№ 607 (2008)

УДК 165.0+1(091)

Євгеній Бразуль-Брушковський

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ: ВІД БРЕНТАНО ДО ЛУКАСЕВИЧА

Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф.Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його фізичного референта. Аналізуються погляди Брентано, Твардовського та Лукасевича.
Ключові слова: істина, представлення, судження, релятивізм, Брентано, Твардовський, Лукасевич.

Yevgeny Brazul-Bruszkowski. Formative stages of semantic theory of truth: Brentano to Lukasiewicz.
The paper explores the formative stages and the content of the theory of truth which acquires the name of “semantic” after Tarski’s works. It’s being demonstrated that the said concept had emerged on the ground of Brentano’s ideas about de-facto independence of intentional object from its physical reference. Ideas of Brentano, Twardowski and Lukasiewicz are scrutinised in this first paper of the series.
Key words: truth, Vorstellungen, judgements, relativism, Brentano, Twardowski, Lukasiewicz.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 140.8

Борис Домбровський

Національний університет “Львівська політехніка”

СИМВОЛ ТА ПОНЯТТЯ З ОГЛЯДУ СЕМІОТИКИ

Проаналізовано зв’язок символу і поняття у межах семіотики. Показано, що символ еволюціонував до поняття. Стверджується, що в результаті еволюції відбулася зміна засобів вираження від естетичних знаків до знаків лінгвістичних. Вказані основні характеристики символу до появи поняття і після.
Ключові слова: символ, поняття, семіотика, знак.

Dombrovski Borys. Symbol and concept with standpoint of semiotics.
Relationship of the symbol and concept is analysed in border of the semiotics. It is shown that symbol evolved to concept. Becomes firmly established that as a result of evolutions has occurred change the facility of the expression from aesthetic sign to sign linguistical. The main features of the symbol is specified before appearance of the concept and after.
Key words: symbol, concept, semiotics, sign

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

Вікторія Драник

Національний технічний університет України “Київський Політехнічний інститут”

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ ЯК СФЕРОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ (ТЕЗИ)

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 130.31

Андрій Кадикало

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО ВІДНОШЕННЯ У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПАРАДИГМІ

Розглянуто проблему співвідношення духовного і фізичного через зіставлення його аналізу відношення на найнижчому рівні тобто рівні мікрочастинок, хвиль і полів. Із постмодерністською науковою парадигмою стверджується важливість розгляду психофізичного відношення як багатовекторного процесу розкриття двох вимірів дійсності: матеріального і духовного.
Ключові поняття: фізичне, психічне, свідомість, організм, постмодерністська парадигма, психофізичне відношення.

Kadykalo Andriy. The Mental as Physical problem is in Post-modern paradigm.
In article is considered problem relations mental – physical. On elementary particles level this it is important. The Paradigm of post-modern is points to on much vector problem mental – physical.
Key words: physical, mental, consciousness, organism, paradigm of post-modern.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 101+378

Галина Калінічева

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу.
Ключові слова: вища освіта, модернізація, глобалізаційні виклики часу.

Galyna Kalinicheva. Globalization summons of time as the determinant of modernizational changes in ukraine higher education system.
The article is devoted to the actual problems of modernization national higher education system in the context of Ukraine entering into the European educational space. The strategic directions and steps of modernizational changes in higher education system in the conditions of the globalization summos of time are examined.
Key words: higher education system, modernization, globalization summos of time.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 165.62

Ігор Карівець

Національний університет “Львівська політехніка”

ПОВСЯКДЕННЯ: ВАЖКА СПАДЩИНА МОДЕРНУ

Досліджені причини фраґментації повсякдення та його складові. Автор стверджує, що “проблема” повсякдення виникає в часи Модерну. Внаслідок розчаклування та десакралізації світу виникає поняття “повсякдення” і пов’язані з ним проблеми: одноманітність, механічне повторення одного і того самого, несправжність.
Ключові слова: діалог, деконструкція, модерн, повсякденність, співбуття, справа, трансцендентність.

The author of this article examines the reasons of everyday life fragmentation and its constituents. The author states that the problem of everyday life arises in Modern Age. This problem didn’t exist before. The notion “everyday life” came into being as the result of disenchantment and desacralisation of the world of life and problem related to it: monotony (routine), falseness and so on.
Key words: deconstruction, dialogue, everyday life, modern age, transcendence.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 303.02; 321.02

Микола Кравець

Національний лісотехнічний університет України

МЕТОДОЛОГІЯ ОСМИСЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Дослідження присвячено актуальній проблемі, вирішення якої стосується усіх сфер розвитку людства у XXI ст. У роботі вперше обґрунтовується значимість вхідних і вихідних координат політичної культури у визначенні пріоритетів розвитку постіндустріального (інформаційного) суспільства. Обґрунтовується теза про те, що у цьому процесі першочерговим має бути вироблення механізмів переходу від однієї інформаційної моделі до іншої. На цій основі окреслюються нові елементи структури політичної культури, розвиток яких знаходиться у сфері сучасного її осмислення.
Ключові слова: методологія, діалектика, політична культура, інформація

Kravets Mykola. Methodology of comprehension of political culture of informative society.
This research is devoted to actual problem which is connected with all branches of mankind development in XXI century. The importance of political culture in determination of development priorities in postindustrial (informative) society is proved in this work for the first time. The elaboration of mechanisms of conversion from the one informative model to another has to be top-priority in this process. New structural elements of political culture are forming on this basis and the development of the elements is in the branch of modern comprehension of political culture.
Key words: methodology, dialectics, political culture, information

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 24

Альона Лещенко

Херсонський державний морський інститут

СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ “Я-КОНЦЕПЦІЇ” У ФОРМУВАННІ РЕЛІГІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Проаналізовано “Я-концепцію” релігійної особистості. Автор вважає актуальною спробу використати “Я-концепцію” щодо визначення психологічних особливостей релігійної людини. У дослідженні, на базі існуючих психологічних розвідок стосовно “Я- концепції”, розглядається структура і функції “Я-концепції” під час становлення та розвитку релігійної особистості. Важливе значення займає, під час розгляду означеної проблеми, значення релігійних почуттів у формуванні релігійної “Я-концепції”. У результаті дослідження доходимо висновку, що “Я-концепція” є необхідною складовою сприйняття та самоусвідомлення релігійною особистістю самої себе, що впливає на її самооцінку, формує певні сенси та визначає спрямованість світоглядних орієнтирів релігійної людини та її діяльності.
Ключові слова: Я-концепція, сенс, самоустановка, релігійні почуття.

Leschenko Alena. Structure and functions I-conception of a religions person.
I-conception of a religions is formed on the main principles of religions dogma. It represents a certain accelerator in formation of self-motivation, world outlook and perception of a religions person. I-conception reflects modal self-motivation: I-real, I-reflected and I-ideal, which stipulates existence of a religions person and certain principles of its self-consciousness. I-conception of a religions person presents a complicated, complex and insufficiently known phenomenon, which requires deep and thorough analysis.
Key wods: I-conception, scense, self-motivation, religion feelings

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

Людмила Лобик

Прикарпатський інститут імені М. Грушевського МАУП

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СРОДНОЇ ПРАЦІ І ОСВІТИ ТA ЇХ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ (ТЕЗИ)

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 122/129 (477) (091)

Наталія Мельничук

Львівський державний університет внутрішніх справ

ПРОБЛЕМАТИКА НАЙВИЩОЇ МІРИ ПОКАРАННЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Розглянуто особливості трактування мислителями Київської Русі найвищої міри покарання на тлі проблематики змістового наповнення категорій злочин та покарання.
Ключові слова: злочин, покарання, найвища міра покарання, категорія, Київська Русь.

N.J. Melnichuk. The article dwells upon the peculiarities of Kyiv Rus’s thinkers vision of the highest measure of punishment connecting with the problems which result from the sense of the “crime” and “punishment” categories.
Key words: crime, punishment, highest measure of punishment, category, Kyiv Rus.

Кількість посилань – 82

Завантажити статтю

Ірина Мисловська

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ЕКОНОМІЧНИЙ СТИЛЬ МИСЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЖИТТЄВОГО СВІТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ(ТЕЗИ)

Завантажити статтю

УДК 128

Микола Одарченко

Національний університет “Львівська політехніка”

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ СЕНСУ ЖИТТЯ У СУФІЗМІ

Новизна статті полягає в окресленні взаємозв`язку онтологічних, гносеологічних, герменевтичних та психоаналітичних аспектів проблеми сенсу життя у суфізмі. Автор робить акцент на значенні цих аспектів для розуміння особливостей релігійно-містичного знання та трансляції духовного досвіду суфізму, стверджує, що проблема сенсу життя у суфізмі – це проблема знаходження та успадкування духовного знання.
Ключові слова: серце, містицизм, духовний досвід, суфізм.

Mykola Odarchenko. The problem of the sense of life in sufism (philosophical aspect).
The novelty of the article lies in the description of the correlation between ontological, gnostic, hermeneutic and psychoanalytic aspects of the problem of sense of life in sufism. The importance of these aspects for the understanding of specific features in the religious and mystical knowledge is emphasized and the translation of the expansion of the spiritual knowledge is described. The author states that the problem of the sense of life in sufism is the problem of obtaining and inheriting of spiritual knowledge.
Key words: heart, mysticism, spiritual experience, sufism.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка“

ДО ЮВІЛЕЮ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА“

Завантажити статтю

УДК 111; 130.3

Віктор Петрушенко

Національний університет “Львівська політехніка”

ЧОМУ – МЕТАФІЗИКА?(ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ МЕТАФІЗИЧНОГО РЕНЕСАНСУ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ)

Констатовано, що сучасна філософія знову звернулася до метафізики після того, як у ХІХ ст. метафізику розглядали як територію вигадок та догматизму. Вдумливий аналіз процесів мислення, істотних характеристик та проявів людини засвідчив сьогодні виправданість використання у філософських дослідженнях звертань до безмежного, безумовного та надприродного.
Ключові слова: безмежне, безумовне, надприродне, цілісне мислення, метафізичні зацікавлення.

Viktor Petrushenko. Why metaphysics? (About the question of causes and consequences of the metaphysic renaissance in contemporary philosophy).
In the article is stated that contemporary philosophy came back to metaphysics after the period of XIX century when metaphysics was understood as territory of fiction and dogma. Meditative analysis of cognitive processes, substantive characteristics and manifestations of human being assured excuse of contemporary using of address towards unbounded, irrespective and supernatural in philosophical studies.
Key words: unbounded, irrespective, supernatural, whole thinking, metaphysical interest.

Кількість посилань – 29.

Завантажити статтю

УДК 130.122 (141.8-330.84)

Оксана Петрушенко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОВІДНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ УТОПІЇ

Автор визначає та окреслює такі соціальні функції утопії, як соціального явища (що властиві і позитивній, і негативній утопії): дидактичну, прогностичну, критичну, аксіологічну, культуротворчу, особистісну, виховну, соціально-політичну, і робить висновок про соціальну доцільність (а не надлишковість) утопії у житті суспільства.
Ключові слова: утопія, антиутопія, соціальна функція, суспільство, особистість, критика, культура.

Oksana Petrushenko. Contents and Significance of the Main Social Functions of Utopia.
Author of the article defines and traces next social functions of utopia as social phenomenon (which belong both to positive and negative utopias): deductical, prognostic, critical, value, cultural, personal, educational, socio-political; and makes conclusion about social expedience (but not superfluity) of utopia in social life.
Key words: utopia, antiutopia, social function, society, person, critique, culture.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 165.212(75)

Світлана Повторева

Національний університет “Львівська політехніка”

ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ З ПОЗИЦІЙ СЕМІОТИКИ І ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ

Розглянуті ідеї Г.Сковороди, що нині набули сучасного звучання в контексті семіотики і постструктуралізму. Автор аналізує бінаризм і опозиції, властиві роботам українського філософа. Це особливо стосується тлумачення біблійних символів. Показано, що Г.Сковорода розглядав Біблію як знакову систему, засновану на внутрішніх відношеннях. Г.Сковорода вважав Біблію моделлю суспільства і людського життя. Особливу увагу український мислитель приділяв семантичним аспектам символів.
Ключові слова: біблійний символ, бінаризм, дві натури, медіація, структура, трансгресія.

S. Povtoreva. The works of G. Skovoroda from position of semiotic and poststructuralism.
The article is devoted to the G. Scovoroda ideas which now became contemporary of semiotic and poststructuralism context. Author analysis the binarism and oppositions represented by Ukrainian thinker philosophy. That in our case concerns the interpretation of Bible symbols. The article means to prove that G. Scovoroda interprets the Bible as a sign system of internal dependencies. G. Scovoroda sees the Bible as a model of society and people’s life in general. The Ukrainian thinker paid special attention to the semantic aspects of symbols.
Key words: Bible’s symbol, binarism, two natures, semiotic, mediation, structure, transgression.

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 165.43+745

Віктор Савельєв

Прикарпатський інститут імені М. Грушевського МАУП

ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ Г.СКОВОРОДИ І Л.ШЕСТОВА (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ)

Виконано докладний порівняльний аналіз спорідненості ідей філософської спадщини Г. Сковороди і Л. Шестова. Доведено, що однією з основоположних ідей обох мислителів є засадничий характер віри як вихідної основи пізнання. Показано також вплив протестантизму на філософію як Г. Сковороди, так Л. Шестова. Цей вплив виявляється, передовсім, у положеннях про віру і Біблію, символічне тлумачення біблійних текстів.
Ключові слова: віра, внутрішня людина, життя, можливість, мудрість.

Viktor Savelyev. The Philosophy Ideas of G. Skovoroda and L. Shestov (comparative analysis)
The author of the article is developing the circumstantial comparative analysis of the affinity ideas of the philosophical heritage by G.Skovoroda and L.Shestov. There is demonstrating that the foundation idea is the faith, as the start-point in the cognition for both thinkers in the article. Also displays the influence of the Protestantism on the philosophy as G.Skovoroda, as L.Shestov. This influence is manifesting, first of all, in the points about the faith and Bible, and the symbolical interpretation of Bible texts.
Key words: faith, inside man, life, possibility, wisdom.

Кількість посилань –16.

Завантажити статтю

УДК 167.2

Андрій Синиця

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ТЕОРІЇ “МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ”

Досліджено вплив теорії “мовленнєвих актів” на розвиток ключових ідей логічної прагматики та стверджується, що введення поняття інтенціональності в сферу логічного аналізу поглибить проблему розуміння – один з найвагоміших філософських аспектів теорії “штучного інтелекту”.
Ключові слова: мовленнєвий акт, логічна прагматика, іллокутивний акт, значення, інтенціональність.

Andriy Synytsya. Logic-philosophical aspects of “speech acts” theory.
The influence of “speech acts” theory on development of key ideas of logical pragmatics is investigated in the article. Author confirms that using of “intentionality” concept in the sphere of logical analysis will deepen the problem of understanding – one of the most important philosophical aspect of “artificial intelligence” theory.
Kea words: speech act, logical pragmatic, illocutionary act, meaning, intentionality.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 165.242.2

Олександра Стебельська

Національний університет “Львівська політехніка”

МЕНТАЛІЗМ ТА ЕВОЛЮЦІОНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ

Розглянуто питання, пов’язані із природою свідомості. Зокрема, розглянуті особливості тлумачення природи свідомості менталізмом та еволюціонізмом. Внаслідок критичного аналізу стверджується, що свідомість постає багатогранним явищем, під час дослідження якого ми повинні враховувати досягнення як менталізму, так і еволюціонізму.
Ключові слова: свідомість, менталізм, еволюціонізм.

Aleksandra Stebelska. Mentalism and evolutionism as methodological approaches to decision of problem about nature of consciousness.
In the article is analyzed the questions about nature of consciousness. As a result of critical analysis it is affirmed that about nature of consciousness is many-sided phenomenon in the process of study of which we must take to consideration achievements both of mentalism and evolutionism.
Key words: consciousness, mentalism, evolutionism.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 291.1:] (477)

Зиновій Тіменик

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕМПОРИТМ І УТВЕРДЖЕННЯ ПРАВДИ У МОДЕЛІ “СВІТЛО-ТЕМРЯВА” (ЗІ СПАДЩИНИ ЙОСИФА СЛІПОГО)

Обґрунтовуються намагання згармонізувати темпоритмічні особливості світла-темряви (як моделі) на межі богословської та філософської спадщини Й. Сліпого. Осмислюється суперечливе, дисгармонійне функціонування елементів цієї моделі з погляду правдивості й моралі церковних діячів. Розкриваються реалії темряви і саморух світла.
Ключові слова: ідея, світло, темрява, правда, темпоритмічний процес, неотомізм, філософія релігії, богослов’я.

Zynovij Timenyk. The rate-rhythm and affirming of thruth in “light-darkness“model. (From Joseph’s Slipyj’s heritage).
It is well-found endeavours to concord rate-rhythmical peculiarities of “light-darkness“ model within the limits of Joseph’s Slipyj’s theological and philosophical works. It is grasped contradictory, disharmonious function this model with the point of viev of the thruth and morality of church figures. It is eхposed eхpressions of the darkness and everlasting self-advance of the light.
Key words: idea, light, darkness, thruth, rate-rhytmical process, neothomism, philosophy of religion, theology.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 130.122

Валентина Уханкіна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ДУХОВНІСТЬ ЯК СМИСЛОЖИТТЄВА ЦІННІСТЬ. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

Наведено осмислення поняття духовність у філософських концепціях ХІХ–ХХ ст. Духовність постає як смисложиттєва цінність у співвідношенні до понять вітальність, прогрес, досконалість. Зосереджена думка про відродження духовних начал людини і необхідність синтезу життєвості і духовності у моральнісному ствердженні людства.
Ключові слова: дух, духовність, смисл життя, досконалість, прогрес, вітальність, духовне буття, духовні цінності, духовна реальність.

Valentyna Ukhankina. Spirituality as lifesense value. To the problem of defining notion.
To the problem of defining notion. In this article we have show the transformation of the concept of spirituality in the phylosophic conceptions of the 19–20th centuries. Spirituality appears like lifesense value in the correlation of such concepts as vitality, progress, perfection. The idea of the revival of spiritual human principles and the necessity of the synthesis of vitality and spirituality in moral realization of a person is expressed.
Key words: spirit, spirituality, sense life, perfection, progress, vitality, spiritual existence, spirituals values, spiritual reality.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 165.322

Любомир Федорів

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ І ВИЯВЛЕННЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО В КЛАСИЧНІЙ ТА НЕКЛАСИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Досліджено одну із важливих філософських проблем – проблему трансцендентного. Проаналізовано особливості класичного та некласичного розуміння та виявлення трансцендентного. На підставі виконаного аналізу зроблено висновок про те, що у разі переходу від класичної до некласичної філософії трансцендентне позбавляється свого онтологічного, субстанційного статусу та виявляється в формі окремих актів нашої свідомості – як те, без чого ми не можемо вступити в контакт з дійсністю.
Ключові слова: трансцендентне, трансцендентальне, іманентне, феноменальне, онтологічне.

In this article the author examines one of important philosophical problems – the problem of the transcendent. Classical and non-classical understanding and manifestation of the transcendent is analyzed. On the basis of a detailed examination of this notion the author makes conclusion that the transcendent lost its ontological and substantional features after the passage from classical to non-classical philosophy. Now the transcendent manifests itself as important element of consciousness, because without it we can’t deal with actuality.
Key words: transcendent, transcendental, immanent, phenomenal, ontological.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю

УДК 101.3

Юрій Шадських

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕТИЧНА СКЛАДОВА МУДРОСТІ

За допомогою образу мудреця та його моральних якостей визначається специфіка етики мудрості та її позитивна роль у розвитку сучасної філософії як смислотворного фактора.
Ключові слова: мудрість, філософія, етика.

Yuriy Shadskikh. Moral part of wisdom.
In the article it is find out the specific of ethics of wisdom and its positive role in development of modern philosophy as basic factor by example of moral qualities of wisdom-man.
Key words: wisdom, philosophy, ethic.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

Syndicate content