№ 586 (2007)

УДК 371.14

Н.В. Мукан

Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АНГЛОМОВНОГО СВІТУ

© Мукан Н., 2007

Здійснено аналіз сучасних досліджень в галузі неперервної професійної освіти. Закладено основи теоретичної структури професійного розвитку та підвищення кваліфікації вчителів США та Великобританії, описано та проаналізовано різні моделі неперервної професійної освіти.

In the article the modern research of continuing professional education has been analyzed. The author studies the fundamentals of theoretical structure of professional development and qualification upraising of American and British teachers, describes different models of continuing professional education and characterizes them.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 81.111 – 13

О.В. Сидорчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ НАБУТОГО СТУДЕНТАМИ ДОСВІДУ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТУПІНЬ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ

© Сидорчук О.В., 2007

Розглядаються розвиток і зміни ідеології освіти та навчальної парадигми. Процес навчання/самоосвіти розглядається як процес соціальних ітеракцій. Виокремлюється відношення між сучасним суспільством та природою вивчення іноземних мов як частиною культурного обміну.

In the article the development of an educational ideology and changing teaching paradigm were envisaged/ The article has concentrated on teaching/learning process as a process of human interaction and on the relationship between contemporary society and the nature of the teaching/learning foreign language as a part of cultural change.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 378.016:811.111:784.6

О.М. Фучила

Національний університет “Львівська політехніка”

ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕНЬ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

© Фучила О.М., 2007

Розглянуто біологічні, соціальні та методичні аспекти використання пісень у процесі вивчення англійської мови. Наведено приклад використання пісні у комплексному занятті, що дає змогу одночасно розвивати комунікативні навички та засвоювати граматичний матеріал англійської мови.

The article deals with biological, social and methodological aspects of using songs while studying and teaching English. It also contains an example of complex lesson based on the English song, which enables students to develop communicative skills simultaneously with mastering English grammar.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 811.111’ 276.6:004

Л.В. Ільницька

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНФІНІТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ У АВТЕНТИЧНИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ ТА ЇХ ОПРАЦЮВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

© Ільницька Л.В., 2007

Подано результати статистичного аналізу уживання форм інфінітиву та функцій інфінітивних конструкцій у вибірці автентичних англомовних науково-популярних статей з комп’ютерної техніки. Наведено найефективніші типи вправ на засвоєння цього граматичного матеріалу.

The article contains the results of statistical analysis of the usage of infinitive forms and functioning of infinitive constructions in the selection of authentic English popular-scientific articles on computer engineering. The most efficient types of exercises for consolidation of this grammar material are presented.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 811 ( 092 )

Переклад з англійської Л.В. Ільницької

Т. ГАРДІ “ЦЕ ТИ КОПАЄШ НА МОЇЙ МОГИЛІ?” Thomas Hardy (1840 – 1928)

Завантажити статтю

УДК 81(07)

Н.М. Ільчишин

Національний університет “Львівська політехніка”

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

© Ільчишин Н.М., 2007

Проаналізовано сучасні тенденції, що спричинили необхідність нових підходів і методів, щодо викладання іноземної мови професійного спрямування з урахуванням культурологічних аспектів.

The article analyses modern tendencies initiate the search for innovative approaches and methods in teaching and learning professionally oriented foreign language with the account of cultural peculiarities of the countries where the languages are spoken.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 811.11/16’373

Н.І. Андрейчук, І.А. Мамажанова

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТА “ДОЛЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

© Андрейчук Н.І., Мамажанова І.А., 2007

Ознайомлення з результатами дослідження концепта ДОЛЯ в українській та англійській мовах, яке здійснювалось з метою виявлення особливостей засобів його вербалізації. Підґрунтям проведеного аналізу об’єкта є твердження, що семантика мовного знака – основне джерело знань про вміст концепта. Аналіз, спрямований на експлікацію семантичної структури мовних одиниць, що вербалізують досліджуваний концепт в українській та англійській мовах, дав можливість порівняти специфіку наших знань та уявлень про долю.

The article acquaints with the results of research aimed to discover peculiarities of verbalization of the concept FATE in English and Ukrainian. The analysis is conducted proceeding from the idea that our knowledge of the semantics of the linguistic units representing the concept is the main source of our knowledge about the concept content. The semantic structure of the units verbalizing the concept FATE has been made explicit and thus some national peculiarities of our knowledge of the world have been discovered.

Кількість посилань – 21.

Завантажити статтю

УДК 811:378.147

Г.Д. Антонюк

Національний університет “Львівська політехніка“

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК МОДЕЛЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

© Антонюк Г.Д., 2007

У пропонованій роботі з точки зору лінгвометодики розглядаються проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі. Зазначається, що основу вивчення іноземних мов становить спілкування, яке розгладається в площині особистісної взаємодії (інтерактивності). Завдяки інтерактивності сучасний урок іноземної мови можна розглядати як модель міжкультурної комунікації, що в умовах полікультурного простору є важливим і актуальним.

This article treats the most urgent problems of foreign language teaching from linguo-ethodological point of view.
It focuses on the process of teaching as a personal interaction. Due to its interactional nature a foreign language lesson is regarded as a model of cross-cultural communication, which has a great importance within the polycultural space in modern world.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК [811. 111.’37’38]’’19’’

І.М. Байбакова

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР

© Байбакова І.М., 2007

Розглядається роль невербального спілкування в контексті як вербальної, так і екстра-вербальної культурної комунікації. Визначено і проаналізовано такі параметри невербального спілкування, як пара-мова, кінезис, часова та просторова організація.

The role of nonverbal communication in the context of both verbal and extra-verbal cultural interaction is considered in the article. Such parameters of nonverbal communication as paralanguage, kinesis, spatial and time arrangements are being defined and analyzed.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

В.М. Бріцин,

Інститут мовознавства ім. О. Потебні АН України

РЕЦЕНЗІЯ на монографію професора кафедри іноземних мов Національного університету “Львівська політехніка” Лещука Т.Й. “Науково-технічна термінологія. Стан і перспективи (Комплексне дослідження на прикладі сучасної німецької мови)”

Завантажити статтю

УДК 378.016:81`243:371.334

В.В. Вдовін

Національний університет “Львівська політехніка”

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ

© Вдовін В.В., 2007

Розглядається питання комунікативного підходу як оптимального засобу навчання іноземної мови і його практичного застосування, де основна увага приділяється комунікативній компетенції студента.

The problem of the communicative approaсh is considered in the arlicle, as an optimum language teaching means and its application in practice, where the main attention is drawn to the communicative competence of a student.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 811.11'81'373.46:33

І.М. Вислободська

Національний університет “Львівська політехніка”

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОГО ЗНАЧЕННЯ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ ФД З ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ “РУХ”)

© Вислободська І.М., 2007

Досліджено лексико-семантичні особливості вихідних одиниць фразових дієслів (дієслів, прислівників/прийменників) з метою виявлення їх внеску до загальної семантичної структури комплексу. Функціональна переорієнтація розглядається як основна передумова перетворення вільного словосполучення у функціонально-семантичний комплекс – ФД. На прикладі дієслів з ЛСГ “Рух” продемонстровано взаємодію конституентів ФД у процесі формування їх цілісного значення.

Lexico-semantic peculiarities of primary units of phrasal verbs (verbs, adverbs/prepositions) have been examined in order to reveal their contribution to general semantic structure of a complex. Functional re-orientation is considered as an absolutely essential precondition for transformation of a free word combination into one functional and semantic unity – a phrasal verb. The interaction between PhrV constituents in the process of forming an integral meaning has been demonstrated involving the examples from the lexico-semantic group “Movement”.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК: 811.111’37

О.Л. Гасько

Національний університет “ Львівська політехніка”

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЛЕКСЕМНОЇ НАПОВНЕНОСТІ ВУЗЛІВ У ВЕКТОРНОМУ ГРАФІ ТА СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СЛОВОТВІРНОГО ГНІЗДА (на матеріалі лексико-семантичного поля ‘strong – weak’)

© Гасько О.Л., 2007

Досліджено словотвірні гнізда, охарактеризовані за такими параметрами, як ширина, глибина, лексичний обсяг та валентність. Семантичний обсяг словотвірного гнізда, як і слова, складається з лексико-семантичних варіантів. Запропонована модифікація традиційного графічного зображення словотвірного гнізда дає змогу візуалізувати його сукупну структуру та ілюструє розвиток семантики гнізда, фіксуючи появу підгнізд.

The derivational families have been characterized by the following parameters: width, depth, lexical volume and valency. Semantic volume of a derivational family, similarly to that of a word, consists of lexical-semantic variants. The offered modification of the traditional graphic way depicting derivational families allows to visualize their total structure and demonstrates semantic development by marking emerging subfamilies.

Кількість посилань – 29

Завантажити статтю

УДК [811.111]: 316.276

С.Л. Голощук

Національний університет “Львівська політехніка”

КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОНУКАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

© Голощук С.Л., 2007

Проаналізовано основні трактування спонукання та спонукального дискурсу з точки зору когнітивно-комунікативної парадигми знань. Спонукальний дискурс розглядається як стратегічне утворення, де внутрішні процеси мовленнєвої діяльності впливають на його реалізацію.
Ключові слова: спонукальний дискурс, спонукання, інтенція.

The article deals with the analysis of modern approaches to the directive discourse. The directive discourse is treated as a strategic organization. Special attention is paid to the influence of intention, ensuring directives between communicators.
Key words: directive discourse, directive markers, intention.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 372.881.111

І.Ю. Голуб

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНА СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

© Голуб І.Ю., 2007

Соціокультурна компетенція відіграє особливу роль для успішного виконання перекладачем своїх функцій. Враховуючи професійну спрямованість вищої освіти, є підстави виділити соціокультурну складову вже на початкових ступенях навчання іноземним мовам майбутніх перекладачів. Формування професійно спрямованої соціокультурної компетенції розглядається, враховуючи проблеми тренування у студентів перекладацьких відділень мовної сенсибілізації, психологічної готовності до діалогу культур та вироблення стратегічних умінь для успішного посередництва у міжкультурній комунікації.

Die Soziokulturelle Kompetenz des Translators trägt wesentlich zum erfolgreichen Übersetzen und Dolmetschen bei. Da die Übersetzerausbildung an ukrainischen Hochschulen vom ersten Studiensemester an berufsbezogen ist, soll die soziokulturelle Kompetenz der Übersetzer schon im Anfängersprachunterricht entwickelt werden. Dies kann durch die Sensibilisierung von Studierenden für die fremde Sprache und Kultur sowie durch das Training von Interaktionsstrategien bei der Sprachvermittlung in der interkulturellen Kommunikation erreicht werden.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК [811.111 ’37’38]’’19’’

В.А. Дмитрук

Національний університет “Львівська політехніка”

МОТИВИ РІЗДВА ЯК СІМЕЙНОГО СВЯТА В РАННІХ ТВОРАХ Ч. ДІККЕНСА

© Дмитрук В.А., 2007

Розглядаються мотиви Різдва як сімейного свята в контексті “різдвяної філософії” Ч. Діккенса. Аналізується біблійна тематика в ранніх творах письменника, акцентуючи увагу на проблемі протиставлення добра злу.

The article focuses on the themes of the Christmas as a family celebration in the context of ‘Christmas philosophy’ of Ch.Dickens. The author analyses the biblical subject’s role in the early literary creations of the writer, emphasizing the contrast between the good and evil.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 791.43.071.2(450)

Ю.О. Домбровський

Національний університет “Львівська політехніка”

ЦІНУ СМЕРТИ СПИТАЙ У МЕРТВИХ (“САЛÓ, або 120 днів Содома”)

© Домбровський Ю.О., 2007

Аналізується найбільш контроверсійний фільм П. Пазоліні “Салó, або 120 днів Содома”. Показано його місце у фільмографії стрічок, присвячених Другій світовій війні. Досліджено його зв’язок з літературним джерелом – романом маркіза де Сада.

Avec son film posthume dans lequel il transposait Sade dans le contexte mussolien de la République de Salo P.P. Pasolini a fait un brulot qui trente ans après nous parle toujours.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю

УДК 811. 112

М.П. Дужа-Задорожна

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ АБРЕВІАТУР У НІМЕЦЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ МОВІ

© Дужа-Задорожна М.П., 2007

Одним з актуальних завдань лінгвістики є детальне вивчення терміносистем фахових мов і створення відповідних спеціалізованих глосаріїв. Розглянуто проблематику засобів мовної економії в сучасній німецькій економічній мові. Основну увагу звернено на вживання абревіатур у комп’ютерних програмах для різних галузей економіки.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Linguistik ist die genaue Behandlung der Terminsysteme verschiedener Fachsprachen und die Erstellung entsprechender spezialisierter Wörterbücher. In diesem Artikel werden Probleme der sprachlichen Sparmittel im modernen Wirtschaftsdeutsch behandelt. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dem Gebrauch der Abkürzungen in Programmprodukten für verschiedene Wirtschaftszweige geschenkt.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

В.В. Задорожний

ПРОФЕСОР МЕДВЕДІВ А.Р. – ВЧЕНИЙ, ГЕРМАНІСТ, РОМАНІСТ, ЯПОНІСТ

© Задорожний В.В., 2007

Завантажити статтю

УДК 811. 112

В.В. Задорожний

Національний університет “Львівська політехніка”

НІМЕЦЬКОМОВНІ ПАТЕНТНІ ОПИСИ ЯК АКТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНО-ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

© Задорожний В.В., 2007

Проаналізовано патентні описи як акти комунікації та виявлено в них взаємовплив та проникнення наукового, технічного та правового стилів мови, які найбільше проявляють себе у патентній формулі та безпосередньо в детальному описі суті винаходу, що дає можливість відносити ці тексти до актів науково-технічно-правової комунікації та дотримання в них специфічних лінгвостилістичних засобів вираження.

Es wurden Patentschriften als Kommunikationsakte analysiert und in denen die gegenseitigen Einwirkungen sowie Verflechtungen von wissenschaftlichen, technischen und rechtlichen Sprachstilen festgestellt, die am stärksten in den Patentansprüchen und unmittelbar in der detallisierten Beschreibung des Gegenstandes der Erfindung zum Vorschein kommen, was die Eingliederung dieser Texte zu den wissenschaftlich-technisch-rechtlichen Kommunikationsakten und die Beibehaltung in denen besonderer linguostilistischer Ausdrucksmittel ermöglicht.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 378:811,2:35

І.П. Карий

Національний університет “Львівська політехніка”

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛЬОРНИХ МОТИВІВ І ОБРАЗІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА

© Карий І.П., 2007

Виявлено певні закономірності літературного процесу на матеріалі поетичної творчості видатного українського поета Д. Павличка. Проаналізовано глибинні процеси трансформації, художнього переосмислення народно-етичних образів і сюжетів, в результаті яких вони набувають нового якісного стану, іншої художньо-естетичної значущості. Увагу заакцентовано на виявленні внутрішнього зв’язку фольклору і літературного твору, який відчутний і в самому баченні національної ідеї, в подібності духовних постулатів, в психологічних реакціях та ціннісних критеріях.

The author pays attention to discovering some peculiarities of the literary process on the material of poetical creativity of the outstanding Ukrainian poet Dmytro Pavlychko. The deep processes of the transformation, art revaluation of folk-ethical characters and plots, which have eventually acquired a new qualitative status, other art-ethical significance are analyzed. The author focuses his attention on the discovering inner connection between folk and literary work, which is felt in the perception of national idea, in the resemblance of spiritual postulates, in psychological reactions and valua criterions.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 81(07)

І.М. Ключковська

Національний університет “Львівська політехніка”

БАЗОВІ ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

© Ключковська І.М., 2007

Розглянуто структурування змісту інтегративного підручника з іноземної мови. Репрезентовано базові підходи до упорядкування навчального матеріалу та виділено особливості застосування структурного підходу до розробки змісту підручника.

In the article the modern research of compiling the integrated textbook for the purpose of studying foreign languages has been analyzed. The author presents the fundamental approaches to arranging of educational material and emphasizes the peculiarities of application of structural approach to development of the contents of the textbook.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 811. 124’ 01’ 367. 332

М.М. Кузик

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ КОН’ЮНКТИВА У ГОЛОВНИХ І НЕЗАЛЕЖНИХ РЕЧЕННЯХ У РАННІЙ ЛАТИНІ (на основі творів Плавта і Теренція)

© Кузик М.М., 2007

Розглянуто питання об’єктивної та суб’єктивної модальності. На матеріалі комедій Плавта і Теренція, які належать до періоду ранньої латини, проаналізовано семантику умовного способу, вжитого у головних і незалежних реченнях. У роботі автор намагається пояснити частотність та рідкість вживання певних видів кон’юнктива.

Hier sind die Fragen der objektiven und subjektiven Modalität betrachtet. Der Autor analisiert die Komödien von Plaut und Terentius, die zur Periode des Frühlateins gehören. In diesem Artikel wird die Semantik von Konjunktiv in den Hauptsätzen geforscht. Der Autor versucht auch die Häufigkeit und Seltenheit des Gebrauches von entsprechendem Konjunktiv zu erklären.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК [811.111.′37′38]″19″

М.І. Кузнєцов

Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

КОМУНІКАТИВНО-ТЕМАТИЧНІ СИТУАЦІЇ ДИСКУРСУ ТА АНАЛІЗ ЙОГО СКЛАДОВИХ

© Кузнєцов М.І., 2007

Розглядається тематичне, комунікативно-прагматичне функціонування та структурна організація дискурсу новели. Термін “дискурсема” подається як інтегральний компонент дискурсу і оператор у процесі його аналізу

The article deals with the thematic, communicative-pragmatic functioning and structural organization of discourses in the short story. The term “discourseme” is introduced as an integral component element of the discourse and operator in the procedure of its analysis.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

Т.Й. Лещук

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ. ВИДАТНОМУ ШЕКСПІРОЗНАВЦЮ, ПРОФЕСОРУ БОРИСУ КНЯЗЕВСЬКОМУ – 80 РОКІВ!

© Лещук Т.Й., 2007

Завантажити статтю

УДК 378:811,2:37

Т.Й. Лещук

Національний університет “Львівська політехніка”

“ФАУСТ” Й.В. ҐЕТЕ В КОНТЕКСТІ ІДЕЇ ДОВГОВІЧОСТІ (Погляд через ретроспекцію наукового слова)

© Лещук Т.Й., 2007

По-новому розглянуто драму Й.В. Ґете “Фауст”, в основу якого покладено аналіз письменницького наукового слова. За його допомогою будується сюжет твору, майстерно відображаються ідеї та художні образи.

In this article new analysis of Goethe’s drama “Faust” on the basis of scientific word is considered. By means of scientific term the contents of the drama is constructed , the ideas of intellectualization of the text, and the fungamentals of universal language are formed. Goethe is considered as a great master of a word.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК – 811.111’367 625

З.Т. Магдач

Національний університет “Львівська політехніка”

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАХРОННОГО ВИВЧЕННЯ СИНОНІМІЧНИХ РЯДІВ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на прикладі синонімічних рядів дієслів to like/to dislike)

© Магдач З.Т., 2007

Розглянуто декілька напрямків діахронних досліджень у мові, а саме – походження слів, процес їх запозичення, морфологічна структура та проблеми семантики, в основу яких покладено мовні контакти.

The article deals with diachronic language investigations, such as the origin of words, the process of their borrowing, their morphological structure and the problems of semantics, all of which have at their base language contacts.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

А.Р. Медведів

СТРАДНИЦЬКИЙ ШЛЯХ РОМАНА МЕДВЕДІВА, СВЯЩЕНИКА З НІЖИНА

© Медведів А.Р., 2007

Завантажити статтю

УДК [811.111.’37’38]’’19’’

Г.П. Пасічник

Національний університет “Львівська політехніка”

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО КОНЦЕПТА “ПЕЙЗАЖ” (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “The Invisible Man” Г. ВЕЛЛСА)

© Пасічник Г.П., 2007

Аналізується лексико-стилістичний концепт “пейзаж” в ідіостилі Г. Веллса. Під час дослідження виділено і проаналізовано текстовий концепт “пейзаж”, виявлено його константні і домінантні характеристики, розглянуто традиційні та індивідуально-авторські значення концепту. Матеріал розвідки ілюструє деякі особливості взаємодії концептів.

The article deals with the problem of the concept “landscape” in the novel “The Invisible Man” by H. Wells. To conceptualize means to form ideas in one’s mind. The analysis gives the possibility to talk about both the peculiarities of the author’s exception of the environment and about the interaction of these mental domains, that is reflected in the context.

Кількість посилань – 18

Завантажити статтю

Syndicate content