№ 616 (2008)

УДК 681.325.5

В. Максимович, Р. Баран, П. Гаранюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

КРИТЕРІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЧИСЛО-ІМПУЛЬСНИХ ФУКЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Проаналізовано структурну складність число-імпульсних функціональних перетворювачів, на прикладі обернено-пропорційного перетворювача, побудованого за принципом змінної розрядності. Доведено, що пристрої із змінною розрядністю мають істотно кращі технологічні характеристики на відміну від пристроїв на елементах пам’яті.

The analysis of structural complication of number pulse functional converters with bits variability, on the example of reciprocal transformer, is representative the work . It is well-proven that devices with a bits variability have substantially the best technological characteristics unlike devices on memory cells.

Завантажити статтю

УДК 681.142.2

В. Амеліна, В. Семотюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СИСТЕМА ДИНАМІЧНОГО ГЕНЕРУВАННЯ МОБІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Наведено результати дослідження принципів побудови та розроблення інструментальної системи, яка дає змогу створювати навчальні програми для мобільних пристроїв; проаналізовано розроблений метод динамічного генерування мобільних програм. Подано основні елементи архітектури спроектованої інструментальної системи.

The results of research of principles of construction and development of the instrumental system are result. It allows to create on-line tutorials for the mobile devices. Tthe analysis of the developed method of dynamic generation of the mobile programs is conducted. The basic elements of architecture of the projected instrumental system are given.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 621.382

Р. Базилевич, А. Ждан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СКЛАДНИХ СХЕМ

Розглянуто особливості алгоритмічної та програмної реалізації побудови дерева оптимального згортання схеми. Розкрито основні підходи до формування пар елементів для утворення кластерів. Проаналізовано експерементальні результати.

The features of algorithme and programmatic realization of tree construction by the optimum reduction are considered. Basic approaches of forming of elements pair are exposed for clusters. The analysis of experimental results are provided for the few tests.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 681.518:681.327.8

А. Берко, В. Висоцька, Л. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АЛГОРИТМИ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 519.688

А. Бунь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

МЕТОДИ ОЦІНКИ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Наведено методи оцінювання невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Найбільше можливостей для аналізу надає використання методу Монте–Карло. Описано розроблене на його основі програмне забезпечення для оцінки невизначеностей результатів інвентаризації парникових газів. Також наведено результати числових експериментів з оцінки невизначеності оцінок емісій парникових газів в Україні.

This paper provides a review of methods for estimation of greenhouse gas emissions uncertainty. The most detailed analysis can be carried based on the Monte-Carlo method. Developed software for estimation of GHG emissions uncertainty which is based on the Monte-Carlo method is presented. This software was used for analysis of uncertainty of GHG emissions inventory in Ukraine. The results of corresponding numerical experiments are presented.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.3:519.15

О. Велика

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронного машинобудування

СИНТЕЗ КІЛЬЦЕВИХ МОНОЛІТНИХ КОДІВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ГРАФОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЦИКЛІЧНИХ ГРУП ПОЛІВ ГАЛУА

Розроблено новий ефективний метод синтезу монолітних кодів за допомогою використання властивостей циклічних груп у розширених полях Галуа, що розширює можливості вивчення звязків теорії ІКВ з алгебричною теорією скінченних груп у розширених полях Галуа.

The new effective method of synthesis of monolithic codes is developed by the use of properties of cyclic groups in the extended fields of Galois which extends possibilities of study of the connections of theory Ideal Ring Bundles with the algebra theory of cyclic groups in the extensions of Galois fields

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 681.3, 004.3

В. Глухов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра електронних обчислювальних машин

ОЦІНЮВАННЯ ГАРАНТОЗДАТНОСТІ КРИПТОГРАФІЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Досліджується питання оцінювання гарантоздатності криптографічних комп’ютерних систем.

The paper describes computer systems dependability measure method.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 621.382; 548.4; 53.072:681

А. Головатий

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра систем автоматизованого проектування

РОЗРОБЛЕННЯ VHDL-AMS МОДЕЛІ МІКРОМЕХАНІЧНОГО Z-ОСЬОВОГО ГІРОСКОПА НА КАРДАННОМУ ПІДВІСІ ДЛЯ СХЕМОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПРОЕКТУВАННЯ

Створено модель для автоматизованого проектування мікромеханічного z-осьового гіроскопа на карданному підвісі засобами VHDL-AMS, що дає змогу моделювати робочі та вимірювальні коливання гіроскопа, зміну струмів, вихідну напругу, чутливість пристрою до прикладеної кутової швидкості, а також аналізувати роботу цього пристрою на схемотехнічному рівні автоматизованого проектування.

The model for computer-aided design of micromechanical z-axis gimbal gyroscope is created using VHDL-AMS. The created model allows to model drive and sense vibrations of the gyroscope, variations of currents, output voltage, sensitivity of the device depending on the applied angular rate, and also to make the functioning analysis of this device on the schematic level of computer-aided design.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.93

Х. Гульовата, *І. Цмоць, К. Войчишин

Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури
*Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СИСТЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНО-СТРУКТУРНИХ ОБРАЗІВ ВОДИ

Визначено основні етапи, методи і засоби реалізації інформаційної системи збереження та попередньої обробки інформаційно-структурних образів води. Розроблено структуру та програмні модулі системи.

Main stages, methods and means of information and structural water mode storage and previous processing information system realization were determined. The system structure and software components were developed.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 681.3

*Р. Даревич, *Д. Досин, В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Фізико-механічний інститут ім. Карпенка

МЕТОД ПОБУДОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕТАПОШУКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ АДАПТАЦІЇ ОНТОЛОГІЇ

Наведено метод побудови інтелектуальних метапошукових систем на основі адаптації онтології до потреб користувачів. Для здійснення адаптації вводяться ваги понять онтології та ваги зв’язків між ними. Автори запропонували метрику, за допомогою якої визначається відстань між текстовими документами. Використовуючи регресійний аналіз, метрика переводиться в числову оцінку рангування знайдених документів.

This article considers intelligent metasearch systems based on ontology adaptation for users. Ontology term and connection weights are proposed for the ontology adaptation. Authors propose metric that helps to define distance between text documents. Using regressive analysis metric is transformed into document rank.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 622.02.658.284

Б. Демида, М. Горон

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ШВЕЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Розглянуто методи та технічні засоби візуального представлення роботи швейного підприємства. Автоматизація контролю та стану виконання замовлення, облік та статистика виконаної роботи, врахування браку, друк бланків та звітів здійснюється на основі ідентифікації роботи працівників за допомогою штрихового кодування виробничих операцій.

The main advantages of the system are speeding-up of manufacture process in few more times and checkup of the order execution state automation, accounting of performed work, statistical information of performed work, printing forms and reports. System also has a possibility of taking into account possible spoilages.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 531.36+534

І. Дронюк, М. Мавко, М. Назаркевич,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНОЇ БАЗИ ДАНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ATEB-ФУНКЦІЙ

Розглянуто елементарні періодичні Ateb-функції та їхні властивості. Ateb-функції є унікальними кривими, форма яких залежить від заданих параметрів. Представлено графічну базу даних елементарних періодичних Ateb-функцій залежно від заданого типу і параметрів, що є основою для методу побудови захисних сіток та гільйошних композицій, які наносяться на документи з метою захисту від підробки.

Elementary periodic Ateb-functions and their properties are considered. Ateb-functions are unique curves and their form depends on the preset parameters. The graphic database of elementary periodic Ateb-functions is represented depending on the set type and parameters It is basis for the method of protective nets construction and antiskaner compositions, which are inflicted on documents with the purpose of defence from an imitation.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 519.68

Д. Зербіно, Ю. Цимбал

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ “OPEN PROLOG”

Розглянуто недоліки існуючої мови PROLOG для розв’язання логічних задач. Для прикладу взята класична задача на комбінаторний перебір варіантів. Показано, що розв’язок буде елементарним, якщо ввести оператори типу “припустимо, що існує ...” та “припустимо, відсутнє ...”. Авторами створено програмне ядро для реалізації нової версії мови PROLOG.

The most distinct disadvantages of the PROLOG language for solving the logical problems are presented in the article. A classical problem on combinatorial depth-first search was given as an example. It is shown that the solution will be elementary in case of putting into the new type of operations “something is supposed to exist” and “something is supposed to be absent”. The kernel of the program for the realization of the new language was created by the authors.

Завантажити статтю

УДК 656.71.06(045)

В. Казак, Д. Шевчук, М. Кравчук

Національний авіаційний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ЛІТАКОМ ПОСАДКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Розглянуто метод лінійного програмування для знаходження оптимальних умов виконання повітряним кораблем посадки в заданій точці злітно-посадкової смуги у простих та складних метеоумовах. Обґрунтовано поняття відмови аеродромного світлосигнального комплексу при візуальному пілотуванні в складних метеорологічних умовах на етапі посадки повітряного корабля.

The methodic of choosing the algorithm and planning experiment for making research of the aircraft surface damage influence on the aircraft’s controllability is considered.
The problem of planning the optimal experiment under conditions of getting the maximum information about the mechanism of influence on the aircraft surface damage the aircraft’s flight characteristics under the limited expenses is presented. The criterions of choosing the optimal experiments are defined. The concept of the aerodrome lighting system failure under difficult meteorological conditions at visually flying aircraft during is considered.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 681.84.087.4

А. Ковальчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ В НЕЧІТКИХ МОДЕЛЯХ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

Показано можливість застосування генетичного алгоритму в нечітких моделях прогнозу забруднення довкілля, використовуючи менший об’єм необхідної інформації, незначно втрачаючи в якості і точності прогнозу. Запропонований підхід може бути застосовний в різних сферах соціального і природничого передбачення.

The feasibility of genetical algorithm in indistinct fuzzy models of contamination of medium is rotined,using a smaller volume of the indispensable information,a little bit losing in quality and accuracy of the forecast. The offered approach can is applied in miscellaneous orbs of a social naturalists' prediction.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 621.3.049.77

Т. Коротєєва

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ .NET ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ТРАСУВАННЯ НВІС

Розглянуто стратегії розпаралелювання трасування НВІС та описано розроблену засобами технології .NET підсистему. Досліджено ефективність результатів тестування.

The system for parallel calculations FPGA routing with use. NET technology is considered.Testing results was analysis.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 681.3.06(075)

О. Кузьмін

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ WEB-КЕШУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ ПРОТОКОЛУ WCCP

Запропоновано аналітичну модель для дослідження процесів WEB-кешування на основі протоколу WCCP. Наведені результати моделювання клієнтської частини WEB-системи з використанням мережевого кеш-процесора та за його відсутності.

In this work analytical model for process analysis of WEB-caching based on WCCP protocol is suggested. The results of simulation of WEB-system’s client part in the presence of network cache-processor and in its absence are given.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 621.4

Н. Лопух, М. Притула, Я. П’янило, *Я. Савула

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України,
*Львівський національний університет імені Івана Франка,
кафедра прикладної математики

АЛГОРИТМИ РОЗРАХУНКУ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕЧІЇ ГАЗУ В ТРУБОПРОВОДАХ (2)

Запропоновано ітераційний метод розв’язування нелінійних систем диференціальних рівнянь у частинних похідних та досліджено вплив кроків дискретизації за координатою та часом на достовірність і збіжність ітераційного процесу. В основу методу покладено лінеаризацію вихідної системи з подальшим уточненням розв’язку шляхом обчислення відповідної неув’язки. Лінеаризована система розв’язується методом скінченних елементів. Результати досліджень апробовані під час обчислювального експерименту.

The iteration method of uniting of the nonlinear systems of differential equations in derivative parts is offered in this paper, also the investigation of the influences of co-ordinate and time discretization steps on authenticity and convergence of iteration process are explored. In the base of the method lies the linearization of the initial system with further clarification of the solution by the calculation of the appropriate mix-up. Linearity system is solved by the finite elements method. The results of researches are approved during a calculating experiment.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 674.02: 674.09:674.093

В. Маєвський, Є. Миськів, В. Максимів

Національний лісотехнічний університет України

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СХЕМ РОЗПИЛЮВАННЯ КРУГЛИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ НА ПИЛОПРОДУКЦІЮ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Розроблено програмне забезпечення для розрахунку схем розпилювання круглих лісоматеріалів на пилопродукцію з врахуванням виду її розпилювання та заданих кутів радіальності і тангенціальності.

The software for the calculation of charts of sawing round timber was created. The types of timber sawing and specified radial and tangential set of sawing angles are considered in this program.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 004.93’14

Р. Мельник, Р. Тушницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРІВ МІКРОКЛАСТЕРІВ НА СТУПІНЬ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

Наведено результати дослідження впливу розмірів мікрокластерів початкового рівня декомпозиції візуальних образів на кількість та площу сегментів зображень різної структури. Пакет містить алгоритми чотирьох рівнів кластеризації: покриття образу мікрокластерами, прямокутниками, побудови з них кластерів неправильної форми та об’єднання останніх у зв’язні області.

The investigation results concerning the dependencies of decomposition degree for visual patterns by different structure from number and square of microclusters formed on the first stage of clusterind are presented. The package is based on four levels clustering algorithms: coverage of patterns by microclusters and rectangles, merging the clusters onto the regions of irregular form and grouping the latter onto the closed areas.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 536.5

І. Микитин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ОДНОКАНАЛЬНИХ ТА ДВОКАНАЛЬНИХ ШУМОВИХ ТЕРМОМЕТРІВ

Розглянуто можливі варіанти вхідного кола шумового термометра з використанням одноканального та двоканального підсилювачів. Отримано математичні вирази, які описують залежність методичної похибки від шумових параметрів чутливого елемента первинного перетворювача, лінії зв’язку, операційних підсилювачів та резисторів зворотного зв’язку першого каскаду підсилювача.

The possible variants of entrance circle of noise thermometer are considered with the use one channel and two channel strengthener. Mathematical expressions, which describe dependence of methodical error on the noise parameters of pickoff of primary transformer, flow, operating strengtheners and resistors of feed-back of the first cascade of strengthener line, are got.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 004.942

В. Різник, О. Різник, Б. Балич, Д. Скрибайло-Леськів

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

CИНТЕЗ ПЛАНІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІДЕАЛЬНИХ КІЛЬЦЕВИХ ВІДНОШЕНЬ

Розглянуто синтез планів експерименту на основі числових в'язанок та можливість використання планів експерименту з багатьма факторами. Розроблено методику побудови латинських квадратів на основі теорії числових в’язанок, що дає можливість виключити небажані ефекти у статичних дослідженнях.

In the article the synthesis of plans of experiment is examined on the basis of numerical bundles. The presented possibility of the use of plans of experiment is with many factors. The developed method of construction of the Latin squares is on the basis of theory of numerical bundles, which enables to eliminate небажані effects in static researches.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 004.413.4, 004.942, 007.5, 65.011.3, 681.518

І. Рішняк, В. Висоцька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ЯКІСНИХ ТА КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦЙНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано поняття інформації в аспекті об’єкта права власності та досліджено загрози інформаційній безпеці при проектуванні систем захисту інформації.

The analysis of concept of information in the aspect of object of right of ownership is conducted and threats informative safety at planning of the systems of priv are investigational in the article.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 004.9

Ю. Рашкевич, Д. Пелешко, Н. Кустра, М. Пасєка

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління

СТРУКТУРА ОБ’ЄКТНИХ БРОКЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ

Запроновано ідеологію об’єктних брокерів доступу для систем з політикою груп, які б гарантували для будь-якого об’єкта одночасний і різноманітний доступ до різних сервісів в одному – термінальному чи віддаленому – сеансах сучасних інформаційних систем.

There is proposed technology of objective brokers for access to the system with policy group. Using of this brokers provides concurrent and different access to not the same services in the single, terminal or remote seances for the any objects.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 674.047

Я. Соколовський, О. Петрів

Національний лісотехнічний університет України

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ І ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ПРЕСУВАННЯ ДЕРЕВНИХ КОМПОЗИТІВ

Розроблено нову модель тепломасообмінних та деформаційних процесів під час пресування деревних композитних матеріалів. На основі числової реалізації моделі на прикладі деревостружкової плити виявлено закономірності впливу тепломасоперенесення на деформацію і напруження матеріалу та розроблено на цій основі математичну модель оптимізації режимних параметрів пресування.

The new model of teplomasoobminnikh is developed and processes of deformations during pressing of arboreal composite material. On the basis of numeral realization of model, on the example of derevnostruzhkovoy flag, found out conformities to the law of influencing of teplomasoperenesennya on deformation and tension of material and the mathematical model of optimization of parameters of regimes of pressing is developed on this basis.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 005; 519. 7; 303. 732

Н. Ткаченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення

АСПЕКТИ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ПРИ ПОБУДОВІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ

Досліджено процеси, що відбуваються під час функціонування реально діючого промислового підпрємства. Побудовано схему руху інформації за сценарієм петлі життєвого циклу стандарту якості ISO 9001. Сформована матриця зв’язків між блоками схеми.

Research of processes which take a place during functioning of really operating industrial enterprise is given. The chart of motion of information is built by scenario the life cycle loop by ISO 9001 standard quality. The matrix of connections is formed between the blocks of chart.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 004.827

Д. Угрин

Буковинський університет,
кафедра інформаційних систем і технологій

АНАЛІЗ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ТУРИЗМУ

Проаналізовано проблеми опрацювання даних туризму та ефективність їх використання в засобах накопичення та обробки інформації.

In the article the analysis of problem of working of information of tourism is examined that efficiency of their use in facilities of accumulation and treatment of information.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 681.325

І. Цмоць, *В. Іванців

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра автоматизованих систем управління,
*Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури

ПАРАЛЕЛЬНО-ВЕРТИКАЛЬНИЙ МЕТОД І БАЗОВА СТРУКТУРА ПРИСТРОЮ ОБЧИСЛЕННЯ СУМ ПАРНИХ ДОБУТКІВ

Вибрано принципи побудови та шляхи підвищення ефективності використання обладнання, розроблено орієнтований на НВІС-реалізацію паралельно-вертикальний метод і базову структуру пристрою обчислення сум парних добутків.

Principles of construction and way of increase of efficiency of use of the equipment have been chosen, the parallel-vertical method with focusing on VLSIC-realization, and base structure of the device of calculation of the sums of pair products have been developed.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 629.4

Р. Шпакович

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ РУХУ ПОЇЗДА

Здійснено числові дослідження впливу основних факторів на режимні і енерговитратні параметри руху поїзда. Основним розглянутим в роботі параметром, для якого запропоновано алгоритм ідентифікації, є тягові характеристики. Проведені дослідження дали можливість запропонувати підхід до побудови системи оперативного керування рухом поїзда.

The computational investigation of basic factors that have influence on operating conditions and energy parameters of train motion is shown in the paper. The basic parameters considered in the paper are hauling characteristics. The algorithm of identification of these parameters is proposed. Conducted investigation allows us to construct the train motion operative control system.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

Syndicate content