№ 583 (2007)

УДK 621.9.048.6

Anna Macurová, Karol Vasilko

Faculty of Manufacturing Technologies
Technical University of Košice Prešov, Slovakia

ANALYSIS OF LINEAR AND NONLINEAR EQUATION FOR OSCILLATING MOVEMENT

Моделювання процесу вібрації машин вимагає знання характеру диференціального рівняння вібраційного руху. Проаналізовано лінійне та нелінійне диференціальні рівняння, які моделюють процес виникнення стійких та нестійких вібрацій у вібраційних системах.

Modelling of oscillating processes requires one to know the character and properties of a differential equation for oscillating movement. This paper presents an analysis of the solutions for linear and nonlinear equations of oscillating movement aimed at solving oscillations in technological systems of vibrating machines.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 681.51.

В.І. Білобородченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики і відновлення металоконструкцій

ТЕРМОМЕХАНІЧНІ ВИПРОБОВУВАННЯ РОБОЧИХ КОНТАКТІВ (СПАЇВ) ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ РАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Запропонований метод і устаткування для руйнівних випробувань термопар на скручування у встановлених температурних умовах, чутливий до недосконалості матеріалу термоелектродів та їх зони зварювання.

The offered method and equipment for the destructive tests of termopar on twisting in the set temperature terms more sensible to imperfectness of termoelectrodiv and their welded connection.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 628.91

І.І. Брощак

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ МАШИН З ВИКОРИСТАННЯМ СИЛОВОЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ УСТАНОВКИ

Наведено опис конструкції та принципу дії гідроприводу стенда для дослідження запобіжних пристроїв машин та результати дослідження його характеристик. Запропоновано аналітичні залежності для розрахунку навантажувальної здатності конусної фрикційно-запобіжної муфти та наведено результати її теоретичних і експериментальних досліджень.

The description to designs and principle of action hydraulic drive of stand for study machines preventative mechanisms is presented and the hydraulic drives results features study are given. Analytical dependencies for calculation of cones friction-preventative clutch loading ability are offered and brought results its theoretical and experimental studies.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.302:621.314.1

І.А. Вікович, Б.М. Дівеєв. О.М. Дубневич, Я.П. Яворський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗРІВНОВАЖЕННЯ РОТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ВІБРАЦІЙНИХ ДЕМПФЕРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОГРАМИ SOLID WORKS І МОДУЛЯ MOTION

Використано підпрограму Solid Motion для моделювання динаміки зрівноважування ротора на симетричних пружних опорах двома вібраційними демпферами.

Solid Motion subprogram is used for the design of dynamics of balancing of rotor on symmetric resilient supports by two oscillation dampers.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 539.3.

М.І. Войтович, Б.С. Воробець**, Р.В. Лампіка*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів,
*кафедра електронного машинобудування,
** Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ДО РОЗРАХУНКУ ТЕРМОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВО-КРИВОЛІНІЙНИХ СТРИЖНІВ

Стосовно розрахунку термонапруженого стану ізотропних просторово криволінійних стрижнів довільного поперечного перерізу виведена система диференціальних рівнянь на температурні аналоги поздовжньої сили і згинальних моментів, коли на бічній поверхні стрижня теплообмін із зовнішнім середовищем відбувається за законом Ньютона.

In relation to research of the termoelastic state of spatially-curvilinear bar arbitrary cut the system of differential equalizations is got on the temperature analogues of longitudinal force and bend moments, when on lateral surface of bar a heat exchange with an external environment takes a place by law of Newton.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

І.С. Дерефінка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,

СТАН І АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ

Проаналізовано сучасні методи підвищення надійності деталей машин поверхневим зміцненням.

In the article the review of modern methods of machines details reliability increasing is conducted with the superficial strengthening.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 669.14.018.25

З.А. Дурягіна, Т.Л. Тепла

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РАДІАЦІЙНО-ПРОМЕНЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНО-МЕХАНІЧНОЇ ТРИВКОСТІ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Проаналізовано різні види руйнувань деталей машин та елементів конструкцій енергетичного обладнання. Ефективність запропонованих науково-технологічних рішень підтверджена їх промисловою апробацією за умов роботи ТЕС Західного регіону України. Наукові результати роботи використані у проектній документації ВАТ “Львів – ОРГРЕС”.

Analyses the various type of destruction the part of machines and some elements of construction. Efficiency of the proposed scientific and technological solutions has been proved by their industrial verification at TPP of the Western region of Ukraine. Scientific results are used in the project documentation of the “Lviv – ORGRES” company.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 669.112.22

Ю.Ю. Жигуц

Ужгородський національний університет,
кафедра технології машинобудування

ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІТНИХ ЛЕГОВАНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ВИЛИВКІВ

Розглянуто проблеми, що стосуються синтезу легованих сталей металотермією. На основі розробленої методики розрахунку скомпоновано склади шихт, а потім і синтезовані термітні сталі. Виявлено особливості проведення металотермічних плавлень, досліджено механічні властивості і структура отриманих легованих сталей, розроблено різні види технологій для одержання термітних легованих сталей.

The given paper deals with the problems of the synthesis of alloyed steel by metallothermy and by self-propagation high-temperature synthesis. On the basis of investigated method of calculations structures of charges have been arranged and steels have been synthesized further. Peculiarities metallothermic smelting were found, mechanical properties and structure of received alloyed steels were investigated and different technologies for thermite alloyed steel receiving were worked out.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

М.М. Жук, А.Б. Білоус, Ю.Я. Ройко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра транспортних технологій

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ WMS В УПРАВЛІННІ СКЛАДСЬКИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Вибір і впровадження системи управління складом – тривалий навіть для невеликої компанії процес. У статті розглянуто принципи роботи і види WMS, а також особливості, на які необхідно звернути увагу під час її вибору.

Choice and introduction of the control composition system – long even for a small company process. Principles of work and types of WMS, and also features on which it is necessary to pay attention at its choice, are examined in this article.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 629.113.004.2

Р.Я. Качмар

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

ЗАСІБ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ І ЗАПАЛЮВАННЯ ДВИГУНІВ АВТОМОБІЛІВ ЗА ТОКСИЧНІСТЮ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Розроблено діагностичний засіб для періодичного контролю токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів автомобілів на лінії, з поточним контролем відповідних параметрів системи живлення-запалювання, які впливають на зміну токсичності.

A diagnostic mean is developed for the periodic control of toxicness of exhausts gases of petrols engines of cars on a line, with the current control of the proper parameters systems of feed and cognition systems, which influence on changing of toxicness.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 669.017.3

І.В. Кузьо, А.К. Борисюк, С.Г. Швачко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
кафедра інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

ФАЗОВИЙ МАГНІТНИЙ АНАЛІЗ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ФОРМИ

Методом магнітного фазового аналізу в інтервалі температур від 77 К до 1070 К здійснено дослідження фазових перетворень у сплавах з ЕЗФ на основі Fe–Ni, Cu–Mn–Al та кобальті. Визначені температури прямого та зворотного мартенситного перетворення досліджуваних сплавів. Методику можна використати для визначення основних технологічних параметрів термічної обробки нових сплавів з ЕЗФ та для проведення корекції застосовуваних режимів з метою їх оптимізації.

By method of the magnetic phase analysis in temperature range from 77 To up to 1070 to is held research of phase transformations in alloys with a memory effect on the basis Fe–Ni, Cu–Mn–Al and cobalt. Are determined the temperatures of direct and inverse martensitic transformation of studied alloys. The technique can be applied for definition of the basic technological parameters of heat treatment of new alloys with a memory effect and for correction of used modes with the purpose of their optimization.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.302:621.314.1

І.В. Кузьо, Б.М. Дівеєв*, Т.Б. Коваль

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки,
*кафедра транспортних технологій

ДИНАМІКА ВЕЛИКОГАБАРИТНОГО ПОДОВГАСТОГО ЕЛЕМЕНТА МОБІЛЬНИХ МАШИН

Подовгастий елемент є основною частиною багатьох мобільних машин. Його конструкція особливо впливає на основні характеристики машини, тобто на її матеріалоємність та довговічність. Він є таким елементом машини, що найчастіше руйнується внаслідок динамічних перевантажень. Отже, числове моделювання цього елемента є головним кроком в оптимальному проектуванні машини.

It is the elongated element that is the main unit of the machine. Its design peculiarities influence the basic characteristics of the machine, i. e. mass and strength. At the same time, it is the unit of the machine that fails most frequently due to dynamic overloading. Therefore, numerical modeling of this element is the main step in the process of rational car construction.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, Я.М. Литвиняк, А.М. Кук

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра технології машинобудування

ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ПІД ЧАС ТОЧІННЯ НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ СТАЛЕЙ

Наведені результати дослідження реалізованого за допомогою теорії математичного планування експериментів під час застосування комп’ютерної програми Roughness Plot Analyzer для метрологічного забезпечення можливості отримання емпіричних залежностей з прогнозування значень мікрогеометричних параметрів якості поверхні деталей ( , , ) із важкообробної сталі 36НХТЮ залежно від режимів різання під час точіння.

Materials of research of the mathematical planning of experiments realized by a theory are resulted at application of the computer program Roughness Plot Analyzer for the metrology providing of possibility of receipt of empiric dependences for prognostication of values of microgeometry parameters of quality of surface of details ( , , ) from steel of 36НХТЮ depending on the modes of cutting at sharpening.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 621.9.048.6

Я.М. Кусий, В.Г. Топільницький *, О.Т. Велика *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології машинобудування,
* кафедра електронного машинобудування

ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Досліджено вплив технологічних параметрів методу вібраційно-відцентрового зміцнення (ВВЗ) стосовно довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів. Викладено методику досліджень, наведено принципову схему устави для дослідження впливу основних технологічних параметрів методу ВВЗ на фізико-механічні параметри якості поверхні. Проаналізовано емпіричні та графічні залежності впливу технологічних параметрів методу ВВЗ на фізико-механічні параметри якості поверхні довгомірних циліндричних деталей із конструкційних матеріалів, встановлено раціональні режими оброблення.

The influence of technological parameters of a vibratory-centrifugal strengthening treatment (VCST) for hardening of long-sized cylindrical details, which are manufactured of constructional materials, is explored in this article. The procedure of research examinations, principle diagrams of the hardening instrument with an electromagnetic drive and mechanisms for embodying a vibratory-centrifugal strengthening treatment are suggested. The mathematical equations and pictorial diagrams of technological parameter’s influence of a method VCST for physical properties quality of long-sized cylindrical details, which are manufactured of constructional materials, are analysed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.01:621-868

О.С. Ланець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації та комплексної механізації машинобудівної промисловості

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ МІЖРЕЗОНАНСНИХ ВІБРАЦІЙНИХ МАШИН З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПРИВОДОМ

За допомогою порівняльного аналізу з іншими конструкціями доведені переваги міжрезонансних вібраційних машин з електромагнітним приводом.

In the article by means comparative analysis with other constructions advantages of high-performance interresonances vibrations machines with electromagnetic drive there are.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.825.54(088.8)

В.О. Малащенко, П.В. Карнаух*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра деталей машин,
*Національний університет водного господарства та природокористування

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОЇ ФРИКЦІЙНОЇ МУФТИ З КРИВОЛІНІЙНИМИ ПОВЕРХНЯМИ ТЕРТЯ

Запропоновано методику проектного розрахунку нової конструкції запобіжної фрикційної муфти згідно з А. с. СРСР № 1781479. Порівняні її основні геометричні параметри з подібними параметрами конструкцій муфт зі змінною кількістю дисків та двоконусної фрикційної муфти німецької фірми “ДЕШ”.

It is suggested the design pricedure of a new construction of the safety clutch according to the author’s certificate in the former Soviet Union, № 1781479. It’s basic geometrical parameters are compared with the constructions of a friction coupling with changeable quantity of disks and a double cone friction coupling from the German firm “DESH”.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 621.331

С.В. Нікіпчук, О.Й. Коцюмбас

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки

АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕНОСТІ ОПОРНИХ ШИЙОК КОЛІНЧАСТИХ ВАЛІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ ТА МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ОБЕРТОВИХ МОМЕНТІВ, ЩО ДІЮТЬ НА НИХ

Розглянуто питання пошуку спрощеного способу розрахунку екстремальних моментів, що діють на опорні шийки хитневого механізму автомобільного двигуна. Запропоновані варіанти розрахункових формул для найпоширеніших автомобільних двигунів

Questions of searching of the simplified expedient of calculation of the extreme moments effecting radical pins of the connecting rod gear of an automobile engine are considered. Alternatives of design formulas for most often used automobile engines are offered.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 531.391

Т.Ю. Підгайний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної механіки

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КРУТИЛЬНИХ КОЛИВАНЬ КАРКАСНОЇ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ

Розроблено математичну модель і алгоритм розрахунку вільних крутильних коливань каркасної металоконструкції. Застосовано засоби континуалізації. Проаналізовано граничні умови. Досліджено вплив зсувної жорсткості з’єднувальної гратки на власні частоти механічної системи.

The mathematical model and algorithm of calculation of free torsion oscillations of frameworks are developed. Tools of continuing are applied. Boundary conditions are analysed. Effect of a rigidity of shift of a connective lattice on intrinsic frequencies of mechanical system is investigated.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 621.791.92

В.Л. Пакош

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій

ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ З ХРОМИСТОГО ЧАВУНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ

Деталі машин, які працюють в умовах абразивного зношування, відновлюють наплавленням матеріалами з хромистого чавуну, що містить 3–5,5 % С та 15–35 % Cr, інколи з домішками ніобію та бору. Важливою проблемою при цьому залишається оптимізація складу наплавленого металу системи Fe-C-Cr-Nb-B, а також розроблення порошкових дротів для його одержання.

Components of machines subjected to abrasive wear are reconditioned by chromic iron fusing that contains 3–5,5 % C and 15–35 % Cr. In order to increase wear resistance of the layers additional alloying with niobium and boron is done. It is still important to optimize the composition of the fused metal of Fe-C-Cr-Nb-B system and develop tube wire to get the above metal.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю

УДК 536.5

В.О. Фединець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизації теплових і хімічних процесів

ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРИ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ РЕПЕРНОЇ ТОЧКИ КОРУНДУ ПІД ЧАС ПОВІРКИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

На основі експериментальних досліджень здійснено оцінку температури фазового переходу корунду з метою застосування її під час повірки високотемпературних термоперетворювачів.

On the basis of experimental researches it is executed an estimation of temperature of phase transition of corundum with the purpose of its use at check of high-temperature converters.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 622.242:534-16

Є.В. Харченко, А.В. Гутий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ ПРИХОПЛЕНОЇ КОЛОНИ ТРУБ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРАВЛІЧНОГО УДАРНОГО МЕХАНІЗМУ

Обґрунтовані раціональні параметри процесу вивільнення прихопленої колони бурильних труб за допомогою підіймальної системи та гідравлічного ударного механізму. Побудовані часові залежності сили у поперечному перерізі колони в місці її з’єднання з бойком гідравлічного ударного механізму, а також залежності максимальної сили взаємодії бойка з корпусом гідравлічного ударного механізму на початковій стадії удару та на першому періоді коливань цієї сили від ходу бойка.

In article are motivated rational parameters of process of freeing of the grabbed column of boring pipes by the cargo handling system and hydraulic shock mechanism. Built sentinel dependences of force in the transversal cut of column in the place of connection of column with the firing-pin of hydraulic shock mechanism, dependences of force of co-operation of firing-pin with the corps of hydraulic shock mechanism on the initial stage of blow and on the first period of vibrations of this force from motion of firing-pin for a boring column with the different transversal cuts of pipes.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 621. 242:

Є.В. Харченко, Л.В. Семчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра опору матеріалів

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ

На основі математичного моделювання перехідних процесів обґрунтовуються раціональні режими гальмування шахтної підіймальної установки. Математична модель побудована з урахуванням пружно-інерційних властивостей каната. Рівняння руху системи записані на основі застосування дискретної розрахункової моделі зі змінними пружно-інерційними параметрами. Інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконується числовим методом. Наводяться результати числової реалізації побудованої моделі.

On the basic of mathematical designing of transitional processes the mining elevating plant braking rates rational parameters is proposed. The mathematical model is made in consideration of elastic-inert qualities of the rope. The equation of the movement system on the base of usage of discredited calculating models with changeable elastic-inert parameters. The integration of the received system of differential equations is carried out by numerical method. The results of numerical realization of a build model are given.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

Syndicate content