПЕРОКСИДУ КАЛЬЦІЮ

© Карпенко О.Я., Щеглова Н.С., Новіков В.П., 2009

Досліджено вплив пероксиду кальцію, поверхнево-активних речовин природного походження, а також ключових елементів мінерального живлення (азоту і фосфору) у різних співвідношеннях на процес біоремедіації нафтозабрудненого грунту. Показано стимулюючий вплив біоПАР, пероксиду кальцію та біогенних солей на діяльність природних асоціацій нафтоокиснювальних мікроорганізмів. Вищезгадані речовини можна рекомендувати для застосування у технологіях очистки грунту від нафтових забруднень.

The influence of calcium peroxide, surface-active substances of natural origin as well as various compositions of key elements of mineral nutrition (nitrogen and phosphorous) on the process of bioremediation of oil-contaminated soil was determined. The stimulating effect of biosurfactant, calcium peroxide and biogenous salts on the activity of the natural associations of oil-oxidizing microorganisms was shown. The above mentioned compounds may be recommended for application in the technologies of the remediation of soil from petroleum contaminations.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 543.54+547.381.5+547.812

Н.М. Карпяк, Г.О. Маршалок, Я.П. Ковальський, М.Д. Федевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра аналітичної хімії

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЗАЦІЇ α-ЕТИЛАКРОЛЕЇНУ З ЕТИЛОВИМ ЕСТЕРОМ α-ЕТИЛАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

© Карп’як Н.М., Маршалок Г.О., Ковальський Я.П., Федевич М.Д., 2009

Досліджено вплив температури та співвідношення між початковими концентраціями  етилакролеїну та етилового естеру  етилакрилової кислоти на процес одержання 2-карбоетокси-2,5-діетил-3,4-дигідро-2Н-пірану. Встановлено оптимальні умови одержання цільового продукту та встановлено його фізико-хімічні характеристики.

The influence of the temperature and the ratio of initial concentrations of  ethylacrolein and ethyl ester of -ethylacrylic acid on the obtaining process of 2 carboxy-2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran were studied. The most optimal conditions of main product were obtained and determined its physico-chemical characteristics.

Кількість посилань – 8

Завантажити статтю

УДК 66.095.132

Н.Я. Качмар-Кос, Ю.Р. Мельник, С.Р. Мельник

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕСТЕРИФІКАЦІЇ АДИПІНОВОЇ КИСЛОТИ СПИРТАМИ С2–С3

© Качмар-Кос Н.Я., Мельник Ю.Р., Мельник С.Р., 2009

Досліджено технологічні аспекти процесу естерифікації адипінової кислоти етанолом та 1-пропанолом за умов азеотропної відгонки води, вивчено вплив співвідношення реагентів, природи спирту, природи і концентрації каталізатора та концентрації азеотропоутворювача на технологічні показники процесу. Встановлені деякі принципові відмінності між закономірностями перебігу процесу для вказаних спиртів.

The technological aspects of the esterification process of adipic acid with ethanol and 1-propanol under conditions of aseotropic water distillation have been thoroughly investigated; the influence of reagents ratio, alcohol nature, nature and concentration of catalyst and concentration of entrainer on technological parameters of process have been studied. Some principle differences between fundamental rules of process behaviour for said alcohols have been determined.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 541.64:541.182

Т.П. Коваленко, В.А. Волошинець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра фізичної та колоїдної хімії

ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ЕМУЛЬСІЙНИХ (КО)ПОЛІМЕРІВ МЕТИЛАКРИЛАТУ З ДЕЦИЛ(МЕТ)АКРИЛАТОМ

© Коваленко Т.П., Волошинець В.А., 2009

Досліджено фізико-хімічні та фізико-механічні властивості плівок емульсійних (ко)полімерів метилакрилату з децилмет- та децилакрилатом. Встановлено, що міцність та відносне видовження під час розриву, водопоглинання плівок залежать від природи довголанцюгових (мет)акрилових мономерів та щільності упаковки макромолекул у структурі.

Physical-chemical and physical-mechanical properties of the films emulsion (co)polymers of methylacrylate with decylmeth- and decylacrylate have been studied. It has determined that the strength, tensile strain at the break, moisture absorption of (co)polymeric films depend on the nature of long chain (meth)acrylate monomers and the packing density of macromolecules in structure.

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 547. 71. 07

З.М. Комаренська, М.В. Никипанчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра загальної хімії

ВПЛИВ ПРОДУКТІВ РЕАКЦІЇ І РЕАКТАНТІВ НА ПОЧАТКОВУ ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ трет-БУТИЛ ГІДРОПЕРОКСИДУ З ОКТЕНОМ-1 У ПРИСУТНОСТІ Мо2В

© Комаренська З.М., Никипанчук М.В., 2009

Досліджено вплив продуктів реакції і реактантів на початкову швидкість реакції взаємодії трет-бутилгідропероксиду з октеном-1 у присутності Мо2В. Подані результати досліджень, встановлені загальні закономірності перебігу процесу та закономірності зміни активності молібденборидного каталізатора.

It is lead research influences of products of reaction and substance for initial speed of reaction of interaction tert-butyl hydroperoxide with 1-octene at presence Мо2В. Results research are sent, the general laws of course of process and law of change of activity molybdenum-boron the catalyst are established.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 635.2:577.23

Р.Б. Косів, З.Я. Хлібишин, Л.Я. Паляниця, Н.І. Березовська, О.С. Гродзіцька, О.В. Швабюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА АНАЕРОБНУ УТИЛІЗАЦІЮ ВІДХОДІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА

© Косів Р.Б., Хлібишин З.Я., Паляниця Л.Я., Березовська Н.І., Гродзіцька О.С., Швабюк О.В., 2009

Досліджено вплив чинників: температури, рН, культури мікроорганізмів на анаеробний процес очищення мелясної післяспиртової барди.

The influence of factors temperature, hH, culture of microorganisms on anaerobical process of cleaning of waste of spirit production from melas is investigated.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 668.395.6+678.029.5:669:666

В.В. Красінський, Й.М. Шаповал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технологій переробки пластмас

РЕОЛОГІЧНІ ТА ТИКСОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГІДНИХ КОМПОЗИЦІЙ

© Красінський В.В., Шаповал Й.М., 2009

Досліджено реологічні та тиксотропні властивості новолакових феноло-формальдегідних смол, модифікованих полівінілпіролідоном і епоксидіановою смолою. Проведено порівняльний аналіз тиксотропних властивостей розробленої епокси-новолакової композиції та новолаку. Епокси-новолакова композиція характеризується високим показником тиксотропності, на відміну від ФФС затвердженої уротропіном.

Investigate reologic and thixotropic properties novolac phenol-formaldehyde resin, modified polivinilpirolidon and epoxy resin. The comparabive analysis of properties thixotropic of developed epoxy-novolac composition and phenol-formaldehyde resin is carried out. Epoxy-novolac composition is characterized by higner properties thixotropic than phenol- formaldehyde resin.

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 666. 973

Т.П. Кропивницька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

МОДИФІКОВАНІ МАЛОЕНЕРГОМІСНІ ЦЕМЕНТИ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ

© Кропивницька Т.П., 2009

Показано вплив мінеральних добавок в поєднанні з хімічними модифікаторами на фізико-хімічні та фізико-механічні властивості малоенергомісних цементів та будівельних розчинів на їх основі. Наведено результати досліджень малоенергомісних цементів та будівельних розчинів на їх основі.

Influence of mineral additives in combination with chemical modifiers on physico-chemical and physico-mechanical properties of low energy cements and mortars on their basis is shown. The results of researches of low energy cements and mortars on their basis are represented.

Кількість посилань – 6

Завантажити статтю

УДК 666.942

Т.М. Круць

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автомобільних шляхів

ЕНЕРГЕТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ПАЛИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ВИПАЛУ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛІНКЕРУ

© Круць Т.М., 2009

Проведено дослідження способів введення різних видів альтернативного палива, які реалізуються на цементних заводах, для одержання портландцементного клінкеру.

Methods of introduction of different types of alternative fuel, which is being realized on cement factories for the receipt of clinker, have been investigated.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 541.183

О.О. Кудіна, О.Г. Будішевська, СА. Воронов, О.І. Хоменко,
Н.Ю. Соломко, Л.В. Долинська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра органічної хімії

АЛЬТЕРНАНТНІ КОПОЛІМЕРИ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ЧАСТИНОК СРІБЛА

© Кудіна О.О., Будішевська О.Г., Воронов СА., Хоменко О.І., Соломко Н.Ю., Долинська Л.В., 2009

Досліджено поверхневу активність амфіфільних альтернантних кополімерів α-олефін-ко-малеїновий ангідрид, октилметакрилат-ко-малеїновий та пероксидовмісних похідних, одержаних полімераналогічними перетвореннями. Показано, що у розчині бензолу вони утворюють зворотні міцели, які можуть бути використані як нанореактори для одержання нанорозмірних частинок срібла.

Surface activity of amphiphilic alternate copolymer α-olefin-maleic anhydride, octyl-maleic anhydride and their peroxide derivatives, synthesized via polymeranalogic transformations. Copolymers are shown to form reverse micelles, which can be used as nanoreactors for silver nanoparticles synthesis.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 678.747

Ю.А. Курташ, Р.О. Субтельний, Х.І. Гаргай, Б.О. Дзіняк

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра технології органічних продуктів

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНІЦІЙОВАНОЇ ОЛІГОПЕРОКСИДОМ КООЛІГОМЕРИЗАЦІЇ НЕНАСИЧЕНИХ ВУГЛЕВОДНІВ ФРАКЦІЇ С9

© Курташ Ю.А, Субтельний Р.О.,Гаргай Х.І., Дзіняк Б.О., 2009

Наведено результати досліджень коолігомеризацієї суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9 піролізу дизельного пального в присутності олігопероксиду. Встановлено основні закономірності, побудовано математичну модель, вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації.

The results of investigation of synthesis of cooligomers by fraction C9 oligomerization in the presence of oligoperoxde initiators are presented. The major patterns of the process have been investigated, the mathematical model have been created and optimal conditions of cooligomerization process have been selected.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 621.78.063

С.С. Левуш, Ю.В. Кіт

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра охорони праці

РОЗЧИННІСТЬ КРОТОНОВОЇ КИСЛОТИ У ВОДІ І Н-ОКТАНІ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТАДІЇ ВИДІЛЕННЯ ТОВАРНОЇ КРОТОНОВОЇ КИСЛОТИ

© Левуш С.С, Кіт Ю.В., 2009

Досліджено розчинність кротонової кислоти в н-октані і воді в інтервалі температур 0–50 0С. Встановлено, що розчинність кротонової кислоти в н-октані при низьких температурах менша на 30–40 % відн, при високих – в 10–20 разів. На основі більш стрімкої температурної залежності розчинності кислоти у воді порівняно з н-октаном запропонований та апробований спосіб виділення кротонової кислоти із оксидату та її очищення від мікродомішок кротонового альдегіду.

Crotonic acid solubility in n-octane in the temperature range of 0-500С has been studied, It was established that crotonic asid solubility is 30-40% lower in n-octane at lower temperatures then at higher ones (10-20 times), Basing on a more drastic temmprature dependence of asid solubility in water as compared to that in n-octane, an approbated way of crotonic asid extraction from the oxidate and its purification from croton aldehyde micro-impurities has beee suggested.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

Syndicate content