№ 668 (2010)

УДК 330.341

В.В. Івасюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

© Івасюк В.В., 2010

Запропоновано основні фактори впливу на реалізацію інноваційного потенціалу. Проведено аналіз та подані пропозиції щодо значущості факторів, які впливають на реалізацію інноваційного потенціалу на машинобудівних підприємствах. У результаті проведених досліджень, виділено чотири класифікаційні ознаки. Щодо результативності факторів зовнішнього середовища та їх впливу на реалізацію інноваційного потенціалу на машинобудівних підприємствах, то до позитивних зараховано фактори у стані придатності їх застосування до реалізації інноваційних розробок. Наведено результати оброблення експертної інформації.
Ключові слова: реалізація інноваційного потенціалу, фактори впливу, машинобудівні підприємства.

In the article the basic factors of influence are offered on realization of innovative potential. An analysis and given suggestions is conducted in relation to meaningfulness of factors which influence on realization of innovative potential machine-building enterprises. As a result of the conducted researches, four classification signs are distinguished. In relation to effectiveness of factors of external environment and their influence on realization of innovative potential by machine-building enterprises, then to positive factors are attributed in the state of fitness of their appendix to realization of innovative developments. Results over of treatment of expert information are brought.
Keywords: realization of innovative potential, factors of influence, machine-building enterprises.

УДК 005.21:338.27:339.138:330.341.1

С.М. Ілляшенко

Сумський державний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

 Ілляшенко С.М., 2010

Викладено концептуальні засади формування системи методичних інструментів для складання стратегічних маркетингових прогнозів щодо виявлення перспективних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок, з урахуванням ресурсних і ринкових обмежень.
Ключові слова: маркетингове прогнозування, експертні оцінки, стратегії, науково-технологічний розвиток, інновації.

Conceptual bases of formation of methodical tools system for drawing up of strategic marketing forecast concerning revealing of perspective directions of scientifically-technological innovative development of Ukraine on the basis of expert estimations, taking into account resource and market restrictions ara stated.
Kaywords: marketing forecasting, expert estimations, strategy, scientifically-technological development, innovations.

Кількість посилань - 21

УДК: 339.727.22

Ю.В. Банах

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ЯК ПАРТНЕР ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТАХ

© Банах Ю.В., 2010

Сьогодні в умовах недосконалих ринкових відносин більшість промислових підприємств стикається з проблемами. Багато цих проблем можна вирішити у співпраці з банком за допомогою факторингу, форфейтингу, лізингу. Такі джерела фінансування розглядаються також як альтернативні фінансові можливості і підприємства обережно використовують їх як ефективну можливість поточного фінансування господарської діяльності.
Ключові слова: кредит, факторинг, форфейтинг, лізинг, виробник, споживач, банк.

On today in the conditions of imperfect market relations most industrial enterprises run into many problems. Majority from these problems can be decided in collaboration with a bank by faktorinh, forfejtinh, leasing. Such sources of financing are considered yet as exclusive bank possibilities and enterprises carefully use them as effective possibility of the current financing of economic activity.
Keywords: credit, faktorinh, forfejtinh, leasing, producer, user, bank.

Кількість посилань - 7

УДК 658.7

Х.М. Беспалюк

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВА

© Беспалюк Х.М., 2010

Проаналізовано поняття бізнес-портфеля підприємства. Розглянуто управління бізнес-портфелем підприємства за допомогою системного підходу. Показано взаємозв’язок системи управління бізнес-портфелем з менеджментом підприємства. Визначено та обґрунтовано функції цієї системи.
Ключові слова: бізнес-портфель, системний підхід, інновації, менеджмент, маркетинг, логістика.

Analyzed the concept of business enterprise portfolio. We consider the portfolio management business enterprise through a systematic approach. Displaying relationship management business with a portfolio management company. Defined and justified the functions of this system.
Keywords: business portfolio, a systematic approach, innovation, management, marketing, logistics.

Кількість посилань - 9

УДК 338

Н.Ю. Брюховецька, О.А. Ігнатова*, О.А. Богуцька*

Інститут економіки промисловості НАН України
*Донецький університет економіки та права

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ЗАЛУЧЕННІ ВЛАСНОГО ТА ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ

© Брюховецька Н.Ю., Ігнатова О.А., Богуцька О.А., 2010

Досліджено сучасні підходи до визначення вартості залучення власного та позикового капіталу. Обґрунтовано необхідність врахування трансакційних витрат під час визначення ціни залучення капіталу підприємств. Запропоновано методичний підхід до таких трансакційних витрат підприємств при залученні власного та позикового капіталу.
Ключові слова: трансакційні витрати, власний капітал, позиковий капітал, залучення капіталу.

Modern approaches are explored to determination of cost of bringing of property and loan asset in. The necessity of consideration of transactsiynih charges at determination of cost of bringing of capital of enterprises is grounded. Methodical approach is offered to tanks of transactsiiishih charges of enterprises at bringing of property and loan asset in is offered.
Key words: transaction costs, equity, loan capital, raise capital

Кількість посилань - 9

УДК 330.3: 330.15: 332.12 (1-21) (477): 338.14: 368.01/.04: 368.1/.9: 504.05:657.92:347.214(075.8)

М.І. Бублик, Т.О. Коропецька*

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола
*Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВТРАТ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ

© Бублик М.І., Коропецька Т.О., 2010

Досліджено відомі експертні методи, що використовуються під час оцінювання втрат внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, вивчено стан цієї проблеми, а також запропоновано способи їх удосконалення. З метою повного відшкодування техногенних збитків розроблено концепцію експертних оцінок втрат від надзвичайних ситуацій техногенного характеру на основі нечіткої логіки.
Ключові слова: експертні методи, надзвичайна ситуація, техногенні збитки, оцінка втрат, відшкодування втрат, нечітка логіка.

In-process investigational existent expert methods which are used during the estimation of losses as a result of origin of extraordinary situations of technogenic character, the state of this problem is studied, and also the ways of their improvement are offered. With the purpose of complete reimbursement of technogenic losses conception - approach - system of expert estimations of losses is developed from the extraordinary situations of technogenic character on the basis of fuzzy logic.
Keywords: expert methods, extraordinary situation, technogenic losses, losses estimation, losses evaluation, fuzzy logic.

Кількість посилань - 23

УДК 005.441

В.А. Верба

ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ

© Верба В.А., 2010

Узагальнено концептуальні підходи до оцінювання розвитку компаній. Обґрунтовано необхідність і принципи вимірювання розвитку, наведено критичний аналіз підходів до оцінювання розвитку економічних систем. Запропоновано авторську концепцію оцінювання розвитку компанії, яка передбачає динамічну та статичну оцінку розвитку, використання системи результуючих та забезпечувальних індикаторів та показників розвитку.
Ключові слова: управління розвитком компанії; принципи оцінювання розвитку; критерії, індикатори, показники розвитку.

Conceptual approaches to the evaluation of companies develpopment process are generalized in the article. The necessity and principles of measurement are substantiated, and the critical analysis of existing approaches to the assessment of economic systems is made. Author's concept of assessment of the company development, which includes dynamic and static development evaluation, and the use of the systematic resulting and supporting development indicators.
Key words: company management, the principles of assessment, criteria, indicators, indicators of development.

Кількість посилань - 11

УДК 331.101.3

Л.В. Галаз

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Галаз Л.В., 2010

Формування трудового потенціалу і визначення перспектив його подальшого використання та розвитку є важливим завданням сучасного підприємництва. В умовах сьогодення, які характеризуються високим рівнем автоматизації виробництв, комп’ютеризації інформаційних процесів, прискореними темпами оновлення виробничого апарату і високою динамікою зміни об’єктів виробництва, вирішальне значення має не кількісна, а якісна характеристика трудового потенціалу, тому особливої ваги набуває формування трудового потенціалу підприємства.
Ключові слова: трудовий потенціал, формування трудового потенціалу.

Formation of labor potential and determine the prospects for its further use and development is an important task of modern business. In a day which is high, automation, computerization of information processes, rapidly updated production machinery and high dynamics of the production facilities, the crucial role is played by quantitative and qualitative characteristics of the labor potential, becomes particularly important process of labor enterprise potential.
Keywords: labor potential, the formation of labor potential

Кількість посилань - 6

УДК 65.012.23:338.45:658

М.Я. Гвоздь, І.В. Парій

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гвоздь М.Я., Парій І.В., 2010

Виокремлено та розглянуто складові реінжинірингу бізнес-процесів. Наведено вимоги і принципи, які ставляться до реінжинірингу бізнес-процесів. Зроблено спробу сформувати цілі інструментарію реінжинірингу. Висвітлено значення інформаційного забезпечення під час впровадження реінжинірингу бізнес-процесів.
Ключові слова: цілі реінжинірингу, бізнес-процеси, реінжиніринг.

The constituents of reinzhiniring processes of business are selected in the article and considered. Requirements and principles which behave to the reinzhiniring processes of business are given. An attempt to form the aims of tool of reinzhiniring is done. The role of the informative providing is reflected at introduction of reinzhiniring biznes- processes.
Keywords: aims of reinzhiniringu, business processes, reinzhiniring.

Кількість посилань - 11

УДК 330.101.54 : 339.1

Л.К. Гліненко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій

КАСТОМІЗАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЦІННОСТІ У ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЯХ

© Гліненко Л.К., 2010

Розглянуто закономірності розвитку способів кастомізації пропозиції цінності та організаційно-управлінські інновації, необхідні для впровадження кастомізаційних стратегій. Запропоновано еволюційні моделі кастомізації у вигляді ліній розвитку, придатні для оцінки ефективності інновацій у межах таких стратегій.
Ключові слова: пропозиція цінності, інновація, кастомізація, еволюційні моделі, лінії розвитку.

The evolution of value proposal customization means and supporting the customization strategies organizational innovations are investigated. Suggested evolutional models of customization presented as evolution trends allow to estimate the efficiency of such innovations.
Key words: value proposal, innovation, customization, evolutional models, evolution trends.

Кількість посилань - 18

УДК 519.8

Н.Ю. Глинський, О.Я. Кобилюх, Т. Міхальскі *

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра маркетингу та логістики
*Гданський Університет, Республіка Польща

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ І СЕРЕДНІМИ МІСТАМИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

© Глинський Н.Ю., Кобилюх О.Я., Міхальскі Т., 2010

Проаналізовано діяльність органів місцевого самоврядування малих і середніх українських міст у контексті використання ними у практичній діяльності маркетингових підходів. На підставі даних аналізу виокремлено чинники, які обмежують поширення практики застосування маркетингової концепції для управління економічним розвитком на місцевому рівні, обґрунтовано необхідність використання у практичній діяльності місцевої влади інноваційних методик планування та реалізації власних завдань.
Ключові слова: місцеве самоврядування, маркетингова політика, малі і середні міста.

The analysis of activity of organs of local self-government of the small and middle Ukrainian cities in the context of the use by them in practical activity of marketing approaches is conducted in the article. On the basis of information of analysis, factors which restrain for distribution of practice of application of marketing conception for a management economic development at local level are selected, grounded necessity of the use in practical local government activity of innovative methods of planning and realization of own tasks.
Keywords: local government, marketing policy, small and medium-sized cities

Кількість посилань - 7

УДК 65.01

О.М. Гребешкова
ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

ПРОСТОРОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

© Гребешкова О.М., 2010

Запропоновано та обґрунтовано доцільність розроблення просторового підходу до управління розвитком підприємства як складної, відкритої, поліфункціональної системи. Задля розкриття сутності просторового підходу автором статті виділено чотири типи простору розвитку підприємства (інформаційний, конкурентний, реляційний, стратегічний), розкрито сутність, запропоновано визначення та наведено їхню порівняльну характеристику.
Ключові слова: розвиток підприємства, теорія самоорганізації, стратегічне управління, просторовий підхід, інформаційний простір, конкурентний простір, реляційний простір, стратегічний простір.

The author proposed to develope spatial approach to enterprise development management as a complex, open, polyfunctional system. To show the essence of this approach the author highlighted four types of development space of an enterprise (informational, competitive, relational, strategic) and stated their comparative characteristics.
Key words: business development, self-organization theory, strategic management, spatial approach, information space, competitive space, relational space, strategic space.

Кількість посилань - 17

УДК 339.92 : 330.341.4

І.І. Грибик, Р.Б. Вільгуцька

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

АНАЛІЗ СТАНУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ І ПОДОЛАННЯ НЕДОЛІКІВ

© Грибик І.І., Вільгуцька Р.Б., 2010

Розглянуто стан інтеграційних процесів України. Проаналізовано динаміку і структуру основних елементів зовнішньоекономічної діяльності України, товарну та географічну збалансованість експортно-імпортних операцій за товарною групою, також детально розглянуто розвиток економічних відносин України з країнами Азії.
Ключові слова: інтеграція; інтеграційні процеси; європейська економічна система; експортно-імпортні операції; країни Азії

Der Artikel beschreibt den Stand der Intergrationsprozesse in der Ukraine. Es wurde die Analyse der Dynamik und Struktur der grundlegenden Elemente der aussenwirtschaftlichen Tätigkeit der Ukraine durchgeführt. Es wurde die Warebilanz, sowie geographische Gleichgesicht von der Einfuhr und Ausfuhr der Warengruppe analysiert. Auch im Detail beschreibt die Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ukraine und den asiatischen Ländern
Key words: Integration, Integrationsprozesse, Europäische Wirtschaft, Export-Import-Operationen, die Asiatische Länder

Кількість посилань - 21

УДК 658:001.895

Я.В. Демків

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ТА ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

© Демків Я.В., 2010

Проаналізовано стан та основні перешкоди розвитку вітчизняного високотехнологічного сектору. Виділено основні групи чинників, що ускладнюють реалізацію вітчизняного науково-технічного потенціалу. Проаналізовано основні показники інноваційної та винахідницької активності у вітчизняній промисловості як підґрунтя розвитку високотехнологічного виробництва. Виділено галузі вітчизняної промисловості, що зберегли порівняно високий науково-технічний та інноваційний потенціал, а також основних вітчизняних виробників високотехнологічної продукції.
Ключові слова: високотехнологічне виробництво, науково-технічний потенціал, інноваційна інфраструктура, інноваційна активність, винахідницька активність.

The state and basic obstacles for development of domestic high technological sector are analyzed. The basic groups of factors which complicate realization of domestic scientific and technical potential are selected. The basic indexes of innovative and inventor activity are analyzed as the development of high technological production subsoil. Domestic industries, which saved high scientific, technical and innovative potential, and also basic domestic producers of high technological products are selected.
Key words: high technological production, scientific and technical potential, innovative infrastructure, innovative activity, inventor activity.

Кількість посилань - 18

УДК 316.48(075.8)

А.В. Дубодєлова

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОРГАНІЗАЦІЙНІ КОНФЛІКТИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ТИПОЛОГІЗАЦІЯ

© Дубодєлова А.В., 2010

Виокремлено та розглянуто особливості організаційних конфліктів у системі менеджменту підприємства. Узагальнено сучасні теоретичні підходи та практичний досвід і визначено групи причин виникнення організаційних конфліктів. Виконана типологізація організаційних конфліктів.
Ключові слова: конфлікт, організація, функції конфліктів, типологізація.

In the article the features of organizational conflicts are selected and considered in the system of management of enterprise. Generalized modern theoretical approaches and practical experience and certainly groups of reasons of origin of organizational conflicts. Typification of organizational conflicts is conducted.
Keywords: conflict, organization, functions of conflicts, typification.

Кількість посилань - 14

УДК 331.108.2

О.П. Дяків, В.В. Радчук

Тернопільський національний економічний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВІДДІЛУ ПЕРСОНАЛУ В РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

© Дяків О.П., Радчук В.В., 2010

Розглянуто нові завдання відділу персоналу в реалізації кадрової політики організації, за допомогою яких підвищиться якісне формування і ефективніше використання кадрового потенціалу. Запропоновано напрямки перебудови вітчизняних кадрових служб, внаслідок чого відбудеться укріплення кадрових служб кваліфікованими спеціалістами, стабілізація колективу, підвищення економічних показників і формування сприятливої корпоративної культури.
Ключові слова: персонал, кадри, кадрова служба, управління персоналом, кадрова робота, кадрова політика.

The article deals with new challenges HR-service personnel in the implementation of policy by which improve quality of formation and efficient use of personnel.A restructuring of the domestic areas of human services, thereby strengthening personnel services will be qualified, the stabilization of the team, improving economic performance and creating a favorable corporate culture.
Keywords: staff, staffing, personnel services, personnel management, personnel work, personnel policies.

Кількість посилань - 4

УДК 658.8:338.2:368.021

А.С. Завербний

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Управлінський аспект економічної безпеки підприємств в посткризових умовах господарювання

© Завербний А.С., 2010

Розглянуто проблеми економічної безпеки підприємств в умовах кризи та після її закінчення. Вивчаються особливості управління економічною безпекою підприємств. На підставі аналізування наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених виділено складові економічної безпеки підприємств та розглянуто особливості побудови системи управління економічною безпекою підприємств в посткризових умовах господарювання.
Ключові слова: економічна безпека підприємств, посткризові умови.

The problems of economic safety of enterprises in the conditions of crisis and after its ending are considered in the article. The features of management by economic safety of enterprises are studied. On the basis of analysis of scientific researches of domestic and foreign scientists the constituents of economic safety of enterprises are selected and considered the features of construction of the control system by economic safety of enterprises in after crises terms of menage.
Key words: economic safety of enterprises, after crises terms.

Кількість посилань - 10

УДК 336.225.6

А.Г. Загородній, Н.І. Федишин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ

© Загородній А.Г., Федишин Н.І., 2010

Розглянуто сутність та основні проблеми визначення принципів податкового планування. Систематизовано, уточнено та обґрунтовано принципи податкового планування, розкрито їхній зміст та значення у плануванні діяльності суб’єктів підприємництва.
Ключові слова: податки, податкове планування, принципи податкового планування, платники податків, податкові платежі, податкове навантаження.

Considered the nature and basic problems of tax planning principles defining. Systematized, clarified and substantiated the principles of tax planning, explored their meaning and significance in activity planning for business subjects.
Key words: taxes, tax planning, principles of tax planning, taxpayers, tax payments,
tax burden.

Кількість посилань - 18

УДК

Г.І. Кіндрацька, Ю.І. Кулиняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

© Кіндрацька Г.І., Кулиняк Ю.І., 2010

Проаналізовано стан та проблеми інноваційної діяльності малих підприємств, досліджено чинники і тенденції зміни їх інноваційної активності, визначено переваги переходу до системно-орієнтованої мережевої інноваційної моделі та розроблено рекомендації щодо вирішення зазначених проблем з метою підвищення значення малого підприємництва у забезпеченні умов інноваційно-технологічного розвитку України
Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційна активність, мале підприємство.

The state and problems of innovation of small businesses, examined the factors and trends in their innovation activities, determine the benefits of the transition to a system-oriented network of innovative models and developed recommendations to address these problems in order to enhance the role of small business in providing an environment of innovation and technological development in Ukraine
Key words: innovation, innovative, small enterprise.

Кількість посилань - 9

УДК 65.015.3:330.526.5

Ю.В. Калиніченко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технологій управління

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ НЕОПЕРАЦІЙНИХ АКТИВІВ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

© Калиніченко Ю.В., 2010

Досліджено питання управління неопераційними активами на вітчизняних підприємствах в умовах економічної кризи. Обґрунтовано необхідність застосування стратегічного підходу до системи управління активами на підприємствах. Запропоновано варіант класифікації активів підприємства відповідно до шляхів надходження майбутніх економічних вигод та враховуючи аналіз найкращого і найефективнішого використання. Визначено можливі варіанти використання надлишкових активів, а також види вартостей, які визначаються для кожного окремого варіанта використання.
Ключові слова: стратегічне управління, активи підприємства, неопераційні активи, інвестиційні активи, надлишкові активи, аналіз найкращого та найбільш ефективного використання, види вартості.

The questions of management of non-operational assets on domestic enterprises in the conditions of economic crisis are explored. The necessity of application of strategic approach to the control assets system on enterprises is grounded. The variant of classification of assets of enterprise is offered in accordance with the ways of receipt of future economic values and coming from the analysis of the highest and the best use. The variants of the use of surplus assets, and also types of values which are determined for every separate variant of the use, are certainly possible.
Keywords: strategic management, assets of enterprise, non-operational assets, investment assets, surplus assets, analysis of the highest and the best use, types of value.

Кількість посилань - 6

УДК 332.1

О.І. Карий

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра маркетингу та логістики

ТЕОРІЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПРОБЛЕМ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ МІСТА

© Карий О.І., 2010

Розглянуто сутність поняття “проблема” у стратегічному управлінні розвитком міста, відмінність його від понять “загроза”, “можливість”, “складність”, “виклик”. На основі системного підходу до наукових досліджень та управління розвитком міста класифіковано стратегічні проблеми розвитку міста. Розглянуто також відмінності між проблемами і можливостями у стратегічному управлінні розвитком міст, підходи до реагування на проблеми розвитку міст.
Ключові слова: проблема, стратегічне управління, розвиток, місто, можливість, система.

The essence of the notion “problem” in strategic management of city development, its differentiation from “threat”, “possibility”, “difficulty”, and ‘challenge” are investigated in this article. The strategic problems of city development on the basis of system approach to scientific research and strategic management are classified. The differences between problems and opportunities in strategic management of city development as well as the approaches to reactions on city development problems are presented in the article.
Key words: problem, strategic management, development, city, opportunity, system.

Кількість посилань - 15

УДК 334.722.8:336.763.2

А.В. Катаєв, А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ОБҐРУНТУВАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ОБМІНУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ПІД ЧАС ЇХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ

© Катаєв А.В., Дубодєлова А.В., Юринець О.В., 2010

Розглянуто питання розрахунку коефіцієнтів обміну акцій під час реорганізації акціонерних товариств шляхом злиття на основі різних показників, які характеризують результативність діяльності товариства, та проаналізовано основні проблемні моменти, які мають бути враховані під час здійснення цих розрахунків та практичному застосуванні отриманих результатів.
Ключові слова: реорганізація, злиття, коефіцієнти обміну, акціонерне товариство, акції.

The article deals with the problem of calculation of share exchange coefficient in the process of reorganization of joint-stock company by way of merger on the basis of different economic indices, which characterize the effectiveness of the joint-stock company activity and analyze the main problems, which must be taken into consideration in the process of these calculations and in the practical use of achieved results.
Key words: reorganization, mergers, share exchange coefficient, joint-stock company, shares.

Кількість посилань - 10

УДК 330.45

Б.Ю. Кишакевич

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

ОБЧИСЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО

© Кишакевич Б.Ю., 2010

Розроблено методику обчислення економічного капіталу, яка ґрунтується на нових базельських угодах про врахування ризиків під час визначення регулятивного капіталу (Базель ІІ). Запропоновано методику визначення економічного капіталу банку на основі IRB підходу з використанням бета-розподіленої норми відновлення капіталу (RR). Застосовано моделі Мертона (1974) та Васічека (1987) для симуляції втрат кредитного портфеля. Для отримання емпіричної функції розподілу втрат по кредитному портфелю застосовано метод симуляцій Монте-Карло.
Ключові слова: економічний капітал, непередбачувані втрати, VaR, метод Монте-Карло, втрати при дефолті, бета-розподіл, Базель ІІ, IRB підхід.

The new Basle agreements on credit risk estimation of regulatory capital (Basle II) have been put into the foundation of this research. The author offers the methods for identifying a bank’s economic capital on the basis of the IRB approach by means of beta-distributed recovery rate (RR). The Merton (1974) and Vasichek (1987) models for simulation of credit portfolio losses have been used. To obtain the empiric function of loss distribution on the credit portfolio the Monte-Carlo method has been used.
Keywords: economic capital, unexpected losses, VaR, Monte-Carlo method, loss given default, beta distribution, Basel II, IRB approach.

Кількість посилань - 7

УДК 65.012.32

Л.С. Козак, О.В. Федорук

Національний транспортний університет

АНТИСИПАТИВНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

© Козак Л.С., Федорук О.В., 2010

Розглянуто теоретичні аспекти антикризового управління підприємством, що функціонує в умовах перехідної економіки, проаналізовано підходи до визначення економічної сутності антикризового менеджменту, досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади побудови системи антикризового управління на вітчизняних підприємствах з урахуванням специфіки умов перехідної економіки, висвітлено антисипативну концепцію управління в системі антикризового менеджменту.
Ключові слова: кризові явища, антикризове управління підприємством, передкризове управління, ранні ознаки кризи, тривожні сигнали антикризового управління, випереджальне управління, антисипативна концепція управління, антисипативна система антикризового управління, банк профілактичних заходів, безкризове функціонування суб’єктів господарювання.

The article considers theoretical aspects of crisis enterprise management functioning under conditions of transitional economic formation, analyses existing approaches to definition of economic essence of crisis management, researches theoretical, methodological and applied principles of formation of crisis management system in domestic enterprises in consideration of specific transitional economic formation conditions, considers anticipatory management concepts in crisis management system.
Key words: crisis, crisis management, pre-crisis management, early signs of crisis, warning signs of crisis management, of the leading management concept antysypatyvna management antysypatyvna system of crisis management, the Bank of preventive measuresbezkryzove functioning entities.

Кількість посилань - 18

УДК 658.26

Г.Р. Копець

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

© Копець Г.Р., 2010

Розглянуто інноваційні напрями та результати вирішення проблем енергоефективності у муніципальному секторі міст України, застосування інформаційно-комп’ютерних систем для моделювання і прогнозування системи енергоменеджменту муніципальних об’єктів житлово-комунального господарства, що забезпечує підвищення ефективності використання енергоресурсів муніципальних об’єктів.
Ключові слова: енергоефективність, енергоменеджмент, ефективне використання енергоресурсів.

This paper is concerned with issues of results and innovation directions of solving problem of energy efficiency in municipal sector of cities of Ukraine, application of information computing system for municipal energy management. Improving this directions and information-computing system helps to increase of effectiveness of activity of municipal objects.
Key words: energy efficiency, energy management, effective using of energy resources.

Кількість посилань - 11

УДК 658

В.І. Костевко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Костевко В.І., 2010

Здійснено теоретичне обґрунтування проблемних аспектів в інноваційній сфері, визначення основних методологічних понять оцінювання, дослідження зарубіжних методик та підходів оцінювання, збільшений аналіз стану та перспектив машинобудівної промисловості України, а також виділення основних показників оцінювання інноваційного розвитку в машинобудуванні, що сприятиме уточненню та логічному узагальненню основних теоретичних положень щодо оцінювання ефективності інноваційної діяльності.
Ключові слова: ефективність, результативність, інноваційний процес, інтегральна оцінка, система показників.

In this article the theoretical ground of problem aspects is carried out in an innovative sphere, determination of basic methodological concepts of evaluation, research of foreign methodologies and approaches of evaluation, large-sized analysis of the state and prospects of machine-building industry of Ukraine, and also selection of basic criteria and indexes of estimation of innovative development which will assist clarification and logical generalization of substantive theoretical provisions in relation to the evaluation of efficiency of innovative activity.
Key words: efficiency, effectiveness, innovative process, integral estimation, system of indexes.

Кількість посилань - 17

УДК 005.7

П.М. Куліков

Харківський національний економічний університет

ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Куліков П.М., 2010

Проаналізовано особливості здійснення оцінки організаційного потенціалу підприємства. Запропоновано методику оцінки готовності машинобудівних підприємств до реалізації змін.
Ключові слова: організаційний потенціал, оцінка потенціалу, організаційні зміни.

The features the implementation and evaluation institutional capacity of the enterprise. The method of assessment the readiness of engineering enterprises in the implementation of changes.
Key words: organizational capacity, capacity assessment, organizational change.

Кількість посилань - 7

УДК [338.49:338.3]:332.1:303.094.5

Т.В. Кулініч

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

 Кулініч Т.В., 2010

Показано розроблений автором методичний підхід до оцінювання стану виробничої інфраструктури регіону. Розкрито перелік показників для такої оцінки (групових та індивідуальних). Наведено способи визначення інтегральних показників оцінювання стану виробничої інфраструктури загалом та її окремих напрямів.
Ключові слова: інфраструктура, виробництво, регіон, методика, комплексна оцінка.

There is shown the methodical approach to the evaluation of state of production infrastructure of region, which is developed by author of this article. There is exposed a list of indexes (group and individual) for such estimation. The methods of determination of integral indexes are resulted both for the evaluation of the state of production infrastructure on the whole and of its separate directions.
Keywords: infrastructure, production, region, method, complex estimation.

Кількість посилань - 6

УДК 338.26:339.187.62

І.Я. Кулиняк, Л.І. Чернобай *

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій,
*кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Стратегічне Планування лізингової діяльності промислових підприємств: Сутність та класифікація

© Кулиняк І.Я., Чернобай Л.І., 2010

Уточнено сутнісну характеристику стратегічного планування лізингової діяль¬ності. Запропоновано класифікувати види стратегічного планування лізингової діяльності промислових підприємств за ознаками: часова орієнтація; міра невизначеності; об’єкт планування; середовище планування; кількість суб’єктів планування; періодич¬ність планування; наслідки отриманих результатів; рівень впливу ризику на процес та на результати планування; метод, який використовується під час планування.
Ключові слова: лізингова діяльність, стратегічне планування лізингової діяльності, процес планування лізингової діяльності, лізингодавець, лізингоодержувач, види планування лізингової діяльності.

In the article essence characteristics of leasing activity strategic planning is specified. It is suggested to classify the types of leasing activity strategic planning of industrial enterprises after the signs: sentinel orientation; measure of uncertainty; planning object; planning environment; amount of the planning subjects; planning periodicity; consequences of the results; level of risk impact on the process and on the results of the planning; method used in the planning.
Key words: leasing activity, leasing activity strategic planning, the process of leasing activity planning, lessor, lessee, types of leasing activity planning.

Кількість посилань - 8

Syndicate content