№ 657 (2010)

UKD 330.014

Jan Brzóska

Politeckhnika Slaska

BUSINESS MODEL – CREATION OF COMPETITIVE EDGE

© Brzóska Jan, 2009

Зміна середовища, поступові процеси консолідації та глобалізації вимагають постійного вдосконалення методів створення конкурентних переваг підприємств, що діють на відкритому ринку. Зміни в умовах діяльності підприємств, що зумовлені глобальними процесами та належністю до Європейського Союзу, вимагають коригування, а в деяких випадках глибокої трансформації бізнес-моделі. Наведено характеристику бізнес-моделі, яка трактується як поєднання концепції конкурентних переваг із зазначенням заходів і засобів, необхідних для її реалізації, що дає змогу організації (підприємству) досягнути визначених цілей, зокрема, рентабельності.

The dynamics of the environment, the continuing processes of consolidation and globalization require continuous improvement of methods for building competitive advantages of enterprises operating in the open market. Changes in conditions of global business processes and determined membership in the European Union need to produce correct and often deep transformation of business model. The article presents the characteristics of the business model as a combination of treating the concept of competitive advantage with a set of activities and resources necessary for its implementation, enabling the organization (company) to achieve those objectives, in particular profitability.

Кількість посилань - 7

UKD 658.581

J. Brzóska, J. Pyka*

Silesian University of Technology, Faculty of Organisation and Management
*Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Faculty of Management

A COMPETITIVE ENERGY MARKET – REALITY OR JUST A SLOGAN

© Brzóska J., Pyka J., 2009

Розглянуто проблеми конкурентоспроможності енергетичного ринку ЄС, дослідження якої єодним з пріоритетів енергетичної політики ЄС, спрямованої на забезпечення більшої енергетичної безпеки в умовах сталого розвитку. У статті охарактеризовано основні етапи та правила створення конкурентного енергетичного ринку в країнах Європейського Союзу. Автор висвітлює цілі, переваги та загрози для розвитку конкуренції в енергетичній галузі. Був проаналізований рівень концентрації енергетичного ринку ЄС. Ситуація на польському ринку електроенергії була оцінена з точки зору можливостей споживачів щодо зміни постачальників енергії.

A competitive energy market belongs to the priorities of the EU’s energy policy, which is aimed at ensuring better energy security in the conditions of sustainable development. The article presents the background and the basic rules for creation of the competitive energy market. It indicates the objectives, the benefits, but also the threats, to the development of competitiveness in the power industry. The level of the EU’s energy market concentration has been analyzed. The situation on the Polish electricity market has been evaluated from the perspective of customers’ possibilities to change energy providers.

Кількість посилань - 17

UKD 330.014

Ireneusz Drabik

Silesian School of Economics and Languages

NON-CAPITAL STRATEGIES OF THE FOREIGN EXPANSION OF ENTERPRISES

© Drabik Ireneusz, 2009

Описуються можливості та обмеження застосування обраної стратегії розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: непрямий експорт та кооперативні форми (ліцензійні угоди і франчайзинг). Непрямий експорт здійснюється без посередників, через прямі контакти з іноземними клієнтами. Вона заснована на продажі продукції національного виробника для національного експортера або внутрішньої філії іноземного імпортера. Ліцензування є методом розширення, у відповідності до якого іноземний ліцензіат одержує право виробляти і продавати продукти на основі отрима¬ного від підприємства (ліцензіара) досвіду. Франчайзинг - в основному схожий на ліцензування - означає угоду, в якій одна зі сторін (франчайзі) самостійно здійснює підприємницьку діяльність за згодою та контролем іншої сторони (франчайзер) при здійсененні фіксованих платежів. Товари (послуги) виробляються у відповідності до франшизи та стратегії франчайзера і під його товарним знаком. Стратегії закордонної експансії, такі як ліцензійні угоди і франчайзинг суттєво впливають на сучасну світову економіку.

The article describes possibilities and limitations of applications of chosen non-capital strategies of the foreign expansion of enterprises: the indirect export and cooperative forms (licence agreements and franchising). The indirect export is carried out by intermediaries without the direct contact with the foreign customer. It is based on the sale of the producer’s own products for the national exporter or the domestic branch of the foreign importer in order to sell the products abroad. Licensing is a method of the expansion relying on the agreement, according to which the foreign licensee acquires the right to produce and sell products on the basis of widely understood knowledge obtained from the granting enterprise (licensor). Franchising – basically similar to licensing – it denotes the agreement, in which one of the sides (franchisee) independently conducts business activity under a permission of the other side (franchisor), but according to their signs and control and for the fixed payment. The produced items (services) are sold by the franchisee according to the strategy determined by the franchisor and under his trademark. Non-capital strategies of the foreign expansion, especially licence agreements and franchising make profit on their significance in the contemporary world economy.

Кількість посилань - 5

UKD 330.014

Andrzej Limański

Silesian School of Economics and Languages

CULTURAL CONDITIONING IN MARKETING ON FOREIGN MARKETS

© Limański Andrzej, 2009

Культурне середовище є елементом міжнародного оточення, що характеризується дуже широкою, різноманітною сферою впливу на маркетингову діяльність підприємств у галузі споживчих товарів, поставок та послуг. Культура еволюціонує, проте, на даний момент вона є загальною системою для суспільства. Культура проявляється з використанням словесної і невербальної мови, вірування (релігії) і, проявляється в соціальному і економічному житті. Культурне розмаїття ринків є передумовою відмінної концепції міжкультурного маркетингу.

Cultural surroundings is an element of the international surroundings which is characterised by a very wide, diversified scope and the multiple influence on marketing activity of the enterprises in industries of consumer goods, supply, and services. Culture is subject to an evolution, however, at a particular moment it constitutes the shared system for the given society or its distinguished parts. Culture manifests itself with the used verbal and non-verbal language, with beliefs (religion) and with turning towards the products of a foreign social and economic life. Cultural diversity of markets is a premise of distinguishing the concept of cross-cultural marketing.

Кількість посилань - 14

УДК 658

Jan Lojda, Jozef Kralovic

Karel Englis College, Brno
Institute of Economy, Chech Republic

FINANCIAL PLAN – BASIS FOR “YIELD (EARNING) METHODS” APPLICATION

© Lojda Jan, Kralovic Jozef, 2009

Оцінювання компанії можна виконати багатьма способами. Одним із варіантів є використання методів оцінювання “за кінцевим результатом” та інструментарію, який полегшує оцінювання комплексного фінансового плану компанії. Для цієї мети можна використати офіційний фінансовий план компанії, укладений фінансовим менеджером компанії, або його власний план. За обох підходів фінансовий менеджер мусить бути добре інформованим про структуру фінансового плану, а також про індикатори оцінювання і моніторингу. Основний зміст цієї статті стосується опису згаданих вище аспектів фінансового планування.

Evaluation of the company is possible in many ways. One possibility is to apply evaluation methods, which are based on the yield (earning) methods and such tools, which make easily possible to evaluate the complex financial plan of the company. For these purposes it is possible to use the official financial plan of the company elaborated by the financial manager of the company or he can compile it on his own. In both approaches the financial manager must be well informed about the structure of the financial plan and also about inserted evaluation and monitoring indicators. The description of above mentioned aspects of financial planning are the core of this article.

Кількість посилань - 3

UKD 330.014

M. Szłapka

Silesian School of Economics and Languages in Katowice, Poland

QUANTITATIVE METHODS IN THE PROCESS OF SEGMENTATION

© Szłapka M., 2009

У статті наведено основні припущення щодо здійснення сегментації клієнтів і кількісні методи, що використовуються при цьому. Визначено методи перевірки статистичних гіпотез для визначення статистичної значущості досліджуваних параметрів. Для того щоб уникнути дублювання інформації та спростити розподіл одержувачів на однорідні групи визначено, що може бути використаний аналіз співвідношення параметрів. При визначенні однорідних класів - сегментів покупців, застосовуються методи ієрархічного групування і розподілу. Незалежно від ієрархічних методів застосовуються також графічні методи, методи площі та щільності, оптимізація ітераційних методів та спільний аналіз.

In the article the fundamental assumptions of conducting the process of segmentation of customers and quantitative methods helpful in its realization are presented. The methods of the verification of statistical hypotheses enable determining the statistical relevance of the studied parameters. In order to avoid the redundancy of the information and to simplify the distribution of recipients into homogeneous groups, the analysis of the correlation of parameters can be used. In defining homogeneous classes - segments of buyers, the methods of hierarchical grouping and distribution are applied. Irrespective of hierarchical methods, the graphic, area and density methods, as well as iterative optimization and conjoint analysis are also applied.

Кількість посилань - 8

UKD 330.014

K. Wodarski

Politechnika Śląska

STRATEGIC PLANNING IN POLISH HARD COAL INDUSTRY

© Wodarski K., 2009

Наведено стратегічне планування в польській вугледобувної промисловості. Обґрунтовано весь процес стратегічного планування та виконання стратегічного плану в вугледобувної промисловості. Визначено, що реалізація найкращих стратегій повинна гарантувати досягнення стратегічних цілей. Однак, слід зазначити, що однією з найважливіших умов для здійснення цієї стратегії є інформація про внутрішні і зовнішні фактори в довгостроковій перспективі. З’ясовано, що у вугільних компаніях стратегічне планування ускладнене невизначеністю, а для інструментом стратегічного контролю є ведення облікового табелю.

The paper is about strategic planning in Polish hard coal industry. It shows the whole process of strategic planning and execution of strategic plan in hard coal industry. It is a very wide-spread subject to write about. We should be aware that execution of the previously selected best strategy shall guarantee achievement of strategic objectives. However, it should be pointed out that one of the most crucial conditions for execution of the strategy is information concerning internal and external factors in the long-term perspective. From practical point of view concerning strategic planning in coal companies it turns out that information gathered for the purpose of this process is encumbered with uncertainty and a very useful tool for strategic control is the aforementioned Balanced Score Card.

Кількість посилань - 25

УДК 658.3.012.2:316:621

Н.Б. Іваницька

Національний університет “Львівська політехніка”

СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Іваницька Н.Б., 2009

Метою є визначення складових соціального розвитку підприємства. Проаналізувавши стан соціальної складової машинобудівної галузі Львівщини, потрібно створити такі соціальні умови, які б забезпечували ефективне використання творчого потенціалу працівників і їх більшої віддачі для виконання нових цілей і завдань підприємства.

In the article is necessary to define the constituents of social development of enterprise. Analysing the state of social constituent of machine-building industry of Lviv region is necessary to create such social terms which would provide the effective use of creative potential of workers and them greater return of return for implementation of new aims tasks of enterprise.

Кількість посилань - 11

УДК 658.1

В.В. Івасюк

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ РЕКЛАМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

© Івасюк В.В., 2009

Запропоновано класифікацію чинників, які впливають на вибір стратегії рекламування інноваційної машинобудівної продукції. Досліджено вплив чинників на вибір рекламної стратегії на прикладі конкретних машинобудівних підприємств.

The classification of the factors influencing a choice of advertising strategy of the machine-building products is offered. Influence of factors on a choice of advertising strategy on an example of the concrete machine-building enterprises is investigated.

Кількість посилань - 13

УДК 330.43+336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З ФІКСОВАНОЮ ЦІНОЮ БАЗОВОГО АКТИВУ ТА ФІКСОВАНИМ ВАЛЮТНИМ КУРСОМ

© Іващук Н.Л., 2009

Розроблено метод визначення цін опціонів з фіксованою ціною базового активу та фіксованим валютним курсом для випадку, коли параметри змінності базових активів мають стохастичний характер. Окрім того, розраховано ціни цих опціонів з використанням розроблених моделей, а також здійснено дослідження впливу деяких факторів на формування цін таких похідних інструментів. Отримані результати наведено у табличному та графічному виглядах.

In article the method of calculation of the prices options with the fixed price of an underlying asset and the fixed rate of exchange for a case when the parameters of an underlying asset volatility have stochastic character is developed. Except for it the prices of these options with use of the deve-loped models are designed, and also research of influence of some factors on formation of such derivative prices is made. The received results are submitted in the tabulared and graphic form.

Кількість посилань - 9

УДК 656.615.003

О.К. Афанасьєва, Н.В. Рощіна, Л.В. Ширяєва

Одеський національний морський університет

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

© Афанасьєва О.К., Рощіна Н.В., Ширяєва Л.В., 2009

Охарактеризовано конкурентну позицію морських торговельних портів України у чорноморському регіоні. Виявлено та досліджено актуальні проблеми формування конкурентної політики портів. Наведено перелік заходів, здійснення яких дасть змогу покращати конкурентну позицію українських портів за рахунок переходу на інноваційний шлях розвитку.

The competitive position of sea trading ports of Ukraine in the Black Sea region is characterized. Actual problems of formation of a competitive policy of ports are revealed and investigated. The list of the actions which realization will give the chance to improve a competitive position of the Ukrainian ports by the innovative way of development is resulted.

Кількість посилань - 5

УДК 368:330.43

Г.І. Біла, І.Б. Хома

Національний університет “Львівська політехніка”

ВПЛИВ НЕТТО-СТАВКИ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

© Біла Г.І., Хома І.Б., 2009

Обґрунтовано важливість правильності розрахунку страхового тарифу, зокрема нетто-ставки, для забезпечення фінансової стійкості страховика. Охарактеризовано різні підходи до трактування поняття “фінансова стійкість”, надано власне визначення. Розглянуто структуру страхового тарифу і механізм його обчислення. Запропоновано модель для визначення оптимального рівня нетто-ставки, що зрівноважуватиме між собою інтереси страховиків та клієнтів, застосовуючи метод множників Лагранжа.

Current work justifies the importance of correct calculation of the underwriting rate, particularly of the net premium, for successful maintenance of insurer’ financial stability. Different approaches to the treatment of “financial stability” are proposed as well as its definition is stated. The structure and ways of assessment of underwriting rate are described. The model for determination of the optimal level of net premium rate is determined; the model uses method of Lagrangian correlation coefficients to balance interest of insurers and their clients.

Кількість посилань - 5

УДК 336.77:334.716 (477)

І.О. Буднік

Одеський державний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
В ПЕРІОД КРИЗИ

© Буднік І.О., 2009

Невизначеність та неконтрольованість економічних факторів макросередовища ставить успішність діяльності підприємств у повну залежність від позикового капіталу. Висвітлено чинники фактично заблокованого кредитування. Відображені головні тенденції на ринку позикових ресурсів. Визначено, що недоступність фінансування для підприємств виступає основною причиною, яка сприяє уповільненню розвитку бізнесу в Україні взагалі та економічного зростання країни зокрема.

Economic factors of macroenvironment are vague and uncontrolled. So the enterprise activity success depends on borrowed capital. Negative factors of actually blocked the crediting process are considered. The main tendencies on the Ukrainian loan resources market are reflected. Unavailability of enterprise financing is definite as a principal reason for delaying of business development in Ukraine in general and country economic growth of in particular.

Кількість посилань - 15

УДК 338.24

Ю.М. Ванькович

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

© Ванькович Ю.М., 2009

Запропоновано визначення тіньової економіки та дано пояснення її сутності. Названо та охарактеризовано складові тіньової економіки, а саме: неофіційна економіка, підпільна економіка та фіктивна економіка та показано це на рисунку. Подано перелік загроз тіньової економіки та названо деякі її позитивні аспекти. Проілюстровано процес функціонування легальної та тіньової економік та відображено їх взаємодію.

Determination of shadow economy is offered and explained of its essence is given. The constituents of shadow economy are adopted and described, namely: unofficial economy, underground economy and fictitious economy and it is structured on picture. The list of threats of shadow economy is given and some are adopted its positive aspects. The process of functioning of legal and shadow economies is illustrated and their co-operation is represented between itself.

Кількість посилань - 14

УДК 330.320.656.13

Г.Л. Вербицька, А.С. Завербний

Національний університет “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

© Вербицька Г.Л., Завербний А.С., 2009

Проаналізовано стан вітчизняних машинобудівних підприємств, уточнено поняття інвестиційна стратегія, обґрунтовано важливість планування інвестиційної діяльності, принципи та основні етапи розроблення інвестиційної стратегії, реалізація яких дасть змогу інвестору забезпечити чіткий взаємозв’язок стратегічного, поточного й оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства, сформувати основні критеріальні оцінки вибору реальних інвестиційних проектів і фінансових інструментів інвестування.

The state of domestic machine-building enterprises is analysed in the article, a concept is specified investment strategy, grounded importance of planning of investment activity and grounded principles and basic stages developments of investment strategy, realization of which will enable an investor to provide clear intercommunication of strategic, current and operative management of enterprise investment activity, form the basic criterion estimations of choice of the real investment projects and financial instruments of investing.

Кількість посилань - 12

УДК 332.339.14:2

Л.С. Вербовська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЯХ

© Вербовська Л.С., 2009

Для реалізації конкурентної політики на прикордонних територіях повинно відбутися налагодження партнерських стосунків між владою – бізнесом – громадськими організаціями, що вимагає від основних гравців суспільства нових управлінських механізмів. Це співробітництво потребує серйозних змін, інновацій та нових механізмів. Одним із таких механізмів є культурне співробітництво між трьома секторами. Це співробітництво дасть змогу імплементувати культуру через навчання, стажування, перекваліфікацію тощо. Використання інноваційних підходів до культури та використання порівняльного аналізу уможливить підвищити культурний рівень не тільки влади, але й бізнесу та громадських організацій.

For realization of competition policy on boundary territories, adjus¬ting of partner relations must take a place between power – business – public organizations, that requires societies of new administrative mechanisms from basic . This collaboration needs serious changes, innovations, and new mechanisms. One of such mechanisms there is a cultural collaboration between three sectors. This collaboration will allow inplementeshions a culture through studies, internship, retraining, and others like that. The use of the innovative going near a culture and use of comparative analysis will allow to promo¬te the standard of culture of not only power but also business and public organizations.

Кількість посилань - 14

УДК 338.434

В.І. Гадупяк

Львівська національна фінансова академія

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ АПК В УМОВАХ КРИЗИ

© Гадупяк В.І., 2009

Проаналізовано ситуацію, яка склалася в агропромисловому комплексі України. Досліджено механізми фінансування сільськогосподарських підприємств в умовах кризового стану економіки. Описано пропозиції щодо їх вдосконалення.

A situation in the agro industrial complex of Ukraine is analyzed in the article. Investigational mechanisms of financing of agricultural enterprises at the conditions of crisis state economics’. Suggestions are described in relation to their perfection.

Кількість посилань - 7

УДК 338.242

І.Б. Галюк, О.Ю. Мацькевич

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

© Галюк І.Б., Мацькевич О.Ю., 2009

Розглянуто питання регулювання процесів розвитку паливно-енергетичного комплексу держави в аспекті проблемних тем, які існують сьогодні в економічному житті України. Визначено основні напрямки виконання завдань задля закріплення конкурентних позицій держави на світовому ринку.

The question of adjusting of processes of development of fuel and energy complex of the state is considered in the aspect of problem themes which take a place for today in economic life of Ukraine. Certainly basic directions of decision of basic tasks are for the sake of fixing of competition positions of the state in the world market.

Кількість посилань - 8

УДК 6583:331.108

С.Ю. Гвоздю

Національний університет “Львівська політехніка”

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІННОВАЦІЙ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.

© Гвоздю С.Ю., 2009

Представлено ситуацію щодо інновацій на прикладі підприємств Львівської обл. Визначено взаємозв’язок інновацій та конкурентоспроможності, який випливає із їхніх визначень. Проаналізовано чинники впливу на конкуренто¬спроможність підприємств та запропоновано напрями подолання негативних чинників, зокрема інноваційних.

The article presents the example of situation of enterprise innovation in Lviv region. Connection of innovation and competitiveness is analyzed from their definitions. Factors of influence on competitiveness of enterprises are analyzed and directions for overcoming the negative factors, including innovation, are proposed .

Кількість посилань - 8

УДК 338.124.4:334.758

А.Г. Герасименко

Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

© Герасименко А.Г., 2009

Досліджено сучасні прояви циклічності розвитку концентраційних процесів в економіці України. З цією метою проведено кількісний та якісний аналіз змін, що відбулися на вітчизняному ринку корпоративного контролю, виявлено причини уповільнення концентраційної активності у 2008 році, окреслено шляхи подальшого розвитку ринку. На основі порівняння сучасних тенденцій розвитку процесів концентрації в Україні із хвилею концентрацій, що відбувалась у США у 1980-х рр., здійснено оцінку їх ролі в оздоровленні економіки України.

The article is devoted the investigation of modern stage of M&A cyclical development in Ukrainian economy. The quantitative and qualitative analysis of native market for corporate control changes has been made. The reasons for slowdown of M&A activity in the year 2008 have been determined. The ways of future development the market for corporate control have been defined. On the base of comparison of modern Ukrainian tendencies of M&A development with American M&A wave of 1980s the estimation of modern M&As’ influence the revitalizing of Ukrainian economy has been made.

Кількість посилань - 14

УДК 339.747

Т.М. Гладун, Г.С. Домарадзька*, Н.С. Русина*

Національний університет “Львівська політехніка”,
*Інститут підприємництва та перспективних технологій

ПРИЧИНИ ТА ФУТУРОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

© Гладун Т.М., Домарадзька Г.С., Русина Н.С., 2009

Проаналізовано та узагальнено причини та футурологію сучасної світової валютно-фінансової кризи та досліджено суть банківської кризи в Україні.

The causes and futurology of modern world monetary-financial crisis are analyzed and summarized. The essence of the banking crisis in Ukraine is explored.

Кількість посилань - 8

УДК 332.1:658.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

© Глинський Н.Ю., 2009

Здійснено аналіз причин виникнення та тенденцій розвитку малих і середніх міст Західної України, описано сучасні напрямки розвитку міських поселень Західної Європи. На підставі проведеного порівняльного аналізу визначено подібні ознаки та відмінності, які існують у розвитку малих і середніх міст Західної України у національному та загальноукраїнському контексті.

In the article the reasons of origin and progress trends of Western Ukraine’s small and middle cities is carried out, modern directions of the Western Europe city settlements development are described. On the basis of the comparative analysis similar lines and differences which exist in development of Western Ukraine small and middle cities in a national and European context are determined.

Кількість посилань - 9

УДК 338.241.2

Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин

Національний університет “Львівська політехніка”

ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

© Горбаль Н.І., Романишин С.Б., 2009

У статті проаналізовано становлення систем управління КСП підприємств, зокрема на основі чотирьох парадигм Р.Пейса і Е.Стефана, та описано його особливості в країнах з розвинутою ринковою економікою та в соціалістичних країнах. Досліджено особливості існуючих на сьогодні підходів до управління КСП в США, Японії, Західній Європі та Україні.

In the article the evolution of the systems of firms’ competitiveness management is analyzed especially based on four paradigms developed by R.Pace and E.Stephan. Specific of the firms’ competitiveness management in developed and socialist countries are described. Characteristics of the contemporary methods of competitiveness management in USA, Japan, Western Europe and Ukraine are shown.

Кількість посилань - 10

УДК 657.423

С.М. Гоцуляк

Одеський державний економічний університет

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ

© Гоцуляк С.М., 2009

Розглянуто підходи до визначення оборотного капіталу у розрізі їх практичної значимості. Дослідження визначень, що даються оборотному капіталові, основними економічними школами та їх порівняльний аналіз, дозволило знайти найпрактичніші та найобґрунтованіші підходи до трактування цієї економічної категорії.

Approaches to working capital definition in a cut of their practical importance are considered. Research of definitions of a working capital by the basic economic schools and their comparative analysis have allowed to find the most practical and well-founded approaches to treatment of this economic category.

Кількість посилань - 15

УДК 658.621

О.І. Гудзь

Національний університет “Львівська політехніка”

МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ МАСОВОГО І СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

© Гудзь О.І., 2009

Наведено порівняльну характеристику етапів життєвого циклу машинобудівної продукції в умовах її масового та серійного виробництва та визначено тривалість кожного етапу. Запропоновано функції життєвих циклів у натуральних показниках для обох типів виготовлення продукції, а також здійснено їхнє графічне зображення. Визначено найважливіші показники життєвого циклу для масового та серійного виготовлення продукції на машинобудівному підприємстві.

In this article comparative description of the stages of life cycle of machine-building products is presented in the conditions of its mass and mass production and certainly duration of every stage. The functions of cycles of lives are offered in natural indexes for both types of making of products, and also their graphic image is carried out. Certainly the indexes of life cycle are most essential for the mass and serial making of products by a machine-building enterprise.

Кількість посилань - 9

УДК 330

Ю.П. Гуменюк *, Г.П. Гоголь

Тернопільський національний економічний університет*,
Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

© Гуменюк Ю.П., Гоголь Г.П., 2009

Опрацьована множинність поглядів на дефініцію «міжнародна міграція робочої сили», що охопили радянський та трансформаційний періоди; та запропоновано власне бачення на основі використання класичних праць Д. Кейнса, Р. Коуза, Г. Форда.

In the article are considered glances on definition "international migration of the labour”, which is covered soviet and transformational periods and is offered her vision on base of the use the classical works J.Keynes, R. Coase, H. Ford.

Кількість посилань - 32

УДК 330.014

М.Л. Данилович-Кропивницька, Ж.В. Поплавська

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ CSRP

© Данилович-Кропивницька М.Л., Поплавська Ж.В., 2009

У сучасних умовах міжнародної конкуренції перед Україною постає стратегічне завдання – збереження конкурентоспроможності машинобудівної галузі. Проведений аналіз сучасного стану галузі показав, що в ланцюжку «витрати-ціна-якість-інновації-швидкість реагування на мінливі запити споживачів», Україна засвоїла лише перші три ланки, а сучасні виклики якраз вимагають концентрації на двох останніх. Їх виконання можливе на основі впровадження сучасних моделей управління діяльністю підприємства – інформаційних систем планування ресурсів ERP та планування ресурсів, синхронізоване з покупцем CSRP, які формують незаперечні конкурентні переваги.

In today's international competition to face Ukraine's strategic goal - to preserve the competitiveness of machine-building industry. The analysis of the current state of the field showed that the chain of "cost-price-quality-innovation-speed response to changing customer needs," Ukraine has mastered only the first three levels, but the challenge just require concentration on the last two. Their performance is possible through introduction of management of the company - information systems and resource planning ERP resource planning, synchronized with the buyer CSRP, which form the irrefutable competitive advantage.

Кількість посилань - 9

УДК 338.45:330.131

М.І. Диба

Національний університету “Львівська політехніка”

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЮ СЛУЖБОЮ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

© Диба М.І., 2009

Запропоновано та обґрунтовано систему індикаторів фінансових ризиків підприємств державною контрольно-ревізійною службою. Розроблено шкали оцінювання відібраних індикаторів виникнення фінансових ризиків підприємств та підходи до їхнього оцінювання. Запропоновано прикладну модель оцінювання ймовірності виникнення фінансових ризиків діяльності підприємств.

In the article was proposed and considerate the system of indicators of financial risk identification on the enterprises by state control services. It was elaborated the scale of evaluation of chosen indicators of financial risk appearing on the enterprises and approaches of its evaluation. Author proposed the applied model of evaluation the appearing of financial risks in enterprises activities.

Кількість посилань - 9

УДК 65.012.32 (075.8)

А.В. Дубодєлова, М.В. Гербут

Національний університет “Львівська політехніка”

SWOT-АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВА

© Дубодєлова А.В., Гербут М.В., 2009

Узагальнено теоретичні положння, практичний зарубіжний та вітчизняний досвід проведення SWOT-аналізу бізнес-середовища підприємства. Досліджено сфери застосування, використовувані методичні підходи та визначено напрями використання його інструментарію під час виявлення конкурентних переваг і формування відповідних стратегічних орієнтирів ринкової діяльності підприємства.

Generalization of theoretical positions, practical foreign and domestic experience of leadthrough of SWOT-analysis of business-environment of enterprise is executed. Investigational application domains, in-use methodical approaches and certainly directions of the use of his tool, forming of proper strategic directions of market activity of enterprise in the process of exposure of competitive edges.

Кількість посилань - 9

Syndicate content