№ 642 (2009)

УДК 539.373:621.9.02

Я.Ф. Андрусик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО КРИТЕРІЮ РІВНЯ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗСУВУ

© Андрусик Я.Ф., 2009

Проведене дослідження, скероване на розроблення рекомендацій щодо вибору оптимальних режимів термопластичної обробки металів. Розглядається математичне моделювання такого напрямку оптимізації технологічного процесу зміцнення, коли використовується один з можливих чинників керування дислокаційною структурою металів за рахунок пластичної деформації матеріалу по складних траєкторіях навантаження. Встановлено, що завжди існує такий режим довантаження, за якого параметр зміцнення приймає максимальне значення.

We studied the possibility to give the recommendations on selection of optimal regimes of the thermoplastic processing of metals. We mathematically model such direction of optimisation of the strengthening process when one of the possible managing factors of metals dislocation structure (plastic deformation of material along complex load trajectory) is used. Our research showed that regime of additional loading with maximum rating of strengthening parameter always exists.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.791.947.72.03-621.375.826

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЛАЗЕРНОГО МІКРОЗВАРЮВАННЯ ПАКЕТНИХ СТРУМОПРОВОДІВ З АЛЮМІНІЮ

© Білобородченко В.І., 2009

Презентовано результати оптимізації технологічних режимів точкового з перекриттям точок і шовного лазерного мікрозварювання пакетних струмопроводів з алюмінію.

The results of decision of choice of the optimum modes of the laser welding of packages of aluminium current element are represented.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 669.14.018.294

І.О. Вакуленко, М.А. Грищенко

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна,
кафедра технології матеріалів

АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В МЕТАЛІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ОСІ ЗА ЦИКЛІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

© Вакуленко І.О., Грищенко М.А., 2009

Для залізничної осі наведено закономірні зміни структури металу поверхні руйнування під час випробувань на втомлюваність залежно від стадій зростання тріщини.

The causes of directionality of the change structure plateau cleavage of fatique and stages growth crack in metal rail axle have been investigated.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 621.833.1.001.2

О.Е. Васильєва

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра пожежної та аварійно-рятувальної техніки

ПОХИБКА ПЕРЕДАТОЧНОГО ЧИСЛА ЗУБЧАСТОЇ ПЕРЕДАЧІ, ЯКА ЗУМОВЛЕНА ПРОЦЕСОМ ЗУБОНАРІЗАННЯ КОЛІС ЧЕРВ’ЯЧНИМИ ФРЕЗАМИ

© Васильєва О.Е., 2009

На підставі результатів теоретичних досліджень визначено дійсний профіль бокових поверхонь зубців циліндричних коліс, який отримано на підставі зубофрезерування черв’ячними фрезами. Наведено методику профілювання робочих поверхонь зубців та визначено похибку передаточного числа залежно від похибки профіля зубців коліс передачі.

On the basis of results of theoretical researches certainly actual type of lateral surfaces of indents of cylinder wheels, which is got on the basis of process worm milling cutters. The method of profiling of workings surfaces of indents and determination of error of gear-ratio is resulted depending on the error of type indents of wheels of transmission.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 536.2

Б.С. Воробець*, Р.В. Лампіка

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра електронного машинобудування,
*Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
кафедра фундаментальних дисциплін

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПОКРИТТЯМИ

© Воробець Б.С., Лампіка Р.В., 2009

Для стрижневих трубчастих елементів з нанесенням на їхні поверхні теплопровідних покриттів, що знаходяться в умовах конвективного теплообміну із оточуючим середовищем; виведено рівняння та сформульовано відповідні крайові умови, які описують процес теплопровідності у таких елементах. Розглянуто також випадок наявності всередині елемента теплопровідного наповнювача.

Differential equations are shown out and boundary and initial terms which describe the process of unstationary heat conductivity of tubular bar elements at their convection heat exchange with an environment are formulated, which take into account a presence: inflicted on its external and internal surfaces of coverage from other materials; heat conductivity stuff into an element. In partial case, from the got equations of heat conductivity swim out for: tubular elements with one-side coverage and continuous round bar with coverage.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.923.7

О.В. Гаврильченко, В.О. Повідайло, В.М. Захаров

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРУ ЗЕРНА АБРАЗИВУ НА ПЛОЩИННІСТЬ ПРИТИРІВ ТА ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ НА ВІБРОВИКІНЧУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ

© Гаврильченко О.В., Повідайло В.О., Захаров В.М., 2009

Розглянуто сучасні напрямки дослідження параметрів процесу абразивної притирки. Наведено конкретні результати досліджень параметрів шорсткості і площинності полікорових підкладок та притирів, отриманих доводкою абразивів різної зернистості на вібровикінчувальному верстаті з круговими траєкторіями коливань притирів.

The modern tendencies of abrasive grinding process stabilization research are reviewed. The specific results of roughness and flatness parameters of policor substrates and laps obtained by operational development by different grain abrasives on vibration development machine tools with circular trajectories of lap oscillations are reduced in this paper.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.787

Т.А. Гурей, В.І. Кирилів*, С.Т. Штаюра**

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра технології машинобудування,
Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України,
*відділ корозійно-водневої деградації та захисту матеріалів,
**відділ конструкційної міцності матеріалів у робочих середовищах

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ ФРИКЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА СКЛАДОВІ СИЛИ ТЕРТЯ У ЗОНІ КОНТАКТУ ІНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ

© Гурей Т.А., Кирилів В.І., Штаюра С.Т., 2009

Показано, що під час фрикційного зміцнення сталі за збільшення значень режимів обробки (швидкість переміщення стола верстата, поперечна подача, глибина врізання) складові сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь зростають. Під час використання інструмента з різнонаправленими пазами на робочій частині складові сили тертя є найменшими порівняно з інструментом з поперечними пазами та гладкою робочою частиною.

It is show, that the components of frictional force in the tool wear land are increase by increase the value of conditions treatment (the velocity of translation maachine table, the cross-feed, depth of the cutting-in) by friction hardening of steel. The components of frictional force are least in comparison with disk-tool with cross slots and smooth surface in work the disk-tool with staggered-slots.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 534.111

Т.Є. Данилевич, Б.І. Сокіл, В.Г. Топільницький *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
*кафедра електронного машинобудування

ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛІНІЙНОЇ СИСТЕМИ СИПКЕ СЕРЕДОВИШЕ-ВЕРТИКАЛЬНИЙ СТРИЖЕНЬ НА ЗГИННІ ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ

© Данилевич Т.Є., Сокіл Б.І., Топільницький В.Г., 2009

Для гасіння нелінійних згинних коливань вертикального стрижня, що знаходиться під дією поперечного періодичного збурення, запропоновано використовувати пасивний поглинач коливань (сипке середовище). Сипке середовище (металеві кульки чи скляний бій, гравій тощо) моделюється у вигляді нашарувань плоских пружних балок. На основі отриманих диференціальних рівнянь руху системи сипке середовище-вертикальний стрижень проаналізовано для резонансного випадку вплив фізико-механічних і геометричних параметрів системи на амплітуду коливань стрижня.

For extinguishing of vibrations of bends of vertical billows their passive absorber which shows by itself a friable environment is offered (metallic or glass marbles, hoggin and others like that). The last is designed as stratifications of flat resilient beams. At the indicated terms differential equalizations of motion of the system are got billow-absorber of vibrations. On the basis of the first approaching of decision of these equalizations correlations which determine influence of physica-mechanical descriptions of billow and environment of passive absorber on peak-frequency description (AFC) of vibrations of billow are got.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК. 669.14.018.025

З.А. Дурягіна, Н.В. Щербовських

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

РОЛЬ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ГРАДІЄНТНИХ СТРУКТУР

© Дурягіна З.А., Щербовських Н.В., 2009

Проаналізовано роль поверхневих явищ під час формування градієнтних структур на прикладі корозійнотривкої сталі аустенітного класу 12Х18Н10Т.

Was lead the literature and analyses the role of surface phenomenon at forming of gradient structures.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.9.061

Я.М. Кусий, Я.М. Литвиняк, В.Г. Топільницький*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
*кафедра електронного машинобудування

РОЗРАХУНОК ПРОФІЛЮ ФАСОННИХ РІЗЦІВ ЗАСОБАМИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

© Кусий Я.М., Литвиняк Я.М., Топільницький В.Г., 2009

Розроблено алгоритм корекційного розрахунку профілю дискових зовнішніх (внутрішніх) фасонних різців та програми автоматизованого розрахунку їх профілю.

The calculation’s algorithm of the disk external (internal) shaped chisels and program of avtomatization calculation of their types are suggested.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.01

О.С. Ланець, Т.І. Кочан, Я.В. Шпак, Є.М. Махоркін*

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості,
*кафедра технології машинобудування

ПІДБІР ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ МІЖРЕЗОНАНСНОЇ МЕХАНІЧНОЇ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІБРУЮЧОЇ РАМКИ, СТВОРЕНОЇ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ СИНФАЗНИХ КОЛИВАНЬ

© Ланець О.С., Кочан Т.І., Шпак Я.В., Махоркін Є.М., 2009

На прикладі вібруючої рамки наводиться підбір параметрів високоефективної механічної коливальної системи з наперед обумовленою ефективністю порівняно з традиційними системами.

In the article on the example of vibrating scope the selection of parameters of the high-efficiency mechanical oscillating system with the beforehand conditioned efficiency in comparing to the traditional systems is pointed .

Завантажити статтю

УДК 621.833.002

Я.М. Литвиняк, І.Є. Грицай

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС РАДІАЛЬНИМ ФОРМОУТВОРЕННЯМ ЗУБЦІВ

© Литвиняк Я.М., Грицай І.Є., 2009

Наведено закономірності формоутворення зубців евольвентного профілю дисковим інструментом, встановленим з ексцентриситетом на інструментальній оправці під час нарізання прямозубих зубчастих коліс способом радіального формоутворення. Отримані математичні моделі забезпечують прогнозування впливу конструктивних чинників процесу на технологічні параметри виготовлення циліндричних зубчастих коліс.

The models of treatment of indents of cylinder gear-wheels are represented in the article. Evolventa is formed after the radial moving of milling cutter a disk. A wheel toothed has motion of division continuous. A disk milling cutter is set eccentrically to the ax of shpindel of machine-tool. Theoretical determination represent influence of gear-wheel factors on the technological parameters of operation.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

З.А. Стоцько, Б.І. Сокіл*, Д.П. Ребот

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування,
*кафедра теоретичної механіки

ВПЛИВ КІНЕМАТИЧНОГО ЗБУРЕННЯ ТА ШВИДКОСТІ РУХУ СИПКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДИНАМІКУ ПРОЦЕСУ СЕПАРАЦІЇ

© Стоцько З.А., Сокіл Б.І. *, Ребот Д.П., 2009

Досліджено вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища на амплітудно-частотні характеристики його руху у вібраційному об’ємному сепараторі.

Influence of kinematics irritation, speed of movement of loose environment on the amplitude-frequencyal characteristics of it movement in vibratory separators is investigated.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 658.512.011.56

В.В. Ступницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ CALS-ТЕХНОЛОГІЙ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

© Ступницький В.В., 2009

Описано принципи та доцільність впровадження CALS-технологій на машинобудівних підприємствах України. Запропоновано послідовність розв’язання завдань для участі вітчизняних промислових підприємств у міжнародних інфраструктурних інвестиційних проектах.

In the articles described principles and expedience of introduction CALS- technologies are on the machine-building enterprises of Ukraine. The sequence of decision of tasks is offered for participating of domestic industrial enterprises in international infrastructural investment projects.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.322

П.В. Тимощук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

АНАЛОГОВІ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ СХЕМИ ПРЕЦИЗІЙНИХ ШИРОКОДІАПАЗОННИХ ПОДІЛЬНИКІВ ЧАСТОТИ ГАРМОНІЧНИХ СИГНАЛІВ

© Тимощук П.В., 2009

Запропоновано структурно-функціональні схеми аналогових подільників частоти гармонічних сигналів. Схеми є точними для довільних скінченних значень амплітуд і частот вхідних сигналів. Перетворення сигналів виконується лінійно, без спотворень амплітуди і частоти, тобто схеми не породжують гармонік. Подільники не потребують здійснення додаткового фільтрування вихідних сигналів.

Structure-functional schemes of analog frequency dividers of harmonic signals are proposed. The schemes are precise for any finite values of amplitudes and frequencies of input signals. Signal transformation is fulfilled linearly without amplitude and frequency distortion, i.e. the schemes do not generate harmonics. Dividers do not require an additional filtering of output signals.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.914

Я.О. Шахбазов, М.Л. Білявський, Ю.Б. Стецько

Українська академія друкарства,
кафедра технології матеріалів і поліграфічного машинобудування

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ПЛОЩИН КОРПУСНИХ ДЕТАЛЕЙ КОМБІНОВАНИМИ ТОРЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ, ОСНАЩЕНИМИ НТМ

© Шахбазов Я.О., Білявський М.Л., Стецько Ю.Б., 2009

Запропонований алгоритм та представлено результати математичного моделювання процесу обробки попередньо зміцненого шару незагартованої сталі комбінованим інструментом, оснащеним надтвердим матеріалом.

Algorithm of mathematic models and results of machining non-hardened steels after surface plastic deforming by combinated by special tool are defined.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

Syndicate content