№ 640 (2009)

УДК 330.101

Ю.Б. Іванов, А.Д. Олійник

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В АСПЕКТІ ЇХ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

© Іванов Ю.Б., Олійник А.Д., 2009

Обґрунтовано методологічний підхід до оцінки стійкості регіональних кластерних структур в аспекті їх ресурсного потенціалу. Розроблено модель з оцінки стійкості кластерної структури.
Ключові слова: регіональна кластерна структура, стійкість, ресурсний потенціал, інвестиції, інновації, людський капітал, оцінка.

Methodological approach to estimation of regional cluster structures stability in the aspect of their resource potential is grounded. The estimation model of cluster structure stability is developed.
Key words: regional cluster structure, stability, resource potential, investments, innovations, human capital, estimation.

Кількість посилань – 24.

Завантажити статтю

УДК 330.101

Ю.Б. Іванов, О.В. Анненкова

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ КЛАСИФІКАЦІЙ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР

© Іванов Ю.Б., Анненкова О.В., 2009

Узагальнено теоретичні підходи до розробки класифікацій кластерів. Зроблено порівняльну характеристику розвинутих країн світу за рівнем кластеризації. Запропоновано класифікації кластерів країн світу за галузевою ознакою та за типами.
Ключові слова: кластер, класифікація, інноваційний розвиток, конкуренто¬спроможність.

Theoretical approaches to development of clusters classifications are generalized. Comparative characteristic of the world developed countries is made on the clusterization level. Classifications of world countries clusters are offered on particular industry feature and types.
Key words: cluster, innovative development, competitivness.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 330.43+336.764.2

Н.Л. Іващук

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

АЛГОРИТМ ОБЧИСЛЕННЯ ЦІНИ НЕСТАНДАРТНОГО ОПЦІОНУ ЗІ СТОХАСТИЧНИМ ДОХОДОМ БАЗОВОГО АКТИВУ

© Іващук Н.Л., 2009

Побудовано алгоритм обчислення цін опціонів для випадку стохастичної стрибкоподібної ставки доходу базового активу. На основі побудованого алгоритму розроблено економіко-математичні моделі оцінювання бар’єрних опціонів типу купівлі з верхнім і нижнім бар’єрами входу та обчислено ціни таких опціонів. У роботі також досліджено вплив деяких параметрів на формування цін бар’єрних опціонів.
Ключові слова: функція виплати, опціон, опціонна премія, бар’єр входу вверху і внизу.

In article the algorithm of the option price calculation for a case of the stochastic jump rate of the base asset income is constructed. On the basis of the constructed algorithm economic-mathematical models of the barrier call option pricing with the up and down barrier are developed and calculations of such option prices are carried out. In work influence of some parameters on formation of the barrier option prices also is investigated.
Key words: payoff, option, option premium, barrier-in-up and barrier-in-down.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю

УДК 378.015.6:519.86

М. Артюхіна

Слов’янський державний педагогічний університет

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

© Артюхіна М., 2009

Високий попит на послуги вищої освіти обумовив постійне нарощування соціально-економічного потенціалу вищих навчальних закладів. Але в кожному закладі існують певні обмеження нарощування потенціалу. Саме пошукові шляхів ефективного відтворення потенціалу вищої школи за наявності обмежень і присвячено статтю.
Ключові слова: соціально-економічний потенціал, вища школа, економіко-математична модель.

Great demand for higher education services guarantees steady increasing of the social-economic potential of Higher Educational Establishments. But there are definite restrictions of the potential increasing at every establishment. Search of the effective development ways of the potential in higher education with the restrictions presence is the theme the article deals with.
Keywords: socially is economic potential, higher school, economics’ mathematical model.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 229.138 (075)

О.В. Білан

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу та логістики

ЗАСТОСУВАННЯ БРЕНДИНГУ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

© Білан О.В., 2009

Досліджено відмінності та дотичність категорій “бренд”, “торгова марка”, “товарний знак”, “фірмовий знак” з метою субординації їх змістових значень. Виявлено чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що чинять синергетичний вплив на результати впровадження брендингу вітчизняними підприємствами. Індентифіковано вплив брендингу на споживачів і суспільство загалом.
Ключові слова: бренд, торгова марка, товарний знак

It is investigational difference and similarity categories of “brand”, “trade mark”, “commodity sign”, “logo” with the purpose of deference to rank of them semantic values. Found out the factors of external and internal environment, which render synergistically influence on the results of introduction of branding domestic enterprises. Identification influence of branding on users and society on the whole.
Key words: brand, trade mark, commodity sign

Кількість посилань – 15

Завантажити статтю

УДК 658.7

Х.М. Беспалюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ЛОГІСТИЧНЕ ТА МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Беспалюк Х.М., 2009

Розглянуто інноваційну діяльність з позиції маркетингу і логістики. Розкрито завдання, які є перед підрозділами маркетингу і логістики підприємства на різних етапах інноваційного циклу. Розглянуто складові загальної корисності готової продукції і сформульовано їхнє логістичне забезпечення. Автор запропонував визначення терміну логістики інновацій.
Інноваційний цикл, маркетинг інновацій, логістика інновацій, корисність продукції, логістичне забезпечення.

Es wurde in der Abhandlung die Innovationstätigkeit auf Grund des Marketings und Logistik erforscht. Dabei wurden die vor den Marketing- und Logistikabteilungen stehenden Aufgaben auf verschiedenen Etapen der Innovationsentwicklung gelöst. Die Bestandteile des gemeinschaftlichen Nutzens der Fertigproduktion sind in der Abhandlung analysiert und es wurde deren Logistische Versorgung bestimmt. Der Autor hat die Begriffbeschreibung „Logistische Innovationen“ vorgeschlagen.
Innovationszyklus, Marketing-Innovation, Logistik-Innovation, Produktionsnutzen, Logistische Versorgung

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК330.15:338.14:368.01/.04:368.1/.9:504.05

М.І. Бублик

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола

СТРАХУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ЗБИТКІВ – НОВИЙ СЕГМЕНТ НА РИНКУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

© Бублик М.І., 2009

Досліджено ринок страхових послуг, проблеми його удосконалення, вивчено стан ринку екологічного страхування, запропоновано з метою повного відшкодування техногенних збитків формувати систему страхування від надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Обґрунтовано економічну вигоду від впровадження нового виду страхової послуги.

In the paper market of insurance services and market of ecological insurance condition are investigated. It is suggested with the purpose of complete reimbursement of technogenic losses to form the system of ensuring against the extraordinary situations of technogenic character. Grounded economic value from introduction of new type of insurance favor.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 658.8

М. Васєлевскі

Громадська вища школа підприємництва і управління в Лодзі (Польща)

ЗВ'ЯЗОК З КЛІЄНТОМ В ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМАХ CRM ЯК ТРЕНД МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

© Васєлевскі М., 2009

Проаналізовано сутність та основні завдання систем класу CRM (англ. – Customer Relationship Management). Ідентифіковано існуючі електронні системи CRM, а саме комунікаційної підтримки клієнта, автоматизації маркетингу і продажу. Описано сучасні інформаційні технології в системах CRM, які використовуються в маркетингово-логістичній діяльності підприємства.
Ключові слова: побудова стосунків з клієнтами, комунікаційна підтримка клієнта, автоматизація маркетингу і продажу, електронне управління стосунками з клієнтами.

Essence and basic tasks of the systems the class of CRM (eng. – Customer Relationship Management) are analysed. The existent electronic systems of CRM are identified, namely of communication support of client, automation of marketing and sale. Modern information technologies in the systems of CRM, which are utillized in marketing-logistic activity of enterprise.are described
Keywords: construction of customer relations, of communication support of client, automation of marketing and sale, electronic customer relations management .

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 331+378

Р.О. Винничук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ГАЛУЗЕВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

© Винничук Р.О.,2009

Йдеться про створення регіонального інноваційного галузевого навчального центру розвитку персоналу на прикладі туристичної галузі. Розкривається сутність корпоративного університету та описуються мета, цілі та завдання цього центру. Наведено переваги та недоліки різних шляхів комплексного навчання персоналу туристичних організацій.
Ключові слова: туризм, розвиток персоналу, корпоративний університет, мета, цілі, завдання.

In the article speech goes about creation of regional innovative of a particular branch educational center on the example of tourist industry. Essence of corporate university is opened up and a purpose, aims and tasks of this center, is described. Advantages and lacks of different ways of complex studies of personnel of tourist organizations are given.
Keywords: tourism, development of personnel, corporate university, purpose, aims, tasks.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю

УДК 347.72.036(477)

Ю.В. Войцеховська , В.В. Войцеховська*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій
*кафедра економіки підприємства та інвестицій

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

© Войцеховська Ю.В., Войцеховська В.В., 2009

Розглянуто питання реалізації основних прав учасників корпоративних відносин в Україні – права на отримання частки прибутку; на прийняття рішень щодо розвитку корпорації; права на отримання інформації про діяльність корпорації; права на частку майна при ліквідації компанії. Розробляються рекомендації, спрямовані на вдосконалення корпоративних відносин.
Ключові слова: корпоративні права, корпоративне управління, дивіденди, акції, інвестиції.

The article is dedicated yo the realization questions of the fundamental rights of participants' corporate relations in Ukraine. The analysis of problems which exist in corporate governance was done and number of guidelines were proposed for its improvement.
Key words: corporate rights, corporate governance, dividends, shares, investments.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 331.101.3

Л.В. Галаз

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра менеджменту організацій

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

© Галаз Л.В., 2009

Трудовий потенціал країни формує її працездатне населення, що класифікується за такими ознаками: склад, ставлення до трудової діяльності, мобільність, вікова та статева структури, рівень освіти та кваліфікації тощо. Аналіз кожної групи чинників дасть змогу виявити можливості набору персоналу підприємств із зовнішніх джерел, які мають певні переваги перед внутрішніми.
Ключові слова: трудовий потенціал, чинники формування трудового потенціалу.

Labour potential of the country is formed by its employed population which is classified after the followings signs: composition, attitude toward labour activity, mobility, age-dependent and sexual structures, level of education and qualification, etc. The analysis of each group of factors will allow to find out the possibilities of hiring the staff of enterprises from outsourcings, which have certain advantages over the internal.
Keywords: labour potential, factors of forming of labour potential.

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю

УДК 658.012.23:338.45]:621

М.Я. Гвоздь

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕІНЖИНІРИНГУ В СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гвоздь М.Я., 2009

Проаналізовано роль інноваційної діяльності у розвитку галузі машинобудування, значну увагу приділено підвищенню ефективності господарювання підприємств машинобудування. Особливий акцент зроблено на вагомості застосування інструментарію реінжинірингу в системі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, а також розглянуто різні варіанти реінжинірингу як елемента у структурі інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.
Ключові слова: реінжиніринг, інноваційна діяльність.

The role of the innovative activity in the development of industry of machine-building has been analysed in the article, considerable attention has been spared to the increase of efficiency of machine-building enterprises. Special accent has been put on the ponderability of toolset application of reengineering in the system of innovative activity of machine-building enterprises, and also different variants of reengineering as the element in the structure of innovative activity of machine-building enterprises have been considered.
Key words: reengineering, innovative activity.

Кількість посилань – 4

Завантажити статтю

УДК 65.014.1+658.3108

Н.Г. Георгіаді

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Георгіаді Н.Г., 2009

Розкрито сутність концепції інтегрованості систем управління економічним розвитком машинобудівних підприємств шляхом формування категоріально-понятійного апарату, виділення статико-динамічних і якісних характеристик інтегрованих систем управління економічним розвитком, а також принципів управління формуванням і використанням цих систем машинобудівними підприємствами.
Ключові слова: інтегровані системи управління, машинобудівне підприємство, інформаційні системи управління

In article the main point of the control systems integration concept of the machine-building enterprises economic development is revealed by formation categorical-conceptual mechanism, allocation of statical-dynamic and qualitative characteristics of the integrated control systems by economic development, and also principles of management by formation and use of these systems by the machine-building enterprises.
Keywords: control the system, machine-building enterprise, management information’s is computer-integrated

Кількість посилань – 16

Завантажити статтю

УДК 519.8

Н.Ю. Глинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра маркетингу та логістики

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ МІСТА

© Глинський Н.Ю., 2009

Здійснено аналіз існуючих підходів оцінювання інвестиційної привабливості міста. На підставі аналізу виокремлено різні групи методик, які відрізняються за критеріями оцінювання та методами обробки даних. Визначено переваги та недоліки цих методик та сформовано загальні вимоги, які необхідно враховувати під час розроблення методики оцінювання ефективності маркетингової діяльності на рівні міста.
Ключові слова: маркетинг міста, інвестиційна привабливість,оцінювання території

The analysis of existent approaches of evaluation of investment attractiveness of city is carried out in the article. On the basis of analysis the different groups of methods, which differ after the criteria of evaluation and methods of processing of data, are selected. Certainly advantages and lacks of these methods and general requirements are formed. This requirements must be taken into account at development of method of evaluation of efficiency of marketing activity at the local level.
Keywords: marketing of city, investment attractiveness, evaluation of territory

Кількість посилань – 18.

Завантажити статтю

УДК 338.658

І.І. Грибик, Г.Р. Копець

Національний університет ”Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Грибик І.І., Копець Г.Р., 2009

Досліджено проблеми розвитку та мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах, роль корпоративної культури у розвитку мотивації персоналу. Розглянуто вплив психологічних аспектів мотивації на ефективність розвитку персоналу, мотиваційних механізмів у сучасному підприємництві. Значна увага зосереджена на обґрунтуванні необхідності врахування психологічних аспектів при найманні, розвитку та інших важливих напрямках управління персоналом.
Ключові слова: розвиток персоналу, мотивація персоналу.

In the article the development problems and motivation of personnel at the domestic enterprises, role of corporate culture in motivation of personnel is investigated. Influence of motivation psychological aspects is considered on effectiveness of motivation mechanisms at the modern enterprise. Considerable attention is concentrated on the substantiation of necessity of psychological aspects consideration at effectiveness of personnel development, development and other important directions of personnel management.
Key words: personnel development, motivation of personnel.

Кількість посилань – 14

Завантажити статтю

УДК 658.3

В.А. Гришко, О.Я. Колещук, Н.І. Крет

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Гришко В.А., Колещук О.Я., Крет Н.І., 2009

Розглянуто механізм формування та методичні засади оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано узагальнювальний показник оцінки поточного рівня інноваційного потенціалу підприємства, застосування якого дає змогу визначити можливості підприємства щодо підвищення рівня якості та конкурентоспроможності його продукції. Описано закономірності формування стратегічного рівня інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства.
Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, оцінювання потенціалу, якість продукції, конкурентоспроможність

A forming mechanism and methodical principles of evaluation of innovative potential of enterprise is considered. Summarizing is offered the index of estimation of current level of innovative potential of enterprise application of which allows to define possibilities of enterprise in relation to the increase of level of quality and competitiveness of his products. Conformities to the law of forming of strategic level of innovative potential of machine-building enterprise are described.
Key words: innovations, innovative potential, evaluation of potential, quality of products, competitiveness

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю

УДК 658.3

І.М. Дашко, О.Ю. Ємельянов, І.З. Крет

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ РИЗИКУ

© Дашко І.М., Ємельянов О.Ю., Крет І.З., 2009

Запропоновано методичний підхід до оцінювання економічної ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактора ризику. Обґрунтовано необхідність урахування цього фактора зниженням величини математичного сподівання доходів за проектами на розмір премії за ризик. Наведено характеристику класів інвестиційних проектів за рівнем ризикованості їх реалізації. Описано спосіб використання такої класифікації під час встановлення розміру премії за ризик для певного проекту.
Ключові слова: ризик, інвестиції, проект, класи ризику, ставка дисконту.

The methodical approach is offered to the evaluation of economic efficiency and realization expedience of investment projects taking into account the risk factor. The necessity of this factor account is grounded by the decline of mathematical hope size profits after projects on the bonus size for a risk. Description of investment projects classes is pointed on the risk level of their realization. The usage method of such classification is described at establishment of bonus size for a risk for a certain project.
Key words: risk, investments, project, classes of risk, discount stake.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1

А.В. Дзюбіна, К.О. Дзюбіна*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій
*кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА СТАДІЇ НДДКР

© Дзюбіна А.В., Дзюбіна К.О., 2009

Наведено огляд сучасних наукових підходів щодо тлумачення понять «ризик», «інноваційний ризик», «проектний ризик». Запропоновано власну дефініцію поняттю «ризик інноваційного проекту». Виявлено ризики, що виникають на стадії НДДКР інноваційного проекту. Враховуючи особливості зазначених ризиків, запропоновано шляхи їх мінімізації.
Ключові слова: ризик, інноваційний ризик, проектний ризик, ризик інноваційного проекту.

In this article is conducted a review of modern scientific approaches to the interpretation of the following concepts : “risk”, “innovative risk”, “project risk”. Is offered the own definition of such concept as “innovative project risk”. Are revealed risks that occur on the research and development( R&D) stages of the innovative project.The ways of the risks minimization are offered in consideration of their peculiarities.
Keywords: risk, innovative risk, project risk, innovative project risk.

Кількість посилань – 10

Завантажити статтю

УДК 338.45:330.131.7

М.І. Диба

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку і аналізу

СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНИХ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИХ СЛУЖБ ЩОДО ІДЕНТИФІКУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

© Диба М.І., 2009

Розроблено методичні рекомендації формування стратегій ідентифікування фінансових ризиків державних підприємств. Запропоновано розмежовувати стратегії ідентифікування фінансових ризиків за двома ознаками: широта охоплення ідентифікацією діяльності підприємства та етапи виробничо-господарської діяльності підприємства. Наведені умови ефективного використання кожної із виділених стратегій ідентифікування фінансових ризиків.
Ключові слова: фінансові ризики, ідентифікування, стратегія, державне підприємство, державна контрольно-ревізійна служба.

In the article were developed methodological recommendations of forming financial risks identification strategies of state enterprises. The author suggested to differentiate financial risks identification strategies according to such criteria as: the coverage of identification of enterprises activity and the stages of production and economic enterprises activity. The effective usage terms of every denoted financial risks identification strategies are also given .
Key words: financial risk, identification, strategy, state enterprises, State Control and Audit Service.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю

УДК 658

А.В. Дубодєлова, О.В. Юринець

Національний університет “Львівська політехніка ”
кафедра менеджменту організацій

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

© Дубодєлова А.В., Юринець О.В., 2009

Проаналізовано етапи розвитку концепцій маркетингу відповідно до еволюції бізнес орієнтацій і сучасних тенденцій бізнесу. Визначено сутність і сфери застосування традиційних концепцій маркетингу. Виявлено умови переорієнтації ринкової діяльності вітчизняних підприємств на сучасні концепції маркетингу.
Ключові слова: маркетинг, концепція маркетингу, бізнес-орієнтація, директ-маркетинг, бізнес-тенденції.

The development stages of marketing conceptions are analyzed according to business-orientations evolution and business modern tendencies. The essence and application fields of marketing traditional conceptions are defined. The re-orientation terms of domestic enterprises market activity to modern marketing conceptions are found out.
Key words: marketing, marketing conception, business-orientation, direct-marketing, business tendencies.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю

УДК 154.3

З.Б. Живко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організації

ПРОБЛЕМАТИКА МАТЕРІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВА

© Живко З.Б., 2009

Досліджено основні проблеми матеріальної мотивації праці, визначено провідну роль особи як суб’єкта забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства. Проаналізовано взаємодію мотивації з прийняттям управлінських рішень та їх вплив на створення діючої команди, здатної забезпечити діяльність бізнесу.
Ключові слова: мотивація праці, матеріальна мотивація, соціально-економічна безпека, стимулювання, моральна мотивація.

In the article the main problems of financial motivation of labour are investigated, is defined the leading role of person as the providing socio-economic enterprise safety subject.Is conducted the analysis of motivation cooperation with the administrative decisions acceptance and their influence on operate command creation with ability to provide business activity.
Keywords: motivation of labour, financial motivation, socio-economic safety ,stimulation,moral motivation.

Кількість посилань – 11

Завантажити статтю

УДК 658.8.03:644.6:351

О.Я. Загорецька

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗНАЧЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

© Загорецька О.Я., 2009

Обґрунтовано і введено в науковий обіг два методологічних поняття – адитивна і мультиплікативна схеми ціноутворення; доведено, що адитивна схема ціноутворення є найхарактернішою для машинобудівних підприємств; запропоновано систему константних показників для визначення ціни продукції і метод визначення нормативного значення рентабельності продукції з врахуванням специфіки машинобудівного виробництва.
Ключові слова: ціна продукції, норма прибутку, рентабельність продукції, інвестиційна норма прибутку.

It is grounded and it is entered in the scientific appeal of two methodological notions – additive and multiplicative charts of pricing; it is led to, that the additive chart of pricing is most characteristic for machine-building enterprises; the system of constant indexes for determination of cost of products and method of determination of normative value of profitability of products is offered taking into account the specific of machine-building production.
Keywords: cost of products, norm of income, profitability of products, investment norm of income.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю

УДК 330.322.21

Т.В. Загорська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ АМОРТИЗАЦІЙНИМ ТА ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Загорська Т.В., 2009

Досліджено форму і сутність амортизаційного процесу. Запропоновано систему показників для його моделювання і дослідження. Встановлено сутнісні зв’язки, які існують між процесами вибуття і оновлення основних засобів. Обґрунтовано метод визначення граничного терміну експлуатації підприємства, після якого необхідно здійснювати інноваційні заходи.
Ключові слова: амортизація, зношуваність, амортизаційні відрахування, амортизаційний процес.

A form and essence of depreciation process is explored. The system of indexes is offered for his design and research. Essence copulas which exist between the processes of leaving and update of basic facilities are set. The method of determination of maximum term of exploitation of enterprise, after which it is necessary to carry out innovative measures, is grounded.
Keywords: depreciation, wearing out, depreciation deductions, depreciation process.

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю

УДК 330.341.1.

Г.М. Захарчин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

© Захарчин Г.М., 2009

Висвітлено технологічні аспекти формування організаційної культури на підприємстві, що передбачають: обґрунтування необхідності використання технології для побудови бажаного профілю організаційної культури, характеристику специфічних ознак технології, класифікацію видів технологій, а також підбір інструментарію та методів, необхідних у технологічному процесі побудови організаційної культури
Ключові слова: організаційна культура, технологія, трансформація, класифікаційні ознаки, інструментарій, методи, соціокультурні тенденції, організаційне й управлінське забезпечення.

In this article are highlighted technological aspects of the organizational culture formation on the enterprise that include: substantiation of the necessity to use technologies in order to build the desired organizational culture profile, characteristics of the specific technology features, classification of technology types, tools and methods selection that are necessary in the technological process of building organizational culture.
Keywords: organizational culture, technology ,transformation, classification features, tools, methods, socio-cultural tendencies, organizational and administrative providing

Кількість посилань – 7

Завантажити статтю

УДК 338.2( 075.8)

Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра обліку та аналізу,
*кафедра маркетингу і логістики

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

© Кіндрацька Г.І., Білик М.С., 2009

Розглянуто основні проблеми оцінювання системи стратегічного менеджменту організації. Запропоновано методичі підходи до оцінювання стратегічного рівня розвитку організації: елементний і процесний, які характеризуються впорядкованим відбором чинників за елементами та стадіями процесу стратегічного управління. Сформовано основні напрями використання результатів оцінювання стратегічного рівня розвитку організації.
Ключові слова: стратегічний рівень, система стратегічного управління, елементи стратегічного управління, стадії процесу стратегічного управління.

The basic problems of estimation of the system of strategic management of organization are examined in the article. The method of estimation of strategic level of development of organization, which is based on the well-organized selection of factors in the cut of elements and stages of process of strategic management, is offered.
Keywords: strategic level, system of strategic management, strategic clientele, stage of process of strategic controls of management

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 330.101

Н.П. Карачина

Вінницький національний технічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ

© Карачина Н.П, 2009

Досліджено процес формування економічної поведінки підприємств на підставі особливостей функціонування сучасних підприємств. Обґрунтовано необхідність розкриття формування економічної поведінки підприємств крізь призму взаємозв’язку зі стратегією та стратегією поведінки підприємств. Удосконалено процес формування економічної поведінки підприємств з позиції узагальнення трьох рівнів діяльності: стратегічного, тактичного та ситуативного.
Ключові слова: економічна поведінка підприємств, стратегія, стратегічні рівні підприємств

The work considers the process of forming of economic behavior of enterprises on the basis of features of functioning of modern enterprises. Also the necessity of opening of forming of economic behavior of enterprises through the prism of intercommunication with strategy and strategy of behavior of enterprises is grounded. The process of forming of economic behavior of enterprises is improved from position of generalization of three levels of activity: strategic, tactical and situation.
Keywords: economic conduct of enterprises, strategy, strategic levels of enterprises

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 330.322.5

А.В. Катаєв, О.В. Юринець

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту організацій

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІСТОТНИХ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ: ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

© Катаєв А.В., Юринець О.В., 2009

Рзглянуто методику оцінки доцільності розробки продуктових інновацій, яка враховує як інвестиційні видатки на впровадження інновацій, так і "передінвестиційні" витрати на розробку і дослідження інноваційного товару.
Ключові слова: продуктові інновацій, інвестиційна привабливість, управління витратами.

The article deals with the methods evaluating the necessity of the creation of production innovation that take into account both investments of innovation implementation and pre-investment costs for the R&D of the innovated goods.
Keywords: food innovations, investment attractiveness, management charges.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю

УДК 338.24:330.341.1

С.В. Князь, Ю.Р. Кулик, Д.К. Зінкевич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

КРЕАТИВНІ РІШЕННЯ ЩОДО ОБРАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СИСТЕМ

© Князь С.В., Кулик Ю.Р., Зінкевич Д.К., 2009

Розкрито теоретико-методичні особливості формування і реалізації креативних рішень щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем. У представленому матеріалі уточнено етапи технології формування креативного управлінського рішення; ідентифіковано стадії проблем розвитку бізнес-систем; виділено напрямки розвитку бізнес-систем тощо.
Ключові слова: креативні рішення, бізнес-системи, машинобудування, напрямки розвитку бізнес-систем

The article is dedicated to opening the theoretical and methodological formation features and implementation of creative solutions in regard to the election of the priority fields in business systems development. In the represented material are determined the technology stages of creative managerial decisions forming; are identified the problem stages of business systems development, are highlighted the directions of business systems development , etc.
Keywords: decisions of creative, systems of businesses, engineers, directions of development of the systems of businesses

Кількість посилань – 12

Завантажити статтю

УДК 658.152

О.Я. Колещук, О.Ю. Ємельянов, В.А. Гришко

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра економіки підприємства та інвестицій

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА РІВЕНЬ ЗНОШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО ЙОГО НОРМАЛІЗАЦІЇ

© Колещук О.Я., Ємельянов О.Ю., Гришко В.А., 2009

Розглянуто основні підходи до оцінювання рівня зносу основних засобів підприємств. Визначено головні чинники, які впливають на цей рівень, та запропоновано методику оцінювання такого впливу. Розроблено механізм реалізації внутрішніх можливостей підприємства стосовно нормалізації рівня зносу його основних засобів. Застосування такого механізму дасть змогу підприємству проводити науково обґрунтовану політику оновлення своєї техніко-технологічної бази.
Ключові слова: основні засоби, зношення, рівень зносу, технічний стан, оновлення основних засобів.

In this article are considered the main approaches to the evaluation of the enterprises fixed assets depreciation .Are determined the main factors which influence on this level and is offered the method of such influence evaluation .The mechanism of enterprise internal abilities realization is developed in relation to the normalization of its fixed assets depreciation level .The application of such mechanism will allow an enterprise to lead scientifically grounded policy of the technological base updating
Keywords: fixed assets, depreciation, depreciation level, technical state, fixed assets updating .

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю

Syndicate content