№ 679 (2010)

УДК 539.4

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ІНФОРМАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ МАГНІТОСТАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ (НДС) ТРУБОПРОВОДІВ. ЧАСТИНА 1

 Білобородченко В.І., 2010

Дослідження інформаційної здатності магнітостатичних методів діагностування напружено-доформованого стану трубопроводів.

The questions of informative power of the magnetic-static diagnosing of tense-deformed state of pipe constructions are considered on size of а- coefficient of magnetic heterogeneity in relation to grounds of main tensions

Кількість посилань - 6

УДК 621.867

В.М. Боровець, А.Л. Беспалов, В.С. Шенбор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ТОЧНОСТІ СОРТУВАННЯ ВІБРАЦІЙНИМИ СЕПАРАТОРАМИ

© Боровець В.М., Беспалов А.Л., Шенбор В.С., 2010

Розглянуто комплекс елементів, що впливають на продуктивність та ефективність роботи вібраційних сепараторів з електромагнітними приводами, запропоновано нові конструкції та параметри цих елементів.

Considered complex elements that affect the productivity and effectiveness of vibratory separators with magnetic actuator, is proposed new construction and parameters of these elements.

Кількість посилань - 5

УДК 621.01

В.М. Боровець, В.С. Шенбор

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА ХАРАКТЕР РУХУ КОНТЕЙНЕРА ВІБРАЦІЙНОЇ МАШИНИ

 Боровець В.М., Шенбор В.С., 2010

Розглянуто вплив динамічних параметрів робочого середовища у вібраційній машині на процес обробки з метою інтенсифікації технологічного процесу. Встановлено чинники впливу середовища на процес роботи вібраційної машини та здійснено аналіз і розрахунок параметрів.

In this work influence of dynamic parameters of working environment is considered in an oscillation machine on the process of treatment with the purpose of intensification of technological process. The factors of influence of environment are set on the process of work of oscillation machine and an analysis and calculation of parameters is conducted.

Кількість посилань - 4

УДК 621.86.534–16

І.А. Вікович, Х.А. Висоцька, Я.П. Яворський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ПІДВІСНИХ ВАНТАЖОТРИМКИХ КОНВЕЄРАХ

 Вікович І.А., Висоцька Х.А., Яворський Я.П., 2010

Розроблена математична модель підвісних вантажотримких конвеєрів у вигляді континуальної системи з урахуванням розсіяння енергії в матеріалі. Одержано частотне рівняння та визначено основні частоти і форми вільних коливань цих конвеєрів.

It was devise a mathematical model of the suspended weightholding and pushing conveyors as continual a system in a view of dispersion of energy in the material. It was obtained a frequency equation and was determined main frequencies and shapes of the free oscillations of these conveyors.

Кількість посилань - 6

УДК 691.87:691.714

І.О. Вакуленко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаря,
кафедра технології матеріалів

ОЦІНКА ВПЛИВУ РОЗМІРУ ЗЕРНА ФЕРИТУ НА ЦИКЛІЧНУ МІЦНІСТЬ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

© Вакуленко І.О., 2010

Розглянуто залежності межі плинності та міцності при втомі від розміру зерна фериту низьковуглецевої сталі з використанням уявлень стосовно зародження рухомих дислокацій та формування дислокаційних чарункових структур.

The observed of yield point and strength stress of fatique to be the result of a directional variation in the grain size of ferrite to cause nucleation of mobile dislocations and formation dislocation cell structure in low carbon steel.

Кількість посилань - 8

УДК 621.867.52

І.Й. Врублевський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра нарисної геометрії і графіки

НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІБРОТРАНСПОРТУВАННЯ ТА КУТА ЗСУВУ ФАЗ ПРИ ЕЛІПТИЧНИХ КОЛИВАННЯХ

© Врублевський І.Й., 2010

Розглянуто залежність швидкості вібраційного транспортування при еліптичних коливаннях від безрозмірних параметрів коливань. На основі аналізу графіків, отриманих точними методами, виведені прості формули для наближеного обчислення коефіцієнта швидкості та кута зсуву фаз, які дають змогу виконати розрахунки з достатньою для практики точністю.

The dependence of the vibratory conveying velocity with elliptical oscillations from the non-dimensional parameters is considered. The approximate formulas of the dependence are deduced by the analysis of the graphs that was obtained by the precise methods. Formulas allow calculating the coefficient of velocity and the phase difference angle with the sufficient precision for engineering practice.

Кількість посилань - 5

УДК 621.833.1.001

І.Є. Грицай, Е.М. Благут, В.І. Вільшанецький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ГІБРИДНІ ЗАЧЕПЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

© Грицай І.Є., Благут Е.М., Вільшанецький В.І., 2010

Наведено основні засади створення змішаних (гібридних) передач, які в умовах ремонту та відновлення спрацьованих редукторів виключають потребу у виготовленні нових зуборізних інструментів та дають змогу значно спростити технологічний процес і зменшити його витрати.

Кількість посилань - 3

УДК 621.01

Б.М. Дівєєв, О.В. Вільчинська, М.М. Осташук, Р.В. Сава

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

РОЗРАХУНОК З’ЄДНАНЬ ПЛАСТИНЧАСТИХ ДИНАМІЧНИХ ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ

© Дівеєв Б.М., Вільчинська О.В., Осташук М.М., Сава Р.В., 2010

Розглянуто методи розрахунку та оптимізації динамічних процесів у вібронавантажених конструкціях з динамічними гасниками. Розглядаються динамічні гасники з пружними пластинчастими елементами. Розглядається застосування нового методу аналізу напруженого стану для точного визначення впливу умов закріплення шару¬ватих балок на їх динамічні властивості. Детально розглядається напружений стан в області закріплення. Ці результати можуть бути використні для оптимального проектування пружного пластинчастого елементу динамічного гасника коливань.

Paper deals with the methods of calculation and optimization of dynamic processes in vibroexcitated constructions with the dynamic absorbers. The dynamic vibration absorbers with plate-like elastic elements are under discussion. Paper deals with the new method of stress state analysis for the explicit determination of the influence of layered beams clamp conditions on its dynamic properties. The stress state in clamp region is under detailed analysis. These results may be used by elastic plate element optimal design of dynamic vibration absorber.

Кількість посилань - 30

УДК 621.01

Б.М. Дівєєв, М.В. Глобчак*, І.С. Когут, Б.Ю. Максимович

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій,
*кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

НАЛАШТУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНИХ ПЛАСТИНЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДИНАМІЧНИХ ГАСНИКІВ КОЛИВАНЬ

© Дівеєв Б.М., Глобчак М.В., Когут І.С., Максимович Б.Ю., 2010

Розглянуто застосування нового методу аналізу напруженого стану для точного визначення впливу умов закріплення шаруватих балок на їхні динамічні властивості. Детально розглядається напружений стан в області закріплення. Наведена теоретична модель передбачає деформації шарів з урахуванням трансверсальної зсувної деформації, нормальної деформації і напруги. Розглянуто числові приклади: залежність частотного спектра від анізотропії механічних властивостей і конфігурації вузла закріплення, ідентифікація модулів пружності шарів балки.

Paper deals with the new method of stress state analysis for the explicit determination of the dynamic properties layered plates. The stress state is under detailed analysis. The proposed theoretical model takes into account the transverse shear deformation, normal deformation and stress. Numerical examples are under discussion: the frequency spectrum dependence from the mechanical properties anisotropy; elastic modules identification of beam layers.

Кількість посилань - 27

УДК 631.151.2+631.3

Р.В. Зінько

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

АНАЛІЗ І ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 Зінько Р.В., 2010

Проаналізовано і формалізовано технологічні процеси на основі не тільки економічних, а і виробничих чинників. Серед чинників, що визначають рівень технологічного процесу, важливими є алгоритмічні ресурси або рівень технології. Рівень технології визначається способами виробництва, і його найвищу ефективність забезпечує потокове виробництво з використанням автоматичних ліній модульного типу.

It is conducted analysis and formalization of technological processes on the basis of not only economic factors but also production. Among factors which determine the level of technological process there are important algorithmic resources or level of technology. The level of technology is determined by the methods of production and his greatest efficiency is provided by a flow production with use of automatic transfer lines of module type.

Кількість посилань - 6

УДК 621.142;621.376.571

І.Д. Зелінський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування

ШВИДКИЙ АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ШІМ КОДУ ДЛЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВІБРОЗБУДНИКОМ

 Зелінський І.Д., 2010

Запропоновано оригінальний алгоритм формування синусоїдального сигналу на основі широтно-імпульсної модуляції без використання операції множення.

In the article the original algorithm of sinewave signal forming on the basis of latitudinal impulsive modulation without the using of multiplication operation is offered.

Кількість посилань - 3

УДК 621.548

І.В. Кузьо, В.М. Корендій*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра механіки та автоматизації машинобудування,
*кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК МАЛОЇ ТА НАДМАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

 Кузьо І.В., Корендій В.М., 2010

Розглянуто конструктивні особливості вітроенергетичних установок (ВЕУ), доведено важливість розвитку альтернативних джерел енергії для зростання економіки України, а також подано техніко-економічне та екологічне обґрунтування доцільності використання енергії повітряних мас як альтернативного джерела електроенергії.

The article describes structural features of wind-power installation (WPI), proves the importance of development of alternative energy sources for the growth of Ukrainian economy and includes technical, economical and ecological substantiation of expedience of using the energy of air masses as the alternative source of electric power.

Кількість посилань - 18

МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ КОМАРОВ (1910–1987) – ВИДАТНИЙ ВЧЕНИЙ У ГАЛУЗІ ДИНАМІКИ МАШИН (до 100-річчя від дня народження )

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра технології машинобудування

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОТРИМАННЯ ЕВОЛЬВЕНТНОГО ПРОФІЛЮ ЗУБЦІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ КОЛІС СПОСОБОМ РАДІАЛЬНО-КОЛОВОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

© Литвиняк Я.М., Грицай І.Є., 2010

Наведено результати дослідження процесу радіально-колового нарізання зубців евольвентного профілю на циліндричних колесах за рахунок радіального та осьового корегування положення різальних зубців у корпусі дискових інструментів. Налагодження дискових інструментів поза зубофрезерним верстатом дасть змогу підвищити технологічну гнучкість та можливість раціонального інструментального забезпечення виготовлення зубчастих коліс в автоматизованому виробництві.

The models of correction indents position in the corps of disk instrument are presented. Models describe radial, axial, angular correction. An instrument is intended for forming of indents of gear-wheels. Moving of disk instrument is executed along radial and circle direction in relation to a gear-wheel.

Кількість посилань - 2

УДК 658.562.001

С.В. Нємий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

© Нємий С. В., 2010

За сучасними міжнародними і вітчизняними нормативними вимогами щодо системи управління якістю розроблено карту процесу контролю та випробування продукції. Запропоновано оптимальну схему організації і проведення контролю якості продукції із плануванням запобіжно-коригувальних дій.

In obedience to the modern normative requirement to the systems of quality management the map of process of control and test of products was developed. The optimum chart of organization and conducting of control of quality of products with planning of preventively-correcting actions was offered

Кількість посилань - 6

УДК 539.3

О.М. Римар

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В КОНТАКТІ ДВОХ ТІЛ ПОДВІЙНОЇ КРИВИНИ

Ó Римар О.М., 2010

Проаналізовано напружений стан у точках площини z = 0 та поверхні контакту двох тіл подвійної кривини для нового розв’язання просторової задачі. Складено програми для оптимізації обчислення головних та еквівалентних напружень за теоріями міцності та виконано такі обчислення для точок площини z = 0 у повному діапазоні значень ексцентриситету еліпса поверхні контакту.

The analysis of the accomplishment of the sibelborder conditions by means of two solutions the task of the elasticity theory about the contact of two bodies of the double flexure are performed on the basis of the given calculation results. The hypothesis about the determination of the unique solution of the elasticity theory solutions by the minimum of the capacity deformation is formulated on the basis of the received results.

Кількість посилань - 8

УДК 517.9+534.111

А.М. Сліпчук

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра технології машинобудування

ЛІНІЙНІ ПОПЕРЕЧНІ КОЛИВАННЯ ПРУЖНОЇ СТАЛЕВОЇ НИТКИ, ЯКА РУХАЄТЬСЯ ІЗ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ, ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

© Сліпчук А.М., 2010

У межах уточненої моделі розглядаються поперечні коливання одновимірних пружних систем (канату, струни, линви), які рухаються уздовж своєї недеформованої осі зі змінною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження. Вона дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду і частоту її коливань. Визначення оптимального закону зміни швидкості руху каната.

In borders of the specified model the transversal vibrations of the unidimensional resilient systems (to the rope, strings, tow-lines), which move along the undeformed axis variable-speed, are examined. Differential equalization which describes dynamic processes in noted unidimensional system is got; offered method of his research. It allows to get dependences for determination of influence physic-mathematical and kinematics descriptions of the system on amplitude and frequency of its vibrations.

Кількість посилань - 6

УДК 534.1+ 62-5

М.Б. Сокіл, О.І. Хитряк, В.Г. Топільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів,
*кафедра електронного машинобудування

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СИЛОВИХ ЧИННИКІВ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ ОДНОВИМІРНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З ПОЗДОВЖНЬОЮ ШВИДКІСТЮ РУХУ

© Сокіл М. Б., Хитряк О. І., Топільницький В. Г., 2010

Викладено методику розв’язування обернених задач нелінійних коливань одновимірних тіл, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху. В її основу покладено: основні ідеї методів Бубнова–Гальоркіна та асимптотичного методу нелінійної механіки; принцип одночастотності коливань у нелінійних системах; ідею представлення заданого дискретного закону зміни амплітуди та частоти коливань динамічного процесу систем за допомогою звичайних диференціальних рівнянь.

It is described one approach to solving inverse problems of dynamics for nonlinear vibration of one-dimensional solids, which have the permanent rate of longitudinal movement. It is based on the basic idea of the Bubnov-Galerkin and the asymptotic method of nonlinear mechanics; on the principle of a single frequency of oscillations in nonlinear systems, on the idea of representation a given discrete law of changes the amplitude and frequency of oscillations in the dynamic process using ordinary differential equations.

Кількість посилань - 20

УДК 621.924

З.А. Стоцько, Т.О. Стефанович, Б.П. Шептицький

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронного машинобудування

ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНОШУВАННЯ СОПЕЛ АБРАЗИВНО-ПОВІТРЯНИМ СТРУМЕНЕМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ АНАЛІЗУ РОЗМІРНОСТЕЙ

© Стоцько З.А., Стефанович Т.О., Шептицький Б.П., 2010

Проаналізовано фактори, від яких залежить зношення сопел абразивно-струменевих установок ежекційного типу. Встановлено, що максимально впливає на інтенсивність процесу зношення внутрішньої поверхні сопла здійснює швидкість абразивно-повітряного струменя.

Factors, from which wearing nozzles of abrasive-jet equipment is depend on, are under consideration. The rate of moving abrasive-air jet through the nozzle impacts on wearing of the internal surface of the nozzle the most intensively.

Кількість посилань - 7

УДК 004.032.026

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

ОПТИМІЗАЦІЯ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МАКСИМАЛЬНИХ ДИСКРЕТИЗОВАНИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2010

Пропонується оптимізована структурно-функціональна динамічна нейронна схема типу “K-winners-take-all” (KWTA), призначена для ідентифікації К максимальних серед N невідомих дискретизованих сигналів, де. Для N сигналів така схема містить жорсткообмежувальних нейронів прямого і один - зворотного поширення, який використовується для визначення динамічного зсуву вхідних сигналів. Від існуючих аналогів схема відрізняється простотою схемотехнічної реалізації, високою швидкістю обробки сигналів, здатністю обробляти сигнали з довільного скінченного діапазону, властивістю збереження впорядкованості сигналів, а також відсутністю потреби скидання і необхідної для цього схеми, що додатково підвищує швидкість обробки сигналів. Запропонована нейронна схема може використовуватись для оптимізації виробництва обчислювальних і керуючих систем.

Optimized structure-functional K-winners-take-all (KWTA) dynamic neural circuit of discrete-time that can identify K maximal from N unknown signals, where is proposed. For N signals, such circuit contains N feedforward hardlimiting neurons and one feedback neuron that is used to determine a dynamic shift of input signals. In contrast to existing analogs the circuit has simplehardware, high speed of signal processing, ability to process signals of finite range, signal ordering preserving property and absence of necessity of resetting and vorresponding circuit that additionally increases a speed of signal processing. Proposed neural circuit can be used for producing optomozation of computing and control systems.

Кількість посилань - 15

Syndicate content