№ 69 (2007)

R. Bednarek, B. Kontny

Institute of Geodesy and Geoinformatics,
University of Environmental and Life Sciences

OPRACOWANIE MAPY POZIOMYCH RUCHÓW SKORUPY ZIEMSKIEJ NA OBSZARZE EUROPY NA PODSTAWIE DANYCH SERWISU EPN

© Bednarek R., Kontny B., 2007

Сучасні геодинамічні дослідження в глобальному і регіональному масштабах реалізуються мережею перманентних GNSS станцій, що розташовані по всій поверхні Землі. Континентальна мережа EPN (EUREF перманентна мережа) це європейська мережа майже 200 станцій, основне призначення яких – обслуговування ETRF89. Один із багатьох доступних продуктів цієї мережі – часові зміни координат станцій, що вивчаються у рамках проекту “EPN Coordinate Time Series Analysis». Аналіз, інтерпретація і візуалізація векторів швидкості руху перманентних станцій можуть використовуватися для різноманітних геодинамічних досліджень, особливо в місцевому масштабі. Основна мета даного дослідження полягала в тому, щоб знайти кореляцію між полем швидкостей перманентних станцій EPN та тектонікою Європи. Приведені методика та технологія досліджень. Одним із результатів дослідження було знайти відповідь на питання про можливості визначення усереднених векторів швидкості для кожної окремої тектонічної одиниці, яка би ілюструвала рух цілої тектонічної структури.

Contemporary geodynamic investigations on a global and regional scale are being realized by network of permanent GNSS stations distributed all over the Earth. The Continental EPN (EUREF Permanent Network) is a European network of 200 permanent stations and the main assignment of EPN is the maintenance of ETRF89. One from many available products as part of project “EPN Coordinate Time Series Analysis Special Project” are components of the velocity vectors of EPN stations. The data, which are gathered by the permanent stations and transfered
to analysis centres, allow to create weekly combined EPN solutions. They are the basis for the estimation of coordinates and velocities for each of the EPN stations. The analysis, interpretation and visualization of motion velocity vectors of permanent stations can be used for different interdisciplinary research, especially for locally geodynamic investigations. The main aim of the elaboration was to find a correlation between velocity fields of EPN stations and the tectonics of Europe. Based on the geological maps, major tectonic structures have been distinguished. For each unit the continuous velocity field has been developed by means of kriging’s method of interpolation implemented in Surfer software. Moreover, to establish the areas of homogenous changes, the k-means method of cluster analysis technique was used. One of the research stages was to find the answer to the question about possibility to determine average velocity vector of motion for each tectonic unit, which will be illustrating mobility of the whole tectonic structure.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

T. Gargula, M. Pogan, A. Pieszka

Agricultural University of Cracow

AN ATTEMPT OF USING ONE FREQUENCY GPS RECEIVERS TO DETERMINATION OF GEODETIC NETWORKS

© Gargula T., Pogan M., Pieszka A., 2007

Створення геодезичних мереж GPS-технологією виконують, як правило, з використанням двочастотних приймачів. Точність визначення пункту власне і регламентує цей вибір. З іншої сторони прогрес в області GPS технологій приводить до ще вищої точності визначення координат. У цій статті дається аналіз результатів проведення спостережень з використанням одночастотних приймачів. Зроблена оцінка точності згідно польських технічних рекомендацій.

Survey of geodetic networks by GPS technique is usually being performed with the use of two frequency receivers. The accuracy of a point determination is of course the main reason
of the selection of receiver type. On the other hand however, the dynamic technical development in the area of GPS receivers as well as the application of the improved methods of postprocessing (i.a. thanks to considering the new achievements in study on ionospheric and tropospheric models) lead to higher and higher accuracy of the final product that are point coordinates. In this paper there is presented the analysis of survey results obtained with the use of one frequency receivers. Accuracy assessment has been done with reference to current Polish technical rules (guide lines).

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

A. Marchenko

Lviv Polytechnic National University

ON THE GRAVITATIONAL POTENTIAL ENERGY OF THE EARTH

© Марченко О.М., 2007

Для оцінювання гравітаційної потенціальної енергії Землі E використано 3D-розподіл густини еліпсоїдальної планети разом з його оцінкою точності. Саме використання останньої дало змогу виконати оцінювання E на основі лише радіального розподілу густини у вигляді її неперервних та кусково-неперервних моделей: Лежандра-Лапласа, Роша, Булларда і Гаусса. В результаті отримана нерівність для E з верхнею границею EH для однорідного розподілу і нижнею границею EGauss, яка відповідає розподілу Гаусса для густини Землі. Головні оцінки E дають гарне погодження з EGauss: як у випадку E, яке базується на моделі Роша з 6 головними стрибками густини, так і оцінки E, що відповідають 4 найпростішим моделям з одним стрибком густини на границі ядро-мантія.

Для оценки гравитационной потенциальной энергии Земли E использовано 3D-распределение плотности внутри эллипсоидальной планеты совместно с ее оценкой точностью. Именно применение последней дало возможность выполнить оценивание E только на базе радиального распределения плотности в виде ее непрерывных и кусочно-непрерывных моделей: Лежандра-Лапласа, Роша, Булларда и Гаусса. В результате получено неравенство для E с верхним пределом EH для однородной планеты и нижним пределом EGauss, соответствующим Гауссовому распределению. Главные оценки E дают прекрасное согласование с EGauss, включая значение E, снованное на модели Роша с 6 главными скачками плотности внутри Земли, и оценки E, отвечающие простейшим 4 моделям с одним скачком на границе ядро-мантия.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 528.34

М.Я. Брынь

Петербургский государственный университет путей сообщения

О ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖЕВЫХ ЗНАКОВ УЧАСТКОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

© Брынь М.Я., 2007

Обгрунтовано, що положення меж наймасовіших ділянок площею до 2 га у межах міст доцільно визначати з похибками 0,05 м відносно пунктів міської геодезичної мережі. Для ділянок площею, більшою за 2 га, необхідна точність становить 0,10 м. Для підвищення точності визначення площ ділянок, менших за 2500 м2 , доцільно сумісно зрівноважувати координати межових знаків і безпосередньо виміряні довжини ліній між межовими знаками. За критерій приймається вартість ділянки.

Scheduled accuracy in 0,05 m for borders of sites by the area less than 2 hectares, located is proved within the limits of city feature. Discussed accuracy for sites of the greater area makes 0,10 m. For settlement criterion the price of a site is accepted.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 528.46

Х. Бурштинська, І. Василиха, П. Коваль

Національний університет “Львівська політехніка”

ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЛАНУ ДНА РІКИ

© Бурштинська Х., Василиха І., Коваль П.,2007

Наведено методику побудови цифрових моделей рельєфу дна ріки. Вимірювали двочастотним ехолотом, оброблення даних здійснювали з використанням ЦФС “Дельта”. Точність ЦМР відповідає масштабу топографічного плану 1:5000.

It is represented method of construction of Digital Elevation Models of river bottom. Measurement were executed double-frequency echo sounder data processing was conducted with the use of DPS “Delta”. Accurasy of DEM corresponds to the scale of topographic plane 1:5000.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 528.3:55

Т.М. Гембарський, А.Л. Островський

Національний університет “Львівська політехніка”

АВТОМАТИЗОВАНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ КУТА ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ У ТЕРМІЧНО-ТУРБУЛЕНТНІЙ АТМОСФЕРІ

© Гембарський Т.М., Островський А.Л., 2007

Досліджується точність автоматизованих методів визначення вертикальної рефракції електронним теодолітом і цифровим нівеліром, які оснащені ПЗЗ (приладами зарядного зв’язку) сенсорами. За розрахунками отримали .

In article accuracy of automatic methods of definition vertical refraction by a electronic theodolite and the digital level, equipped with chambers CCD is investigated. As have shown calculations, root-sum-square uncertainty .

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 528.72/73

В.М. Глотов, В.І. Нікулішин, В.В. Чижевський

Національний університет “Львівська політехніка”

СПОСІБ СКЛАДАННЯ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ ПЛАНІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ АЕРО- ТА НАЗЕМНОГО ЗНІМАННЯ

© Глотов В.М., Нікулішин В.І., Чижевський В.В., 2007

Запропоновано технологічну схему складання великомасштабних планів у горбистій та гірській місцевості за матеріалами аерофотознімання, яке зроблено в минулі часи, та сучасним цифровим фототеодолітним зніманням. Підкреслюється рентабельність методики щодо складання планів невеликих територій.

It is proposed the technological scheme of creation of large – scale plans in hilly and mountain terrains using two kinds of materials: aerial survey implemented in the past and modern digital phototheodolite survey. The profitability of methodology for creation of plans for small territories is underlined.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 332.5:332.1

В.М. Горбатюк, К.В. Клименко

Південна філія “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

© Горбатюк В.М., Клименко К.В., 2007

Наведено проект створення організаційно-технологічної схеми
моніторингу стану земель. Розроблена просторова схема організації моніторингу стану земель на регіональному рівні. Подано приклад зонування території регіону за даними моніторингу стану земель.

The project of creation of technological-organizational schemе of monitoring of land state is presented in work. The spatial schemе of organization of monitoring of land state is developed at regional level. The example of zoning of territory of region based on data of monitoring of land state is presented.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 528.4

Т.Ю. Грицюк, К.Р. Третяк

Національний університет “Львівська політехніка”

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ МЕТОДОМ GPS

© Грицюк Т.Ю., Третяк К.Р., 2007

Досліджено вплив тривалості спостережень, довжини вектора та мінімальної висоти супутників над горизонтом для визначення вертикальної складової GPS вимірів. Виведено формулу середньої квадратичної похибки виміряних перевищень методом GPS від мінімального кута висоти супутників над горизонтом, тривалості спостережень та довжини вектора. Виконано детальну оцінку точності отриманого виразу. Порівняно точність визначення перевищень методом геометричного нівелювання та методом GPS.

The influence of the time length of observations, vector length and minimum height of the satellites above horizon for the determination of vertical component of GPS measurements was investigated. The GPS method vas derived. The accuracy for the determination of the elevation between GPS method and classic leveling was compared.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 322.33:528.44

Ю.П. Губар

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТА В МЕТОДИЧНОМУ ПІДХОДІ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ЗІСТАВЛЕННІ ЦІН ПРОДАЖУ ПОДІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

© Губар Ю.П., 2007

Здійснено спробу вирішення проблеми визначення ринкової вартості нерухомості та коефіцієнтів коригування з використанням математичного апарата. Використання для розрахунку вартості в експертній грошовій оцінці сучасних математичних методів дозволяє подолати вплив суб’єктивізму оцінювача. Однією із основних цілей дослідження є аналіз ринку нерухомості і розподілу витрат на створення системи покращань нерухомості. Тільки проведений детальний аналіз впливу цих факторів дасть змогу оцінити достовірність отриманих результатів.

In this paper attempt decision of problem determination of price the real estate and coefficients of correction is carried out with the use of mathematical formulas. The use for the calculation of cost in expert money estimation of modern mathematical methods allows overcoming influencing of subjectivism of appraiser. One of primary purposes of research is the market analysis of the real estate and allocation of charges on creation of the system of improvements of the real estate. Only the conducted detailed analysis of influencing of these factors will give possibility to estimate authenticity of the real results.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 528.48

Ю.П. Дейнека, С.Л. Петров

Національний університет “Львівська політехніка”

ГЕОДЕЗИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЗМІЩЕНЬ ПЕРЕКРИТТЯ ВОДОЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ ДОБРОТВІРСЬКОЇ ТЕС

© Дейнека Ю.П., Петров С.Л., 2007

За результатами двох циклів геодезичних вимірювань виявлені та проаналізовані горизонтальні зміщення плит перекриття водозливної греблі Добротвірської ТЕС.

As a result of two circles of geodesic accounting, were found and analyzed horizontal movement of floor slab panel of overfall dam Dobrotvir power-station.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 528.72/73

В. Корольов, В. Бєляков, В. Мельников, К. Руденко

Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕАКТИВНИХ СИСТЕМ ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ

© Корольов В., Бєляков В., Мельников В., Руденко К.,2007

На основі літературних джерел проаналізовано сучасний стан реактивних систем залпового вогню.

On the basis of references the modern condition of jet systems volley fire is analysed.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 528.3:55

О.В. Кравчук , А.Л. Островський

Національний університет “Львівська політехніка”

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ДІЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ РЕФРАКЦІЇ ТА ТОЧНОСТІ ТРИГОНОМЕТРИЧНОГО НІВЕЛЮВАННЯ НАД ВОДНИМИ ПОВЕРХНЯМИ

© Кравчук О.В., Островський А.Л., 2007

Описано результати експериментальних досліджень впливу вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання над водною поверхнею озера м. Бережани. Виявлено закономірності дії рефракції над озером. Запропоновано методи виключення впливу цього фактора.

In article described experimental researches of a vertical refraction on results of trigonometrically levelly above water lake surface of Beregany town discover laws of action of a refraction above lake. Methods of exception of influence of this factor are offered.

Кількість посилань – 2.

Завантажити статтю

УДК 528.498

І.В. Кузьо, О.І. Мороз, Т.Г. Шевченко

Національний університет “Львівська політехніка”

КОНТРОЛЬ ОСНОВНИХ ОСЕЙ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ ЕЛЕКТРОННИМИ ТАХЕОМЕТРАМИ

© Кузьо І.В., Мороз О.І., Шевченко Т.Г., 2007

Розвиток досконалої техніки сприяє створенню сучасних способів вимірювання геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Запропоновано способи контролю осей обертових печей. Показано, що використання електронних тахеометрів дає можливість підвищити ефективність експлуатації обладнання.

The development of modern technique has led to the improved methods for the determination of geometric parameters of the big-sized rotary kilns. There are methods measuring of the rotary kilns axizes. It is shown, that use total station allow provide effective operation of this equipment.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 528.3:551.5

В.О. Літинський1, О.В. Кіселик1, С.С. Перій1, С.В. Літинський2

1Національний університет “Львівська політехніка”
2Львівський національний університет імені Івана Франка

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НІВЕЛІРНОЇ РЕФРАКЦІЇ У НІЧНИЙ ПЕРІОД ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДІВ ЗАРЯДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

© Літинський В.О., Кіселик О.В., Перій С.С., Літинський С.В., 2007

Подано результати досліджень нівелірної рефракції в нічний період. Запропонована методика визначення величин коливань зображень з використанням ПЗЗ та уточнено залежності для урахування рефракції в нічний період.

Research results of leveling refraction in night period are presented. Method of computing value of images fluctuation by means of CCD is given along with more precise formulas
for accounting of refraction in night period.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 528.21

О.М. Марченко, Н.П. Третяк

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИСОТ НА РЕГІОН АНТАРКТИКИ

© Марченко О.М., Третяк Н.П., 2007

Розв’язано задачу приведення висот гравіметричного квазігеоїда до среднього рівня океану в регіоні Антарктики, заданого усередненими даними CorSSH шести альтиметричних місій (1992 – 2007 рр). У результаті побудови альтиметро-гравіметричного квазігеоїда отримано значення потенціалу W0. Сукупність цих результатів може використовуватись для введення регіональної системи висот, яка зв’язана з гравітаційним полем Землі.

The construction of the regional altimetry-gravimetry quasigeoid is considered. This problem was solved via the regional gravimetry quasigeoid transformation to the mean sea level given by six satellite altimetry missions at time-period 1992-2007. Then the altimetry-gravimetry quasigeoid solution was selected for further computation of the gravity potential W0 for the Antarctic area. By this, a version of the vertical heights system in accordance with the gravity regional field is proposed.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 528.721:621.385.833

В. Мельник, А. Шостак

Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Луцький державний технічний університет

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РЕМ-ФОТОГРАММЕТРІЇ НАВЕДЕНОГО СТРУМУ

© Мельник В., Шостак А., 2007

Розглянуто питання фотограмметричного оброблення РЕМ-стереозображень, отриманих у режимі наведеного струму. Здійснено експериментальні дослідження, які підтвердили можливість вивчення дефектів, розподілених у приповерхневому шарі досліджуваних матеріалів.

The issues of the photogrammetry processing of the SEM stereo images taken in the induced current mode are considered. The experimental investigations were made, which corroborated the possibility of reliable examination of the defects distributed in the near-surface layer of the investigated materials.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 528.3:55

А.Л. Островський

Національний університет “Львівська політехніка”

РЕФРАКТОМЕТРІЯ (досягнення та проблеми)

© Островський А.Л., 2007

Розглянуто досягнення та бар’єри у вирішенні проблем рефрактометрії – науки, що вивчає закони поширення електромагнітних хвиль (ЕМХ) в неоднорідній за густиною атмосфері Землі та планет. Описано внесок Львівської школи рефракції в цю науку та подальші завдання досліджень.

In work achievements and barriers on a way of the decision of problems refractometry – a science studying laws expansion of electromagnetic waves (EMV) in non-uniform for density
to an atmosphere of the Earth and in interplanetary space are stated. The contribution of the Lvov school of a refraction to this science and the further research problems is described.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю

УДК 528.061:522.92

А.Л. Островський, С.Г. Власенко, В.М. Колгунов

Національний університет “Львівська політехніка”

НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ЕКСПЕДИЦІЙ КАФЕДРИ ГЕОДЕЗІЇ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ РЕФРАКЦІЇ У ПУСТЕЛЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ(ДО 20-РІЧЧЯ ЕКСПЕДИЦІЙ)

© Островський А.Л., Власенко С.Г., Колгунов В.М., 2007

Описано результати, отримані науковими геодезичними експедиціями кафедри геодезії у Центральній Азії в 1986 – 1987 рр. Дослідженнями було встановлено закономірності дії вертикальної та бокової рефракції в умовах пустелі. Результатами доведено єдність теорій рефракції і турбулентності, запропоновано методи урахування рефракції.

Results derived by the geodetic chair scientific expeditions to the Central Asia in 1986–1987 are described. Researches had been established the laws of action of vertical and lateral refraction in desert conditions. Results prove unity of the refraction and turbulence theories, methods
of the refraction account are offered also.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 332. 362: 349.41

Р. Панас, М. Маланчук

Національний університет “Львівська політехніка”

СУЧАСНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ

© Р. Панас, М. Маланчук, 2007

Проаналізовано сучасний стан використання і охорони земель України, висвітлені екологічні і економіко-соціальні проблеми, а також нормативно-правові аспекти землекористування. Наведено висновки, які забезпечують раціональне і ефективне використання та охорону земель у країні.

The modern state of the use and guard of earths of Ukraine is analysed in the article, ecological and economic, social problems, and also normatively-legal aspects of land-tenure, are lighted up. Conclusions, providing more rational and effective use and guard of earths in the state, are pointed.

Кількість посилань – 23.

Завантажити статтю

УДК 519.222:528.11

Б. Пряха

Київський національний університет будівництва і архітектури

ЯВНІ ОЗНАЧЕННЯ ВИБІРКОВИХ ДИСПЕРСІЙ

© Пряха Б.,2007

Обґрунтовано явні означення вибіркових дисперсій.

Evident definitions of sample dispersions are substantiated.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 519.222:528.11

Б. Пряха, Р. Білецький, Я. Федьорко

Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ВИБІРКОВИХ ДИСПЕРСІЙ

© Пряха Б., Білецький Р., Федьорко Я.,2007

Обґрунтовано три теореми теорії точності вимірювань

Three theorems of the theory accuracy measurements are substantiated

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 910.27

І. Ровенчак

Львівський національний університет імені Івана Франка

ГЕОКУЛЬТУРНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИСЕРЕДНЬОМАСШТАБНОЇ КАРТИ “ЛЕМКІВЩИНА”

© Ровенчак І., 2007

Охарактеризовано методику розробки середньомасштабної карти “Лемківщина”. Основну увагу звернуто на геокультурні основи створення цієї карти. У цьому контексті розглянуто специфіку застосування суспільно-географічної концепції систем розселення і басейнового підходу.

Methodology of creating medium scale map of Lemkivshchyna has been characterised. Main attention has been paid on geocultural fundamentals of creation of the map. Specificity of applying human geographical conceptions of settlement systems and basin approach has been considered in this regard.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 528.24

С.Г. Савчук

Національний університет “Львівська політехніка”

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СУПУТНИКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ

© Савчук С.Г., 2007

Розглянуто аспекти використання сучасних супутникових технологій під час топографо-геодезичних робіт з координування точок місцевості. Особлива увага звернута на питання технології виконання польових вимірювань і процесів оброблення GPS-спостережень та використання референцних систем координат і додаткової інформації.

Aspects of use of modern satellite technologies are considered at carrying out of land works after co-ordination of points of district. The especial attention is directed on questions
of technology of performance of GPS-observations and their processings, use of reference systems of coordinates and the additional information.

Кількість посилань – 16.

Завантажити статтю

УДК 528.517.0898.389.64.719.21(427)

І.С. Тревого, О.М. Денисов, О.М. Самойленко*

Національний університет “Львівська політехніка”
* Укрметртестстандарт

КОНТРОЛЬ СТАБІЛЬНОСТІ ІНТЕРВАЛІВ ВЗІРЦЕВОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО БАЗИСУ

© Тревого І.С., Денисов О.М., Самойленко О.М., 2007

Аналізуються результати еталонування Яворівського геодезичного базису, виконані установкою вищої точності, GPS-методом та атестованим високоточним електронним тахеометром. Встановлено, що інтервали базису виміряні з високою точністю, різниці результатів не перевищували 1 мм.

Testing results based on the high-accuracy equipment, GPS-technology and total station were processed and analyzed at the Yavoriv precise geodetic base. By this, every section
of the whole base was obtained with accuracy, that not high 1 mm.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю

УДК 528.21/22

Н.П. Ярема

Національний університет “Львівська політехніка”

ОЦІНЮВАННЯ ЧАСОВИХ ВАРІАЦІЙ АСТРОНОМІЧНИХ ТА ГЕОДЕЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗЕМЛІ

© Ярема Н.П.,2007

Виконано моделювання системи фундаментальних параметрів Землі на основі сучасних геодезичних та астрономічних даних в часі. Для розв’язання цієї задачі виконано аналіз сучасних фундаментальних параметрів геодезії, астрономії та геодинаміки. Оцінено вікові варіації основних астрономо-геодезичних параметрів планети.

The paper is devoted to the modelling of the Earth’s fundamental parameters using recent geodetic and astronomical data in time. The analysis of modern determinations of fundamental parameters of geodesy, astronomy, and geodynamics have led to the development of new closed expressions
and the corresponding approach of their adjustment. The secular variations of basic astro-geodetic parameters were estimated.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

Syndicate content